Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

108 21 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC TỒN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN QUỐC TỒN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng 10 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 18 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN 19 nghiệp 33 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 37 1.3.1 Nhân tố bên 37 1.3.2 Nhân tố bên 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 43 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 51 2.2.1 Mơ hình tổ chức máy cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 51 2.2.2 Công tác nhận dạng rủi ro hoạt động tín dụng 52 2.2.3 Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 53 2.2.4 Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 54 2.2.5 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 60 2.2.6 Kết công tác quản trị RRTD VCB 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB TRONG THỜI GIAN QUA 67 2.3.1 Những mặt đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 67 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VCB TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VCB 72 3.2.1 Vận dụng phương pháp nhận dạng rủi ro tín dụng đại 72 3.2.2 Hồn thiện đo lường rủi ro tín dụng 74 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng 78 3.2.4 Tăng cường hiệu tài trợ rủi ro 88 3.2.5 Vận dụng Mơ hình quản lý tín dụng tập trung 92 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 92 3.2.7 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro 94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước 95 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại QLN Quản lý nợ QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 20 2.1 Tình hình huy động vốn 46 2.2 Một số tiêu hoạt động tín dụng 48 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 49 2.4 Tình hình biến động cấu nhóm nợ số tiêu khác 62 2.5 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng doanh nghiệp VCB 63 2.6 Nợ có vấn đề theo khu vực 64 2.7 Ngành kinh tế có tỷ lệ nợ có vấn đề cao 30/06/2014 65 2.8 Ảnh hưởng trích lập DPRR tín dụng đến lợi nhuận 66 2.9 Tác động sách PLN thời điểm 30/06/2014 66 3.1 Dư nợ hạn bình quân năm (2011-2013) 73 3.2 Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 18 3.1 Biểu đồ Pareto 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác NHTM, hoạt động thu nhiều lợi nhuận gặp khơng rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết Đặc biệt ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập tín dụng chủ yếu chiếm từ 60-80% thu nhập ngân hàng Ai hiểu quản trị rủi ro tín dụng vấn đề cốt lõi ngân hàng, đặc biệt hệ thống ngân hàng Việt Nam mà nguồn thu từ tín dụng nòng cốt tổng thu nhập Hơn nữa, dư nợ cho vay tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, cho vay bán lẻ chiếm thị phần khiêm tốn NHTMCP Ngoại thương Việt nam ngân hàng có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp cao Trong năm qua, hoạt động cho vay DN NH có nhiều thành tựu to lớn, đóng góp lớn vào tổng thu nhập hiệu kinh doanh NH Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đạt mục tiêu đề Tuy nhiên, thời gian gần NH phải đối diện với tình trạng tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng Điều này, đòi hỏi NH phải tìm kiếm giải pháp khả thi nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DN Với tầm quan trọng trên, học viên định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nói chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay DN nói riêng Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: 85 trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng định giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu KH bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho NH - Trong trình quan hệ tín dụng, kiểm tra thấy giá trị tài sản đảm bảo bị sụt giảm, không đủ điều kiện đảm bảo vay, NH phải thơng báo để KH bổ sung tài sản đảm bảo Nếu khơng có tài sản đảm bảo, phải có phương án rút dần vốn tín dụng để đảm bảo an toàn cho NH - Đối với tài sản bảo lãnh, cần phải thông báo khoản vay, tình trạng khoản vay cho bên bảo lãnh, xem xét mối quan hệ với KH (tránh tình trạng người bảo lãnh khơng biết khoản vay, dẫn đến khó khăn xử lý tài sản đảm bảo) * Giai đoạn phê duyệt cho vay - Đối với hồ sơ lớn, độ phức tạp rủi ro cao, Cấp phê duyệt nên có thời gian nghiên cứu hồ sơ, đưa biện pháp nhằm hạn chế RRTD từ đầu cách đưa điều kiện trước sau giải ngân hợp lý, khả thi hiệu - Cho vay thêm: Nếu thấy KH gặp khó khăn thời thiếu vốn kinh doanh, thẩm định thấy phương án kinh doanh khả thi, NH xét cấp thêm hạn mức, bổ sung vốn kinh doanh Tuy nhiên nhân viên tín dụng phải nắm mục đích vay thêm, tránh tình trạng cho vay đảo nợ che giấu nợ xấu * Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay - Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay không? Nêu nguyên nhân gây sai lệch - Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu 86 - Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ VCB, qua vừa kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu - So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra - Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ - Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt CBTD cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận môi trường, hiệu công việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả toán khoản vay CBTD phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp - Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh h Chuyển giao rủi ro Chuyển giao rủi ro chuyển cho đối tượng khác gánh chịu toàn hay phần tổn thất xảy v Bảo hiểm tín dụng: Việc mua bảo hiểm tín dụng phương cách tốt để chuyển 87 giao rủi ro, tổn thất sang người khác Ngân hàng vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro 02 lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội ngân hàng, bảo hiểm lớp thứ hai, sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện VCB triển khai mua bảo hiểm tín dụng chưa có hiệu cao Vì thời tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp VCB cần tăng cường đẩy mạnh việc mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay, điều chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất v Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay: Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, VCB cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay…tạo thành “hàng rào” che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Do việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản phương cách để chuyển giao rủi ro hợp lý i Đa dạng hóa Phân tán rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm đa dạng hóa vùng, khu vực - Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay: Đa dạng hóa để hạn chế RRTD, tránh tình trạng tập trung vốn cho số ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ, đối tượng khách hàng… Nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến lĩnh vực mà VCB cho vay với tỷ trọng lớn lĩnh vực nơng lâm thủy sản, sản xuất chế biến gặp khó khăn biến đổi kinh tế, thị trường ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng VCB - Đa dạng hóa khách hàng: Khơng nên tập trung cho vay với 88 khách hàng với dư nợ lớn, khách hàng xảy rủi ro dẫn đến hậu khó lường cho ngân hàng VCB cần tập trung đa dạng hóa khách hàng bao gồm lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể, cán viên chức để giảm thiểu rủi ro - Đa dạng hóa vùng, khu vực: VCB mở rộng địa bàn cho vay vùng ven TP để thu hút khách hàng vay, không nên tập trung lớn vào khu vực trung tâm thành phố, cạnh tranh gây gắt từ nhiều ngân hàng bạn k Chấp nhận rủi ro Ngân hàng chấp nhận rủi ro trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro lớn (lớn chi phí khắc phục tác hại), tác hại rủi ro xảy nhỏ hay thấp (Do nguyên nhân chủ quan từ VCB, tập trung tăng trưởng, mở rộng thị phần, hay cho vay tín chấp cán cơng nhân viên) Kế hoạch đối phó là: Lập kế hoạch khắc phục tác hại rủi ro xảy (Quy định thời gian công tác cán công nhân viên doanh nghiệp, trích lương hàng tháng…), trích lập dự phòng, xác định khả chịu đựng rủi ro cho phép 3.2.4 Tăng cường hiệu tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu Mục tiêu VCB tự chủ mặt tài Do vậy, VCB cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro không thu nợ bên cạnh việc đẩy nhah trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro 89 b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Ngân hàng cần xây dựng sách ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách định giá…yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản yêu cầu khách hàng hoàn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đất nhận cầm cố, chấp Đối với cho vay mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến người bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị VCB - Tài sản đảm bảo để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay khơng - Ngân hàng liên kết với số cơng ty bảo hiểm có uy tín, tư vấn, hỗ trợ khách hàng có yêu cầu Hiện nay, NHNT liên kết với Công ty Bảo hiểm CARDIF (là công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phi Nhân thọ hàng đầu 90 giới bảo hiểm tín dụng – thuộc tập đồn Ngân hàng PNP Paribas), thành lập công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif Life Insurance (VCLI) đưa sản phẩm bảo an tín dụng Theo đó, thời hạn hợp đồng bảo hiểm khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng Để tránh phiền tối cho khách hàng phải tính lúc phí bảo hiểm lãi suất vay vốn, mức phí bảo hiểm nên tính cộng vào lãi suất cho vay Vì vậy, trường hợp này, mức lãi suất cho vay áp dụng cao mức lãi suất thông thường khác Đây biện pháp hữu hiệu, đặc biệt khách hàng cá nhân nhằm hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi * Đối với khoản vay có vấn đề VCB cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát nhanh khoản vay có vấn đề thông qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế tốn, quan sát tổ chức sản xuất, kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, Ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Kết cuối chuyến viếng thăm phải loại bỏ khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng * Xử lý nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, VCB cần tích cực xử lý theo hướng sau: - Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: Khi khách hàng khơng có khả 91 trả nợ dự kiến, Ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, Ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba - Bán nợ: Ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỉ lệ thích hợp Có thể bán cho Cơng ty mua bán nợ Bộ Tài bán cho tổ chức có chức mua nợ khác - Khởi kiện: Ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi nợ, trường hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, VCB phải chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho trình kinh doanh diễn mặt có lợi Việc xử lý rủi ro nên thực quí lần Việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro cần thực nghiêm chỉnh theo qui định NHNT - Phát tài sản bảo đảm: Theo quy định VCB, khách hàng có khoản nợ hạn 06 tháng liên tiếp xem xét phát tài sản Tuy nhiên thực tế, nhiều trường hợp vậy, khó áp dụng biện pháp VCB cần phải phối hợp với quan chức nhà nước việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng, giảm thiểu tổn thất 92 3.2.5 Vận dụng Mơ hình quản lý tín dụng tập trung Mơ hình có tách biệt cách độc lập chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp Sự tách biệt chức nhằm mục tiêu hàng đầu giảm thiểu rủi ro mức thấp đồng thời phát huy tối đa kỹ chuyên môn vị trí cán làm cơng tác tín dụng Điểm mạnh mơ hình quản lý tín dụng tập trung: - Quản lý rủi ro cách hệ thống quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài - Thiết lập trì mơi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động phận kinh doanh nâng cao lực đo lường giám sát rủi ro - Xây dựng sách quản lý rủi ro thống cho tồn hệ thống - Thích hợp với ngân hàng quy mô lớn Vận dụng mô hình quản lý tín dụng tập trung: - Tập trung hóa khâu phê duyệt giới hạn tín dụng, cấp tín dụng giải ngân Hội sở - Hệ thống thông tin liệu khách hàng - Hệ thống cơng nghệ thơng tin liên quan đến quy trình thẩm định: phê duyệt, khai báo hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, kiểm soát giải ngân, kiểm tra sau cấp tín dụng, thu hồi nợ - Quy trình luân chuyển hồ sơ phê duyệt khung thời gian xử lý 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng tất hoạt động NH, không riêng mảng tín dụng Hiện tại, VCB có phòng kiểm tốn nội Hội sở chính, phòng kiểm tra giám sát tuân thủ Hội sở chi nhánh Để phận hoạt động thực có hiệu quả, 93 hết chức năng, cần thiết phải có số điều chỉnh sau: Cần trọng công tác “hậu kiểm” kiểm tra nội để tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Phòng kiểm tốn nội hoạt động tương đối hiệu Tuy nhiên để đào tạo kiểm tốn viên giỏi khơng phải đơn giản, thời gian khoảng năm Nếu tuyển kiểm tốn viên khơng rành hoạt động tín dụng NH, tuyển nhân phải đào tạo thời gian Vả lại, nhân viên kiểm toán có nhu cầu ln chuyển cơng việc, nên chế độ nhân làm kiểm toán viên cần cân nhắc để tránh tình trạng đào tạo xong lại không phục vụ lĩnh vực đào tạo Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kiểm tra giám sát tuân thủ chi nhánh, tuyển chọn nhân viên giỏi, làm việc vị trí tín dụng năm, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để nắm bắt rủi ro xảy ra, dự báo đưa kiến nghị cần thiết q trình cấp tín dụng Nhân viên kiểm tra giám sát tuân thủ phải thực có lĩnh, trình độ nghiệp vụ lẫn việc ứng xử mối quan hệ Vì làm việc chi nhánh, công việc nhân viên kiểm tra nội nhân viên tín dụng, đơi mâu thuẫn Nhân viên tín dụng muốn đạt tiêu, muốn hồ sơ 94 tiến hành nhanh để vừa lòng KH, đơi lại qn cơng tác kiểm sốt rủi ro Nhân viên kiểm tra giám sát tuân thủ chi nhánh phải thực hiểu biết, tạo lòng tin cho nhân viên tín dụng phải dung hòa mối quan hệ với phận khác, kể Giám đốc chi nhánh, tránh mâu thuẫn công việc phát sinh thành mâu thuẫn cá nhân 3.2.7 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro Thành lập phận độc lập để phân tích rủi ro dự báo, phát rủi ro tiềm ẩn, hạn chế thiệt hại tài sản thu nhập ngân hàng Vấn đề thơng tin có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, VCB cần phải xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro tín dụng Để xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, VCB cần không ngừng đổi đại hố hệ thống thu thập, xử lý thơng tin khách hàng DN, thông tin quản trị đảm bảo cho Ban lãnh đạo tiếp cận nguồn thơng tin tin cậy, có hệ thống cách nhanh chóng thuận lợi Thu thập xác thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng điều quan trọng cần thiết, giúp nâng cao hiệu cơng tác tín dụng hạn chế rủi ro - Thu thập thông tin khách hàng: Hiện việc khai thác thông tin khách hàng DN thường qua báo cáo khách hàng, chẳng hạn thông tin tài thường dựa báo cáo tài năm gần khách hàng Các báo cáo khách hàng lập thường không qua kiểm tốn, khơng có quan chức xác định tính trung thực báo cáo Do cán ngân hàng, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thông tin từ đối tác khách hàng, từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ quan quản lý khách hàng, từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nước….Những thơng tin chưa thật kịp thời quan trọng cần thiết, cán cần phải biết 95 cách tra cứu, tìm tòi để tận dụng triệt để nguồn tin Trên sở thông tin thu thập được, cần phân tích cẩn thận để có định xác, tránh để xảy rủi ro khách hàng sử dụng thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hồ sơ vay vốn hay tận dụng sơ hở luật pháp để dùng tài sản chấp vay vốn nhiều ngân hàng khác - Thu thập thông tin thị trường: Bên cạnh thu thập thơng tin khách hàng, cán phải khai thác thơng tin mang tính chất thị trường sản phẩm khách hàng kinh doanh như: tình hình cung cầu, giá cả, cạnh tranh… - Phân tích xử lý thơng tin: Sau thu thập nguồn thông tin cán cần phải sàng lọc, phân tích thơng tin giúp Ban lãnh đạo đưa định xác kịp thời 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước - Chống cạnh tranh lành mạnh: với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hang thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương 96 pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế - Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap) Đây cơng cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp ngân hàng thương mại phòng ngừa bảo hiểm rủi ro tín dụng, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm Cơng ty xếp hạng tín dụng giới 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ - Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập cơng ty kiểm tốn quy định trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực - Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hang bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng Do cần xây dựng hệ thống định chế đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, hiệu 97 - Hồn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh… vốn vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 98 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quan Nhà nước, ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng xảy với ngân hàng nói chung VCB nói riêng Trong thời gian qua, VCB tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đạt kết đáng khích lệ việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giúp hoạt động ngân hàng ổn định tiếp tục phát triển Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng VCB, từ mặt hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn phát triển tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB giao thơng vận tải, Hồ Chí Minh [2] Lê Thị Hồng Diệu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Hồ Chí Minh [3] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Hồ Chí Minh [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội [5] TS Trần Huy Hoàng (2004), Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam [6] Peter Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [7] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN, sửa đổi bổ sung Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Tiếng Anh [8] Hennie van Greuning-Sonja Brajovic Bratanovic (1999), Analyzing banking Risk, the Wold Bank Website [9] http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/11/1810/ ... rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. .. dụng vốn vay có cho vay phục vụ sản xuất, cho vay tiêu dùng… - Theo ngành kinh tế cho vay bất động sản, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - Theo phương thức cho vay có cho vay lần, cho vay theo... HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VCB TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VCB 72 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn