Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng NN PTNT việt nam, chi nhánh EA HLEO

95 23 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KSOR NGUYỄN THANH CƢỜNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KSOR NGUYỄN THANH CƢỜNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn KSOR NGUYỄN THANH CƢỜNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Khái quát hoạt động cho vay trung dài hạn ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 13 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Phân tích quy mơ cho vay trung dài hạn 17 1.2.2 Phân tích đa dạng hố sản phẩm hồn thiện cấu dƣ nợ cho vay trung dài hạn .19 1.2.3 Phân tích kết cho vay trung dài hạn .19 1.2.4 Phân tích kiểm sốt rủi ro cho vay trung dài hạn 20 1.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Phân tích nhân tố bên ngân hàng .22 1.3.2 Phân tích nhân tố bên ngồi ngân hàng .23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO 26 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển .26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 28 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo 31 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO 37 2.2.1 Phân tích quy mơ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp .37 2.2.2 Phân tích đa dạng hóa sản phẩm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 44 2.2.3 Phân tích kết cho vay trung dài hạn doanh nghiệp .52 2.2.4 Phân tích kiểm sốt rủi ro cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO .56 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 56 2.3.2 Những tồn .59 2.3.3 Nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO 64 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 64 3.1.2 Định hƣớng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 65 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO 66 3.2.1 Tăng cƣờng nguồn vốn huy động tạo điều kiện mở rộng hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp .67 3.2.2 Xây dựng sách cho vay trung dài hạn cụ thể khách hàng doanh nghiệp 69 3.2.3 Tăng cƣờng sách chăm sóc khách hàng hoạt động chăm sóc khách hàng cách thích hợp hiệu 71 3.2.4 Tƣ vấn cho doanh nghiệp phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh thƣờng xuyên gần gũi hỗ trợ doanh nghiệp 72 3.2.5 Tăng cƣờng hoạt động cho vay tài sản đảm bảo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn .73 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát khoản vay 74 3.2.7 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng 75 3.3 KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 76 3.3.2 Đối với ngân hàng Hội sở Trung ƣơng .77 3.3.3 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`Leo .80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN(BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Automated teller machine-Máy rút tiền tự động DN : Doanh nghiệp DNCV : Dƣ nợ cho vay DNNN : Doanh Nghiệp Nhà Nƣớc DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân NHNo&PTNT VN : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế TCTC : Tổ chức tài TCTD : Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tình hình lao động ngân hàng năm 2014 30 2.2 Tình hình huy động vốn theo thành phần NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 32 2011 đến năm 2014 2.3 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 33 2014 2.4 Dƣ nợ cho vay NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 34 2.5 Hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 36 2.6 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 39 2011 đến năm 2014 2.7 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai 41 đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 2.8 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo 42 giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 2.9 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo phƣơng thức cho vay doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 45 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo thời hạn cho vay đối 2.10 với doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea 46 H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo loại hình doanh 2.11 nghiệp doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi 48 nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo loại hình kinh tế đối 2.12 với doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea 49 H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo hình thức đảm bảo 2.13 tiền vay doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi 51 nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Số tiền thu lãi từ cho vay trung dài hạn doanh 2.14 nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai 52 đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Tỷ lệ nợ xấu từ cho vay trung dài hạn doanh 2.15 nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai 54 đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro từ cho vay trung dài 2.16 hạn doanh nghiệp NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 55 71 điều kiện thuận lợi để phát triển giao thƣơng địa bàn huyện Hiện dự án “Đƣờng Hồ Chí Minh” địa bàn tỉnh Đăk Lăk qua địa phận Ea H`leo, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột gần hoàn thành, thúc đẩy hoạt động thƣơng mại dịch vụ địa bàn huyện Vì ngân hàng chi nhánh cần phải nắm bắt thúc đẩy dƣ nợ cho vay ngành thƣơng mại dịch vụ Vì mảng kinh doanh nên đối thủ cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chi nhánh - Chính sách tài sản đảm bảo đối tƣợng khách hàng Tài sản đảm bảo ln vấn đề khó khăn đặt cho doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Đôi doanh nghiệp có phƣơng án kinh doanh tốt, nhƣng khơng đáp ứng đƣợc yêu cầu tài sản đảm bảo ngân hàng nên không vay vốn đƣợc Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn, Ban lãnh đạo ngân hàng chi nhánh nên áp dụng linh hoạt điều kiện cho vay mở rộng hình thức đảm bảo tiền vay Các ngân hàng nên theo sát kế hoạch sử dụng vốn vay doanh nghiệp kết hợp với tài sản đảm bảo tài sản hình thành từ nguồn vốn vay để giải nhu cầu vay vốn doanh nghiệp Với áp dụng điều kiện vay vốn nhƣ thế, giúp doanh nghiệp tiếp cận đƣợc với nguồn vốn vay từ ngân hàng đồng thời giúp ngân hàng gia tăng đƣợc dƣ nợ cho vay Từ mạnh dạn cấp tín dụng khơng có tài sản đảm bảo tài sản, áp dụng biện pháp tài sản đảm bảo bổ sung cho khoản vay, để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.3 Tăng cƣờng sách chăm sóc khách hàng hoạt động chăm sóc khách hàng cách thích hợp hiệu Chiến thuật thu hút giữ khách hàng cần đƣợc quan tâm mức Cần tạo thêm dịch vụ bổ sung cho khách hàng gửi tiền, đƣa nhiều sách ƣu đãi sử dụng dịch vụ khác ngân hàng, đa dạng hố 72 hình thức tốn, nhanh chóng phát triển hình thức tốn thẻ để tạo tiện lợi cho khách hàng đồng thời nguồn huy động khả thi Ngân hàng Thành lập tổ chăm sóc khách hàng để chăm sóc trì khách hàng phát triển khách hàng để nghiên cứu nhu cầu khách hàng giúp ngân hàng nắm bắt thơng tin cần thiết phục vụ cho hoạt động cho vay nhƣ, khả tài khách hàng, khối lƣợng tiền khách hàng cần vay, phƣơng thức vay, lãi suất, - Thông qua cơng tác chăm sóc khách hàng chu đáo, xây dựng hình ảnh ngân hàng chi nhánh động, biết quan tâm tới khách hàng, biết tìm kiếm khách hàng chiến lƣợc làm ăn có hiệu - Ngân hàng cần có chiến lƣợc tìm kiếm thu hút khách hàng nhƣ củng cố mối quan hệ bền vững khách hàng truyền thống thông qua chiến lƣợc xây dựng sản phẩm hấp dẫn nhằm đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh đảm bảo tăng trƣởng tín dụng - Tăng cƣờng chăm sóc khách hàng trƣớc sau vay nhƣ tặng quà dịp lễ, ngày thành lập sinh nhật, mời du lịch, 3.2.4 Tƣ vấn cho doanh nghiệp phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh thƣờng xuyên gần gũi hỗ trợ doanh nghiệp Việc tìm kiếm, phân tích thơng tin phục vụ cho cơng tác phân tích tín dụng, cán ngân hàng có khả nắm bắt đƣợc nhiều thơng tin xác, có ích có tính hệ thống cao, nhƣ thông tin thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, thông tin vị cạnh tranh doanh nghiệp, thơng tin sách kinh tế, luật pháp phủ,… Dựa tiềm lực ngân hàng tƣ vấn cho khách hàng phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh hợp lý, làm đƣợc việc xét hai phía khách hàng ngân hàng có lợi Với khách hàng, họ có đƣợc thông tin quý giá, kịp thời giúp 73 dễ dàng điều tiết sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu đem lại lợi nhuận cao Khi làm ăn hiệu doanh nghiệp có tiền để trả nợ ngân hàng từ thúc đẩy phát triển bền vững ngân hàng Với ngân hàng, khách hàng làm ăn tốt ngân hàng dễ dàng thu đƣợc nợ gốc lãi, đồng thời tạo quan hệ chặt chẽ, thân thiện khách hàng ngân hàng Qua tạo uy tín bƣớc xác lập cho khách hàng tính trung thành việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng, tăng sức cạnh tranh Trong thời gian tới ngân hàng nên thành lập phòng, phận chuyên thu thập xử lý thông tin để tăng tính chun mơn cơng tác Hiện khả nhận định lĩnh vực đầu tƣ, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nƣớc ta chƣa cao việc thành lập trung tâm cung cấp thông tin, tƣ vấn cho doanh nghiệp cần thiết trở thành sản phẩm kinh doanh ngân hàng góp phần vào tồn phát triển Ngồi cơng tác tổ chức giao dịch với khách hàng, nên thƣờng xuyên tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho khách hàng nhƣ giải nhanh thủ tục cho khách hàng, hƣớng dẫn tận tình yêu cầu khách hàng, rút ngắn thủ tục rờm rà không cần thiết tạo thuận lợi cho khách hàng 3.2.5 Tăng cƣờng hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có xuất phát điểm thấp, quy mô nguồn vốn lao động thấp, trình sản xuất kinh doanh họ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn tiếp cận vốn qua kênh tín dụng ngân hàng Các doanh nghiệp chƣa tạo đƣợc tin tƣởng ngân hàng nên hoạt động cho vay, ngân hàng thƣờng tiến hành cho vay doanh nghiệptài sản đảm bảo, hình thức cho vay tín chấp đƣợc ngân hàng áp dụng, điều có phần hạn chế số lƣợng doanh 74 nghiệp vay vốn ngân hàng Do ngân hàng chi nhánh nên có sách linh hoạt hoạt động cho vay tín chấp, cách ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn để mua sắm tài sản trang thiết bị, sau dùng tài sản thiết bị làm tài sản đảm bảo cho hồ sơ vay vốn doanh nghiệp Hoặc ngân hàng mua tài sản thiết bị mà doanh nghiệp cần nhƣ xe cộ, máy móc, dây chuyền sản xuất sau cho doanh nghiệp thuê lại Sau doanh nghiệp làm ăn có lãi doanh nghiệp mua lại tài sản trang thiết bị từ phía ngân hàng Việc tăng cƣờng hoạt động cho vay tín chấp để giúp doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng Qua thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân địa bàn huyện 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát khoản vay Để khoản cho vay thực có hiệu quả, có ý nghĩa khoản vay phải thu hồi đƣợc Muốn cán tín dụng phải thƣờng xuyên kiểm tra trƣớc, sau cho vay Đây hoạt động quan trọng có kiểm tra, có giám sát biết đƣợc khách hàng sử dụng vốn vay nhƣ nào? có mục đích hay khơng? Cơng tác kiểm tra, giám sát khơng đơn kiểm tra khách hàng mà kiểm tra lọc đƣợc cán lãnh đạo, cán tín dụng tiêu cực, thiếu trách nhiệm, gây thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa, làm uy tín ngân hàng Cán tín dụng ngƣời trực tiếp, giám sát vay nên khoản vay an tồn khơng nhƣng có vấn đề họ ngƣời chịu trách nhiệm Do để khuyến khích cán tích cực cơng tác cho vay thu nợ ngân hàng nên có chế độ khen thƣởng kịp thời cán tín dụng thực nhiều vay an tồn, hiệu Tránh tình trạng cho cán tín dụng có tâm lý e ngại cho vaycho vay nhiều họ khơng thu đƣợc Những hình thức khen thƣởng nên đƣợc cụ thể hoá vật chất Ngƣợc lại cán vi phạm quy trình nghiệp 75 vụ tín dụng trái với sách tín dụng ngân hàng nên có biện pháp xử lý kịp thời 3.2.7 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng Yếu tố ngƣời yếu tố quan trọng định thành công, thất bại doanh nghiệp Sự thành cơng cơng tác tín dụng phụ thuộc phần lớn vào lực, trình độ thẩm định, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cán tín dụng Vì ngân hàng cần phải chọn cán tín dụng có lực để giải vấn đề chun mơn, nghiệp vụ Cán tín dụng phải ngƣời có phẩm chất đạo đức tốt, có khả giao tiếp, am hiểu thị trƣờng, có nghệ thuật cho vay nhƣ thu hồi nợ, có hiểu biết định để giúp đỡ, tƣ vấn cho khách hàng phƣơng án kinh doanh hay sản xuất có hiệu Ngân hàng nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cán tín dụng cách giải pháp sau: - Chi nhánh cần có kế hoạch đào tạo cụ thể năm Hàng năm với kế hoạch kinh doanh năm tới, chi nhánh cần phải có kế hoạch đào tạo cụ thể, cử cán học tập trung Trung tâm đào tạo ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, cán học đại học hay cao học để nâng cao trình độ chun mơn Bên cạnh đó, chi nhánh mời cán có kinh nghiệm qua đào tạo truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên - Chi nhánh tổ chức lớp học tập trung chi nhánh để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán Ngồi áp dụng phƣơng thức cho vay mời giảng viên giảng dạy quy trình nghiệp vụ, cách thức tiến hành, nêu lên kinh nghiệm đơn vị bạn hay ngân hàng nƣớc - Việc đào tạo cán sở sử dụng cán thực quy hoạch cán Ngân hàng chi nhánh nên cử học cán mà việc học tập gắn 76 liền với nhiệm vụ họ phải làm Từ tạo điều kiện xếp thực sách cán sau đào tạo - Nâng cao kỹ giao tiếp cán Đây kỹ cần thiết cán tín dụng họ ngƣời trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Nghệ thuật giao tiếp yếu tố góp phần vào thành cơng cơng việc Cán tín dụng phải khéo léo việc đàm phán, thƣơng lƣợng với khách hàng điều kiện vay vốn đảm bảo đƣợc lợi ích ngân hàng nhƣng thu hút đƣợc khách hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc quan đạo điều hành sách tồn hệ thơng ngân hàng, có ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo Ngân hàng Nhà nƣớc có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động Chi nhánh Để cho hoạt động ngân hàng chi nhánh đạt hiệu cao Ngân hàng Nhà nƣớc cần làm số việc cụ thể sau: - Đƣa quy định cụ thể phƣơng thức cho vay Hiện quy chế cho vay 1627/2001/QĐ-NHNN có đề cập nhƣng lại sơ lƣợc phƣơng thức cho vay mặt khác chƣa có văn Ngân hàng Nhà nƣớc quy định cụ thể chi tiết phƣơng thức cho vay Vì mà mong thời gian tới Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành quy định cụ thể phạm vi áp dụng, quy trình, cách tính lãi, thu hồi nợ, xử lý nợ hạn nhƣ phƣơng thức cho vay để tạo hành lang pháp lý an toàn thuận lợi cho hoạt động cho vay Chi nhánh Ngoài quy chế cho vay có đề cập đến phƣơng thức cho vay thấu chi, phƣơng thức cho vay hoàn toàn mẻ ngân hàngNgân hàng Nhà nƣớc cần có văn cụ thể thúc đẩy ngân hàng thực nghiệp vụ cho vay theo phƣơng thức nhằm tránh rủi ro xảy phía ngân hàng 77 - Những năm gần đây, chế độ thể lệ tín dụng ngân hàng thƣơng mại ln đƣợc bổ sung, thay đổi phù hợp với kinh tế hội nhập Vì vậy, ngân hàng Nhà nƣớc nên rà sốt lại văn bản, xóa bỏ tình trạng văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế, làm cho hệ thống văn hƣớng dẫn nghiệp vụ nhƣ - Ngân hàng nhà nƣớc cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng thƣơng mại để kịp thời phát sai sót cơng tác tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro, trọng vào biện pháp khắc phục tồn Cũng cố pháp triển trung tâm CIC đảm bảo cung cấp thơng tin khách hàng, tình hình kinh tế nƣớc, quốc tế xác, đầy đủ kịp thời Yêu cầu tất ngân hàng thƣơng mại phải tham gia cung cấp tiếp nhận thông tin từ CIC - Ngân hàng nhà nƣớc cần phải tiêu chuẩn hóa tiêu thức đánh giá chất lƣợng tín dụng, xây dựng sách lãi suất phù hợp với ngành cách linh hoạt, mềm dẻo 3.3.2 Đối với ngân hàng Hội sở Trung ƣơng - Tăng cƣờng công tác thông tin cho ngân hàng chi nhánh hệ thống ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Với tƣ cách ngân hàng Hội sở Trung ƣơng, ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam có ƣu điều kiện thuận lợi việc thu thập, phân tích xử lý thơng tin tín dụng Do ngân hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam thu thập thông tin chuyển kịp thời để chi nhánh nắm bắt xử lý kịp thời - Đầu tƣ kỹ thuật đại cho chi nhánh: Trong năm gần ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam tích cực triển khai dự án đại hố chi nhánh ngân hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam nƣớc Tuy nhiên công tác 78 giai đoạn đầu, đƣợc trang bị tốt, hiệu ứng dụng tin học thật to lớn, công việc cán tín dụng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản nhƣng lại xác nhanh chóng Để khai thác tối đa sức mạnh công nghệ tiên tiến này, ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam nên nghiên cứu thiết lập hệ thống thông tin đƣợc tổng hợp từ nhiều nguồn đƣợc tập trung trung tâm thơng tin điện tốn ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thơn Việt Nam nên có nhiều văn hƣớng dẫn việc thực quy trình cho vay trung dài hạn Đặc biệt văn hƣớng dẫn cho vay trung dài hạn doanh nghiệp, nhiên số quy định cụ thể bƣớc cho vay trung dài hạn nhìn chung chƣa đầy đủ Để việc cho vay đƣợc thực quy trình mà ngân hàng Nhà nƣớc đặt ra, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam nên có văn hƣớng dẫn cụ thể cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Để giúp cán tín dụng, cán tín dụng nắm bắt cơng việc đƣợc nhanh chóng, sn sẻ hiệu - Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thơn Việt Nam nên có sách tuyển chọn, nâng cao trình độ đội ngũ cán có sách khen thƣởng rõ ràng Một mạnh ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam ngân hàng thƣơng mại khác có đội ngũ cán trẻ, động, nhiệt huyết có trình độ chun mơn cao Để phát huy mạnh này, ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng Thơn Việt Nam cần có sách đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đồng thời trọng đến việc gửi cán đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu tìm cách ứng dụng nghiệp vụ mà ngân hàng giới áp dụng 79 - Trong điều kiện máy tính đƣợc ứng dụng rộng rãi hoạt động ngân hàng nay, tiến tới thực tất bƣớc nghiệp vụ cho vay trung dài hạn qua mạng máy tính việc đào tạo nâng cao trình độ cán máy tính cần thiết, chí mang tính chất định hoạt động cho vay trung dài doanh nghiệp ngân hàng - Nâng cao hiệu trung tâm phòng ngừa rủi ro ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam thƣờng xuyên cung cấp thông tin cho chi nhánh khách hàng có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng, phân tích đánh giá khách hàng từ thông tin thu đƣợc Bên cạnh việc đánh giá khách hàng, trung tâm thông tin cần cung cấp thêm thông tin giá thiết bị, mức đầu tƣ với dự án cụ thể , để ngân hàng chi nhánh tham khảo - Thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định pháp luật để nâng cao trình độ cán làm cơng tác thẩm định cho vay trung dài hạn doanh nghiệp - Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lƣu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp, thực coi hồ sơ cho vay nhƣ tài sản quan trọng ngân hàng, sở khẳng định sở hữu ngân hàng tài sản - Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam cần phải tiếp tục hoàn chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ đƣợc trách nhiệm cán tín dụng đến trƣởng, phó phòng kinh doanh Giám đốc cho phù hợp với tình hình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp thực tế chế độ ngân hàng Nhà nƣớc quy định 80 3.3.3 Đối với ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`Leo - Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo nên có sách khuyến khích hoạt động cho vay trung dài hạn để chiếm tỷ trọng cao cấu cho vay chi nhánh Chi nhánh nên có biện pháp hữu hiệu để hoạt động cho vay trung dài hạn đƣợc liên tục Khơng để tình trạng khách hàng tốt, vay tốt nhƣng khơng thể cho vay thiếu vốn hay đánh giá sai khả hoàn trả khách hàng Điều ảnh hƣởng xấu đến uy tín ngân hàng, gây ấn tƣợng khơng tốt đến khách hàng - Ngân hàng nên có sách ƣu đãi khách hàng mục tiêu Vì nhóm khách hàng đem lại nhiều doanh thu nhƣ lợi nhuận cho ngân hàng Cụ thể năm vừa qua, nhóm khách hàng đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng mảng cho vay trung dài hạn Công ty cổ phần, Cơng ty TNHH, DNTN Hơn loại hình doanh nghiệp chiếm gần 90% doanh nghiệp địa bàn huyện Đây nhóm khách hàng có tiềm đồng thời khách hàng mục tiêu ngân hàngngân hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo nên có chiến lƣợc dài hạn nhóm khách hàng Ví dụ nhƣ: ngân hàng chi nhánh nên có sách ƣu đãi lãi suất, khách hàngvay lớn ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất thấp so với khách hàng khác Biện pháp giúp khuyến khích doanh nghiệp vay nhiều hơn, tăng doanh số cho vay, tăng mức dƣ nợ tăng lợi nhuận cho ngân hàng - Ngân hàng nên tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, cụ thể nhƣ: nhiều doanh nghiệp có đủ tài sản đảm bảo nhƣng bị thiếu vài yếu tố để đáp ứng đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, ngân 81 hàng linh động xử lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn - Bên cạnh tập trung khai thác vào nhóm khách hàng tiềm năng, ngân hàng không nên coi nhẹ khách hàng truyền thống Đây nhóm khách hàng tốt có thời gian quan hệ với ngân hàng lâu nên đƣợc kiểm chứng mức độ uy tín nhƣ khả trả nợ Do vậy, ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo nên có sách ƣu đãi quan tâm chăm sóc nhóm khách hàng quan trọng Ngoài ƣu đãi lãi suất nhƣ tạo điều kiện vay vốn, ngân hàng nên thƣờng xuyên thăm hỏi tình hình hoạt động doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, tặng quà lễ tết,… Để doanh nghiệp thấy đƣợc ngân hàng “nguời bạn tin cậy” doanh nghiệp Bên cạnh cần tăng cƣờng phối hợp với chi nhánh khác hệ thống ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng Thơn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo để có hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm cho vay trung dài hạn tới khách hàng Đồng thời xin phép ngân hàng cấp cho chi nhánh thêm quyền chủ động sáng tạo kinh doanh để chi nhánh xây dựng cho đƣợc sản phẩm đặc trƣng mang dấu ấn chi nhánh KẾT LUẬN CHƢƠNG Với thực trạng tồn chƣơng 2, chƣơng tác giả đƣa giải pháp để giải vấn đề tồn tại, từ đƣa số gải pháp tăng cƣờng hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng chi nhánh, đồng thời đƣa số kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc, ngân hàng Hội sở Trung ƣơng ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng chi nhánh 82 KẾT LUẬN Sau đất nƣớc đổi mới, kinh tế nƣớc ta chuyển đổi từ mơ hình tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong định hƣớng ấy, doanh nghiệp đóng vai trò ngày quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc Những năm vừa qua, Đảng Chính Phủ tạo nhiều điều kiện doanh nghiệp phát triển chất lƣợng Tuy nhiên q trình triển khai lại gặp khơng khó khăn, vƣớng mắc từ quan chức ngân hàng thƣơng mại Một khó khăn lớn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt vốn trung dài hạn Đây nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu vốn đầu tƣ mở rộng sản xuất, đổi cơng nghệ, gây kìm hãm phát triển doanh nghiệp Để doanh nghiệp tồn phát triển, thúc đẩy kinh tế đất nƣớc, Đảng Chính phủ cần có biện pháp tích cực để giúp doanh nghiệp tiếp cận đƣợc nguồn vốn ngân hàng đồng thời khuyến khích ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn Vì vậy, với mong muốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo mở rộng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp địa bàn, góp phần vào tăng trƣởng bền vững ngân hàng kinh tế địa phƣơng Luận văn sâu tìm hiểu đặc thù doanh nghiệp địa bàn huyện Ea H`leo, tình hình cho vay vốn trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng chi nhánh, khó khăn, vƣớng mắc gặp phải ngân hàng doanh nghiệp đồng thời đánh giá mặt tích cực hạn chế hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng Trên sở đó, đề số giải pháp số kiến nghị nhằm giúp cho hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng chi nhánh đạt đƣợc kết tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Võ Thị Thúy Anh, Lê Phƣơng Dung (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài Chính [2] Võ Duy Bình (2011), Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đà Nẵng [3] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Ea H`leo (2013), Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên từ năm 2011-2013 [4] Điền Nguyên (2012), Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đà Nẵng [5] Nguyễn Minh Phong (2014), Kinh tế Việt Nam năm 2014 chuyển sắc hơn, Tạp chí ngân hàng, số 1+2 01/2014:19-21 [6] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng 2010 [7] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp năm 2005 [8] Nguyễn Hữu Thịnh (2012), Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Lê Quốc Thắng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Kom Tum, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nhật Trung, Hà Lan Phƣơng (2013), “Các nguyên tắc chung hoạt động hệ thống thơng tin tín dụng”, Tạp chí ngân hàng, số 22/112013:58-60 [11] Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh [12] Lê Quang Vinh (2012), Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu-Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng TIẾNG ANH [13] Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nhà xuất Thống kê [14] P.S.ROSE (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài ... giá tình hình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp? Nhân tố tác động đến tình hình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp? - Qua q trình phân tích, hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng. .. luận phân tích tình hình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam,. .. BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng NN PTNT việt nam, chi nhánh EA HLEO , Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng NN PTNT việt nam, chi nhánh EA HLEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn