Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở xây dựng thành phố đà nẵng

117 49 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THẢO NGUN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THẢO NGUN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Thảo Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP .7 1.1.1 Khái niệm .7 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp 1.1.3 Phân loại đơn vị nghiệp 1.2 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP .9 1.2.1 Nguồn kinh phí 1.2.2 Nội dung chi .12 1.2.3 Tự chủ khoản thu, mức thu .13 1.2.4 Tự chủ sử dụng nguồn tài 14 1.2.5 Tiền lương, tiền công, thu nhập 14 1.2.6 Sử dụng kết hoạt động tài năm 15 1.2.7 Sử dụng Quỹ 15 1.3 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 16 1.3.1 Cơng tác lập dự tốn 16 1.3.2 Các phần hành kế toán đơn vị nghiệp 19 1.3.4 Cơng tác kiểm kê, khóa sổ toán 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG .34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .35 2.1.1 Khái quát Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động quản lý đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 36 2.1.3 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 39 2.1.4 Đánh giá tình hình quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 47 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 49 2.2.1 Công tác lập dự toán thu chi 49 2.2.2 Kế toán phần hành .57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG 75 2.3.1 Những kết đạt công tác kế toán 75 2.3.2 Những tồn cơng tác kế tốn 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG .77 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .78 3.1 CƠ SỞ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 78 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 79 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác kế tốn phần hành đơn vị nghiệp Sở Xây dựng .82 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng 89 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm kê, tốn 94 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG .97 KẾT LUẬN .98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CNTT Cơng nghệ thơng tin HCSN Hành nghiệp KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tỷ lệ thu phí, lệ phí để lại đơn vị 40 2.2 Nguồn thu từ hoạt động SXKD dịch vụ 41 2.3 Nguồn thu đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng giai 42 đoạn từ năm 2011-2013 2.4 Khoản chi đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 44 theo nội dung giai đoạn từ năm 2011-2013 2.5 Tình hình sử dụng kết hoạt động tài đơn 46 vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng theo nội dung giai đoạn từ năm 2011-2013 2.6 Dự toán thu chi năm 2013 - Cty Công viên xanh Đà 50 Nẵng – Đơn vị tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động 2.7 Dự toán thu chi năm 2013 - Viện Quy hoạch Đà Nẵng – 53 Đơn vị đảm bảo toàn kinh phí hoạt động 2.8 Báo cáo tổng hợp khoản thu phí, lệ phí hoạt động 62 dịch vụ Cty công viên xanh Đà Nẵng năm 2013 2.9 Báo cáo tình hình thực dự toán chi NSNN hoạt 67 động SXKD dịch vụ - TT kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng 3.1 Báo cáo tổng hợp thu – chi 87 3.2 Tiêu chí phân phối thu nhập 92 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 1.1 Hạch tốn nguồn thu phí, lệ phí đơn vị nghiệp 22 1.2 Hạch toán khoản chi đơn vị nghiệp 25 1.3 Mô hình cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB 27 1.4 Hạch toán kế toán vốn đầu tư XDCB 30 2.1 Cơ cấu tổ chức đơn vị nghiệp 36 2.2 Quy trình lập dự tốn đơn vị nghiệp Sở Xây 49 dựng 2.3 Quy trình thẩm định chi ngân sách quan chủ quản 54 2.4 Kế tốn phần hành 57 2.5 Mơ hình tổ chức kế toán nguồn thu 58 2.6 Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ 60 2.7 Quy trình xử lý phần mềm phần hành kế toán nguồn 61 thu 2.8 Mơ hình kế tốn chi đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây 65 dựng 2.9 Quy trình xử lý phần mềm 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; quản lý hiệu nguồn kinh phí nhà nước, nguồn thu tình hình sử dụng kinh phí đơn vị nghiệp đòi hỏi cơng tác kế tốn, quản lý tài đơn vị nghiệp cần thực cách nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo sử dụng kinh phí nhà nước tiết kiệm, hiệu Qua thực tiễn với thay đổi chế quản lý tài theo hướng hội nhập với tài kế tốn cơng quốc tế, đặc biệt xu hướng cải cách tài cơng thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập chứng tỏ tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng bước hồn thiện nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao xét hai góc độ hiệu cơng việc kế tốn hiệu quản lý tài Vì vậy, vấn đề hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài sử dụng hiệu nguồn kinh phí NSNN Nhận thức vấn đề nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Trên sở đó, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn phục vụ cho quản lý tài đơn vị ... tốn đơn vị nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Chương 3: Cơ sở xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây. .. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ XÂY DỰNG 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn phần hành đơn vị nghiệp Sở Xây. .. chức cơng tác kế tốn đơn vị khảo sát gồm: quan sát trình xử lý công việc thực tế đơn vị; vấn trực tiếp cán làm việc liên quan đến công tác tài kế tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng, cán chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở xây dựng thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở xây dựng thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn