Sử dụng mô hình JONES để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013

91 24 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THÙY DƯƠNG SỬ DỤNG HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THÙY DƯƠNG SỬ DỤNG HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Công Phương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THỊ THÙY DƯƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN KẾ TOÁN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 1.1 CƠ SỞ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 1.2 ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 11 1.2.1 Định nghĩa, động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị 11 1.2.2 Vận dụng sách kế tốn để điều chỉnh lợi nhuận kế toán 15 1.3 CÁC HÌNH NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 27 1.3.1 Nhận diện điều chỉnh lợi nhuận 27 1.3.2 Các hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG GIẢ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 37 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 42 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.3.1 hình Modified Jones để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận 45 2.3.2 Chọn mẫu thu thập liệu 49 2.3.3 Xử lý số liệu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN 55 3.1 PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1.1 Sử dụng hình Modified Jones để kiểm định giả thuyết 55 3.1.2 Nhận xét kết nghiên cứu 69 3.2 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý 72 3.2.1 Đối với nhà đầu tư 72 3.2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước 73 3.2.3 Đối với kiểm toán viên tổ chức kiểm toán độc lập 74 3.2.4 Đối với tổ chức niêm yết 74 3.2.5 Đối với Bộ Tài Chính 75 3.2.6 Đối với quản lý nhà nước 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BTC : Bộ tài BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP : Cơng ty cổ phần CKTPHCM : Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh DN : Doanh nghiệp DAt : Biến kế tốn dồn tích điều chỉnh q nghiên cứu KTV : Kiểm toán viên LCTTTHĐKDt: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh quý nghiên cứu LNSTt : Lợi nhuận sau thuế quý nghiên cứu MCK : Mã chứng khoán NDAt : Biến kế toán dồn tích khơng thể điều chỉnh q nghiên cứu SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán STT : Số thứ tự TAt : Tổng biến kế tốn dồn tích quý nghiên cứu TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTCK : Thị trường chứng khoán TSCĐ : Tài sản cố định TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TAt : Tổng biến kế tốn dồn tích q nghiên cứu UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán nhà nước VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Ước tính phần trăm hồn thành để ghi nhận doanh thu 24 1.2 So sánh lợi nhuận hai phương án 27 1.3 Biến kế toán dồn tích 29 2.1 Danh sách cơng ty chọn mẫu 52 3.1 Số liệu thu thập từ báo cáo tài ngành Thực phẩm- 57 đồ uống - thuốc 3.2 Trình bày biến hình Modified Jones 60 3.3 Kết kiểm định hình Modified Jones 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát hành thêm cổ phiếu hình thức tài trợ vốn cho cơng ty niêm yết Đây hình thức vừa khả thi vừa an tồn tài nhiều doanh nghiệp lựa chọn Trước đầu tư vào doanh nghiệp, nhà đầu tư thường quan tâm đến khả sinh lời hiệu hoạt động cơng ty Chỉ tiêu lợi nhuận tiêu quan trọng phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Đó lý khiến nhà quản trị cơng ty ln tìm cách để chuyển dịch lợi nhuận kỳ sau lợi nhuận kỳ trước kỳ chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu nhờ vào tính linh hoạt chuẩn mực chế độ kế toán nhằm thu hút nhà đầu tư Do đó, phát hành thêm cổ phiếu thị trường chứng khoán, khả công ty cổ phần điều chỉnh tăng lợi nhuận cao Điều khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu tiêu lợi nhuận kỳ phát hành thêm cổ phiếu có báo cáo trung thực hay không? Việc điều chỉnh lợi nhuận làm sai lệch tình hình tài doanh nghiệp dẫn đến hậu vô lớn nhà đầu tư nhà đầu tư bị đánh lừa chịu thiệt hại nặng nề định đầu tư liên quan đến thông tin sai lệch cung cấp doanh nghiệp Về lâu dài, điều chỉnh lợi nhuận ảnh hưởng đến phát triển lành mạnh thị trường chứng khốn Việt Nam Vì vậy, việc nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị thơng qua hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận nhằm giúp đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt nhà đầu tư có nguồn thơng tin xác để đưa định đắn vấn đề có ý nghĩa lớn Và hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận cho ưu việt hình Modified Jones1 Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực nghiệm vận dụng hình để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận Nhận thấy ý nghĩa thiết thực đó, tơi chọn đề tài: “Sử dụng hình Jones để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình Jones Cụ thể nghiên cứu tìm kiếm câu trả lời có hay khơng hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hành động điều chỉnh lợi nhuận bối cảnh phát hành thêm cổ phiếu * Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: Phạm vi nghiên cứu công ty niêm yết sở GDCK TP Hồ Chí Minh có phát hành thêm cổ phiếu - Về mặt thời gian: đánh giá điều chỉnh lợi nhuận kế toán quý liền trước quý phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng cách tiếp cận thực chứng, sử dụng hình tốn thống kê để chứng minh giả thuyết Quy trình nghiên cứu từ lập luận đặt giả thuyết nghiên cứu, sau thu thập số liệu từ báo cáo tài cơng ty niêm yết sở GDCK TP Hồ Chí Minh quý chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu quý liền trước; sử dụng hình nhận diện quản trị lợi Được trích dẫn nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Công Phương (năm 2005) nhuận Modified Jones (1995) để kiểm định giả thuyết; phân tích kết thực thông qua việc vận dụng công cụ thống kê tốn (kiểm định dấu Sign test) Thơng tin, số liệu thu thập nguồn thơng tin có liên quan đến hoạt động phát hành thêm cổ phiếu, số liệu kết hoạt động kinh doanh, số liệu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh số liệu báo cáo tài có liên quan khác Thông tin phát hành thêm cổ phiếu thu thập từ nguồn Stoxplus Số liệu sau thu thập xử lý hình nhận diện quản trị lợi nhuận Modified Jones (1995) để kiểm định giả thuyết hỗ trợ Excel SPSS 16.0 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu cung cấp chứng hành động quản trị lợi nhuận công ty niêm yết Hose bối cảnh phát hành thêm cổ phiếu, từ giúp cho đối tượng sử dụng thơng tin có nhìn xác tiêu lợi nhuận công ty niêm yết Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị Chương 2: Giả thuyết phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích, trình bày kết nghiên cứu kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Điều chỉnh lợi nhuận “một can thiệp có cân nhắc q trình cung cấp thơng tin tài nhằm đạt mục đích cá nhân” (Schipper 1989)2 Điều chỉnh lợi nhuận phản ảnh hành động nhà quản trị việc lựa chọn phương pháp kế toán để mang lại lợi ích cho họ Được trích dẫn nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Công Phương (năm 2005) 70 2/2013 chiếm tỷ lệ 43,74% tổng tài sản đầu quý, tổng tài sản công ty KSA đầu quý 2/2013 345.562 triệu đồng Không KSA, công ty CP Đường Biên Hòa (BHS) có mức điều chỉnh lợi nhuận quý 1/2013 chiếm tỷ lệ 38,79% tổng tài sản đầu quý, tổng tài sản công ty KSA đầu quý 1/2013 lại lên tới số 2.107.920 triệu đồng Việc điều chỉnh tăng lợi nhuận đem lại kết mong đợi cho công ty Cụ thể, 18 cơng ty có điều chỉnh tăng lợi nhuận có đợt chào bán thành cơng làm tăng vốn điều lệ năm 2013 Hơn nữa, giá cổ phiếu trung bình ngày thức phát hành công ty 16.333 đồng/cổ phiếu cao so với giá cổ phiếu trung bình công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận ngày thức phát hành mẫu 9.500 đồng/cổ phiếu Với cơng ty CP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai (SEC), việc điều chỉnh tăng lợi nhuận ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thị trường cổ phiếu Cụ thể, ngày thức phát hành giá cổ phiếu công ty đạt 14.600 đồng/cổ phiếu, có thời điểm giá cổ phiếu cơng ty giảm xuống mệnh giá 9.100 đồng/cổ phiếu Tương tự SEC, công ty CP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu (DHM) với việc điều chỉnh tăng lợi nhuận làm giá cổ phiếu ngày thức phát hành tăng đạt 14.200 đồng/cổ phiếu giá cao cổ phiếu công ty năm qua giá thấp cổ phiếu công ty 5.600 đồng/cổ phiếu – nửa giá trị mệnh giá Đợt phát hành bổ sung coi thành công công ty này, làm tăng vồn điều lệ từ 160.000 triệu đồng năm 2011 lên 234.984 triệu đồng năm 2013 Đối với 18 công ty trên, việc điều chỉnh tăng lợi nhuận trước đợt phát hành bổ sung cổ phiếu tác động nhiều tới giá cổ phiếu Cụ thể, có 12 71 tổng số 18 cơng ty có giá cổ phiếu ngày phát hành cao mệnh giá công ty lại có giá cổ phiếu ngày thức phát hành cổ phiếu không cao mệnh giá cao so với giá cổ phiếu thời điểm cổ phiếu cơng ty giảm giá thấp Cơng ty CP Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận (KSA) có mức điều chỉnh lợi nhuận cao, không làm cho giá cổ phiếu tăng mệnh giá đạt 9.100 đồng/cổ phiếu cao nhiều so với giá cổ phiếu thời điểm thấp vòng năm qua 6.100 đồng/cổ phiếu Từ cho thấy mức độ điều chỉnh lợi nhuận đáng báo động, làm thay đổi hồn tồn tình hình tài doanh nghiệp, từ lỗ nhiều thành lỗ ít, từ lãi thành lãi nhiều ngược lại Thậm chí có trường hợp từ lỗ biến thành lãi làm cho thông tin báo cáo tài cung cấp cơng ty khơng trung thực Động để cơng ty thực việc điều chỉnh tăng lợi nhuận quý chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu để tạo ý nhà đầu tư đánh giá hiệu kinh doanh triển vọng tăng trưởng cơng ty Qua tăng giá trị thị trường cổ phiếu công ty chào bán thành cơng Số lại điều chỉnh giảm lợi nhuận khơng phải khơng muốn tăng “hấp dẫn” hiệu kinh doanh nhà đầu tư, mà cơng ty tồn nhiều mục tiêu khác công ty ưu tiên cho mục tiêu khác mà mục tiêu thu hút nhà đầu tư Chẳng hạn để tiết kiệm chi phí thuế TNDN phải nộp liên quan đến chi phí thưởng hiệu kinh doanh lợi nhuận thực tế nhỏ nhiều so với giới hạn mức lợi nhuận nhận thưởng, nhà quản trị điều chỉnh giảm lợi nhuận dịch chuyển năm sau đằng họ không thưởng năm này, Hoặc cơng ty có doanh thu 72 chọn thời điểm công bố vào giai đoạn quan trọng 3.2 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý Qua kết kiểm định cho thấy phần lớn công ty niêm yết điều chỉnh tăng lợi nhuận trước phát hành thêm cổ phiếu Mà tiêu lợi nhuận sử dụng phổ biến để đánh giá hiệu hoạt động công ty Cho nên, lợi nhuận bị điều chỉnh theo mong muốn nhà quản trị, nhà đầu tư gặp rủi ro trước định Hơn nữa, nhiều vấn đề khác như: khoản thu ngân sách từ thuế TNDN, chi phí thưởng lợi nhuận, chịu ảnh hưởng từ hành vi Vì vậy, cần thiết phải tăng cường tính trung thực tiêu lợi nhuận, điều kiện thị trường chứng khoán ngày phát triển Qua nghiên cứu nhìn nhận, tác giả đưa kiến nghị quan, tổ chức có liên quan theo hướng sau: 3.2.1 Đối với nhà đầu tư Trong bối cảnh kinh tế khó khăn sức ép doanh nghiệp niêm yết để đạt tiêu lợi nhuận kế hoạch lớn Các doanh nghiệp niêm yết vận dụng nhiều thủ thuật kế toán để “đánh bóng” báo cáo tài “thổi phồng” lợi nhuận nhằm giữ giá cổ phiếu, tránh sức ép cổ đông, phát hành thêm tăng vốn chống đỡ lại sóng gió khó khăn tài Do đó, để có định đầu tư đắn, nhà đầu tư cần có kiến thức đầy đủ BCTC, phân tích logic yếu tố cấu thành nên BCTC để đánh giá xác tiêu lợi nhuận Chẳng hạn: tiêu doanh thu tăng đòi hỏi tiêu tiền nợ phải thu tăng, tiêu chi phí tăng đòi hỏi tiêu tiền giảm nợ phải trả tăng, Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị Một giải pháp cần thiết cung 73 cấp kiến thức điều chỉnh lợi nhuận chương trình học kế tốn- kiểm tốn- tài Nhà đầu tư cần phải tính tốn biến kế tốn dồn tích sở tiêu lợi nhuận sau thuế dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cung cấp báo cáo tài doanh nghiệp Từ đó, đánh giá độ vênh lợi nhuận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dựa vào hình nhận diện điều chỉnh lợi nhuận đơn giản trình bày Healy Model, DeAngelo Model, Friedlan Model, Dechow Sloan Model để tìm biến kế tốn điều chỉnh để nhận diện có hay khơng hành vi điều chình lợi nhuận nhà quản trị Tuy nhiên, cần lưu ý hình đơn giản, dễ tính tốn lại thiếu xác quy doanh nghiệp thay đổi qua năm Do đó, tác giả khuyến cáo thu thập số liệu, nhà đầu tư vận dụng hình Modified Joens đề tài trình bày để nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị nhằm đưa định đắn 3.2.2 Đối với Ủy ban chứng khốn Nhà nước Qua q trình thu thập liệu để thực đề tài, tác giả nhận thấy số lớn công ty niêm yết chưa cơng khai báo cáo tài kịp thời theo quy định pháp luật công khai thơng tin tình hình tài chưa kiểm tốn khơng nêu rõ việc lựa chọn vận dụng sách kế tốn có trường hợp thơng tin cơng bố đính lại nhiều lần Nên Ủy ban chứng khoán Nhà nước cần đạo giám sát thực việc công khai thơng tin tình hình tài chính, cơng bố thơng tin nâng cao chất lượng BCTC Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh cơng ty có vi phạm việc lập 74 công bố BCTC Có thể phạt hành hủy niêm yết nhằm răn đe công ty niêm yết 3.2.3 Đối với kiểm toán viên tổ chức kiểm toán độc lập Hầu hết BCTC công ty niêm yết công bố kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập Tuy nhiên, qua kết kiểm tra hình nghiên cứu quản trị lợi nhuận, hầu hết cơng ty có điều chỉnh lợi nhuận Nên thiết nghĩ việc kiểm toán BCTC cần trọng đến tính trung thực thơng tin BCTC đặc biệt tiêu lợi nhuận bên cạnh việc xem xét tính tn thủ chuẩn mực kế tốn doanh nghiệp Để thực điều này, trước hết kiểm toán viên cần sâu xem xét đến ước tính kế tốn để có kết luận xác tính trung thực BCTC đặc biệt tính trung thực tiêu lợi nhuận Hơn nữa, việc kiểm toán cần sâu làm rõ lý việc thay đổi sách kế tốn việc thay đổi sách kế tốn có ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí lợi nhuận kỳ so với việc không thay đổi để từ người sử dụng thơng tin có nhìn đắn tiêu lợi nhuận doanh nghiệp trường hợp có thay đổi sách kế toán, tránh khả nhà quản trị vận dụng việc thay đổi sách kế tốn để điều chỉnh lợi nhuận theo ý muốn chủ quan Cuối cùng, kiểm toán BCTC doanh nghiệp, kiểm toán viên cần sâu xem xét đến việc phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí sở lựa chọn số kỳ phân bổ, số kỳ trích trước khoản chi phí nhà quản trị nhằm đảm bảo tính trung thực thơng tin cung cấp BCTC 3.2.4 Đối với tổ chức niêm yết Khi vận dụng sách kế tốn để điều chỉnh lợi nhuận kỳ 75 tăng lên tất yếu lợi nhuận kỳ sau giảm xuống, công ty gặp khó khăn Vì vậy, tổ chức niêm yết cần tránh chạy theo hấp dẫn lợi ích ngắn hạn trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài Nên thiết nghĩ công ty niêm yết cần nâng cao nhận thức vai trò cung cấp thơng tin kế tốn minh bạch, trung thực cho nhà đầu tư Có vậy, tạo niềm tin uy tín lâu dài với nhà đầu tư Tổ chức niêm yết cần xây dựng hệ thống tiêu để đánh giá lực nhà quản lý, đặc biệt ý kết hợp đánh giá tiêu tài ngắn hạn tiêu tài dài hạn xác định khoản lương thưởng cho nhà quản trị Như tránh việc nhà quản trị điều chỉnh lợi nhuận kế tốn ngắn hạn động tiền thưởng dành cho họ Cần trọng cơng tác kiểm tốn nội bộ, đặc biệt trọng giá trị ước tính kế tốn để đảm bảo cung cấp thơng tin kế tốn xác, trung thực, đầy đủ 3.2.5 Đối với Bộ Tài Chính Trong bối cảnh bùng nổ thị trường chứng khoán thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp tùy theo ý muốn chủ quan nhà quản trị thực quản trị lợi nhuận, điều chỉnh lợi nhuận kế toán tăng giảm mức lợi nhuận thực tế Để điều chỉnh lợi nhuận, nhà quản trị làm méo thơng tin kế tốn, làm cho luồng thơng tin kế tốn chất lượng ảnh hưởng đến tính trung thực thơng tin kế tốn Dưới góc độ nhà quản trị doanh nghiệp, để phục vụ cho mục tiêu mang tính chủ quan nên họ khơng quan tâm đến tính trung thực luồng thông tin cung cấp, luồng thông tin lập nằm khuôn khổ chuẩn mực kế tốn 76 quy định Hay nói cách khác, luồng thông tin hợp pháp Tuy nhiên, đối tượng sử dụng thông tin khác, hậu luồng thông tin trung thực kéo theo tác động khó lường như: thổi phồng lợi nhuận doanh nghiệp nhằm đánh lừa nhà đầu tư, điều chỉnh lợi nhuận thấp mức thực tế nhằm tiết kiệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Từ thực tế này, thiết nghĩ Bộ tài cần có quy chế chặt chẽ mặt trình bày thơng tin BCTC theo hướng sau: - Bộ Tài Chính cần tiếp tục hồn thiện hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam theo hướng coi trọng ước tính kế tốn để lập BCTC Giá trị ước tính kế tốn mang nặng tính chủ quan người làm kế tốn Vì Bộ Tài Chính cần có hướng dẫn sử dụng ước tính kế tốn, phải có sở tính tốn xác định khơng thể ước tính cách tùy ý tạo điều kiện cho nhà quản trị vận dụng để điều chỉnh lợi nhuận theo ý muốn chủ quan họ - Trong báo cáo tài doanh nghiệp ln có phần thuyết minh Tuy nhiên nay, hầu hết doanh nghiệp trình bày BCTC phần thuyết minh chưa trọng Hay nói cách khác, doanh nghiệp chủ yếu cung cấp số liệu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thực tế, số liệu trình bày biểu mắt thường khơng thể nhìn thấy mức độ điều chỉnh thơng tin tiêu Do vậy, cần bắt buộc doanh nghiệp tiết hóa thuyết minh BCTC, phản ánh giải trình thật cụ thể số liệu tiêu Việc chi tiết thực theo hướng nhấn mạnh đến giải trình việc vận dụng phương pháp kế tốn, ước tính kế tốn sở chọn kỳ phân bổ chi phí trích trước chi phí, để người sử dụng BCTC có nhiều thơng tin bên cạnh số liệu kế toán để đưa định kinh tế 77 - Hiện nay, CMKT Việt Nam lạc hậu so với CMKT quốc tế Bộ Tài cần cập nhật hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Ví dụ, IAS-02 khơng cho phép tính giá hàng xuất kho theo phương pháp Nhập sau - Xuất trước (LIFO) Đặc điểm vật chất bình thường hàng tồn kho có thời hạn sử dụng, nên thực tế, loại sản phẩm sản xuất trước phải tiêu thụ trước phương pháp Nhập sau - Xuất trước không phản ánh giá trị hàng tồn kho Hơn nữa, theo kinh nghiệm giới, phương pháp Nhập sau - Xuất trước áp dụng kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát không phù hợp với đặc điểm kinh tế Việt Nam Nói xác phương pháp LIFO thường khơng phù hợp với dòng vận động hàng tồn kho Áp dụng LIFO dẫn đến giá trị hàng tồn kho khơng có liên hệ với giá hành hàng tồn kho, dẫn đến làm sai lệch lợi nhuận LIFO LIFO thường doanh nghiệp sử dụng lợi ích thuế TNDN phương pháp mang lại Do đó, việc loại bỏ bớt lựa chọn sách kế toán đồng nghĩa với việc giảm bớt hội cho nhà quản trị thực hành động điều chỉnh lợi nhuận phương pháp kế tốn khơng phù hợp 3.2.6 Đối với quản lý nhà nước Cần tăng cường giám sát hoạt động kiểm toán BCTC nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm tốn Luật pháp u cầu để n lòng cho người sử dụng báo cáo tài phải kiểm tốn có thơng tin kinh tế kiểm toán tin cậy cho việc đề định hiệu hợp lý Việc qui định mang tính pháp lý bắt buộc thơng tin tài trước cơng bố phải kiểm tốn, điều thể rõ nét vai trò kiểm tốn q trình đổi kinh tế Kiểm tốn độc lập khơng thể thiếu hoạt động kinh tế kinh 78 tế thị trường có quan lý Nhà nước Kiểm toán làm tăng mức độ tin cậy thơng tin tài chính, góp phần lành mạnh hoá quan hệ kinh tế Tuy nhiên, lý mà chất lượng hoạt động kiểm tốn khơng trọng thực tế nhiều BCTC kiểm toán trước cơng bố, đến đổ bể thật phơi bày Cần ban hành quy chế cụ thể mức xử phạt công ty niêm yết không báo cáo trung thực thông tin BCTC: phạt thật nặng nhằm đủ sức răn đe ngăn ngừa hành vi vi phạm 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Cung cấp thông tin minh bạch, đáng tin cậy nhiệm vụ cốt lõi mà nhà đầu tư đặt cho công ty niêm yết Tuy nhiên nhiệm vụ đặt cho Bộ Tài Chính, UBCKNN cơng tác giám sát, kiểm tra thơng tin mà doanh nghiệp cơng bố để tạo lòng tin cho nhà đầu tư hữu nhà đầu tư tiềm Nhà đầu tư quan chức phải đặt yêu cầu cao hơn, thận trọng thông tin mà BCTC công ty niêm yết đưa Nhà đầu tự cần tự bảo vệ cách nâng cao trình độ đọc, hiểu, phân tích BCTC ý kiến kiểm tốn viên để có định đầu tư đắn Bên cạnh đó, nhà đầu tư vận dụng hình để nhận diện hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị, từ có nhìn xác tiêu lợi nhuận cơng ty niêm yết có định đầu tư đắn Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh có hiệu vấn đề mấu chốt phải kiểm soát mức độ trung thực thông tin BCTC cơng ty niêm yết từ phía nhà nước, nhà đầu tư, tổ chức kiểm toán độc lập, cơng ty niêm yết Các tổ chức cá nhân liên quan đến tính minh bạch thông tin công bố BCTC công ty niêm yết phải hiểu hết trách nhiệm cung cấp thơng tin, thực kiểm tốn sử dụng thơng tin để có định đầu tư Các quy định văn pháp luật hành Việt Nam, thông lệ quốc tế xử lý vi phạm liên quan đến tính minh bạch thơng tin tài cơng khai niêm yết TTCK góp phần giúp bên liên quan nhận rõ trách nhiệm để làm lành mạnh hố TTCK non trẻ Việt Nam 80 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu trước cho thấy, tồn tượng điều chỉnh lợi nhuận mục tiêu khác cơng ty niêm yết thu hút đầu tư, tiết kiệm thuế, … Đối với công ty niêm yết trước phát hành thêm cổ phiếu thường có xu hướng điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán để thu hút đầu tư Nghiên cứu nhằm giúp cho đối tượng sử thông tin nhận diện việc điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trường hợp phát hành thêm cổ phiếu thông qua việc thu thập số liệu kiểm định việc điều chỉnh lợi nhuận hình nghiên cứu điều chỉnh lợi nhuận Modified Jones Từ giúp đối tượng sử dụng thơng tin có nguồn thơng tin xác để đưa định đắn Đồng thời nghiên cứu đưa số kiến nghị với bên có liên quan nhằm nâng cao chất lượng thông tin công bố BCTC công ty niêm yết Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu mẫu nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận chưa đủ lớn đặc điểm hình nghiên cứu phải thu thập sở số liệu lớn Do đó, nghiên cứu thực cho mẫu năm 2013 Hạn chế làm cho kết nghiên cứu phần bị ảnh hưởng Tuy nhiên nghiên cứu phần giúp đối tượng sử dụng thông tin mà đặc biệt nhà đầu tư nhận biết có hay không hành động điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trước phát hành thêm cổ phiếu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam [2] Bộ tài (2009), Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp, TT/228/2009 [3] Bộ tài (2010), Hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn, TT/09/2010 [4] Đường Nguyễn Hưng (3/2013) “Hành vi quản trị lợi nhuận thông tin lợi nhuận công bố BCTC”, Tạp chí KT & KiT [5] TS Nguyễn Cơng Phương (4/2009), “Kế tốn theo sở dồn tích quản trị lợi nhuận doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn, ( số 77 &78) [6] TS Nguyễn Cơng Phương (2005), “Kế tốn dồn tích kế tốn tiền”, Tạp chí kinh tế phát triển số 98 [7] TS Nguyễn Công Phương - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (9/2005) Tiềm năng- Động lực giải pháp, Hội thảo khoa học kinh tế Miền trung, Tây Nguyên [8] TS Nguyễn Cơng Phương (12/2007), “Về tính trung thực tiêu lợi nhuận”, Tạp chí kế tốn, (số 69) [9] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn sách kế toán bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Huỳnh Thị Vân (2012), Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phẩn năm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng Tiếng Anh [11] John M friedlan, York University, Accounting choices of issuers of Initial Public Offerings [12] Naoual Rifi.2010 The fluence of Large Shareholders on Earnings Mana in the pre-and post IFRS periods Master thesis Accountancy Các Website [13] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130921/lai-bong-dung-thanhlo.aspx [14] http://vfpress.vn/threads/nhung-gian-lan-bao-cao-tai-chinh-pho-biennhat-va-thuc-trang-tai-viet-nam [15] http://www.khoahockiemtoan.vn/ thuc trang cong bo thong tin ke toan cua doanh nghiep niem yet [16] http://www.tapchiketoan.com/ke-toan/ke-toan-tong-hop/cac-man-phuphep-trong-bao-cao-tai-chinh.html [17] Website Sở giao dịch chứng khoán TP HCM http://www.hsx.vn [18] http://finance.vietstock.vn [19] http://vietstock.vn/2014/04/sau-kiem-toan-80-doanh-nghiep-phai-dieuchinh-lai-sau-thue-737-341507.htm [20] http://stox.vn/DataReport/Detail/newest/170/huy-dong-von-tren-ttck6t2013.html PHỤ LỤC Bảng kết xử lý số liệu phần mềm SPSS Coefficientsa Model (Constant) 1/A4/12 Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error 113 T Beta 043 -9811.963 15180.351 Sig 2.624 018 -.148 -.646 527 ∆REV1/13/A4/12 -.102 190 -.125 -.538 598 PPE1/13/A4/12 -.135 082 -.381 -1.638 121 a Dependent Variable: TA1/13/A4/12 ... công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu thơng qua mơ hình Jones. .. NẴNG PHAN THỊ THÙY DƯƠNG SỬ DỤNG MƠ HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30... nhuận công ty cổ phần năm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Với thời gian nghiên cứu năm 2008 đến năm 2010 Tác giả sử dụng mơ hình DeAnglo Friedlan đưa kết luận phần lớn cơng ty niêm yết
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng mô hình JONES để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 , Sử dụng mô hình JONES để nhận diện điều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn