Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh đắk lắk

127 23 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THẮM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THẮM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Bùi Thị Thắm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .7 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực .7 1.1.2 Vai trò ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.3 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 11 1.2.2 Xác định mục tiêu, đối tƣợng đào tạo .16 1.2.3 Xác định nội dung cần đào tạo 17 1.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 19 1.2.5 Xác định kinh phí đào tạo 23 1.2.6 Tổ chức thực quản lý trình đào tạo 24 1.2.7 Đánh giá chƣơng trình kết đào tạo 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .28 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp 28 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp 30 1.3.3 Các nhân tố thuộc ngƣời lao động 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK (VIETINBANK ĐẮK LẮK) 34 2.1.1 Giới thiệu Vietinbank Đắk Lắk 34 2.1.2 Đặc điểm tổ quản lý Viettinbank Đắk Lắk 35 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực Vietinbank Đắk Lắk 39 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 20122014 43 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 47 2.2.1 Thực trạng việc xác nhu cầu đào tạo 47 2.2.2 Xác định mục tiêu, đối tƣợng đào tạo 52 2.2.3 Thực trạng công tác xác định nội dung đào tạo 55 2.2.4 Thực trạng việc lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 61 2.2.5 Thực trạng xác định kinh phí đào tạo 62 2.2.6 Thực trạng công tác tổ chức quản lý đào tạo 63 2.2.7 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK TRONG THỜI GIAN QUA 69 2.3.1 Những mặt thành công 69 2.3.2 Hạn chế 71 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn công tác đào tạo .74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 77 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trƣờng quản trị nguồn nhân lực Vietinbank Đắk Lắk tƣơng lai 77 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Vietinbank Đắk Lắk 77 3.1.3 Dự báo nhu cầu nhân lực Vietinbank Đắk Lắk đến năm 2020 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 84 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 84 3.2.2 Xác định mục tiêu, đối tƣợng đào tạo .85 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xác định nội dung đào tạo 86 3.2.4 Hoàn thiện phƣơng pháp đào tạo 89 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đảm bảo kinh phí cho đào tạo 90 3.2.6 Hồn thiện cơng tác tổ chức, quản lý q trình đào tạo 92 3.2.7 Hoàn thiện việc đánh giá kết đào tạo 93 3.2.8 Các giải pháp bổ sung 96 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị với Vietinbank Đắk Lắk hội sở 98 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vietinbank NHCT : Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Công thƣơng Việt Nam : Ngân hàng Công thƣơg ĐL : Đắk Lắk LĐ : Lao động NNL : Nguồn nhân lực ĐT : Đào tạo GĐ : Giám Đốc PGĐ : Phó giám đốc HC-NS : Hành nhân PGD : Phòng giao dịch VNĐ : Việt Nam đồng CN : Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn 45 2.2 Kết kinh doanh Chi nhánh giai đoạn (2011 -2014) 46 2.3 Mục tiêu chƣơng trình đào tạo Vietinbank 52 3.1 Các nghiệp vụ chủ yếu mức độ ƣu tiên công việc xây dựng nội dung, chƣơng trình đào tạo 89 3.2 Chƣơng trình đào tạo phù hợp độ quan trọng, đặc điểm m 91 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình Trang 1.1 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo 12 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Vietinbank Đắk Lắk 36 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu NNL theo trình độ đào tạo giai đoạn 20122014 40 2.2 Cơ cấu NNL theo chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn 2012-2014 41 2.3 Cơ cấu NNL theo giới tính giai đoạn 2012-2014 43 2.4 Mức độ hài lòng với cơng việc 51 2.5 Mong muốn đƣợc học tập nâng cao trình trình độ 51 2.6 Mục đích đƣợc đào tạo 54 2.7 Thời điểm thời gian đào tạo đƣợc mong muốn 62 2.8 Hình thức đào tạo hiệu phù hợp với cán nhân viên 63 2.9 Mức kinh phí mà học viên tự trang trải 64 2.10 Đánh giá chung học viên hiệu khóa học 68 2.11 Đánh giá học viên phƣơng pháp đào tạo 68 2.12 Đánh giá học viên kiến thức giáo viên 69 2.13 Đánh giá học viên am hiểu thực tế giáo viên 69 2.14 Đánh giá học viên nhiệt tình giảng dạy giáo viên 70 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Công Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh Đăk Lắk, đánh giá mặt đƣợc nhƣ mặt yếu tồn tại, đồng thời kết hợp với lý luận đào tạo nguồn nhân lực, chƣơng trình bày giải pháp hồn thiện cơng tác cho Ngân hàng, cụ thể nội dung về: Những để xây dựng phƣơng hƣớng, giải pháp; mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Với giải pháp kiến nghị chƣơng đƣợc đề xuất với mục đích làm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Vietinbank Đắk Lắk ngày tốt hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán có chất lƣợng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Vũ Phƣơng Anh, (2003), Biên dịch, Những phương thức sáng tạo, chiến thắng khống chế thị trường, NXB TP.HCM [2] Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động sở lý luận thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội [3] Trần Kim Dung (2000), Tình tập thực hành, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học Quốc gia TP HCM [4] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lưc, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [5] Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997), Chính sách giải việc làm Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội [6] Thái Trí Dũng (2002), Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Thống kê, TP HCM [7] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn nhân lực người Việt Nam, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội [8] Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội, 2004 [9] Phạm Minh Hạc (CB) (1996), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB CTQG, Hà Nội [10] Đào Hữu Hòa (2013) “Vấn đề đào tạo sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học địa bàn khu vực miền Trung – Tây Ngun” Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ số 6(67) [11] Võ Xuân Tiến (2006), xây dựng phát triển nguồn nhân lực quan hành cấp quận (huyện), phường (xã) địa bàn TP Đà Nẵng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ [12] Trần Quốc Tuấn “Đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng cho hội nhập nhìn từ sở” [13] Nguyễn Quốc Tuấn – TS Đoàn Gia Dũng - TS Đào Hữu Hòa, Quản trị Nguồn nhân Lực, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [14] Tổng hợp nguồn tài liệu, hoạt động thực tiễn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng [15] Viện Chiến lƣợc phát triển (2002), Bộ Kế hoạch Đầu tư, NXB CTQG Tiếng Anh [16] Garry D Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell (1997), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Thống kê Webside: http://dv.lhu.edu.vn/285/17462/Dao-tao-nguon-nhan-luc-ngan-hang-cho-hoinhap-nhin-tu-co-so.html http://www.vietinbank.vn/ PHỤ LỤC Phiếu điều tra Mã phiếu điều tra: Quy ước mã phiếu:  theo ghi thứ tự mã phiếu bắt đầu 001 Họ tên điều tra viên:………………… ……………… Ngày điều tra:… /……/………… Thời gian bắt đầu:……:…… Thời gian kết thúc:……:…… Số tuổi điều tra viên:…………… Giới tính: Nam □ Nữ □ Phòng ban cơng tác: Đảm nhận chức vụ: Trình độ chun mơn kỹ thuật □ Sau đại học □ Đại học, Cao đẳng □ Trung cấp □ Sơ cấp □ Chƣa qua đào tạo Chuyên ngành học chính: □ Kế tốn, tài □ Luật □ Quản trị kinh doanh □ Công nghệ thông tin □ Khác Thời gian công tác: □ Dƣới năm □ Từ năm đến 10 năm □ Từ 11 năm đến 16 năm □ Từ 16 năm trở lên Anh/ chị có hài lòng với cơng việc khơng ? □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thƣờng □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 10 Anh chị có hài lòng với thu nhập từ công việc không □ Rất hài lòng □ Hài lòng □ Bình thƣờng □ Khơng hài lòng □ Rất khơng hài lòng 11 Nếu có hội, anh/ chị có muốn thay đổi cơng việc khơng ? □ Có □ Khơng 12 Trong thời gian cơng tác anh/ chị có thƣờng xun tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng khơng ? □ Có □ Khơng 13 Nếu có, anh/ chị tham gia chƣơng trình sau đây? □ Sau đại học □ Đại học, cao đẳng □ Trung cấp □ Chứng ngắn hạn □ Tập huấn, bồi dƣỡng 14 Mục đích anh chị tham gia khóa đào tạolà? □ Làm tốt công việc □ Tăng lƣơng □ Thăng tiến □ Học hỏi thêm 15 Khóa đào tạo bồi dƣỡng anh chị đƣợc tham gia? □ Kiến thức kỹ mềm ngân hàng □ Kỹ mềm □ Đào tạo phát triển cá nhânĐào tạo thêm văn 16 Khóa đào tạo, bồi dƣỡng có hữu ích với cơng việc anh/ chị khơng ? □ Rất hữu ích □ Hữu ích □ Ít hữu ích □ Khơng hữu ích 17 Kinh phí tham gia khóa đào tạo bồi dƣỡng: □ Tự túc(100%) □ Cơ quan hỗ trợ phần (75%) □ Cơ quan hỗ trợ 100% □ Cơ quan hỗ trợ (25 %) 18 Sự phù hợp ngành nghề đào tạo với yêu cầu công việc □ Rất phù hợp □ Khá phù hợp □ Ít phù hợp □ Không phù hợp 19 Anh/ chị thấy việc đƣợc đào tạo □ Rất cần □ Cần □ Không cần thiết □ Khơng có ý kiến 20 Thời gian đào tạo đơn vị □ Qúy □ Qúy □ Qúy □ Qúy 21 Khả làm việc sau tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng: □ Tốt nhiều □ Tốt □ Không đổi 23 Sự phù hợp thời gian đào tạo với kiến thức đào tạo, bồi dƣỡng ? □ Thời gian nhiều □ Thời gian phù hợp □ Thời gian 24 Mức độ tạo điều kiện (kinh phí, thời gian) tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng quan anh/ chị: □ Rất tốt □ Tốt □ Trung bình □ Yếu □ Kém 25 Nếu khơng xin cho biết ? □ Khơng hữu ích cho cơng việc □ Khơng có nhu cầu □ khơng có thời gian □ Tài □ Khác 26 Anh/ chị có muốn tham gia khóa đào tạo tƣơng lai khơng ? □ Rất muốn □ Muốn □ khơng muốn □ Khơng có ý định 27 Động anh/chị tham gia khóa đào tạo □ An tồn □ Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ □ Thu nhập □ Cơ hội thăng tiến 28 Anh/ chị mong muốn điều quan việc nâng cao trình độ? □ Khơng cần □ Hỗ trợ thời gian học □ Hỗ trợ phần học phí □ Hỗ trợ tồn học phí □ Hƣởng ngun lƣơng thời gian học 29 Anh/ chị hài lòng với cơng việc yếu tố sau đây: □ Điều kiện làm việc □ Công việc phù hợp với chuyên môn □ Thu nhập □ Cơ hội thăng tiến □ Các sách đào tạo 30 Anh /chị thấy sau đào tạo kỹ nghiệp vụ tốt trƣớc khơng? 31 Sau khóa đào tạo tham gia anh / chị có đƣợc đánh giá đề cử vị trí cao khơng ? □ Có □ Khơng Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/ chị giúp chúng tơi hồn thành phiếu điều tra Bảng 2.1 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO1 Những phản hồi chƣơng trình đào tạo Hãy khoanh tròn câu trả lời bạn theo mục dƣới đây: Thang đánh giá: = Rất đồng ý = Đồng ý = Không đồng ý = Rất không đồng ý Ngƣời đào tạo tơi Mức độ lòng Giáo viên hƣớng dẫn nội dung vấn đề cách kỹ lƣỡng 2 Động viên tham gia học viên chủ đề 3 Giải thích việc quản lý theo đội chi tiết 4 Giúp đỡ học viên có thắc mắc Theo dõi tiến học viên Có liên hệ với thực tế công việc Đem lại giá trị cho bƣớc phát triển nghiệp Tổ chức tốt Nội dung chƣơng trình đào tạo mà tơi tham dự 1Duc Kien Nguyen (2007) Evaluating the Team Management Training Program for Production Line Managers in Garment 10 Joint – Stock Company Shu – Te University Bảng 2.2 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Cơ Số Cơ Số Cơ Số lƣợng cấu (%) lƣợn g cấu (%) lƣợn g cấu (%) 113 100 105 107 23 23 107 CHỈ TIÊU Tổng số cán Lao động ngƣời dân tộc thiểu số Đảng viên 25 Lao động phân theo chuyên môn nghiệp vụ 113 100 105 Giám đốc 0.9 1 0.9 Phó giám đốc 1.8 1.8 1.9 Trƣởng phòng 6.2 6.7 4.7 Phó phòng 6.2 5.7 5.6 Quan hệ khách hàng 10 8.8 7.6 7.5 Tín dụng thể nhân 3.8 3.8 4.7 Quản lý rủi ro 3.5 3.8 4.7 Quản lý nợ 3.8 4.8 5.6 Kế toán 17 15 16 15 15 14 Thanh toán quốc tế 2.7 2.9 1.9 Kinh doanh dịch vụ 19 16.8 16 15.2 17 15.9 Kinh doanh ngoại tệ 1.8 2.9 1.9 Thủ quỹ - Kiểm ngân 7.1 6.7 7.4 Tin học 1.8 1.9 0.9 Quản lý nhân 3.8 4.8 2.8 Lao động quản lý Lao động nghiệp vụ Kiểm tra nội 2.7 2.9 2.8 Các nghiệp vụ khác 2.7 2.9 7.5 Lái xe 2.7 2.9 2.8 Bảo vệ 3.5 3.8 2.8 Lễ tân, tổng đài, văn thƣ 3.5 9.8 3.7 Phân theo giới tính 113 100 105 100 107 100 Nam 37 32.7 30 28.6 30 28 Nữ 76 67.3 75 71.4 77 72 Lao động theo trình độ 113 100 105 100 107 100 Thạc sĩ 10 8,8 4.8 4.7 Đại học 91 80.5 82 78 80 74.8 Cao đẳng 6.2 12 11.5 13 12.1 Trung cấp 2.7 3.8 5.6 Chƣa qua đào tạo 1.8 1.9 2.8 Tuổi đời 113 100 105 100 107 100 Dƣới 25 tuổi 25 22.1 21 20 23 21.5 Từ 26 đến 30 tuổi 42 37.1 40 38.1 42 39 Từ 31 tuổi đến 35 tuổi 20 17.7 20 19 18 16.8 Từ 36 tuổi đến 40 tuổi 10 8.8 10 9.5 7.5 Từ 41 tuổi đến 45 tuổi 5.3 4.8 4.7 Từ 46 tuổi đến 50 tuổi 6.2 6.7 7.6 2.7 1.9 2.8 Lao động giản đơn Lao công tạp vụ Trình độ chun mơn Tiến sĩ Trình độ trị Từ 51 tuổi đến 55 tuổi (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Bảng 2.3 Nhu cầu đào tạo Vietinbank qua năm ĐVT: Ngƣời Năm 2014 CHỈ TIÊU Nhu cầu đào tạo Số lao động thực tế đƣợc Năm 2013 Năm 2012 Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) 60 53 55 52 53 49.5 43 38 34 32.4 42 39 113 100 105 100 107 100 đào tạo Tổng số lao động (Nguồn:Báo cáo công tác đào tạo – Phòng TC NS) Bảng 2.4 Nhu cầu thực trạng đào tạo phân theo phận trình độ Năm Năm Năm 2014 2013 2012 Đào tạo thƣờng xuyên 32 27 29 -2 Nghiệp vụ quan hệ khách hàng +1 Nghiệp vụ tín dụng thể nhân -1 -2 Nghiệp vụ quản lý rủi ro 1 -1 Nghiệp vụ quản lý nợ 1 +1 Kế toán -3 Thanh toán quốc tế -1 Các nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ -3 Kinh doanh ngoại tệ 1 Thủ quỹ - Kiểm ngân -1 +1 Quản trị Nhân 1 -1 Tin học 1 Đào tạo 11 -6 Đào tạo có văn 2 - Đào tạo sau đại học 2 0 - Đào tạo nƣớc 1 Tổng số 43 34 0 Nội dung đào tạo 42 Chênh lệch (14/13) Chênh lệch (Nguồn: Phòng Hành – Nhân sự) Bảng 2.5 Ngân sách đầu tƣ cho Đào tạo Vietinbank qua năm Đvt : Triệu đồng Năm Loại LĐ Cơ cấu LĐ Chi phí ĐT Chi phí ĐT bình qn LĐ 2014 Tổng thể 43 75 1.75 2013 Tổng thể 34 51 1.5 2012 Tổng thể 42 59 1.4 (Nguồn: Báo cáo tổng hợpPhòng nhân sự) Bảng 2.6 Đánh giá chất lƣợng nhân viên sau Đào tạo CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 14 NĂM 13 NĂM 12 Tỷ lệ nhân đạt yêu cầu % 100 100 100 Tỷ lệ khá, giỏi % 25 22 19 Nguồn: Báo cáo kết đào tạo Ngân hàng hàng năm Bảng 2.7 Dự báo nhu cầu nhân lực Vietinbank Đắk Lắk giai đoạn 2015– 2020 STT Nội dung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng LD 135 155 164 167 180 189 Ban GĐ 3 4 5 Khối QHKH 24 30 26 28 32 32 Khối QLRR 5 6 10 Khối KD 23 25 37 38 43 45 Khối quản lý nội 32 33 36 36 36 35 Khối trực thuộc 48 59 55 55 57 62 (Nguồn: dự báo tác giả) ... đến đào tạo nguồn nhân lực Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh Đắk Lắk, báo cáo thức Ngân hàng nhân lực, đào tạo nhân lực ngành y tế năm từ 2012 -2014; kế hoạch đào tạo tổng... tạo nguồn nhân lực Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh Đắk Lắk Phạm vi không gian: Nghiên cứu đƣợc tiến hành Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh Đắk. .. VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực a Khái niệm nguồn nhân lực Khái niệm Nguồn nhân lực (hurman resourses) xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh đắk lắk , Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn