Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm quảng ngãi

121 24 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN THỊ HỒI LINH NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ HOÀI LINH NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đoàn Thị Hoài Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cần thiết đề tài .1 2.Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 6.Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm sách kế tốn 1.1.2 Các đặc trƣng sách kế toán 1.2 VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 11 1.3 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ 12 1.3.1 Thông tin thị trƣờng 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị lợi nhuận 15 1.3.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 17 1.3.4 Trình độ chun mơn kế toán 18 1.4 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.4.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 20 1.4.2 Chính sách kế toán tài sản cố định 24 1.4.3 Chính sách kế tốn giao dịch ngoại tệ .27 1.4.4 Chính sách kế toán nợ phải trả 29 1.4.5 Chính sách kế tốn doanh thu 29 1.4.6 Chính sách kế tốn chi phí vay 31 CHƢƠNG THỰC TẾ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI .34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi: 38 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi 41 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 43 2.2.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 43 2.2.2 Chính sách kế toán liên quan tài sản cố định 48 2.2.3 Chính sách kế tốn liên quan với giao dịch ngoại tệ 52 2.2.4 Chính sách kế toán liên quan đến nợ phải trả .53 2.2.5 Chính sách ghi nhận doanh thu .54 2.2.6 Chính sách kế tốn chi phí vay 56 2.2.7 Chính sách liên quan cơng bố thông tin 56 2.3 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CỦA CƠNG TY NƠNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 57 2.3.1 Đặc thù công ty .57 2.3.2 Thông tin thị trƣờng 57 2.3.3 Mục tiêu nhà quản trị 58 2.3.4 Khả kế toán 58 2.4 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 59 2.4.1 Ƣu điểm 59 2.4.2 Nhƣợc điểm 60 CHƢƠNG HỒN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CTCP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 62 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI .62 3.2 CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 63 3.2.1 Mục tiêu nhà quản trị 63 3.2.2 Năng lực nhân viên kế toán 65 3.3 HỒN THIỆN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI .65 3.3.1 Chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho 65 3.3.2 Chính sách kế tốn tài sản cố định 68 3.3.3 Chính sách chi phí trả trƣớc 72 3.3.4 Chính sách chi phí vay 73 3.3.5 Các sách kế tốn khác liên quan 73 3.4 HỒN THIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài CBCNV Cán cơng nhân viên CP Cổ phần CPH Cổ phần hóa DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định HTK Hàng tồn kho DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Doanh thu lợi nhuận công ty từ năm 2008-2012 36 2.2 Sổ tài khoản 152 44 2.3 Bảng tính giá thành 46 2.4 Số liệu trích khấu hao tài sản cố định hữu hình Cơng ty Cổ phần Nơng sản thực phẩm Quảng Ngãi 49 2.5 Số liệu sửa chữa tài sản cố định Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 52 3.1 Số liệu phân bổ công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần Nơng sản thực phẩm Quảng Ngãi 66 3.2 Bảng trích khấu hao TSCĐ Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 68 3.3 Bảng phân bổ chi phí trả trƣớc dài hạn tháng 12 năm 2013 72 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 cấu tổ chức máy quản lý công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 39 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 42 MỞ ĐẦU 1.Tính cần thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nói riêng nƣớc nói chung bƣớc vào chiến thật khốc liệt, nhiều hội kinh doanh mở nhƣng đầy ắp rủi ro Hiện nay, báo cáo tài đƣợc nhiều đối tƣợng sử dụng phản ánh tổng qt tình trạng tài doanh nghiệp Chính mức độ trung thực hợp lý BCTC vấn đề đƣợc doanh nghiệp trọng Ở nƣớc ta, báo cáo tài đƣợc lập dựa chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn thơng tƣ hƣớng dẫn, mà chuẩn mực kế tốn kiện để doanh nghiệp lựa chọn vận dụng linh hoạt sách kế toán nhằm quản trị lợi nhuận theo mục tiêu khác Tuy nhiên, tƣợng tồn doanh nghiệp vừa nhỏ thƣờng chạy số liệu vào cuối năm để điều chỉnh lợi nhuận, kế toán doanh nghiệp thực theo mục đích tính thuế, Do vậy, báo cáo tài cơng ty cơng bố phần thể ý chí ngƣời chủ doanh nghiệp Đây áp lực phận kế tốn doanh nghiệp, nghiên cứu vận dụng sách kế tốn phù hợp với đơn vị cần thiết Chính sách kế tốn đƣợc đề cập chuẩn mực kế toán Việt Nam từ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam vừa đƣợc ban hành vào năm 2001 ngày mối quan tâm nhiều đối tƣợng sử dụng sách kế tốn nói chung sử dụng báo cáo tài nói riêng Trên sở kinh nghiệm thực tập công ty, tác giả rút đƣợc vƣớng mắc kế tốn cơng ty áp dụng sách kế tốn tại, từ kết hợp với mục tiêu tài doanh nghiệp tài doanh nghiệp, đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty để xây dựng sách kế tốn phù hợp r_ a ( o\L T\ ( o Ptr rN \o\G s.L\ | lfl ( PHA\4 ut d\c \c u Pha,'nxrLe Hba, Tha$ ph.i Quarg Nsi| Tjdr Quang Ngai B/!a cio t_ ,18 f- rIrUyET MINH BAo cAo rAr cuiNH (ti6p theo) ri t: [_ rt (Cdc Thry,& nrlh nat h bi phin hqp thkth fi r)t aHit\H Cho ndtn tii chinh kit thirc nsA! i t/t 2/2a 13 tdn dqc dec di.s thoini cdc Bda c;o tat chinh) 16, Vay vi ng ng:n hen -l t: TI ril-_ i-r f.l a 'Ngdhdne Vierinbalk iru - CN QurLrg N-qai (\.ND) +rn? t" vay ddihe! d6n han r.d (@) rt- t- r79.836.176.?35 127 955:36 421 ' + CN QDeg Ngdi(\liD) 2.3i6 3AA,a0 + L5D - NCan hang Vietcomba{, + I.i\D - CN Queg Ngai ! 237191384 992 L5!E.t2A oaA 5a iia 257 r35.122.874.932 3.564.t1,04 t 6l 2.,.E65 477 194.?41484.5:5 71.481.408.4t5 80.648.272.61i t41.5i8.899 025 64.6,18.272.515 t9 682.t85 5AA 64.181 1,13.800 48.177.465.000 58.187.689.000 41 292.915.AA0 15 154 aAA 0AA 58.i37.689 aaA - a,x, - \g6n hdg Vielinbant " ta3.aqa,aa + C\ Qudng Ngdi OA.{D) 'Ngan hdg BIDV - CN Quing \gii (\,rND) qia 2.864 93A,Aa + 239.012.i00.992 72.aAa,AA f-t r" 3,11.925.483.558 6E 145 078 A7l - NgAn hdne Vieiconb.nt - CN QDdg Ngil - l.t!-D \i\D 61i.090.t62.:51 - L'St r-i -l-t- USD vtD tsD Vay nsin han + ar:1, -Nsdn hds BIDV 31112t20\2 31/12r013 5.170.054.800 9li 142 Aaa 1.08.1.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm quảng ngãi , Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn