Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố đà nẵng

97 61 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ CẨM NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ CẨM NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Thị Cẩm Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.1 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN VÀ VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN 1.1.1 Chính sách kế toán 1.1.2 Vai trò sách kế tốn việc điều chỉnh lợi nhuận 21 1.2 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 24 1.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 24 1.2.2 Lý thuyết bất cân xứng thông tin (Asymetric information) .25 1.2.3 Lý thuyết chi phí trị (Political cost) 25 1.3 CÁC MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 26 1.3.1 Mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp 26 1.3.2 Mục tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 28 1.4.1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 28 1.4.2 Mức vay nợ 31 1.4.3 Khả vi phạm hợp đồng vay nợ 31 1.4.4 Chính sách thưởng dành cho nhà quản trị 32 1.4.5 Tình trạng niêm yết 32 1.4.6 Mức độ sử dụng hợp đồng liên quan tiêu kế tốn 32 1.4.7 Quy mơ doanh nghiệp 32 1.4.8 Trình độ kế tốn viên 33 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.2.1 Nghiên cứu định tính 35 2.2.2 Nghiên cứu định lượng 36 2.2.3 Quy trình nghiên cứu 42 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 3.1 MÔ TẢ MẪU 44 3.2 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 46 3.2.1 Xây dựng mơ hình đề giả thuyết nghiên cứu 46 3.2.2 Lựa chọn biến cho mơ hình 48 3.2.3 Phân tích độ tin cậy 58 3.2.4 Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính đa biến .63 3.2.5 Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 64 3.2.6 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 65 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CSKT : Chính sách kế tốn DN : Doanh nghiệp IAFC : Liên đồn kế tốn quốc tế IASC : Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế KTNN : Kiểm toán nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TP : Thành phố TSCĐ : Tài sản cố định VND : Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Thông tin doanh nghiệp 44 3.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố chi phí thuế 49 3.3 Phân tích ảnh hưởng nhân tố mức vay nợ 50 3.4 Phân tích ảnh hưởng nhân tố khả vi phạm hợp đồng vay 51 3.5 Phân tích ảnh hưởng nhân tố sách thưởng cho nhà quản trị 52 3.6 Phân tích ảnh hưởng nhân tố tình trang niêm yết 53 3.7 Phân tích ảnh hưởng nhân tố mức độ sử dụng hợp đồng liên quan tiêu kế tốn 54 3.8 Phân tích ảnh hưởng nhân tố quy mô doanh nghiệp 55 3.9 Phân tích ảnh hưởng nhân tố trình độ kế tốn viên 56 3.10 Phân tích ảnh hưởng nhân tố lợi ích việc lựa chọn CSKT 57 3.11 Kết phân tích độ tin cậy 58 3.12 Hệ số KMO Kiểm định Barlett 60 3.13 Ma trận xoay nhân tố 60 3.14 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 47 3.2 Đồ thị phân tán 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo tài sản phẩm cuối cơng tác kế tốn, mục tiêu phận kế tốn để cung cấp thơng tin tài cho đối tượng bên bên ngồi cơng ty Do tính đa dạng đối tượng sử dụng thơng tin nên báo cáo tài cung cấp thơng tin gì, mức độ xác chi tiết thơng tin chủ đề nhiều đối tượng quan tâm Với phương pháp kế toán lựa chọn thơng tin trình bày báo cáo tài khác Các nghiên cứu trước cho thấy, vận dụng sách kế tốn khác công ty phục thuộc vào nhiều yếu tố: nhận thức người sở hữu, né tránh thuế, thu hút vốn đầu tư mới, kỳ vọng tăng lợi nhuận… Chính tác nhân nhiều ảnh hưởng đến hành vi khác việc điều chỉnh lợi nhuận cách chấp nhận Chính sách kế tốn sách quan trọng doanh nghiệp; bao gồm nguyên tắc, sở phương pháp kế toán cụ thể doanh nghiệp áp dụng trình lập trình bày Báo cáo tài Chính sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp chuẩn mực kế toán cho phép lựa chọn phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, việc áp dụng sách kế tốn khác mang lại thơng tin khác trình bày báo cáo tài chính, nên bên cạnh việc lựa chọn sách kế tốn phù hợp theo chuẩn mực, doanh nghiệp phải lựa chọn sách kế tốn giúp họ “quản trị” lợi nhuận, mang lại thông tin có lợi cho họ Và vậy, thấy Chính sách kế tốn doanh nghiệp bị chi phối nhiều nhân tố chủ quan doanh nghiệp đó, việc tìm hiểu nhân tố vấn đề có tính cấp thiết giúp cho người sử dụng báo cáo tài dựa vào nhân tố dự đốn xu hướng lựa chọn sách kế tốn tăng hay giảm lợi nhuận doanh nghiệp, dự đoán tiêu báo áo tài thực tế có xu hướng tăng hay giảm so với số liệu trình bày Vì vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách kế tốn cần thiết trước thực trạng đáng lo ngại chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp xây lắp địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng Nhận thấy ý nghĩa thiết thực việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách kế tốn, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu bao gồm: · Nghiên cứu thực trạng áp dụng sách kế tốn cơng ty xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng · Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố có liên quan đến việc lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp xây lắp địa bàn TP · Đưa khuyến nghị nhằm nâng cao tính hiệu việc lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp xây lắp địa bàn TP Đà Nẵng 75 dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm sở chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế tốn cho lựa chọn hợp lý Tuy nhiên, thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nói chung hội nhập kế tốn nói riêng, số giải pháp mang tính định hướng cần xem xét cách tích cực, sau: Thứ nhất, phân tích trên, IAS/IFRS, giá trị hợp lý sử dụng ngày nhiều đo lường ghi nhận yếu tố BCTC Cuộc họp tháng 09/2009 Mỹ, nhóm nước G-20 xác nhận lại cam kết thúc đẩy việc hội tụ hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế ( IFRS) có đề cập đến việc sử dụng giá trị hợp lý sở đo lường chủ yếu nhằm tăng cường tính thích hợp thơng tin trình bày BCTC Cũng năm 2009, Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công bố dự thảo “Các quy định đo lường giá trị hợp lý’, đó, thống giá trị hợp lý “ giá trị đầu ra” tài sản hay nợ phải trả Trong đó, VAS1 đưa nguyên tắc giá gốc Việc sử dụng giá gốc làm sở đo lường chủ yếu đạt độ ‘tin cậy’ làm giảm tính ‘liên quan’ thơng tin cung cấp BCTC Do vậy, tương lai không xa, việc nghiên cứu, xây dựng sở lý luận điều kiện, phương pháp vận dụng “Nguyên tắc giá trị hợp lý” trở thành vấn đề cần Việt Nam xem xét thực cách nghiêm túc; Thứ hai, cần khẩn trương đánh giá, sửa đổi, bổ sung cập nhật 26 chuẩn mực ban hành cho phù hợp với thay đổi IAS/IFRS thực tiễn hoạt động kinh doanh Việt Nam; Thứ ba, nhằm đáp ứng kịp thời đổi phát triển kinh tế, cần sớm ban hành chuẩn mực kế toán liên quan đến đối tượng giao 76 dịch phát sinh đời sống kinh tế, bao gồm: Thanh toán cổ phiếu (IFRS 02); Tìm kiếm, thăm dò xác định giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản (IFRS 06); Cơng cụ tài (IFRS 7; IFRS 9); Các khỏan tài trợ Chính phủ (IAS 20): Tổn thất tài sản (IAS 36) Một số chuẩn mực cần có bước chuẩn bị để ban hành thời gian như: Tài sản nắm giữ để bán hoạt động kinh doanh không liên tục; Phúc lợi nhân viên; Nơng nghiệp; Cũng trình bày trên, việc lựa chọn sách kế tốn bị chi phối nhiều nhân tố chủ quan doanh nghiệp, nhân tố phần làm ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, tác giả đề xuất số giải pháp sau: · Đối với quan quản lý Nhà nước Cần tăng cường quy định chế tài xử phạt công ty niêm yết sàn giao dịch trường hợp công ty công bố thông tin sai lệch nhiều Kết nghiên cứu cho thấy, tình trạng niêm yết tạo động cho doanh nghiệp lựa chọn sách kế tốn tăng lợi nhuận Quy định doanh nghiệp không lỗ năm liên tục tạo áp lực lợi nhuận cơng ty niêm yết, cơng ty tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định có động muốn tăng lợi nhuận Và để thực mục tiêu trên, doanh nghiệp thực nhiều “thủ thuật”, liên quan việc áp dụng sách kế tốn, chí thực thêm số gian lận khác Do vậy, để hạn chế vấn đề này, quan có thẩm quyền cần quy định thêm chế tài, phạt nặng công ty 77 có mức lợi nhuận trước sau kiểm tốn chênh lệch lớn, chuyển từ lãi sang lỗ Đối với quan thuế, cần dựa vào kết phân tích nhân tố ảnh hưởng để tập trung nguồn lực kiểm tra vào cơng ty có động khai giảm thu nhập chịu thuế nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Các doanh nghiệp tư nhân, công ty công ty cổ phần đại chúng thường không chịu ảnh hưởng đáng kể từ chi phí phi thuế khó khăn việc vay nợ, doanh nghiệp bị đánh giá thấp, giá trị cơng ty giảm , điều tạo cho họ có động thực sách kế toán giảm thu nhập chịu thuế để tiết kiệm hay trì hỗn mức thuế phải nộp Các quan thuế, vậy, cần trọng công tác kiểm tra công ty việc áp dụng sách kế tốn nhằm giảm thu nhập chịu thuế Như vậy, Nhà nước đảm bảo thu thu đủ mức thuế phải nộp họ theo quy định luật thuế hành · Đối với cơng ty kiểm tốn Trước tiên, cần có nhấn mạnh tầm quan trọng việc tìm hiểu khách hàng (các DN) bắt đầu kiểm toán Việc cung cấp thơng tin hữu ích giúp cho việc xét đốn động khách hàng, qua biết xu hướng điều chỉnh LN họ (tăng hay giảm LN) việc lựa chọn CSKT, để từ thiết kế thủ tục kiểm tốn thích hợp Chẳng hạn như, cơng ty niêm yết có kết sản xuất kinh doanh bị lỗ năm trước có động thực CSKT làm tăng LN, tránh lỗ năm để tránh bị hủy niêm yết theo quy định, dựa vào thơng tin kiểm tốn viên xây dựng thủ tục kiểm toán phù hợp hiệu 78 Đối với kiểm toán ước tính kế tốn, cần thiết phải có tham gia kiểm tốn viên có kinh nghiệm trình độ chun mơn cao Ước tính kế tốn chất ước tính chủ quan vốn có nên “công cụ” quan trọng hữu hiệu mà doanh nghiệp sử dụng để “điều chỉnh” lợi nhuận, làm ảnh hưởng đến thơng tin trình bày báo cáo tài Nhìn chung, thủ tục chung để kiểm tốn ước tính kế tốn quy định rõ ràng VSA 540 – Kiểm toán ước tính kế tốn Tuy nhiên, tính chất phức tạp ước tính, khơng phải kiểm tốn viên đảm bảo thực tốt thủ tục Do vậy, cần có phân cơng cho kiểm tốn viên có kinh nghiệm trình độ chun mơn cao thực kiểm tốn ước tính · Đối với đối tượng sử dụng báo cáo tài Đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư xem người chịu thiệt hại trực tiếp báo cáo tài phản ánh thơng tin khơng trung thực Do vậy, cần có giải pháp để nhà đầu tư bảo vệ từ thiệt hại thơng tin chất lượng mang lại Điều quan trọng, nhà đầu tư tự bảo vệ mình, khơng dễ dàng để doanh nghiệp “qua mặt” thị trường vốn hoạt động hiệu dần tạo Trong dài hạn, thị trường vốn hoạt động hiệu dần đào thải doanh nghiệp không trung thực việc cơng bố thơng tin, qua chất lượng báo cáo tài dần nâng cao Thuyết minh báo cáo tài cung cấp thơng tin sách kế tốn ước tính kế tốn doanh nghiệp áp dụng Tuy nhiên, thực tế, nhiều nhà đầu tư bỏ qua nguồn thơng tin quan trọng thuyết minh sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành gây khó khăn cho nhà đầu tư 79 khơng có kiến thức kế tốn Như vậy, nhà đầu tư cần tự trang bị cho kiến thức liên quan đến việc đọc hiểu báo cáo tài chính, đặc biệt cần trọng thơng tin trình bày thuyết minh báo cáo tài Đối với ngân hàng – đại diện cho chủ nợ: Cần trọng tham khảo thêm nhiều nguồn thơng tin khác ngồi báo cáo tài khách hàng q trình thẩm định tín dụng Từ kết phân tích cho thấy nhân tố mức vay nợ có tác động đến định lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp, tức với doanh nghiệp vay nợ nhiều, sách kế tốn lựa chọn phù hợp để mức lợi nhuận ghi nhận cao hơn, qua báo cáo tài trình bày “đẹp” Như vậy, để phần hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp “lời giả, lỗ thật”, q trình thẩm định tín dụng, ngân hàng khơng nên xem xét mức lợi nhuận công bố hay dựa q nhiều vào thơng tin tài doanh nghiệp để định, mà nên trọng thêm thơng tin khác tính khả thi phương án kinh doanh (vì nguồn trả nợ doanh nghiệp), hay xem xét đến uy tín tín dụng doanh nghiệp Ngồi ra, ngân hàng cần trọng đến việc thực đầy đủ thủ tục liên quan đến việc thẩm định giám sát tài sản đảm bảo để bảo vệ có rủi ro xảy ra, tránh trường hợp doanh nghiệp khai khống giá trị tài sản đảm bảo sử dụng tài sản chấp ngân hàng khác làm tài sản đảm bảo Việc ngân hàng khơng q dựa vào báo cáo tài để định mặt làm giảm rủi ro cho ngân hàng, mặt khác góp phần làm giảm động “điều chỉnh” tăng lợi nhuận doanh nghiệp, qua đó, thơng tin báo cáo tài trình bày cách trung thực 80 Tóm lại, chuẩn mực kế tốn cho phép doanh nghiệp có quyền lựa chọn sách kế tốn áp dụng phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Tuy nhiên, thực tế, mục tiêu phù hợp này, doanh nghiệp phải cân nhắc lựa chọn sách kế tốn dựa nhiều nhân tố, động khác Chính nhân tố làm ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam Người sử dụng báo cáo tài cần có nhận thức rõ động doanh nghiệp, qua có nhìn khách quan rõ ràng thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp quan tâm để đưa định phù hợp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Vũ Hữu Ðức (2010), Những vấn đề lý thuyết kế toán, Nhà xuất Lao động, TP.HCM [2] Võ Thị Hồng Loan (2011), “Phân tích số đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng (số 1), 151-158 [3] TS Trần Đình Khơi Ngun (2012), “Chính sách kế tốn doanh nghiệp”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 260, tr.41-46 Tác giả đề cập đến sở lý thuyết đề xuất khung sở xây dựng sách kế toán doanh nghiệp Việt Nam [4] Nguyễn Thị Kim Oanh (2012), Ðánh giá vận dụng CSKT Công ty Cổ phần lương thực Dịch vụ Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Ðại học Ðà Nẵng; [5] Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (2009), Giáo trình Ngun lý Kế tốn, Nhà xuất giáo dục, Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn sách kế tốn bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Ðức, TP.HCM; [8] Phạm Thị Bích Vân (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp đến lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [9] Christos Tzovas (2006), “Factors influencing a firm’s accounting policy decisions when tax accounting and financial accounting coincide”, Managerial Auditing Journal, Vol 21 No 4, pp 372386; [10] Cloyd, B.C., Pratt, J and Stock, T (1996), “The use of financial accounting choice to support aggressive tax positions: public and private firms”, Journal of Accounting Research, Vol 34 No 1, pp 23-43; [11] Colin.R Dey, John R Grinyer, C.Donald Sinclair and Hana ElHabashy (2007), “Determinants of Accouning Choices in Egypt”, The Journal of Applied Accounting Research, Vol 8, pp 48-92; [12] Dhaliwal, D.S., Salamon, G.L and Smith, E.D (1982), “The effect of owner versus management control on the choice of accounting methods”, Journal of Accounting and Economics, pp 77-117; [13] Holthausen, R W and Leftwich, R W (1983), “The Economic Consequences of Accounting Choice: Implications of Costly Contracting and Monitoring”, Journal of Accounting and Economics, pp 77-117; [14] Serkan Narli (2010), “An alternative evaluation method for Likert type attitude scales: Rough set data analysis”, Scientific Research and Essays, Vol.5 (6), pp 523-524; [15] Steven C Hall and Laurie S Swinney (2004), “Accounting Policy Changes and Debt Contracts”, Management Research News, pp 3448; [16] Steven Young (1998), “The Determinants of Managerial Accounting Policy Choice: Further Evidence for the UK”, Accounting and Business Research, Vol 28 No 2, pp 131-143; [17] Watts, R L and Zimmerman, J L (1990), “Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective”, The Accounting Review, Vol 65 No 1, pp 131-156 Websites [18] Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn [19] Website kế tốn: http://webketoan.vn [20] Website tạp chí kế tốn: http://www.tapchiketoan.com PHỤ LỤC Bảng hỏi khảo sát Thông tin doanh nghiệp Số năm hoạt động: Nhỏ năm 1-3 năm 3-5 năm Trên năm Quy mô doanh nghiệp: Nhỏ 10 tỷ đồng 10-20 tỷ đồng 20-30 tỷ đồng 30-50 tỷ đồng Trên 50 tỷ đồng Loại hình cơng ty: Doanh nghiệp nhà nước Công ty liên doanh Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Khác Lợi nhuận tổng doanh thu bán hàng năm 2011: Nhỏ 5% 5-10% 1015% 1520% Trên 20% Bảng hỏi khảo sát Hướng dẫn: Xin lựa chọn câu hỏi sau cách khoanh tròn số từ đến Sau hoàn thành, mong nhận hồi âm quý công ty địa mail: Rát Cao Cao Trung Bình Thấp Chỉ tiêu Rất thấp Thang đo: [1] Rất thấp [2] Thấp [3] Trung bình [4] Cao [5] Rất cao Chi phí thuế THUE1 Doanh nghiệp luôn nộp thuế doanh nghiệp đầy đủ 5 5 định kỳ THUE2 Sự thay đổi mức thuế thu nhập doanh nghiệpảnh hưởng nhỏ đến việc áp dụng sách kế tốn THUE3 Cơng tác kế tốn giúp việc nộp thuế doanh nghiệp thời gian đầy đủ Mức vay nợ MVNO1 Mức vay nợ doanh nghiệp MVNO2 Mức vay nợ có ảnh hưởng đến lựa chọn sách kế 5 5 5 toán doanh nghiệp Khả vi phạm hợp đồng vay VPHD1 Các điều khoản hạn chế hợp đồng vay nợ có ảnh hưởng đến việc lựa chọn CSKT VPHD2 Doanh nghiệpsử dụng CSKT tăng lợi nhuận để tránh khả vi phạm hợp đồng Chính sách thưởng dành cho nhà quản trị CSTH1 Các nhà quản trị có xu hướng lựa chọn CSKT cho tối đa hóa mức lương, thưởng CSTH2 Chính sách thưởng dành cho nhà quản trị có ảnh hưởng đến lựa chọn CSKT Tình trạng niêm yết TTNY1 Các DN niêm yết có động thực CSKT tăng LN để nâng giá trị cổ phiếu TTNY2 Tình trạng niêm yết có ảnh hưởng đến lựa chọn CSKT 5 5 DN Mức độ sử dụng hợp đồng liên quan tiêu kế tốn MSHD1 DN thực CSKT cho giúp họ đạt tiêu kế toán nhằm thuận lợi việc ký kết hợp đồng MSHD3 Cấp độ mục tiêu áp dụng sách kế tốn cụ thể hóa cơng ty Quy mô doanh nghiệp QUMO1 Quy mô doanh nghiệp phù hợp với việc lựa chọn sách kế tốn QUMO2 Quy mơ doanh nghiệp tương lai yêu cầu việc tuân thủ thực sách kế tốn theo VAS Trình độ kế tốn viên TRDO1 Cán tài đào tạo đảm bảo thực 5 5 5 nguyên tắc sách kế tốn theo VAS TRDO2 Cán tài phải có chứng kế tốn Bộ Tài Chính TRDO3 Mức độ tham gia cán tài vào việc tham gia vào định lien quan đến áp dụng lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp TRDO4 Hiệu kế toán viên việc áp dụng sách kế tốn tốt Lợi ích việc lựa chọn CSKT LOIC1 Mức độ giảm thiểu chi phí thơng qua lựa chọn sách kế toán LOIC2 Mức độ giảm thiểu khiếu nại từ kiểm toán Nhà Nước LOIC3 Mức độ cạnh tranh cơng ty sau lựa chọn sách 5 kế toán LOIC4 Mức độ hay khả tăng lợi nhuận lựa chọn sách kế tốn ... thực việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách kế toán, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ CẨM NHUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán. .. LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.1 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN VÀ VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN 1.1.1 Chính sách kế tốn Chính sách kế tốn doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn