Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư NSNN qua kho bạc nhà nước gia lai

99 21 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƢƠNG THANH BÌNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ TỪ NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Ngƣời cam đoan Lƣơng Thanh Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc & Chi ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Chi đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC .12 1.2.1 Một số mơ hình Kho bạc Nhà nƣớc giới Việt Nam 12 1.2.2 Chức nhiệm vụ Kho bạc Nhà nƣớc .15 1.2.3 Khái niệm, mục tiêu cần thiết công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ 17 1.2.4 Nguyên tắc kiểm soát toán vốn đầu tƣ qua KBNN 21 1.2.5 Nội dung công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc .23 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc 29 1.2.7 Các nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua Kho bạc Nhà nƣớc 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI .35 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai .36 2.1.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI 41 2.2.1 Tổ chức máy & phân cấp thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 41 2.2.2 Quy trình giao dịch luân chuyển hồ sơ toán vốn đầu tƣ Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 43 2.2.3 Nội dung kiểm soát hồ sơ toán vốn đầu tƣ 47 2.2.4 Kết cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI 63 2.3.1 Những kết đạt đƣợc .63 2.3.2 Những hạn chế 64 2.3.3 Những nguyên nhân hạn chế .68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI .73 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI .73 3.1.1 Định hƣớng phát triển Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 73 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ 74 3.1.3 Mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ 74 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI .75 3.2.1 Hồn thiện quy trình giao dịch cửa toán vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai .75 3.2.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy kiểm soát toán vốn đầu tƣ phân cấp thực nhiệm vụ Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 79 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ giai đoạn toán dự án Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 80 3.2.4 Tăng cƣờng công tác đánh giá, đào tạo, bồi dƣỡng trình độ nghiệp vụ phẩm chất đạo đức cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ 81 3.2.5 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin phục vụ kiểm sốt tốn vốn dầu tƣ 82 3.2.6 Tăng cƣờng thƣờng xuyên công tác tra, kiểm tra nội 83 3.3 KIẾN NGHỊ 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) 91 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa KBNN Kho bạc Nhà nƣớc NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TTVĐT Thanh toán vốn đầu tƣ XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình tốn vốn đầu tƣ qua năm (2011-2013) 56 2.2 Tình hình toán vốn đầu tƣ phân theo cấu nguồn 58 vốn ngân sách trung ƣơng & địa phƣơng qua năm (2011-2013) 2.3 Tình hình tốn tạm ứng qua năm (2011-2013) 59 2.4 Kết từ chối toán qua kiểm soát hồ sơ toán 61 vốn đầu tƣ qua năm (2011-2013) 2.6 Tình hình giao nhận kiểm soát hồ sơ toán vốn đầu tƣ qua năm (2011-2013) 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Mơ tả q trình thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua 26 hình 1.1 KBNN 2.1 Tổ chức máy Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 37 2.2 Bộ máy thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT KBNN 41 Gia Lai 2.3 Quy trình giao dịch luân chuyển hồ sơ toán vốn 44 đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 3.1 Quy trình cửa kiểm soát toán vốn đầu tƣ Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đầu tƣ XDCB đóng vai trò quan trọng tiến trình cơng nghiệp hố đại hố đất nƣớc nhằm tăng cƣờng xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế Đó đƣợc coi đòn bẩy có tác động trực tiếp tới tăng trƣởng kinh tế phát triển bền vững xã hội Nhiều công trình phát triển sở hạ tầng nhƣ giao thơng, trƣờng học, bệnh viện đƣợc xây dựng đƣa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Nhiều dự án quan trọng từ nguồn vốn đầu tƣ Nhà nƣớc hoàn thành đƣa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, tạo thêm lực cho kinh tế Trong năm qua, nguồn vốn đầu tƣ XDCB thuộc NSNN chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách hàng năm Do việc quản lý chi đầu tƣ XDCB đƣợc Nhà nƣớc quan tâm đạo giám sát chặt chẽ Tuy nhiên công tác quản lý vốn đầu tƣ nhiều bất cập Cơ chế quản lý, giám sát chƣa chặc chẽ, trình trạng lãng phí, thất tiêu cực nhiều, dẫn đến hiệu đầu tƣ XDCB nguồn vốn NSNN Công tác kiểm sốt TTVĐT có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Thời gian qua, KBNN thực tốt vai trò việc kiểm sốt chặt chẽ nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN, hạn chế thất thốt, lãng phí, đầu tƣ dàn trải, hiệu đồng thời tiết kiệm cho NSNN hàng tỉ đồng từ việc phát loại bỏ khoản chi không chế độ Hiện chế sách quản lý kiểm soát TTVĐT từ NSNN đƣợc thay thế, sửa đổi, bổ sung liên tục Tuy nhiên chƣa đáp ứng đòi hỏi tình hình Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt TTVĐT có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Vì em chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai" để làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa tổng hợp vấn đề lý luận cơng tác kiểm sốt TTVĐT từ NSNN qua KBNN Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai thời gian qua, qua làm rõ kết đạt đƣợc với tồn cần phải khắc phục Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt TTVĐT từ NSNN KBNN Gia Lai thời gian đến qua kiến nghị quan liên quan số nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai Phạm vi nghiên cứu luận văn chủ yếu tập trung vào nội dung công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 Trong có xem xét đến mối quan hệ với ngành chủ thể liên quan địa phƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu Vận dụng tổng hợp phƣơng pháp vật biện chứng, phƣơng pháp thống kê kết hợp phƣơng pháp khái quát hoá, trừu tƣợng hoá, cụ thể hoá, kiến thức kinh tế thuộc lĩnh vực đầu tƣ XDCB quy định hành Nhà nƣớc, Bộ, ngành có liên quan đến cơng tác quản lý đầu tƣ xây dựng làm sở phƣơng pháp luận cho việc nghiên cứu tổng hợp phân tích 77 nhận, ngày hẹn trả loại hồ sơ số phiếu giao nhận để theo dõi Sau tồn bƣớc (2), (3), (4), (5), (6) trình luân chuyển hồ sơ nội hệ thống KBNN Cán toán đảm nhiệm Tại bƣớc kiểm soát ký duyệt chứng từ đồng thời duyệt máy Lãnh đạo thời điểm quản lý, theo dõi trình xử lý hồ sơ Bao gồm hồ sơ giải đến khâu nào, hồ sơ giải hạn, hồ sơ trễ hạn Nhƣ tồn quy trình giao nhận, trả hồ sơ đƣợc quản lý chặc chẽ theo quy trình rõ ràng, minh bạch Trƣờng hợp chủ đầu tƣ gửi hồ sơ qua đƣờng công văn, ngày nhận theo dấu bƣu điện để nhập thông tin đầy đủ vào chƣơng trình in phiếu giao nhận lƣu kèm theo hồ sơ Quá trình quản lý diễn nhƣ - Bổ sung mẫu “Phiếu giao nhận hồ sơ” Phiếu dùng để giao nhận loại hồ sơ tạm ứng, toán Phiếu bao gồm thông tin sau: ngày, nhận; Số phiếu giao nhận (tự động hệ thống sinh để tránh can thiệp ngƣời); Tên cơng trình, hạng mục; loại hồ sơ Giấy Đề nghị TTVĐT, Giấy rút vốn đầu tƣ, Giấy đề nghị toán tạm ứng, ngày hẹn trả hồ sơ; ngày trả Phiếu giao nhận cần cán kiểm soát TTVĐT đại diện chủ đầu tƣ ký Phiếu giao nhận giao nhận nhiều hồ sơ nhiều dự án lần giao dịch Khi trả hồ sơ chủ đầu tƣ cần đƣa phiếu giao nhận để cán kiểm tra xác nhận máy trả hồ sơ Nội dung mẫu “Phiếu giao nhận hồ sơ” nhƣ sau: 78 Mẫu “Phiếu giao nhận hồ sơ” KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KIỂM SOÁT CHI NSNN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số hồ sơ:…… PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ Hơm vào lúc … ngày… tháng… năm… Kho bạc Nhà nƣớc Đại diện bên giao: (Tên chủ đầu tư………………………) Họ tên ngƣời giao:………………………………………… Đại diện bên nhận: Phòng/Bộ phận kiểm sốt chi NSNN KBNN Họ tên ngƣời nhận:…………………………………………… Nội dung giao, nhận hồ sơ: STT I/ Nội dung hồ sơ Số tiền Ngày hẹn trả Ngày Hồ sơ không trả nhận (lý do) Tên cơng trình, Hạng mục cơng trình 1/ Giấy Đề nghị TTVĐT ngày tháng năm 2/ Giấy Rút vốn đầu 3/ Giấy Thanh toán tạm ứng II/ ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) 79 3.2.2 Hoàn thiện mơ hình tổ chức máy kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ phân cấp thực nhiệm vụ Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai - Tổ chức máy thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu Thực theo hƣớng tất nguồn vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ phải thực kiểm soát qua phận kiểm soát chi NSNN Nhằm thống đầu mối thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT Theo phận kế tốn nhận đƣợc hồ sơ TTVĐT nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ đƣợc chuyển sang phận kiểm soát chi NSNN để thực kiểm soát Bộ phận kiểm soát chi NSNN thực kiểm soát theo quy trình định 282/QĐ-KBNN ngày 12/4/2012 văn theo quy định quản lý đầu tƣ xây dựng hành Sau kiểm soát lãnh đạo ký xong Giấy đề nghị TTVĐT, cán Kiểm sốt chi chuyển trả lại tồn hồ sơ cho phận kế toán nhà nƣớc Tại phận kế toán nhà nƣớc thực ký chứng từ Giấy rút dự toán để chuyển tiền cho đơn vị thụ hƣởng sở số liệu đƣợc duyệt Giấy đề nghị TTVĐT Toàn hồ sơ đƣợc lƣu trữ phận kế toán nhƣ - Phân cấp thực nhiệm vụ tốn vốn đầu Phân cấp mạnh cơng tác kiểm soát TTVĐT cho KBNN trực thuộc Theo phân cấp tồn nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu, chủ dự án nhỏ, lẻ thuộc ngân sách tỉnh có trụ sở địa bàn huyện cho KBNN trực thuộc thực Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tƣ trình giao dịch với Kho Bạc Hiện việc phân cấp thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT KBNN Gia Lai chƣa đƣợc mạnh dạn Vì cơng việc tập trung nhiều văn phòng KBNN tỉnh nhƣng KBNN huyện chƣa tận dụng hết nhân lực có Việc phân cấp mạnh cho KBNN trực thuộc nhằm tạo 80 điều kiện cho Phòng Kiểm sốt chi NSNN có thời gian dành cho cơng tác kiểm tra, hƣớng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị KBNN trực thuộc mà lâu chƣa thực đƣợc - Thực nghiêm công tác luân phiên, chuyển đổi vị trí cơng tác thực nhiệm vụ toán vốn đầu Hàng năm phải thực phân cơng lại 30% số đơn vị chủ đầu tƣ đƣợc giao quản lý cán kiểm soát TTVĐT Nhƣ cán quản lý chủ đầu tƣ khoảng năm Việc thay đổi đầu mối đƣợc giao quản lý nhằm tránh việc quản lý lâu đơn vị dễ nảy sinh tiêu cực Thực luân chuyển vị trí cán làm cơng tác kiểm sốt TTVĐT phận nghiệp vụ khác vòng đến năm theo quy định Chính phủ Bộ Tài nhằm ngăn ngừa phòng chống tham nhũng Mặc khác lần thay đổi đơn vị quản lý hay vị trí cơng tác bắt buộc cán cũ phải bàn giao công việc cho cán Thông qua công tác bàn giao cán nhận bàn giao có trách nhiệm kiểm tra đƣợc tồn q trình kiểm sốt tốn cán bàn giao Qua dễ dàng phát sai sót, vi phạm thể hồ sơ có 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ giai đoạn toán dự án Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai Đối với khoản phải thu hồi cho NSNN số phê duyệt toán thấp số KBNN toán, sau làm thủ tục tất tốn dự án hồn thành, cán cần soạn thảo thơng báo để trình lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo quan ký gửi cho chủ đầu tƣ để yêu cầu thu hồi số tiền chênh lệch cho NSNN Trong quy định cụ thể thời gian mà không thu hồi đƣợc số tiền KBNN tạm thời dừng tốn khoản chi phí Ban quản lý dự án báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt dự án Đồng thời Phòng kiểm sốt chi NSNN lập phiếu gửi phòng Kế tốn nhà nƣớc hạch 81 tốn theo dõi tài khoản phải thu cho NSNN số tiền chênh lệch phải thu hồi Nhƣ toàn số tiền phải thu hồi dự án số phê duyệt toán thấp số vốn toán KBNN đƣợc quản lý, theo dõi chặc chẽ hệ thống Tránh trình trạng khơng đƣợc quan tâm chậm thu hồi nhƣ Trong thời hạn tháng kể từ ngày có định phê duyệt tốn chủ đầu tƣ phải hồn tất việc thu hồi tiền chênh lệch giảm để nộp vào NSNN Nếu chủ đầu tƣ khơng có biện pháp tích cực thu hồi, KBNN Gia Lai có văn báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị tạm dừng tốn chi phí Ban QLDA Thực biện pháp để thu hồi nhanh cho NSNN 3.2.4 Tăng cƣờng công tác đánh giá, đào tạo, bồi dƣỡng trình độ nghiệp vụ phẩm chất đạo đức cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ phẩm chất đạo đức cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu Cần đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho cán cơng tác kiểm sốt TTVĐT theo hƣớng chuyên nghiệp, đủ trình độ lực phẩm chất đạo đức Công tác đào tạo thực chỗ thông qua việc học tập nghiệp vụ, cập nhật văn bản, chế độ chuyên môn đơn vị phòng, tổ Thực theo chế độ sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ hàng tuần Thơng qua giúp cán phận trao đổi, học tập nắm bắt nhanh kiến thức nghiệp vụ Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ định hàng năm cho tất cán làm cơng tác kiểm sốt TTVĐT địa bàn tồn tỉnh Thơng quan giúp cho lãnh đạo nắm bắt đƣợc khó khăn, vƣớng mắc KBNN trực thuộc để kịp thời giải 82 - Thực tốt công tác đánh giá cán làm công tác kiểm soát toán vốn đầu Thứ nhất, Thực đánh giá lực cán hàng năm thông qua việc tổ chức lấy phiếu thăm dò đơn vị chủ đầu tƣ có giao dịch hàng năm Thơng qua lấy ý kiến trực tiếp với đối có tƣợng giao dịch để kịp thời phát hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cán thực thi nhiệm vụ Đây kênh thơng tin quan trọng đánh giá hài lòng hay khơng hài lòng tổ chức mà KBNN Gia Lai phục vụ Qua giúp lãnh đạo có biện pháp nhằm điều chỉnh vấn đề cần hoàn thiện để KBNN Gia Lai phục vụ tốt khách hàng Thứ hai, Thực đánh giá lực cán hàng năm thông qua công tác tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát TTVĐT hàng năm tồn tỉnh Qua nhằm đánh giá thực tế chất lƣợng cán làm cơng tác kiểm sốt TTVĐT đơn vị Từ yêu cầu cán không ngừng nỗ lực tự giác học tập, nghiên cứu nghiệp vụ để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đƣợc giao 3.2.5 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin phục vụ kiểm soát toán vốn dầu tƣ - Hiện nay, với tốc độ phát triển vụ bão cơng nghệ thơng tin việc ứng dụng cơng tác kiểm sốt TVĐT vấn đề cấp thiết Công nghệ thông tin, nhƣ tin học đƣợc đƣa vào KBNN từ năm 90 kỉ trƣớc Đến mức độ ứng dụng tin học lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ KBNN đạt mức tƣơng đối cao Tuy nhiên KBNN trực thuộc số cán làm công tác kiểm sốt TTVĐT lớn tuổi nên sử dụng cơng cụ tin học hạn chế, chƣa sử dụng thành thạo chƣơng trình ĐTKB-LAN để quản lý dự án đầu tƣ Vì quy định bắt buộc tất cán làm cơng tác kiểm sốt TTVĐT phải sử dụng, khai thác thành thạo chƣơng trình ĐTKB-LAN Những cán 83 không chịu học tập nghiên cứu để sử dụng tốt chƣơng trình cần phải có phƣớng án thay kịp thời để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ giao - Nâng cấp, bổ sung thêm chức giao nhận hồ sơ, trả kết đƣợc tích hợp chung với chƣơng trình ĐTKB-LAN sử dụng để quản lý có hiệu công tác giao nhận, quản lý hồ sơ TTVĐT Hiện chƣơng trình ĐTKB-LAN sử dụng quản lý tốt hồ sơ dự án chủ đầu tƣ Tuy nhiên thiếu chức để quản lý, theo dõi công tác giao nhận hồ sơ cán giúp cho lãnh đạo nắm bắt kịp thời tình hình xử lý hồ sơ tốn chặc chẽ, khoa học phục vụ tốt cho công tác quản lý 3.2.6 Tăng cƣờng thƣờng xuyên công tác tra, kiểm tra nội Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra hệ thống KBNN nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động nghiệp vụ KBNN, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật Mục đích cơng tác sau tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, thiếu sót, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Làm cho đơn vị KBNN nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật Qua công tác sau tra, kiểm tra phản ánh đƣợc chất lƣợng công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng, quy trình nghiệp vụ cán bộ, cơng chức quan KBNN Kịp thời cảnh báo nguy rủi ro tiềm ẩn xảy làm an toàn tiền, tài sản nhà nƣớc giao cho KBNN quản lý Để sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế sách, quy trình để hồn thiện chế sách, luật pháp có liên quan đến thực chức nhiệm vụ hệ thống KBNN Tại KBNN Gia Lai cần tăng cƣờng thực tốt hai nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, Tăng cƣờng vai trò kiểm tra, hƣớng dẫn nghiệp vụ Phòng kiểm sốt chi đơn vị KBNN trực thuộc, năm lần 84 cho đơn vị Thơng qua cơng tác kiểm tra phòng chun mơn nắm bắt thực tế tình hình thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT KBNN trực thuộc đƣợc nhanh chóng xác Từ kịp thời có hƣớng dẫn đạo đơn vị thực thống quy trình nghiệp vụ chế độ quy định Thứ hai, Nâng cao lực, hiệu cơng tác tra phòng Thanh tra KBNN trực thuộc Đây công cụ hữu hiệu lãnh đạo để nắm bắt thực tế chất lƣợng hoạt động nghiệp vụ từ KBNN cấp tỉnh đến đơn vị KBNN trực thuộc Thông qua công tác tra nhằm ngăn ngừa phát kịp thời sai phạm, cố ý làm trái quy trình, quy định pháp luật Công tác tra hàng năm phải đạt 100% đối đơn vị làm công tác kiểm sốt TTVĐT 3.3 KIẾN NGHỊ - Đối với Chính phủ Bộ, Ngành Chính phủ Bộ có liên quan cần nhanh chóng ban hành đồng văn hƣớng dẫn thực Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đƣợc Quốc hội thơng qua có hiệu lực thực 01 tháng 01 năm 2015 Luật Đầu tƣ công góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ khu vực nhà nƣớc Đây bƣớc đột phá cải cách đầu tƣ công, tác động mạnh mẽ trình tái cấu đầu tƣ cơng; tăng cƣờng siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng nhằm khắc phục triệt để tồn tại, yếu quản lý Nhà nƣớc đầu tƣ công nay, khâu định chủ trƣơng đầu tƣ, chuẩn bị đầu tƣ phân bổ vốn đầu tƣ, kiểm tra, giám sát trình đầu tƣ Việc ban hành kịp thời văn quy phạm pháp luật nhằm nhanh chóng đƣa Luật Đầu tƣ công vào sống Khắc phục tồn hạn chế nay, nhƣ văn quy phạm pháp luật quy định không đầy đủ, không 85 rõ ràng, chồng chéo, mâu thuẫn góp phần cải cách thủ tục hành quản lý nguồn vốn đầu tƣ công, giảm thiểu tối đa loại văn hƣớng dẫn Chính phủ Bộ, ngành liên quan mà bảo đảm việc quản lý sử dụng vốn đầu tƣ công đƣợc thống ngày chặt chẽ - Đối với Bộ Tài Chính Thứ nhất, sửa đổi quy định thời gian hồn trả tạm ứng chi phí đền bù giải phóng mặt theo Thơng tƣ số 107/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn quản lý toán, toán vốn đầu tƣ dự án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc Theo quy định thời gian thu hồi tạm ứng chi phí đền bù 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tƣ chi trả tiền tạm ứng cho ngƣời dân chƣa hợp lý Cần sửa đổi lại chủ đầu tƣ phải hoàn trả tạm ứng cho KBNN sau 30 ngày kể từ ngày đƣợc tạm ứng Nhằm tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ tạm ứng hiệu Thứ hai, ban hành chế tài phù hợp để nâng cao trách nhiệm quan liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tƣ, khâu nhập dự toán, lập báo cáo toán dự án hồn thành, thẩm tra phê duyệt tốn dự án hoàn thành thời gian quy định Thứ ba, việc thu hồi vốn toán cao số đƣợc duyệt tốn, cần có quy định cụ thể thời hạn tháng kể từ ngày có thông báo KBNN việc thu hồi số vốn toán thừa cho NSNN mà chủ đầu tƣ chƣa thu hồi KBNN có quyền tạm dừng tốn chi phí ban quản lý dự án để chủ đầu tƣ có trách nhiệm thu hồi nhanh chóng số vốn Quy định Kho Bạc Nhà nƣớc có quyền tạm dừng toán vốn đầu tƣ nhà thầu có tốn vốn đầu tƣ hệ thống Kho bạc để thu hồi số vốn cho NSNN 86 - Đối với UBND tỉnh Gia Lai Kiện toàn ban quản lý dự án ĐTXD địa bàn theo hƣớng chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện Ban quản lý dự án nhóm I Hạn chế trình trạng giao làm chủ đầu tƣ đơn vị nhỏ lẻ không đủ lực Có chế tài kiên với chủ đầu tƣ, Ban quản lý dự án chậm lập báo cáo tốn Chấn chỉnh cơng tác thẩm tra, phê duyệt toán dự án địa bàn - Đối với Kho bạc Nhà nƣớc Thứ nhất, ban hành quy trình kiểm sốt TTVĐT thay quy trình số nội dung khơng phù hợp Quy trình cần quy định chi tiết nội dung, thủ tục giao nhận, nội dung kiểm soát cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ, mối quan hệ phận KBNN Đối với nội dung kiểm soát theo quy định văn pháp luật quy định thực theo văn pháp luật liên quan nhằm hạn chế phải sửa đổi quy trình kiểm sốt tốn nhiều lần văn pháp luật liên tục sửa đổi, bổ sung Hồn thiện quy trình theo quan điểm xây dựng quy trình kiểm sốt TTVĐT thống hƣớng dẫn quản lý tất loại dự án, nguồn vốn nƣớc Thứ hai, quy định thực cam kết chi: trƣờng hợp chủ đầu tƣ toán hợp đồng gửi hồ sơ toán kèm cam kết chi đến Kho bạc ngồi việc phạt vi phạm hành lĩnh vực kiểm sốt chi NSNN KBNN tính thời gian giải hồ sơ theo quy định cộng thêm thời gian phải thực kiểm soát cam kết chi Thứ ba, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đơn vị KBNN cấp, qua kịp thời phát vƣớng mắc trình thực hiện, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền để sửa đổi chế cho phù hợp với thực tế 87 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, KBNN Gia Lai nỗ lực phấn đấu đạt đƣợc kết đáng kể thực cơng tác kiểm sốt TTVĐT Bên cạnh tồn cần đƣợc khắc phục kịp thời tạo điều kiện giải ngân nhanh, thúc đẩy tiến độ thi cơng cơng trình, đồng thời góp phần tăng cƣờng quản lý vốn đầu tƣ, chống thất thoát lãng phí vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ Hồn thiện cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua KBNN vấn đề quan trọng tiến trình cải cách tài cơng nƣớc ta Kết nghiên cứu luận văn làm rõ nội dung bản: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa tổng quan nội dung cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua KBNN; nhƣ vai trò KBNN hệ thống tài nƣớc ta Thứ hai, luận văn đƣa phân tích sát thực thực trạng cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua KBNN Gia Lai giai đoạn 2011-2013 có đánh giá kết đạt đƣợc nhƣ tồn tại, hạn chế Bên cạnh làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới tồn tại, hạn chế Thứ ba, dựa đánh giá đầy đủ thực trạng, luận văn đƣa số giải pháp nhƣ số kiến nghị việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt TTVĐT qua KBNN Gia Lai năm đến Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan tới nhiều ngành nhiều cấp Nội dung luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Hy vọng thời gian tới cơng tác kiểm sốt TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai ngày hồn thiện góp phần thúc đẩy nhanh trình đầu tƣ XDCB thuộc nguồn vốn NSNN địa bàn./ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 háng năm 2014 Quốc hội khoá 13 [2] Luật Ngân sách nhà nƣớc số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Quốc hội khoá 11 [3] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng năm 2014 Quốc hội khoá 13 [4] Nghị Định số 12/2009/ NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2009 Chính Phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng [5] Nghị Định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình [6] Nghị định số 99/2007/CP-NĐ ngày 13 tháng năm 2007 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình [7] Thơng tƣ 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Bộ Tài hƣớng dẫn quản lý, toán vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN [8] Kho bạc Nhà nƣớc (2004), Báo cáo tổng kết năm thực nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu 2000-2004, Hà Nội [9] Kho bạc Nhà nƣớc (2005), Kho bạc Nhà nước 15 năm xây dựng phát triển, NXB Tài chính, Hà Nội [10] Kho bạc Nhà nƣớc (2006), Hệ thống văn hoạt động Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính,Hà Nội [11] Phạm Bình (2013), “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia qua KBNN cấp tỉnh, thành phố”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia,(136), tr 14-17 89 [12] Nguyễn Thị Cành (2008), Tài Chính cơng, tái lần thứ có sửa chữa bổ sung, NXB Đại học quốc gia, TP Hồ Chí Minh [13] Dƣơng Đăng Chinh Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình Quản lý Tài cơng, NXB Tài chính, TP Hà Nội [14] Nguyễn Văn Dần (2009), Chính sách tài khố cơng cụ điều tiết vĩ mơ kinh tế, NXB Tài chính, TP Hà Nội [15] Lâm Chí Dũng (2008), Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc, NXB Tài chính, TP Hà Nội [16] Vƣơng Thúc Đà (2013), Tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB KBNN Tam Kỳ”, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [17] Đoàn Kim Khuyên (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu qua KBNN Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý Ngân sách nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội [19] Nguyễn Hòa Nhân (2012), Giáo trình tài tiền tệ, NXB Tài chính, TP Hà Nội [20] Hồng Thị Lan Phƣơng (2010), Tăng cường cơng tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Liên Chiểu, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [21] Nguyễn Văn Quang (2014), “Kết năm triển khai thực chiến lƣợc phát triển Kho bạc Nhà nƣớc đến năm 2020 kế hoạch thực giai đoạn 2013-2015”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia,(139-140), tr.24-29 90 [22] Dƣơng Thị Ánh Tiên (2012), Tăng cường kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [23] Lê Hồ Thanh Tâm (2013), “Tạm ứng thu hồi tạm ứng vốn đầu tƣ Những vấn đề rút từ thực tiễn”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia,(132), tr 22-23 [24] Sử Đình Thành (2009), Giáo trình Lý thuyết Tài cơng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [25] Lƣơng Thị Hồng Thuý (2014), “Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ năm 2014”, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia,(146), tr 28-31 91 ... TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC GIA LAI .75 3.2.1 Hoàn thiện quy trình giao dịch cửa tốn vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc Gia Lai ... thống hóa tổng hợp vấn đề lý luận công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN Đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai thời gian qua, qua làm rõ kết đạt đƣợc với tồn cần... NSNN qua KBNN Gia Lai Phạm vi nghiên cứu luận văn chủ yếu tập trung vào nội dung cơng tác kiểm sốt TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 Trong có xem xét đến mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư NSNN qua kho bạc nhà nước gia lai , Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư NSNN qua kho bạc nhà nước gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn