Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk nông

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG , NGUYỄN HUY BÉ MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Trƣơng Bá Thanh Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhânChi nhánh Đắk Nơng” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chƣa đƣợc công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận văn mà khơng đƣợc trích dẫn theo quy định Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp trƣờng đại học sở đào tạo khác Ngƣời cam đoan NGUYỄN HUY BÉ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thƣơng mại 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng nhân 1.1.3 Phân loại cho vay khách hàng nhân 11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 13 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân .16 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN 17 1.3.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 17 1.3.2 Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 18 1.3.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng 18 1.3.4 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 20 1.3.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG .30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 32 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 34 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 39 2.2.1 Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 39 2.2.2 Các biện pháp thực kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 40 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 51 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN 57 2.3.1 Kết đạt đƣợc 57 2.3.2 Tồn tại, hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 61 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 61 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 61 3.1.2 Định hƣớng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 62 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 63 3.2.1 Các giải pháp nâng cao hiệu chất lƣợng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 63 3.2.2 Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng 65 3.2.3 Giải pháp nhân 68 3.2.4 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất xảy rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân 70 3.2.5 Các giải pháp khác 75 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 75 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 81 3.3.3 Đối với Chính phủ 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay CBTD Cán tín dụng HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại GDBĐ Giao dịch bảo đảm PDTD Phê duyệt tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng QSD Quyền sử dụng QSH Quyền sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng QHKH Quan hệ khách hàng KHCN Khách hàng nhân XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội KSRR Kiểm soát rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 -2013 35 2.2 Nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2011 - 2013 36 2.3 Dƣ nợ cho vay giai đoạn năm 2011 – 2013 37 2.4 Công tác cho vay KHCN giai đoạn năm 2011 – 2013 38 2.5 Biến động số lƣợng khách hàng nợ nhóm đến nhóm 5, nợ xấu KHCN giai đoạn năm 2011 - 2013 42 2.6 Thống kê bảo hiểm tín dụng KHCN Vietinbank – Đắk Nông 44 2.7 Mức độ đa dạng hóa lĩnh vực cho vay KHCN giai đoạn năm 2011 - 2013 45 2.8 Loại tài sản đảm bảo khoản vay KHCN giai đoạn năm 2011 – 2013 48 2.9 Nợ hạn theo nhóm 2011 - 2013 51 2.10 Số lƣợng khách hàng có nợ hạn 2011 - 2013 52 2.11 Biến động tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm 5, nợ xấu KHCN giai đoạn năm 2011 – 2013 53 2.12 Rủi ro tín dụng cho vay KHCN giai đoạn năm 2011 – 2013 54 2.13 Biến động tỷ lệ trích lập dự phòng chung, dự phòng cụ thể khoản vay KHCN 55 2.14 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay khách hàng nhân 56 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời gian vừa qua, mơi trƣờng kinh doanh có nhiều biến động, hệ thống ngân hàng trình tái cấu ảnh hƣởng lớn đến hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, vai trò Ngân hàng bán lẻ ngày đƣợc thể nét Hoạt động Ngân hàng bán lẻ với ƣu điểm lĩnh vực phân tán rủi ro, chịu ảnh hƣởng chu kỳ kinh tế so với lĩnh vực khác Bên cạnh đó, bán lẻ góp phần quan trọng việc mở rộng thị phần, nâng cao lực cạnh tranh, ổn định hoạt động cho Ngân hàng Cho vay KHCN mảng quan trọng hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng bán lẻ Các Ngân hàng thƣơng mại có xu hƣớng chuyển sang tiếp cận cho vay vốn khách hàng nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ Khi chuyển sang đối tƣợng khách hàng này, ngân hàng có hội mở rộng thị trƣờng, đẩy mạnh tiềm phát triển tăng khả phân tán rủi ro công tác cho vay Hiện nay, tơi cơng tác phòng Khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông Cùng với mặt tích cực từ chuyển đổi mơ hình mới, thấy phát sinh nhiều vấn đề rủi ro cơng tác cho vay vấn đề nợ xấu tăng cao, khoản nợ tới hạn có nguy thành nợ xấu, Ngân h cạnh tranh hệ thống ngân hàng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc quản lý, kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng phát triển ngân hàng thƣơng mại, kết hợp với thực tế thu nhận từ q trình cơng tác Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông Tôi chọn đề tài: “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông” Mục tiêu nghiên cứu - Làm sáng tỏ lý luận chung RRTD kiểm soát RRTD cho vay khách hàng nhân NHTM - Đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng nhân ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Đắk Nông Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân NHTM? - Những tồn kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông thời gian qua? Nguyên nhân? - Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông cần làm để hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN thời gian tới 77 - Bộ phận Marketing, phát triển khách hàng: Là phận nòng cốt việc quản trị quan hệ với khách hàng nhƣ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu sản phẩm ngân hàng cho khách hàng nhƣ tìm hiểu nhu cầu khách hàng để giúp ngân hàng hoàn thiện, phát triển sản phẩm tối ƣu cho khách hàng Đây phận hƣớng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thu thập hồ sơ vay vốn khách hàng để cung cấp cho phận thẩm định/tái thẩm định tín dụng - Bộ phận thẩm định tín dụng: Thực chức thẩm định tín dụng độc lập, phân tích số liệu, hồ sơ khách hàng cung cấp, thực kiểm tra thực tế khách hàng, đối chiếu với thơng tin có, tham chiếu quy định ngân hàng để lập tờ trình đề xuất tín dụng cho khách hàng - Sớm hồn thiện quy chế, quy định, quy trình hoạt động khối quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ khối quản lý tín dụng khối kinh doanh quản tri, kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng; Hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng cho phù hợp với điều kiện hoạt động bƣớc tiếp cận với chuẩn mực Basel II - Thành lập tổ xử lý nợ trung tâm kinh doanh vùng để thực xử lý nợ khoản nợ hạn dƣới 90 ngày; Chun mơn hóa, chun nghiệp hóa việc xử lý khoản nợ xấu xử lý tài sản đảm bảo; - Có chế định giá lại khoản nợ xấu, hồn thiện quy trình chuyển giao nợ xấu phối hợp xử lý nợ, tài sản bảo đảm đơn vị kinh doanh - Xây dựng sở liệu giá tài sản thành lập tổ định giá tài sản bảo đảm vùng trung tâm kinh doanh lớn (là chi nhánh đầu mối cấp tỉnh) để định giá tài sản đảm vừa nhằm đảm bảo độc lập, thống khâu định giá vừa đảm bảo hỗ trợ kịp thời hoạt động kinh doanh; - Thành lập trung tâm thông tin tín dụng cảnh báo rủi ro tín dụng nhằm: 78 - Thu thập, lƣu trữ, xử lý liệu về: Hoạt động tín dụng Vietinbank tổ chức tín dụng; Thơng tin nhân có quan hệ với Vietinbank; Thơng tin sách, ngành nghề, thị trƣờng thơng tin khác có liên quan, ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng - Sử dụng công nghệ đại phân tích, xử lý rủi ro tín dụng Xây dựng quy trình hƣớng dẫn để thu thập thêm thơng tin tổn thất Tối ƣu hóa cơng nghệ phân tích, đánh giá xử lý rủi ro Tăng cƣờng đối thoại với ngân hàng bạn, Ngân hàng Nhà nƣớc để chia sẻ thông tin tổn thất - Thực việc xếp hạng tín dụng khách hàng, thực đánh giá mức tín nhiệm khách hàng có quan hệ với Vietinbank thơng báo kết cho đơn vị kinh doanh, phòng ban liên quan Vietinbank để áp dụng sách khách hàng theo quy định Vietinbank; - Phối hợp với phận quản trị rủi ro tín dụng phân tích xác định nguyên nhân khoản nợ có vấn đề, hệ thống hóa để phổ biến rút kinh nghiệm quán triệt cho toàn hệ thống nhằm phòng ngừa rủi ro tƣơng tự - Thơng qua việc phân tích, xử lý liệu tín dụng khứ để xây dựng hệ số rủi ro cho loại khách hàng, theo tính chất khoản cho vay phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát tín dụng theo nguyên tắc khoản vay, khách hàng có hệ số rủi ro tín dụng cao phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ - Cung cấp thơng tin tín dụng định kỳ đƣa cảnh báo sớm nguy rủi ro cho đơn vị kinh doanh, phận liên quan; - Thực báo cáo, thống kê với quan có thẩm quyền hoạt động tín dụng Vietinbank; Ba Hồn thiện Tổ chức máy cấp tín dụng & Quy trình tín dụng Về cấu tổ chức máy cấp tín dụng 79 Để nâng cao chất lƣợng tín dụng thơng qua tăng cƣờng khả phản biện tín dụng phận thẩm định tín dụng độc lập, nâng tính hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt phận kiểm tra nội bộ, cần xây dựng phận quản lý rủi ro tín dụng, phận kiểm tra nội độc lập, có đầy đủ thẩm quyền tách biệt lợi ích Chi nhánh Đồng thời máy tổ chức phải đảm bảo tiết giảm thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ, không làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng phục vụ khách hàng, không làm nhiều thời gian cho q trình cấp tín dụng Do đề xuất giải pháp xây dựng máy tổ chức cấp tín dụng nhƣ sau: Song song hoạt động Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, thành lập Phòng Kiểm tra nội tách biệt Chi nhánh để thực thi chức khu vực quản lý Việc thành lập đảm bảo tính độc lập khách quan định tín dụng phận quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát phận kiểm tra nội Việc quản lý, kiểm tra theo Chi nhánh giúp cho việc quản lý rủi ro tín dụng có điều kiện nắm bắt đƣợc đặc điểm, tình hình địa phƣơng thị trƣờng nhằm giải kịp thời yêu cầu Chi nhánh rút ngắn thời gian xử lý công việc Tại Chi nhánh, tổ chức Quản lý rủi ro tín dụng với chức tiếp nhận thẩm định đề nghị cấp tín dụng khách hàng Bên cạnh Phòng Kiểm tra nội thực tác nghiệp hệ thống, lƣu giữ hồ sơ, kiểm tra tính tuân thủ thực định cấp có thẩm quyền (kiểm tra giải ngân, giám sát việc thực kiểm tra sử dụng vốn CB QHKH, nhắc nhở thu nợ) xử lý nợ xấu theo định Giám đốc Chi nhánh Nhƣ đảm bảo kiểm tra, giám sát song song thực cho vay, vừa đảm bảo định tín dụng đƣợc nhanh chóng, đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng 80 Phân quyền: Phòng Quản lý rủi ro chi nhánh xem xét phê duyệt trƣờng hợp rủi ro tín dụng Chi nhánh Để khơng gây ảnh hƣởng đến tốc độ giải hồ sơ, khoản vay vƣợt thẩm quyền Chi nhánh đƣợc trình thẳng lên cấp phê duyệt cao (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Hội đồng tín dụng TW) Thẩm quyền phán Chi nhánh: phân cấp, phân quyền yêu cầu công tác quản lý nghệ thuật có bất hợp lý phân cấp, phân quyền dẫn đến thụ động, ỷ lại, q trớn, khơng kiểm sốt đƣợc Chi nhánh Đồng thời chế phải phù hợp với điều chỉnh cấu tổ chức quy trình tín dụng theo hƣớng đại đƣợc triển khai, đảm bảo tạo điều kiện tăng trƣởng Chi nhánh tạo thuận lợi cho phát triển, kiểm soát rủi ro Thẩm quyền phán nên thực theo hƣớng: - Sử dụng hệ thống xếp hạng Chi nhánh đƣợc triển khai để phân loại Chi nhánh, xác định lực Chi nhánh vào chất lƣợng khách hàng, môi trƣờng kinh doanh khả phát triển để xác định thẩm quyền phán - Giảm thẩm quyền phán Chi nhánh giới hạn tín dụng Xác định giới hạn tín dụng chặc chẽ đem lại nhìn tổng thể tình hình kinh doanh, tài mức độ rủi ro dựa sử dụng công cụ định lƣợng mang tính khoa học đƣợc thực định kỳ tháng/1 năm Đây công việc quan trọng quản lý rủi ro tín dụng, ảnh hƣởng lớn khả phòng ngừa, đến mức độ rủi ro tổn thất hoạt động tín dụng Do cần giao cho Phòng Quản lý rủi ro tín dụng thực hiện, phận quản lý giám sát tín dụng độc lập với hoạt động kinh doanh tạo rủi ro 81 Về quy trình tín dụng Hiện việc quản lý tín dụng khách hàng nhân đƣợc quản lý Phòng Khách hàng nhân nhiên chƣa có quy trình riêng cho vay KHCN Do đó, thành lập quy trình cấp tín dụng dựa đặc thù tính rủi ro đối tƣợng KHCN nhằm hƣớng đến hợp lý khách hàng vay cần thiết Bên cạnh đó, thực tế có nhiều bất cập cấu tổ chức cấp tín dụng quy trình tín dụng cho KHCN nên thực theo hƣớng: - Dựa yếu tố đặc thù khách hàng, thống quy trình tín dụng cho khách hàng nhân nhằm tạo tách biệt nhóm khách hàng yếu tố đặc thù đảm bảo phù hợp quy trình tín dụng, đồng thời khơng làm phức tạp hóa quy trình cấp tín dụng - Để đảm bảo tính khách quan khả kiểm soát tuân thủ nguyên tắc hoạt động cấp tín dụng, tác nghiệp giải ngân ln cần có phận độc lập, định cấp phê duyệt, để giải ngân cách xác, đảm bảo khả kiểm soát việc sử dụng vốn khách hàng, nên thành lập thêm Phòng quản lý nợ để kiểm sốt việc giải ngân khách hàng - Quy định xác định giới hạn tín dụng cần chặt chẽ hơn, tránh tình trạng vận dụng khơng hợp lý mang tính chủ quan, có nguy dẫn đến rủi ro tín dụng Cần quy định giới hạn tín dụng điều chỉnh so với giới hạn tín dụng tham khảo dựa vào phân tích định tính khác tình hình kinh doanh, uy tín khách hàng, mức độ rủi ro nhƣng phải quy định mức tối đa so với giới hạn tín dụng tham khảo (áp dụng hệ số điều chỉnh) 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Thứ nhất, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh số điểm sách tín dụng sách tín dụng thể luật 82 TCTD chƣa hồn tồn tạo cho TCTD tính độc lập tƣ quyền lực chuyên môn Các TCTD phải theo đuổi mệnh lệnh kinh tế dự đốn chế sách thiếu ràng, vốn khơng sinh lời có xu hƣớng gia tăng Việc xử lý nợ tồn đọng chịu ảnh hƣởng chế bao cấp, ỷ vào việc “khoanh, giãn, xóa” cho vay theo định phủ, vòng luẩn quẩn thiếu tự chủ, bị lệ thuộc Thứ hai, bảo đảm việc ban hành tham mƣu cho phủ ban hành sách TDNH phù hợp với thực tiễn nhiều sách tín dụng ban hành mang nặng tính chủ quan, chƣa giải thỏa đáng đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra, dẫn tới hiệu mang lại thấp Trong số phải kể đến số sách tín dụng lớn nhƣ sách cho vay "đánh bắt hải sản xa bờ", sách cho vay "tơn nhà cọc", chƣơng trình cho vay mía đƣờng, sách tín dụng hỗ trợ ngành phê… Nhìn chung, ý tƣởng sách tốt, nhƣng số qui định sách lại mang tính chủ quan, nên vốn đầu tƣ cho chƣơng trình có tỷ lệ thu hồi thấp, ảnh hƣởng khơng tốt đến số khía cạnh KTXH hoạt động NHTM biệt, thể tính thiên vị cho đối tƣợng đƣợc hƣởng sách xác định “nhầm” đối tƣợng đƣợc hƣởng sách, nên làm “méo mó” hình ảnh tốt đẹp mà sách hƣớng tới Đề nghị thời gian tới việc ban hành sách TDNH khắc phục đƣợc tồn Thứ ba, hạn chế dần để tới xóa bỏ bao cấp hoạt động tín dụng Do chƣa dự tính hết tính phức tạp quan hệ kinh tế chủ quan ban hành, nhiều sách tín dụng thể bao cấp hoạt động tín dụng 83 Nhiều sách khơng vào khả tài khách hàng vay, dẫn tới nhiều khách hàng vay không trả đƣợc nợ, phải xử lý chế khoanh, xóa nợ thể bao cấp hoạt động tín dụng Bài học kinh nghiệm nhiều nƣớc giới ƣu đãi điều kiện vay vốn ngƣời nghèo cần thiết, riêng ƣu đãi lãi suất nên trì mức độ chừng mực Nếu ƣu đãi lãi suất gây tổn hại cho ngƣời vay TCTD cho vay Thứ tƣ, tiếp tục thực số nội dung khác liên quan đến tra, giám sát, xử lý nợ xấu, mua bán nợ: - NHNN cần ban hành văn hƣớng dẫn hoạt động mua bán nợ, khai thác tài sản công ty quản lý nợ với tổ chức nhân khác ngƣợc lại - Tăng cƣờng cơng tác tra hoạt động tín dụng NHTM, từ phát sai sót, xu hƣớng lệch lạc… Để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hƣớng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống - NHNN cần ban hành quy chế chuyển nợ thành vốn góp giúp ngân hàng có sở để tiến hành xúc tiến cải tổ lại hoạt động doanh nghiệp để thu hồi nợ - NHNN cần ban hành thông tƣ việc xử lý tổn thất NHTM mua bán nợ tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm thực việc xử lý nợ - Hậu gánh nặng nợ xấu tồn đọng ngành ngân hàng gây mà hậu sách, cấu kinh tế bất hợp lý, diễn biến bất thƣờng thiên tai, môi trƣờng kinh tế vĩ mô, điều hành yếu 84 doanh nghiệp Đề nghị NHNN Việt Nam báo cáo Chính phủ cần ổn định sách kinh tế vĩ mô, nâng cao lực dự báo, đẩy mạnh phát triển hoạt động bảo hiểm Góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho NHTM - Các vƣớng mắc thực xử lý tài sản Khi xử lý nợ vấn đề đƣợc đề cập đến nhiều lần nhƣng chƣa đƣợc giải dứt điểm Đề nghị NHNN làm việc với quan có thẩm quyền quan tâm mức tới xúc ngành ngân hàng - Các tiêu chí báo cáo xử lý nợ NHNN định chế tài quốc tế có điểm chƣa thống nhất, NHNN cần thống vấn đề này, tránh tình trạng kỳ họp kiểm điểm tiến độ triển khai chƣơng trình cải cách ngân hàng thƣờng hay phát sinh vƣớng mắc số liệu báo cáo - NHNN cần có chế cho NHTM có quyền chủ động xử lý phát tài sản thu hồi nợ, không lệ thuộc vào nhiều ngành, gây khó khăn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý nợ mức Kiến nghị NHNN nghiên cứu trình Quốc hội, đƣa vào luật tổ chức tín dụng quyền đƣợc trực tiếp phát tài sản bên cho vay trình thu hồi nợ 3.3.3 Đối với Chính phủ a Hồn thiện hệ thống sách hành Trên sở chỉnh sửa, bổ sung sách theo hƣớng ƣu tiên cho phát triển KT-XH cho vùng cụ thể, tất nhiên có sách thơng thống tạo chủ động cho tỉnh Đắk Nơng Chú trọng sách xóa đói giảm nghèo, sách quản lý đất đai, sách quy hoạch, sách vốn, sách thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, sách khoa học kỹ thuật đào tạo, sách an ninh quốc phòng 85 b Hoàn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản đảm bảo Chính phủ cần ban hành chế cho phép khuyến khích hoạt động thu hồi nợ ngồi tòa án, linh hoạt việc chi hoa hồng, thu hồi mua bán khai thác tài sản xiết nợ, tránh việc hình hóa hoạt động Tạo điều kiện pháp lý tốt cho cơng ty xử lý nợ chủ động phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm hoạt động mình, chế đấu giá, phát mại tài sản cầm cố, chấp, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, phát mại tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nƣớc Tăng cƣờng tính hiệu lực thực thi hệ thống pháp luật Các nghiên cứu tổng kết cho thấy rằng, nƣớc mà hệ thống pháp luật hoạt động khơng chức khơng thể có hệ thống ngân hàng lành mạnh Tuy nhiên, từ trƣớc tới nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đƣợc đánh giá tính minh bạch tính thực thi , hiệu lực Sự hiệu lực, thực thi hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn đến việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, tài sản cầm cố chấp vơ khó khăn phức tạp Tình trạng kéo dài dẫn đến khoản nợ khó đòi, nợ xấu tích tụ NHTM, gây khó khăn khơng nhỏ cho hoạt động ngân hàng Sửa đổi sách bảo đảm quyền chủ động TCTD xử lý tài sản đảm bảo, chế sách bảo vệ quyền lợi ngƣời cho vay theo ngun tắc thơng thƣờng ngƣời vay khơng hồn đƣợc nợ, TCTD cho vay đƣợc quyền bán tài sản bảo đảm, chấp để lý khoản nợ khơng phải thơng quan nào, ngoại trừ hợp đồng tín dụng có tranh chấp Đề nghị Chính phủ ban hành chế đặc biệt, cho phép NHTM hoàn thiện thủ tục pháp lý tài sản chấp, bất động sản để thu hồi mua bán khai thác tài sản xiết nợ, tránh việc hình hóa quan bảo vệ pháp luật vào hoạt động 86 Chính sách, quy chế phải ràng minh bạch Sửa đổi Luật Đất đai, Luật phá sản cần liền đồng với quy định, hƣớng dẫn chi tiết Quản lý quy hoạch đất đai lĩnh vực yếu Vịêt Nam từ trƣớc đến nguyên nhân để làm tình trạng nợ xấu Tình trạng chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên nhân trực tiếp làm cho khoản nợ ngân hàng có tính lƣu hoạt chậm khơng có khả lý c Đẩy mạnh cải cách khu vực ngân hàng Tiếp tục cải cách khu vực ngân hàng, bao gồm NHNN NHTM điều kiện trì tăng trƣởng kinh tế hội nhập quốc tế Thúc đẩy q trình cổ phần hóa ngân hàng, cho phép nhà đầu tƣ nƣớc tham gia khu vực ngân hàng nhằm tăng cƣờng lực tài chính, tăng cƣờng quản trị, điều hành NHTM Nhà nƣớc Đây giải pháp lâu dài bền vững nhằm ngăn chặn nguy gia tăng nợ xấu Một yếu tài NHTM thời gian qua quy mô vốn tự có nhỏ Cải cách hệ thống NHTM biện pháp tăng vốn đôi với xử lý nợ xấu, nâng cao lực quản trị, điều hành, quản lý tín dụng rủi ro… Thực tế với mức vốn Nhà nƣớc cấp cho NHTM Nhà nƣớc thấp, ngân hàng hoạt động tài trợ cho DNNN, tỷ lệ an toàn vốn mức thấp Trong năm qua, nhà nƣớc tăng vốn cho NHTM nhà nƣớc nhƣng chủ yếu hình thức trái phiếu Chính phủ khơng chuyển đổi khả toán ngân hàng chƣa đƣợc cải thiện bao chiết khấu trái phiếu loại NHNN đƣợc thực 20% Mặc dù NHTM có nhiều nỗ lực, cố gắng việc nâng cao hiệu kinh doanh, tăng khả sinh lợi… Song đáp ứng phần vốn tăng thêm nhỏ, thực hạn chế lớn trình hội nhập kinh tế quốc tế 87 Để tái cấu, tái cấu trúc hoạt động NHTM cần có hỗ trợ tài từ phía nhà nƣớc thơng qua cấp bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn tự có đạt hệ số CAR theo chuẩn mức quốc tế, nhà nƣớc cần cho phép cổ phần hóa, cho phép phát hành trái phiếu đặc biệt để thu hút vốn, đổi phƣơng thức quản lý, quản trị kinh doanh Nhà nƣớc cần ổn định mức nộp ngân sách vài năm để khuyến khích NHTM phấn đấu vƣợt tiêu lợi nhuận Cho phép NHTM lấy phần vƣợt thu hồi khoản nợ xấu xử lý để bổ sung vốn điều lệ Trong cấu lại tài sản, việc xử lý ngăn chặn nguy nợ xấu cần đƣợc coi yêu cầu trọng tâm Gắn cải cách ngân hàng với cải cách kinh tế toàn diện Việc cải cách khu vực ngân hàng khó thành cơng khu vực khác kinh tế không đƣợc đổi cách đồng Cải cách ngân hàng cần phải tiến hành song song với tiến trình đổi chế quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách máy quản lý nhà nƣớc đặc biệt phải gắn với cải cách hoạt động đầu tƣ Cải cách hoạt động nhân, hộ kinh doanh giúp hệ thống sử dụng tốt nguồn vốn đầu tƣ từ ngân hàng, đảm bảo tăng trƣởng ổn định khả chi trả cho ngân hàng 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả đƣa giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông Tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị đƣợc đƣa sở luận khoa học sở lý luận chƣơng 1, thực tiễn chƣơng định hƣớng hồn thiện kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông nhằm hạn chế, bù đắp tổn thất xảy rủi ro tín dụng cho vay KHCN kiến nghị Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam, NHNN Chính phủ 89 KẾT LUẬN Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cƣờng lực tài Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Đề tài luận văn “ Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông” đƣợc chọn nghiên cứu để giải vấn đề quan trọng giai đoạn Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành đƣợc nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại, rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đắk Nơng, qua đánh giá đƣợc nguyên nhân dẫn đến tồn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông - Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết kinh doanh (2011, 2012, 2013), Ngân hàng TMCP Công ThươngChi nhánh Đắk Nông [2] PGS, TS Nguyễn Văn Hiệu (2014), “Cơ chế điều chỉnh tự động/bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí Ngân hàng, (số 95/2014), tr.15-17 [3] ThS Đinh Thu Hƣơng, ThS Phan Đăng Lƣu (2014), “Hoàn thiện mơ hình tổ chức Quản trị rủi ro tín dụng Agribank nhằm nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế“, Tạp chí Ngân hàng, (số 3/2014), tr.24-26 [4] Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh (2013), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam [5] Trƣơng Thị Ái Loan (2013), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh [6] Luật doanh nghiệp năm 2005 [7] Luật tổ chức tín dụng 2010 [8] Trần Nam (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] TS Nguyễn Minh Phong (2014), “Kinh tế Việt Nam năm 2014 chuyển sang hơn“, Tạp chí Ngân hàng, (số 1+2 01/2014), tr.19-21 [10] Nhật Trung, Hà Lan Phƣơng (2013), “Các nguyên tắc chung hoạt động hệ thống thơng tin tín dụng“, Tạp chí Ngân hàng, (số 22 11/2013), tr.58-60 [11] Quý Long – Kim Thƣ (2012), Quản trị rủi ro Ngân hàng Quy định kỹ quản lý tiền tệ, ngoại tệ ngoại hối, NXB Tài [12] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động TCTD [13] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam [14] TS Phạm Tiến Thành ThS Dƣơng Thanh Hà (2012), “Quản trị công ty quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam“, Tạp chí Ngân hàng, (số 17 9/2012), tr.48-53 [15] Lê Quốc Thắng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kom Tum, Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [16] Thông tƣ số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro [17] Đào Thị Thanh Thủy (2013), ,Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ... CÁ NHÂN 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 13 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. .. nào, áp dụng cho vay thấu chi 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Rủi ro tín dụng phát sinh trƣờng hợp ngân hàng không... niệm cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.1.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk nông , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn