Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk

117 33 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÁCH TẤT NAM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUÁCH TẤT NAM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn QCH TẤT NAM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 10 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.2.1 Nội dung hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 13 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK LĂK 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂKLĂK 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 36 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐĂK LĂK 42 2.2.1 Tình hình thị trƣờng đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 42 2.2.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 47 2.2.3 Kết hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐĂK LĂK 72 2.3.1 Thành công 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐĂK LĂK 78 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Dự báo nhu cầu vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 78 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 79 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh thời gian tới 80 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐĂK LĂK 81 3.2.1 Phát triển khách hàng doanh nghiệp mới, chú trọng chăm sóc khách hàng doanh nghiệp hoạt động cho vay ngắn hạn 81 3.2.2 Vận dụng sách cho vay ngắn hạn phù hợp với đặc thù khách hàng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đăk Lăk 85 3.2.3 Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh 89 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 90 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 93 3.2.6 Chú trọng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 94 3.2.7 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 95 3.2.8 Một số giải pháp khác 98 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Đối với Chính phủ 98 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 100 3.3.3 Đối với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 100 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tƣ nhân DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KD : Kinh doanh KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHNo : Ngân hàng Nông nghiệp NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần SXKD : Sản xuất kinh doanh SPDV : Sản phẩm dịch vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ : Tài sản bảo đảm TD : Tín dụng TS : Tài sản TCTD : Tổ chức tín dụng VN : Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 Kết huy động vốn chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 Kết cho vay chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 Kết tài chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 Trang 37 39 41 Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn 2.4 chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 46 2012 - 2014 2.5 2.6 Lãi suất cho vay ngắn hạn DN số NHTM địa bàn tỉnh Đăk Lăk Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 56 60 Dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHDN phân theo loại 2.7 hình DN chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai 62 đoạn 2012 - 2014 Dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHDN phân theo ngành 2.8 kinh tế chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai 63 đoạn 2012 - 2014 2.9 Nợ xấu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 65 Nợ xấu cho vay ngắn hạn DN phân theo tài sản 2.10 đảm bảo chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 67 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cho vay ngắn hạn 2.11 doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 68 giai đoạn 2012 - 2014 2.12 Quy định thời gian cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk 70 Thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạn doanh 2.13 nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2014 70 92 không đáng kể Đặc biệt, nhằm trách rủi ro, CBTD thƣờng định giá TSBĐ thấp so với giá trị thực CBTD khơng có đủ chun mơn nhƣ kinh nghiệm thẩm định TSBĐ, bất động sản chứng khốn, nên hạn chế DN tiếp cận tín dụng NH Vậy để đảm bảo tính xác thẩm định TSBĐ CBTD phải xem xét yếu tố: quyền sở hữu, giá trị tài sản, vấn đề thuê mua chấp TS, tính lỏng, tính thị trƣờng TS,… điều quan trọng chi nhánh có điều chỉnh linh hoạt dựa sở khung giá Nhà nƣớc giá thị trƣờng cho phù hợp với giá trị thực tế tài sản TSBĐ động sản thƣờng bị hao mòn nhanh CBTD cần thƣờng xuyên kiểm tra trạng tài sản, đánh giá lại giá trị, trƣờng hợp mà giá trị tài sản không đảm bảo yêu cầu yêu cầu DN bổ sung thêm tài sản bảo đảm Đối với TS bảo đảm giấy tờ có giá, đặc biệt chứng khốn, phải liên tục cập nhập thông tin thị giá, tình hình hoạt động kinh doanh tổ chức phát hành, từ điều chỉnh giá trị khoản bảo đảm - Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro cơng tác thẩm định cán tín dụng cần phải tìm hiểu kỹ hoạt động DN Cán tín dụng cần phải: + Thƣờng xuyên khai thác sử dụng cách có hiệu nguồn thơng tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN để phục vụ cơng tác tín dụng, đặc biệt cần xem xét kỹ thông tin khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng lần đầu + Trong cho vay DN, cán cần nghiên cứu kỹ điều lệ công ty lƣu lại nhằm tránh trƣờng hợp, hợp đồng bị vô hiệu phần toàn ngân hàng vi phạm điều lệ q trình cho vay khiến ngân hàng có nguy không thu hồi đƣợc nợ Nếu điều lệ công ty thay đổi CBTD phải cập nhập kịp thời, đầy đủ, xác + Thủ tục, hồ sơ vay vốn phải đƣợc thực chặt chẽ, rõ ràng, xác Phòng trƣờng hợp xấu xảy - phải lý tài sản bảo đảm 93 để thu hồi nợ khơng gặp trở ngại, khó khăn, mặt pháp lý + Khi thẩm định, cần quan tâm nhiều đến việc nhận xét, đánh giá uy tín, lực quản lý chủ doanh nghiệp, thiện chí trả nợ ngƣời vay, đặc biệt khoản vay lớn KHDN giao dịch vay vốn lần đầu + CBTD thƣờng xuyên theo dõi tài sản bảo đảm nợ, giá trị thực tài sản bảo đảm Nếu giá trị chấp, cầm cố bị giảm khơng đủ khả đảm bảo cho khoản vay đề nghị KHDN bổ sung tài sản khác + Khi phát khách hàng doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy làm ăn thua lỗ, cán tín dụng nên khéo léo giảm dần dƣ nợ kiên thu hồi vốn trƣớc hạn 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm hỗ trợ NH việc định cấp hay khơng cấp tín dụng sở cho việc hình thành nên cấu trúc khoản vay, giám sát đánh giá KHDN vay vốn KHDN dƣ nợ, việc xếp hạng KHDN giúp NH lƣờng trƣớc đƣợc dấu hiệu cho thấy khoản vay có chất lƣợng xấu để từ có biện pháp phòng ngừa kịp thời; đồng thời cơng tác xếp hạn tín dụng nội giúp NH chọn đƣợc KHDN rủi ro Ƣớc lƣợng mức vốn cho vay khơng thu hồi đƣợc từ thực biện pháp trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng; việc áp dụng hệ thống cho điểm khách hàng để từ đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro đƣợc coi khâu định trình kiểm tra trƣớc cho vay nhằm phục vụ cho việc định cho vay Hệ thống đƣợc nhiều ngân hàng áp dụng, giúp cho cán tín dụng cho điểm khách hàng DN dựa nhiều tiêu thức mặt tài chính, pháp lý nhƣ quy mô hoạt động Khách hàng DN đƣợc phân loại theo ngành nghề kinh doanh để áp dụng hệ thống chấm điểm tài sản bảo đảm 94 Hệ thống giúp ích nhiều cho CBTD NH việc định cho vay nhƣ quản lý vay sau giải ngân Tuy nhiên, thời gian tới, hệ thống cần đƣợc trì tiếp tục hồn thiện thực tế việc chấm điểm chủ yếu dựa vào báo cáo tài mà chất lƣợng báo cáo tài chƣa đƣợc đảm bảo, yếu tố nhƣ khả quản lý, vị doanh nghiệp ngành, chƣa đƣợc coi trọng đúng mức; để giảm thiểu đƣợc rủi ro, NH cần trọng đến việc xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, khoa học, số thể lực KHDN Hệ thống chấm điểm KHDN cần đƣợc nghiên cứu điều chỉnh theo biến động kinh tế nhƣ theo yêu cầu quản lý thời kỳ, không nên cứng nhắc việc áp dụng hệ thống chấm điểm KHDN Tùy đối tƣợng KHDN cụ thể mà CBTD áp dụng chấm điểm tiêu chí, từ chủ động việc đƣa định tín dụng, vừa giữ chân đƣợc KHDN tốt, tránh đƣợc rủi ro, nhiên phải đồng thời áp dụng nhiều biện pháp tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát, … 3.2.6 Chú trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa sai sót dù vơ tình hay cố ý xảy ra, nhằm phát sai sót để chỉnh sửa cho hồn thiện Nếu khơng có kiểm tra, kiểm sốt ngƣời thực thẩm định cho vay dễ dàng thẩm định theo ý chủ quan cá nhân, phản ánh không đúng tình hình thực tế KHDN Kết thẩm định điều kiện để chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk định cho vay Vì cơng tác thẩm định cần phải đƣợc chi nhánh đặc biệt trọng kiểm tra thƣờng xuyên Cán kiểm tra kiểm sốt phải khơng ngừng cải thiện, đổi phƣơng pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tƣợng mục đích kiểm tra 95 Để tạo đƣợc hành lang an tồn cơng tác tín dụng chi nhánh phải yêu cầu CBTD: chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ trƣớc, sau cho vay; không hạ thấp điều kiện khế ƣớc, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, thơng qua cơng tác đào tạo đào tạo lại cán bộ; nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp Cùng với đó, Ban Giám đốc phải giám sát chặt chẽ cán giao việc, khâu thẩm định quy trình cho vay ngắn hạn KHDN TSBĐ Trong trình việc giám sát đƣợc trọng cơng tác kiểm tra sau cho vay để đánh giá đƣợc hoạt động kinh doanh KHDN nhƣ nào, vốn vay có hiệu phù hợp với mục đích vay vốn hay khơng, thấy có chiều hƣớng không tốt, công tác giám sát đƣa khuyến cáo cảnh báo sớm rủi ro, bƣớc tính tốn mức độ ảnh hƣởng để từ đƣa biện pháp chủ động điều chỉnh quy mô, cấu tài sản có Chi nhánh phải phân cơng CBTD đến chia sẻ, giúp đỡ, xem xét nắm bắt tình hình hoạt động KHDN, lúc khó khăn Từ có giải pháp KHDN khắc phục khó khăn giúp KHDN ổn định hoạt động kinh doanh, … cần phải thành lập ban đôn đốc xử lý nợ xấu có vấn đề để theo dõi giám sát cập nhập báo cáo đánh giá rủi ro, tuân thủ chặt chẽ tỷ lệ an toàn bắt buộc nhằm xác định loại rủi ro đặc tính loại rủi ro mà chi nhánh phải đối mặt … từ lƣợng hóa đƣợc mức độ ảnh hƣởng rủi ro đến đồng vốn ngân hàng Ngoài ra, xác định giới hạn cho loại rủi ro nhằm kiểm sốt rủi ro ln nằm giới hạn đƣợc phê duyệt giúp chi nhánh đảm bảo an tồn vốn kiểm sốt, hạn chế phát sinh rủi ro 3.2.7 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Ngân hàng loại hình kinh doanh dịch vụ nên nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nhất, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng diễn liên tục Sự 96 cạnh tranh NH ngày trở nên gay gắt, sản phẩm NH gần nhƣ tƣơng đồng với yếu tố tạo nên khác biệt NH trình độ, thái độ phục vụ cán NH Với trình độ chun mơn nghiệp vụ vững, cộng với khả am hiểu nhạy bén với thông tin thị trƣờng, thái độ nhiệt tình phục vụ khách hàng DN …CBTD làm việc nhanh chóng hơn, hiệu hơn, tạo điều kiện cho NH gia tăng thêm khả mở rộng cho vay tất các đối tƣợng khách hàng DN khác Nhƣ vậy, đôi với việc phát triển hoạt động kinh doanh việc nâng cao chất lƣợng cán tín dụng, sau số giải pháp: Không ngừng tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, giữ vững phẩm chất ngƣời cán tín dụng: khơng vụ lợi, lợi dụng khách hàng để làm việc bất chính, trung thực, tận tình, có trách nhiệm,… Khuyến khích CBTD quan tâm theo dõi tin tức liên quan đến công việc báo, đài, internet quan trọng khảo sát thực tế lĩnh vực hoạt động Cần có kế hoạch phối hợp với đơn vị bên ngồi để có chuyến tham quan đến nhà máy sản xuất lớn, khu cơng nghiệp, quy trình sản xuất để tạo thêm kinh nghiệm Thƣờng xuyên trau dồi kiến thức, kỹ nghiệp vụ Hoạt động khách hàng doanh nghiệp bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, cán tín dụng phải có hiểu biết mọi hoạt động KHDN, quy định pháp luật liên quan, tình hình kinh tế - xã hội ngồi nƣớc tiến hành thẩm định kiểm sốt có hiệu Cụ thể CBTD tìm hiểu thơng tin cách kỹ lƣỡng doanh nghiệp trƣớc, sau q trình cho vay; liên tục cập nhập thơng tin thị trƣờng, thông tin pháp luật, quan điểm đạo Nhà nƣớc phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp để đƣa điều chỉnh kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng doanh nghiệp vay vốn 97 Cần thƣờng xuyên định kỳ tổ chức buổi giáo dục tƣ tƣởng đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng để cán tín dụng phải ln nhận thức khơng có tâm sáng gây nên hậu nghiêm trọng tài sản lẫn niềm tin, uy tín chi nhánh tồn chi nhánh NHNo Kiên xử lý ngay, chí loại khỏi chi nhánh cán nhân viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vòi vĩnh khách hàng doanh nghiệp Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bổ ích cho CBTD Đây biện pháp hiệu giúp nâng cao kiến thức cho CBTD đặc điểm, thực tế hoạt động xu hƣớng phát triển DN Từ giúp CBTD có nhìn chi tiết bổ trợ cho nghiệp vụ mình; tạo môi trƣờng làm việc động, công bằng, chuyên nghiệp, sách đãi ngộ hợp lý, vừa phát huy hết lực nhân viên vừa tạo gắn bó lâu dài nhân viên ngân hàng Trong trình làm việc cần gắn trách nhiệm với quyền lợi, có chế độ thƣởng phạt cơng bằng, hợp lý tạo động lực cho nhân viên tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao chung toàn ngân hàng làm phong phú thêm đời sống tinh thần cán nhân viên Đây hoạt động bổ ích phải thƣờng xuyên phát huy năm tới Bổ sung thêm nguồn nhân lực có trình độ kỹ làm việc để chi nhánh phát triển bổ sung nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ cấp bách Nếu khơng nhân viên phải đảm nhận nhiều công việc lúc nên thời gian xử lý hồ sơ khách hàng chậm làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng công việc hoạt động cá nhân ngân hàng nhƣ khách hàng doanh nghiệp Để làm tốt công tác cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, cán quản lý nhƣ CBTD ngồi có lực cao chun mơn, cần phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực có khả chịu nhiều áp lực trƣớc cơng việc 98 3.2.8 Một số giải pháp khác a Tạo nguồn vốn ổn định Để hoạt động tín dụng đƣợc thực có hiệu cơng tác huy động vốn phải đƣợc trọng đầu tƣ đúng mức nhằm góp phần tạo nguồn vốn ổn định cho vay Chủ động thực đa dạng hóa hình thức huy động (khi NHNo cho phép), kỳ hạn, phƣơng thức trả lãi Sử dụng linh hoạt cơng cụ lãi suất, hình thức khuyến phù hợp với đối tƣợng KH, thời điểm nhằm tăng trƣởng vốn huy động Kết hợp thực sách ƣu đãi lãi suất kèm với biện pháp khác KH có số tiền lớn, thời hạn gửi lâu dài để giữ chân khách hàng Đồng thời trọng đẩy mạnh huy động vốn nhàn rỗi nông thôn nhiều biện pháp khuyến mãi, cụ thể: gửi tiền lần nhƣng đƣợc ba ƣu đãi nhƣ tặng vật lúc gửi, cào thẻ may mắn trúng thƣởng, quay số trúng thƣởng hàng tháng cuối kỳ Chủ động nắm bắt khoản tiền lớn trƣớc đáo hạn để đến tận nhà KH vận động, thuyết phục khách hàng tiếp tục gửi tiền chi nhánh b Hoàn thiện hệ thống mạng thông tin ngân hàng Phát triển phần mềm tiện ích dựa sở vật chất kỹ thuật cơng nghệ thơng tin có, hồn thiện phát triển hệ thống trực tuyến kết nối ngân hàng khách hàng doanh nghiệp 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ cần phải hồn thiện môi trƣờng pháp lý để tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng cho DN phát triển Bộ máy quản lý Nhà nƣớc cồng kềnh gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp lớn nhƣ DN NVV Chính phủ cần tiến tới đơn giản hố máy quản lý Nhà nƣớc Để tăng cƣờng công tác quản lý DN đăng ký kinh doanh nhƣ giám sát hoạt động loại hình doanh nghiệp này, Chính phủ nên sớm hình thành 99 quan riêng phụ trách việc tổ chức đăng ký kinh doanh giám sát quản lý DN Bên cạnh đó, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát công tác kế toán DN buộc DN chấp hành đúng luật thống kê, kế tốn, kiểm tốn Chính sách thuế áp dụng với DN nhiều bất cập tồn nhiều mức thuế suất khác với cách quản lý phức tạp, không chặt chẽ gây nhiều phiền hà cho DN đồng thời dẫn đến tƣợng trốn thuế Do đó, Chính phủ cần điều chỉnh luật thuế cho phù hợp với DN.Thị trƣờng bất động sản sách đất đai phải xây dựng đƣợc hệ thống đăng ký, khắc phục bất bình đẳng việc giao, cấp đất cho sản xuất kinh doanh; hình thành loại hình dịch vụ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, đảm bảo cho việc kinh doanh quyền sử dụng đất đƣợc thuận lợi, trôi chảy Mở rộng quyền doanh nghiệp việc chuyển nhƣợng, cho thuê, chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý doanh nghiệp Chính phủ cần nhanh chóng cấp sổ đỏ cho DN, hợp pháp sở hữu cho DN Bên cạnh đó, cần đơn giản thủ tục cơng chứng để tránh gây lãng phí thời gian Chính phủ cần khẩn trƣơng nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy chế thành lập tổ chức hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN Trong q trình sửa đổi, bổ sung cần chú ý tới lợi ích bên góp vốn vào quỹ để hình thành nên đƣợc quỹ vấn đề NH khơng mặn mà với quỹ bảo lãnh tín dụng khơng đủ hấp dẫn lợi ích Đây bƣớc quan trọng để tháo gỡ khó khăn vốn đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh DN nƣớc Bên cạnh quỹ bảo lãnh tín dụng cần nghiên cứu thành lập quỹ bảo hiểm tiền vay Chính phủ cần tăng cƣờng cung cấp thông tin dịch vụ tài cho DN; mở rộng danh mục dịch vụ, đa dạng hoá dịch vụ phƣơng thức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tƣ vấn tài nhƣ dịch vụ kế tốn, dịch vụ xem xét báo cáo tài DN chƣa có máy kiểm tốn nội khả tài hạn chế khơng thể th kiểm tốn báo cáo tài 100 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Đây quan quản lý cao ngành ngân hàng, mọi sách điều hành Ngân hàng Nhà nƣớc có ảnh hƣởng sâu rộng đến hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Vì vậy, với vai trò, chức Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cần thực tốt công việc sau: Việc làm để phát triển hoạt động cho vay DN cần phải ban hành chế riêng, quy trình cho vay riêng DN phù hợp với đặc điểm DN; mở rộng điều kiện cho vay doanh nghiệp nhƣ vấn đề tài sản chấp khơng có đất đai mà tài sản gắn liền với đất đai; ra, NHNN cần tăng cƣờng công tác thông tin cho NHTM qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) đảm bảo cập nhập thƣờng xuyên, kịp thời kênh thông tin mà NHTM tin cậy Tiếp tục đạo NHTM cần có nhiều sản phẩm tín dụng mang tính chuẩn hố nhƣ có cẩm nang tín dụng, cẩm nang quản lý rủi ro, sớm cho đời sổ tay tín dụng theo tiêu chuẩn IMF; thế, Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiếp tục thu hút nguồn vốn, tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ; NHNN nên có quy định yêu cầu ngân hàng phải công khai thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng nhƣ tình hình dƣ nợ cho vay, doanh số cho vay, tình hình nợ hạn, … ngân hàng phải trọng đến chất lƣợng khoản vay nợ đƣợc gia hạn; nợ hạn cao ảnh hƣởng đến uy tín ngân hàng; Ngân hàng Nhà nƣớc nên kết hợp với ngành khác để thực tốt sách tiền tệ với Ngân hàng Thƣơng mại; nâng cao hiệu công tác tra NHNN 3.3.3 Đối với Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Các sách NHNo&PTNT VN nên dựa vào đặc điểm riêng vốn 101 có vùng để kích thích chi nhánh tận dụng tối đa nguồn lực địa phƣơng hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nƣớc để tổ chức hiệu chƣơng trình thơng tin tín dụng, nâng cao chất lƣợng mở rộng phạm vi thông tin, giúp ngân hàng phòng ngừa tốt rủi ro xảy Cần nghiên cứu, bổ sung, hồn thiện quy trình thẩm định cho vay ngắn hạn, quy chế cho vay vốn lƣu động phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với đối tƣợng vay vốn có tính đặc thù nhƣ KHDN Tăng cƣờng thực cơng tác bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán tín dụng cho chi nhánh Tăng cƣờng huy động vốn để đảm bảo cho vay đƣợc diễn bình thƣờng mà khơng bị gián đoạn; tổ chức đánh giá hiệu hoạt động, khả quản lý hoạt động cho vay chi nhánh Xây dựng quy trình phối hợp làm việc phòng ban Hội sở chi nhánh để đẩy mạnh hiệu hoạt động toàn hệ thống, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho vay phải trình vào Hội sở Xây dựng kho liệu KHDN toàn hệ thống, để hỗ trợ tốt cho chi nhánh trình tác nghiệp Đồng thời xây dựng số ngành mạng nội bộ, để giúp nhân viên thẩm định dựa vào số liệu để phân tích, so sánh đƣợc dễ dàng thống toàn hệ thống Cần xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực mang tính dài hạn thơng qua hình thức đào tạo tập trung ngồi nƣớc Cần có chế xử phạt nghiêm hoạt động ngân hàng công tác cho vay Đồng thời có chế tiền lƣơng thoả đáng cho ngƣời làm công tác liên quan đến thẩm định dự án, thẩm định tài sản bảo đảm cán cho vay 102  Kiện tồn cơng tác tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp: Bộ máy cấu quản lý tín dụng hợp lý đáp ứng đƣợc yêu cầu sau: cấu lãnh đạo phù hợp với vị trí kinh doanh nhằm đảm bảo tổ chức thành công hiệu Xác định rõ trách nhiệm phận cá nhân, đặc biệt trách nhiệm kết công việc Quản lý thông tin chặt chẽ đầy đủ Cơ cấu quản lý tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT bao gồm phòng tín dụng phòng thẩm định Hiện phòng tín dụng phải thực nhiều công việc từ khâu tiếp cận KHDN, theo dõi khoản vay thực bƣớc đòi nợ KHDN khơng trả nợ Cách thức vừa thiếu chuyên nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế nguy rủi ro cao trình hoạt động cho vay Do phải quan tâm đến công tác tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay Bộ phận tín dụng: nghiên cứu chiến lƣợc KH TD, phân loại KHDN đề xuất sách ƣu đãi loại KHDN nhằm mở rộng theo hƣớng đầu tƣ tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất gắn tín dụng sản xuất, lƣu thơng tiêu dùng Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kỹ thuật, danh mục KHDN Lựa chọn biện pháp cho vay an toàn đạt hiệu cao Hồn thiện hồ sơ trình NHNo&PTNT cấp theo phân cấp ủy quyền,… Nhiệm vụ tổ thẩm định: thu thập quản lý, cung cấp thông tin phục vụ cho việc thẩm định phòng ngừa rủi ro tín dụng, thẩm định khoản vay Giám đốc chi nhánh cấp quy định, dịnh theo ủy quyền Giám đốc chi nhánh cấp I thẩm định vay vƣợt quyền phán Giám đốc chi nhánh cấp dƣới, … tổ chức kiểm tra công tác thẩm định chi nhánh; thực chế độ thông tin, báo cáo theo quy định 103 KẾT LUẬN Cho vay ngắn hạn hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Nhất hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp cho vay ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng lớn Doanh nghiệp đối tƣợng khách hàng có nhu cầu vốn lớn - doanh nghiệp lớn, kể doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk nằm địa bàn trung tâm khu vực tây nguyên, tiềm thị trƣờng lớn song gặp phải cạnh tranh gay gắt khốc liệt tổ chức tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Đăk Lăk Do đó, để thu hút ngày nhiều khách hàng doanh nghiệp đến giao dịch với chi nhánh có quan tâm đặc biệt hai lĩnh vực: huy động vốn cấp tín dụng Thơng qua hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, bên cạnh việc thu lãi từ cho vay, tín dụng doanh nghiệp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngồi tín dụng nhƣ: mở tài khoản tốn, chuyển tiền, trả lƣơng qua thẻ, ba năm qua, với nỗ lực, cố gắng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk đạt đƣợc kết khả quan hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Song song với gia tăng doanh số cho vay gia tăng doanh số thu nợ Tuy doanh số thu nợ tăng liên tiếp qua năm, nhƣng tốc độ tăng trƣởng không theo kịp doanh số cho vay Từ khiến tỷ trọng doanh số thu nợ doanh nghiệp tổng doanh số thu nợ có biến động tăng, giảm ba năm qua Bên cạnh đó, tác động doanh số cho vay thu nợ nên số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tăng chiếm tỷ trọng đáng kể tổng dƣ nợ tồn chi nhánh Góp phần khơng nhỏ vào tăng lên dƣ nợ cho vay ngắn hạn Qua cho thấy, thời gian qua chi nhánh tập trung cho vay ngắn hạn trì hoạt động cho vay cao ổn định 104 tổng dƣ nợ - dƣ nợ chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk tập trung chủ yếu công ty trách nhiệm hữu hạn ngành thƣơng mại dịch vụ tăng trƣởng mạnh qua năm Nợ xấu chi nhánh có phát sinh ba năm qua nhƣng chiếm tỷ lệ thấp tổng dƣ nợ Tuy nhiên, khoản nợ xấu vấn đề đƣợc chi nhánh quan tâm tìm hƣớng khắc phục Luận văn tập trung vào việc đánh giá toàn hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Lăk Đƣa thành công, hạn chế, nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay nêu chi nhánh Từ đƣa giải pháp số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Với mục tiêu phát triển tốt hoạt động cho vay tƣơng lai, giúp chi nhánh tăng trƣởng dƣ nợ tốt hơn, chiếm lĩnh thị phần nhiều song đảm bảo đƣợc chất lƣợng tín dụng nói chung, chất lƣợng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lâm Chí Dũng, Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại [2] Đinh Trọng Dũng (2014),“Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê [4] Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2004), NXB Chính trị quốc gia [5] Luật Doanh nghiệp (2007), NXB Chính trị quốc gia [6] Trần Lê Đan Mạch (2014), “Hồn thiện cơng tác cho vay xuất nhập ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài [8] Đồng Thị Kim Ngân (2014),“Hồn thiện cơng tác cho vay theo hạn mức tín dụng doanh nghiệp NH TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] NHNo&PTNT tỉnh Đăklăk, Báo cáo tổng kết năm 2012, 2013, 2014 [13] Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán tín dụng NHNo&PTNTVN [10] Lê Văn Tề (2009), Tín dụng NH, NXB Giao thông vận tải [11] Phan Thị Anh Thu (2013), “Giải pháp mở rộng cho vay theo HMTD NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Gia Lai”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Hồ Hữu Tiến (2013), Bài giảng phân tích tín dụng [14] Nguyễn Tơ Vỹ (2014),“Hồn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh NH TMCP Đầu tư phát triển Phú Tài”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ... sách cho vay: quy mô cho vay, thị phần cho vay, hợp lý hóa cấu cho vay, kiểm sốt rủi ro cho vay, nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho vay kết tài b Thực thi giải pháp Các giải pháp hoạt động cho vay. .. nhân hạn chế hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk ? Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk cần làm... cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn