Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong các nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống trên sàn HSX

111 23 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG SA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Sa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP6 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Thành phần cấu trúc vốn 1.1.3 Các tiêu phản ánh cấu trúc vốn 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu 10 1.2.2 Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng 11 1.2.3 Lý thuyết M&M 12 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 14 1.2.5 Lý thuyết đánh đổi (Trade – off theory) 15 1.2.6 Lý thuyết tín hiệu 16 1.2.7 Lý thuyết chi phí đại diện 16 1.3 TÓM TẮT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN 17 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 24 1.4.1 Hiệu kinh doanh (ROA) 24 1.4.2 Cấu trúc tài sản (TAN) 24 1.4.3 Quy mô doanh nghiệp (SIZE) 25 1.4.4 Đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp (UNIQ) 26 1.4.5 Lá chắn thuế (DTS) 27 1.4.6 Khả toán 27 1.4.7 Một số nhân tố vĩ mô 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM- ĐỒ UỐNG 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM 29 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 31 2.2.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 31 2.2.2 Đo lường biến 35 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu 35 2.2.4 Quy trình nghiên cứu 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG TRÊN SÀN HSX 42 3.1 ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG 42 3.2 TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG 46 3.3 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG 48 3.3.1 Tình hình chung kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 48 3.3.2 Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống 50 3.3.3 Cấu trúc vốn xu hướng tài trợ doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 54 4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 54 4.1.1 Mã hóa biến quan sát mơ hình nghiên cứu 54 4.1.2 Thống kê mô tả biến nghiên cứu mơ hình 54 4.1.3 Kết ước lượng phân tích mơ hình hồi quy .59 4.2 TĨM TẮT MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 67 4.3 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN .69 4.3.1 Kết luận 69 4.3.2 Hàm ý sách cấu trúc vốn 70 4.3.3 Hạn chế, hướng nghiên cứu đề tài 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tóm tắt số kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 22 2.1 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 35 2.2 Bảng mã hóa biến 39 3.1 Phân tích SWOT ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống 46 3.2 Tình hình chung kết kinh doanh doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống 49 4.1 Mã hóa biến quan sát mơ hình nghiên cứu 54 4.2 Thống kê mô tả mẫu 55 4.3 Ma trận tự tương quan biến mơ hình kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 57 4.4 Kết hồi quy mơ hình OLS 60 4.5 Mơ hình hồi quy theo phương pháp FEM 61 4.6 Kết hồi quy theo mơ hình FEM sau bớt biến 63 4.7 Kết hồi quy theo phương pháp REM 64 4.8 Kết hồi quy theo phương pháp REM sau bớt biến 65 4.9 Kết kiểm định Hausman test 66 4.10 Tóm tắt kết nghiên cứu mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 3.1 Biểu diễn tốc độ tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ngành sản xuấtthực phẩm – đồ uống 49 3.2 Tỷ trọng đầu tư tài sản doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống 50 3.3 Tỷ lệ nợ bình quân doanh nghiệpngành sản xuất thực phẩm – đồ uống 51 3.4 Cơ cấu nợ phải trả doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế tạo thay đổi nhanh chóng kinh tế Việt Nam thân doanh nghiệp nước Sức ảnh hưởng cơng ty nước ngồi, cơng ty đa quốc gia ngày rõ nét sâu rộng Các doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi cần có thích nghi tương ứng với thay đổi dần lớn để có kết hoạt động tốt khả tăng trưởng bền vững Mặc khác, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến mục tiêu cuối tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp phải thực nhiều biện pháp, việc lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý biện pháp quan trọng cần thiết Muốn làm điều nhà quản lý doanh nghiệp phải đứng trước lựa chọn hai việc nên huy động vốn chủ sở hữu hay vay nợ từ bên để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp biến động khơn lường kinh tế việc lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý nhằm tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn vấn đề rủi ro xảy doanh nghiệp việc vô cần thiết Để làm điều việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp mức độ ảnh hưởng nhân tố vấn đề cần quan tâm Mỗi ngành, lĩnh vực kinh doanh có đặc thù riêng nó, ngànhcấu trúc vốn riêng biệt Chính nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn ngành cụ thể quan trọng Cùng với phát triển kinh tế, thị trường sản xuất thực phẩm – đồ uống Việt Nam có bước phát triển vượt bậc Tuy nhiên, phát triển thị trường nhiều bất cập khó khăn, nhu cầu vốn Trong điều kiện tín dụng ngày thắt chặt mặt lãi suất cao, hội tiếp cận nguồn vốn ngày trở nên khó khăn doanh nghiệp mà thị trường tín dụng khơng ổn định, cơng ty ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống cần phải tìm giải pháp để xây dựng cho cấu vốn hợp lý đảm bảo tối thiểu hóa chi phí tối đa giá trị doanh nghiệp, nhờ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nguồn vốn khác thị trường Trên sở lý thuyết cấu trúc vốn, nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn dựa kết cơng trình nghiên cứu trước, muốn vận dụng vào nghiên cứu công ty ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh để xem xét nhân tố tác động tác động tới cấu trúc vốn công ty Cùng với hy vọng giúp doanh nghiệp xây dựng sách tài trợ hợp lý, đảm bảo khả tốn tận dụng hiệu tích cực đòn bẩy nợ nâng cao giá trị doanh nghiệp Chính vậy, chọn đề tài "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp nhóm ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn HSX" để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HSX - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết thực tiễn trước đây, đề tài nêu lên đặc trưng cấu trúc vốn, qua lựa chọn phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HSX - Kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp rút kết luận có sở khoa học để ứng dụng vào việc điều chỉnh cấu trúc vốn giúp nhà quản trị doanh nghiệp dễ dàng trình hoạch định sách tài trợ hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HSX gì? - Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HSX gì? - Những giải pháp để cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống tối ưu hơn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSX - Phạm vi nghiên cứu § Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu lấy từ báo cáo tài doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HSX 07 năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Tỷ suất nợ Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Least Squares Date: 07/05/15 Time: 01:58 Sample: 560 Included observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 -0.861989 0.035781 0.170220 0.049344 -5.063961 0.725129 0.0000 0.4687 X3 -0.049965 0.013992 -3.571083 0.0004 X4 0.045520 0.012064 3.773040 0.0002 X5 0.058257 0.035379 1.646630 0.1002 X6 -0.076725 0.004210 -18.22257 0.0000 C 1.191105 0.165418 7.200571 0.0000 R-squared Adjusted R-squared 0.487355 Mean dependent var 0.481711 S.D dependent var 0.468405 0.200305 S.E of regression 0.144204 Akaike info criterion -1.022574 Sum squared resid 11.33318 Schwarz criterion -0.967873 Log likelihood 289.2304 Hannan-Quinn criter -1.001201 F-statistic 86.35222 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.604875 KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG MƠ HÌNH FEM Tỷ suất nợ dài hạn Dependent Variable: Y1_NDH_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 09:07 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 X3 X4 X5 X6 C -0.027528 0.042268 -0.115756 0.000890 0.018442 -0.000212 1.435074 0.067118 0.024541 0.014757 0.004477 0.012895 0.001834 0.178498 -0.410148 1.722375 -7.843955 0.198851 1.430195 -0.115351 8.039714 0.6819 0.0856 0.0000 0.8425 0.1533 0.9082 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.589313 0.569794 0.050836 1.359349 874.5515 30.19122 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.051401 0.077506 -3.074462 -2.871287 -2.995077 0.415278 TỶ SUẤT NỢ Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 09:18 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 X3 X4 X5 X6 C -0.446892 -0.052959 0.270880 0.006020 0.038812 -0.025739 -2.730149 0.092384 0.033779 0.020313 0.006163 0.017749 0.002525 0.245693 -4.837324 -1.567811 13.33554 0.976844 2.186761 -10.19433 -11.11202 0.0000 0.1175 0.0000 0.3291 0.0292 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.883503 0.877966 0.069973 2.575433 698.1844 159.5653 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.468405 0.200305 -2.435451 -2.232276 -2.356066 0.882097 Kết kiểm định mơ hình FEM sau loại bớt biến khơng có ý nghĩa TỶ SUẤT NỢ DÀI HẠN Dependent Variable: Y1_NDH_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 09:58 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 0.043108 -0.112745 0.024311 0.014015 1.773220 -8.044644 0.0768 0.0000 C 1.400190 0.168709 8.299418 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.587583 Mean dependent var 0.571242 S.D dependent var 0.051401 0.077506 S.E of regression 0.050750 Akaike info criterion -3.084752 Sum squared resid 1.365074 Schwarz criterion -2.912836 Log likelihood 873.3916 Hannan-Quinn criter -3.017581 F-statistic 35.95755 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.405642 TỶ SUẤ T NỢ Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 10:01 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X3 -0.448036 0.270526 0.091224 0.020287 -4.911403 13.33475 0.0000 0.0000 X5 0.039222 0.017766 2.207755 0.0277 X6 -0.026001 0.002518 -10.32629 0.0000 C -2.731806 0.245823 -11.11289 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.882777 Mean dependent var 0.877670 S.D dependent var 0.468405 0.200305 S.E of regression 0.070058 Akaike info criterion -2.436482 Sum squared resid 2.591489 Schwarz criterion -2.248936 Log likelihood 696.4690 Hannan-Quinn criter -2.363204 F-statistic 172.8791 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.880803 KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG MƠ HÌNH REM TỶ SUẤT NỢ DÀI HẠN Dependent Variable: Y1_NDH_TTS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/05/15 Time: 10:08 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 -0.005890 0.054155 0.066416 0.024040 -0.088684 2.252717 0.9294 0.0247 X3 -0.083966 0.012826 -6.546450 0.0000 X4 0.000893 0.004465 0.199891 0.8416 X5 0.016397 0.012866 1.274487 0.2030 X6 0.000301 0.001800 0.167439 0.8671 C 1.049341 0.155284 6.757558 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.050233 0.050836 Rho 0.4940 0.5060 Weighted Statistics R-squared 0.080749 Mean dependent var 0.009843 Adjusted R-squared S.E of regression 0.070628 S.D dependent var 0.051995 Sum squared resid 0.053962 1.473395 F-statistic 7.978957 Durbin-Watson stat 0.363646 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid -0.264636 Mean dependent var 4.185868 Durbin-Watson stat 0.051401 0.128001 TỶ SUẤT NỢ Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/05/15 Time: 10:19 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 -0.555284 -0.053394 0.091463 0.033126 -6.071163 -1.611870 0.0000 0.1076 X3 0.182692 0.017773 10.27909 0.0000 X4 0.008916 0.006147 1.450411 0.1475 X5 0.046382 0.017711 2.618808 0.0091 X6 -0.031078 0.002480 -12.52912 0.0000 C -1.653782 0.215219 -7.684184 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.071193 0.069973 Rho 0.5086 0.4914 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared 0.388272 Mean dependent var 0.381537 S.D dependent var 0.086443 0.099517 S.E of regression F-statistic 0.077945 Sum squared resid 57.65315 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 3.311093 0.763970 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.046260 Mean dependent var 21.08458 Durbin-Watson stat 0.468405 0.119973 Kết kiểm định mơ hình FEM sau loại bớt biến khơng có ý nghĩa TỶ SUẤT NỢ DÀI HẠN Dependent Variable: Y1_NDH_TTS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/05/15 Time: 10:29 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X2 X3 C 0.052774 -0.087805 1.098797 0.023923 0.012654 0.152698 2.206015 -6.938707 7.195889 0.0278 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random S.D 0.056112 0.050750 Rho 0.5500 0.4500 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.083114 0.079774 0.051532 24.88303 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.008830 0.053742 1.457878 0.365011 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid -0.295597 Mean dependent var 4.288349 Durbin-Watson stat 0.051401 0.124090 TỶ SUẤT NỢ Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/05/15 Time: 10:31 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X3 X5 X6 C -0.550768 0.191475 0.046238 -0.030701 -1.764680 0.090382 0.018022 0.017732 0.002479 0.218921 -6.093783 10.62455 2.607686 -12.38283 -8.060823 0.0000 0.0000 0.0094 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random S.D 0.076963 0.070058 Rho 0.5469 0.4531 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.391451 0.387001 0.077003 87.96474 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.080255 0.098705 3.243458 0.772590 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.006325 Mean dependent var 21.96742 Durbin-Watson stat 0.468405 0.114072 Kết kiểm định Hausman Mơ hình áp dụng với tỷ suất nợ dài hạn Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 18.968358 Test Summary Cross-section random Prob 0.0001 Cross-section random effects test comparisons: Variable X2 X3 Fixed 0.043108 -0.112745 Random Var(Diff.) Prob 0.052774 -0.087805 0.000019 0.000036 0.0254 0.0000 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y1_NDH_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 10:49 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 1.400190 0.043108 0.168709 0.024311 8.299418 1.773220 0.0000 0.0768 X3 -0.112745 0.014015 -8.044644 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.587583 Mean dependent var 0.571242 S.D dependent var 0.051401 0.077506 S.E of regression 0.050750 Akaike info criterion -3.084752 Sum squared resid 1.365074 Schwarz criterion -2.912836 Log likelihood 873.3916 Hannan-Quinn criter -3.017581 F-statistic 35.95755 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.405642 Kết kiểm định Hausman Mơ hình áp dụng với tỷ suất nợ Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 117.969778 Test Summary Cross-section random Prob 0.0000 Cross-section random effects test comparisons: Variable X1 X3 X5 X6 Fixed -0.448036 0.270526 0.039222 -0.026001 Random Var(Diff.) Prob -0.550768 0.191475 0.046238 -0.030701 0.000153 0.000087 0.000001 0.000000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y2_TN_TTS Method: Panel Least Squares Date: 07/05/15 Time: 10:59 Sample: 560 Periods included: 28 Cross-sections included: 20 Total panel (unbalanced) observations: 552 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 X3 X5 X6 -2.731806 -0.448036 0.270526 0.039222 -0.026001 0.245823 0.091224 0.020287 0.017766 0.002518 -11.11289 -4.911403 13.33475 2.207755 -10.32629 0.0000 0.0000 0.0000 0.0277 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.882777 0.877670 0.070058 2.591489 696.4690 172.8791 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.468405 0.200305 -2.436482 -2.248936 -2.363204 0.880803 ... thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống Chương 3: Đặc điểm cấu trúc vốn doanh nghiệp. .. trúc vốn doanh nghiệp nhóm ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống niêm yết sàn HSX" để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc. .. kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp 22 2.1 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 35 2.2 Bảng mã hóa biến 39 3.1 Phân tích SWOT ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong các nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống trên sàn HSX , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong các nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống trên sàn HSX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn