Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

103 19 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG NI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN, CHI NHÁNH HUYỆN HỒ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG NI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Hoàng Ni MỤC LỤC MỞ ĐẦU hiế ề i .1 i nghi n T nh Đối Ph ng nghi n v hvi nghi n ng h ế nghi n ề Tổng n i i iệ nghi n CH N NH N VẤN Đ RỦI RO T N ỤN TẠI N N HÀN UẬN C ẢN V QUẢN TRỊ MẠI TH N 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 1.1.1 H ộng 1.1.2 R i n hv i ng n h ng h ng i ng n h ng h ng ng i i 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ẠI 12 1.2.1 h i niệ ản trị r i ro tín d ng t i ng n h ng h 1.2.2 M c tiêu quản trị r 1.2.3 Nội 1.2.4 C h ng h ng ng i ản ị h i ro tín d ng t i ng n h ng h i n ngi ng 12 i ng nh gi kết quản trị r i ro tín d 13 13 ng c a ngân i 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ẠI 24 1.3.1 Nhóm nhân tố bên 24 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CH N THỰC TRẠN CHO VA TẠI N QUẢN TRỊ RỦI RO T N N HÀN N N ỤN TRON N HIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No &PTNT HUYỆN HÒA VANG 30 2.1.1 Đặ iểm chung ình hình h nh, u máy tổ ch c c a ngân hàng No &PTNT Việt Nam 30 2.1.2 C sở vật ch t nguồn nhân lực c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang 32 2.1.3 Tình hình ho ộng kinh doanh từ nă 2011 – 2013 c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 33 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG .39 2.2.1 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng công tác tổ ch c quản trị r i ro tín d ng c a chi nhánh huyện Hòa Vang 39 2.2.2 Nội dung công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 41 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG 55 2.3.1 Kết cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 55 2.3.2 Những h n chế tồn t i công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 60 2.3.3 Nguyên nhân c a h n chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CH N ỤN TRON IẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO T N CHO VA TẠI N N HÀN N NG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG 66 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 66 3.1.1 X h ớng kinh tế ho 3.1.2 Định h ớng ho ộng ngân hàng thời gian tới 66 ộng chung c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 66 3.1.3 Định h ớng quản trị r i ro tín d ng c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 68 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện r i ro tín d ng cho vay 68 3.2.2 Hồn thiện ơng ờng r i ro tín d ng cho vay 70 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt r i ro tín d ng cho vay 70 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài tr r i ro tín d ng cho vay 73 3.2.5 Một số giải pháp hệ thống 75 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng N &PTNT hi nh nh Đ Nẵng .77 3.3.2 Kiến nghị với quyền ị h ng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH PHỤ LỤC IAO Đ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT CBTD CN Cán tín d ng Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRRTD Dự phòng r i ro tín d ng ĐVT Đ n vị tính HĐ D Ho HĐQT Hội ồng quản trị KH Khách hàng NHNN Ng n h ng nh NHTM Ng n h ng Th No&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn PGD Phòng giao dịch QTRR Quản trị r i ro RRTD R i ro tín d ng TCTD Tổ ch c tín d ng TMCP Th TNHH Trách nhiệm hữu h n TSĐB Tài sản XLRR Xử lý r i ro ộng kinh doanh ng n ớc ngi i cổ phần ảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình h ộng vốn t i Chi nhánh huyện Hòa V ng gi i n 2011 - 2013 33 Tình hình c p tín d ng t i Chi nhánh huyện Hòa Vang gi i n 2011 – 2013 35 Tình hình ho Hò V ng gi i ộng dịch v khác t i Chi nhánh huyện n 2011 – 2013 36 Kết ho Hò V ng gi i ộng kinh doanh t i Chi nhánh huyện n 2011 – 2013 37 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 M c tiêu quản trị r i ro tín d nhánh huyện Hò V ng gi i ng cho vay c a Chi n 2011 – 2013 Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng cá nhân theo m ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam 40 c 44 Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng doanh nghiệp theo m ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam 45 2.8 Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 49 2.9 Tình hình cho vay phân theo nhóm ngành kinh tế 50 2.10 Tình hình cho vay theo tài sản ảm bảo 52 2.11 Tình hình sử d ng quỹ DPRR tín d ng gi i – 2013 2.12 n 2011 Kết phân lo i n t i chi nhánh huyện Hòa Vang ng nă 2011 – 2013 54 56 2.13 2.14 Tình hình n x u cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang ng nă 2011 – 2013 M c giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang gi i n 2011 – 2013 58 2.15 M c giảm tỷ lệ DPRR tín d ng gi i 2.16 Tình hình thu hồi n 2013 3.1 57 xử lý r i Tiêu chí nhận diện r i ro tín d ng n 2011 – 2013 gi i 59 n 2011 – 60 68 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Trang Tổng thu dịch v ngồi tín d ng t i Chi nhánh huyện Hò V ng gi i n 2011 - 2013 DANH MỤC CÁC S 38 ĐỒ Số hiệu s Tns Trang 1.1 Quy trình phát sinh r i ro tín d ng t i NHTM 10 2.1 Bộ máy quảnNgân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 31 75 bỏ việc trả vốn gốc khoảng thời gian Ngân hàng ũng ó hể giới thiệu mộ ng ời cho vay dài h n h n h ộng tác với mộ ng ời cho vay kh v nh vậy, giảm bớt r i ro 3.2.5 M t số giải ph p v a Tổ ứ b hệ thống trị RRTD p ù p vớ t ô quố tế Xây dựng máy QLRR chuyên biệt phù h p với thơng lệ quốc tế, ó n ọng nh t hình thành phận quản lý r i ro hội sở chi nhánh với nhiệm v ch yếu phân tích phòng ngừ RRTD; he õi v ề xu t biện pháp phù h ể xử lý r i ro kịp thời ă b N ự trị RRTD b quả trị v b t Trong t t nguồn lực nguồn nhân lực quan trọng nh t thiếu, nguồn nhân lự c xem nhân tố ăn bản, bền vững cho việc phát triển Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang cần xây dựng nguồn nhân lự , ặc biệ ội ngũ n tín d ng khả ng yêu cầu công việc thực tiễn t i Chi nhánh Hiện n , ội ngũ mỏng v ông n ng t i chi nhánh Hòa Vang c phân bố Trung tâm Phòng giao dị h, ó cần ăng ờng nguồn nhân lực nhằm giảm tải áp lực cho nguồn nhân lực t i Bên c nh ó, việc tuyển d ng cán tín d ng cần c thực cách công kh i ể lựa chọn ng ời có chun mơn nghiệp v thực ng c cơng việc Chi nhánh Hòa Vang cần r x s , nh gi , phân lo i CBTD h ờng n ể ó h ớngo, bổ sung kịp thời, khuyến khích cán tín d ng i học h ể bổ sung kiến th c, ầ kinh h h n tín d ng i học khóa học chun sâu Quản trị r i ro ngân hàng h ng i ể n ng ực thẩ ịnh, quản trị nâng cao ý th c quản trị r i ro 76 ngân hàng i Những CBTD vi ph ịnh, làm th t thoát vốn chi nhánh cần phải xử lý nghiêm khắ nh giảm tiền nghỉ việ ng, h ển công tác cho ối với CBTD thối hóa, biến ch t Những cán ó c tốt, thực tốt công tác, mang l i hiệu cao cho ngân hàng, chi nhánh ũng n n ó hế ộ khen h ởng x ng c H ỉ ng ất v t tr u t ô t t khách hàng Hiện nay, hầu hế NHT ều sử d ng liệu từ Trung tâm thơng tin tín d ng CIC ể thực quản trị r i ro, vậy, việc hoàn thiện ho ộng c a  CIC nên xây dựng phần mềnăng ng d ng thống nh t cho ngân hàng, chun mơn hóa kỹ thuật ng d ng công nghệ tin học công hn h, nh gi xếp lo i doanh nghiệp, liệu khách hàng phải c cập nhậ h ờng xuyên, liên t sinh n h n, n c, phân tích chi tiết nguyên nhân phát x u ối với khoản vay có v n ề; phản ánh chi tiết ực tài c a khách hàng tổ ch  , n vị có ch ng việc CIC nên tích cực hỗ tr nh gi , h n i khoản n c a khách hàng c a tổ ch c tín d ng i ối với ngân hàng không  Thực biện pháp chế chuyển số liệu Trung tâm thông tin tín d ng he ịnh d Ứ đầ đ v đồ b ô t ô t tđ t C ng cố ội ngũ hóa t t đ tr ông n bộ, áp d ng công nghệ mới, i hóa tự ộng n xử lý nghiệp v ể t o nhiều sản phẩm thông tin, ẩy m nh việc thu thập, xử lý cung c p thơng tin nhằm hỗ tr có hiệu ối với ho ộng c a tổ ch c tín d ng ph c v cho ho ộng giám sát c a 77 Ng n h ng Nh n ớc Trung tâm thơng tin tín d ng c a Agribank không thu thập, phân h, ữ thông tin mà thực việc xếp h ng tín nhiệ ối với khách hàng c a Agribank Bên c nh thông tin thu thập khách hàng, Agribank cần cung c p thêm cho chi nhánh thông tin ho t ộng c ng nh nh i nhuận bình qn, tiến cơng nghệ ng ĩnh vự ng n h ng Đồng thời i s hn h, nh gi xếp lo i tín d ng khách hàng, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm h n chế r i ro tín d ng cho vay 3.3 MỘT SỐ IẾN N HỊ 3.3.1 i n nghị với ngân hàng No&PTNT Với v i ò n Hòa Vang, thời gi n hỉ o trực tiếp ho hi nh nh Đà Nẵng ộng c a chi nhánh huyện ến, chi nhánh nên xem xét bố trí thêm cán bộ ó ình ộ chun mơn nghiệp v làm cơng tác tín d ng t i chi nhánh Việc giao i ầ nă n n xe xé ến khả hực c a chi nhánh, tránh tình tr ng giao tiêu cao Tổ ch h ờng xuyên lớ o, tập hu n nghiệp v , quy trình, văn cho cán làm cơng tác tín d ng Nâng c p hệ thống quản ý thống nhằm ph c v tốt công tác tra c d ng ũng nh ản lý việ sở liệu tài sản ảm bảo toàn hệ u, tìm kiếm quản lý c a cán tín ịnh gi TSĐB nhằm h n chế RRTD phát sinh 3.3.2 i n nghị với h nh qu n đị phư ng Địa bàn cho vay c a Chi nhánh Hòa Vang tập trung phần lớn bàn thành phố Đ Nẵng, tác giả xin quyền ị ho h ề xu t số kiến nghị n ịa ối với ng nhằm hồn thiện cơng tác quản trị r i ro tín d ng ộng cho vay c a chi nhánh Thành phố cần ổi h n nữ hế h nh s h ể khuyến khích 78 t iều kiện phát triển kinh tế cho tổ ch c, cá nhân kinh doanh n ịa bàn Thành lập quỹ bảo lãnh tín d ng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, t iều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ph c v phát triển kinh doanh Thành phố nên kiểm soát chặt chẽ, ịnh c thể mặt pháp lý tài tiến hành c p gi y phép thành lập doanh nghiệ h n chế việc số doanh nghiệp thành lậ nh ng không h ộng mà tổ ch c lừ ảo, gây rối lo n kinh tế ể 79 ẾT UẬN CH Ch ng hn hv a luận văn, nh gi N giả ã ề xu t số giải pháp dựa việc hực tr ng công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Đồng thời ũng số kiến nghị ối với ngân hàng No&PTNT hi nh nh Đ Nẵng kiến nghị ối với quyền ị h ng v n ề t o lập mộ kinh doanh quản trị r i ro tín d ng có hiệu h n ôi ờng 80 ẾT UẬN Ho ộng cho vay tiềm ẩn r i ro, việc nghiên c u áp d ng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu r i ro ho ộng cho vay nhằm giảm thiểu tối thiệt h i xảy nhiệm v quan trọng ông iều hành c a ngân hàng Thành công công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay kiể s c r i ro tỷ lệ tổn th t th h n h ặc tổn th t dự kiến Dự n sở lý luận quản trị r i ro tín d ng c ng n h ng h ng m i, luận văn ã ập trung phân tích cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Xuyên suốt trình nghiên c u m c tiêu quản trị r i ro tín d ng, luận văn ng h nh với kết c u là: hệ thống hóa lý luận, phân tích thực tr ng nêu giải pháp cho nội ng vay Nhận diện – Đ phần n ã giải quyế c a q trình quản trị r ờng – Kiểm sốt – Tài tr c v n ề i ro tín d ng cho r i ro tín d ng Q ó, theo m c tiêu nghiên c u c a luận văn V n ề ng c quan tâm lớn nh t n ó n x u c a ngân h ng Đến nay, việc giải hậu c a r i ro tín d ng ã v ng bi n khó h nghiên c u c a luận văn, n hnăng v hệ thống ngân hàng Với kết giả hi vọng góp phần h n chế r i ro tín d ng phát sinh trình cho vay c a Chi nhánh Hòa Vang nói riêng ng n h ng h ng i nói chung T ã ó nhiều cố gắng nghiên c u, song khó tránh khỏi h n chế nh ịnh, tác giả mong nhận c ý kiến c a quý Thầ , Cô ể hồn thiện luận văn a ANH MỤC TÀI IỆU THAM HẢO Ti ng việt [1] Báo cáo kết HĐ D nă 2011, 2012, 2013 a chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hồ Vang [2] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB T h , Hà Nội [3] PGS -TS Phan Thị Thu Hà (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội [4] PGS TS Đinh Xuân H ng, Ths Nguyễn Văn ộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [5] PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [6] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội [7] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam, Luật TCTD [8] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 [9] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 909/QĐ-HĐQTTDHo “V/v ban hành quy định quy định cho vay” [10] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 1300/QĐHĐQT- TDHo “Quy chế bảo đảm tiền vay” [11] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 636/QĐ-HĐQTXLRR ngày 22/06/2007 “V/v quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng” [12] Rose P.S (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Hà Nội [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [14] GS -TS Văn T (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Ti ng Anh: [15] Th s P Fi h (Di i n f b nking e s, B n’s E in Se ies, Inc, NY, 2000) [16] Timothy W.Koch (The Dryden Press, Hindale, Illinois, 1988 (first edition), 1992 (second edition), 1995 third edition and 2000, fourth e i i n) “B nk n ge en ”, Unive si fS hC in Các trang web: [17] www.agribank.com.vn [18] www.mof.gov.vn [19] http://www.baomoi.com/Kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-thegi i/126/10029428 e i , “ inh nghiệm quản lý RRTD giới” PHỤ ỤC Phụ lục 1: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng No&PTNT Việt Nam Loại Aaa Aa A Bbb Bb Cấp tín dụng Đ Đ Đ C p tín d ng với h n m ng tối ng tối nh nh ầu tín d ng ầu tín d ng ng tối nh ầu tín d ng c tùy thuộ v h ng n bả ảm tiền vay Có thể c p tín d ng nh ng hải xem xét kỹ l án vay vốn bả ỡng hiệu h ng ảm tiền vay B Không khuyến khích mở rộng tín d ng mà tập trung thu n Ccc Từ chối c p tín d ng Cc Từ chối c p tín d ng C Từ chối c p tín d ng D Từ chối c p tín d ng (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) Phụ lục 2: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng No&PTNT Việt Nam X p hạng AAA AA Cấp tín dụng Ư in ng tối tín d ng với m Giám sát sau cho vay nh ầu iể ãi lãi kỳ nhằ su t, phí, thời h n biện pháp v bả với kh h h ng ảm tiền vay Ư in d ng với m ng nhu cầu tín iể ãi lãi su t, kỳ nhằ phí, thời h n biện pháp bảo v ảm tiền vay A ăng kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in ăng ờng ối n hệ kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in ờng ối n hệ với kh h h ng Ư in ng nhu cầu tín iể d ng, ặc biệt khoản tín kỳ nhằ kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in d ng từ trung h n trở xuống không yêu cầu cao biện pháp BĐTV BBB Có thể ộng n ng; không iể h ặ h n hế ng iề kỳ nhằ kiện ãi Đ nh gi kỹ h nh hiệ BB kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in Hn ậ kỳ kinh ế v ả h v ihn hế ộng n ng; ng v kh ản n ngắn h n với ả Việ iền v h v biện h hiệ h v hỉ Chú ọng kiể ng ng vốn v , bả TSĐB ả ới h i h n hỉ hự kh ản với việ sử ình hình nh gi kỹ h kỳ kinh nh hiệ ả, khả ả ếv n B h ng n v vốn H n hế ộng n ng, ng h hồi vốn v ậ Tăng ờng kiể kh h h ng ể h n gi CCC H n hế ối biện h n hỉ hự nế n khắ CC ộng n giãn n ,, gi h ó h s h bổ ng s ng TSĐB khả hi ả việ gi h n n ó h ộng ng; Tăng ờng kiể h n kh h h ng; ì h hơng ộng n ng; ì Tăng ờng ọi biện h ể h hồi n , kể khách hàng nế v kiể hỉ hự ng n khắ h khả thi C hông ộng n ng Xe xé h ng n ò kinh ế hải D hông ộng n ng Xe xé h ng n ò kinh ế hải (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) PHỤ LỤC S ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG X ịnh thị ờng thị ờng m c tiêu Đ XUẤT TÍN DỤNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG   Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Tìm hiểu triển vọng Thkhả ý kiến b n   TH THẨM ĐỊNH     M hv HĐ D Quản lý Số liệu     N ỢNG PHÊ DUYỆT  Kỳ h n Thanh toán C iều khoản Bả ảm tiền vay Các v n ề khác  Cán quản trị r i ro Gi gi ốc/Tổng ốc THỦ TỤC HỒ S & IẢI NGÂN THỦ TỤC HỒ S GIẢI NGÂN   Dự thảo h   ồng Th t c hồ s h n t Chuyển tiền Xem xét hồ s  Kiểm tra tài sản bả  ảm Miễn bỏ gi y tờ pháplý  Các v n ề khác QUẢN LÝ DANH MỤC QUẢN LÝ TD      Trả n THANH TOÁN úng h n  Số liệu C  iều khoản Bả ảm tiền vayThanh toán Đ nh gi n D u hiệu b ng       h ờng Trả gốc Trảlãi Nhận biết sớm TỔN THẤT Chính sách xử lý  Quản lý D u hiệu cảnh báo Cố gắng thu hồi n Biện pháp pháp lý Ti u  Không trả n gốc Không trả n lãi ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG NI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN, CHI NHÁNH HUYỆN HỒ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG 55 2.3.1 Kết công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT... a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 33 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG .39 2.2.1 M c tiêu quản trị r i ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện hòa vang, thành phố đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn