Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH một thành viên cao su krông buk đăk lăk

122 21 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HÀ HỒNG ANH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BUKĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hà Hồng Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRỊ CỦA KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm .9 1.1.2 Vai trò kế tốn trách nhiệm 10 1.2 CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM 11 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 13 1.3.1 Hình thành trung tâm trách nhiệm 13 1.3.2 Tổ chức báo cáo trung tâm trách nhiệm 18 1.3.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG 2: KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 36 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 36 2.1.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk 36 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty 38 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 39 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty .41 2.1.5 Phân cấp quản lý công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk 46 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM CỦA CƠNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 52 2.2.1 Nhận diện trung tâm trách nhiệm 52 2.2.2 Bộ máy kế toán phục vụ kế toán trách nhiệm .55 2.2.3 Hệ thống báo cáo trung tâm trách nhiệm 56 2.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 73 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 79 2.3.1 Ƣu điểm 79 2.3.2 Tồn 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK 83 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 83 3.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 87 3.2.1 Tổ chức hệ thống báo cáo dự toán trung tâm trách nhiệm Công ty 87 3.2.2 Tổ chức hệ thống báo cáo thực trung tâm trách nhiệm Công ty 90 3.3 TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 99 3.3.1 Trung tâm chi phí 99 3.3.2 Trung tâm lợi nhuận 100 3.3.3 Trung tâm đầu tƣ 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải ĐVT Đơn vị tính KTQT Kế tốn quản trị KTTN Kế toán trách nhiệm KTCB Kiến thiết KD Kinh doanh MTV Một thành viên NVL Nguyên vật liệu NC Nhân công NTCP Nông trƣờng cà phê 10 NTCS Nông trƣờng cao su 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 TCVN Tiêu chẩn Việt Nam 13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 14 VPP Văn phòng phẩm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Báo cáo chi phí trung tâm chi phí tiêu chuẩn 20 1.2 Báo cáo chi phí trung tâm chi phí tùy ý 21 1.3 Báo cáo doanh thu 22 1.4 Báo cáo lợi nhuận 23 1.5 Báo cáo đầu tƣ 24 2.1 Tình hình kinh doanh cơng ty TNHH MTV Cao su Krông Buk, giai đoạn từ 2011 đến 2013 40 2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013 xí nghiệp Thƣơng mại dịch vụ tổng hợp 58 2.3 Tình hình thực kinh doanh năm 2013 xí nghiệp Thƣơng mại dịch vụ tổng hợp 60 2.4 Kế hoạch sản xuất năm 2013 NTCS Tam Giang 62 2.5 Kế hoạch chi phí sản xuất (chi phí khai thác mủ) năm 2013 NTCS Tam Giang 64 2.6 Tình hình thực sản xuất năm 2013 NTCS Tam Giang 66 2.7 Tình hình thực chi phí sản xuất (chi phí khai thác mủ) năm 2013 NTCS Tam Giang 68 2.8 Kế hoạch chi phí quản lý năm 2013 phòng Quản lý chất lƣợng 71 2.9 Tình hình thực chi phí quản lý năm 2013 phòng Quản lý chất lƣợng 72 2.10 Đánh giá thành Ban giám đốc Hội đồng thành viên 74 2.11 Đánh giá tình hình thực chi phí trung tâm chi phí tùy ý 75 2.12 Đánh giá thành nơng trƣờng, xí nghiệp công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk năm 2013 77 3.1 Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận 88 3.2 Báo cáo dự toán trung tâm đầu tƣ 89 3.3 Báo cáo thực sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn 91 3.4 Báo cáo thực chi phí sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn 92 3.5 Báo cáo thực chi phí trung tâm chi phí tuỳ ý 95 3.6 Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận 97 3.7 Báo cáo thực trung tâm đầu tƣ 98 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên sơ đồ, đồ thị Trang sơ đồ, đồ thị Sơ đồ 1.1 Hệ thống kế toán trách nhiệm mối quan hệ với cấu tổ chức quản lý 14 Sơ đồ 1.2 Mơ hình hệ thống trung tâm trách nhiệm tổ chức 18 Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý Công ty năm 2013 45 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 55 Sơ đồ 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krơng Buk 84 Đồ thị 2.1 Tình hình kinh doanh công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk, giai đoạn từ 2011 đến 2013 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế tốn quản trị phận hệ thống kế tốn, bắt nguồn từ kế tốn chi phí Do phát triển kinh tế thị trƣờng, nhà quản trị cần thông tin nhiều hơn, phong phú nên kế toán quản trị đời Nhƣ vậy, kế toán quản trị đời nhằm giải nhu cầu thơng tin tình hình mà kế tốn tài khơng thể cung cấp đƣợc Kế tốn quản trị phát triển mạnh Mỹ vào đầu kỷ 20, kế toán quản trị đƣợc vận dụng hầu hết nƣớc có kinh tế thị trƣờng trở thành cơng cụ quan trọng nhằm thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cách linh hoạt, kịp thời, hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ cho nhà quản lý việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức, thực kế hoạch quản lý hoạt động kinh tế tài nội doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm phận kế toán quản trị, đƣợc đề cập Mỹ vào năm 1950, sau lan rộng sang nƣớc Anh, Úc, Canada… nơi có kinh tế thị trƣờng phát triển Hiện nay, kế toán trách nhiệm trở thành công cụ quản lý kinh tế, tài quan trọng có vị trí, vai trò lớn việc quản lý doanh nghiệp Khi vận dụng kế tốn trách nhiệm hệ thống đƣợc phân thành trung tâm trách nhiệm trung tâm chịu trách nhiệm phạm vi quyền hạn mình, vào để nhà quản lý đánh giá thành đƣợc giao cho trung tâm trách nhiệm cách cụ thể, xác Nhƣ vậy, việc áp dụng kế toán trách nhiệm đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, Việt Nam nay, kế toán trách nhiệm lĩnh vực mẻ đó, việc vận dụng kế tốn trách nhiệm thực tiễn doanh nghiệp 98 c Báo cáo thực trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tƣ thuộc trách nhiệm Hội đồng thành viên kiêm Ban tổng giám đốc Căn vào số liệu mà phận kế toán cung cấp, nhân viên phụ trách việc lập báo cáo tiến hành lập báo cáo Báo cáo đƣợc dùng để Ban Giám đốc xem xét hiệu lĩnh vực đầu tƣ năm Trên sở số liệu mà báo cáo cung cấp, Ban Giám đốc đƣa đƣợc định đầu tƣ phù hợp Báo cáo thực trung tâm đầu tƣ đƣợc lập nhƣ sau: Bảng 3.7: Báo cáo thực trung tâm đầu tư Năm 2013 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Dự tốn Thực Chênh lệch 9.767 1.389 8.378 -2.139 10.517 10.517 -5.242 -22.983 -666 5.315 13.092 3,07 Doanh thu 250.500 260.267 Biến phí 213.496 214.885 Số dƣ đảm phí 37.004 45.382 Định phí trực tiếp 17.398 15.259 Số dƣ phận 19.606 30.123 Chi phí phân bổ 0 Lợi nhuận 19.606 30.123 Tài sản đƣợc đầu tƣ 346.956 341.714 - Tiền mặt 62.324 39.341 - Các khoản phải thu 23.749 23.083 - Hàng tồn kho 40.599 45.914 - Tài sản cố định (giá trị lại) 220.284 233.376 Tỷ lệ hồn vốn đầu tƣ (ROI) (%) 5,65 8,72 [(7): (8)] 10 Tỷ suất hoàn vốn tối thiểu (tỷ lệ 15 12 -3 lãi suất) (%) 11 Lãi thặng dƣ (RI) [(7) – (8)x(10)] -32.437,4 -10.882,68 21.554,72 12 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 7,83 11,57 3,74 (%) [(7)/(1)] (Nguồn: theo xử lý tác giả từ số liệu công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk – Phụ lục 03) 99 3.3 HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Trung tâm chi phí a) Trung tâm chi phí tiêu chuẩn Để đánh giá trung tâm chi phí tiêu chuẩn thực cách so sánh sản lƣợng thực tế với sản lƣợng dự tốn, chi phí thực tế với dự tốn Thứ nhất, so sánh sản lượng thực tế với sản lượng dự toán Số liệu đƣợc minh họa Bảng 3.3: Báo cáo thực sản xuất NTCS Tam Giang, năm 2013 Qua số liệu Bảng 3.3 cho thấy: - Diện tích: tình hình thực năm 2013 tăng 6,41 so với dự toán, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 0,85% Nguyên nhân diện tích cạo ngửa diện tích trồng tăng lên - Tổng số cạo: năm 2013 tổng số cạo thực tăng lên 24.664 cây, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 8,75% so với dự toán Nguyên nhân việc cạo mủ trồng tăng lên - Sản lƣợng: sản lƣợng thực năm 2013 giảm 114,18 so với dự toán, tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 9,36% Mặc dù tình hình thực sản lƣợng cạo ngửa tăng lên nhƣng sản lƣợng cạo úp sản lƣợng phấn đấu lại giảm giảm nhiều hơn, làm cho sản lƣợng thực năm 2013 nông trƣờng bị giảm xuống Nhƣ năm 2013, NTCS Tam Giang khơng hồn thành kế hoạch sản lƣợng đề so với dự tốn Thứ hai, so sánh chi phí thực tế với chi phí dự tốn Số liệu đƣợc minh họa Bảng 3.4: Báo cáo thực chi phí sản xuất trung tâm chi phí tiêu chuẩn 100 Qua Bảng 3.4 thấy tình hình thực chi phí năm 2013 NTCS Tam Giang tốt, chi phí thực tế giảm 4.022.620 (nghìn đồng) so với định mức đề Nguyên nhân ba khoản mục chi phí: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung giảm nhƣng chủ yếu chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tuy nhiên cần tìm hiểu kỹ ngun nhân chi phí giảm có phải thực nơng trƣờng kiểm sốt tốt khoản chi phí yếu tố khác Nhƣ năm 2013, NTCS Tam Giang hồn thành định mức chi phí tiêu chuẩn đề Đối với trung tâm chi phí nơng trƣờng, xí nghiệp khác sử dụng phƣơng pháp đánh giá tƣơng tự nhƣ NTCS Tam Giang b) Trung tâm chi phí tùy ý Để đánh giá trung tâm chi phí tùy ý tiến hành đánh giá thơng qua mức độ hồn thành cơng việc, nhiệm vụ đƣợc giao đồng thời tiến hành so sánh chi phí thực tế phát sinh so với dự tốn chi phí đề Số liệu đƣợc minh họa Bảng 3.5: Báo cáo thực chi phí trung tâm chi phí tùy ý Qua Bảng 3.5 thấy năm 2013 trung tâm chi phí tùy ý (phòng Quản lý chất lƣợng) hồn thành tốt dự tốn chi phí đề Chi phí thực giảm 13.722.529 triệu đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 9,72% so với dự tốn Điều cho thấy trung tâm kiểm soát tốt khoản chi phí nhƣng đảm bảo hồn thành nhiệm vụ, công tác đƣợc giao 3.3.2 Trung tâm lợi nhuận Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận đƣợc thực cách so sánh lợi nhuận thực lợi nhuận dự toán số tuyệt đối số 101 tƣơng đối Cụ thể nhƣ sau số liệu đƣợc minh họa Bảng 3.6: Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận năm 2013 Qua Bảng 3.6 thấy năm 2013, xí nghiệp thƣơng mại dịch vụ tổng hợp hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận đề Lợi nhuận thực tăng lên 598 triệu đồng so với lợi nhuận dự toán, tỷ suất lợi nhuận thực so với lợi nhuận dự tốn đạt 2.540,80% Đồng thời xí nghiệp thực tốt biện pháp để tăng doanh thu (doanh thu thực tăng 17.928.811.329 đồng, tƣơng ứng tăng 9,87% so với dự toán) Tuy nhiên chi phí trung tâm lợi nhuận có chi phí kiểm sốt đƣợc (chi phí quản lý) chi phí khơng kiểm sốt đƣợc (giá thành từ trung tâm chi phí tiêu chuẩn khoản chi phí từ trung tâm chi phí tùy ý chuyển sang), để đánh giá đƣợc thành trung tâm việc kiểm sốt chi phí cần đánh giá tình hình thực chi phí quản lý nhƣ Bảng 2.11 Bảng 2.11 cho thấy năm 2013, chi phí quản lý trung tâm lợi nhuận giảm 84,93 triệu đồng so với kế hoạch Nhƣ vậy, thấy trung tâm lợi nhuận có nhiều nỗ lực việc quản lý, kiểm sốt khoản chi phí kiểm sốt phát sinh trung tâm 3.3.3 Trung tâm đầu tƣ Để đánh giá thành trung tâm đầu tƣ Công ty (Ban tổng giám đốc kiêm Hội đồng thành viên) ta tiến hành đánh giá thông qua việc so sánh kết thực với dự toán tiêu lợi nhuận doanh thu, ROI RI, thể Bảng 3.7 nhƣ sau: Qua Bảng 3.7 thấy năm 2013, hoạt động đầu tƣ Công ty đạt dự toán đề Cụ thể tiêu ROI thực tăng 3,07% so với dự toán, nguyên nhân năm 2013, lợi nhuận thực tăng lên so với dự toán (tăng 10.517 triệu đồng), mặt khác tài sản đƣợc đầu tƣ lại giảm so với dự toán (giảm 5.242 triệu đồng) làm cho tỷ số ROI tăng lên 102 Chỉ tiêu RI đạt dự tốn đề ra, kế hoạch RI (32.437,4) triệu đồng nhƣng thực RI nhỏ không nhƣng đƣợc cải thiện đáng kể, (10.882,68) triệu đồng Ngồi tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng 3,74% so với dự toán Nguyên nhân lợi nhuận doanh thu tăng nhƣng tốc độ tăng lợi nhuận nhanh so với doanh thu, tỷ suất lợi nhuận thực tăng lên Nhƣ năm 2013, trung tâm đầu tƣ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, kết tốt năm 2013, tình hình kinh doanh, giá mặt hàng cao su giới không đƣợc thuận lợi làm ảnh hƣởng đến Công ty nhƣng đầu tƣ đắn, kiểm sốt tốt khoản chi phí hoạt động giúp Công ty đạt vƣợt tiêu dự toán đề 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng tập trung đƣa giải pháp để hồn thiện kế tốn trách nhiệm cơng ty TNHH MTV Cao su Krông Buk sở thực trạng tìm hiểu chƣơng kết hợp với nghiên cứu sở lý luận tìm hiểu chƣơng Cụ thể tác giả đƣa giải pháp nhƣ sau: Thứ nhất, xây dựng mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Cơng ty Cụ thể tác giả tổ chức trung tâm chi phí tiêu chuẩn, trung tâm chi phí tùy ý, trung tâm lợi nhuận trung tâm đầu tƣ cho phù hợp với đặc điểm tổ chức phân cấp quản lý cơng ty Thứ hai, hồn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm bao gồm hệ thống báo cáo dự toán (cho trung tâm lợi nhuận trung tâm đầu tƣ), hệ thống báo cáo thực (cho tất trung tâm Công ty) Thứ ba, đƣa số tiêu để đánh giá thành trung tâm trách nhiệm cách đầy đủ, hồn thiện Có thể thấy việc hồn thiện kế tốn trách nhiệm cơng ty TNHH MTV Cao su Krông Buk cần thiết, nhiên để thực đƣợc giải pháp khơng phụ thuộc vào thái độ, ý thức quản lý nhà quản trị mà phụ thuộc lớn vào tâm toàn thể nhân viên Công ty 104 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu kế toán trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk thấy Cơng ty vận dụng phần kế tốn trách nhiệm Do việc hồn thiện kế tốn trách nhiệm cơng ty TNHH MTV Cao su Krông Buk cần thiết nhằm nâng cao lực quản lý đồng thời đánh giá xác đƣợc thành quản lý nhà quản lý trung tâm trách nhiệm, ngồi thúc đẩy trung tâm trách nhiệm thực tốt mục tiêu trung tâm nhƣ mục tiêu Cơng ty Luận văn khái quát đƣợc lý thuyết liên quan đến kế toán trách nhiệm doanh nghiệp nhƣ làm rõ sở hình thành, tổ chức trung tâm trách nhiệm, báo cáo trách nhiệm tiêu đánh giá trung tâm Luận văn tìm hiểu thực trạng kế tốn trách nhiệm công ty TNHH MTV Cao su Krong Buk phân cấp quản lý, hệ thống báo cáo kế hoạch đƣợc lập đầy đủ nhƣng công ty chƣa hình thành nên trung tâm trách nhiệm, hệ thống báo cáo thực chƣa cung cấp đủ thơng tin cho ngƣời phân tích, Cơng ty sử dụng số tiêu để đánh giá nhƣng chƣa đƣợc đầy đủ Trên sở thực trạng tìm hiểu kết hợp với lý luận kế tốn trách nhiệm, để hồn thiện kế tốn trách nhiệm Công ty, tác giả đƣa giải pháp: xây dựng mơ hình trung tâm trách nhiệm, hoàn thiện hệ thống báo cáo phục vụ công tác đánh giá trách nhiệm cách thức để đánh giá thành trung tâm Để thực đƣợc giải pháp trên, Công ty cần thực số nội dung nhƣ sau: 105 Thứ nhất, Công ty cần thƣờng xuyên đào tạo, bồi dƣỡng cho nhân viên kế toán quản trị đặc biệt kế toán trách nhiệm để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao Thứ hai, việc tổ chức trung tâm trách nhiệm giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn phản đối nhà quản lý, Cơng ty cần tăng cƣờng nhận thức cho nhà quản lý lợi ích mà kế tốn trách nhiệm mang lại để từ ngƣời đồng lòng thực Thứ ba, Cơng ty nên tham khảo, học hỏi cách thức tổ chức kế toán trách nhiệm công ty khác đặc biệt công ty ngành để rút học kinh nghiệm việc tổ chức kế toán trách nhiệm Cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Dƣơng Thị Cẩm Dung (2007), Hoàn thiện hệ thống kế tốn trách nhiệm cơng ty vận tải quốc tế I.T.I, Luận văn Thạc sỹ, trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Phạm Văn Dƣợc, Đặng Kim Cƣơng (2010), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Tấn Đạt (2012), Hồn thiện cơng tác kế tốn trách nhiệm Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thơng (Cienco5), Luận văn Thạc sỹ, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Thị Kim Đính (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty Cổ phần Vinaconex 25, Luận văn Thạc sỹ, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [5] TS Trần Hải Long (2014), “Kế toán trách nhiệm quản lý kinh tế doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn kiểm toán, (số 08/2014), tr 09-10 [6] ThS Huỳnh Lợi, TS Võ Văn Nhị (2003), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê, Hà Nội [7] Một số vấn đề kế toán trách nhiệm doanh nghiệp niêm yết, http://www.sav.gov.vn/925-1-ndt/mot-so-van-de-ve-ke-toan-trachnhiem-o-cac-doanh-nghiep-niem-yet-.sav, ngày truy cập 25/03/2014 [8] Nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp kế toán trách nhiệm, http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=585, ngày truy cập 25/04/2014 [9] Nhịp cầu đầu tƣ, Kế tốn trách nhiệm: Vũ khí cơng ty lớn, http://giamdocdieuhanh.org/tai-chinh-ke-toan/Ke-toan-trach-nhiem-Vu-khi-cua-cong-ty-lon.html1118, ngày truy cập 25/03/3014 [10] TS Đoàn Ngọc Quế, ThS Đào Tất Thắng, TS Lê Đình Trực (2013), Kế toán quản trị, Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [11] PGS.TS Ngơ Hà Tấn (2014), “Vận dụng kế toán trách nhiệm công ty điện lực trƣờng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên điện lực Đà Nẵng”, Tạp chí kế tốn kiểm tốn, (số 05/2014), tr 06-09 [12] TS Phạm Châu Thành, TS Phạm Xuân Thành (2012), Giáo trình mơn học Kế tốn quản trị, Nhà xuất Phƣơng Đơng, TP Hồ Chí Minh [13] TS Lƣu Đức Tuyên (2014), “Bàn nội dung kế toán trách nhiệm”, Tạp chí kế tốn kiểm tốn, (số 05/2014), tr 12-17 [14] Vận dụng kế toán trách nhiệm trƣờng đại học, http://www.tapchitaichinh.vn/Dien-dan-khoa-hoc/Van-dung-ke-toantrach-nhiem-trong-truong-dai-hoc/47591.tctc, ngày truy cập 25/04/2014 [15] Xây dựng mơ hình kế tốn trách nhiệm cơng ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/1588/xay-dungmo-hinh-ke-toan-trach-nhiem-tai-cong-ty-co-phan-gang-thep-thainguyen, ngày truy cập 15/04/2014 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 CỦA XN TMDVTH TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG GIAO CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH XÍ NGHIỆP TMDV – TH NĂM 2013 (Kèm theo Quyết định số STT Hạng mục A B I CHỈ TIÊU DOANH SỐ KD phân bón KD cà phê nhân xô Mua CP chè Dlieya (Quả tƣơi) Xăng Dầu Nhớt CHỈ TIÊU TAI CHÍNH Doanh thu (nguồn thu từ chênh lệch giá) KD phân bón KD cà phê nhân xơ ĐVT Tấn Tấn Tấn Lít Lít Lít /QĐ-CSKB, ngày 20 tháng 08 năm 2013) Thực năm 2012 Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền 270,45 370 2.912,76 95.695 136.775 537 Kế hoạch năm 2012 Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền 300 250 4.000 360.000 535.000 5.000 2.184.383.622 Tấn Tấn 270,45 370,00 370.910 2.200.477 100.312.483 814.176.519 2.288.952.700 300 250 300.000 500.000 90.000.000 125.000.000 Ghi II III C I II III D Mua CP chè Dlieya (Quả tƣơi) Xăng, dầu, nhớt Chi XN TMDVTH Tiền lƣơng Chi phí quản lý Sửa chữa hàng rào, cửa kho XN Chi phí khấu hao KH LỢI NHUẬN (I-II) LAO ĐỘNG-TIỀN LƢƠNG Lao động Quản lý XN Nhân viên Tổng quỹ lương Tiền lương bình quân Lƣơng quản lý XN Lƣơng nhân viên NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG Tấn Lít Lít Lít 2.912,76 Đồng Người Ngƣời Ngƣời Đồng/ng/th Đồng/ng/th Đồng/ng/th 401.722 1.170.118.367 99.776.253 2.051.139.275 1.679.500.000 180.522.814 4.000 900.000 191.116.461 133.244.347 23 450.000 1.800.000.000 273.952.700 2.264.419.384 1.421.400.000 190.250.000 10.620.000 642.149.384 24.533.316 24 21 1.421.400.000 5.131.408 9.266.667 4.513.693 5.000.000.000 PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 CỦA XN TMDVTH TẬP ĐỒN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG GIAO CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH XÍ NGHIỆP TMDV – TH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-CSKB, ngày 10 tháng 07 năm 2014) Thực năm 2013 STT A Hạng mục CHỈ TIÊU DOANH SỐ Mua mủ tiểu điền Kế hoạch pháp lệnh 200 Kế hoạch phấn đầu 50 KD phân bón KD cà phê nhân xô Mua CP chè Dlieya (Quả tƣơi) Kế hoạch pháp lệnh 4000 Kế hoạch phấn đầu 400 Xăng Dầu Nhớt ĐVT Khối lƣợng Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Lít Lít Lít Đơn giá Thành tiền Kế hoạch năm 2014 Khối Đơn giá Thành tiền lƣợng 250 200 50 351,95 130 779.687 4.400 326.374,84 502.232,66 3.903,76 4.000 400 360.000 485.000 5.000 Ghi B I II 10 III C I II III D CHỈ TIÊU TAI CHÍNH Doanh thu (nguồn thu từ chênh lệch giá) KD phân bón KD cà phê nhân xơ Mua CP chè Dlieya (Quả tƣơi) Xăng, dầu, nhớt Mua mủ tiểu điền KH 200 Chi XN TMDVTH Tiền lƣơng Chi phí quản lý Chi phí vận chuyển Chi phí bốc xếp Chi phí cơng cụ dụng cụ Điện kinh doanh xăng dầu Chi phí hao hụt xăng dầu Chi khấu hao tài sản Chi phí xăng xe quản lý mua hàng Chi phí sửa chữa vật kiến trúc máy móc thiết bị KH LỢI NHUẬN (I-II) LAO ĐỘNG-TIỀN LƢƠNG Lao động Quản lý XN Nhân viên Tổng quỹ lương Tiền lương bình quân Lƣơng quản lý XN Lƣơng nhân viên NHU CẦU VỐN LƢU ĐỘNG 728.661.569 Tấn Tấn Tấn Lít Tấn Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 351,95 130 779.687 832.511,26 405.874,14 825.946,15 100,20 480,86 142.847.405 107.373.000 78.122.929 400.318.235 3.500.500.000 350 300 4.000 850.000 300.000 105.000.000 400.000 120.000.000 600.000 2.400.000.000 484,12 411.500.000 3.218.433.895 1.451.400.000 126.310.000 315.755.200 301.500.000 128.020.000 15.600.000 95.955.000 559.463.695 70.460.000 Đồng 153.980.000 282.056.105 Người Ngƣời Ngƣời Đồng/ng/th Đồng/ng/th Đồng/ng/th 23 20 23 19 1.451.400.000 5.345.856 9.503.448 4.552.632 5.000.000.000 PHỤ LỤC 03: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK, NĂM 2013 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK Xã Ea Hồ, Huyện Krơng Năng, Tỉnh Đăk Lăk Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2013 Mã số STT 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Thuyết minh 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Năm 2013 (VNĐ) Năm 2012 (VNĐ) 260.266.758.731 407.555.270.957 260.266.758.731 208.610.391.979 51.656.366.752 4.108.529.766 4.835.925.690 4.835.925.690 1.290.497.865 20.243.787.311 29.394.685.652 3.506.009.920 3.131.684.084 374.325.836 29.769.011.488 7.458.396.429 22.310.615.059 407.555.270.957 305.163.167.590 102.392.103.367 15.237.362.170 7.250.814.685 7.250.814.685 1.853.975.791 22.709.205.030 85.815.470.031 11.741.698.756 3.557.210.241 8.184.488.515 93.999.958.546 18.313.469.884 75.686.488.662 ... nghiệp, cụ thể cao su Do việc nghiên cứu kế toán trách nhiệm doanh nghiệp cao su điều cần thiết, đồng thời đề tài Kế toán trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk đề tài... vận dụng kế tốn trách nhiệm Công ty 4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn giúp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk tăng cƣờng vận dụng kế toán trách nhiệm Công ty thông... nội dung kế toán trách nhiệm tổ chức vận dụng kế tốn trách nhiệm cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk 3 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: công ty trách nhiệm hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH một thành viên cao su krông buk đăk lăk , Kế toán trách nhiệm tại công ty TNHH một thành viên cao su krông buk đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn