Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh đăk nông

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VĂN ĐIỆN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH ĐĂK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HOÀ NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN VĂN ĐIỆN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢN TỪ NSNN 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc phân loại chi ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc 11 1.1.3 Phân loại chi đầu tƣ XDCB 12 1.1.4 Nguồn hình thành vốn đầu tƣ xây dựng 13 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 14 1.2.1 Khái quát Kho bạc Nhà nƣớc 14 1.2.2 Khái niệm mục tiêu kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc 23 1.2.3 Bộ máy kiểm soát 26 1.2.4 Quy trình nội dung kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc 27 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 31 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB qua Kho bạc Nhà nƣớc .32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông 35 2.1.2 cấu tổ chức máy KBNN Đắk Nông 35 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn KBNN Đăk Nông 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 40 2.2.1 Phân cấp kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng KBNN Đăk Nông 40 2.2.2 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN Đăk Nông 41 2.2.3 Tình hình thực nội dung cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Nông 44 2.2.4 Kết thực công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông .53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN ĐĂK NÔNG 57 2.3.1 Kết đạt đƣợc 57 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 68 3.1.1 Định hƣớng, mục tiêu chung ngành KBNN 68 3.1.2 Định hƣớng quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Đăk Nông 71 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NƠNG 74 3.2.1 Hồn thiện quy trình giao dịch cửa kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nơng 74 3.2.2 Hồn thiện bƣớc thực quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng 75 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác phổ biến, cơng khai quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN: 77 3.2.4 Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán 77 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 79 3.3 KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài 81 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc 83 3.3.3 Đối với quyền địa phƣơng 84 3.3.4 Đối với chủ đầu tƣ 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết giải ngân nguồn vốn đầu tƣ XDCB 54 Bảng 2.2 Kết từ chối toán vốn đầu tƣ XDCB 55 Bảng 2.3 Thống kê kết giải hồ sơ mặt thời gian 56 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Hình 1.1 Hình 2.1 Tên hình Sơ đồ quy trình kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN cấu tổ chức máy KBNN Đăk Nông Trang 27 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tƣ xây dựng hoạt động đầu tƣ quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề tạo tảng để đến năm 2020 nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại định hƣớng xã hội chủ nghĩa Trong năm qua thực chủ trƣơng đƣa kinh tế nƣớc ta thành kinh tế thị trƣờng hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nƣớc không ngừng tăng cƣờng đầu tƣ cho sở hạ tầng coi điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tƣ Bên cạnh nguồn vốn khác huy động đƣợc, NSNN khẳng định vai trò chủ chốt đầu tƣ xây dựng cơng trình, dự án Nguồn NSNN dành cho đầu tƣ XDCB chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách hàng năm Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, nhiều vƣớng mắc dẫn đến nhiều tƣợng tiêu cực, gây lãng phí, thất vốn NSNN Vấn đề đặt sử dụng cách tiết kiệm hiệu nguồn vốn đầu tƣ, hạn chế rủi ro, sai sót cơng tác kiểm sốt tốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho dự án XDCB Trong tăng cƣờng kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn đầu tƣ Quản lý đầu tƣ xây dựng hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện mơi trƣờng pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chƣa hồn chỉnh thiếu đồng thay đổi nhƣ nƣớc ta KBNN từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 thực vai trò quan kiểm sốt tốn đầu tƣ XDCB Thời gian qua, KBNN thực tốt vai trò mình, tiết kiệm cho NSNN hàng ngàn tỷ đồng từ việc phát loại bỏ khoản chi không chế độ Tuy nhiên, công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN chƣa đƣợc quan tâm mức, phạm vi nội dung kiểm sốt nhiều bất cập, quan hệ phận trình luân chuyển hồ sơ chƣa rõ ràng Vì việc nghiên cứu cách hệ thống, tồn diện cụ thể cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng KBNN đòi hỏi cấp thiết Xuất phát từ thực tế trên, nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn nguồn vốn XDCB, em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN Đăk Nông” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng KBNN Phân tích thực trạng cơng tác kiểm soát toán KBNN vốn đầu tƣ tỉnh Đắk Nơng Trên sở vấn đề bất cập nguyên nhân nó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB tỉnh Đắk Nông Với mục tiêu nghiên cứu luận văn giải vấn đề đặt nhƣ sau: Kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng gì? Kiểm sốt tốn bao gồm nội dung gì? Những tiêu chí để đánh giá kết nhân tố ảnh hƣởng công tác kiểm sốt tốn? Thực trạng cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Đăk Nông diễn nhƣ nào? Những hạn chế nguyên nhân hạn chế? Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông cần phải tiến hành giải pháp để hồn thiện cơng tác Kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng bản? 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng KBNN thực tiễn cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng KBNN Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tiến hành nghiên cứu nội dung cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua Kho bạc Đăk Nơng, thu thập số liệu Kho bạc nhà nƣớc Đắk Nông khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phƣơng pháp luận, vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng phƣơng pháp điều tra, khảo sát tình hình thực tế Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nơng, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê liên quan để đến kết luận đánh giá tình hình Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Hệ thống hóa số vấn đề lý luận đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Làm rõ thực trạng cơng kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông thời gian qua Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện chế cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng với nội dung cụ thể sau: Chƣơng sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 75 chƣơng trình cho phép kết xuất báo cáo để quản lý việc theo dõi trình giao nhận hồ sơ, chứng từ KSC, hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm soát toán hạn hay hạn Chƣơng trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” phải đƣợc cài đặt máy tính đặt quầy giao dịch Khách hàng nhập thông tin cần thiết vào chƣơng trình, sau khách hàng nhập xong, cán KSC kiểm tra hồ sơ chứng từ giấy, đối chiếu với thông tin máy Nếu khớp đúng, Cán kiểm soát chi in “Phiếu giao nhận hồ sơ, tài liệu” chƣơng trình, sau kiểm soát, toán hồ sơ chứng từ KSC trên, cán KSC vào chƣơng trình nhập thơng tin kiểm soát toán Khi ký chứng từ giấy lãnh đạo đơn vị phải ký duyệt chƣơng trình để xác nhận tình trạng phiếu giao nhận giải đến đâu Định kỳ, lãnh đạo vào chƣơng trình thống kê kết thực để theo dõi, kiểm tra hồ sơ KSC hạn ,quá hạn ,đúng hạn … để tìm nguyên nhân giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ - Cần bố trí cơng chức trình độ chun mơn tốt đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng cho ngƣời tốn nhƣ: hồ sơ đầy đủ chƣa, tính hợp pháp hợp lệ, đủ điều kiện giải ngân chƣa, số lần giao dịch, thời gian giao dịch , tinh thần trách nhiệm phẩm chất đạo đức phải đảm bảo không để xảy cửa quyền nhũng nhiễu từ cán để thực nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tài liệu Phải trang bị đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, sở vật chất cho phận tiếp nhận hồ sơ, tài liệu 3.2.2 Hồn thiện bƣớc thực quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng - Hồn thiện chế “Thanh tốn trƣớc, kiểm sốt sau” “Kiểm soát trƣớc, toán sau” Quy định cần hƣớng dẫn rõ ràng phạm vi kiểm soát nhƣ nội dung kiểm soát, đặc biệt điều kiện tối thiểu hồ sơ để 76 đƣợc toán trƣớc, kiểm soát sau Đây vấn đề quan trọng, cần đƣợc rõ ràng, dễ tạo tiền lệ cho đơn vị sử dụng vốn đầu tƣ XDCB cần giao hồ sơ chứng từ, đƣợc tốn, sau bị trừ khoản tốn giải trình sau Đây tiền lệ hồn tồn khơng tốt Vì KBNN trƣớc thực quy trình theo phƣơng pháp kiểm sốt trƣớc, tốn sau Thì dấu hiệu sai phạm diễn đƣợc ngăn chặn từ đầu đảm bảo tránh lãng phí cho Ngân sách Nhƣng với chế nay, với việc toán trƣớc kiểm soát sau, phần tạo điều kiện để chủ đầu tƣ nhà thầu lợi dụng vốn ngân sách Sau này, tra, kiểm tốn phát sai phạm sai phạm để lại hậu quả, gây thất lãng phí cho NSNN - Cần thiết phải quy định rõ ràng loại dự tốn đƣợc duyệt gửi đến KBNN Và phải dự toán đơn vị tƣ vấn thiết kế lập, dự tốn nhà thầu lập chấp thuận tƣ vấn thiết kế cấp thẩm quyền phê duyệt Để tránh tình trạng thiếu thống nhất, KBNN lại áp dụng loại theo cách hiểu riêng u cầu dự tốn từ Chủ đầu tƣ nhƣ - Hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ: Để giảm thời gian giải hồ sơ phải giảm bớt chồng chéo kiểm soát chứng từ, đồng thời tăng cƣờng liên kết, hỗ trợ cơng đoạn quy trình ln chuyển chứng từ, cụ thể nhƣ sau: Giao việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký cho phận kiểm soát (hiện việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch phận kiểm soát chi phận kế toán nhà nƣớc kiểm sốt); bƣớc nhập chƣơng trình ĐTKB – LAN nên thực sau chuyển tiền cho đơn vị hƣởng để tránh thời gian toán đến đơn vị hƣởng, ( bƣớc nhập chƣơng trình ĐTKB – LAN chủ yếu để theo dõi, báo cáo), chƣơng trình ĐTKB – LAN chƣa đƣợc liên kết với 77 chƣơng trình kế tốn (TABMIS) nên cán kiểm soát chi nhập nội dung chứng từ tốn kế tốn phải nhập thêm chƣơng trình kế tốn (TABMIS) thời gian tốn 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác phổ biến, cơng khai quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN: - Việc kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN phải vào nhiều văn chế độ khác Do KBNN Đăk Nơng phải cơng khai văn áp dụng, chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu, hồ sơ thủ tục đấu thầu, định thầu theo quy định… Tất nội dung phải thực công khai địa điểm quầy giao dịch KBNN Đăk Nông để cán KBNN Đăk Nông khách hàng nghiên cứu thực thồng nhất, tiếng nói chung - Các văn pháp quy đƣợc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN nhƣ quy trình KBNN kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng bản, việc phổ biến toàn hệ thống KBNN, KBNN cần phải cơng bố rộng rãi cho đơn vị khác nhƣ Chủ đầu tƣ, nhà thầu, Ban quản lý dự án,.v.v… Phƣơng thức thông báo thơng qua phƣơng tiện truyền thơng, nhƣ đăng cơng báo, đƣa lên website thức ngành, nhƣ KBNN, phổ biến trực tiếp tới đối tƣợng giao dịch KBNN v.v… Từ đơn vị nắm rõ đƣợc quy định, chế độ hành tốn, từ khơng phải lại giao dịch nhiều lần, hiểu rõ đƣợc quyền nhƣ trách nhiệm đơn vị 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán Nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiệp vụ KBNN thể tiêu chí giải ngân nhanh, kịp thời, khơng để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo 78 đảm liên hoàn thuận tiện ba khâu: tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi chế độ tốn, chuyển tiền nhanh, an tồn cho đơn vị thụ hƣởng Các biện pháp cụ thể phải hồn thiện quy trình nghiệp vụ khoa học, minh bạch công khai nhƣ nêu Xác định trách nhiệm rõ ràng nhận thức cán đơn vị kiểm soát luân chuyển chứng từ Đối với toán chuyển tiền cần nâng cao chất lƣợng chƣơng trình tốn điện tử, áp dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian hạch toán chuyển tiền Nâng cao chất lƣợng cán để đảm bảo kiểm sốt tốn xác, an toàn, tiết kiệm chi cho NSNN Xử lý tồn đọng khách quan nhƣ tính thời vụ tốn vốn đầu tƣ hàng năm Xử lý nhanh xác báo cáo, hạch tốn kế tốn, thơng tin điều hành ngân sách biện pháp tổng hợp nhƣ chấm điểm nghiệp vụ hàng tháng A, B, C (gắn với thi đua khuyến khích vật chất thu nhập); xây dựng phong trào thi đua gắn với chất lƣợng chun mơn với cơng tác đồn thể; tổ chức thi đua nghiệp vụ hàng năm sau kỳ tập huấn; tổ chức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm báo cáo chuyên đề công tác hàng năm Xây dựng chƣơng trình nghiệp vụ gắn với đầu tƣ kinh phí, sở vật chất (nhất đại hố cơng nghệ thơng tin), tổ chức ngƣời hợp lý Sử dụng cán trẻ lực trình độ cho vị trí điều hành quản lý nghiệp vụ Để làm đuợc điều KBNN cần thực biện pháp nhƣ sau: - Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ, bồi dƣỡng cập nhật kiến thức mới, gắn nội dung đào tạo với yêu cầu nguồn nhân lực thực tế lĩnh vực công, trang bị cho cán kiến thức pháp luật, kinh tế…Đặc biệt trọng đào tạo cán tham gia trực tiếp quy trình quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng 79 - Thực chế độ thi đua khen thƣởng nghiêm minh, tăng cƣờng động viên, khuyến khích cán tâm huyết với cơng việc hoạt động hiệu Thực thi tuyển cơng chức; thực tốt chế luân chuyển, điều động cán trẻ - Xây dựng chế độ lƣơng sách thu thập hợp lý để thu hút cán trẻ, trình độ lực nhƣ lƣu giữ cán tài, tránh tình trạng chảy máu chất xám - Thƣờng xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức Về nghiệp vụ tập trung sâu hƣớng dẫn phƣơng pháp kiểm soát, nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tƣ Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống tƣợng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt chi chặt chẽ, sách, chế độ phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nƣớc, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách - Định kỳ theo tiến trình sửa đổi quy định Nhà nƣớc quản lý đầu tƣ xây dựng bản, tập hợp văn chế độ quản lý đầu tƣ, kiểm soát toán vốn đầu tƣ, in thành sách để dễ tra cứu, sử dụng, thƣờng xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ nhằm cập nhật kiến thức nhƣ trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn kiểm soát toán vốn đầu tƣ 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác - Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào kiểm sốt chi NSNN khơng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ cán công chức, phối hợp giải công việc 80 phòng, phận liên quan làm cho hiệu công việc đƣợc nâng lên, giải công việc cho khách hàng diễn nhanh gọn, thuận tiện tạo tin cậy tính chun nghiệp, an tồn cho khách hàng đến giao dịch với KBNN, cần phải tiếp tục trì tốt, thƣờng xun rà sốt quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định - Phối hợp chặt chẽ với bên liên quan: Để kịp thời giải khó khăn vƣớng mắc trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ KBNN cần phải phối hợp tốt với cấp, ngành đặc biệt với chủ đầu tƣ để toán vốn đầu tƣ đƣợc kịp thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đƣa cơng trình vào sử dụng khai thác - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra nội bộ: Việc thƣờng xuyên tra, kiểm tra nội làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kịp thời kiến nghị, đạo sữa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ chấn chỉnh sai sót, vi phạm Thông qua công tác tra, kiểm tra nội điều kiện tốt để cán nâng cao chất lƣợng kiểm soát chi Qua hoạt động tra phát xử lý vi phạm chế độ, sách, tăng cƣờng kỹ luật đơn vị sử dụng ngân sách nhà nƣớc, góp phần ngăn ngừa hành vi tiêu cực, lãng phí chi tiêu cơng, Từ giúp cho hệ thống KBNN phát triển bền vững, khẳng định đƣợc vai trò vị trí hệ thống tài - Tăng cƣờng kỷ luật toán tạm ứng : Theo quy định, công việc bồi thƣờng, hỗ trợ: Sau chi trả cho ngƣời thụ hƣởng chủ đầu tƣ lập chứng từ, làm thủ tục toán thu hồi tạm ứng thời hạn chậm 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho ngƣời thụ hƣởng; Trƣờng hợp vốn chƣa thu hồi nhƣng không sử dụng, thời hạn tháng quy định hợp đồng phải thực khối lƣợng mà nhà thầu chƣa thực nguyên nhân khách quan hay chủ quan sau ứng vốn mà nhà thầu sử dụng sai 81 mục đích chủ đầu tƣ trách nhiệm Kho bạc nhà nƣớc thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng cho ngân sách nhà nƣớc Kho bạc nhà nƣớc Đăk Nông tăng cƣờng theo dõi, đơn đốc đơn vị khẩn trƣơng tốn tạm ứng kiên không cấp tiếp tạm ứng trƣờng hợp chƣa toán toán hết tạm ứng, đảm bảo khoản tạm ứng phải tốn dứt điểm, khơng dây dƣa kéo dài Kiên từ chối, khơng chấp nhận tốn khoản toán sai chế độ Đảm bảo khoản toán NSNN qua KBNN Đăk Nông đầy đủ điều kiện chi theo quy định 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài - Thực cải cách thủ tục hành hoạt động kiểm sốt chi NSNN Cải cách hành phải thể tính ƣu điểm là: Thủ tục hành đơn giản, rõ ràng, pháp luật, nâng cao chất lƣợng phục vụ; hiệu lực; hiệu quản lý nhà nƣớc quan KBNN cấp; quy trình giao dịch nghiệp vụ đƣợc công khai minh bạch, giúp cho việc giao dịch khách hàng thuận tiện, hiệu quả; góp phần làm rõ thẩm quyền trách nhiệm KBNN giải công việc liên quan đến giao dịch khách hàng; giảm thiểu thủ tục khơng đáng gây phiền hà cho khách hàng; góp phần chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, cán công chức - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Bộ Tài hƣớng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tƣ vốn nghiệp tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho chủ dự án phù hợp với quy định hành nhƣ: Hiện Luật Đấu thầu số 43, Luật Xây dựng số 50 Luật Đầu tƣ công hiệu lực thi hành, phải sửa đổi Thông tƣ số 86/2011/TTBTC cho phù hợp với quy định hành; nghiên cứu sửa đổi Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán 82 theo hƣớng giảm bớt tiêu khơng cần thiết, gây khó khăn cho đơn vị thực thi chế giải ngân toán theo hợp đồng thỏa thuận chủ đầu tƣ nhà thầu; nghiên cứu gộp Giấy đề nghị toán vốn đầu tƣ với Giấy rút vốn đầu tƣ; … - Rà sốt, hệ thống lại tồn quy trình kiểm sốt chi qua kho bạc (Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ nƣớc; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn ngồi nƣớc; quy trình kiểm sốt chi thƣờng xun; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp tính chất đầu tƣ; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn đầu tƣ ngân sách xã, phƣờng, thị trấn; …) bảo đảm thống phù hợp với quy định hành, quy trình nhiều nội dung quy định khác (chẳng hạn toán vốn đầu tƣ nhƣng số mẫu biểu giải ngân nguồn vốn đầu tƣ thuộc ngân sách tỉnh ngân sách xã lại khác nhau, dẫn tới công trình mà đầu tƣ hai nguồn vốn gặp khó khăn thực hiện) hầu nhƣ quy trình chƣa cập nhật quy định Luật Đấu thầu số 43, Luật Xây dựng số 50 Luật Đầu tƣ công số 49 - Quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể, thống Bởi theo quy định, trƣờng hợp tạm ứng chƣa đủ tỷ lệ quy định hợp đồng cần nhà thầu tốn hồn ứng hiển nhiên năn sau nhà thầu đƣợc tiếp tục tạm ứng, nhƣng số hoàn ứng cho năm trƣớc thấp mà năm sau đƣợc tạm ứng tiếp nên kéo theo số dƣ tạm ứng tồn đọng Do vậy, Nhà nƣớc cần quy định cụ thể vấn đề này, việc tạm ứng tiếp vào kế hoạch năm sau thể ràng buộc mức thu tạm ứng năm trƣớc đạt tỷ lệ % năm sau đƣợc tạm ứng tiếp điều phải thể cụ thể hợp đồng Mặt khác, việc thu hồi vốn tạm ứng đƣợc quy định lần tốn nhƣng khơng quy định cụ thể tỷ lệ tƣơng ứng phải thu hồi lần nên thực tế nhiều tỷ lệ thoả thuận khác thể 83 hợp đồng Với quy định phải thu hồi hết khối lƣợng toán đạt 80% giá trị hợp đồng nhƣng lần thu ứng chủ đầu tƣ nhà thầu thoả thuận mức không tƣơng xứng nên kéo theo việc thu hồi tạm ứng chậm, kéo dài Nên cần quy định thống phù hợp để hạn chế thấp số dƣ tạm ứng tồn đọng đảm bảo thu hồi hết số dƣ tạm ứng khối lƣợng toán đạt 80% giá trị hợp đồng 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc - Cần ban hành thống Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Để đảm bảo quán quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng cho nguồn vốn, cấp ngân sách đồng thời dễ tra cứu đối chiếu cần thiết tiện ích cho khách hàng giao dịch đề nghị nên sữa đổi quy trình theo hƣớng ban hành quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ từ NSNN, sở quy định hành quản lý đầu tƣ xây dựng - Hồn thiện mơ hình phòng Kiểm sốt chi NSNN với chức kiểm sốt tốn tất khoản chi tiêu từ NSNN, bao gồm: Chi đầu tƣ xây dựng bản, chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia, chi thƣờng xuyên Mục đích việc thành lập phòng Kiểm sốt chi NSNN để chun mơn hóa nghiệp vụ kiểm sốt tốn vào phận; phòng kế tốn thực chức kế tốn NSNN khơng thực nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN nhƣ - Phát triển sở hạ tầng, kỹ thuật tiên tiến, nâng cấp chƣơng trình hỗ trợ cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ XDCB để đáp ứng đại hố cơng nghệ thơng tin KBNN Cần nâng cấp chƣơng trình ĐTKB-LAN chế độ thay đổi cách đồng bộ, giảm bớt quy trình nhập số liệu tránh thời gian khai thác số liệu đƣợc hiệu 84 - Tăng cƣờng ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý, kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng Liên kết, tích hợp, trao đổi thơng tin ứng dụng CNTT chƣơng trình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng (ĐTKB-LAN) với chƣơng trình kế tốn (TABMIS); Thúc đẩy xu hƣớng kết nối trao đổi thông tin, liệu điện tử: Kho bạc nhà nƣớc thực kết nối trao đổi thông tin, liệu toán điện tử tập trung với Ngân hàng nhà nƣớc ngân hàng thƣơng mại, thay cho phƣơng thức luân chuyển, trao đổi chứng từ giấy nhƣ Qua giảm thiểu đựơc thời gian cơng sức nhập liệu, luân chuyển chứng từ đơn vị KBNN, đồng thời nâng cao tính xác, an tồn, nhanh chóng hiệu việc xử lý lệnh tốn, góp phần đẩy mạnh tốn điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt - Phát triển cung cấp dịch vụ công điện tử: Thực mục tiêu chung xây dựng hành công phục vụ ngƣời dân doanh nghiệp, KBNN tăng cƣờng nghiên cứu triển khai dịch vụ công điện tử Từ tạo kênh giao dịch kênh thông tin trực tuyến KBNN với tổ chức, cá nhân quan hệ với NSNN - Tăng cƣờng kết nối, tích hợp trao đổi thơng tin: Liên kết, tích hợp, trao đổi thơng tin ứng dụng CNTT nội KBNN, KBNN với đơn vị liên quan đƣợc thực thơng qua trục tích hợp ứng dụng hệ thống KBNN từ đảm bảo cho q trình liên kết quy trình liên quan chặt chẽ với nhau, hình thành chuỗi quy trình nghiệp vụ đƣợc ứng dụng công nghệ thông tin cách đầy đủ, hiệu 3.3.3 Đối với quyền địa phƣơng - Chỉ đạo sở ban ngành tham mƣu, bố trí vốn đầy đủ, kịp thời, tránh việc nợ đọng XDCB, nhằm kịp thời đƣa cơng trình vào khai thác sử 85 dụng Quan tâm, đạo chủ đầu tƣ thực nghiêm cơng tác tốn tạm ứng, tạm ứng đền bù GPMB, tạm ứng kéo dài nhiều năm - Chỉ đạo đơn vị đƣợc giao chủ đầu tƣ địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình tốn vốn dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công tổ chức nghiệm thu khối lƣợng hoàn thành, lập hồ sƣ toán gửi quan Kho bạc Nhà nƣớc để thực kiểm soát, toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh tình trạng dồn ép hồ sơ vào cuối năm, đồng thời nhằm sử dụng nguồn vốn đƣợc giao hiệu quả, tránh kế hoạch đƣợc giao mà ko sử dụng hết phải chuyển năm sau hủy bỏ - Chỉ đạo chủ đầu tƣ, sở Tài nghiêm chỉnh thực tốt cơng tác tốn dự án hồn thành, tránh tình trạng toán chậm nhƣ 3.3.4 Đối với chủ đầu tƣ - Tăng cƣờng vai trò, trách nhiệm chủ đầu tƣ công tác quản lý điều hành, đào tạo nâng cao đội ngũ cán tham mƣu, giúp việc tốt để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ đƣợc giao - Chấp hành, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tƣ xây dựng, trình tự đầu tƣ xây dựng, cơng tác tốn Hiện nay, nhìn chung cơng tác quản lý dự án đƣợc quan tâm khâu xây dựng, lắp đặt cơng trình, khâu khác nhƣ chuẩn bị đầu tƣ, khảo sát thiết kế, môi trƣờng, an tồn, báo cáo tình hình, tốn, tốn… nhiều vấn đề chƣa chấp hành kỷ luật chƣa đặt vai trò vị trí tất yếu - Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với quan KBNN trình giải ngân nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ vƣớng mắc, khó khăn phát sinh, đặc biệt quan tâm thực tốt quy định liên quan đến thủ tục cam kết chi, việc toán tạm ứng, nhằm triển khai tốt dự án, nhiệm vụ đƣợc giao 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng KBNN Đăk Nơng đòi hỏi phải giải cách đồng nhiều giải pháp khác Chƣơng III luận văn đƣa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng KBNN Đăk Nông Kiến nghị sách chế độ; quy trình nghiệp vụ; mơ hình tổ chức máy; cơng nghệ thơng tin; phối hợp cấp ngành chủ đầu tƣ, giải pháp hồn thiện quy trình; tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ; cơng tác tra, kiểm tra nội bộ; để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ xây dựng bản, nhằm hạn chế thất thốt, lãng phí, tiêu cực hoạt động Việc thực cách đầy đủ đồng giải pháp nêu góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua KBNN Đăk Nông 87 KẾT LUẬN Hồn thiện chế kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN vấn đề quan trọng trình cải cách hệ thống tài tiền tệ nƣớc ta Kết nghiên cứu chuyên đề nghiên cứu, làm sáng tỏ nội dung bản: Thứ nhất, hệ thống hóa tổng quan nội dung hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN; nhƣ vai trò KBNN hệ thống tài nƣớc ta Thứ hai, chuyên đề đƣa phân tích sát thực thực trạng cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB giai đoạn 2011-2013 KBNN Đăk Nơng đánh giá hạn chế, nhƣ nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, dựa phân tích, chuyên đề đƣa số giải pháp nhƣ số kiến nghị cá nhân việc hồn thiện cơng tác, nhiệm vụ tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính (2012), Thơng tƣ 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách qua KBNN [2] Bộ Tài KBNN (2012), Quyết định 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 Tổng Giám đốc KBNN việc thực Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ vốn nghiệp tính chất đầu tƣ [3] Bộ Tài (2012), Thơng tƣ 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Bộ Tài quy định việc dấu thầu để mua sắm tài sản nhằm diu trì hoạt động thƣờng xuyên quan nhà nƣớc, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân [4] ThS Phạm Bình (2013), “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia [5] TS Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nƣớc, Nxb Tài chính, Hà Nội [6] Trần Mạnh Hà (2012), Một số điểm chế kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thơng tƣ 161/2012/TTBTC, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 12), Hà Nội [7] Nguyễn Văn Hoan (2012), Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 5), Hà Nội [8] KBNN Đăk Nông 2011,2012,2013, Báo cáo tổng kết hoạt động nghiệp vụ KBNN Đăk Nông [9] Kho bạc Nhà nƣớc (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng thuộc ngân sách nhà nƣớc, Nxb Bách khoa, Hà Nội 89 [10] Kho bạc Nhà nƣớc (2009), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ vốn đầu tƣ vốn nghiệp tính chất đầu tƣ xây dựng nƣớc qua hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc, Hà Nội [11] Đoàn Kim Khuyên trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ về: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát vốn đầu tƣ xây dựng Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng” [12] Khoa đầu tƣ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tƣ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [13] Khoa kinh tế Trƣờng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [14] Nguyễn Thị Lai (2013), Quản lý, kiểm soát cam kết chi KBNN Đăk Lăk, hạn chế phát sinh kiến nghị giải pháp hồn thiện, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 11), Hà Nội [15] TS Nguyễn Đức Thanh (2012), Quản lý, toán vốn đầu tƣ cơng theo hợp đồng vai trò KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia ... KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK NÔNG 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông 35... tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Nông 44 2.2.4 Kết thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông .53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN... 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Đắk Nông 35 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn KBNN Đăk Nông 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn