Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bắc đà nẵng

114 24 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 10 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 16 1.2 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 20 1.2.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 20 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 30 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy 37 2.1.3 Kết hoạt động 38 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNGCHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 45 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 45 2.2.2 Thực trạng biện pháp tiến hành để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 50 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN BẮC ĐÀ NẴNG 71 2.3.1 Những kết đạt 71 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 80 3.1.1 Định hướng chung chi nhánh 80 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp giai đoạn Chi nhánh 81 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 83 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 83 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội 85 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay 87 3.2.4 Tăng cường hiệu xử lý nợ xấu 89 3.2.5 Thực tốt biện pháp đảm bảo tiền vay 90 3.2.6 Thực nguyên tắc phân tán rủi ro danh mục cho vay KHDN 92 3.2.7 Nhóm giải pháp hỗ trợ hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay KHDN Chi nhánh 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 97 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 98 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng DN : Doanh nghiệp DNVV : Doanh nghiệp vay vốn KH : Doanh nghiệp KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012 – 2014 40 Bảng 2.2 Tình hình cho vay giai đoạn 2012 - 2014 42 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 44 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014 Điều kiện cấp giới hạn tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 48 51 Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Bảng 2.6 khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 53 năm 2014 Bảng 2.7 Mức thẩm quyền tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 61 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp theo tài Bảng 2.8 sản đảm bảo Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 65 2012 – 2014 Cơ cấu nhóm nợ cho vay khách hàng doanh Bảng 2.9 nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 68 2014 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2014 69 Tỷ lệ trích lập dự phòng tỷ lệ xóa nợ ròng cho Bảng 2.11 vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% doanh thu ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngân hàng gắn với rủi ro, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh tiền tệ khả gặp rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại lớn Rủi ro từ nghiệp vụ tín dụng gây hậu lớn Rủi ro tín dụng làm thay đổi kết kinh doanh, dẫn đến phá sản ngân hàng Chính đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm hiểu rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Việc đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng để tìm biện pháp hạn chế rủi ro yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Nằm địa bàn thành phố Đà Nẵng, trung tâm kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây nguyên, có hệ thống hạ tầng thị hóa hồn chỉnh, hệ thống sân bay, cảng biển, khu công nghiệp chế sách thu hút đầu tư hấp dẫn… khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng chủ yếu doanh nghiệp Với kết đạt tiếp tục mở rộng cho vay KHDN nội dung quan trọng sách cho vay Chi nhánh Bắc Đà Nẵng thời gian tới Tiếp tục mở rộng cho vay đồng nghĩa với việc phải khơng ngừng tăng cường kiểm sốt nhằm hạn chế, ngăn ngừa giảm thiểu RRTD xảy Chính lý trên, em định chọn đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Đà Nẵng” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi to tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 91 TSĐB, đến việc soạn thảo ký kết phải thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết Việc định giá tài sản nên giao cho cán chuyên định giá tài sản thay giao cho CBTD phụ trách vay để tránh tiêu cực xảy quan hệ thân thiết CBTD DNVV Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhật theo giá thị trường, trường hợp có biến động làm giảm giá trị TSĐB phải nhanh chóng đánh giá lại tài sản có biện pháp thu hồi bớt nợ hay yêu cầu DN bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho Chi nhánh Chi nhánh nên cử cán kiểm tra tình trạng TSĐB thường xuyên, việc kiểm tra phải thực nghiêm túc, không làm theo kiểu cho có, kiểu hình thức Điều gây nguy hiểm cho Chi nhánh DN cố tình lừa Chi nhánh dựa vào mối quan hệ quen biết Đối với TSĐB động sản máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải … tài sản dễ hư hỏng, mát trình bảo quản sử dụng Thậm chíngân hàng khác xảy trường hợp khách hàng có cam kết chấp tài sản cho ngân hàng đem tài sản chấp bán cho đối tác khác mà ngân hàng khơng hay biết lý máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất khơng đăng ký sỡ hữu quan quản lý nhà nước nên việc bán tài sản khơng có trở ngại Để tránh xảy tình trạng trên, CBTD cần có kế hoạch kiểm tra tài sản hàng quý có dấu hiệu rủi ro Bên cạnh đó, việc kiểm tra giúp cho Chi nhánh phát kịp thời trường hợp hư hỏng, giúp Chi nhánh định giá lại tài sản hư hỏng, xuất toán giá trị TSĐB bị mát kịp thời đồng thời thu nợ trước hạn tương ứng với phần giá trị TSĐB giảm DN bổ sung tài sản khác thay 92 Hiện nay, hầu hết TSĐB cho khoản vay Chi nhánh bất động sản nên việc xử lý TSĐB để thu hồi nợ gặp khó khăn nhiều thời gian, chi phí Vì thế, Chi nhánh nên khuyến khích DN sử dụng TSĐB giấy tờ có giá loại có khả tốn độ an tồn cao 3.2.6 Thực nguyên tắc phân tán rủi ro danh mục cho vay KHDN Đây biện pháp tốt nhất, chủ động việc ngăn ngừa phân tán RRTD, Chi nhánh nên chia nguồn tiền vào nhiều loại hình đầu tư tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều khách hàng khác nhau, địa bàn khác Điều vừa mở rộng phạm vi hoạt động tín dụng ngân hàng, vừa đạt mục đích phân tán RRTD + Đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực cho vay: Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác để tránh cạnh tranh tổ chức tín dụng khác việc dành giật thị phần phạm vi hẹp số ngành phát triển tránh gặp phải rủi ro sách Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động số ngành nghề định kế hoạch cấu lại số ngành nghề kinh tế Chi nhánh nên mở rộng thị phần lĩnh vực FDI để đa dạng hóa sản phẩm tài trợ thương mại bão lãnh, mở LC, chiết khấu… Tìm kiếm khách hàng tập đoàn kinh tế lớn nhà phân phối có thương hiệu để tạo đột phá cho năm 2015 + Đa dạng hóa khách hàng: Tránh cho vay nhiều khách hàng, đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số vốn hoạt động khách hàng để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ khách hàng Chi nhánh khơng nên tập trung vốn tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan, kể quan hệ sở hữu quan hệ nhân thân; Công ty mẹ, Công ty vừa cho vay đơn vị chủ quản vừa cho vay đơn vị thành viên chi nhánh Ngoài ra, Chi nhánh nên chủ động liên hệ với Sở Kế 93 hoạch & Đầu tư, phòng kinh tế quận, huyện để nắm bắt lượng khách hàng đăng ký kinh doanh để tiếp thị Chi nhánh + Đa dạng hóa phương thức cho vay, loại hình cho vay: Chi nhánh nên cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trường Chi nhánh nên đặc điểm hoạt động vùng, ngành nghề mà lựa chọn hình thức cho vay phù hợp với nhu cầu DN nhằm ngăn ngừa RRTD + Đẩy mạnh hình thức cho vay đồng tài trợ: Trên thực tế, có doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lớn mà ngân hàng khơng thể đáp ứng được, thường nhu cầu đầu tư cho dự án lớn khó xác định mức độ rủi ro xảy Trong trường hợp này, ngân hàng liên kết để thẩm định dự án, cho vay chia sẻ rủi ro đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên Trong thời gian, qua hình thức cho vay Chi nhánh chưa phát triển, thời gian tới Chi nhánh nên đẩy mạnh hình thức cho vay với dự án lớn Tuy nhiên, Chi nhánh cần phải ý đến việc quy định quyền lợi trách nhiệm bên hợp đồng cho vay đồng tài trợ, để rủi ro xảy đảm bảo thực theo hợp đồng 3.2.7 Nhóm giải pháp hỗ trợ hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay KHDN Chi nhánh a Củng cố hệ thống thông tin, nâng cao ch t lượng tổ chức khai thác tốt thơng tin tín dụng Thơng tin yếu tố đầu vào quan trọng định cấp tín dụng Chi nhánh Các thơng tin từ phía DN cung cấp nhiều lại không đầy đủ, không xác Do vậy, CBTD khơng dựa vào luồng thơng tin 94 DN mà phải tìm hiểu, nắm bắt thơng tin vấn đề có liên quan đến DN Để làm tốt công tác Chi nhánh cần phải: - Đối với công tác củng cố hệ thống công nghệ: Chi nhánh cần thực đầu tư phát triển công nghệ thông tin hệ thống phần cứng phần mềm, đặc biệt phần mềm liên quan đến việc thao tác xử lý quản lý, trao đổi, lưu trữ thông tin, số liệu hàng ngày Chi nhánh cần có phận kỹ thuật viên tin học chuyên giải vấn đề phức tạp xảy cố hệ thống thông tin - Đối với công tác nâng cao chất lượng tổ chức khai thác tốt thông tin tín dụng: Dựa sở hợp tác, Chi nhánh cần thực kết nối kho thông tin liệu với ngân hàng khác, với NHNN để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu DN mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định khoản cho vay Dựa thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Chi nhánh cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng thẩm định khoản cho vay Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt mơi trường hội nhập Ngồi việc thu nhập thơng tin từ phía khách hàng cần thu nhập thêm thơng tin từ đối tượng khác như: đối tác khách hàng, ngân hàng mà khách hàng có quan hệ vay vốn, quan quản lý, quan chủ quản khách hàng, từ CIC …Ngoài ra, cần thu thập thêm thơng tin khơng thức uy tín khách hàng qua đánh giá bạn hàng, hiệp hội mà DN thành viên để có nhìn tồn diện 95 Bên cạnh đó, DN có quan hệ vay vốn Chi nhánh CBTD Chi nhánh cần phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường hoạt động SXKD DN dự đoán xu hướng phát triển ngành nghề, tình hình cung cầu, giá sản phẩm, thị trường tiêu thụ Để làm điều Chi nhánh nên xây dựng mối quan hệ hợp tác với Sở, ban ngành, đoàn thể địa bàn để mở rộng việc trao đổi, khai thác thêm thông tin cần thiết liên quan đến việc phát triển hoạt động SXKD DN b Thi t lập mối quan hệ tốt b n vững doanh nghiệp Khách hàng yếu tố quan trọng định thành cơng ngân hàng, có khách hàng ngân hàng hoạt động Vì vậy, việc tìm kiếm xây dựng mối quan hệ với khách hàng điều kiện cần việc trì mối quan hệ tốt bền vững điều kiện đủ để hoạt động kinh doanh ngân hàng diễn thuận lợi Việc trì mối quan hệ lâu dài với DN tốt cần thiết cho Chi nhánh mang lại hiệu cao Bằng việc làm cụ thể như: Chi nhánh nên ưu tiên với DN họ đến giao dịch, có chương trình khuyến mãi, tặng quà vào dịp lễ, Tết, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, hay trực tiếp đến thăm DN, chắn tạo ấn tượng tốt DN Ngoài ra, phần quà mà Chi nhánh sử dụng chương trình khuyến mãi, Chi nhánh nên chọn nhà phân phối khách hàng Chi nhánh để tạo chuỗi liên kết Chi nhánh DN, từ khếch trương quảng bá thương hiệu Chi nhánh Chi nhánh nên đưa hạn mức tín dụng cho DN, theo Chi nhánh cam kết cho DN vay lượng vốn định vào thời điểm định tương lai, đổi lại DN phải định kỳ cung cấp cho Chi nhánh thơng tin tình hình thu nhập, hoạt động kinh doanh, tài sản Có tài sản Nợ… Cam kết có lợi cho hai phía: DN n tâm khoản tín 96 dụng có cần đến, Chi nhánh giảm thiểu chi phí thu thập thơng tin đánh giá DN Đồng thời việc kiểm soát RRTD trở nên dễ dàng có hiệu c Nâng cao ch t lượng đội ngũ cán ộ Chi nhánh Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Để hoạt động kinh doanh Chi nhánh ngày hiệu mơi trường cạnh tranh gay gắt, mở rộng tín dụng gắn với việc giảm thiểu rủi ro, Chi nhánh cần phải xây dựng riêng cho chế tuyển dụng, bố trí, xếp sử dụng người cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỹ năng, sở trường họ, cụ thể là: + CBTD phải người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, có trách nhiệm tâm huyết với Chi nhánh, đặc biệt cấp lãnh đạo + CBTD phải có kiến thức chun mơn vững vàng, đào tạo bồi dưỡng chu đáo kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường, pháp luật, chun mơn hóa thẩm định ngành, nghề đối tượng DN + Nâng cao trách nhiệm CBTD, gắn trách nhiệm với quyền lợi, nên có chế độ thưởng, phạt, thăng tiến ràng để răn đe khuyến khích CBTD làm tốt cơng việc mình, đặc biệt Chi nhánh nên có khoản tiền thưởng cho CBTD theo kết làm việc thực tế + Chi nhánh cần phải yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để CBTD không ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, thường xuyên 97 tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực khác để phục vụ cho hoạt động cho vay + CBTD cần trao dồi kiến thức phân tích báo cáo tài DN, tránh bị DN che lấp lỗ hỏng + Chi nhánh thường xuyên tổ chức buổi trao đổi, học tập nghiệp vụ qua chia kinh nghiệm mà CBTD rút trình tiếp xúc khách hàng thao tác cơng việc mà gặp phải 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Hồn thiện mơi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay Xây dựng hệ thống luật chi tiết, minh bạch, ràng, đầy đủ đồng hoạt động NH để làm sở điều chỉnh cho NH Hoàn thiện vấn đề liên quan đến quyền sở hữu chuyển nhượng BĐS hay thủ tục liên quan đến phá sản, phân chia tài sản quan hệ dân nhân, thừa kế Hồn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ NH xử lý TSĐB, quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, ngành nghề kinh doanh Tăng cường phối hợp với quan ban ngành liên quan q trình xử lý nợ xấu Trong tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát mãi, xử lý tài sản bất động sản, khâu thi hành án, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tài sản Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp Hoàn thiện quy định thuế, chế độ kế toán, báo cáo tài chính, chế độ chứng từ hóa đơn nhằm tăng cường công tác quản lý số liệu thống kê 98 DN, tạo điều kiện giám sát, đánh giá hoạt động DN, từ giúp cho việc cho vay NH có sở thuận lợi Cơ quan quản lý cần hoàn thiện khung pháp lý hoạt động giải thể, sáp nhập, mua bán công ty, DN, đẩy mạnh tái cấu DN theo chủ trương, định hướng Chính phủ, lành mạnh hóa tình hình tài DN Kiểm sốt chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập đăng kí kinh doanh DN cho phù hợp với lực thực tế DN Có sách hỗ trợ DN, đặc biệt DN nhỏ vừa tháo gỡ khó khăn vấn đề xử lý khối lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt có giải pháp tháo gỡ thị trường bất động sản, giải tỏa vốn vay NH; tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn vay từ NH thơng qua sách hoãn, giãn thuế cho số đối tượng DN ưu tiên bảo lãnh nhà nước vay vốn Có sách khuyến khích NH cho vay lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho KHDN tiếp cận nguồn vốn vay NH với lãi suất thấp tăng khả cạnh tranh, khả trì lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm DN Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác mở rộng thị trường xuất có tiềm đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, tăng cường công tác kiểm sốt giá cả, thị trường, chống bn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất nước, hỗ trợ DN thu hồi vốn tiếp tục trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM để đảm bảo TCTD tuân thủ theo quy định hoạt động tín dụng ngân hàng NHNN cần xây dựng hệ thống tra ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát, đáp ứng yêu 99 cầu hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam Đồng thời, NHNN phải có biện pháp xử lý kiên sai phạm phát theo dõi chặt chẽ việc chỉnh sửa thực NHTM kiến nghị tra NHNN Nâng cao chất lượng thông tin Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) Trung tâm CIC kênh thông tin giúp NHTM có nhiều thơng tin cần thiết, giảm thiểu tình trạng thơng tin bất đối xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC cần phải phối hợp chặt chẽ với NHTM, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam, kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng Sau xếp có hệ thống, đa dạng hóa đến mức tối đa thông tin thu thập làm thành kho liệu phục vụ cho ngân hàng có nhu cầu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngân hàng nhanh chóng xác Ngồi ra, Trung tâm CIC cần có quy định nhằm yêu cầu ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Đưa biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin NHNN nên phối hợp với Chính phủ để đưa hành lang pháp lý cho hoạt động phái sinh hoạt động chứng khốn hóa, tạo điều kiện để phát triển thị trường phái sinh Việt Nam Phát triển thị trường vốn theo hướng đại, hoàn chỉnh cấu trúc vận hành theo thông lệ quốc tế NHNN cần đưa sách điều tiết thị trường phái sinh cho phù hợp với nhu cầu biến động thị trường vốn, thị trường chứng khoán 100 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hiện việc phân quyền phán tín dụng Chi nhánh Vietinbank giao sở lực điều hành, lực chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm quản lý Ban giám đốc Tuy nhiên, việc dựa vào tiêu chí xét thực tế chưa hồn tồn thuyết phục Bởi thấy, số Chi nhánh hệ thống có địa bàn kinh doanh thuận lợi, có khả tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu Vì nên chăng, Vietinbank nên xem xét nới lỏng việc đưa tiêu chí phân quyền phán tín dụng theo hướng Chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt, tăng trưởng tín dụng giao quyền phán cao nhằm tạo chủ động cho Chi nhánh, tạo điều kiện cho Chi nhánh hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh Ứng dụng công cụ phái sinh: Ứng dụng công cụ phái sinh nhằm phòng ngừa hạn chế RRTD Vietinbank phải xây dựng phận chun mơn, xây dựng quy trình thực Tuy nhiên, để ứng dụng cơng cụ phái sinh khơng đòi hỏi cố gắng từ NH mà có quan chức khác phải vào có NHNN Chính phủ Chuyển giao rủi ro để hạn chế tổn thất hoạt động tín dụng biện pháp sử dụng nguồn bù đắp từ hợp đồng bảo hiểm Hiện nay, hai công ty bảo hiểm Vietinbank chưa có sản phẩm bảo hiểm tín dụng cho vay KHDN Để hoạt động tín dụng phát triển an tồn bền vững, nợ có vấn đề xảy có nguồn dự phòng để xử lý Vietinbank cần phải phối hợp với hai cơng ty bảo hiểm để phát triển sản phẩm bảo hiểm tín dụng để góp phần kiểm sốt RRTD tốt Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Vietinbank nên tiến hành tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán Ngân hàng đặc biệt cán quản lý rủi ro CBTD; Cử cán giỏi đào tạo nước có thị 101 trường tài ngân hàng phát triển, nhằm học hỏi kinh nghiệm ứng dụng vào Ngân hàng, đồng thời truyền đạt lại cho cán Ngân hàng; Nâng cao lực cán quản trị tác nghiệp lĩnh vực tín dụng Đưa sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc Thường xuyên tổ chức phối hợp với ngân hàng tổ chức lớp học, tập huấn, đào tạo đào tạo lại để cập nhật kiến thức ngân hàng đại 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay KHDN Chi nhánh Bắc Đà Nẵng nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay KHDN Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh NH phải đối mặt chấp nhận rủi ro, Chi nhánh sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp RRTD giảm thiểu tổn thất gây ra, nâng cao khả quản trị, điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, NHNN vấn đề chế, sách, luật pháp, kiến nghị với hội sở để ngày nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát RRTD cho vay KHDN thời gian đến 103 KẾT LUẬN Hầu hết, NHTM hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu, NH đương đầu với RRTD điều tránh khỏi Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, năm qua hoạt động cho vay KHDN đạt thành công quan trọng Trong đó, cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay KHDN vấn đề Chi nhánh quan tâm Vì vậy, Chi nhánh phải tổ chức thực ngày tốt biện pháp kiểm soát nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy xảy RRTD giảm thiểu tổn thất rủi ro cho vay KHDN xảy Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích, đánh giá liệu, luận văn hoàn thành số nội dung sau: 1- Luận văn khái quát hóa sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay KHDN NHTM sâu vào nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHDN NHTM 2- Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2012 - 2014, sâu phân tích, lý giải thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh, qua đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh 3- Trên sở đánh giá thực trạng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHDN thời gian tới 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Hồ Chí Minh [2] Dương Hữu Hạnh (2012), Quản trị ngân hàng thương mại cạnh tranh toàn cầu, NXB Lao động, Hà Nội [3] Lương Tấn Minh (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng [4] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [5] Lê Viết Mười (2013), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Quy trình 1068/2013/QĐ-TGD-NHCT35 tháng 12/2013, “Quy trình cấp tín dụng KH theo mơ hình giai đoạn 2” phụ lục – “Hướng dẫn giám sát tín dụng nội bộ” [7] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [8] Đào Thị Thanh Thủy (2013), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Lương Khắc Trung (2012), Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ... RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho. .. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 45 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bắc đà nẵng , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bắc đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn