Phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã buôn hồ, tỉnh đắk lắk

132 33 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ VIỆT NGHĨA PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÂM MINH CHÂU Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Việt Nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY PHÊPHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 1.1.1 Cây phê đặc điểm kinh tế kỹ thuật phê 1.1.2 Khái niệm phát triển phê 10 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa phát triển phê 11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 14 1.2.1 Gia tăng quy mô sản xuất phê 14 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực sản xuất phê 14 1.2.3 Chuyển dịch cấu trồng phê 17 1.2.4 Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất phê 18 1.2.5 Hoàn thiện hình thức tổ chức sản xuất 20 1.2.6 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phê 22 1.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp phê cho phát triển kinh tế - hội địa phƣơng 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 27 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 27 28 29 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 32 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Sơn La 32 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Lâm Đồng 32 1.4.3 Kinh nghiệm tỉnh Đăk Nông 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK 35 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ 35 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm hội 41 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ 51 2.2.1 Quy mô phát triển phê 51 2.2.2 Các yếu tố nguồn lực sản xuất phê 54 2.2.3 Cơ cấu sản xuất phê 59 2.2.4 Tình hình thâm canh sản xuất phê 63 2.2.5 Các hình thức tổ chức sản xuất phê 70 2.2.6 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 74 2.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp phê cho phát triển kinh tế - hội địa phƣơng 76 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ 81 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 81 2.3.2 Những tồn hạn chế 81 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh tồn 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ TRONG THỜI GIAN TỚI .85 3.1 CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 85 3.1.1 Bối cảnh phát triển phê 85 3.1.2 Thị trƣờng tiêu thụ phê 85 3.1.3 Quy hoạch phát triển phê bền vững địa bàn tỉnh Đăk Lăk 87 3.1.4 Quan điểm, định hƣớng mục tiêu phát triển phê thị Buôn Hồ 88 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BUÔN HỒ TRONG THỜI GIAN TỚI 90 3.2.1 Phát triển quy mô sản xuất phê 90 3.2.2 Tăng cƣờng nguồn lực cho phát triển phê 91 3.2.3 Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất phê 97 3.2.4 Chuyển dịch cấu trồng phê 99 3.2.5 Phát triển hình thức tổ chức sản xuât phê .101 3.2.6 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 103 3.2.7 Gia tăng kết hiệu sản xuất phê 105 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 106 3.3.1 Đối với quyền địa phƣơng 106 3.3.2 Đối với Nhà nƣớc 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG 107 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải nghĩa A Khấu hao tài sản BQ Bình Quân Đvdt Đơn vị diện tích ĐVT Đơn vị tính GO, GTSX Giá trị sản xuất HQKT Hiệu kinh tế IC Chi phí trung gian MI TNHH Thu nhập hỗn hợp NS Năng suất Pr Thu nhập túy T Thuế nơng nghiệp TB Trung bình TC Tổng chi phí tr.đ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định UBND Uỷ ban nhân dân VA Gía trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp phân loại đất thị Buôn Hồ 38 2.2 Độ dốc tầng dày đất đai thị Bn Hồ 39 2.3 Tình hình dân số thị Buôn Hồ đến năm 2013 41 2.4 Cân đối lao động thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 43 2.5 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành kinh tế giai đoạn 2009-2013 45 2.6 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2009-2013 46 2.7 Diện tích, sản lƣợng suất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 52 2.8 Diện tích phê phân theo xã/phƣờng giai đoạn 20092013 53 2.9 Tình hình sử dụng đất cho sản xuất phê giai đoạn 20052013 54 2.10 Tình hình lao động sản xuất phê thị Bn Hồ giai đoạn 2005-2013 56 2.11 Tình hình vốn đầu tƣ sản xuất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 57 2.12 Cơ cấu giống diện tích phê giai đoạn 2005-2013 60 2.13 Cơ cấu sản xuất phê giai đoạn 2005-2013 62 2.14 Giống nguồn gốc giống phê giai đoạn 2005-2013 63 2.15 Mức bón phân cho 1ha phê hộ giai đoạn 2005-2013 65 2.16 Tình hình sử dụng nƣớc tƣới biện pháp tiết kiệm nƣớc giai đoạn 2005-2013 66 2.17 Hoạt động sơ chế bảo quản phê hộ giai đoạn 20052013 67 2.18 Tỷ lệ (%) trang bị thiết bị sản xuất phê giai đoạn 2005-2013 68 2.19 Năng suất tốc độ tăng suất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 69 2.20 Biến động số sở trồng, kinh doanh chế biến phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 70 2.21 Diện tích, suất, sản lƣợng phê đơn vị sản xuất thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 73 2.22 Tình hình tiêu thụ sản phẩm phê giai đoạn 2009 - 2013 76 2.23 Kết sản xuất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 20052013 77 2.24 Một số tiêu thể hiệu kinh tế từ sản xuất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2005-2013 78 2.25 Mức độ đóng góp sản xuất phê phát triển kinh tế thị Buôn Hồ giai đoạn 2009-2013 79 2.26 Một số tiêu chí đánh giá phƣơng diện hội sản xuất phê thị Buôn Hồ giai đoạn 2005-2013 80 Mức tiêu thụ phê bình quân đầu ngƣời hàng năm số nƣớc hàng đầu giới Việt Nam (20093.1 2013) 87 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành thị Bn Hồ 35 2.2 Biểu đồ cấu lực lƣợng lao động ngành kinh tế năm 2009 năm 2013 43 2.3 Cơ cấu kinh tế thị Buôn Hồ theo giai đoạn 20092013 47 2.4 Tốc độ tăng trƣởng diện tích suất phê từ 2005-2013 52 2.5 Hệ thống tổ chức sản xuất phê địa bàn thị Buôn Hồ 71 2.6 Sơ đồ chuỗi cung sản phẩm phê thị Buôn Hồ 75 2.7 Sơ đồ tác nhân tham gia chuỗi cung phê thị Buôn Hồ 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cây phê lần đƣợc đƣa vào Việt Nam từ năm 1857 đƣợc trồng Việt Nam từ năm 1888 Sau năm 1930 toàn diện tích trồng phê Việt Nam có khoảng 5.900 ha, đến năm 1975 diện tích phê tăng lên đến 20.000 Đến cuối năm thập kỷ tám mƣơi kỷ trƣớc-trong thời kỳ Đảng ta khởi xƣớng công đổi mới, việc phát triển trồng phê Tây Nguyên nói chung Đắk Lắk nói riêng tăng nhanh, phê vối (Robusta) Đến nay, nƣớc có khoảng 420 nghìn trồng phê, sản lƣợng đạt khoảng 850 nghìn tấn, giá trị xuất đạt tỷ USD Thị Bn Hồ có diện tích tự nhiên 28.252 với gần 70% đất đỏ Bazan, đất sản xuất nơng nghiệp 23.977,98 Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh công nghiệp nhƣ: phê, cao su, tiêu, điều phê nhằm góp phần cung cấp ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến cạnh tranh thị trƣờng xuất Đến năm 2013 tồn thị Bn Hồ có 16.206,98 phê chiếm 9,82% tổng diện tích trồng phê tỉnh với sản lƣợng đạt 41.814,01 Cây phê sản phẩm chủ yếu, chiếm 50% giá trị từ sản xuất nơng nghiệp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế hội hàng năm thị Tuy nhiên việc phát triển phê manh mún, nhỏ lẻ, cơng tác đầu tƣ thâm canh chƣa mức, kỷ thuật kinh nghiệm trồng phê hộ nông dân chủ yếu học tập kinh nghiệm chính, chƣa khai thác hết tìm đất, vùng Bên cạnh đó, phát triển phê địa bàn thị Buôn Hồ đứng trƣớc thách thức to lớn trình hội nhập kinh tế, tăng nhanh khơng theo quy hoạch diện tích dẫn đến rừng bị tàn phá, đất bị thoái hoá; sản lƣợng tăng nhƣng chất lƣợng sản phẩm chƣa cao, sức cạnh tranh thị trƣờng thấp, hiệu kinh 109 xuất phê lớn iii) Rừng có nguy giảm, nhiễm mơi trƣờng tăng, đất thoái hoá, nguồn nƣớc tƣới cho phê chủ yếu lấy từ nguồn nƣớc ngầm (trên 65%), tỷ lệ diện tích khơng nhỏ phê trồng loại đất khơng thích hợp Phát triển phê thị Bn Hồ đòi hỏi định hƣớng phƣơng pháp tiếp cận Tuy nhiên định hƣớng phát triển phê phải đạt mục đích điều kiện sau: - Tăng suất phê thị phải ổn định, bền vững gắn với việc nâng cao hiệu kinh tế - hội đảm bảo môi trƣờng sinh thái - Tăng khả cạnh tranh ngành phê sở phát huy đƣợc lợi so sánh địa phƣơng sản xuất tiêu thụ - Góp phần đảm bảo đời sống cho nông dân gắn với phát triển nông nghiệp bền vững xây dựng nông thôn - Sự hỗ trợ Nhà nƣớc chế, sách có hiệu nhƣng phải phù hợp với đặc thù vùng miền - Phát triển phê bền vững theo hƣớng phát triển toàn diện bền vững 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn (2002), Quy trình trồng, chăm sóc thu hoạch phê chè 10 TCN 527 - 2002 [2] Bộ NN & PTNT, Hội nghị nâng cao chất lƣợng phê Việt Nam, tháng 4/2009 [3] Bùi Quang Bình (2008), Phát triển ngành sản xuất phê bền vững Tây nguyên, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Cục Thống kê tỉnh Đăk Lăk (2010), Niên giám thống kê Đăk Lăk năm 2010 [5] Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội [6] Cục Chế biến Thƣơng mại nông lâm thủy sản nghề muối (2009), “Báo [7] Trần Quỳnh Chi (2007) , Kinh nghiệm phát triển ngành phê Brazin, Viện Chính sách Chiến lƣợc PT NN-NT [8] Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ lần thứ 10 - 2007, giải pháp phát triển phê bền vững [9] Phạm Quốc Duy (2012), Phát triển phê bền vững địa bàn huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội [10] Quyền Đình Hà, t.g.k (2005), “Phát triển nông thôn”, Trƣờng Đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 20, 165 trang [11] Phan Thúc Huân (2006), Kinh tế phát triển, Nhà xuất Thống kê , TP Hồ Chí Minh [12] Nghị Quyết phát triển phê bền vững thời kỳ Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng năm 2008 111 [13] Nghị số 08 –NQ/TU, ngày 05/5/2008 Tỉnh ủy Đăk Lăk , phát triển phê bền vững thời kỳ [14] Nghị số 22/2008/NQ-HĐND, ngày 08/10/2008 HĐND tỉnh việc phát triển phê bền vững đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020; [15] Niên giám thống kê thị Buôn Hồ(2013) [16] Đỗ Thanh Phƣơng (1998), Đặc điểm định hướng phát triển kinh tế nông hộ Tây Nguyên, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [17] Trần An Phong (2005), Sử dụng tài nguyên đất nước hợp lý làm sở phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tham luận, Hà Nội [18] Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk (2003), Đề án qui hoạch chuyển đổi cấu trồng giai đoạn 2002 - 2005 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Lăk [19] Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk (2012), Dự án quy hoạch phát triển phê bền vững giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Đăk Lăk [20 -90, 172 trang [21] Nguyễn Văn Thái (2009), “Một số giải pháp phát triển phê bền vững vùng Tây Nguyên”, Trƣờng Đại học Tây Nguyên [22] Nguyễn Văn Thƣờng (2005), Biến hố tình trạng cung - cầu phê xuất thị trường phê giới, Thông tin khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp số năm 2005 [23] Phạm Ngọc Toản (2008), Ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến hiệu kinh tế phê tỉnh Đăk Nông, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM 112 [24] Bùi Đức Thịnh (2005), Hiệu kinh tế dây chuyền chế biến phê nhân địa bàn Tây Nguyên, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội [25] Thị trường phê (2006), Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận trung ƣơng, Hội Nông dân Việt Nam [26] Quy hoạch tổng thể kinh tế hội thị Buôn Hồđến 2020 [27] Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 Thủ tƣớng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thu nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng [28] Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB, ngày 26/12/2006 Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, phê duyệt đề án thâm canh công nghiệp lâu năm đến 2010 (cây phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè) [29] Quyết định số 3988/QĐ-BNN-TT, ngày 26/8/2008 Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, phê duyệt đề án nâng cao lực cạnh tranh phê đến năm 2015 định hƣớng năm 2020 [30] Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND, ngày 17/11/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, kèm theo Đề án Phát triển phê bền vững đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020 [31] Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND, ngày 30/6/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng dẫn địa phê Buôn Ma Thuột sản phẩm phê nhân Robusta” [32] Đỗ Văn Viện (1998), Kinh tế hộ nông dân, Đại học Nông nghiệp I, Hà nội [33] Chu Văn Vũ (1995), Kinh tế nông hộ nông thôn Việt Nam, NXB Khoa học hội, Hà Nội 113 [34] Huỳnh Ngọc Vị (2006), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế phê huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh [35] Tổng quan phê Việt Namnhttp://rainbow,com,vn/Titan/57,tong quan su phat trien cay café o viet nam [36] Chiến lƣợc phát triển ngành phê Việt Nam http://vicofa.org.vn/ChienluocNganh.aspx?request=chienluoc [37] Định hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad=portal&_ schema=PORTAL&p_cateid=280638&item_id=288430&article_details [38] Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp PTNT năm 2011 (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad=port al&_schema=PORTAL&p_cateid=280636&article_detail550453 [39] Phát triển bền vững phê http://www,baomoi,com/Info/Phattrien-ben-vung-cay-ca-phe [40] Xây dựng thƣơng hiệu http://giacaphe,com/3363/xay-dungthuong-hieu-bang-quy-trinh-san-xuat [41] Liên minh sản xuất phê http://vovnews,vn/Home/Them-mot-Lienminh-san-xuat-ca-phe-chat-luong [42] Định hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam z(http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad=portal &_schema=PORTAL&p_cateid=280638&item_id=288430&article_details= [43] Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp PTNT năm 2011 (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_ortal&_s_id=550453) [44]http://www.ipc.daknong.gov.vn/index.php?lang=vn&module=content& cate=1141&item=da-k-mil-pha-t-trie-n-ca-phe-theo-tieu-chuan-quoc- PHỤ LỤC PL 01 Tình hình diện tích, dân số mật độ dân số thị Buôn Hồ đến năm 2013 STT Chỉ tiêu Diện tích (km ) TỔNG SỐ Dân số trung bình (Ngƣời) Mật độ dân số (Ngƣời/km ) 282,52 99.949 354 Phƣờng An Lạc 5,85 9.092 1.554 Phƣờng An Bình 8,08 10.254 1.269 Phƣờng Thiện An 8,54 5.209 610 Phƣờng Đạt Hiếu 11,53 7.033 609 Phƣờng Đoàn Kết 15,21 3.795 249 EaBlang 30,28 3.026 99 EaĐrông 48 10.828 226 Phƣờng Thống Nhất 17,51 13.059 746 Phƣờng Bình Tân 16,12 6.014 373 10 EaSiên 32,73 7.125 217 11 Bình Thuận 44,63 13.071 293 12 Cƣ Bao 44,04 11.443 259 Nguồn: Niên giám thống kê thị Buôn Hồ năm 2013 PL 02 Hiện trạng sử dụng đất thị Buôn Hồ đến năm 2013 Stt Chỉ tiêu TỔNG SỐ 1.1 1.1.1 Tổng số (ha) Cơ cấu (%) 28.252,00 100 Đất nông nghiệp 24.171,62 85,56 Đất sản xuất nông nghiệp 23.977,98 84,87 5.134,29 18,17 1.542,39 5,46 3,9 0,01 3.588,00 12,69 18.843,69 49 Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 1.1.1.3 Đất trồng hàng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.3 Đất lâm nghiệp có rừng 87,65 0,31 1.3.1 Rừng sản xuất 87,65 0,31 1.3.2 Rừng phòng hộ - - 1.3.3 Rừng đặc dụng - - 105,99 0,37 4.022,51 14,24 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 764,24 2,7 2.2 Đất đô thị 380,69 1,34 2.3 Đất nông thôn 383,28 1,35 2.4 Đất chuyên dùng 2.763,81 9,78 2.5 Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 14,1 0,05 2.6 Đất quốc phòng, an ninh 230,05 0,81 2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi NN 44,79 0,15 2.8 Đất có mục đích cơng cộng 2.474,77 8,75 2.9 Đất tơn giáo, tín ngƣỡng 15,74 0,05 2.10 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 97,33 0,34 2.11 Đất sông suối mặt nƣớc chuyên dùng 381,39 1,35 57,87 0,2 Đất chƣa sử dụng Nguồn: Niên giám thống kê thị Bn Hồ năm 2013 PL 03 Chi phí phê thời kỳ KTCB tính bình qn Stt Diễn giải ĐVT Chung Phân theo quy mô QM nhỏ QM TB QM lớn Đất đai 1000đ 13.309 13.145 12.467 14.316 Giống " 5.369 4.562 5.631 5.913 Phân bón " 10.913 11.012 9.634 12.093 Thuốc BVTV " 466 348 368 683 LĐGĐ " 7.917 8.321 8.325 7.104 LĐ thuê khoán " 6.925 6.214 6.436 8.126 CP CCDC " 1.249 776 557 2415 46.149 44.378 43.418 50.650 Tổng cộng Nguồn: Phòng Kinh tế thị Bn Hồ PL 04 Chi phí phê thời kỳ kinh doanh tính bình qn STT Chỉ tiêu QM nhỏ QMTB QM lớn Chung Tổng chi phí 48.405 46.668 64.367 48.810 1.1 Phân bón 14.529 14.064 14.803 14.258 1.2 Thuốc trừ sâu 613 720 240 646 1.3 Nhiên liệu & điện 1.809 1.774 1.424 1.750 1.4 Chi phí khác 28.049 27.053 45.192 29.040 17.677 1.678 - Chi phí thuê đất - Lao động - 15.389 15.413 16.009 15.463 Trả tiền vay 3.796 2.936 3.140 3.184 KH TSCĐ 8.864 8.704 8.366 8.715 Nguồn: Phòng Kinh tế thị Buôn Hồ PL 05 So sánh hiệu kinh tế mơ hình đa dạng hóa phê trồng Mơ hình Lợi nhuận(tr.đ/ha/năm) phê phê xen tiêu Mơ hình Lợi nhuận(tr.đ/ha/năm) phê phê xen sầu riêng 16,35 29,97 42,69 59,44 38,12 56,83 27,17 43,38 40,22 55,16 39,32 42,36 45,78 53,26 29,4 35,3 TB 35,12 48,8 TB 34,64 45,12 Nguồn: Viện KHKT NLN Tây Nguyên năm 2010 PL 06 Ảnh hƣởng che bóng đến nhiệt độ khơng khí vƣờn c phờ Nhiệt độ ( C) Mô hình 32.0 §èi chøng 30.0 28.0 26.0 24.0 22.0 Thêi gian 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 PL 07 Ảnh hƣởng che bóng đến ẩm độ khơng khớ c phờ Độ ẩm (%) Mô hình §èi chøng 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 Thêi gian 40,0 8h00 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 PL 08 Diễn biến nhiệt độ khơng khí ngày mơ hình đa dạng hóa 34 Nhiệt độ CP -T huần khơng khí (oC) 32 30 CP -T iêu CP -SR 28 26 24 22 T G theo dõi (h) 20 10 11 12 13 14 15 16 17 PL 09 Diễn biến ẩm độ khơng khí ngày mơ hình đa dạng hóa 80 Ẩm độ 70 khơng khí (%) CP -T huần CP -T iêu CP -SR 60 50 40 T G theo dõi (h) 30 10 11 12 13 14 15 16 17 Nguồn: Viện KHKT NLN Tây Nguyên năm 2010 PL 10 Quy trình canh tác phê qua thời kỳ Chỉ tiêu phê năm 1 Làm đất X X Đào hố X X X X X Trồng Bón phân Làm cỏ Phun thuốc Tƣới X X X X 10 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X phê năm 2, 3 Trồng lại X X X X X X Làm cỏ Bón phân Phun thuốc X X X 10 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12 X Chỉ tiêu phê kinh doanh 10 11 Làm cỏ X X X X X X Bón phân X X X X X X X X X X X X X X Phun thuốc Tƣới X X X X X Thu hoạch Làm cành Vét bồn 12 X Chỉ tiêu Tƣới X X X X X X PL 11 Định lƣợng phân bón cho theo 10 TCN 478 - 2001 Lƣợng phân bón thƣơng phẩm (kg/ha/năm) Năm Urê SA Lân nung Kali chảy KTCB: - T 130 - 550 50 - Năm 200 100 550 150 - Năm 250 150 550 200 Kinh doanh: - Đất bazan 400-450 200-250 450-550 350-400 - Đất khác 350-400 200-250 550-750 300-350 PL 12 Định lƣợng nƣớc tƣới theo tiêu chẩn Loại vƣờn Tƣới gốc (lít/gốc/lần) Chu kỳ (ngày) Trồng KTCB 80-100 150-170 20-22 20-22 KTCB 240-280 20- 22 Kinh doanh 520-550 22-25 PL 13 Quy hoạch phát triển trồng lâu năm thị Buôn Hồ đến năm 2020 Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2020 Cây Lâu năm 30.450 28.950 phê 16.200 16.200 2,4 2,6 Năng suất tấn/ha Sản lƣợng 38.880 42.120 Cao su 3.050 3.050 1,5 1,2 Năng suất tấn/ha Sản lƣợng 4.575 3.660 Điều 9600 7800 1,2 1,5 Năng suất tấn/ha Sản lƣợng 11.520 11.700 Hồ tiêu 800 1100 Năng suất tấn/ha 3,3 3,3 Sản lƣợng 2.640 3.630 Cây ăn 300 300 Năng suất tấn/ha 2,5 Sản lƣợng 750 900 Cây khác 500 500 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT – XH thị Buôn Hồ đến năm 2020 PL 14 Bản đồ trạng thích nghi phê tỉnh Đăk Lăk Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk PL 15 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk ... vấn đề lý luận phát triển cà phê Chƣơng 2: Thực trạng phát triển cà phê địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển cà phê địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Tổng... CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK 35 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Xà BUÔN HỒ 35... LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY CÀ PHÊ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 1.1.1 Cây cà phê đặc điểm kinh tế kỹ thuật cà phê a Giới thiệu cà phê - - - - [9] 9 Cây cà phê chịu tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã buôn hồ, tỉnh đắk lắk , Phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã buôn hồ, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn