Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần công trình việt nguyên

109 23 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUỐC TUẤN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH VIỆT NGUN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠILỜIHỌCCAMĐÀĐOANNẴG Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác LÊ QUỐC TUẤN Tác giả luận văn Lê Quốc Tuấn HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH VIỆT NGUN Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Quốc Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCHHOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Khái niệm ngân sách hoạch định ngân sách 1.1.2 Mục đích tầm quan trọng hoạch định ngân sách, hoạch định ngân sách với chiến lƣợc chiến thuật kinh doanh 1.1.3 Các phƣơng pháp lập ngân sách .10 1.2 NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP .12 1.2.1 Khái niệm ngân sách tổng thể doanh nghiệp .12 1.2.2 Nội dung ngân sách tổng thể doanh nghiệp 12 1.3 LẬP NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 15 1.3.1 Ngân sách tiêu thụ 15 1.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất 16 1.3.3 Ngân sách chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 21 1.3.4 Ngân sách tài 24 1.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 26 1.4.1 Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách 26 1.4.2 Soạn thảo ngân sách 28 1.4.3 Giám sát ngân sách 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH VIỆT NGUN 35 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty .36 2.1.3 Mục tiêu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh Công ty .40 2.1.4 Đặc điểm thị trƣờng nguồn lực Công ty 41 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 46 2.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách 46 2.2.2 Phƣơng pháp lập ngân sách 47 2.2.3 Quy trình hoạch định ngân sách 48 2.2.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách 50 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 56 2.3.1 Về môi trƣờng hoạch định ngân sách .56 2.3.2 Về phƣơng pháp lập ngân sách 57 2.3.3 Về quy trình hoạch định ngân sách 58 2.3.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG .62 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH VIỆT NGUN 63 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh 63 3.1.2 Sự tác động đối thủ cạnh tranh 63 3.1.3 Định hƣớng phát triển Công ty 64 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 64 3.2.1 Môi trƣờng hoạch định ngân sách 64 3.2.2 Hoàn thiện phƣơng pháp lập ngân sách 65 3.2.3 Hồn thiện quy trình hoạch định ngân sách 66 3.3 HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LẬP CÁC NGÂN SÁCH 70 3.3.1 Ngân sách tiêu thụ 71 3.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất 73 3.3.3 Ngân sách chi phí hoạt động khác 78 3.3.4 Ngân sách vốn tiền 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHNT : Bảo thiểm thất nghiệp CPVL : Chi phí vật liệu CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CBCNV : Cán công nhân viên DA – ĐT : Dự án đầu tƣ KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NVL : Nguyên vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung TSCĐ : Tài sản cố định TNDN : Thu nhập doanh nghiệp NS : Ngân sách DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Kết cấu lao động công ty qua năm 43 2.2 Tài sản nguồn vốn Công ty 45 2.3 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 46 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ trình tự xây dựng ngân sách tổng thể doanh nghiệp sản xuất 14 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty 36 Hình 2.2 Sơ đồ quy trình hoạch định ngân sách Cơng ty Hình 3.1 Quy trình hoạch định ngân sách Phụ lục 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với giới ngày thay đổi nhanh chóng với biến động khó lƣờng buộc doanh nghiệp muốn tồn lâu dài phải tầm nhìn xa trơng rộng Nhìn phía trƣớc, dự đốn tƣơng lai kế hoạch phòng bị để đạt đƣợc mục tiêu chung tổ chức cơng việc hoạch định Hay nói cụ thể hơn, hoạch định ngân sách giúp công ty đƣợc kế hoạch sẵn sàn cho tƣơng lai, kể ngắn hạn lẫn dài hạn, điều giúp cho công ty phát triển lâu dài tránh sai lầm không cần thiết Hoạch định ngân sách thúc đẩy nhà quản trị lập kế hoạch cho tƣơng lai để phát triển, định hƣớng, dự đoán trƣớc vấn đề xây dựng sách phát triển cho tổ chức Đồng thời tổ chức đánh giá điểm mạnh để củng cố, phát huy; điểm yếu để khắc phục, cải tiến cách thức quản lý, đồng thời phát huy tiềm thị trƣờng, khai thác tối đa nguồn lợi doanh nghiệp Giúp doanh nghiệp dự báo, đề phòng, hạn chế rủi ro bất định xảy nhằm đạt hiệu việc kinh doanh Tuy nhiên, vấn đề hoạch định ngân sách chƣa đƣợc doanh nghiệp trọng, Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt Ngun Việc xây dựng kế hoạch hàng năm vấn đề kiểm tra, kiểm soát thực tế thực so với kế hoạch chƣa đƣợc quan tâm mức, chƣa quy trình hoạch định ngân sách hồn chỉnh cho doanh nghiệp, thƣờng khơng phản ánh tiềm thực tế doanh nghiệp gây lãng phí Chính việc hồn thiện cơng tác hoạch định ngân sách Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt Nguyên cần thiết nhằm xác định mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp, cách thực ngân sách hoạch định để phân bổ nguồn tài cho mục tiêu cụ thể, đảm bảo việc chi tiêu không PHỤ LỤC PHỤ LỤC CHƢƠNG Phụ lục 2.1 : Kế hoạch sản lƣợng sản xuất năm 2013 Phụ lục 2.2 : Kế hoạch chi phí sản xuất năm 2013 Phụ lục 2.3 : Kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2013 Phụ lục 2.4 : Kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2013 Phụ lục 2.5 : Kế hoạch giá vốn hàng xuất bán năm 2013 Phụ lục 2.6 : Kế hoạch chi phí hoạt động khác năm 2013 Phụ lục 2.7 : Kế hoạch tiêu thụ năm 2013 Phụ lục 2.8 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 PHỤ LỤC CHƢƠNG Phụ lục 3.1 : Ngân sách tiêu thụ Phụ lục 3.1A : Lịch thu tiền dự kiến Phụ lục 3.2 : Ngân sách khối lƣợng sản xuất Phụ lục 3.3 : Ngân sách chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phụ lục 3.4 : Ngân sách chi phí nhân cơng trực tiếp Phụ lục 3.5 : Ngân sách chi phí sản xuất chung Phụ lục 3.5a : Ngân sách chi phí sửa chữa TSCĐ Phụ lục 3.5b: Ngân sách chi phí khấu hao TSCĐ Phụ lục 3.6 : Ngân sách giá vốn hàng bán Phụ lục 3.6A : Bảng tổng hợp chi phí sản xuất Phụ lục 3.6B : Bảng tổng hợp giá thành sản xuất Phụ lục 3.7 : Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp Phụ lục 3.8 : Ngân sách chi phí tài Phụ lục 3.9 : Ngân sách vốn tiền Phụ lục 3.10 : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phụ lục 2.1 KẾ HOẠCH SẢN LƢỢNG SẢN XUẤT NĂM 2014 TT 1.1 1.2 1.3 1.4 CHỈ TIÊU Xây lắp điện Đường dây trung Đường dây hạ Trạm biến áp Công suất Sản lƣợng điện thƣơng phẩm ĐVT Km Km Trạm KVA Kwh KẾ HOẠCH NĂM 2014 21 82 43 8.175 61.895.043 (Nguồn: Phòng Kinh doanh) Phụ lục 2.2 KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2014 STT I II III NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Thuế Tài ngun nƣớc Phí bảo vệ mơi trƣờng Chi phí nhân cơng trực tiếp Tiền lƣơng BHXH, YT, TN, KPCĐ Chi phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí sửa chữa lớn Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí khác Tổng cộng ĐVT: 1000đ THÀNH TIỀN 4.973.514 3.735.613 1.237.901 3.654.934 3.262.978 391.956 21.539.713 223.000 1.453.000 15.848.913 4.014.800 30.168.161 (Nguồn: Phòng Kinh doanh) Phụ lục 2.3 KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2014 TT I II CHỈ TIÊU ĐVT: 1000đ KH NĂM 2014 Nguyên giá tài sản cố định 194.875.044 Nguyên giá tài sản cố định đến ngày 31/12/2013 Phát sinh tăng năm 2014 Phát sinh giảm năm 2014 194.875.044 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định đến ngày 31/12/2014 Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2014 16.525.720 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2014 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2014 Mức khấu hao dự kiến trích năm 2014 (4=1+2-3) 16.525.720 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.4 KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN TSCĐ NĂM 2014 ĐVT: 1000đ TT CHỈ TIÊU KH 2014 I Vật tƣ phụ tùng th ngồi 760.000 Chi phí vật tƣ 390.000 Chi phí điện 13.000 Chi phí gia cơng ngồi 150.000 Chi phí sửa chữa vật kiến trúc 200.000 Chi phí khác 7.000 II Tiền lƣơng khoản theo CĐ 693.000 Tiền lƣơng 573.000 Các khoản theo chế độ 120.000 - Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại 70.000 - BHXH, YT, TN, KPCĐ 50.000 Tổng cộng 1.453.000 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 2.5 KẾ HOẠCH GIÁ VỐN HÀNG XUẤT BÁN NĂM 2014 TT I CHỈ TIÊU Sản phẩm điện (Kwh) Tổng giá thành sản xuất kỳ Đơn giá bình quân Số lƣợng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán Tổng cộng giá vốn xuất bán kỳ ĐVT: 1000đ KH NĂM 2014 61.895.043 30.184.943 488 61.895.043 30.184.943 30.184.943 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.6 KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM 2014 TT I II ĐVT: 1000đ KH NĂM 2014 6.709.248 4.432.441 676.807 1.600.000 7.066.959 13.776.207 CHỈ TIÊU Chi phí quản lý doanh nghiệp Tiền lƣơng phận quản lý Chi phí khấu hao Chi phí khác Chi phí tài Tổng cộng (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.7 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ NĂM 2014 TT SẢN PHẨM SỐ ĐƠN LƢỢNG (Km; Kwh) GIÁ (BQ) Kinh doanh thiết bị điện Xây lắp điện Sản lƣợng điện thƣơng phẩm Tổng cộng 61.895.043 878,6 THUẾ TIỀN HÀNG VAT (10%) ĐVT: 1000đ TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN 15.000.000 64.987.966 1.500.000 6.498.797 16.500.000 71.486.763 54.382.966 134.370.932 5.438.297 13.437.093 59.821.263 147.808.025 (Nguồn: Phòng Kinh doanh) Phụ lục 2.8 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2014 CHỈ TIÊU MÃ ĐVT: 1000đ Năm 2014 SỐ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 139.307.249 Giá vốn hàng bán 11 100.744.775 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 38.562.474 6.Doanh thu hoạt động tài 21 129.059 Chi phí tài 22 7.066.959 23 7.066.959 - Trong : Chi phí lãi vay 139.307.249 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.709.248 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 24.915.325 11 Thu nhập khác 31 1.596.031 12 Chi phí khác 32 82.889 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 1.513.142 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế 50 26.428.467 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 4.510.854 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (Nguồn: Phòng 21.917.613 Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.1 NGÂN SÁCH TIÊU THỤ Chỉ tiêu Quý I I Kinh doanh thiết bị điện Doanh thu chƣa thuế VAT (1.000đ) II Xây lắp điện Doanh thu chƣa thuế VAT (1.000đ) Thuế GTGT (1.000đ) Tổng tiền (1.000đ) III Sản phẩm điện Số lƣợng tiêu thụ (KWh) Đơn giá (đồng) Doanh thu chƣa thuế VAT (1.000đ) Thuế GTGT (1.000đ) Tổng tiền (1.000đ) Tổng doanh thu dự kiến (chƣa VAT) 4.000.000 Các quý năm Quý III Quý II Mùa Mùa mƣa khô Quý IV Mùa Mùa khô mƣa Năm 2015 6.000.000 3.000.000 2.000.000 15.000.000 12.211.833 12.364.207 9.379.176 22.826.683 56.781.899 1.221.183 1.236.421 937.918 0 2.282.668 5.678.190 13.433.017 13.600.627 10.317.094 0 25.109.351 62.460.089 5.626.585 7.782.499 30.759.628 10.125.447 11.068.720 65.362.879 5.626.585 7.782.499 30.759.628 10.125.447 11.068.720 65.362.879 2.155 1.732 498 498 1.219 909,7 12.127.441 13.477.126 15.318.110 5.042.140 13.493.737 59.458.553 1.347.713 1.531.811 504.214 1.349.374 5.945.855 13.340.185 14.824.839 16.849.921 5.546.354 14.843.111 65.404.408 28.339.274 31.841.333 27.697.286 5.042.140 38.320.420 131.240.452 1.212.744 ( Nguồn: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.1A LỊCH THU TIỀN DỰ KIẾN ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu I Từ kinh doanh thiết bị điện Doanh thu (chƣa VAT) Tỷ lệ thu Tiền thu dự kiến II Từ xây lắp điện Doanh thu (có VAT) Thu tiền cơng trình hồn thành III Từ tiêu thụ sản phẩm điện Doanh thu (Có VAT) Thu tiền bán hàng quý Thu tiền sau quý bán hàng Tổng cộng =(2+3) Tổng cộng Các quý năm Quý II Quý III Quý IV 4.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 2% 2% 2% 2% 80.000 120.000 60.000 40.000 Quý I - 0 13.433.017 13.600.627 10.317.094 25.109.351 9.403.112 12.240.565 9.285.384 22.598.416 13.340.185 14.824.839 16.849.921 20.389.465 12.127.441 13.477.126 15.318.110 18.535.877 1.588.636 1.212.744 1.347.713 1.531.811 13.716.077 14.689.871 16.665.823 20.067.688 23.199.189 27.050.436 26.011.207 42.706.104 ( Nguồn: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.2 NGÂN SÁCH KHỐI LƢỢNG SẢN XUẤT Chỉ tiêu Các quý năm Quý II Quý III Quý I I Xây lắp điện Số lƣợng cơng trình năm trƣớc chuyển sang (cơng trình) Số lƣợng cơng trình mở kỳ (cơng trình) Số lƣợng hạng mục cơng trình hồn thành kỳ (cơng trình) Số lƣợng hạng mục cơng trình chuyển kỳ sau (cơng trình) II Sản xuất điện Số lƣợng điện tiêu thụ Kwh Số lƣợng điện sản xuất Kwh 3, Số lƣợng điện tồn đầu kỳ 4, Số lƣợng điện tồn kho cuối kỳ Năm 2015 Quý IV 36 35 60 20 5.626.585 7.782.499 30.759.628 21.194.167 65.362.879 5.626.585 7.782.499 30.759.628 21.194.167 0 0 65.362.879 0 0 (Nguồn: Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.3 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP ĐVT: 1000đ T T I II Nguyên vật liệu Xây lắp điện Sản xuất điện Thuế tài nguyên nƣớc Phí bảo vệ mơi trƣờng Chi phí lƣới chắn rác Cộng Đầu kỳ 9.265.198 Quý I 7.674.266 458.328 Quý II 7.770.022 722.956 Quý III 5.894.143 2.855.188 Quý IV 14.344.942 1.970.498 Năm 2015 35.683.373 6.006.969 304.213 504.932 1.995.697 1.375.086 4.179.927 112.532 155.650 615.193 423.883 1.307.258 9.265.198 41.583 8.132.594 62.374 8.492.978 244.298 8.749.331 171.529 16.315.440 519.784 41.690.342 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.4 NGÂN SÁCH CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Chỉ tiêu I Xây lắp điện II Sản xuất điện = (3)+(4) Doanh thu dự kiến Tỷ lệ % tiền lƣơng doanh thu Lƣơng dự kiến (1.000 đồng) Các khoản tính theo lƣơng (1000đ) 4.1 Tiền lương 2.150 ngàn đồng * tháng 4.2 Số lao động 4.3 BHXH, BHYT, BHTN 4.3 = (4.1*4.2*22%) (1000đ) 4.4 Kinh phí cơng đồn 4.4 = (4.1*4.2*2%) (1000đ) Tổng cộng chi phí nhân cơng = (I)+(II) Đầu kỳ Các quý năm (Bình quân) 1.910.991 1.910.991 Năm 2015 Quý I Quý II Quý III Quý IV 3.098.611 3.137.274 2.379.857 5.792.006 14.407.749 849.011 931.612 1.044.280 1.241.208 4.063.708 12.127.441 13.477.126 15.318.110 18.535.877 59.458.554 6,12% 742.199 6,12% 824.800 6,12% 937.468 6,12% 1.134.396 3.638.864 106.812 106.812 106.812 106.812 424.844 6.450 69 6.450 69 6.450 69 6.450 69 97.911 97.911 97.911 97.911 391.644 8.901 8.901 8.901 8.901 33.200 3.947.623 4.068.886 3.424.138 7.033.214 18.471.456 Ghi chú: Tiền lương năm 2015 khu vực Vùng IV 2.150 ngày đồng, theo Quyết định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.5a NGÂN SÁCH CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TSCĐ TT I II ĐVT: 1.000đ KH 2015 798.000 409.500 13.650 157.500 210.000 7350 727.650 601.650 126.000 73.500 52.500 1.525.650 CHỈ TIÊU Vật tƣ phụ tùng th ngồi Chi phí vật tƣ Chi phí điện Chi phí gia cơng ngồi Chi phí sửa chữa vật kiến trúc Chi phí khác Tiền lƣơng khoản theo CĐ Tiền lƣơng Các khoản theo chế độ Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại BHXH, YT, TN, KPCĐ Tổng cộng (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục 3.5b NGÂN SÁCH CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ TT I II CHỈ TIÊU Nguyên giá tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định đến ngày 31/12/2014 Phát sinh tăng năm 2015 Phát sinh giảm năm 2015 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định đến ngày 31/12/2015 Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2015 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2015 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2015 Mức khấu hao dự kiến trích 2015 (4=1+2-3) ĐVT: 1000đ KH 2015 194.875.003 0 194.875.003 15.848.916 15.848.916 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục: 3.5 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu I Xây lắp điện Đầu kỳ 771.427 II Sản xuất điện Các quý năm (Bình quân) Quý I Quý II Quý III Quý IV 1.867.769 1.891.074 1.434.521 3.491.283 Năm 2015 8.684.648 4.052.959 4.098.324 4.495.267 5.862.016 18.508.566 Biến phí sản xuất chung Chi phí nguyên vật liệu phụ Chi phí sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí dịch vụ th ngồi Định phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng cộng chi phí sản xuất chung 771.427 90.730 136.095 533.038 374.137 1.134.000 46.886 70.330 275.458 193.326 586.000 43.844 65.765 257.581 180.811 548.000 3.962.229 3.962.229 3.962.229 5.487.879 17.374.566 1.525.650 1.525.650 3.962.229 3.962.229 3.962.229 3.962.229 15.848.916 5.920.728 5.989.398 5.929.788 9.353.299 27.193.214 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.6A BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (Hoạt động xây lắp điện) ĐVT:1.000đ Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất (4=1+2+3) Quý I 7.674.266 Các quý năm Quý II Quý III 7.770.022 5.894.143 Quý IV 14.344.942 Năm 2015 35.683.373 3.098.611 3.137.274 2.379.857 5.792.006 14.407.749 1.867.769 1.891.074 1.434.521 3.491.283 8.684.648 12.640.646 12.798.370 9.708.522 23.628.232 58.775.770 (Nguồn: Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.6B BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN XUẤT (Hoạt động sản xuất điện) ĐVT:1.000đ Chỉ tiêu Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng giá thành sản xuất (4=1+2+3) Quý I 458.328 Các quý năm Quý II Quý III Quý IV 722.956 2.855.188 1.970.498 Năm 2015 6.006.970 849.011 4.052.959 931.612 1.044.280 4.098.324 4.495.267 1.241.208 4.066.112 5.862.016 18.508.566 5.360.298 5.752.892 8.394.735 9.073.722 28.581.647 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục 3.6 NGÂN SÁCH GIÁ VỐN HÀNG BÁN ĐVT: 1000đ Các quý năm Chỉ tiêu I Xây lắp điện II Sản xuất điện Sản phẩm điện (KWh) Tổng giá thành sản xuất kỳ (1000đ) Số lƣợng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán (1.000đ) Quý I 11.205.716 Quý II Quý III 11.345.535 8.606.438 Năm Quý IV 20.946.021 2015 52.103.710 5.360.298 5.626.585 5.752.892 8.394.735 9.073.722 7.782.499 30.759.628 21.194.167 28.581.647 65.362.879 5.360.298 5.626.585 5.752.892 8.394.735 9.073.722 7.782.499 30.759.628 21.194.167 28.581.647 65.362.879 16.566.014 17.098.427 17.001.173 30.019.743 80.685.357 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính, Phòng Kỹ thuật) Phụ lục 3.7 NGÂN SÁCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chỉ tiêu Tổng doanh thu dự kiến Tỷ lệ chi phí QLDN Chi phí QLDN dự kiến Trong đó: Khấu hao TSCĐ (1000đ) Chi phí lương BPQL (1000đ) Chi phí tiền khác Quý I Các quý năm Quý II Quý III Quý IV 28.339.274 31.841.333 27.697.286 43.362.560 8% 8% 8% 8% Năm 2015 65.362.879 8% 2.267.142 2.547.307 2.215.783 3.469.005 5.229.030 169.201 169.201 169.201 169.201 676.804 1.292.271 805.670 1.451.965 926.141 1.262.996 783.586 1.977.333 1.322.471 2.342.318 3.837.868 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục 3.8 NGÂN SÁCH CHI PHÍ TÀI CHÍNH Số tiền Chỉ tiêu Lãi vay dài hạn Lãi vay ngắn hạn Tổng cộng vay ĐVT: 1.000đ Các quý năm Năm Quý Quý Quý Quý I 2015 II III IV Lãi xuất/ tháng 35.582.460 0,92% 3.928.304 3.928.304 12.349.725 1,25% 463.115 463.115 463.115 463.115 1.852.459 47.932.185 463.115 463.115 463.115 4.391.418 5.780.762 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục: 3.9 NGÂN SÁCH VỐN BẰNG TIỀN Chỉ tiêu Quý I Luồng tiền vào Doanh thu (gồm VAT) Thu tiền từ kinh doanh vật tƣ Thu tiền từ xây lắp điện Thu tiền từ sản xuất điện Thu tiền bán hàng quý Thu tiền sau quý bán hàng Luồng tiền Trả tiền NVL trực tiếp Lƣơng công nhân trực tiếp Trả tiền chi phí phục vụ sản xuất chung Trả tiền chi phí phục vụ quản lý Trả tiền chi phí tài Nộp thuế Chênh lệch thu chi Các quý năm Quý II Quý III ĐVT: 1.000đ Năm 2015 Quý IV 23.199.189 27.050.435 26.011.207 42.706.104 118.966.935 80.000 9.403.112 120.000 12.240.565 60.000 40.000 9.285.384 22.598.416 300.000 53.527.477 13.716.077 14.689.870 16.665.823 20.067.688 65.139.458 12.127.441 13.477.126 15.318.110 18.535.877 59.458.554 1.588.636 19.409.591 8.132.594 1.212.744 1.347.713 1.531.811 19.879.418 18.936.355 40.245.426 8.492.978 8.749.331 16.315.440 5.680.904 98.470.790 41.690.343 3.947.623 4.068.886 3.424.138 7.033.214 18.473.860 1.958.499 2.027.169 1.967.559 5.391.070 11.344.298 2.097.941 2.378.106 2.046.582 3.299.804 9.822.432 463.115 2.809.819 3.789.598 463.115 2.449.165 7.171.016 463.115 2.285.631 7.074.852 4.391.418 3.814.479 2.460.679 5.780.762 11.359.094 20.496.145 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Phụ lục 3.10 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 2015 28.339.274 31.841.333 27.697.286 43.362.560 131.240.453 0 0 28.339.274 31.841.333 27.697.286 43.362.560 131.240.453 16.566.014 17.098.427 17.001.173 30.019.743 80.685.357 11.773.260 14.742.905 10.696.113 13.342.817 50.555.096 0 0 463.115 463.115 463.115 463.115 463.115 463.115 4.391.418 4.391.418 5.780.762 5.780.762 2.267.142 2.547.307 2.215.783 3.469.005 10.499.236 10.847.031 13.816.676 9.769.884 4.559.981 38.993.572 0 0 0 0 0 0 0 10.847.031 13.816.676 9.769.884 4.559.981 38.993.572 2.386.347 3.039.669 2.149.374 1.003.196 8.578.586 0 0 8.460.684 10.777.007 7.620.509 3.556.785 30.414.986 (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài chính) Hình 2.2 Sơ đồ quy trình hoạch định ngân sách Công ty Ban giám đốc HộI đồng quản trị Ấn định tiêu nhƣ: Lợi nhuận, doanh thu Khơng đồng ý Xác địnhXímục tiêu, chiến lƣợc Các phòng ban, nghiệp kinh doanh Giải trình Đồng ý Dự toán tiêu thụ Sản lƣợng tiêu thụ, doan thu năm trƣớc Thu thập thông tin Các chi phí năm trƣớc Dự báo doanh thu tiêu thụ Dự tốn sản xuất Thơng tin chi phí Dự toán tổng thể Dự toán giá vốn … Thu thập thơng tin Lập dự tốn ... hoạch định ngân sách doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hoạch định ngân sách Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt Ngun Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác hoạch định ngân sách Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt. .. VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Khái niệm ngân sách hoạch định ngân sách 1.1.2 Mục đích tầm quan trọng hoạch định ngân. .. việc hoạch định ngân sách có khác doanh nghiệp khách Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt Nguyên có đặc thù riêng chƣa có đề tài nghiên cứu đề cập đến hoạch định ngân sách Cơng ty cổ phần Cơng trình Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần công trình việt nguyên , Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần công trình việt nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn