Phân tích tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đắk lắk

103 26 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG NGƠ TR ẦN QUANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI ẠN TẠI ỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG C ỬU LONG - CHI NHÁNH DAK LAK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s ố: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ D ŨNG Đà N ẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng Các ốs liệu, kết nêu luận văn trung th ực ch ưa cơng b ố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Tr ần Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý ch ọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiênứcu Câu h ỏi nghiên ứcu Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu đề tài Phương pháp nghiênứcu Ý ngh ĩa khoa học cơng trình nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài li ệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H ẠN CỦA NHTM 10 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H ẠN CỦA NHTM 10 1.1.1 Tín dụng c ấp tín dụng ngân hàng 10 1.1.2 Tổng quan cho vay TDH 12 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay TDH NHTM 15 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH 32 1.2.1 Mục tiêu phân tích tình hình RRTD cho vay TDH 32 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phương pháp phân tích tình hình RRTD cho vay TDH 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RRTD TRONG CHO VAY TDH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI ỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH DAK LAK 40 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT V Ề NHTMCP PHÁT TRI ỂN NHÀ ĐBSCL – CN DAKLAK 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MHB - Chi nhánh Daklak 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH TẠI NHTMCP PHÁT TRI ỂN NHÀĐBSCL – CN DAKLAK .48 2.2.1 Khái quátềvhoạt động cho vay TDH Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long chi nhánh Dak Lak .48 2.2.2 Phân tích tình hình r ủi ro tín dụng hoạt động cho vay TDH Chi nhánh 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THI ỆN CƠNG TÁC QU ẢN LÝ R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TDH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI ỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG C ỬU LONG CHI NHÁNH DAKLAK 78 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng nói chung cơng tác qu ản trị rủiro tín dụng nói riêng thời gian tới MHB Daklak 78 3.1.2 Kết phân tích tình hình r ủi ro tín dụng 79 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THI ỆN CƠNG TÁC QU ẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H ẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI ỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG C ỬU LONG - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 80 3.2.1 Tuân th ủ chặt chẽ sách tín dụng nội quy trình tín d ụng NH 80 3.2.2 Nâng cao ch ất lượng thơng tin tín d ụng 81 3.2.3 Tập trung đầu tư nâng c ấp số lượng ch ất lượng cán tín dụng TDH 81 3.2.4 Nâng cao ch ất lượng thẩm định cho vay TDH 82 3.2.5 Tăng cường khâu ki ểm tra, giám sát khoản vay; nâng cao hi ệu hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội 83 3.2.6 Thực cách chủ động biện pháp xử lý n ợ có v ấn đề 84 3.2.7 Khai thác, ửs dụng tốt công ngh ệ thông tin ph ục vụ công tác quản trị rủi ro cho vay TDH 85 3.2.8 Hoàn thi ện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 85 3.3 KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị phủ ngành liên quan 86 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà n ước 88 3.3.3 Kiến nghị hội sở ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LU ẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC T Ừ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà n ước TT Thông t NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng th ương mại TMCP Thương mại cổ phần MHB Ngân hàng th ương mại cổ đồng sông C ửu Long TCTD Tổ chức tín dung PGD Phòng giao d ịch RRTD Rủi ro tín dụng UBND Ủy ban nhân dân DNVVN Doanh nghiệp vừa nh ỏ TDHD Trung dài h ạn ĐBSCL Đồng sông C ửu Long CN Chi nhánh XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DPRR Dự phòng r ủi ro CBTD Cán tín dụng phần Phát triển nhà DANH MỤC CÁC B ẢNG Số bảng Tên ảbng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động huy động vốn 45 Bảng 2.2 Bảng kết hoạt động tín dụng 46 Bảng 2.3 Bảng kết kinh doanh 47 Bảng 2.4 Phân nhóm n ợ cho vay trung, dài h ạn 71 Bảng 2.5 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 72 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu 73 Bảng 2.7 Tỷ lệ trích lập dự phòng 73 Bảng 2.8 Tình hình lãi treo 74 MỞ ĐẦU Lý ch ọn đề tài nghiên cứu Tín dụng ho ạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cao tất hoạt động ngân hàng Việt Nam hoạt động tín dụng mối quan tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung có Ngân hàng TMCP Phát tri ển nhà Đồng sông C ửu Long Mặt khác, trongđiều kiện cụ thể nước ta thời gian tới, nguồn vốn tín dụng ngân hàng th ương mại nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò ch ủ lực doanh nghiệp, hộ gia đình tồn b ộ kinh tế nói chung, nh ằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát Tuy nhiên hoạt động tín dụng ln ti ềm ẩn nhiều rủi ro, việc phân tích r ủi ro tín dụng nhằm hiểu ngun nhân từ đưa biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng có ý ngh ĩa định đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, m ột hệ thống ngân hàng th ương mại th ậm chí kinh tế Trong năm gần đây, v ấn đề quản lý r ủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long chi nhánh trực thuộc quan tâm, có chi nhánh Đắk Lắk Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long hoạt động vùng Tây Nguyên vùng chuyên canh cà phê dođó t ồn nhiều nhiều rủi ro hoạt động tín dụng, nhiên qua thời gian hoạt động đạt kết quan trọng, nâng cao ch ất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi nhánhĐắk Lắk, nhờ có nh ững giải pháp hiệu cơng tác quản lý r ủi ro nên ỷt lệ nợ xấu vào lo ại thấp toàn h ệ thống MHB Tuy nhiên tiềm ẩn rủi ro không ph ải nh ỏ đứng trước yêu ầcu hội nhập quốc tế, cạnh tranh chi nhánh NHTM khác trênđịa bàn ngày gay g ắt, môi tr ường hoạt động tín dụng ngày có nhi ều rủi ro, đòi h ỏi Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long chi nhánhĐắk Lắk cần phải có nh ững giải pháp phù hợp để nâng cao ch ất lượng tín dụng hi ệu quản lý r ủi ro tín dụng thời gian tới Vì lý đó, lu ận án chọn đề tài " Phân tích tình hình r ủi ro tín dụng cho vay trung dài h ạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long chi nhánhĐắk Lắk" Mục tiêu nghiênứuc - Hệ thống hoá vấn đề lý lu ận phân tích r ủi ro tín dụng cho vay trung dài h ạn Ngân hàng th ương mại kinh tế thị trường - Phân tích tình hình r ủi ro tín dụng cho vay trung dài h ạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý r ủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài h ạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi nhánhĐắk Lắk Câu h ỏi nghiên ứcu Để phù hợp với nội dung m ục tiêu nghiênứcu, đề tài ph ải trả lời câu hỏi sau: - Nội dung phân tích r ủi ro tín dụng gì? Tiêu chí đánh giáếkt phân tích RRTD? Nhân t ố ảnh hưởng đến tình hình RRTD trung & dài hạn? - Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay trung, dài h ạn chi nhánh nào? Nh ững vấn đề c ần phải giải công tác quản lý RRTD t ại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long chi nhánhĐắk Lắk? - Các giải pháp cần tiến hành nh ằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long - chi nhánhĐắk Lắk? Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu đề tài Đối tượng nghiên ứcu: - Những vấn đề lý lu ận liên quanđến rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng TM th ực tiễn rủi ro tín dụng NH phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi nhánhĐắk Lắk - Về nội dung: Tập trung nghiên ứcu rủi ro tín dụng cho vay trung dài h ạn - Về không gian: T ại MHB Daklak - Số liệu thu thập, sử dụng nghiên ứcu, phân tích, đánh giá minh chứng đề tài c Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi nhánhĐắk Lắk khoảng thời gian từ 2012 – 2014 Phương pháp nghiênứuc Dựa phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Đồng thời, luận án chủ yếu áp dụng phương pháp nghiênứcu cụ thể thống kê, so sánh, cácươphng pháp suy luận diễn dịch quy n ạp; phân tích - tổng hợp Ý ngh ĩa khoa học cơng trình nghiên cứu - Làm tài li ệu tham khảo cho nghiên ứcu khoa học, giảng dạy đào tạo lĩnh vực chuyên ngành - Góp ph ần hồn thi ện chế, sách quản lý nhà n ước quản lý 81 3.2.2 Nâng cao ch ất lượng thơng tin tín d ụng Việc nâng cao ch ất lượng thơng tin tín d ụng có ý ngh ĩa quan trọng việc nâng cao ch ất lượng tín dụng NH Thơng tin y ếu tố đóng vai trò quy ết định giúp NH định cho vay hay không Tổ chức lưu trữ, thông tin liên quan đến khách hàng, Thiết lập phận chuyên nghiênứcu, phân tích di ễn biến d ự báo tình hình kinh ết thị trường, có th ể thực cáchđịnh kỳ lập báo cáoả nhc báo ặmt hàng l ĩnh vực đầu tư cần hạn chế NH nên liênếkt với NH khác hình thành mối quan hệ với để chia thông tin cho vi ệc thẩm định khoản vay 3.2.3 Tập trung đầu tư nâng c ấp số lượng ch ất lượng cán tín dụng TDH - Đối với dự án ớln, chứa đựng nhiều rủi ro cao cần lựa chọn cán thực có n ăng lực kinh nghi ệm để thẩm định t vấn cho KH tránhđược rủi ro sản xuất kinh doanh - Bổ sung số lượng cán tín dụng tương ứng với quy mơ d nợ s ố lượng KH tránh tình trạng ảti cho CBTD Quan tâm h ơn đến đời sống vật chất tinh th ần cánộbcông nhân viên - NH cần trọng công tác đào t ạo cán với nhiều hình thức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Chất lượng khoản vay phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, nhiệm vụ, tính sáng ạto, đạo đức nghề nghiệp, tháiđộ phục vụ CBTD ng ười quản lý Định kỳ tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn bồi dưỡng thêm ếkin thức pháp luật, thị trường, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBTD Tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn Chi nhánh kết hợp với ngân hàng khácđể tạo sân ch lành m ạnh cho họ thể khả h ọc hỏi lẫn 82 Bên ạcnh nâng cao nh ững kỹ tác nghiệp việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho CBTD điều cần thiết r ất quan trọng bời đạo đức nghê nghiệp liên quanđến rủi ro tín dụng nhiều Chính sách ươlng thưởng phải ràng, g ắn hiệu làm vi ệc với tiền lương Đối với cán có thành tích su ất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lênđảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai ph ạm, tùy theo tính chất, mức độ mà x lý k ỷ luật Xây d ựng chế độ trách nhiệm cá nhân cụ thể ràng h ơn gắn với chế tài nghiêm khắc trường hợp cố tình trục lợi 3.2.4 Nâng cao ch ất lượng thẩm định cho vay TDH Mục tiêu ủca thẩm định đánh giá khả ti ềm tàng c KH có th ể gây nh ững rủi ro cho việc hoàn tr ả nợ vay để từ d ự đốn khả kiểm sốt ủri ro NH có nh ững biện pháp ngăn ngừa, hạn chế gi ảm thiểu thiệt hại rủi ro xảy Mặt khác, NH có th ể kiểm tra tính xác thơng tin KH cung ấcp nh ận định tháiđộ KH thông qua khâu th ẩm định Đây b ước quan trọng để giúp NH đưa định đầu tư cách xác, nâng caođược chất lượng khoản vay, hạn chế RRTD phát sinh bảo đảm hiệu tín dụng vững Tùy thuộc vào điều kiện thức tế địa bàn, t ừng loại khách hàng d ự án/phương án vay mà cán ộb tín dụng có th ể vận dụng, xem xét linh hoạt qui trình thẩm định phải tuân th ủ đầy đủ ch ặt chẽ vấn đề thuộc nguyên ắtc, tránh thẩm định tuỳ tiện, sơ sài, khơng xác Trong thời gian qua, MHB Đắk Lắk ph ần trọng đến khâu th ẩm định chất lượng thẩm định chưa cao, chưa phân tích biến động yếu tố kinh tế tácđộng đến đối tượng cần phân tích Vì 83 vậy, thời gian tới, chi nhánh ầcn thực số giải phápđể nâng cao chất lương thẩm định cho vay DN: - Chi nhánh ầcn hình thành b ộ phận thẩm định TD TDH chuyên trách độc lập để bảo đảm tính khách quan nâng cao tính chuyên nghiệp - Xây d ựng hệ thống sở liệu thẩm định dự án - Quy định cụ thể thời gian thẩm định - Quy định trách nhiệm cá nhân tham gia thẩm định, phê duyệt quy trình - Xem xét vận dụng số đổi phương pháp,đặc biệt vấn đề cho vay dự ánđầu tư việc xácđịnh dòng ti ền, điều chỉnh lãi su ất chiết khấu; phương pháp phân tích độ nhạy hợp lý h ơn ý vi ệc kết hợp sử dụng nhiều phương pháp thẩm định: - Vận dụng phương phápđo lường rủi ro tín dụng đại theo hướng định lượng 3.2.5 Tăng cường khâu ki ểm tra, giám sát khoản vay; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội Do đặc điểm cho vay trung dài h ạn th ời hạn dài, v ốn lớn nên cán tín dụng cần phải thường xuyên giám sátể mki tra hoạt động kinh doanh khách hàngđể đảm bảo vốn sử dụng mục đích, an tồn hi ệu Đồng thời trình kiểm tra giám sát theo sát ạhotđộng kinh doanh khách hàng, với trình độ tài lĩnh vực khác ủca cán tín dụng có th ể kịp thời phát điểm bất ổn, từ có lời khuyên kịp thời cho khách hàng khắc phục khó kh ăn tạm thời, vừa đảm bảo khả thu hồi vốn, giảm rủi ro, vừa giữ khách hàng Việc kiểm tra, giám sátầnc thực phù hợp với giaiđoạn dự án: - Giai đoạn đầu tư, Giai đoạn đưa cơng trình vào ho ạt động Cơng tác 84 kiểm tra kiểm tốn nội có th ể giúp NH phát dấu hiệu rủi ro phát sinh nghiệp vụ riêng ẻl để có bi ện pháp xứ lý, kh ắc phục kịp thời, đồng thời c ũng có kh ả dự báođược ủri ro tương lai, giúp ban lãnh đạo quản lý t ốt ủri ro tồn h ệ thống Song để kiểm tra, kiểm tốn nội có th ể phát huyđược hiệu nó, vi ệc kiểm tốn ầcn định hướng vào r ủi ro, cụ thể là: - Xây d ựng kế hoach kiểm toán thực kiểm toán ầcn định hướng theo rủi ro - NH nên nhanh chóng vận dụng phương thức kiểm toán hệ thống hay kiểm toán ổtng thể vào th ực tiễn - Thông tin y ếu tố cần thiết để tạo chế kiểm sốt nội có hi ệu quả, ph ải có t ổ chức hệ thống thơng tin th ống cập nhật, xác Hệ thống thơng tin ph ải đảm bảo an tồn, có kênh thông tin liên ạlc tốt, bao gồm việc truyền lên ấcp trên, ấcp theo chi ều ngang cácđơn vị - Không ng ừng nâng cao ch ất lượng kiểm toán viên 3.2.6 Thực cách chủ động biện pháp xử lý n ợ có v ấn đề - Tiếp tục thực nghiêm túc cơng tác phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn th ủ xác việc phân lo ại nợ trích lập dự phòng r ủi ro Chi nhánh ầcn triển khai áp dụng thông t NHNN phân lo ại nợ, trích lập x lý r ủi ro tín dụng từ dự phòng v ới số nội dung thay đổi, đặc biệt quy định thu thập số liệu, thông tin khách hàng công ngh ệ thông tin, h ệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy định nội bộ, phương pháp nguyênắtc trích lập, 85 - Tiến hành phân lo ại nợ xấu Trên ơc sở đó, khoản nợ đảm bảo cácđiều kiện cần thiết có th ể tiến hành biện pháp táiấuc trúc khoản nợ - Tăng cường công tác thu hồi nợ x lý d ự phòng: ngân hàng c ần nâng cao h ơn nhận thức số phận cán việc tích cực tận thu khoản nợ sau chuyển hạch toán ngoại bảng - Chủ động xây d ựng hoàn thi ện phương án lý nợ có v ấn đề 3.2.7 Khai thác, ửs dụng tốt công ngh ệ thông tin ph ục vụ công tác quản trị rủi ro cho vay TDH - Đầu tư theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học - Nâng c ấp phần mềm quản lý tín d ụng - Thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống an ninh mạng để tránh xảy cố mạng có h ệ thống lưu ph ục hồi liệu sau bị lỗi mạng, tránh trường hợp phải nhập lại liệu - Thường xuyên kiểm tra, nâng c ấp hệ thống thông tin để đápứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn - Để phục vụ cho việc thẩm định dự án, NH nên trang ị bthêm nhiều phần mềm việc tính tốn chỉtiêu kinh ết nhanh chóng xác - Công ngh ệ nhằm phục vụ cho công tác thu nhập, xử lý l ưu trữ thơng tin tín d ụng cần đại hóa h ơn nữa, để làm t ăng số lượng độ xác, cập nhật thơng tin ph ục vụ cho hoạt động tín dụng 3.2.8 Hồn thi ện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống m ột phương pháp chấm điểm quán dựa số tài nhân t ố phi tài hồn c ảnh thực tế 86 ngân hàng theo loại hình khách hàng khác nhằm đánh giáủir ro liên quanđến khách hàng vay Hệ thống xếp hạng tín dụng nội tối thiểu phải bao gồm: (i) Các ơc sở pháp lý liên quanđến thành l ập ngành ngh ề kinh doanh khách hàng; (ii) Các chỉtiêu kinh ết tổng hợp liên quanđến tình hình kinh doanh, tài chính, tài s ản, khả thực nghĩa vụ theo cam kết; (iii) Uy tín với TCTDđã giao d ịch trước đây; (iv) Các tiêu chíđ ánh giá khách hàng chi ếtit, cụ thể, có h ệ thống (đánh giáếyu tố ngành ngh ề, địa phương) ơc sở x ếp hạng cụ thể khách hàng Kết xếp hạng tín dụng nội c sở để NHPT xácđịnh giới hạn tín dụng, xácđịnh điều kiện tín dụng thích hợp với khách hàng; tiến hành phân lo ại nợ trích lập dự phòng r ủi ro theo quy định Ngồi ra, để có th ể hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, Chính phủ ngành có liên quan khẩn trương cấu lại Tập đồn kinh t ế, Tổng cơng ty nhà n ước; triển khai nhanh chóng Ðề án tái ấcu trúc khu vực doanh nghiệp nhà n ước Bộ Tài n ăm 2012 phê duyệt Phát huy vai trò tra, kiểm tra, kiểm tốn nhà nước vốn tín dụng nhà n ước Bộ Tài kh ẩn trương ti ếp tục hồn thi ện chế sách tín dụng nhà n ước; đồng thời, đạo đẩy nhanh tiến độ hồn thi ện quy chế quy trình tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị phủ ngành liên quan Hoạt động kinh doanh tín dụng NHTM khơng đảm bảo đạt mục tiêu ợli nhuận mà ph ải đảm bảo hoàn thành tiêu kinh ết, xã h ội Chính vậy, Chính phủ ban ngành đứng đầu có trách nhiệm định hướng, hỗ trợ hoạt động tín dụng phát triển an tồn hi ệu 87 - Chính phủ cần tích cực xây d ựng có biện pháp khuyến khích việc phát triển thể chế nhằm hỗ trợ thông tin cho th ị trường, nênđưa cácưu đãi để phát triển doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ thơng tin, tài nh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đánh giáếxp hạng doanh nghiệp, định giá tài sản, tư vấn tài chính, ki ểm tốn Bênạnhc đó, vi ệc khuyến khích thành lâp hội ngành ngh ề tạo gắn kết, trao đổi thông tin doanh nghiệp ngành c ầu nối doanh nghiệp ngành v ới thị trường bên ngồi có bên cung ứng vốn ngân hàng - Việc phối hợp ơc quan chức trình hoạt động chia s ẻ thông tin s ẽ giúp cho việc giải thủ tục hành nhanh gọn, giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp ngân hàng Hi ện tại, hoạt động đăng ký giao d ịch đảm bảo thiếu liên kết thông tin thái độ bất hợp tác ủca số cán thừa hành làm n ản lòng khơng doanh nghi ệp Vì vậy, ơc quan hữu quan cần có c chế phối hợp cung cấp thơng tin để việc đánh giá, định tín dụng ngân hàng xác, tránhựal chọn ngược ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng - Chính phủ cần trọng chủ động tăng cường phối hợp với NHNN việc ban hành định hướng phù hợp việc thực biện pháp xử lý n ợ tồn đọng trích l ập dự phòng r ủi ro Qua đó, t ạo khung pháp lý đồng có hi ệu lực cao cho hoạt động phòng ng ừa, hạn chế rủi ro tín dụng - Chính phủ cần kịp thời phối hợp ngành liên quan ửx lý nh ững vấn đề pháp lý phức tạp việc quản lý đất đai, quy hoạch xây d ựng, quyền sử dụng đất, vấn đề vốn có tính đa ngành, liên bộ, có liên quan đến xử lý rủi ro tín dụng 88 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà n ước Trong q trình hội nhập nay, NHNN có vai trò r ất quan trọng trọng việc định hướng phát triển ngành Chính v ậy, q trình cải cách, NHNN ầcn nâng cao tính t ự chủ độc lập kinh doanh NHTM, hỗ trợ NHTM trình phátểtrinhoạt động kinh doanh so cho đạt mục tiêu xã hội phù h ợp với chuẩn mực quốc tế - Để trung tâm CIC ho ạt động có hi ệu quả, NHNN đưa chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xácđể NHTM khai thác thông tin, làm sở đánh giáăng lực uy tín c khách hàng h ọ có nhu c ầu vay vốn - Để nâng cao ch ất lượng cán gìn gi ữ đội ngũ lãnh đạo cho mục tiêu phát ểtrin h ội nhập, NHNN phải thường xuyên ổt chức ớlp tập huấn cho cán mục tiêu định hướng ngành giúp cán nhận thức t ự có ý th ức phải rèn luyện h ọc tập nâng cao trình độ đápứng nhu cầu hội nhập - Nhằm giảm bớt lượng giao dịch tiền mặt, NHNN cần có sách khuyến khích việc toán chuyển khoản, hỗ trợ NHTM việc kết nối hệ thông ATM thành m ột hệ thống chung, việc giúp ễd dàng ki ểm sốt vốn vay, góp ph ần giảm rủi ro NHNN cần phải xây d ựng khuôn kh ổ pháp lý cho nghiệp vụ phái sinh Hợp đồng quyền tín dụng (Credit options), Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro tạo ảsn phẩm cho NHTMđa dạng hóa danh m ục cho vay danh m ục đầu tư - Để đánh giáđ úng mức độ rủi ro khoản nợ xấu kh ắc phục hạn chế việc trích lập s dụng dự phòng r ủi ro NHNN cần đổi trích ậlp dự phòng r ủi ro, thực trích lập dự phòng 89 rủi ro tín dụng theo phân lo ại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp không theo th ời gian hạn ơc sở tham khảo h ọc tập kinh nghiệm quốc tế v ận dụng phù hợp - Tạo điều kiện hỗ trợ cho NHTM việc xây d ựng mối liên hệ với nhau, ngân hàng với cácđịnh chế tài phi ngân hàng v ới cácđịnh chế tài khác, làm điều s ẽ giúp ngân hàng có thơng tin quy báu nhìn nhận đánh giá khách hàngđúng đắn hơn, ngăn ngừa ham muốn mưu lợi bất khách hàng, nâng cao chất lượng thông tin gi ữa NHTM với nhau, thống số nghiệp vụ cho vay hay sách tín dụng, sách lãi suất nhằm giảm bớt biến động khơng nên có thị trường tài tài ti ền tệ, tạo niềm tin cho khách hàng bước chân đến môt TCTD 3.3.3 Kiến nghị hội sở ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long - Khơng b ố trí CBQLRR PGD mà thi ết lập phòng QLRR t ập trung nhánh, thực thi nhiệm vụ ch ức theo theo phân công s ắp xếp ban QLRR trực thuộc Hội sở - Cần thường xuyên rà soát,điều chỉnh cẩm nang tín dụng nhằm đáp ứng yêuầuc đào t ạo nghiên cứu chun mơn Hồn chỉnh chương trình hệ thơng văn hướng dẫn thi hành, đảm bảo cập nhật thay đổi phù hợp với quy định pháp luật - Hoàn ch ỉnh b ổ sung hệ thống báo cáo tínụngd quan trọng để giúp cán ộb thu thập thơng tin xác, xử lý thông tin k ịp thời - Ứng dụng chuẩn mực thông l ệ quốc tế tốt quản trị rủi ro tín dụng ngun ắtc Basel, mơ hình, phương pháp quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng hàng đầu giới 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ phân tích tình hình r ủi ro tín dụng hoạt động cho vay TDH MHB chi nhánhĐắk Lắk từ năm 2012 đến năm 2014 Chương nêu định hướng phát triển tín dụng cho vay trung, dài h ạn đối Ngân hàng TMCP Phát triền nhà Đồng sông C ửu Long chi nhánh Đak Lak thời gian đến Trên sở phân tích ch ương II, chương III đưa giải pháp cụ thể nhằm hồn thi ện cơng tác quản lý rủi ro chi nhánh MHB Dak Lak Bên cạnh đó, ch ương III trình bày kiến nghị Chính phủ, NHNN, Hội sở MHB để tháo gỡ khó kh ăn, hỗ trợ MHB Đắk Lắk thực có hi ệu cơng tác quản lý r ủi ro tín dụng cho vay trung, dài nhằm nâng cao ch ất lượng tín dụng để nâng cao n ăng lực cạnh tranh MHB trênđịa bàn 91 KẾT LUẬN NHTMCP Phát triển nhà Đồng sông C ửu Long chi nhánh Dak Lak kể từ thành l ập đến đạt nhiều thành t ựu đáng kể nhiên ũcng có nh ững tổn thất hoạt động tín dụng Do vi ệc quản lý r ủi ro tín dụng hoạt động tín dụng nhi ệm vụ hàng đầu MHB giai đoạn Dựa ơc sở lý lu ận rủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài h ạn, Luận văn không sâu vào vi ệc nêu lên ựthc trạng gi ải pháp công tác quản lý r ủi ro hoạt động cho vay TDH mà ch ủ yếu luận văn sâu vào phân tích nh ững tiêu chíđã nêu ạti chương sở lý lu ận từ ch ỉ ưu nhược điểm công tác quản lý r ủi ro tín dụng TDH Qua việc phân tích rủi ro tín dụng hoạt động cho vay TDH luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thi ện cơng tác quản lý r ủi ro tín dụng, bên ạcnh lu ận văn đưa số kiến nghị vượt ầtm định chi nhánh Dak lak đến Hội sở MHB, đến ơc quan ban ngành NHNN ph ủ để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững MHB Dak Lak Ngày 25/05/2015 NHTMCP Phát triển nhà Đồng sông C ửu Long (MHB) thức sát nhập vào NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) MHB Dak Lak đổi tên thành BIDV chi nhánh Ban Mê,đây m ốc kiện quan trọng lịch sử hình thành phát triển BIDV Việt Nam Việc sát nhập mang lại nhiều lợi ích cho cổ đơng c MHB b ản thân BIDV, điều quan trọng vi ệc sát nhập vào m ột ngân hàng l ớn ho ạt động chuyên nghiệp với lịch sử hình thành lâu n ăm, mang lại hiệu tích cực cho hoạt động tín dụng Luận văn nghiên ứcu thời điểm MHB chưa sát nhập nhiên phân tích tình hình r ủi tín dụng cho vay trung dài h ạn mang lại hiệu tích cực cơng tác quản trị rủi ro 92 BIDV chi nhánh Ban mê Những nghiên ứcu ẽs tài li ệu công tác quản trị tín dụng BIDV nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng mang lại hiệu tích cực hoạt động tín dụng trung dài h ạn BIDV chi nhánh Ban Mê 93 DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO [1] ThS Đào Ng ọc Chuyền (2010), “ Một số khó kh ăn xử lý n ợ xấu ngân hàng th ương mại” , Tạp chí ngân hàng , (18), tr.49-54 [2] PGS.TS Lâm Chí D ũng (2009), Bài gi ảng Quản trị ngân hàng th ương mại, Trường Đại học kinh tế Đà N ẵng [3] Phạm Thị Hiền (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp CN Ngân hang TMCP Xu ất nhập Đà N ẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành tàingân hang, Đại học Đà N ẵng [4] Nguyễn Thanh Hòa (2011) , Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Nông nghi ệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà N ẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [5] Võ Lê Anh Huy (2012), Quản lý r ủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Việt Nam thịnh vượng Chi nhánhĐà N ẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tàingân hàng, Đại học Đà N ẵng [6]Nguyễn Thị Thanh Huyền (2011), “ Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng – kinh nghiệm quốc tế” , Tạp chí ngân àng , (7), tr.60-67 [7] Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 [8] Ngân hàng nhà n ước Việt Nam (2013), Thông t số 02/2013/TTNHNN ngày21/01/2013 Quy định phân lo ại tài s ản có, m ức trích, phương pháp trích ậlp dự phòng r ủi ro vi ệc sử dụng dự phòng để xử lý r ủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n ước [9]Ngân hàng nhà n ước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/04/2005 v ề phân lo ại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng c Tổ chức tín dụng, Hà N ội 94 [10] TS Phạm Thị Nguyệt, ThS Hà M ạnh Hùng (2011), “Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng NHTM” , Tạp chí ngân hàng , (9), tr.29-33 [11] Sổ tay quản lý r ủi ro Ngân hàng TMCP Phát tri ển nhà đồng sông C ửu Long [12] Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng DN vừa nh ỏ tài chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [13] Lê Hòa Tân (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á – CN Nha Trang , Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [14] Lê Quốc Thắng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công th ương Việt Nam chi nhánh KonTum,Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Qu ản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [15] Mai Xuân Th ịnh (2012), Quản trị rủi ro ngân hàng Nông nghi ệp Phát triển Nơng thơn t ỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [16] Huỳnh Ngọc Anh Thư (2013), Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghi ệp Phát triển Nông thôn chi nhánh qu ận Sơn Trà – TP Đà N ẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà N ẵng [17] Nguyễn Thị Tường Vy (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hang TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà N ẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tàingân hàng, Đại học Đà N ẵng ... VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH R ỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H ẠN CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI H ẠN CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng c ấp tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng. .. ại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long chi nhánh ắk Lắk? - Các giải pháp cần tiến hành nh ằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông C ửu Long - chi nhánh ắk... ro tín dụng cho vay trung dài h ạn Ngân hàng th ương mại kinh tế thị trường - Phân tích tình hình r ủi ro tín dụng cho vay trung dài h ạn Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng sông C ửu Long - chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đắk lắk , Phân tích tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn