Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

121 48 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƢƠNG THỊ NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƢƠNG THỊ NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớ Đà Nẵng - Năm 2015 Tôi Vƣơng Thị Nga MỞ ĐẦU 1 3 DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ KTQT CÁC LÝ THUYẾT VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Những vấn đề chung KTQT 1.1.2 Các lý thuyết vận dụng nghiên cứu KTQT 9 10 12 16 19 1.5 KTQT Ở VIỆT NAM 20 1.5.1 Nghiên cứu KTQT Việt Nam 20 1.5.2 Những tồn nghiên cứu KTQT Việt Nam 21 CHƢƠNG 24 2.1 CÂU HỎI GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 24 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 2.1.2 Xây dựng giả thiết 25 2.2 ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ 30 2.3 THU THẬP DỮ LIỆU 34 2.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 35 2.3.2 Thu thập liệu 36 2.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU 37 37 38 2.4.3 Phân t 40 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KTQT TRUYỀN THỐNG TRONG CÁC DNNVV ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN 42 TQT truyền thống 42 48 3.2 LỢI ÍCH CHI PHÍ CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ KTQT 56 KTQT 57 59 59 59 3.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 63 65 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 79 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 79 4.1.1 Những công cụ KTQT truyền thống áp dụng? mức độ áp dụng công cụ KTQT truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên nào? 79 4.1.2 Các DNVVN đánh lợi ích chi phí việc vận dụng công cụ KTQT truyền thống? 79 80 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83 83 85 TÀI 86 86 87 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KTQT Kế toán quản trị DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVL TM & DV SX bảng 2.1 Tên bảng Trang 34 3.1 43 3.2 44 3.3a 45 3.3b 45 3.4 46 3.5 47 3.6 49 3.7 50 3.8 51 3.9a 53 3.9b 52 3.10 DN 54 3.11 55 3.12 Lợi ích (cảm nhận DN sử dụng cơng cụ KTQT 57 3.13 58 3.14 59 3.15a 59 3.15b1 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo Cạnh tranh 60 3.15b2 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo Phân cấp quản lý 60 3.15b3 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo Trình nhà quản trị nhân viên kế toán 61 3.15b4 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo Thái độ nhà quản trị 62 3.15b5 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo Công nghệ 62 3.16 Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test 63 3.17 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị DNNVV khu vực Tây Nguyên 64 Kết phân tích hồi quy logistics nhân tố ảnh 3.18 hưởng đến khả vận dụng công cụ tính giá 67 DNVVN khu vực Tây Nguyên Kết phân tích hồi quy logistics nhân tố ảnh 3.19 hưởng 68 DNVVN khu vực Tây Nguyên 3.20 69 DNVVN khu vực Tây Ngun 3.21a Tóm tắt mơ hình 71 3.21b Kết phân tích hồi quy 72 3.22a Tóm tắt mơ hình 73 3.22b Kết phân tích hồi quy 74 3.23a 75 3.23b Kết phân tích hồi quy 76 3.24a 76 3.24b 77 [34] Hansen, S.C., Otley, D.T and Van der Stede, W.A (2003), “Practice developments in budgeting: an overview and academic perspective”, Journal of Management Accounting Research, vol 15, pp 95-116 [35] Hair, J F., Anderson, R E., Tatham, R L., and Black, W C (1998), Multivariate data analysis, William Black Prentice Hall [36] Haldma,T and Laats, K (2002), “Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies”, Management Accounting Research, 13, 379-400 [37] Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS - tập tập 2, NXB Hồng Đức, Thanh Hóa [38] Holmes, S and Nicholls, D (1989), “Modelling the Accounting Information Requirements of Small Businesses”, Accounting and Business Research, 19 (74), 143-150 [39] Horngren, C T., Sundem, G., Stratton, W (1996), Introduction to management accounting (10th ed.), London: Prentice Hall [40] Hutaibat, A.K (2005), Management Accounting Practices in Jordan - A Contingency Approach, Ph.D Thesis, University of Bristol, United Kingdom [41] IFAC (1998), International Management Accounting Practice Statement: Management Accounting Concepts, New York [42] Innes, J., and Mitchell, F (1990), "The Process of Change in Management Accounting: Some Field Study Evidence", Management Accounting Research, 1: pp 3-19 [43] Jaruga, A., and Ho, S S M (2002), “Management accounting in transitional economies”, Management Accounting Research, 13(4): 375-378 [44] Jusoh, R and Parnell, J.A (2008), Competitive strategy and performance measurement in the Malaysian context, An exploratory study, Management Decision, vol 46, no 1, pp 5-31 [45] Johnson and R S Kaplan (1987), “Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting”, Management Accounting; Jan 1987; 68, 7; ABI/INFORM Global p 22 [46] Joseph Crispus, E Mwangi & Pius Nyaanga ( ), Adoption of Modern Management Accounting Techniques in Small and Medium (SMEs) in Developing Countries: A Case Study of SMEs in Kenya [47] Joshi, P (2001), “The International Diffusion of New Management Accounting Practices: the Case of India”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 10 (1), 85-109 [48] Kamilah Ahmad (2012), The use of managent accounting practicses in Malaysian SMEs, Ph D thesis, University of Exeter, Malaysian [49] Khandwalla, P.N (1972), “The effect of different types of competition on the use of management controls”, Journal of Accounting Research, pp 275-285 [50] Ko E, Kim SH, Kim M, Woo JY (2008), “Organizational Characteristics and the CRM adoption process”, Journal of Business Research, 61, 65–74 [51] Laitinen, E K (2006), "Explaining Management Accounting Change: Evidence from Finland", International Journal Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 3(2): pp 252-281 [52] Lawrence, P.R and Lorsch, J.W (1967), Organization and Environment, Boston: Harvard University [53] Leftesi, A (2008), The Diffusion of Management Accounting Practices in Developing Countries: Evidence from Libya, Ph.D Thesis, University Huddersfield, United Kingdom [54] Libby, T and Waterhouse, J (1996), “Predicting Change in Management Accounting Systems”, Journal of management accounting research, 8, 137-150 [55] Lyne, S.R (1988), “The role of the budget in medium and large U.K companies and the relationship with budget pressure and participation”, Accounting and Business Research , vol 18, no 71, pp 195-212 [56] Lukka, K and Granlund, M (1996), “Cost accounting in Finland: current practice and trends of development”, The European Accounting Review, vol 5, pp.1-28 [57] Luther, R.G and Longden, S (2001), “Management accounting in companies adapting to structural change and volatility in transition economies: a South African study”, Management Accounting Research, 12, 299-320 [58] Lybaert, N (1998), “The information use in an SME: its importance and some elements of influence”, Small Business Economics, 10(2), 171191 [59] Macias, M (2002), “Privatization and management accounting system change: the case of the 19th century Spanish Tobacco monopoly”, Accounting Historian Journal, 29(2): 31-57 [60] Nguyễn Khánh Duy (2009), Thực hành SEM với phần mềm Amos, Bài giảng, Trường Đại hoc Kinh tế TP Hồ Chí Minh [61] Nimtrakoon, S (2009), Organization Strategy, Management Techniques and Management Accounting Practices: Contingency Research in Thailand Ph.D Thesis, University of Hull, United Kingdom [62] Nunnally, J And I.H Bernstein (1994), Psychometric Theory, 3rd ed., McGraw-Hill, New York [63] O„Connor, N.G., Chow, C.W., and Wu, A (2004), “The adoption of Western„„ management accounting/controls in China„s state-owned enterprises during economic transition”, Accounting, Organizations and Society, 29 (3), 349-375 [64] Otley, D T (1980), “The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis”, Accounting, Organizations and Society, 5(4): 413-428 [65] Otley, D (1995), “Management control, organisational design and accounting information systems”, Management Accounting, Prentice Hall, London, 45-63 [66] Phadoongsitthi, M (2003), The role of management accounting in emerging economies: An empirical study of Thailand, Ph.D Thesis, University of Maryland, College Park [67] Pierce, B and O„Dea, T (1998), “Management accounting practices in Ireland – The preparers„ perspective„”, Research Paper Series Paper, 34 [68] Pistoni, A., & Zoni, L (2000), “Comparative management accounting in Europe: an undergraduate education perspective”, European Accounting Review, 5(2), 285−319 [69] Rogers, E M (2003), “Diffusion of innovations” (5th ed), New York, London Free Press [70] Scherrer, G (1996) Management accounting: a German perspective„, in Bhimani, A (ed), Management Accounting: European Perspectives, Oxford, Oxford University Press, pp 100-22 [71] Shields, M.D., Chow, C.W and Kao, Y (1991), “Management accounting practices in the U.S and Japan: Comparative survey findings and research implications”, Journal of International Financial Management and Accounting, vol 3, no [72] Shields, M.D (1995), “An empirical analysis of firms' implementation experiences with activity-based costing”, Journal of Management Accounting Research, vol 7, no 1, pp 148-166 [73] Sulaiman, M Ahmad, N.A.N and Alwi, N (2004), “Management accounting practices in selected Asian countries”, Managerial Auditing Journal, 19(4), 493-508 [74] Szychta, A (2002), “The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises”, Management Accounting [75] Tayles, M and Drury, C (1994), “New manufacturing technologies and management accounting system: Some evidence of the perceptions of UK management accounting practitioners”, International Journal of Production Economics, vol 36, pp 1-17 [76] Waweru, N M., Hoque, Z., and Uliana, E (2004), “Management accounting change in South Africa: case studies from retail services” Accounting, Auditing and Accountability Journal, 17(5), 675-704 [77] Williams, J J., and Seaman, A E (2001), “Predicting change in management accounting systems: national culture and industry effects, Accounting”, Organizations and Society, 26(4-5), p 443 [78] Woodward, J (1965), Industrial Organization, Theory and Practice, London: Oxford University [79] Wu, J., Boateng, A and Drury, C (2007), “An analysis of the adoption, perceived benefits, and expected future emphasis of western management accounting practices in Chinese SOEs and JVs”, The International Journal of Accounting, 42, 171-185 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1- sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế tốn DN) số lao động bình qn năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Quy mô DN siêu nhỏ DN vừa Số lao động Tổng nguồn vốn I Nông, lâm nghiệp thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ 10 đến từ 20 đến 200 người 100 tỷ đồng từ 200 đến 300 người II Công nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ 10 đến từ 20 đến 200 người 100 tỷ đồng từ 200 đến 300 người III Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ 10 đến từ 10 đến 50 người 50 tỷ đồng từ 50 đến 100 người Khu vực Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động – DANH Tên B B B B B B B B Budgeting for compensating managers B 10 Zero based budgeting B 11 C 12 C 13 Phân tích chênh lệch so với dự tốn P 14 Chi phí định mức phân tích chênh lệch so với định mức P 15 Kế toán trách nhiệm P 16 Lợi nhuận phận P 17 Lợi nhuận kiểm soát P 18 Đánh giá thành quả: khảo sát hài lòng khách hàng P 19 Đánh giá thành quả: đánh giá nhà cung cấp P 20 Đánh giá thành quả: dựa thái độ nhân viên P 21 Đ P 22 Đánh giá thành quả: dựa định tính P 23 Phân tích lợi nhuận sản phẩm P 24 Phân tích quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận D 25 Giá chuyển nhượng D 26 Phân tích lợi nhuận khách hàng D 27 Kĩ thuật nghiên cứu hoạt động D 28 Phân tích giá trị cổ đơng D 29 Mơ hình kiểm sốt chứng khốn D ; nhóm ; ; - DANH SÁCH CƠNG CỤ KTQT Tính giá dựa theo phương pháp tồn Tính giá dựa theo phương pháp trực tiếp Dự toán doanh thu Dự toán sản xuất Dự toán cho việc kiểm sốt chi phí (NVLTT, NCTT, SXC) Dự toán lợi nhuận Dự toán vốn tiền Dự tốn báo cáo tài Dự tốn linh hoạt 10 Phân tích chênh lệch so với dự tốn 11 Chi phí định mức Phân tích chênh lệch so với định mức 12 Lợi nhuận phận 13 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận 14 Phân tích lợi nhuận sản phẩm (Dành cho người làm kế toán đơn vị) ! Nội dung bảng câu hỏi: Phần I: Thông tin tổng quát Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi sau: Hình thức sở hữu: DNNN Cơng ty cổ phần Công ty TNHH Công ty liên doanh Số năm hoạt động DN Dưới 10 năm Trên 10 năm T Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khác 5a Xin anh/chị cho biết mức độ sử dụng cơng cụ sau việc tính giá DN (Khoanh – – Mức sử dụng thấp, – Mức sử dụng cao) Tính giá theo phương pháp toàn Tính giá theo phương pháp trực tiếp - - Có ích ít, 5- Có ích nhiều) Tính giá theo phương pháp tồn Tính giá theo phương pháp trực tiếp 6a Xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ sử dụng cơng cụ sau việc dự tốn (Khoanh – – Mức sử dụng thấp, –Mức sử dụng cao) Dự toán doanh thu Dự toán sản xuất Dự toán cho việc kiểm soát chi phí (NVLTT, NCTT, SXC) Dự toán lợi nhuận Dự toán vốn tiền Dự tốn báo cáo tài 6b Xin anh/ chị vui lòng đánh giá lợi íc – ít, 5- Có ích nhiều) - Có ích Dự tốn doanh thu Dự toán sản xuất Dự toán cho việc kiểm sốt chi phí (NVLTT, NCTT, SXC) Dự toán lợi nhuận Dự toán vốn tiền Dự tốn báo cáo tài - – Mức sử dụng thấp, – Mức sử dụng cao) Phân tích chênh lệch so với dự tốn Chi phí định mức Phân tích chênh lệch so với định mức Lợi nhuận phận 7b Xin anh/ chị vui lòng đánh giá lợi ích cơng cụ sau sử dụng việc đánh giá thành (Với 1- Có ích ít, 5- Có ích nhiều) Phân tích chênh lệch so với dự toán Chi phí định mức Phân tích chênh lệch so với định mức Lợi nhuận phận – – Mức sử dụng thấp, – Mức sử dụng cao) Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận Phân tích lợi nhuận sản phẩm 8b Xin anh/ chị vui lòng đánh giá lợi ích cơng cụ sau sử dụng việc hỗ trợ định (Khoanh tròn vào thích hợp, Với 1- Có ích ít, 5Có ích nhiều) Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận Phân tích lợi nhuận sản phẩm 9a Xin vui lòng cho biết mức độ cạnh tranh mà DN anh/chị phải đối phó, qua khía cạnh sau (Với 1- Cạnh tranh ít, – Cạnh tranh cao) Nguyên liệu, nguồn hàng Lao động kỹ thuật (nhân sự) Bán hàng phân phối Chất lượng sản phẩm dịch vụ Sự đa dạng sản phẩm Giá Các khía cạnh khác 9b - – Hoàn toàn phân quyền) Phát triển sản phẩm hay dịch vụ Thuê sa thải nhân viên Chọn lựa việc đầu tư Phân bổ ngân sách Quyết định giá 10 Xin vui lòng c – – – – – đ viên 5 11 Xin vui lòng cho biết mức độ cơng cụ KTQT DN – – tham gia hồn tồn) 12 Xin vui lòng cho biết mức độ – , 5- 5 (với ) 5 13 Nhìn chung, anh/chị đánh chi phí cho việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị DN (bao gồm nhân lực, thời gian, đào tạo )? (Với – Rất ít, – Rất cao) 14 Nhìn chung, anh/chị đánh lợi ích ròng (Lợi ích ròng = Lợi ích – chi phí) việc vận dụng cơng cụ kế tốn quản trị DN nói chung? (Với 1- thấp, – Rất cao) Chân thành cám ơn giúp đỡ anh/chị! Giải thích thuật ngữ Tính giá theo phƣơng pháp tồn bộ: phương pháp tính giá thành theo giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phi sản xuất chung Tính giá theo phƣơng pháp trực tiếp: phương pháp tính giá theo giá thành gồm biến phí, khơng có định phí Dự tốn doanh thu: dự toán doanh thu hay sản lượng tiêu thụ thời kì (tháng, q hay năm) Dự tốn sản xuất: Dự toán số lượng sản phẩm sản xuất Dự tốn cho việc kiểm sốt chi phí: gồm dự tốn chi phí NVL TT, Nhân cơng trực tiếp chi phí SXC Dự tốn lợi nhuận: dự tốn số lợi nhuận thu thời kì Dự tốn vốn tiền: dự toán số tiền thu chi kì Dự tốn báo cáo tài chính: Dự tốn bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích chênh lệch so với dự tốn: phân tích khác biệt thực tế so với dự toán lập Lợi nhuận phận: lợi nhuận tạo phận sau trừ chi phí kiểm soát nhà quản lý phận chi phí phân bổ cho phận Chi phí định mức: chi phí dự tính để sản xuất sản phẩm hay thực dịch vụ cho khách hàng Phân tích mối quan hệ chi phí-sản-lƣợng lợi nhuận: phân tích ảnh hưởng thay đổi chi phí, sản lượng lợi nhuận đơn vị Phân tích lợi nhuận sản phẩm: so sánh lợi nhuận thực tế so với dự tốn kì trước xác định nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận loại sản phẩm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƢƠNG THỊ NGA NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Kế toán. .. nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam” bước đầu cho thấy thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT loại hình DN Việt Nam Tuy nhiên, nghiên. .. việc vận dụng kế toán quản trị truyền thống DNVVN địa bàn Tây Nguyên - Làm lý luận công cụ KTQT truyền thống, nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công cụ KTQT truyền thống DN - Thông qua kết điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn