Phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

99 27 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THỤC OANH PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CƠNG TY NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THỤC OANH PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CƠNG TY NHĨM NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thục Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 Kết cấu đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Các thành phần cấu trúc vốn 1.1.3 Các tỷ số đo lƣờng cấu trúc vốn 13 1.1.4 Ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp 14 1.1.5 Cấu trúc vốn tối ƣu 15 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN 16 1.2.1 Lý thuyết M&M cấu trúc vốn .17 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 20 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 22 1.2.4 Lý thuyết thời điểm thị trƣờng 24 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 26 1.3.1 Mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp 26 1.3.2 Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp 28 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÔNG TY 30 1.4.1 Đặc điểm kinh tế 30 1.4.2 Đặc điểm ngành 31 1.4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 31 1.4.4 Cấu trúc tài sản 32 1.4.5 Cơ hội tăng trƣởng 33 1.4.6 Quy mô doanh nghiệp 34 1.4.7 Khả khoản .35 1.4.8 Rủi ro kinh doanh 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 39 2.1 MẪU NGHIÊN CỨU .39 2.1.1 Khái niệm ngành xây dựng 39 2.1.2 Đặc điểm ngành xây dựng 40 2.1.3 Xác định mẫu nghiên cứu 42 2.1.4 Thông tin tổng quát công ty ngành xây dựng đƣợc khảo sát 43 2.1.5 Thực trạng giá cổ phiếu ngành xây dựng 47 2.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH XÂY DỰNG 49 2.2.1 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản 49 2.2.2 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 53 2.3 XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TRONG MÔI TRƢỜNG KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG 57 2.4 XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG 61 2.4.1 Biến phụ thuộc 61 2.4.2 Biến độc lập .61 2.4.3 Các giả thuyết mối tƣơng quan cấu trúc vốn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn 62 2.4.4 Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn hệ số tƣơng quan phân tích hồi quy 63 2.5 MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 71 3.1 KẾT LUẬN 71 3.2 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 72 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 74 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 76 3.5 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T TS Tài sản NPT Nợ phải trả VCSH Vốn chủ sở hữu TSCĐ Tài sản cố định ROA Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay ĐLC Độ lệch chuẩn GTTB Giá trị trung bình GTCN Giá trị cao GTTN Giá trị thấp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ QBLTD Quỹ bảo lãnh tín dụng TAX Thuế thu nhập doanh nghiệp TAN Cơ cấu tài sản cố định GRO_ASS Tốc độ tăng trƣởng tài sản GRO_SAL Tốc độ tăng trƣởng doanh thu SIZE_SAL Quy mô doanh nghiệp theo doanh thu SIZE_ASS Quy mô doanh nghiệp theo tổng tài sản LIQ Hệ số toán nhanh VOL Rủi ro kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Phân loại công ty theo thời gian niêm yết 43 Bảng 2.2 Tỷ trọng thành phần vốn công ty ngành xây dựng 44 Bảng 2.3 Phân loại công ty theo doanh thu vốn điều lệ 45 Bảng 2.4 Phân loại công ty theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 46 Bảng 2.5 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty ngành xây dựng qua năm 49 Bảng 2.6 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty ngành xây dựng phân theo quy mô 50 Bảng 2.7 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản phân theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 51 Bảng 2.8 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản công ty ngành xây dựng 52 Bảng 2.9 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu công ty ngành xây dựng qua năm 54 Bảng 2.10 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu theo quy mô công ty 55 Bảng 2.11 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 56 Bảng 2.12 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 57 Bảng 2.13 Các nhân tố vĩ mô kinh tế tỷ số nợ dài hạn theo giá trị sổ sách theo thị trƣờng 58 Bảng 2.14 Kết tƣơng quan biến nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn 62 Bảng 2.15 Các hệ số riêng phần mô hình hồi quy 65 Bảng 2.16 Kết tƣơng quan biến giá trị doanh nghiệp, nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 67 Bảng 2.17 Tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp 67 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang Hình 1.1 Nguyên tắc tổng giá trị không đổi theo quan điểm M&M 19 Hình 2.1 Cơ cấu giá trị sản xuất nƣớc năm 2013 41 Hình 2.2 Tỷ trọng công ty ngành xây dựng niêm yết theo thời gian 44 Hình 2.3 Phân loại cơng ty theo doanh thu vốn điều lệ 46 Hình 2.4 Phân loại công ty theo lợi nhuận sau thuế so với doanh thu 47 Hình 2.5 Đồ thị diễn biến giá cổ phiếu ngành xây dựng VNIndex năm 2013 48 Hình 2.6 Mối tƣơng quan tỷ số nợ dài hạn theo giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng với tốc độ tăng trƣởng kinh tế, lạm 60 phát lãi suất 72 - Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp phù hợp với thuyết trật tự phân hạng (Myers, 1984) Các công ty ngành xây dựng nên ƣu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu hoạt động sản xuất kinh doanh Sau sử dụng hết lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng nguồn tài trợ từ bên ngồi Cần trì tỷ trọng vốn chủ sở hữu cao nợ dài hạn vốn chủ sở hữu giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp Tóm lại, từ kết phân tích cấu trúc vốn từ nghiên cứu thực nghiệm ta thấy doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh, nguồn vốn chủ yếu tài trợ cho hoạt động kinh doanh vốn vay ngân hàng Nhƣng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy nhiên, theo nghiên cứu, doanh nghiệp ngành xây dựng nên ƣu tiên sử dụng nguồn vốn nội để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trƣờng hợp cần thiết sử dụng đến nguồn vốn ngân hàng Dƣới số khuyến nghị doanh nghiệp, ngân hàng, Chính phủ quan quản lý nhà nƣớc nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận vốn 3.2 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Theo kết nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ gặp khó khăn vấn đề tiếp cận vốn Nguyên nhân doanh nghiệp khó tiếp cận đƣợc nguồn vốn do: Các doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế lực tài chính, chƣa thiết lập đƣợc chiến lƣợc thuyết phục đƣợc nhà tài trợ, chƣa xây dựng đƣợc mục tiêu chiến lƣợc dài hạn nên chƣa thuyết phục đƣợc ngân hàng cho vay Hơn báo cáo tài doanh nghiệp vừa nhỏ chƣa phản ánh đầy đủ kết sản xuất kinh doanh Hệ việc phân tích, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ độ tin cậy, ảnh hƣởng đến định xem xét cấp tín dụng ngân hàng thƣơng mại doanh nghiệp Ngồi ra, tình hình thực tế cho thấy 73 doanh nghiệp muốn vay vốn, ngân hàng dựa nhiều tiêu để đánh giá mức tín nhiệm ngân hàng doanh nghiệp Những doanh nghiệp có vốn lớn, tài sản lớn dễ dàng vay với lãi suất thấp Trong đó, doanh nghiệp nhỏ vừa, kể lãi suất cao hay thấp khó tiếp cận đa số điều kiện sổ sách, tài sản, thị trƣờng doanh nghiệp khó đáp ứng đƣợc mức tín nhiệm ngân hàng Vì vậy, để giải khó khăn vốn, doanh nghiệp cần phải: - Tái cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình tài có lực, sở trƣờng doanh nghiệp, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm hiệu Trong trƣờng hợp thật cần thiết tiến hành vay vốn ngân hàng Đặc biệt, doanh nghiệp cần cắt bỏ đầu tƣ tràn lan, không hiệu quả, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực chuyên sâu - Để dễ dàng tiếp cận với vốn vay, công ty ngành xây dựng cần tạo niềm tin cho nhà đầu tƣ thông qua hiệu hoạt động triển vọng công ty tƣơng lai - Minh bạch vấn đề tài để sử dụng nguồn lực hiệu hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro cho doanh nghiệp ngân hàng - Liên hệ với Quỹ bảo lãnh tín dụng để đề nghị bảo lãnh khơng có tài sản chấp Quỹ bảo lãnh tín dụng trung gian ngân hàng doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ vay ngân hàng với bảo lãnh quỹ tín dụng Quỹ đứng bảo lãnh cho khoản vay thiếu chấp trả nợ thay cho doanh nghiệp doanh nghiệp chƣa có khả trả nợ Để đƣợc bảo lãnh doanh nghiệp phải nộp lệ phí bảo lãnh cho quỹ - Đặc điểm công ty ngành xây dựng đòn bẩy tài cao gắn với rủi ro tài cao nên cần trọng đến rủi ro tài - Các cơng ty phụ thuộc vào vay ngân hàng, cần gia tăng vốn tự có tìm kiếm thêm nguồn tài trợ khác Ngoài vay vốn ngân hàng, 74 doanh nghiệp tự huy động nguồn vốn thơng qua hình sau: Thứ nhất, doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp Kênh huy động vốn không giúp doanh nghiệp có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trƣờng vốn nƣớc, giảm bớt gánh nặng cho vay vốn trung dài hạn hệ thống ngân hàng, góp phần hạn chế rủi ro tiềm tàng hệ thống tài Thứ hai, doanh nghiệp huy động vốn cán công nhân viên Thứ ba, huy động vốn từ khách hàng Thứ tƣ, liên doanh liên kết với doanh nghiệp nƣớc - Giảm tỷ lệ nợ ngắn hạn cơng ty vay nợ ngắn hạn liên tục đáo nợ tạo nên căng thẳng khả tốn tính bất ổn định nguồn vốn đầu tƣ Để giảm vốn vay ngắn hạn cần tìm nguồn tài trợ dài hạn để thay thế: Khi EBIT dự kiến lớn EBIT hòa vốn cơng ty nên vay nợ dài hạn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay từ tổ chức tín dụng, quỹ đầu tƣ Ngƣợc lại, EBIT dự kiến thấp EBIT hòa vốn, cơng ty nên phát hành cổ phiếu thƣờng 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Doanh nghiệp vừa nhỏ đóng vai trò quan trọng việc tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn nƣớc cho hoạt động kinh doanh tăng trƣởng kinh tế Doanh nghiệp vừa nhỏ lực lƣợng quan trọng góp phần tăng hiệu suất tính linh hoạt kinh tế Do đó, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ dễ dàng việc tiếp cận vốn nhiệm vụ quan trọng Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc Do đó, dƣới số kiến nghị Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc: 75 - Hiện Quỹ bảo lãnh tín dụng đƣợc thành lập theo định số 193/2001/QĐ-TTg để đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp vừa nhỏ QBLTD đƣợc thành lập nhằm bảo lãnh cho DNVVN không đủ tài sản chấp, cầm cố, vay vốn tổ chức tín dụng Điều kiện đƣợc bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp phải có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả hồn trả vốn vay Thế nhƣng, QBLTD chƣa kết nối hiệu DNVVN với ngân hàng Một phần công tác truyền thơng sách hỗ trợ cho đối tƣợng DNVVN chƣa phổ biến Các doanh nghiệp chƣa biết đến sách chƣa đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ Gần đây, Bộ Tài Chính vừa đƣa thơng tƣ hƣớng dẫn cụ thể Quy chế bão lãnh ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) cho DNVVN vay vốn NHTM (ngày 6/6/2012) mở hội vay ƣu đãi với DNVVN Tuy nhiên điều kiện để nhận đƣợc nguồn vốn lại chặt chẽ gần nhƣ bảo lãnh cho doanh nghiệp có tiềm lực mạnh Do đó, cần tuyên truyền giới thiệu quy chế bảo lãnh tín dụng cho DNVVN thơng qua ngân hàng phát triển Việt Nam để doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn ngân hàng thƣơng mại Ngồi ra, Nhà nƣớc hỗ trợ quỹ theo hƣớng: Nhà nƣớc cung cấp vốn ban đầu, khơng rút dần thêm mức tích lũy vốn quỹ; Nhà nƣớc tái bảo lãnh miễn phí (một tỷ lệ bất kỳ) cho quỹ; Cũng cho vay ƣu đãi theo tỷ lệ định số dƣ bảo lãnh cần thiết Nhà nƣớc cần có sách khuyến khích ngân hàng Thƣơng mại có tỷ lệ dƣ nợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ mức cao - Dựa vào kinh nghiệm số nƣớc nhƣ Đài Loan, Đức, Singapore… sách hỗ trợ DNVVN đánh giá đƣợc thực trạng khó khăn DNVVN, Chính phủ nên thành lập “quỹ đầu tƣ vốn cho DNVVN” Các sách khuyến khích DNVVN khơng thành cơng khơng có hỗ trợ mặt tài Nhà nƣớc thông qua Quỹ đầu tƣ vốn Mục 76 tiêu trọng tâm Quỹ là: Nhà nƣớc góp vốn vào DNVVN có triển vọng thơng qua việc mua cổ phần trái phiếu chuyển nhƣợng Trong điều kiện thị trƣờng vốn chƣa phát triển hình thức cung cấp vốn hữu hiệu cho DNVVN khơng có khả huy động vốn thị trƣờng Quỹ đầu tƣ vốn tích cực tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp đƣợc đầu tƣ đóng vai trò quan trọng Nguồn vốn Quỹ bao gồm: vốn cấp từ ngân sách Nhà nƣớc, vốn tài trợ tổ chức, cá nhân ngồi nƣớc, vốn góp tổ chức tài chính, vốn góp nhà đầu tƣ khác (cá nhân doanh nghiệp) - Ngân hàng Nhà nƣớc tiếp tục cung ứng vốn qua nghiệp vụ thị trƣờng mở nghiệp vụ tái cấp vốn để hỗ trợ khoản cho ngân hàng thƣơng mại, điều hành sách tiền tệ linh hoạt để điều tiết vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, nhằm tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp vừa nhỏ đƣợc ƣu tiên vốn vay - Các cấp quyền, ngành chức cần quan tâm đầu tƣ xây dựng hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, đại; tích cực cải cách thủ tục hành chính; thu hút nhiều nguồn vốn đầu tƣ; nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo, cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp; bảo đảm an toàn, an ninh cho doanh nghiệp, tạo mơi trƣờng thơng thống để doanh nghiệp hoạt động 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Theo tình hình nay, ngân hàng thƣơng mại cần cho vay ứ đọng vốn, nhƣng doanh nghiệp lại không dễ tiếp cận Mặc dù ngân hàng nhà nƣớc hạ trần lãi suất nhƣng cơng ty khó tiếp cận vốn Vì việc hạ lãi suất không giúp giá vốn cho doanh nghiệp vay rẽ hơn, mức cầu thị trƣờng yếu, mặt khác để tiếp cận đƣợc nguồn vốn giá rẻ lại không đơn giản tài sản doanh nghiệp vừa nhỏ tài sản chấp, khơng có tài sản chấp đƣơng nhiên việc tiếp cận vốn 77 ngân hàng khó Hơn doanh nghiệp ngân hàng niềm tin Việc giảm lãi suất hỗ trợ phần nhỏ, doanh nghiệp tốt đƣợc hƣởng lãi suất ƣu đãi, lại doanh nghiệp khơng thể tiếp cận đƣợc vốn phƣơng án kinh doanh hiệu Do đó, khơng thân doanh nghiệp cần phải cố gắng mà ngân hàng cần có giải pháp giúp hỗ trợ DNVVN dễ dàng tiếp cận vốn Dƣới số kiến nghị ngân hàng: - Điều cần thiết phải nhận thức vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế, từ tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp việc vay vốn ngân hàng - Các doanh nghiệp vừa nhỏ đƣợc vay vốn tín dụng với thủ tục không nên rƣờm rà, phức tạp, quy định chấp, công chứng, lệ phí, thời gian cần sửa đổi cho rõ ràng, hợp lý đơn giản - Xem xét, đẩy mạnh việc cho vay thơng qua tín chấp, đánh giá hiệu lợi nhuận dự án đầu tƣ để cấp vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ Tăng thêm nguồn vốn trung dài hạn với lãi suất ƣu đãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ đầu tƣ mở rộng sản xuất đại hóa trang thiết bị Kết hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp vừa nhỏ để hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị hiệu hơn, nắm bắt điều kiện thị trƣờng đầy đủ hơn, kịp thời - Để tiếp tục trì phát triển kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cần có sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp vay vốn cách: Các ngân hàng nên rà soát, tái cấu lại khoản nợ, khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp chứng minh đƣợc nguồn thu để trả nợ ngân hàng; Phát triển hình thức cho thuê tài để giúp doanh nghiệp nhanh chóng đổi cơng nghệ; Đẩy mạnh cải cách hành thủ tục vay vốn, đẩy nhanh thẩm 78 định hồ sơ vay vốn, hạn chế loại bỏ tiêu cực, chi phí ngầm liên quan đến cho vay vốn nhân viên ngân hàng - Cần có tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp vừa nhỏ nhƣ: Trình độ quản lý, phát triển ổn định, sản phẩm, khả kiểm soát tăng trƣởng,… Việc xác định tiêu chí đánh giá cơng ty nhỏ giúp họ tiếp cận nguồn vốn - Khơng nên hỗ trợ vốn dừng lại hỗ trợ ban đầu mà nên tiếp tục hỗ trợ q trình phát triển để đổi cơng nghệ, đổi quản lý cho doanh nghiệp vừa nhỏ ổn định hoạt động lâu dài 3.5 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Mặc dù nghiên cứu đạt đƣợc kết có giá trị nhƣng số hạn chế, cụ thể nhƣ sau: - Số liệu thu thập dựa báo cáo chƣa đƣợc kiểm toán Do đó, số thiệu khơng thật chuẩn xác nên phần ảnh hƣởng đến kết nghiên cứu Đây hạn chế lớn đề tài - Các nhân tố ảnh hƣởng đƣợc đo lƣờng nhiều tiêu khác nên khó để đƣa kết luận mức độ ảnh hƣởng nhân tố Đồng thời việc chọn nhân tố đề tài, nhiều nhân tố tác động đến đề tài mà luận văn chƣa thực định lƣợng đƣợc - Do hạn chế thông tin số liệu nên đo lƣờng hiệu hoạt động doanh nghiệp tiêu lợi nhuận kế toán mà chƣa thể đo lƣờng biến số liên quan đến giá trị thị trƣờng cơng ty - Chƣa phân tích đƣợc đặc điểm doanh nghiệp cấu trúc vốn đặc thù doanh nghiệp có tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhƣ giá trị thị trƣờng doanh nghiệp - Các biến xem xét chủ yếu biến số thuộc nội doanh nghiệp mà chƣa xem xét đến biến số mơi trƣờng bên ngồi cơng ty 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Sau phân tích chƣơng 2, chƣơng đƣa nhận xét kết luận kết nghiên cứu Căn vào thực trạng kết nghiên cứu đƣợc, đề tài đƣa số kiến nghị doanh nghiệp, ngân hàng, Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc nhằm hƣớng tới cấu trúc vốn tối ƣu dành cho công ty ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Cuối hạn chế tồn trình nghiên cứu 80 KẾT LUẬN Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý đảm bảo nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất tối ƣu hóa hiệu sử dụng vốn mục tiêu mà doanh nghiệp hƣớng đến Trong luận văn này, tác giả hệ thống đƣợc số lý thuyết cấu trúc vốn, tóm lƣợc lý thuyết bản, nguyên tắc xây dựng cấu trúc vốn, đồng thời tìm hiểu nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp mặt lý luận Tiếp tục nghiên cứu phân tích cấu trúc vốn thực tiễn, tác giả tóm tắt đƣợc thực trạng sử dụng nợ dài hạn cơng ty ngành xây dựng, phân tích cấu trúc vốn dựa vào tỷ số đo lƣờng cấu trúc vốn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố thật ảnh hƣởng mạnh đến cấu trúc vốn Các nhân tố quy mơ doanh nghiệp tài sản cố định Với kết kết luận vay dài hạn chịu tác động quy mơ tài sản cố định doanh nghiệp Ngồi ra, vốn chủ sở hữu tác động đến giá trị doanh nghiệp mạnh mẽ nợ phải trả Do đó, với kết thu đƣợc, tác giả đề xuất nên ƣu tiên sử dụng vốn chủ sở hữu Trong điều kiện thiếu vốn, cần vốn cho hoạt động sản xuất sử dụng đến vốn vay ngân hàng Từ nghiên cứu trên, viết đề xuất số kiến nghị doanh nghiệp, ngân hàng, Chính phủ quan quản lý Nhà nƣớc Do hạn chế nguồn tiếp cận thông tin nên viết tránh khỏi nhƣợc điểm mặt số liệu nhƣ quy mô khảo sát hạn chế, vài nhân tố tác động đến cấu trúc vốn nhƣng khơng có số liệu đo lƣờng để đƣa vào mơ hình Với nghiên cứu đƣợc đề tài này, tác giả kỳ vọng đề tài phần đƣợc áp dụng thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Lê Đạt Chí, “Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam”, Tạp chí Phát triển & hội nhập số (19) tháng 03/2013 [2] PGS TS Nguyễn Quang Dong (2008), Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất thống kê Hà Nội [3] Phạm Minh Hiếu (2011), Phân tích nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ngành tài ngân hàng trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng [4] PGS TS Nguyễn Trọng Hồi (2009), Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, Nhà xuất thống kê [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống Kê [6] Nguyễn Thanh Liêm (2007), Quản trị tài chính, Nhà xuất thống kê [7] Nguyễn Thị Thanh Nga, Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [8] TS Nguyễn Hòa Nhân, Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Chính [9] PGS TS Trần Ngọc Thơ, PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, PGS TS Phan Thị Bích Nguyệt, TS Nguyễn Thị Liên Hoa, TS Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007), Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất thống kê Hà Nội năm 2007 [10] Lê Thị Kim Thƣ (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ngành tài ngân hàng, trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng [11] Phan Nguyễn Thùy Trang, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ngành tài ngân hàng trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng Tiếng Anh [12] Khaled BA-ABBAD, Nurwati Ashikkin AHMAD-ZALUKI, “The determinants of capital structure of Qatari list companies”, International journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences (Volume 2, Issue (2012)) [13] Ogbulu, Onyemachi Maxwell (Ph.D) (dept of Banking and Finance); Emeni, Francis Kehinde (ACA) (Faculty of Management Sciences, University of Benin, Nigeria), “Capital Structure and firm value: empirical evidence from Nigeria” International Journal Business and Social Science, vol.3 no.19; October 2012 Trang Web [14] www.cophieu68.com [15] www.cafef.vn PHỤ LỤC Mã CT Tên Công Ty ASM Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang B82 Công ty cổ phần 482 BCE Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Dƣơng C47 Cơng ty cổ phần Xây dựng 47 C92 Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tƣ 492 CDC Công ty cổ phần Chƣơng Dƣơng CIC Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng COTEC CID Công ty cổ phần Xây dựng phát triển sở hạ tầng CII Công ty Cổ phần Đầu tƣ Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh CNT Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh vật tƣ CSC Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Thành Nam CTD Công ty cổ phần Xây dựng Cotec CTN Cơng ty cổ phần Xây dựng Cơng trình ngầm DC2 Công ty cổ phần Đầu tƣ phát triển - Xây dựng (DIC) số DIH Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển Xây dựng Hội An DLR Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt HBC Công ty cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình HLC Cơng ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV HTB Công ty cổ phần Xây dựng Huy Thắng HTI Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển Hạ tầng IDICO HU1 Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng HUD1 HU3 Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng HUD3 HUT Công ty cổ phần TASCO ICG Công ty cổ phần Xây dựng sông Hồng L10 Công ty cổ phần LILAMA 10 L18 Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 18 LHC Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng LIG Công ty cổ phần Licogi 13 LM8 Công ty cổ phần Lilama 18 LUT Công ty cổ phần Đầu tƣ xây dựng Lƣơng Tài MCG Công ty cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam MDG Công ty cổ phần Miền Đông NKG Công ty cổ phần Thép Nam Kim NSN Công ty cổ phần Xây dựng 565 PHC Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hƣng Holdings PHH Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam PSG Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây lắp Dầu khí Sài Gòn PTC Cơng ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Bƣu điện PTL Công ty cổ phần Đầu tƣ hạ tầng Đô thị Dầu khí PVA Cơng ty cổ phần Tổng cơng ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An PVR Cơng ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam PVV Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Vinaconex - PVC PVX Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PXA Cơng ty cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại Dầu khí Nghệ An PXI Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dân dụng Dầu khí PXL Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Dầu khí - Idico PXS Cơng ty cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí PXT Cơng ty cổ phần Xây lắp Đƣờng ống Bể chứa Dầu khí S96 Cơng ty cổ phần Sông Đà 9.06 S99 Công ty Cổ phần Sông Đà 909 SD2 Công ty cổ phần Sông Đà SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà SD6 Công ty Cổ phần Sông Đà SD7 Công ty cổ phần Sông Đà SD9 Công ty cổ phần Sông Đà SDH Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà SDT Công ty Cổ phần Sông Đà 10 SIC Công ty cổ phần Đầu tƣ - Phát triển Sông Đà SJE Công ty Cổ phần Sông Đà 11 STL Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long TDC Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dƣơng THG Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Tiền Giang TV1 Công ty cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện TV2 Công ty cổ phần Tƣ vấn Xây dựng điện TV3 Công ty cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện TV4 Công ty cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện V12 Công ty cổ phần Xây dựng số 12 V15 Công ty cổ phần Xây dựng số 15 V21 Công ty Cổ phần Vinaconex 21 VC1 Công ty Cổ phần Xây dựng số VC2 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số VC3 Công ty cổ phần Xây dựng số VC5 Công ty cổ phần Xây dựng số VC7 Công ty cổ phần Xây dựng số VC9 Công ty cổ phần Xây dựng số VCG Tổng công ty cổ phần Xuất nhập xây dựng Việt Nam VE1 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO VE2 Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO VE3 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO VE9 Công ty cổ phần Đầu tƣ xây dựng VNECO VHH Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Viwaseen Huế VMC Công ty cổ phần VIMECO VNE Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam VSI Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng cấp thoát nƣớc ... cơng ty Chƣơng 2: Phân tích cấu trúc vốn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn cơng ty nhóm ngành xây dựng Chƣơng 3: Những giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho cơng ty nhóm ngành xây dựng niêm yết thị. .. nghiên cứu: Các công ty ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Báo cáo tài cơng ty ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm... cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn - Phân tích xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Từ kết kiểm định đƣa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn