Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT đà nẵng

137 34 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG GIAO HÀ QUỲNH UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG TẠI CƠNG TY PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG GIAO HÀ QUỲNH UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG TẠI CƠNG TY PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Giao Hà Quỳnh Uyên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Nhân tố trì nhân tố động viên 10 2.1 Thang đo hài lòng nhân viên 36 2.2 Thang đo biến chất công việc 37 2.3 Thang đo biến điều kiện làm việc 38 2.4 Thang đo biến đạo tạo thăng tiến 39 2.5 Thang đo biến tiền lương 40 2.6 Thang đo biến phúc lợi 42 2.7 Thang đo biến đồng nghiệp 42 2.8 Thang đo biến cấp 43 2.9 Thang đo biến đánh giá thành tích 44 3.1 Thơng tin trình độ học vấn 51 3.2 Thơng tin thời gian làm việc 52 3.3 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo chất công việc (lần 1) 54 3.4 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo chất công việc (lần 2) 55 3.5 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo điều kiện làm việc 55 3.6 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo đào tạo thăng tiến 56 3.7 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo tiền lương 56 3.8 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo phúc lợi 57 3.9 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo đồng nghiệp 57 3.10 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo cấp 58 3.11 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo đánh giá thành tích 59 3.12 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo hài lòng 59 3.13 Kết phân tích EFA biến số ảnh hưởng đến động lực 62 làm việc nhân viên văn phòng cơng ty phần mềm FPT Số hiệu Tên bảng Trang bảng 3.14 Hệ số KMO thành phần động lực làm việc 64 3.15 Kết kiểm định giả thiết hệ số tương quan r 66 3.16 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 67 3.17 Hệ số phù hợp mơ hình 68 3.18 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 69 3.19 Kết kiểm định giả thuyết thống kê mức độ ảnh hưởng 71 nhân tố tới động lực làm việc 3.20 Đánh giá yếu tố chất công việc 73 3.21 Đánh giá yếu tố phúc lợi 74 3.22 Đánh giá yếu tố lương 75 3.23 Đánh giá yếu tố cấp 76 3.24 Đánh giá yếu tố đồng nghiệp 76 3.25 Đánh giá yếu tố đào tạo thăng tiến 77 3.26 Đánh giá thành tích 78 3.27 Đánh giá yếu tố động lực làm việc 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên hình Trang hiệu hình 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 1.2 Mơ hình nghiên cứu Boeve 13 1.3 Mơ hình nghiên cứu Abby M Brooks 14 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất từ thuyết hai nhân tố 15 Herzberg Teck-Hong Waheed (2011) 1.5 Mơ hình nghiên cứu ShaemiBarzoki cộng 16 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH phần mềm FPT Đà Nẵng 29 2.2 Quy trình nghiên cứu 29 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 3.1 Tỉ lệ giới tính mẫu nghiên cứu 51 3.2 Độ tuổi đối tượng nghiên cứu 52 3.3 Tình trạng nhân đối tượng nghiên cứu 53 3.4 Mơ hình nghiên cứu sau phân tích đánh giá thang đo 65 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1.1 Động lực 1.1.2 Các lý thuyết động lực 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 13 1.2.1 Nghiên cứu Boeve 13 1.2.2 Nghiên cứu Abby M Brooks 14 1.2.3 Nghiên cứu Teck-Hong Waheed 15 1.2.4 Nghiên cứu Marko Kukanja 15 1.2.5 Nghiên cứu Shaemi Barzoki cộng 16 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 18 1.3.1 Tiền lương 18 1.3.2 Phúc lợi 18 1.3.3 Cấp 19 1.3.4 Đồng nghiệp 20 1.3.5 Điều kiện làm việc 20 1.3.6 Bản chất công việc 21 1.3.7 Đào tạo, thăng tiến 21 1.3.8 Chính sách tổ chức 22 1.3.9 Văn hố cơng ty 23 1.3.10 Đánh giá thành tích 23 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT ĐÀ NẴNG 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 28 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.2.2 Cơ sở hình thành mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 2.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 31 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 35 2.3.1 Bản chất công việc 36 2.3.2 Điều kiện làm việc 37 2.3.3 Đào tạo thăng tiến 38 2.3.4 Tiền lương 39 2.3.5 Phúc lợi 41 2.3.6 Đồng nghiệp 42 2.3.7 Cấp 43 2.3.8 Đánh giá thành tích 43 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 44 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 44 2.4.2 Kết nghiên cứu định tính 45 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 48 2.5.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 48 2.5.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 49 2.5.3 Kích thước mẫu 49 2.5.4 Thiết kế bảng câu hỏi 49 2.5.5 Phương pháp phân tích liệu 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẪU 51 3.1.1 Thông tin mẫu khảo sát 51 3.1.2 Kiểm định phân phối chuẩn mẫu 53 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 54 3.2.1 Thang đo thuộc yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 54 3.2.2 Thang đo thuộc yếu động lực làm việc 59 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 60 3.3.1 Phân tích EFA nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 61 3.3.2 Phân tích EFA biến số động lực làm việc 64 3.4 MƠ HÌNH HIỆU CHỈNH 64 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN 66 3.5.1 Xem xét ma trận tương quan nhân tố 66 3.5.2 Sự phù hợp mơ hình hồi quy đa biến 67 3.5.3 Kiểm tra tượng tự tương quan 68 3.5.4 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 69 3.5.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình 71 3.6 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TỪ MƠ HÌNH HỒI QUY 72 3.7 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC BIẾN KIỂM SOÁT 79 3.7.1 Giới tính 79 3.7.2 Độ tuổi 80 3.7.3 Trình độ học vấn 80 3.7.4 Tình trạng nhân 81 3.7.5 Thời gian làm việc 82 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 84 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 84 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 87 4.2.1 Vấn đề chất công việc 87 4.2.2 Vấn đề phúc lợi 89 4.2.3 Vấn đề tiền lương 92 4.2.4 Vấn đề đồng nghiệp 94 4.2.5 Vấn đề cấp 95 4.2.6 Vấn đề đánh giá thành tích 97 4.2.7 Vấn đề đào tạo thăng tiến 98 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 99 4.3.1 Những hạn chế nghiên cứu 99 4.3.2 Hướng nghiên cứu 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC PHỤ LỤC II: DỮ LIỆU THÔ TỪ SPSS KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Giới tính Gioitinh Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Nu 132 52.8 52.8 52.8 Nam 118 47.2 47.2 100.0 Total 250 100.0 100.0 Trình đồ học vấn Trinhdo Cumulative Frequency Valid Tren dai hoc Percent Valid Percent Percent 18 7.2 7.2 7.2 199 79.6 79.6 86.8 cao dang 32 12.8 12.8 99.6 trung cap 4 100.0 250 100.0 100.0 dai hoc Total Độ tuổi Tuoi Cumulative Frequency Valid
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn