Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần thương mại gia lai

132 28 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ MỸ NGẦN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ MỸ NGẦN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Công Phương Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Mỹ Ngần MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan đề tài nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Định nghĩa, mục đích báo cáo tài hợp 1.1.2 Phạm vi hợp 1.1.3 Lý thuyết hợp báo cáo tài 1.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ GIAO DỊCH NỘI BỘ PHỤC VỤ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.2.1 Tổ chức kế toán khoản đầu tư dài hạn phục vụ hợp Báo cáo tài 10 1.2.2 Tổ chức kế toán giao dịch nội thực thể hợp 14 1.3 TRÌNH TỰ VÀ KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT18 1.3.1 Trình tự lập báo cáo tài hợp 18 1.3.2 Kỹ thuật lập báo cáo tài hợp 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 35 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 37 2.1.3 Hoạt động đầu tư tài Cơng ty cổ phần thương mại Gia Lai 40 2.2 CÔNG TÁC LẬP BCTC HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 41 2.2.1 Tổ chức kế toán khoản đầu tư tài giao dịch nội phục vụ cơng tác lập báo cáo tài hợp 42 2.2.2 Quy trình kỹ thuật lập báo cáo tài hợp Công ty cổ phần thương mại Gia Lai 46 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TÁC LẬP BCTC HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 52 2.3.1.Ưu điểm 52 2.3.2 Tồn 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG HOÀN THIỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 55 3.1 TỔ CHỨC KẾ TOÁN PHỤC VỤ LẬP BCTC HỢP NHẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI 55 3.1.1 Những nội dung cần thực thống lập báo cáo tài hợp Cơng ty cổ phần thương mại Gia Lai 55 3.1.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán sổ kế toán hợp nhằm theo dõi giao dịch nội Công ty cổ phần thương mại Gia Lai 56 3.2 HOÀN THIỆN KỸ THUẬT VÀ NỘI DUNG LẬP BCTC HỢP NHẤT Ở CÔNG TY 69 3.2.1 Xử lý giao dịch nội 69 3.2.2 Lập bảng tổng hợp điều chỉnh 71 3.2.3 Lập báo cáo tài hợp 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCTCHN Báo cáo tài hợp BH Bán hàng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CĐKT Cân đối kế tốn CĐTS Cổ đơng thiểu số CP Cổ phần CPP Chưa phân phối CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp GV Giá vốn HMLK Hao mòn lũy kế KM Khoản mục KPCĐ Kinh phí cơng đoàn KQKD Kết kinh doanh LCTT Lưu chuyển tiền tệ QĐ Quyết định QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TKĐƯ Tài khoản đối ứng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNHL Thu nhập hoãn lại TSCĐ Tài sản cố định TT Thông tư VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Các khoản đầu tư dài hạn 14 1.2 Bảng tóm tắt bút toán điều chỉnh bảng KQKD 22 1.3 Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh 23 1.4 Bảng tổng hợp tiêu hợp 25 1.5 Tóm tắt bút toán điều chỉnh bảng CĐKT 31 2.1 Bảng theo dõi vốn đầu tư vào công ty 41 2.2 Bảng theo dõi vốn đầu tư vào công ty liên kết 41 2.3 Tóm tắt bút tốn điều chỉnh bảng KQKD (Số 48 liệu năm 2013) 2.4 Tóm tắt bút tốn điều chỉnh bảng CĐKT 50 3.1 Bảng tổng hợp tài khoản chi tiết 59 3.2 Bảng xác định phần lãi lỗ công ty liên kết 62 3.3 Bảng tổng hợp tất bút toán điều chỉnh 65 3.4 Bảng tổng hợp tiêu hợp 67 3.5 Tóm tắt bút tốn điều chỉnh (bổ sung) 72 3.6 Tóm tắt bút toán điều chỉnh (Bổ sung 74 BCLCTT) 3.7 Bảng tổng hợp tất bút toán điều chỉnh năm 2013 76 3.8 Bảng tổng hợp tất bút toán điều chỉnh báo 77 cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013 3.9 Bảng tổng hợp tiêu hợp năm 2013 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 37 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 39 2.3 Quy trình lập BCTC hợp Cơng ty CP thương 47 mại Gia Lai ... khoản vay công ty mẹ công ty bao gồm giao dịch nội khoản vốn cấp, điều chuyển vốn giao dịch vay cho vay Kế tốn cơng ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh với công ty mẹ phải... tr.25] Quyền kiểm sốt cơng ty mẹ công ty xác định công ty mẹ nắm giữ 50% quyền biểu công ty (cơng ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty sở hữu gián tiếp công ty qua công ty khác) trừ trường hợp đặc... dõi giao dịch nội hàng tồn kho Giao dịch nội hàng tồn kho giao dịch xảy nội đơn vị thành viên, lúc giao dịch xảy kế toán công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh với công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần thương mại gia lai , Lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cổ phần thương mại gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn