Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

95 29 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ UYÊN TRANG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH NẮM GIỮ TIỀN MẶT LỢI NHUẬN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Thị Uyên Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CAPM Tên đầy đủ Capital Assets Pricing Model FEM Fixed Effect Model HNX Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh LM Breusch-Pagan Lagrange multiplier Pooled OLS Pooled Ordinary Least Square REM Random Effect Model DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tóm lƣợc kết nghiên cứu 25 2.1 Lãi suất phi rủi ro giai đoạn 2009-2013 40 2.2 Tỷ suất sinh lợi danh mục VN-index HNX-index 40 2.3 Tóm tắt đo lƣờng biến 43 2.4 Tổng hợp biến tác động kỳ vọng dấu 45 3.1 Phân loại công ty theo ngành 55 3.2 Thống kê mơ tả biến mơ hình 57 3.3 Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 60 3.4 Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi 62 3.5 Kết kiểm định tự tƣơng quan 63 3.6 Kết kiểm định đa cộng tuyến 63 3.7 Kết kiểm định lựa chọn phƣơng pháp hồi quy 67 3.8 Kết phân tích hồi quy từ mơ hình 68 3.9 So sánh kết nghiên cứu kỳ vọng 72 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mức tài sản khoản nắm giữ tối ƣu 16 3.1 Đồ thị tần suất tiền nắm giữ 58 3.2 Kết hồi quy Pooled OLS 62 3.3 Kết hồi quy Pooled OLS Cluster 64 3.4 Kết hồi quy FEM 65 3.5 Kết hồi quy REM 66 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CHO QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ TIỀN .9 1.1.1 Lý thuyết đánh đổi 1.1.2 Lý thuyết trật tự phân hạng 12 1.1.3 Lý thuyết bất cân xứng thông tin 13 1.1.4 Lý thuyết chi phí đại diện .14 1.1.5 Lý thuyết mơ hình chi phí giao dịch .15 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 17 1.2.1 Các nghiên cứu mối quan hệ việc nắm giữ tiền lợi nhuận chứng khoán 17 1.2.2 Các nghiên cứu tác động yếu tố khác đến tiền nắm giữ doanh nghiệp 20 1.2.3 Kết luận từ nghiên cứu thực nghiệm 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 GIỚI THIỆU 30 2.2 CHỌN MẪU NGUỒN DỮ LIỆU 31 2.3 TIỀN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỀN NẮM GIỮ CÁC CHỈ TIÊU ĐẠI DIỆN CHO TỪNG YẾU TỐ 32 2.3.1 Tiền 32 2.3.2 Lợi nhuận 33 2.3.3 Thay đổi tiền nắm giữ 34 2.3.4 Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 34 2.3.5 Triển vọng phát triển .35 2.3.6 Quy mô công ty 36 2.3.7 Nợ phát hành cổ phần 36 2.3.8 Chi tiêu vốn 37 2.4 GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 38 2.5 CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG 38 2.5.1 Biến phụ thuộc 39 2.5.2 Biến độc lập 39 2.5.3 Biến kiểm soát 41 2.6 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.6.1 Mơ hình Pooled OLS 47 2.6.2 Mơ hình Fixed Effect (FEM) 48 2.6.3 Mơ hình Random Effect (REM) 49 2.7 CÁC PHƢƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 50 2.7.1 Kiểm định giả thiết mơ hình Pooled OLS 50 2.7.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG .54 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 55 3.2 KẾT QUẢ HỒI QUY KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 61 3.2.1 Kết hồi quy kiểm định giả thiết mơ hình Pooled OLS 61 3.2.2 Kết hồi quy mơ hình Fixed Effect 65 3.2.3 Kết hồi quy mơ hình Random Effect .66 3.2.4 Kiểm định lựa chọn phƣơng pháp hồi quy 67 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH 68 3.4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .73 CHƢƠNG BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 4.1 KẾT LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 4.2 CHÍNH SÁCH NẮM GIỮ TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 74 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 4.3.1 Hạn chế đề tài 77 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền khoảng tƣơng đƣơng tiền tiêu quan trọng báo cáo tài doanh nghiệp, yếu tố tiêu nhằm thể khả khoản thời gian ngắn doanh nghiệp để ứng phó với nhu cầu vốn cần thiết Nhƣng liệu việc nắm giữ tiền nhằm mục đích bảo hiểm rủi ro ngắn hạn nhƣ hay việc tác động đến yếu tố khác doanh nghiệp nhƣ kết hoạt động kinh doanh hay không Trong bối cảnh 10 năm trở lại đây, thị trƣờng tài Việt Nam bắt đầu phát triển, sàn giao dịch chứng khoán đƣợc thành lập, nhiên cơng cụ phân tích phát triển chƣa đủ mạnh, công cụ phái sinh chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi học thuyết nghiên cứu kinh tế chƣa đƣợc đầu tƣ mức Từ yếu tố chƣa hồn chỉnh đó, doanh nghiệp nƣớc chƣa chế hợp lý để xác định lƣợng tiền cần lƣu giữ lƣợng tiền cần đem xúc tiến đầu tƣ, việc đầu tƣ nhiều khiến cho doanh nghiệp bị hạn chế lƣợng tiền nắm giữ dẫn đến vấn đề rủi ro khoản biến cố xảy ra, ngƣợc lại, nắm giữ tiền nhiều đƣa đến tình trạng ứ đọng vốn bỏ lỡ hội sinh lời doanh nghiệp Về mặt kinh tế học, thị trƣờng hoàn hảo Modigliani-Miller, việc nắm giữ lƣợng tiền lớn dù để đầu tƣ hay bảo hiểm rủi ro không cần thiết doanh nghiệp dễ dàng vay vốn từ thị trƣờng mà không tốn chi phí giao dịch khác Tuy nhiên, thực tế khơng đƣợc hoàn hảo nhƣ Modigliani-Miller miêu tả, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy doanh nghiệp trì lƣợng tiền cấu tài Ví dụ, nghiên cứu Kalcheva Lins (2003), cho thấy cơng ty trì trung bình 16% tổng tài sản họ tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Ferreira Vilela (2004) nhận thấy tỷ lệ bình qn 15% nghiên cứu Guney (2003) nhận thấy tỷ lệ 14% Điểm qua vài quốc gia riêng biệt, nghiên cứu Guney (2003) cho thấy tỷ lệ tiền nắm giữ so với tổng tài sản công ty Pháp 12.3 % công ty Anh 10.3% Nghiên cứu Dittmar (2007) cho thấy tỷ lệ 11.1% công ty Pháp, 8.1 % công ty Anh 6.4% công ty Mỹ Việc nắm giữ tiền thật vấn đề khiến chủ doanh nghiệp băn khoăn ảnh hƣởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp, thấy đƣợc tầm quan trọng vấn đề qua nhiều nghiên cứu đƣợc thực giới Do đó, tác giả định thực đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ sách nắm giữ tiền mặt lợi nhuận vốn cổ phần công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, từ đƣa sở lý luận hợp lý cho việc lập kế hoạch sử dụng tiền doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Việc định nắm giữ tiền từ trƣớc tới vấn đề làm đau đầu nhà quản trị tài cơng ty, liệu nên sử dụng tiền để đầu tƣ vào hội đầu tƣ nhằm kiếm lời nhƣng phải gánh chịu rủi ro khoản hay nên giữ tiền tay để bảo hiểm rủi ro nhƣng phải gánh chịu chi phí hội việc bỏ qua hội đầu tƣ Để trả lời câu hỏi này, cần vào xem xét yếu tố đƣợc xem nhƣ động lực thúc đẩy doanh nghiệp nắm giữ tiền Một yếu tố quan trọng mà mục tiêu nghiên cứu hƣớng đến lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng cổ phiếu ảnh hƣởng đến việc nắm giữ tiền công ty nhƣ đƣợc nghiên cứu Palazzo (2011), 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả trình bày kết chạy mơ hình kết kiểm định, kết luận Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng khơng tác động đến nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp Việt Nam Điều ngƣợc lại với nghiên cứu Palazzo thực nghiên cứu doanh nghiệp thị trƣờng Mỹ, tác động dƣơng Đối với yếu tố lại Thay đổi tiền nắm giữ, Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, Quy mô công ty, Vốn cổ phần phát hành, Nợ phát hành tác động dƣơng đến nắm giữ tiền, yếu tố lại tác động âm Kết nghiên cứu không đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng, điều đƣợc bàn luận chƣơng 4, từ nêu sách nắm giữ tiền hợp lý, tìm hạn chế đề tài đề xuất hƣớng nghiên cứu 74 CHƢƠNG BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 KẾT LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu phân tích mối quan hệ lợi nhuận chứng khốn kỳ vọng tiền nắm giữ công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 02 sàn giao dịch HOSE với HNX nhiều ngành nghề Bài nghiên cứu đƣợc định lƣợng dựa phƣơng pháp Palazzo (2011) lợi nhuận chứng khốn kỳ vọng đƣợc đo lƣờng thơng qua mơ hình CAPM với giá trị thị trƣờng chuỗi VN-Index HNX-index tùy thuộc vào chứng khốn đƣợc niêm yết thị trƣờng Sau chạy mơ hình Pooled OLS, FEM REM, với việc thực kiểm định cần thiết, kết thực nghiệm cho thấy lợi nhuận chứng khoán kỳ vọng khơng ảnh hƣởng đến tiền nắm giữ doanh nghiệp, nhiên việc nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp bị tác động yếu tố Báo cáo tài nhƣ thay đổi tiền nắm giữ, quy mô công ty, cấu trúc vốn, triển vọng phát triển, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, chi tiêu vốn,… Từ kết nghiên cứu, tác giả đƣa phân tích cụ thể sách nắm giữ tiền nhà quản trị bị tác động nhƣ để đƣa sách nắm giữ tiền hợp lý, nhƣ sách ảnh hƣởng đến đến lợi nhuận dƣới góc nhìn nhà đầu tƣ 4.2 CHÍNH SÁCH NẮM GIỮ TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP Vấn đề nắm giữ tiền luôn vấn đề đƣợc quan tâm nhà đầu tƣ nhƣ doanh nghiệp Trƣớc tiên, dƣờng nhƣ nhà đầu tƣ tìm kiếm doanh nghiệp lƣợng tiền dồi thể bảng cân đối kế tốn, họ tin nhiều tiền giúp doanh nghiệp xử lý cách dễ 75 dàng kế hoạch kinh doanh xấu mang lại cho doanh nghiệp nhiều lựa chọn việc tìm kiếm hội đầu tƣ tƣơng lai Tuy nhiên, lƣợng tiền bảng cân đối kế toán doanh nghiệp đƣợc nhà đầu tƣ hiểu với nhiều tác động tín hiệu khác nhau: gồm tín hiệu tốt tín hiệu xấu Nắm giữ nhiều tiền đồng nghĩa với cổ tức nhà đầu tƣ nhận đƣợc ít, nhƣng ngƣợc lại họ lại kỳ vọng hội đầu tƣ tƣơng lai Nếu hiểu rõ đƣợc nguồn hình thành khoản tiền cho doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp kế hoạch mà nhà quản trị dự định thực giúp nhà đầu tƣ nhìn chuẩn xác Nhà đầu tƣ tính toán số toán hành số toán nhanh doanh nghiệp để xác định khả doanh nghiệp đáp ứng nghĩa vụ tài đến hạn hay khơng Đối với doanh nghiệp, lý thuyết tài doanh nghiệp nói doanh nghiệp nên mức tiền thích hợp cho doanh nghiệp mình, lƣợng đủ để tốn lãi vay, chi phí chi tiêu vốn, ngồi phải dự trữ để doanh nghiệp kịp xử lý tình khẩn cấp Theo lý luận, doanh nghiệp lƣợng tiền cao mức cần thiết lƣợng tiền nên đƣợc phân phối lại cho cổ đông thông qua cổ tức mua lại cổ phần Sau đó, nhà quản trị tìm thấy hội đầu tƣ mới, họ thị trƣờng vốn phát hành cổ phần để huy động lƣợng vốn cần thiết Thực tế việc doanh nghiệp nhiều tiền điểm tốt Nhà đầu tƣ khơng phải ngƣời bên doanh nghiệp nên thơng thƣờng nhìn thấy khoản mục tiền bảng cân đối kế toán nhiều yên tâm so với doanh nghiệp lƣợng tiền Nhất qua quý, qua năm, lƣợng tiền tăng lên đặn ổn định, tín 76 hiệu cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt, phát triển mạnh Tiền tích lũy nhanh đến mức nhà quản trị khơng kịp thời gian để lên kế hoạch sử dụng chúng cho hiệu Hơn nữa, nhà đầu tƣ nên biết doanh nghiệp ngành sản xuất, dịch vụ tính chu kỳ cần trì lƣợng tiền nhiều để vƣợt qua giai đoạn xuống chu kỳ sản xuất Ví dụ nhƣ hãng sản xuất máy bay Boeing hay sản xuất xe BMW, lƣợng cầu mặt hàng thƣờng tăng cao thời điểm định chu kỳ kinh doanh sau họ lại phải đối mặt với giai đoạn khác chu kỳ khiến cho lƣợng tiền bị sụt giảm nhanh chóng Do đó, doanh nghiệp nhƣ họ cần lƣợng tiền dự trữ nhiều mức cần thiết để đáp ứng cho nghĩa vụ ngắn hạn họ Điều khơng nghĩa nhiều tiền mức lý thuyết đƣa tốt Một mức tiền cao thể bảng cân đối kế tốn khiến cho nhà đầu tƣ đặt câu hỏi, lƣợng tiền cao mức bình thƣờng, nhà quản trị lại để tiền mà khơng đem sử dụng Nhà đầu tƣ quyền nghi ngờ doanh nghiệp hội đầu tƣ ban quản trị doanh nghiệp yếu nên khơng thể biết làm với lƣợng tiền Việc để tiền doanh nghiệp q nhiều ln chi phí hội Chi phí hội tiền trƣờng hợp đƣợc hiểu khác nhau lãi suất đƣợc nắm giữ tiền giá phải trả để tiền cần Cái giá phải trả để nắm giữ tiền, chi phí sử dụng vốn bình qn doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp đầu tƣ vào dự án mở rộng sản xuất khả tạo tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần 20%, chi phí hội việc nắm giữ nhiều tiền thật đắt Bởi lãi suất cho tiền gửi khơng kỳ hạn khó lòng đạt tới 10% 77 Trong trƣờng hợp tỷ suất sinh lợi dự án thấp mức chi phí sử dụng vốn trung bình tiền khơng nên giữ lại doanh nghiệp, mà nên phân phối chúng lại cho cổ đơng dƣới hình thức cổ tức hay mua lại cổ phần doanh nghiệp Mặc dù, nhà quản trị muốn gia tăng mức tiền doanh nghiệp ln đƣa lời giải thích nhƣ hợp lý: tiền nhiều giúp doanh nghiệp linh hoạt thực vụ thâu tóm cách nhanh chóng Tuy nhiên, với doanh nghiệp lƣợng tiền nhiều mức cần thiết mà lý thuyết đề nghị cần ý nhiều đến vấn đề đại diện Chi phí đại diện vấn đề dễ xảy doanh nghiệp, nhà quản trị thực vụ thâu tóm lãng phí đầu tƣ vào dự án hiệu nhằm tranh thủ tìm kiếm lợi ích cá nhân Do đó, nhà đầu tƣ nên trọng nhiều đến doanh nghiệp xem việc dự trữ tiền nhƣ chiến lƣợc cho kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp động bên việc tƣ lợi nhà quản trị Hoặc là, doanh nghiệp lƣợng tiền dồi giúp cho nhà quản trị giảm áp lực cho q trình vận hành doanh nghiệp Họ khơng bị sức ép phải tính tốn điều hành hợp lý để đáp ứng đƣợc nghĩa vụ ngắn hạn nhƣ doanh nghiệp lƣợng tiền vừa phải theo mức cần thiết 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 4.3.1 Hạn chế đề tài Bài nghiên cứu nhiều hạn chế mẫu nghiên cứu chƣa mang tính đại diện cao áp dụng khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 số lƣợng mẫu so với tổng công ty niêm yết 02 sàn chứng khoán HOSE HNX Do số lƣợng công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán xuyên suốt khoảng thời gian từ thời gian thành lập 78 sàn đến năm 2014 không nhiều, nên nghiên cứu phải bó hẹp phạm vi nghiên cứu cơng ty thời gian niêm yết từ 2008 trở để đảm bảo số lƣợng mẫu vừa đủ khơng thể đƣa vào cơng ty thời gian niêm yết sớm để tránh tình trạng liệu bảng khơng đối xứng Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI lớn nắm giữ nhiều dự án đầu tƣ lớn với hội tăng trƣởng cao nhƣng không niêm yết sàn giao dịch chứng khoán (Nhƣ Unilever, Pepsi, Coca Cola…) nên khơng thể thu thập thơng tin để tăng kích thƣớc mẫu tăng độ tin cậy cho nghiên cứu Ngoài ra, nghiên cứu áp dụng phƣơng thức đo lƣờng lợi nhuận chứng khoán kỳ vọng theo mơ hình CAPM nghiên cứu gốc mà tác giả dựa vào Palazzo (2011) lại tính tốn Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng theo phƣơng pháp chiết khấu dòng cổ tức tƣơng lai, hạn chế số liệu dòng cổ tức tƣơng lai áp dụng vào Việt Nam, nhƣ chƣa tiếp cận đến phƣơng thức khác chƣa xét đến lợi nhuận thực tế chứng khoán 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu Từ hạn chế trên, nghiên cứu phát triển theo nhiều hƣớng khác nhƣ sau: Thứ nhất, gia tăng kích thƣớc mẫu cơng ty thời gian niêm yết dài thời gian tới Thứ hai, nghiên cứu sử dụng mơ hình CAPM để xác định lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng theo nghiên cứu Hosseini, Admadi Moqadam (2013) Các nghiên cứu sử dụng phƣơng thức khác để đo lƣờng tiêu nhằm đánh giá đa dạng Thứ ba, mở rộng xem xét đến lợi nhuận thực tế chứng khoán ảnh hƣởng đến tỷ lệ tiền cấu tài sản doanh nghiệp 79 Thứ tƣ, phân loại cơng ty theo nhóm ngành, nhóm cơng ty quy mơ triển vọng phát triển cao thấp nhằm giảm bớt hạn chế dạng ngành nghề mẫu nghiên cứu 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 4, tác giả tổng hợp lại kết nghiên cứu, theo nhƣ mục tiêu ban đầu, vấn đề sách nắm giữ tiền doanh nghiệp nhƣ xem xét nhà đầu tƣ đƣợc trình bày chƣơng Mỗi doanh nghiệp tự đƣa mức nắm giữ tiền tối ƣu phù hợp với mình, nhƣ nhà đầu tƣ đòi hỏi mức sinh lợi mong muốn triển vọng phát triển công ty, việc phân tích động nắm giữ tiền doanh nghiệp thực tế dựa vào yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền việc cần thiết nhà quản trị nhà đầu tƣ Ngoài ra, tác giả nêu hạn chế đề tài nhằm định hƣớng nghiên cứu cho nghiên cứu 81 KẾT LUẬN Việc nắm giữ tiền doanh nghiệp quan trọng tiền cung cấp cho doanh nghiệp tính khoản, tiền thành phần thiếu việc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp từ góc độ nhà đầu tƣ Khi thị trƣờng tài khơng ổn định, yếu tố phòng ngừa rủi ro vơ cần thiết, nhiên cơng cụ phòng ngừa rủi ro chƣa phát huy hết hiệu bắt buộc doanh nghiệp phải thực biện pháp phòng ngừa rủi ro cách học mà đó, việc chủ động nắm giữ tiền để phòng ngừa rủi ro biện pháp đơn giản hiệu Đồng thời, việc doanh nghiệp nắm giữ tiền mục đích để hạn chế việc bỏ qua hội đầu tƣ tƣơng lai điều kiện khả huy động nguồn tài trợ từ bên ngồi khó khăn chi phí cao Từ yếu tố đó, nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết hỗ trợ cho định nắm giữ tiền doanh nghiệp bao gồm tác động rủi ro tỷ suất sinh lợi kỳ vọng ảnh hƣởng đến việc nắm giữ tiền doanh nghiệp, kiểm định thực nghiệm mơ hình làm rõ tƣơng quan tiền lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng yếu tố khác, với mục tiêu nhằm xem xét yếu tố đặc biệt Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng tác động nhƣ đến sách nắm giữ tiền tối ƣu doanh nghiệp Với kết nghiên cứu không đạt đƣợc nhƣ kỳ vọng – Lợi nhuận vốn cổ phần kỳ vọng khơng tác động đến tiền nắm giữ doanh nghiệp, điều hạn chế mẫu, số liệu nhƣ chế độ kế toán Việt Nam không nhƣ thị trƣờng Mỹ, tác giả hy vọng nghiên cứu dựa vào nghiên cứu nhƣ định hƣớng mà nghiên cứu đƣa để phát triển đề tài cách hợp lý áp dụng vào Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực số 24, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ [2] Phạm Hữu Tín (2014), “Các yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam: Xem xét tác động tín dụng thương mại đến nắm giữ tiền mặt” Tiếng Anh [1] Almeida, Campello Weisbach (2004), “The cash flow sensitivity of cash”, Journal of Finance 59 (4), 1777 – 1804 [2] Baumol, 1952, Tobin 1956, The Baumol-Tobin model, Advanced Macroeconomic (4th edition), Chapter , Issue [3] Dittmar, A,m Mahrt-Smith, J (2007), “Corporate governance and the value of cashholdings”, Journal of Financial Economics (83), 599 – 634 [4] Darcey McVanel Nikita Perevalov (2008), Financial Constraints and the Cash-Holdings: Behaviour of Canadian Firms, Bank of Canada Discussion Paper 2008-16 [5] Ferreira, M.A., & Vilela, A.S (2004), Why firms hold cash? Evidence from EMU countries European Financial Management, 10(2), 295-319 [6] Gamba, A., Triantis, A (2008), “The value of financial flexibility”, Journal of Finance 63 (5), 2263–2296 [7] Guney, Y., Ozkan, A and Ozkan, N (2003), “Additional International Evidence on Corporate Cash Holding”, EFMA Helsinki meetings [8] Han, S., Qiu, J (2007), “Corporate precautionary cash holdings”, Journal of Corporate Finance 13, 43–57 [9] Hassan Hemmati, Farzin Rezaei, Negar Baradaran Anaraki (2012), “Investigating the Financial Determinants of Corporate Cash Holdings in Tehran Stock Exchange”, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 5, No [10] Hosseini, Admadi Moqadam (2013), “The Investigation of the Relationship between Cash Holding and Working Capital with Abnormal Stock Return inthe Companies Listed In Tehran Stock Exchange”, Advances in Environmental Biology Journal, 7(10) October 2013, 3099-3115 [11] Hosseini, Admadi Moqadam (2013), “The Investigation of the Relationship between Cash Holding and Working Capital with Abnormal Stock Return inthe Companies Listed In Tehran Stock Exchange”, Advances in Environmental Biology Journal, 7(10) October 2013, 3099-3115 [12] Jarrad Harford, Sandy Klasa and William Maxwell (2011), “Refinancing risk and cash holdings”, Journal of Finance, 2014, vol 69, issue 3, 975-1012 [13] Jensen, M., Meckling, W.H (1976), “Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics 3, 305–360 [14] Kalcheva Lins (2003), International Evidence on Cash Holdings and Expected Managerial Agency Problems, The Review of Financial Studies, v20, 2007 [15] Kim, C.-S., Mauer, D C., Sherman, A E (1998), “The determinants of corporate liquidity: theory and evidence”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 33 (3), 335–359 [16] Keynes, J.M (1936), “The General Theory of Employment”, Interest and Money, Harcourt Brace, London [17] Kraus, A and R.H Litzenberger (1973), "A State Preference Model of Optimal Financial Leverage", Journal of Finance, September 1973, 911-922 [18] Levasseur J.C (1979), Rice production systems in Benin, Rice production systems in Benin, 122 [19] Jarrad Harford, Sandy Klasa and William Maxwell (2011), “Refinancing risk and cash holdings”, Journal of Finance, 2014, vol 69, issue 3, 975-1012 [20] Miller, M.H., Orr D (1966), “A Model of the Demand for Money by Firms”, Quaterly Journal of Economic, 413-435 [21] Myers, S.C., Majluf, N.S (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have” [22] Nadiri, M.I (1969), “The determinants of real cash balances in the U.S total manufacturing sector”, The Quarterly Journal of Economics, 83(2), 173-196 [23] Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R (1999), “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of financial economics, 52(1), 3-46 [24] Palazzo (2011), “Cash holdings, risk, and expected returns”, Journal of Financial Economics, 104 (2012), 162-185 [25] Simutin (2010), “Excess cash and stock return”, Financial Management 39 (3), 1197 – 1222 [26] Shinada Naoki (2012), “Firms’cash holdings and Performance: Evidence from Japanese Corporate Finance”, RITEI Discussion Paper Series 12-E-031 PHỤ LỤC 1.1 Kiểm định Hausman 1.2 Kiểm định Testparm 1.3 Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian multiplier 1.4 Danh sách công ty mẫu: Mã Tên DN ABT Thủy sản Bến tre ACL Thủy sản Cửu long An Giang AGF Agifish ANV CTCP Nam Việt - Navico BBC CTCP Bibica BCC Xi măng Bỉm sơn BMC Khống sản Bình định BMP Nhựa Bình Minh BST CTCP Bisathico BT6 CTCP Beton BTS Xi măng Bút Sơn CAN Đồ hộp Hạ Long CAP Lâm Nông sản Yên Bái CDC Chƣơng Dƣơng CII Đầu tƣ Hạ tầng KT TP.HCM CJC điện Miền Trung CLC Thuốc Lá Cát Lợi COM Vật tƣ Xăng dầu COMECO CTB Chế tạo Bơm Hải Dƣơng DAE Sách Giáo dục Đà Nẵng DBC Nông sản Dabaco Mã Tên DN Mã PTS PVC PVD PVS PVT RAL RCL REE S12 S55 SAM SC5 SD5 SD6 SD9 SDC SDN SDP SDT SFC SFI Mã Tên DN Vận tải Petrolimex Hải Phòng Dung dịch khoan Dầu khí Khoan Dầu khí PV Drilling DVKT Dầu khí PTSC Vận tải dầu khí PVTrans Bóng đèn phích Rạng Đơng Địa ốc Chợ Lớn Điện Lạnh REE Sông Đà 12 Sông Đà 505 Cáp viễn thông SAM Xây dựng số Sông Đà Sông Đà Sông Đà Tƣ vấn Sông Đà Sơn Đồng Nai Đầu tƣ thƣơng mại Sông Đà Sông Đà 10 Nhiên liệu Sài Gòn Vận Tải SAFI Tên DN DC4 DIC số DCS Cơng ty gỗ Đại Châu DHA Hố An DMC Xuất nhập Y tế Domesco DPC Nhựa Đà Nẵng DPR Cao su Đồng phú EBS Sách Giáo dục Hà Nội FMC Thực phẩm Sao Ta FPT Tập đoàn FPT GMC May Sài Gòn GMD GEMADEPT HBC Địa ốc Hồ Bình HBE Sách thiết bị Hà Tĩnh HCC Bê tơng Hồ Cầm HDC Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu HHC Bánh kẹo Hải Hà HJS Thuỷ điện Nậm Mu HLY Viglacera Hạ Long HMC Kim Khí Tp.HCM HPG Hồ Phát HRC Cao su Hồ Bình HUT Xây dựng Tasco KHA XNK Khánh hội KHP Điện lực Khánh Hòa KSH Đầu tƣ Phát triển KSH L10 LILAMA 10 MCP In Bao bì Mỹ Châu NAV Tấm lợp gỗ Nam Việt NGC Thủy sản Ngô Quyền NST Thuốc Ngân Sơn NTP Nhựa Tiền Phong OPC Dƣợc phẩm OPC PAN Xuyên Thái Bình PET Dịch vụ Du lịch Dầu khí PLC Hố dầu Petrolimex POT Thiết bị Bƣu điện Postef PPC Nhiệt điện Phả Lại PSC Vận tải Petrolimex Sài Gòn SFN Dệt Lƣới Sài Gòn SGD Sách Giáo dục TP.HCM SJD Thủy điện Cần Đơn SMC Đầu tƣ Thƣơng mại SMC SSC Giống Cây Trồng Miền Nam SVC SAVICO SVI Bao bì Biên Hòa TAC Dầu Thực vật Tƣờng An TCM Dệt may Thành Công TCR Gốm sứ Taicera TCS Than Cao Sơn TJC TRANSCO TMS Transimex-Saigon TNA XNK Thiên Nam TNG Đầu tƣ Thƣơng mại TNG TS4 Thủy sản số TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ TST Dịch vụ KT viễn thông TTF Gỗ Trƣờng Thành TV4 Tƣ Vấn XD Điện UIC PT Nhà Đô thị UDICO VC3 Xây dựng số VC5 Xây dựng số VC7 Xây dựng số VCG VINACONEX VCS VICOSTONE VDL Thực phẩm Lâm Đồng VIC Tập đoàn Vingroup VIS Thép Việt Ý VNA Vận tải biển Vinaship VNM Công ty sữa Vinamilk VPK Bao bì Dầu thực vật VSC VICONSHIP VSH Thủy điện Vĩnh sơn SH VTC Viễn thông VTC VTO VITACO VTS Viglacera Từ Sơn ... chứng khoán Việt nam hay không? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ sách nắm giữ tiền mặt lợi nhuận vốn cổ phần công ty niêm yết thị. .. Nghiên cứu mối quan hệ sách nắm giữ tiền mặt lợi nhuận vốn cổ phần công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam , từ đƣa sở lý luận hợp lý cho việc lập kế hoạch sử dụng tiền doanh nghiệp Việt. .. mặt lợi nhuận vốn cổ phần công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 9 CHƢƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CHO QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ TIỀN Tỷ lệ tiền nắm giữ tối ƣu công ty, dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn