Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu đà nẵng

109 10 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM CHÂU KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM CHÂU KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình Tác giả Nguyễn Thị Kim Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục luận văn .3 Tổng quan tài liệu CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 sở hình thành kế toán trách nhiệm 1.1.3 Vai trò kế tốn trách nhiệm quản trị doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 12 1.2.1 Khái niệm chất trung tâm trách nhiệm .12 1.2.2 Phân loại trung tâm trách nhiệm 13 1.2.3 Thiết lập hệ thống báo cáo trách nhiệm .20 1.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm .16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 26 2.1.1 Giới thiệu Công ty CP lâm sản xuất Đà Nẵng 26 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 26 2.1.3 Tổ chức quản lý Công ty 27 2.2 KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 31 2.2.1 Đặc điểm phân cấp quản lý công ty CP lâm sản xuất Đà Nẵng .31 2.2.2 Nhận diện trung tâm trách nhiệm Công ty .34 2.2.3 Hệ thống báo cáo trung tâm trách nhiệm Công ty CP lâm sản xuất Đà Nẵng 37 2.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Công ty 56 2.2.5 Đánh giá công tác kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng 60 CHƢƠNG TĂNG CƢỜNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 64 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 64 3.2 HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 65 3.2.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng 66 3.2.2 Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm Cơng ty 70 3.2.3 Hồn thiện đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 81 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CP cổ phần CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất DT Doanh thu ĐĐH Đơn đặt hàng GĐ Giám đốc GTGT Giá trị gia tăng HĐQT Hội đồng quản trị KKTX khai thường xuyên KQKD Kết kinh doanh KTQT Kế toán quản trị KTTN Kế toán trách nhiệm KHSX Kế hoạch sản xuất LN Lợi nhuận MMTB Máy móc thiết bị NCTT Nhân cơng trực tiếp NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp QLDN Quản lý doanh nghiệp SXC Sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định XK Xuất XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí định mức 17 1.2 Báo cáo trách nhiệm trung tâm doanh thu 18 1.3 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 19 1.4 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 20 2.1 Bảng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38 2.2 Bảng dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp ĐĐH 18 39 2.3 Bảng định mức đơn giá tiền lương CNTT sản xuất 39 2.4 Dự toán chi phí nhân cơng trực tiếp ĐĐH số 18 40 2.5 Dự tốn chi phí sản xuất chung cho ĐĐH 18 42 2.6 Dự tốn chi phí SXC cho sản phẩm ĐĐH 18 42 2.7 Dự toán giá thành Đơn đặt hàng 18 43 2.8 Bảng dự toán CPBH CP QLDN 44 2.9 Bảng tổng hợp chi phí NVLTT LSX số 20/11-13 46 2.10 Bảng tổng hợp chi phí NVLTT LSX thuộc ĐĐH 18 47 2.11 Bảng tổng hợp CP NCTT lệnh sản xuất thuộc ĐĐH 18 48 2.12 Bảng dự tốn chi phí SXC LSX theo ĐĐH 18 49 2.13 Tổng hợp giao tiêu doanh thu phận 50 2.14 Bảng báo cáo chi tiết doanh thu 51 2.15 Báo cáo doanh thu xí nghiệp TM- DV 53 2.16 Báo cáo chi phí quản lý xí nghiệp TM-DV 54 2.17 Báo cáo chi phí bán hàng xí nghiệp TM-DV 55 2.18 Bảng báo cáo lợi nhuận xí nghiệp TM - DV 56 2.19 Bảng tổng hợp chi phí ĐĐH 18 57 2.20 Bảng tổng hợp doanh thu thực 58 2.21 Kết thực kế hoạch lợi nhuận xí nghiệp TM DV 60 3.1 Bảng dự tốn biến phí đơn vị cho mặt hàng 71 3.2 Bảng dự tốn chi phí linh hoạt cho mặt hàng 72 3.3 Bảng dự tốn chi phí quản lý cho phận văn phòng 74 3.4 Báo cáo tình hình thực CPBH chi phí QLDN 75 3.5 Bảng dự toán tiêu thụ 76 3.6 Báo cáo doanh thu tiêu thụ trung tâm doanh thu 78 3.7 Báo cáo dự toán trung tâm đầu tư lợi nhuận 80 3.8 Bảng đánh giá tiêu trung tâm doanh thu 84 3.9 Bảng đánh giá kết thực nhiệm vụ 89 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ, sơ đồ Trang 1.1 Mơ hình tổng qt trung tâm trách nhiệm 13 2.1 cấu tổ chức quản lý Công ty 27 2.2 cấu tổ chức máy kế tốn 30 2.3 Trình tự luận chuyển chứng từ 30 3.1 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc cạnh tranh thị trường vấn đề sống doanh nghiệp Và đặc biệt kinh tế thị trường, cạnh tranh với doanh nghiệp gay gắt Từ đặt cho doanh nghiệp tốn khó hiệu Đối với doanh nghiệp muốn đạt mức hoạt động hiệu cách đồng đòi hỏi phận hợp thành phải hoạt động hiệu đồng Chính lẽ mà doanh nghiệp cần hệ thống quản lý hữu hiệu Kế toán quản trị công cụ đắc lực cho việc quản lý điều hành doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, đưa thơng tin thích hợp hữu ích cho quản lý Và kế toán trách nhiệm phận kế tốn quản trị, công cụ quản lý giúp nhà quản trị thông qua để đánh giá trách nhiệm phận, phòng ban, chi nhánh, từ phát ưu điểm cần phát huy, yếu cần khắc phục xác định trách nhiệm cụ thể cho phận Ngồi ra, kế tốn trách nhiệm giúp cho việc lập dự tốn, kiểm sốt chi phí định kinh doanh doanh nghiệp Do việc tổ chức kế tốn trách nhiệm yêu cầu cấp thiết Công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng doanh nghiệp hoạt động ngành gỗ, sản xuất loại bàn ghế làm gỗ để xuất tiêu thụ nước, Công ty phải đối mặt với cạnh tranh liệt từ DN xuất gỗ nước nước khu vực Trung Quốc, Malaysia Để đứng vững trước áp lực cạnh tranh buộc công ty phải nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp, giá sản phẩm hợp lý Hiện thị trường, giá nguyên vật liệu, giá nhân cơng, chi phí vận chuyển, lệ phí tăng, giá “đầu ra” sản phẩm đồ gỗ khơng tăng Do đó, tính đúng, tính đủ kịp thời yếu tố đầu vào, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết 85 Từ bảng phân tích, ta thấy biến động doanh thu, doanh thu thực tế tăng so với kế hoạch 661,6 triệu đồng Xét mặt biến động ta thấy thay đổi sản lượng tiêu thụ đơn giá bình quân - Do thay đổi sản lượng tiêu thụ: Một số sản phẩm bán giảm so với dự toán nhiên hầu hết sản lượng sản phẩm khác tăng cao nên làm doanh thu tăng 396,14 triệu đồng - Về đơn giá bình quân: Hầu hết giá bán bình quân tăng nên làm tăng doanh thu 265,4 triệu đồng a3 Trung tâm lợi nhuận Trách nhiệm nhà quản lý trung tâm tổ chức hoạt động kinh doanh cho lợi nhuận đạt cao Nhà quản trị trung tâm lợi nhuận giao vốn quyền định việc sử dụng số vốn để tạo lợi nhuận cao đồng thời trung tâm lợi nhuận trách nhiệm kiểm sốt chi phí tăng doanh thu Vì để tiết kiệm chi phí, gia tăng doanh thu nhằm đạt mục tiêu trung tâm lợi nhuận vấn đề cần làm đồng với hai trung tâm doanh thu chi phí Để đánh giá thành hoạt động kết thực kế hoạch lợi nhuận trung tâm lợi nhuận, Công ty sử dụng tiêu đo lường: Chênh lệch lợi nhuận = lợi nhuận thực – lợi nhuận dự toán Các tiêu phản ánh tốt kết thực tiêu lợi nhuận, nhiên cần thêm tiêu: Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận Doanh thu a4 Trung tâm đầu tư Tại cơng ty chưa tổ chức tiêu chí đánh giá trách nhiệm trung tâm đầu tư trung tâm cao chủ tịch Hội đồng quản trị người chịu trách nhiệm hiệu q trình đầu tư thể xem 86 trung tâm đầu tư dạng mở rộng trung tâm lợi nhuận, dùng tiêu lợi nhuận để làm sở đánh giá hiệu hoạt động trung tâm Ngoài trung tâm dựa vào việc thị phần cơng ty tăng lên hay khơng thương trường giải thưởng, danh hiệu đạt Các tiêu chí đánh giá hiệu trung tâm đầu tư: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) = Lợi nhuận Vốn đầu tư Lợi nhuận lại RI = Lợi nhuận trung tâm đầu tư - Chi phí sử dụng vốn đầu tư Khi sử dụng tiêu ROI, Cơng ty đánh giá ba yếu tố (doanh thu, chi phí vốn đầu tư) Nó dùng để đánh giá, so sánh hiệu sử dụng đồng vốn doanh nghiệp Giá trị ROI cao, tài sản sử dụng hiệu Ngoài ra, bên cạnh độ lớn tiêu thực tế đạt so với kế hoạch, xét mối quan hệ với ảnh hưởng yếu tố cấu thành, giúp nhà quản trị đánh giá trách nhiệm quản trị trung tâm này, đồng thời qua giúp nhà quản trị đưa giải pháp cải thiện giá trị tiêu b Xây dựng tiêu phi tài đánh giá trách nhiệm Ngồi việc tổ chức tiêu tài đánh giá trách nhiệm trung tâm trách nhiệm trên, tác giả đề xuất số tiêu phi tài đánh giá trách nhiệm cá nhân trung tâm trách nhiệm Các tiêu phi tài khơng giúp cho thực thể tổ chức làm việc tốt hơn, quy tắc mà với tiêu tài cung cấp nhìn tổng quan cho nhà quản trị tiềm phát triển cá nhân doanh nghiệp Nó đóng vai trò “bệ đỡ” cho phát triển nhân lực cách bền vững 87 thể xây dựng “bảng tự nhận xét” cho thành viên Công ty, để cuối tháng người tự đánh giá với số điểm cho sẵn tùy theo mức độ vi phạm Sau đó, trưởng phận kiểm tra lại đưa lên kế toán tổng hợp quy tiêu chí tài chính, tính tốn khoản thu nhập tăng thêm cho nhân viên theo số điểm chấm Như vậy, kết hợp tiêu tài phi tài nhằm đánh giá trách nhiệm cá nhân, tập thể cơng ty thể đề xuất số tiêu chí “bảng tự nhận xét” sau: - Thái độ, hành vi làm việc: tiêu chí thể qua suất lao động, số ngày nghỉ việc tháng nhân viên Tiêu chí tiêu chí quan trọng khó đánh giá Thái độ, hành vi làm việc ảnh hưởng lớn đến đồng nghiệp dòng cơng việc tổ chức Xét mơi trường làm việc Công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng, sản phẩm sản xuất theo dây chuyền khép kín phân xưởng, suất lao động bị giảm sút ảnh hưởng đến dây chuyền Ngoài ra, phận kinh doanh, thái độ, hành vi nhân viên tác động không nhỏ, mà thị trường ngày khắt khe với sản phẩm mỹ nghệ, giá mặt hàng lại cao, thái độ, hành vi làm việc nhân viên kinh doanh trọng nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, thu hồi vốn Tóm lại, cơng việc nào, thái độ, hành vi người lao động tác động lớn đến hiệu cơng việc Do đó, cần xây dựng tiêu chí tiêu chí cốt lõi chuỗi tiêu chí phi tài cần xây dựng Cơng ty Trong tiêu chí tiêu chí cụ thể sau: - Số ngày nghỉ việc tháng: thực chất việc nghỉ việc nhân viên xin phép đồng ý từ trưởng phận Tuy nhiên, để nâng cao suất lao động cần đưa tiêu chí biện pháp giảm thiểu nghỉ việc 88 - Sự tuân thủ giấc làm việc: Đây tiêu chí phổ biến Đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngồi việc tn thủ giấc làm việc chặt chẽ giám sát nhà quản lý phận, hệ thống quẹt thẻ từ hay dấu vân tay Việc giám sát chặt chẽ khiến cho ý thức chấp hành nội quy nhân viên tăng lên Tuy nhiên, Công ty, chưa trang bị hệ thống đại này, cần hỗ trợ tổ trưởng, trưởng phòng Do đó, trưởng phận cần theo dõi chặt chẽ tuân thủ công nhân, nhân viên để cuối tháng chế tài hợp lý Việc tuân thủ giấc không giúp cho suất lao động tăng mà giúp tăng ý thức trách nhiệm công việc cán bộ, nhân viên Số lần trễ trưởng phận thống khiển trách, trừ lương (hoặc phạt tiền) vào cuối tháng Tuy nhiên tiêu chí cần phải loại trừ nhân viên kinh doanh, trường hợp làm việc trụ sở khách hàng trường hợp muộn xác nhận đồng ý trưởng phận - Số lần bị khiển trách: cuối tháng, nhân viên tự điền số lần bị khiển trách vào “bảng tự nhận xét”, sau kiểm tra lại trưởng phận trước nộp lên cho cấp tổng hợp Mức độ khiển trách hiểu nhắc nhở khiển trách công khai nhà quản lý nhân viên - Số lần bị kỉ luật: Đây tiêu chí phi tài đánh giá suất nhân viên tháng Đối với lỗi lớn nhân viên bị kỉ luật Tùy vào mức độ vi phạm mà hình thức kỉ luật khác Cũng giống bị khiển trách, nhân viên tự khai vào “bảng tự nhận xét” để cấp đánh giá - Số lượng sản phẩm hỏng/1 cơng nhân: tiêu chí sử dụng phân xưởng sản xuất Đây tiêu chí thể tinh thần, thái độ làm việc công nhân hiệu hay khơng 89 - Sáng kiến kinh nghiệm: tiêu chí đưa nhằm khuyến khích người lao động ln sáng tạo, nâng cao khả làm việc Những sáng kiến Ban giám đốc phê duyệt khen thưởng Ngồi ra, điểm sáng “bảng tự nhận xét” cá nhân Trọng số cho mục nên chiếm khoảng 20% tổng điểm bảng đánh giá thể thiết kế bảng tự nhận xét sau: Công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng Đơn vị: Bảng 3.9: BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Tháng .năm Họ tên: Nội dung, tiêu chí Mức đánh giá I Thái độ, hành vi Tối đa 80 Ngày công Tối đa 20 Nghỉ 1- ngày 10 Nghỉ – Nghỉ ngày trở lên Sự tuân thủ giấc Tối đa 20 Trễ – lần 10 Trễ – lần Trễ từ lần trở lên Khiển trách Tối đa 10 lần lần trở lên Kỷ luật Tối đa 10 Cá nhân Nhà quản lý đánh giá phận đánh giá 90 Khơng 10 Sản phẩm hỏng Tối đa 20 Hỏng – SP 10 Hỏng – SP Hỏng từ SP trở lên II Sáng kiến kinh nghiệm Tối đa 20 Cấp tổ, phòng 10 Cấp Công ty 20 Cộng I + II Chú thích: - Mục thái độ, hành vi chiếm tối đa 80 điểm Trong đó, - Tiểu mục “ngày cơng” tối đa 20 điểm tháng, người lao động khơng nghỉ việc ngày Còn nghỉ, vào mức độ cho sẵn để đánh giá điểm cho - Tương tự, tiểu mục “ tuân thủ giấc” Hoàn toàn tối đa 20 điểm Trường hợp bị trễ bị nhắc nhở tùy vào số lần mà mức điểm khác - Đối với tiểu mục “khiển trách” khơng bị khiển trách, tối đa 10 điểm Còn vi phạm bị khiển trách tùy mức độ mà cho điểm tương ứng - Đối với tiểu mục “ kỷ luật” trường hợp vi phạm tính chất nghiêm trọng, vi phạm khơng điểm - Tương tự tiểu mục “sản phẩm hỏng” hiểu 91 - Đối với mục sáng kiến kinh nghiệm sáng kiến cấp tổ, đội, phòng sáng kiến áp dụng cho Công ty Do đó, chia cấp độ mà cho điểm tương ứng Cuối tháng, cá nhân tự đánh giá vào bảng Sau đó, trưởng phận tập hợp đánh giá lại theo dõi quản lý Sau xác định xác số điểm người, nhà quản lý phận chuyển cho phòng tài vụ tổng hợp, sau tính tốn để tính khoản thu nhập tăng thêm cho người Việc thực theo tháng Quý tùy vào định Ban giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty Đối với người lao động, kiểm sốt trách nhiệm công việc thu nhập tăng thêm tạo động lực để giúp họ nâng cao suất làm việc Đây kết hợp tiêu chí phi tài tài chính, tạo điều kiện cho nhà quản lý dễ nắm bắt thông tin nhận xét cách cụ thể cá nhân Cơng ty, từ hình thức thưởng phạt kịp thời 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ sở lý luận thực trạng Công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng, chương trình bày số giải pháp nhằm tăng cường hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty Đó là: - Hồn thiện KTTN thơng qua việc phân cấp quản lý, xác định trách nhiệm cụ thể cho phận - Xây dựng mơ hình tổ chức kế tốn trách nhiệm bố trí nhân cho báo cáo trách nhiệm Công ty, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu nhà quản lý việc kiểm soát xác định trách nhiệm đối tượng liên quan - Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể phục vụ việc đánh giá trách nhiệm đơn vị Cơng ty - Hồn thiện tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm phận nhằm đo lường thành hoạt động trung tâm, giúp cho nhà quản lý cấp cao nhận định xác tình hình hoạt động phận cấp - Xây dựng số tiêu phi tài nhằm bổ trợ cho cơng tác quản lý kiểm soát nhà quản trị, nâng cao tính chịu trách nhiệm cá thể phận Công ty Xây dựng hệ thống kế tốn trách nhiệm ý nghĩa quan trọng q trình hoạt động Cơng ty, giúp cho nhà quản trị đánh giá kết kinh doanh cho phận, đơn vị thơng qua việc kiểm sốt hoạt động phận, đơn vị nhà quản trị tương ứng, góp phần hồn thành mục tiêu chung Công ty 93 KẾT LUẬN Đứng trước khó khăn kinh tế nay, doanh nghiệp đứng trước cạnh tranh ngày gay gắt, vậy, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải nâng cao nội lực khả cạnh tranh Cơng ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng cần nhận thức đắn vai trò kế tốn quản trị nói chung kế tốn trách nhiệm nói riêng nhằm tiến hành tổ chức kế toán trách nhiệm, bước nâng cao hiệu quản lý thông qua việc đánh giá thành phận, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ phối hợp với thực mục tiêu chung Công ty Mặc dù Công ty phân cấp quản lý, phân cơng trách nhiệm cho phận, nhiên thông tin kế toán chưa tổ chức gắn với cấp quản lý nên chưa đánh giá thành trách nhiệm phận vào q trình đóng góp phận vào kết hoạt động chung tồn Cơng ty Và hệ thống kế tốn trách nhiệm xem công cụ quản lý hiệu Từ việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn kế toán trách nhiệm, luận văn giải số vấn đề sau: - Trình bày vấn đề lý luận KTTN, tìm hiểu khái niệm, nội dung cách thức tổ chức, báo cáo trách nhiệm tổ chức - Trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn trách nhiệm công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng Luận văn đưa số nhận xét ưu điểm hạn chế ngun nhân hạn chế Cơng ty - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường kế tốn trách nhiệm cơng ty: tổ chức phân cấp quản lý, xác định mục tiêu nhiệm vụ trung tâm Hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm, hoàn thiện tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Thị Hồng Ân (2012), luận văn thạc sĩ, “Tổ chức kế toán trách nhiệm Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco” [2] PGS.TS Phạm Văn Được (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống [3] Trần Thị Tuyết Mai (2012), luận văn thạc sĩ, “Kế tốn trách nhiệm cơng ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng” [4] Nguyễn Hải Sản (2001), Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống [5] PGS.TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài [6] PGS.TS Đồn Xn Tiên (2007), giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp, NXB Tài Chính [7] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục [8] Tôn Nữ Thanh Thiện (2011), luận văn thạc sĩ, “Xây dựng hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đơng” [9] Nguyễn Xuân Trường, (2008) , Kế toán trách nhiệm – vũ khí cơng ty lớn, tạp chí Giám đốc điều hành [10] Nguyễn Hữu Phú (2014), luận án tiến sĩ, “Tổ chức kế toán trách nhiệm tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải” [11] Nguyễn Văn Phượng (2011), luận văn thạc sĩ, “ Hồn thiện cơng tác kế tốn trách nhiệm Tổng cơng ty điện lực Miền Trung” [12] Bộ Tài (2006), thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006, Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp TIẾNG ANH [13] Aliman, H.B, Basic Organizational Planning to tie in with Responsipility Accounting, 1950 [14] Clive Emmanuel, David Otley and Kenneth Mar-chant (1990) Managerial Accouting [15] K.Fed Skuosen, W.Steve Albrecht, Jame R.Martin, Monte R Swai Managerment accouting [16] Weygandt, Kieso Kimmel (2001) Managerial Accouting Information in Decision Bảng 2.1: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp năm 2013 Ghế VIP ( Gỗ Bạch đàn ) TT 10 11 12 Tên chi tiết Chân dài Chân ngắn Thành hông Tựa đầu Thanh ngang trước Nan Tay vịn Con bọ đỡ chân trước Con bọ đỡ thành hông Con bọ, chân dài, tay vịn Thanh ngang chân dài Thanh ngang chân ngắn Tổng khối lượng Tổng qui cách xẻ/ sản phẩm Tổng khối lượng/ sản phẩm Dày 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 0.01899 Qui cách tinh Rộng Dài 34 1170 34 970 34 475 60 494 60 598 18 420 50/115 478 40 82 60 155 60 155 40 494 40 598 29 0.02396 M 0.00191 0.00158 0.00078 0.00071 0.00186 0.00438 0.00215 0.00261 0.00345 0.00089 0.00067 0.00157 0.02256 Tổng 0.04295 Dày 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Qui cách Scancom Rộng Dài SL( ) 89/2 1210 89/2 1000 89/2 505 73/1 524 73/1 628 106/4 450 29 139/2 508 106/2 112 73/1 185 73/1 185 106/2 524 106/2 628 49 Tổng M 0.00372 0.00358 0.0013 0.001406 0.00373 0.0091 0.00405 0.003934 0.00578 0.00157 0.00181 0.00297 0.04295 ( Nguồn: Phòng Kỹ thuật - Cơng ty CP Lâm Sản Xuất Khẩu Đà Nẵng ) Bảng 2.3: Định mức đơn giá lương sản phẩm gỗ Bạch Đàn ( Phân xưởng lắp ráp ) năm 2013 ĐVT: đồng/đvsp STT Tên sản phẩm Lắp ráp Sửa hàng Tổng Remington 190 - 230 33,500 6,500 40,000 Remington 170 - 230 34,500 6,500 41,000 Cork 150 -200 31,500 6,500 38,000 Cadiff 50 x 50 6,500 1,500 8,000 Leyland 64,500 10,500 75,000 Gác Vip 4,500 1,500 6,000 19,000 4,000 23,000 8,000 1,000 9,000 Kingsbury deck Ghế Vip … ………………… (Nguồn: Phòng Tài Vụ - Công ty CP Lâm Sản Xuất Khẩu Đà Nẵng ) Bảng 2.5 Bảng dự tốn chi phí sản xuất chung ĐĐH 18 ĐVT: Đồng TT Nội dung Dự toán Tiền lương nhân viên phân xưởng BHXH,BHYT, KPCĐ, BHTN 8.947.000 Chi phí cơng cụ dụng cụ 4.636.422 Chi phí điện cho sản xuất 10.537.425 Chi phí khấu hao TSCĐ 12.644.910 55.968.000 ……………… Cộng 100.068.539 (Nguồn: Phòng tài vụ - Cơng ty CP Lâm Sản Xuất Khẩu Đà Nẵng ) Bảng 2.12: Bảng phân bổ chi phí SXC LSX thuộc ĐĐH 18 ĐVT: đồng Nội dung Sản lượng ( Cái) CPSXC CPSXC CPSXC tháng 10 tháng 11 tháng 12 Cộng Ghế Vip 1.500 17.020.336 21.990.473 6.875.060 45.885.869 Gác Vip 2.000 11.425.549 13.529.743 6.992.349 31.947.641 Bàn Cadiff 50 x 50 1.000 7.264.330 12.087.953 5.467.460 24.819.743 Cộng 100.068.539 (Nguồn: Phòng Tài Vụ - Cơng ty CP Lâm sản xuất Đà Nẵng) ... TĂNG CƢỜNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 64 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG CƯỜNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 64 3.2... 3.2 HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 65 3.2.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng 66... tâm trách nhiệm Công ty CP lâm sản xuất Đà Nẵng 37 2.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Cơng ty 56 2.2.5 Đánh giá cơng tác kế tốn trách nhiệm Công ty cổ phần lâm sản xuất Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu đà nẵng , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn