Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

98 51 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu cá biệt 1.2.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu tổng hợp 10 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.3.1 Nhóm nhân tố nội sinh 14 1.3.2 Nhóm nhân tố vĩ mơ 20 1.4 TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC CÔNG TY THUỘC NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG 28 2.1.1 Lịch sử phát triển ngành xây dựng Việt Nam 28 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp ngành xây dựng .30 2.1.3 Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam thời gian 2009 – 2013 31 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Giả thuyết mối tương quan hiệu kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 38 2.2.2 Đo lường biến .43 2.2.3 Đặc trưng mẫu .45 2.2.4 Các phương pháp ước lượng mơ hình 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 53 3.1.1 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 53 3.1.2 Mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhóm ngành Xây dựng .54 3.2 PHÂN TÍCH BẰNG MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI 58 3.2.1 Mã hóa biến 58 3.2.2 Ma trận hệ số tương quan 60 3.2.3 Xác định biến mơ hình hồi quy bội 61 3.2.4 Phân tích mơ hình Pooled OLS 63 3.2.5 Phân tích mơ hình ảnh hưởng cố định FEM 64 3.2.6 Phân tích mơ hình ảnh hưởng cố định REM 67 3.2.7 Kiểm định Hausman 68 3.3 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .69 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 72 3.4.1 Đối với doanh nghiệp ngành 72 3.4.2 Đối với Nhà nước ngành có liên quan 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BCTC Báo cáo tài CNSX Cơng nhân sản xuất DTT Doanh thu FEM Fixed Effects Model HQKD Hiệu kinh doanh HOSE Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh NSLĐ Năng suất lao động NPT Nợ phải trả Pooled OLS Pooled Ordinary Least Square REM Random Effects Model TTS Tổng tài sản TSCĐ Tài sản cố định VSCH Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu GDP (%) theo nhóm ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 32 2.2 Hiệu suất lao động ngành xây dựng 2009 – 2013 35 2.3 Tình hình tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết sở Giao dịch 36 chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 2.4 Tỷ trọng đầu tư tài sản cố định doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết sở Giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí 37 Minh 2.5 2.6 Tỷ lệ nợ doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết sở Giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Tỷ suất sinh lời từ tài sản doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí 37 38 Minh 2.7 Tổng hợp giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến HQKD 43 2.8 Tổng hợp đo lường biến 45 3.1 Đặc trưng ROA bình qn doanh nghiệp nhóm ngành xây dựng 54 3.2 Ảnh hưởng quy mô doanh thu đến hiệu kinh doanh 54 3.3 Ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng đến hiệu kinh doanh 55 3.4 Ảnh hưởng đầu tư tài sản cố định đến hiệu kinh doanh 56 3.5 Ảnh hưởng tỷ lệ nợ đến hiệu kinh doanh 56 3.6 Ảnh hưởng rủi ro kinh doanh đến hiệu kinh doanh 57 3.7 Ảnh hưởng thời gian hoạt động đến hiệu kinh doanh 58 3.8 Mã hóa biến quan sát 59 3.9 Ma trận hệ số tương quan 60 3.10 Kết phân tích hồi quy bội mơ hình Pooled OLS 63 3.11 Kết phân tích hồi quy bội mơ hình FEM 65 3.12 Kết phân tích hồi quy bội mơ hình REM 67 3.13 Tóm tắt kết nghiên cứu 69 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ Số hiệu hình vẽ, Tên hình vẽ, đồ Trang đồ 1.1 Phương trình Dupont 12 2.1 Giá Trị Sản Xuất Xây Dựng Theo Giá Thực Tế Năm 2009 – 2013 33 2.2 Giá Trị Sản Xuất Ngành Xây Dựng Theo Thành Phần Kinh Tế 2009-2013 34 2.3 Giá Trị Sản Xuất Xây Dựng Theo Loại Cơng Trình Xây Dựng 35 2.4 Mơ hình nghiên cứu 39 3.1 ROA bình quân doanh nghiệp ngành xây dựng giai đoạn 2009 -2013 53 71  Cơ cấu vốn (tỷ lệ nợ): tỷ lệ nghịch với hiệu kinh doanh Kết phù hợp với nghiên cứu Onaolapo Kajola (2010), Zeitun Tian (2007), Khalaf Taani (2013) Nhìn chung, doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh thời gian nghiên cứu có tỷ lệ nợ cao, đặc biệt có lúc chiếm tỷ trọng gần 90% tổng nguồn vốn doanh nghiệp tăng liên tục qua năm Điều khiến doanh nghiệp phải rủi ro khả toán cao Với mức rủi ro này, tất yếu nhà đầu tư, chủ nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào yêu cầu mức chi phí, lãi suất cao để bù đắp phần rủi ro mà họ gặp phải, khiến doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, làm tăng chi phí từ làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Kết luận phù hợp với phân tích thống kê Với hệ số β = 0,133936 tương đối lớn, cho thấy mức độ tác động cấu vốn (tỷ lệ nợ) đến hiệu kinh doanh đáng kể Tóm lại, kết luận: “Cơ cấu vốn (tỷ lệ nợ) có quan hệ nghịch chiều với hiệu kinh doanh”  Rủi ro kinh doanh: Không ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Kết không phù hợp với nghiên cứu trước Zeitun Tian (2007) Trong giai đoạn nghiên cứu, độ lệch chuẩn doanh thu không cao, dẫn đến mức độ ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh không lớn Tuy nhiên, nghiên cứu thống kê mơ hình hồi quy đưa kết luận rủi ro kinh doanh không ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp  Thời gian hoạt động: Tỷ lệ nghịch với hiệu kinh doanh Kết không phù hợp với nghiên cứu trước Onaolapo Kajola (2010) Nguyên nhân số doanh nghiệp hoạt động lâu năm có tích lũy kinh nghiệm, vốn dễ rơi vào tình trạng 72 chủ quan, chậm đổi công nghệ, phương thức quản lý khiến hiệu kinh doanh không nâng cao Kết phân tích thống kê đưa đến kết luận trái ngược mối quan hệ thời gian hoạt động hiệu kinh doanh doanh nghiệp so với kết hồi quy Tuy nhiên, quan sát kỹ hơn, mơ hình nghiên cứu hệ số β tương ứng với biến thời gian hoạt động có giá trị nhỏ (-0,015294) thể mức độ tác động không đáng kể thời gian hoạt động doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh Do đó, mối tương quan biến mơ hình dẫn đến tác động nghịch chiều thời gian hoạt động doanh nghiệp hiệu kinh doanh Tóm lại, kết luận: “Thời gian hoạt động có quan hệ nghịch chiều với hiệu kinh doanh” 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 3.4.1 Đối với doanh nghiệp ngành Từ kết mơ hình hồi quy cho thấy nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Quy mô doanh nghiệp (đại diện biến doanh thu thuần), Tốc độ tăng trưởng (đại diện biến Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần), Cơ cấu vốn (đại diện biến tỷ lệ nợ) Thời gian hoạt động doanh nghiệp Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung đề xuất số kiến nghị liên quan đến tỷ lệ nợ doanh thu doanh nghiệp ngành Xây dựng, hai tiêu có liên quan đến nhân tố tác động có tác động vào hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đó kiến nghị xây dựng cấu trúc vốn hợp lý đẩy mạnh phát triển doanh thu doanh nghiệp nhóm ngành Xây dựng a Xây dựng cấu vốn hợp lý 73 Kết hồi quy cho thấy tỷ lệ nợ hiệu kinh doanh doanh nghiệp có mối quan hệ nghịch chiều Do đó, để gia tăng hiệu kinh doanh mình, doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng cần hạn chế sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động Thay vào đó, doanh nghiệp sử dụng hình thức huy động vốn khác như:  Phát hành thêm cổ phiếu: cho nhân viên, cho cổ đông hữu phát hành rộng rãi thị trường chứng khoán Ðây hình thức huy động vốn hiệu doanh nghiệp vừa huy động nguồn vốn với số lượng lớn mà giá vốn lại cố định thời gian dài Từ doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hơi, không lo chi phí vốn biến đổi theo thị trường vay ngân hàng Tuy nhiên, để huy động nguồn vốn thành công doanh nghiệp cần trọng viêc tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, cách: minh bạch công tác quản trị doanh nghiệp công bố thông tin công chúng; chiến lược kinh doanh rõ ràng dự án khả thi Ðây yếu tố quan trọng  Thuê tài chính: việc cấp tín dụng duới hình thức cho th tài khơng đòi hỏi bảo đảm tài sản có trước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận hình thức cấp tín dụng mới, vừa giúp doanh nghiệp tránh rủi ro thay đổi khoa học, kỹ thuật Hoạt động cho thuê tài này, vừa giúp doanh nghiệp có tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà bỏ lượng vốn lớn thời điểm chuyển giao tài sản, từ giúp doanh nghiệp có khả dự trữ nguồn tín dụng tương lai Thời hạn cho thuê thuộc trung dài hạn giúp doanh nghiệp khơng phải chịu áp lực tốn q lớn, mà chủ động xây dựng kế hoạch toán, trả nợ hợp lý cho bên cho th Bên cạnh đó, loại hình cho th tài thích hợp cho doanh nghiệp vừa nhỏ điều kiện doanh nghiệp không đủ vốn tự có, vốn đối 74 ứng, thiếu tín nhiệm vay vốn hợp đồng vay để mua tài sản, giải tỏa áp lực tài sản bảo đảm so với hình thức tín dụng ngân hàng khác  Huy động vốn từ quỹ đầu tư: Hiện Việt Nam có nhiều quỹ đầu tư Các quỹ đầu tư với sức mạnh tiềm lực tài chính, lực chun mơn thu thập phân tích thơng tin cầu nối khơng giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nguồn vốn thơng qua thu mua cổ phiếu mà góp phần giảm yếu vấn đề quản trị, cách tư vấn chiến lược, cải tiến quy trình sản xuất, kế tốn tài chính, giới thiệu nhân chun nghiệp Ðiều chiến lược để quỹ đầu tư quản lý nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro có tiếng nói định doanh nghiệp Tuy nhiên,để thu hút nguồn vốn từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp cần phải minh bạch báo cáo tài chính, có dự án khả thi, chiến lược kinh doanh hiệu đội ngũ quản lý có lực, chun nghiệp  Huy động vốn thơng qua hình thức tín thác bất động sản: hình thức tăng cường liên doanh, liên kết ngân hàng, doanh nghiệp nguời dân Thơng qua hình thức này, người mua nhà, doanh nghiệp xây dựng ngân hàng ký hợp đồng tín thác đăng ký chuyển giao bất động sản cho bên tín thác ngân hàng Ngân hàng mở quản lý tài khoản tín thác gồm tiền ngân hàng cho vay xây dựng cơng trình, tiền tự có doanh nghiệp xây dựng, tiền nguời mua nhà nộp truớc Các chi phí xây dựng cơng trình duợc chi trả từ tài khoản tín thác Bên cạnh đó, ngồi việc hạn chế sử dụng nợ cấu nguồn vốn mình, doanh nghiệp cần phải sử dụnghiệu nguồn vốn có Doanh nghiệp cần phải khai thác nguồn lực vốn cách triệt để, khơng để vốn nhàn rỗi, lãng phí, sử dụng vốn mục đích, tiết kiệm Để làm điều này, doanh nghiệp cần xác định thời điểm bỏ vốn, quy mô bỏ vốn cho mang lại hiệu cao với chi phí thấp nhất; cần phải có chiến lược sản xuất kinh 75 doanh, có kế hoạch quản lý phân bổ sử dụng vốn cách hợp lý quan trọng phải huy động, đầu tư thêm để mở rộng qui mô sản xuất lĩnh vực hoạt động Một đặc điểm chung doanh nghiệp xây dựng thời gian cơng trình thường diễn dài, khiến cho cơng tác nghiệm thu, tốn bị kéo dài theo Trong điều kiện vậy, doanh nghiệp cần hướng đến việc giải tốt việc thu hồi công nợ từ đơn vị đối tác (thanh tốn theo đợt, tốn theo khối lượng hồn thành công việc…) để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vốn doanh nghiệp trả lương cho nhân viên, trả tiền cho nhà cung cấp Quản lý tốt khoản phải thu giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn, xoay nhanh đồng vốn hoạt động mình, khơng phát sinh khoản vay ngồi kế hoạch Doanh nghiệp cần xây dựng sách tín dụng cụ thể, xác định rõ điều kiện vốn, tình hình kinh doanh, tình hình lợi nhuận, trách nhiệm trả nợ khách hàng Tùy vào mối quan hệ với khách hàng mà đưa hình thức tín dụng phụ hợp đồng thời trích lập khoản dự phòng tài Cần thực tốt sách thu hồi nợ, khoản nợ đến hạn hạn cần xử lý linh hoạt mềm dẻo Ngược lại, khoản nợ khó đòi cần có biện pháp cứng rắn b Đẩy mạnh phát triển doanh thu Muốn phát triển doanh thu, trước hết doanh nghiệp cần tạo cho nhiều hội để hợp tác với khách hàng Từ việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp yêu cầu tất yếu Để xây dựng thương hiệu cho mình, doanh nghiệp Xây dựng cần có giải pháp để nâng cao lực kinh doanh phát triển uy tín  Đảm bảo chất lượng cơng trình 76 Với đặc thù riêng biệt, sản phẩm xây dựng khơng phép có cơng trình, hạng mục không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế dự tốn Để nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải có trang bị tài sản cố định, trình tổ chức sản xuất bảo đảm thiết kế, quy trình Đồng thời trình thi cơng phải ln có kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán kỹ thuật Việc nâng cao chất lượng sản phẩm giúp cơng ty tăng uy tín, nâng cao lực cạnh tranh thị trường xây dựng, giúp cho việc đấu thầu, ký hợp đồng xây dựng dễ dàng  Hoàn thành tiến độ thi cơng cơng trình Do đặc thù ngành Xây dựng ln phải thi cơng ngồi trời nên việc sản xuất kinh doanh chịu tác động nhiều yếu tố Việc xây dựng, hồn thành bàn giao cơng trình để đưa vào sử dụng nhiệm vụ quan trọng Thực tế cho thấy nhiều cơng trình khơng hồn thành theo tiến độ thi cơng làm ảnh hưởng đến trình luân chuyển vốn hiệu kinh doanh chủ đầu tư nhà thầu xây dựng Vì thế, công ty xây dựng cần đề kết hoạch thi công phù hợp, thường xuyên đánh giá mức độ hồn thành cơng trình, đơn đốc người lao động Đồng thời tính tốn chi phí vận chuyển máy móc, nhân cơng hợp lý, tổ chức tốt bố trí nhân cơng điều kiện  Xây dựng hồn thiện hồ lực Đối với doanh nghiệp xây dựng, tài liệu khách hàng quan tâm hợp tác với doanh nghiệp hồ lực Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng phát triển hồ lực doanh nghiệp Năng lực doanh nghiệp thể qua chất lượng cơng trình hồn thành, khả quản lý, kỹ hoạt động, lực tài nhạy bén kinh doanh, cam kết tài doanh nghiệp cơng trình thực cụ thể  Minh bạch hóa thơng tin cơng ty 77 Để tạo dựng độ tin cậy với đối tác doanh nghiệp cần minh bạch việc cung cấp thông tin thị trường Dựa báo cáo tài đánh giá tốt, kiểm tốn tổ chức kiểm tốn có uy tín, việc doanh nghiệp chứng minh cam kết chiến lược kinh doanh rõ ràng, lâu dài làm cho doanh nghiệp chiếm lòng tin khách hàng, việc tìm kiếm hội hợp tác doanh nghiệp dễ dàng 3.4.2 Đối với Nhà nước ngành có liên quan Như trình bày chương trước, bên cạnh nhân tố chủ quan xuất phát từ thân doanh nghiệp, nhân tố khách quan có tác động đáng kể đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Do đó, viết đề xuất số kiến nghị Nhà nước quan liên quan  Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch Nhà nước cần đổi nội dung phương pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác quy hoạch Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai thực dự án, đồng thời nâng cao tính pháp lý, gắn trách nhiệm tổ chức tư vấn xây dựng quy hoạch Bên cạnh đó, thực trạng cho thấy q trình để đưa dự án từ quy hoạch sang thực nhiều thời gian, thủ tục giấy tờ cồng kềnh, làm ảnh hưởng đến hội nhà đầu tư Bởi vậy, nên có biện pháp nhằm tối thiểu hóa thủ tục đầu tư, nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty  Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chế quản lý giá xây dựng bản, chống thất thoát lãng phí, nợ đọng đầu tư Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể hơn, tạo điều kiện cho cơng ty xây dựng hồn thành bàn giao cơng trình Bên cạnh đó, cần đảy nhanh tiến độ tốn, rà sốt tình hình nợ đọng tốn, từ có biện pháp tích cực, cương giúp cơng ty có khả thu hồi 78 vốn, góp phân lành mạnh hóa tình hình tài cơng ty Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hệ thống Thanh tra Nhà nước, tra Ngành địa phương nhằm tăng cường tra đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, chống lãng phí, thất vốn, xử lý nghiêm minh tập thể cá nhân có sai phạm  Ổn định kinh tế Chính sách tiền tệ: Nhà nước xem xét lại khung khổ sách tiền tệ nhằm giảm lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái, giảm lãi suất, ngăn chặn việc cạnh tranh lãi suất thiếu lành mạnh Giám sát chặt chẽ hệ thống tài chính: Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài sản, đảm bảo hệ thống ngân hàng an tồn vững chắc; bình ổn thị trường ngun vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản hàng hoá quan trọng khác  Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Ðể thị trường chứng khoán hồi phục phát triển lâu dài, quan điều hành nên có sách bình ổn thị truờng ngắn hạn phát triển ổn định dài hạn Một số kiến nghị như: Xây dựng lại vị thị trường chứng khốn sách phát triển kinh tế vĩ mô Việt Nam Khi xem xét sách liên quan đến thị trường tiền tệ, tài chính, cần phải xem xét tác động sách đến thị truờng chứng khốn Cải thiện chất lượng hàng hóa thị truờng thông qua: buớc nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ minh bạch công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, sở lý thuyết thiết kế nghiên cứu trước đó, tác giả trình bày phân tích thống kê, bước đầu tìm mối quan hệ hiệu kinh doanh nhân tố tác động Tiếp tục tiến hành phân tích hồi quy bội theo ba mơ hình Pooled OLS, FEM, REM Sau sử dụng kiểm định Hausman để tìm mơ hình để nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhóm ngành Xây dựng, niêm yết sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Kết mơ hình hồi quy cho thấy nhân tố: quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu vốn (tỷ lệ nợ), thời gian hoạt động doanh nghiệp có mối quan hệ với hiệu kinh doanh, nhân tố lại khơng có ý nghĩa Sau so sánh nghiên cứu sở, phân tích thống kê phân tích hồi quy, tác giả đưa số giải thích cho hướng mức độ tác động nhân tố đưa số kiến nghị doanh nghiệp ngành Nhà nước ngành có liên quan 80 KẾT LUẬN Những kết đạt hạn chế đề tài 1.1 Kết đạt Hệ thống lại lý thuyết liên quan đến hiệu kinh doanh, tiêu để đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Xác định nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng Nắm hướng mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ có đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Bài viết nghiên cứu tác động nhân tố theo thời gian không gian khác giúp đưa nhìn bao qt hơn, đánh giá xác thay đổi biến qua thời gian thực thể khác 1.2 Hạn chế Bài viết tập trung nghiên cứu tác động nhân tố nội sinh định lượng mà chưa đưa vào mơ hình nhân tố vĩ mơ tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp tốc độ, lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đối… Mẫu nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao số lượng doanh nghiệp giới hạn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian nghiên cứu từ 2009 – 2013 chưa thể đưa kết luận xác tổng thể ngành xây dựng Việt Nam Bài viết dựa vào báo cáo tài kiểm tốn cơng bố trang web thức doanh nghiệp website www.hsx.vn, nhiên, chất lượng báo cáo thị trường Việt Nam chưa cao làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu đề tài 81 Hướng nghiên cứu phát triển sau đề tài Từ hạn chế nói nghiên cứu phát triển theo hướng sau: Nghiên cứu thêm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm nhân tố vĩ mô nhân tố nội sinh định lượng Mở rộng mẫu nghiên cứu theo không gian (số lượng doanh nghiệp nghiên cứu hai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội) theo thời gian (thời gian nghiên cứu kéo dài thêm) tăng số lượng quan sát nhằm tìm mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc cách xác Mở rộng nghiên cứu không ngành xây dựngngành khác có tầm quan trọng kinh tế Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] ThS Phùng Thanh Bình, Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eview 6.0 [2] Giáo trình Giảng dạy kinh tế Fulbright chương 16 – mơ hình hồi quy liệu bảng, Người dịch: Kim Chi, Hiệu chỉnh: Đinh công Khải [3] TS Nguyễn Mạnh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [4] GS.TS Bùi Xuân Phong (2004), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà Xuất Thống kê [5] GS.TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi Ngun (2001) Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh phần II”, Nhà xuất Giáo dục [6] Nguyễn Lê Thanh Tuyền (2013), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng TIẾNG ANH [7] Khalaf Taani (2013), The Relationship between Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Jordan, Global Advanced Research Journal [8] Modigliani, F., and M Miller, (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review [9] Modigliani, F., and Merton H Miller, (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, The American Economic Review [10] Onaolapo, Kajola (2010), “Capital Structure and firm peformce: evidan from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences [11] Weixu (2005), “An empirical study on relationship between corporation performance and capital stucture” [12] R Zeitun, G G Tian (2007), “Capital structure and corporate performance: Evidence from Jordan”, Australasian Accounting Business and Finance Journal TRANG WEB [13] www.cafef.vn [14] www.gso.gov.vn [15] www.hsx.vn [16] www.vietstock.vn PHỤ LỤC DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHỐN – TÊN CƠNG TY STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Mã CK BCE CDC CLG CTD HBC HDG HU1 HU3 LCG SC5 ACC BT6 C47 CIG CII HTI MDG 18 19 20 21 22 23 PPI PTC PXI UDC CTI HAS 24 25 26 27 28 29 30 31 32 FCN LGC LGL PXS PXT REE VNE VSI SRF Tên công ty CTCP XD & Giao Thơng Bình Dương CTCP Chương Dương CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec CTCP Xây Dựng Cotec CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình CTCP Tập Đồn Hà Đô CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD1 CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3 CTCP Licogi 16 CTCP Xây Dựng Số CTCP Bê Tông Becamex CTCP Beton CTCP Xây Dựng 47 CTCP COMA 18 CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO CTCP Miền Đông CTCP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện CTCP XD Cơng Nghiệp & Dân Dụng Dầu Khí CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO CTCP Hacisco CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Cơng Trình Ngầm FECON CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí CTCP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí CTCP Cơ Điện Lạnh TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cấp Thoát Nước CTCP Kỹ Nghệ Lạnh PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis X1 26,82898 26,71738 29,45390 23,93713 1,015221 0,032850 2,841577 X2 27,55675 27,38930 29,71254 26,05155 0,810181 0,418082 2,814928 X3 26,44785 26,26817 29,27903 24,19487 0,862427 0,868194 4,037264 X4 0,064846 0,066500 0,983498 -0,650928 0,315099 0,172367 3,156386 X5 0,182082 0,120117 1,776011 -0,257813 0,289803 2,359105 12,18673 X6 0,212694 0,143503 0,906094 0,005998 0,209408 1,346492 4,232219 X7 0,613076 0,622903 0,918309 0,200811 0,170120 -0,343201 2,474012 X8 25,72603 25,57903 28,08312 23,53846 1,043529 0,100061 2,594533 X9 6,968750 7,000000 20,00000 0,000000 3,864728 0,574644 3,576423 Y 0,057371 0,042354 0,257301 -0,162543 0,063937 0,550162 5,110665 ... THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CƠNG TY THUỘC NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH. .. nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành xây dựng, tác giả lựa chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết Sở giao. .. niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn