Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh đăk nông

113 30 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN THƢỜNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI, CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Văn Thƣờng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 1.1 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng 1.1.2 Ngân hàng sách hội .8 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 13 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hộ nghèo 13 1.2.2 Nội dung hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH 16 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH 20 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH 22 1.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƢỚC VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 25 1.3.1 Kinh nghiệm số nƣớc 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 31 2.1 TÌNH HÌNH ĐĨI NGHÈO TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG 31 2.1.1 Tổng quan kinh tế - hội tỉnh Đăk Nông 31 2.1.2 Thực trạng đói nghèo tỉnh Đăk Nông 32 2.2 TỔNG QUAN VỀ NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG .36 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 37 2.2.3 Mơ hình tổ chức hoạt động 37 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 44 2.3.1 Những vấn đề chung cho vay hộ nghèo NHCSXH 44 2.3.2 Những biện pháp mà NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông triển khai nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo thời gian qua 48 2.3.3 Phân tích kết hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH chi nhánh tỉnh Đắk Nông 51 2.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘI HỌC VỀ HOẠT DỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 64 2.4.1 Cơ sở lí luận việc điều tra hội hoạt động cho vay hộ nghèo .64 2.4.2 Kế hoạch điều tra 64 2.4.3 Xử lý phân tích số liệu thu thập đƣợc 65 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐẮK NÔNG 69 2.5.1 Những việc làm đƣợc 69 2.5.2 Những mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH ĐĂK NÔNG 77 3.1 MỤC TIÊU CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 77 3.1.1 Mục tiêu chung 77 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 77 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 78 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG 79 3.3.1 Thiết lập kênh thông tin, trao đổi số liệu NHCSXH tổ chức trị - hội nhận ủy phục vụ cho công tác đạo điều hành 79 3.3.2 Tăng cƣờng phối kết hợp với tổ chức trị - hội 80 3.3.3 Hoàn thiện mạng lƣới hoạt động 82 3.3.4 Thực cơng khai hóa - hội hóa hoạt động NHCSXH 85 3.3.5 Cơ cấu lại nguồn vốn ủy thác cho tổ chức trị - hội 87 3.3.6 Phối kết hợp với Hội nghề nghiệp, sở ban ngành có liên quan việc định hƣớng hộ nghèo ngành nghề sản xuất kinh doanh .88 3.3.7 Nâng suất đầu tƣ cho hộ nghèo 89 3.3.8 Kéo dài thời gian cho vay 90 3.3.9 Tăng cƣờng hệ thống kiểm tra, giám sát 90 3.3.10 Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân 94 3.3.11 Tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyền 96 3.4 KIẾN NGHỊ 97 3.4.1 Đối với NHCSXH Việt Nam 97 3.4.2 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng cấp tỉnh Đắk Nông 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC 103 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt XĐGN Nguyên văn Xóa đói giảm nghèo NHCSXH NH NHTM Ngân hàng Thƣơng mại SXKD Sản xuất kinh doanh HND Hội Nông dân HPN Hội Phụ nữ HCCB ĐTN 10 LĐ - TB&XH 11 UBND 12 TK&VV 13 HĐQT 14 TW 15 NHNo&PTNT 16 DTTS Dân tộc thiểu số 17 CMND Chứng minh nhân dân 18 CVHN Cho vay hộ nghèo 19 Vùng KK 20 BQ Bình quân 21 NQH Nợ hạn 22 NK Nợ khoanh 23 CT-XH 24 ĐVT Ngân hàng Chính sách hội Ngân hàng Hội Cựu chiến binh Đoàn niên Lao động - Thƣơng binh hội Ủy ban nhân dân Tiết kiệm vay vốn Hội đồng quản trị Trung ƣơng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vùng khó khăn Chính trị - hội Đơn vị tính DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ lệ hộ nghèo tổng số hộ theo khu vực năm 2013 33 2.2 Cơ cấu vốn hoạt động NHCSXH Đắk Nông 41 2.3 Một số tiêu chủ yếu hoạt động tín dụng NHCSXH tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2009 - 2013 42 2.4 Lãi suất cho vay hộ nghèo (%/tháng) 48 2.5 Nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông (2009 – 2013) 51 2.6 Một số tiêu chủ yếu cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2009- 2013 53 2.7 Dƣ nợ cho vay theo địa bàn huyện qua năm 2009-2013 57 2.8 Dƣ nợ cho vay hộ nghèo ủy thác qua tổ chức CT-XH từ năm 2009-2013 60 2.9 Dƣ nợ ủy thác qua tổ chức CT-XH năm 2013 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Tỷ trọng dƣ nợ chƣơng trình cho vay năm 2013 43 2.2 Tăng trƣởng dƣ nợ hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2009 – 2013 54 2.3 Nợ hạn, nợ khoanh chƣơng trình cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2009-2013 56 2.4 Dƣ nợ hộ nghèo theo địa bàn năm 2009 năm 2013 58 2.5 Dƣ nợ ủy thác qua tổ chức CT-XH năm 2013 63 2.6 Tỷ lệ nợ hạn, nợ khoanh ủy thác qua tổ chức CT-XH năm 2013 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế nƣớc ta đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trƣởng GDP hàng năm đạt từ 7- 8%; đời sống nhân dân ngày đƣợc cải thiện, trị đƣợc giữ vững ổn định Lĩnh vực XĐGN đạt đƣợc nhiều thành tích bật đƣợc Liên hợp quốc đánh giá cao Tuy vậy, mặt trái phát triển ngày xúc, nhƣ khoảng cách giàu nghèo ngày tăng; tụt hậu ngày lớn khu vực nông thôn so với thành thị, miền núi so với đồng bằng; tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng; tình trạng nhiễm mơi trƣờng lãng phí tài nguyên đất nƣớc.v.v Hàng triệu hộ nghèo Việt Nam, đặc biệt hộ nghèo vùng sâu, vùng xa không đƣợc hƣởng thành phát triển Họ bơ vơ, lạc lõng trƣớc hội nhập toàn cầu ánh sáng giới văn minh Những yếu nguyên nhân ổn định hội - trị, nỗi đau hội phấn đấu lý tƣởng dân giàu, nƣớc mạnh hội công - dân chủ - văn minh Trong năm đầu thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đến nhiệm vụ XĐGN Nghị Quốc hội Việt Nam nhiệm vụ năm 1993 đánh giá cao tinh thần cộng đồng, tƣơng thân tƣơng "trong nhân dân phát triển nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ phong trào xố đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa " Sáng kiến Thủ tƣớng Chính phủ đƣợc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lấy ngày 17 tháng 10 "Ngày ngƣời nghèo", ngày Liên hợp quốc chọn ngày "Thế giới chống đói nghèo" Đại hội VIII năm 1996 Đảng xác định rõ XĐGN chƣơng trình phát triển kinh tế, hội vừa cấp bách trƣớc mắt, vừa lâu dài nhấn mạnh “phải thực tốt chương trình XĐGN, vùng cách mạng, vùng đồng bào dân tộc Xây dựng phát triển quỹ XĐGN nhiều nguồn vốn nước; quản lý chặt chẽ, đầu tư đối tượng có hiệu quả” Chính phủ phê duyệt triển khai chƣơng trình, mục tiêu quốc gia XĐGN, giai đoạn 1998- 2000 giai đoạn 2001-2010, nhƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng nghèo; hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; định canh, định cƣ, di dân, kinh tế mới; hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn khuyến nông- lâm- ngƣ; hỗ trợ tín dụng cho ngƣời nghèo; hỗ trợ ngƣời nghèo y tế; hỗ trợ ngƣời nghèo giáo dục; hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề; đào tạo cán làm công tác XĐGN, cán nghèo, chƣơng trình phát triển kinh tế, hội đặc biệt khó khăn (Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23/7/1998 Thủ tƣớng Chính phủ), chƣơng trình mục tiêu quốc gia việc làm.v.v… Ngày 21 tháng năm 2002, Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt "Chiến lƣợc tồn diện tăng trƣởng xố đói giảm nghèo" Đây chiến lƣợc đầy đủ, chi tiết phù hợp với mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) Liên Hợp Quốc công bố Trong lĩnh vực tín dụng cho ngƣời nghèo, năm 1996 thành lập Ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo đến năm 2003 đƣợc tách thành Ngân hàng sách hội (NHCSXH), với mục tiêu chủ yếu cho vay ƣu đãi hộ nghèo Sau 10 năm hoạt động, NHCSXH cho vay hàng chục ngàn tỷ đồng, cho hàng chục triệu lƣợt hộ nghèo góp phần to lớn công XĐGN cho đất nƣớc Tuy nhiên, nghiệp XĐGN phía trƣớc, với nhiệm vụ ngày khó khăn, phức tạp; đó, lĩnh vực tín dụng cho hộ nghèo nhiều vấn đề xúc nhƣ: Quy mơ tín dụng chƣa lớn, hiệu XĐGN chƣa cao, hoạt động NHCSXH chƣa thực bền vững v.v… Những vấn đề phức tạp, nhƣng chƣa có mơ hình thực tiễn chƣa đƣợc 91 hữu hiệu hoạt động quản lý chất lƣợng hoạt động tín dụng NHCSXH Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT, tổ chức trị - hội nhận uỷ thác ngƣời dân a Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, huyện Căn nội dung, chƣơng trình kiểm tra Ban đại diện HĐQT cấp trên, hàng năm để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho phù hợp với địa phƣơng mình; nội dung kiểm tra: - Kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT cấp dƣới - Kiểm tra công tác tham mƣu NHCSXH cho Ban đại diện HĐQT, quyền địa phƣơng việc thực sách tín dụng địa bàn - Kiểm tra tổ chức hội thực 06 khâu nhận ủy thác - Kiểm tra hoạt động Ban quản lý tổ việc thực bình xét cho vay, ghi chép sổ sách, thực việc thu lãi đôn đốc thu nợ gốc hộ nghèo - Kiểm tra sử dụng vốn vay hộ nghèo - Định kỳ kiểm tra: Đối với Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh kiểm tra 03 tháng/lần; Ban đại diện HĐQT cấp huyện kiểm tra 01 tháng/lần b Các tổ chức nhận ủy thác cấp Để công tác kiểm tra, giám sát tổ chức hội nhận ủy thác cấp (huyện, xã) đƣợc thực tốt, góp phần làm cho hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH ngày có hiệu cao; cần có đạo, kiểm tra thƣờng xuyên tổ chức hội cấp hội cấp dƣới (tỉnh huyện, huyện xã) - Tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh, huyện: Căn kế hoạch kiểm tra tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh tình hình thực tế địa phƣơng để đề kế hoạch kiểm tra năm; hàng tháng tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động 92 tổ chức hội cấp thực khâu đƣợc NHCSXH huyện uỷ thác, hoạt động tổ vay vốn đối chiếu tận hộ vay Hàng tháng, tổng hợp kết kiểm tra gửi NHCSXH cấp tỉnh, phòng giao dịch cấp huyện - Đối với tổ chức nhận uỷ thác cấp xã: + Chỉ đạo tham gia tổ TK&VV, tổ chức họp tổ để bình xét cơng khai ngƣời vay có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đƣa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay ngƣời vay theo hình thức đối chiếu cơng khai thông báo kịp thời cho ngân hàng cho vay đối tƣợng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, bỏ trốn, chết, tích, bị rủi ro nguyên nhân khách quan, để có biện pháp xử lý kịp thời Kết hợp với tổ tiết kiệm vay vốn quyền địa phƣơng xử lý trƣờng hợp nợ chây ỳ, nợ hạn, hƣớng dẫn ngƣời vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro nguyên nhân khách quan (nếu có) + Chỉ đạo giám sát ban quản lý tổ TK&VV việc thực hợp đồng uỷ nhiệm ký với NHCSXH + Đối với cán ban XĐGN, cán hội, phải phân định rõ địa bàn kiểm tra gắn quyền lợi với trách nhiệm Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, vốn phải bồi hồn vật chất - NHCSXH trả phí ủy thác cho tổ chức hội nhận làm dịch vụ uỷ thác, theo mức độ hoàn thành khâu 06 khâu đƣợc NHCSXH ủy thác 93 c Ngân hàng Chính sách hội * NHCSXH tỉnh - Ngay từ đầu năm NHCSXH chi nhánh tỉnh đề kế hoạch kiểm tra; đó, chia theo quý Đồng thời, có văn đạo NHCSXH huyện lập kế hoạch kiểm tra - Hàng tháng, phòng Kiểm tra kiểm tốn nội tham mƣu cho Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh thành lập đoàn kiểm tra Về nội dung: Kiểm tra đạo điều hành ban lãnh đạo NHCSXH huyện,thị thực kế hoạch tín dụng, kế tốn; kiểm tra đối chiếu tổ hộ vay vốn Hàng tháng, quý vào báo cáo tài Ngân hàng huyện, thị xã, thành phố gửi lên Ngân hàng tỉnh (bảng cân đối, báo cáo thu nhập chi phí, báo cáo kiểm tra ) Ngân hàng tỉnh kiểm tra giám sát từ xa hoạt động Ngân hàng huyện, thị - Định kỳ quý đột xuất, lãnh đạo NHCSXH chi nhánh tỉnh mời thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Tỉnh kiểm tra theo kế hoạch phân công từ đầu năm * NHCSXH huyện, thị - Thực kiểm tra đối chiếu danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) với danh sách thành viên tổ tiết kiệm vay vốn (mẫu số 10/TD) Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xin vay theo quy định - Định kỳ đột xuất, lãnh đạo NHCSXH mời thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, thị thực chƣơng trình kiểm tra, giám sát hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn, ngƣời vay tổ chức hội xã, phƣờng việc chấp hành sách tín dụng hiệu sử dụng vốn vay ngƣời vay 94 - Chủ động tổ chức giao ban định kỳ điểm giao dịch xã, phƣờng, để trao đổi kết uỷ thác, tồn tại, vƣớng mắc, bàn giải pháp kiến nghị xử lý nợ đến hạn, nợ hạn, nợ bị rủi ro, nợ bị xâm tiêu (nếu có) d Người dân kiểm tra hoạt động ngân hàng Về hoạt động NHCSXH tỉnh có nghiệp vụ: Tín dụng, kế tốn ngân quỹ, tin học, kiểm tra, hành tổ chức Trong luận văn đề cập đến ngƣời dân kiểm tra hoạt động tín dụng NHCSXH Ngƣời dân có ngƣời vay vốn NHCSXH ngƣời không vay vốn Để công tác kiểm tra, giám sát ngƣời dân đƣợc tốt, NHCSXH huyện cần làm tốt số việc nhƣ sau: - NHCSXH phối hợp với cấp ủy, quyền địa phƣơng cấp, thƣờng xuyên cung cấp thông tin sách tín dụng, đặc biệt sách Các thông tin đƣợc cung cấp từ phƣơng tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, hội nghị tập huấn - Tại điểm giao dịch, NHCSXH cần cơng khai tồn nội dung sách tín dụng, cụ thể: Biển điểm giao dịch rõ ràng, đƣợc đặt nơi dễ nhìn, giao dịch thuận lợi, cần có biển dẫn vào điểm giao dịch; thơng báo sách tín dụng; nội quy giao dịch; hòm thƣ góp ý; danh sách dƣ nợ ngƣời dân biết thực kiểm tra 3.3.10 Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân Yếu tố ngƣời yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động nào, lĩnh vực Vì vậy, để tín dụng hộ nghèo có hiệu cao, việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác cho vay hộ nghèo đối tƣợng sách khác NHCSXH công tác phải 95 làm thƣờng xuyên, liên tục Tập huấn nghiệp vụ cán NHCSXH, cán tổ chức nhận uỷ thác, ban quản lý tổ vay vốn a Đào tạo cán NHCSXH Đối với cán NHCSXH quan trọng phải có tâm để phục vụ, đối tƣợng vay vốn NHCSXH hộ nghèo đối tƣợng sách khác hầu hết đối tƣợng có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn dễ bị tổn thƣơng mặt tinh thần, không giống nhƣ đối tƣợng cho vay NHTM, việc đào tạo cán NHCSXH chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong công việc thái độ phục vụ nhân dân Sau đến việc đào tạo mặt chuyên môn nghiệp vụ, thủ tục rƣờm rà mà hiểu biết hạn chế cán ngân hàng làm rƣờm rà thủ tục, cơng tác đào tạo cần đƣợc quan tâm mức Đối với cán NHCSXH ngồi kiến thức chun mơn nghiệp vụ giỏi phải có chun mơn SXKD, để giúp hộ nghèo sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, tƣ vấn cho khách hàng nên vay vốn để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu? Coi trọng công tác đào tạo cán ngân hàng, làm cho tất cán nhân viên ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, nắm vững chủ trƣơng Đảng nhà nƣớc tín dụng sách Hàng tuần, vào chiều thứ cán NHCSXH học nghiệp vụ, hàng quý tập huấn nghiệp vụ nhƣ: Tín dụng, kế tốn, kiểm tra, tin học b Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn Để ban quản lý tổ vay vốn hoạt động tốt NHCSXH tổ chức hội thƣờng xuyên tập huấn cho ban quản lý tổ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ghi 96 chép sổ sách tổ; thành thạo việc tính lãi thành viên, trích hoa hồng ; để thành viên ban quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ tín dụng NHCSXH nhƣ cán ngân hàng Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn thành cán NHCSXH “không chuyên” thực cánh tay vƣơn dài NHCSXH Từ đó, hƣớng dẫn hộ vay làm thủ tục liên quan đến vay vốn, trả nợ, xử lý nợ hạn, xử lý nợ gặp rủi ro Đồng thời, thành viên ban quản lý tổ cán tuyên truyền sách cho vay NHCSXH Ban quản lý tổ phải đƣợc thƣờng xuyên dự lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngƣ Các văn nghiệp vụ ban hành có liên quan đến cho vay, thu nợ NHCSXH, tổ chức hội NHCSXH huyện gửi kịp thời đến tất tổ trƣởng tổ vay vốn c Đào tạo cán nhận ủy thác Trong thời gian qua, việc tập huấn nghiệp vụ cho vay NHCSXH đội ngũ cán nhận làm dịch vụ uỷ thác cấp huyện, đƣợc thực thƣờng xuyên hàng năm Tuy nhiên, số cán đƣợc đào tạo với nhiều lý khác nhau, có số ngƣời không làm Nên việc đào tạo cho cán nhận ủy thác phải làm thƣờng xuyên; đồng thời với việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ, định kỳ hàng quý thông qua họp giao ban NHCSXH với tổ chức hội cấp tỉnh, huyện, xã; ngân hàng thông báo sách tín dụng cho cán hội biết 3.3.11 Tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyền Đối tƣợng phục vụ NHCSXH tỉnh Đắk Nông cƣ trú địa bàn rộng lớn, đa số đối tƣợng có trình độ dân trí thấp so với mức bình qn chung, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận thông tin hạn chế điều gây khơng khó khăn hoạt 97 động NHCSXH tỉnh Đắk Nông, thời gian qua NHCSXH tỉnh Đắk Nông trọng đến công tác thông qua công tác họp tổ tiết kiệm vay vốn, nhiên qua đánh giá hiệu từ việc tuyên truyền chƣa cao Vì thời gian tới cần làm tốt công tác nhƣ: Tăng cƣờng công tác họp dân kết hợp với việc họp tổ chức hội; tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ Đài Phát thanh, truyền hình địa phƣơng, báo địa phƣơng làm phóng sự, chuyên mục hoạt động NHCSXH, tuyên truyền thông qua hệ thống phát xã, phƣờng 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với NHCSXH Việt Nam Trong năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông nhận đƣợc quan tâm lớn NHCSXH Việt Nam việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo đối tƣợng sách khác Tuy nhiên, nhu cầu nguồn vốn xúc, đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tăng thêm nguồn vốn, để NHCSXH tỉnh Đắk Nông thực tốt nhiệm vụ cho vay hộ nghèo đối tƣợng sách khác địa bàn Cần xây dựng kênh thông tin để cung cấp, trao đổi nghiệp vụ, thông tin 02 đơn vị ủy thác nhận ủy thác thống toán quốc để chi nhánh áp dụng nhằm nâng cao hiệu công tác cho vay 3.4.2 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng cấp tỉnh Đắk Nơng - Đề nghị cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động có hiệu Tiếp tục đạo thực Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg, ngày 16/3/2004 Thủ Tƣớng Chính phủ việc nâng 98 cao lực hiệu hoạt động NHCSXH Đề nghị UBND tỉnh Đắk Nơng đạo sở Tài Chính, hàng năm trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phƣơng chuyển sang NHCSXH tỉnh Đắk Nông vay hồ nghèo đối tƣợng sách khác theo Nghị UBND tỉnh Đắk Nông - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay NHCSXH, để đồng vốn ngân hàng đầu tƣ đối tƣợng, hộ vay sử dụng mục đích có hiệu cao Ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng thu phí, lệ phí hộ nghèo vay vốn UBND, tổ chức trị hội cấp - Thƣờng xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật SXKD, để hộ nghèo tham gia học tập, nhằm góp phần nâng cao hiệu SXKD cho hộ nghèo - Hàng năm trích phần ngân sách địa phƣơng chuyển sang NHCSXH để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo đối tƣợng sách khác KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng tập trung nghiên cứu vấn đề là: Nêu lên định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cơng tác xóa đói, giảm nghèo tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015, sở NHCSXH Đắk Nơng đề định hƣớng hoạt động thời gian tới Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH Đắk Nông kiến nghị với cấp để giải pháp đề xuất thực đƣợc 99 KẾT LUẬN NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nƣớc, hoạt động mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế hội, khơng mục tiêu lợi nhuận Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH Sau 10 vào hoạt động, NHCSXH tỉnh Đắk Nông bám sát chủ trƣơng, định hƣớng Tỉnh uỷ UBND tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, thực chƣơng trình, mục tiêu XĐGN Vốn NHCSXH đầu tƣ cho 70.000 lƣợt hộ nghèo đối tƣợng sách vay, với 10 chƣơng trình tín dụng ƣu đãi; đó, cho vay hộ nghèo chiếm 40% tổng dƣ nợ tồn chi nhánh Góp phần quan vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn tỉnh Đắk Nông; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 42% năm 2004 xuống 15,5% cuối năm 2013 (theo tiêu chí mới) Tuy nhiên, hoạt động cho vay hộ nghèo số vấn đề cần phải xem xét khắc phục Do đó, tìm giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng khơng cho NHCSXH Đắk Nôngtỉnh Đắk Nông Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Đắk Nông” sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp hồn thành nội dung chủ yếu nhƣ sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa vấn đề lý luận đói nghèo, tín dụng hộ nghèo, cần thiết phải XĐGN, tiêu tính tốn hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo 100 Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay hộ nghèo NHCSXH Đắk Nông Đồng thời, tồn nguyên nhân cho vay hộ nghèo Đắk Nông thời gian vừa qua Thứ ba: Trên sở mục tiêu hoạt động NHCSXH tỉnh Đắk Nông; luận văn đƣa số giải pháp kiến nghị với Chính phủ, NHCSXH Việt Nam, với cấp ủy Đảng quyền cấp Đắk Nơng, NHCSXH tỉnh Đắk Nơng, nhằm góp phần hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tỉnh Đắk Nơng; Mặc dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian khả hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc góp ý nhà khoa học ngƣời quan tâm đến đề tài, để luận văn đƣợc hoàn thiện 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Jonathan Morduch - Vai trò cấp bù tín dụng vi mơ: Thực trạng đƣợc đúc rút từ Ngân hàng Grameen - Phòng Hợp tác Quốc tế NHCSXH Việt Nam [2] Rajesh Chakrrabarti: Kinh nghiệm Ấn Độ tài vi mơ - thành tựu thách thức tín dụng vi mơ nƣớc - Phòng Hợp tác quốc tế NHCSXH Việt Nam [3] TS Nguyễn Mạnh Hùng- Nhà xuất thống kê: Chiến lƣợc - kế hoạch đầu tƣ phát triển kinh tế - hội Việt Nam đến năm 2010 [4] Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2004: Báo cáo phát triển Việt Nam (2004) [5] Chiến lƣợc toàn diện tăng trƣởng xố đói giảm nghèo, Hà Nội tháng 5/2002 [6] Ngân hàng giới (2000), Báo cáo tình hình phát triển giới cơng đói nghèo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [7] Ngân hàng giới (2004), Báo cáo phát triển Việt Nam 2004 - Nghèo [8] Thủ tƣớng Chính phủ - Quyết định việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển Ngân hàng Chính sách hội giai đoạn 2011-2020, số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 [9] Hà Thị Hạnh (2003), Giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức chế hoạt động Ngân hàng Chính sách hội, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Hà Nội [10] Lê Anh Trà (2008), giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Quảng Nam, luận văn Thạc sỹ kinh tế, trƣờng Đại học Đà Nẵng 102 [11] Khƣơng Thị Tuyết Minh (2007), Nâng cao chất lƣợng tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội, luận văn Thạc sỹ kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân [12] Báo cáo tổng kết năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Ngân hàng sách hội tỉnh Đăk Nông [13] Báo cáo kết tổng kết 10 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Đắk Nông [14] Sở Lao động – thƣơng binh hội tỉnh Đắk Nông (2013), Báo cáo kết rà soát hộ nghèo năm 2013 [15] Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012) Nghị thơng qua chƣơng trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2015., số 19/2012/NQ-HĐND, ngày 19/7/2012 [16] Thơng tin Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam (số 55, 56, 57), văn quy trình nghiệp vụ có liên quan NHCSXH [17] Đề cƣơng thông tin tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông website: baodaknong.org.vn [18] UBND tỉnh Đắk Nông, Báo cáo tổng kết 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông [19] UBND tỉnh Đắk Nông, Báo cáo tình hình kinh tế hội năm 2013 kế hoạch phát triển năm 2014 [20] Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI 103 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG KHOA TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK NÔNG Kính chào Anh/Chị, Tơi tên Trần Văn Thƣờng, học viên lớp Cao học ngành Tài Ngân hàng Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thực đề tài "Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội, Chi nhánh tỉnh Đắk Nơng" Với mục đích học tập thực luận văn tốt nghiệp, mong nhận đƣợc giúp đỡ từ Anh/Chị thông qua việc trả lời câu hỏi bảng khảo sát ý kiến đính kèm Tôi cam kết liệu thu thập đƣợc sử dụng vào mục đích nghiên cứu đơn thuần, thông tin trả lời Anh /Chị đƣợc giữ kín Kính mong Anh/Chị vui lòng dành thời gian đọc hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát ý kiến với thông tin đề nghị dƣới đây: PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên ngƣời vay: Địa chỉ: Số tiền vay: đồng, thời gian vay vốn…………tháng Ngày vay / /20 , ngày đến hạn: / /20… Mục đích sử dụng vốn: 104 PHẦN II: THÔNG TIN ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Mức sống hộ nghèo sau sử dụng vốn vay:  Cải thiện   Bình thƣờng Khó khăn BQL tổ trƣởng có thơng báo vốn đến hộ dân:  Có   Không Ý kiến khác: Tổ TK&VV có họp bình xét cho vay cơng khai:  Có   Khơng Ý kiến khác: Ban quản lý tổ/cán hội có thu tiền làm hồvay vốn:  Có   Khơng Ý kiến khác: Ban quản lý tổ/cán hội có thu tiền chi phí khác:  Có   Không Ý kiến khác: Tín nhiệm BQL tổ:  Có   Không Ý kiến khác: Thủ tục, hồvay vốn:  Đơn giản   Phức tạp Ý kiến khác: 105 Quy trình thu nợ, thu lãi Ngân hàng:  Đơn giản   Phức tạp Ý kiến khác: Thái độ phục vụ cán Ngân hàng:  Hài lòng   Khơng hài lòng Ý kiến khác: 10 Các ý kiến, phản ánh khác: Tôi xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian để cung cấp ý kiến q báu, giúp tơi hồn thành tốt nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! ... chọn đề tài : "Hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đăk Nông" nhằm nghiên cứu đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Mục tiêu nghiên... luận cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo NHCSXH, Chi nhánh tỉnh Đăk Nông - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo. .. gọi Ngân hàng phát triển - Ngân hàng sách phục vụ sách xã hội Nhà nƣớc thƣờng đƣợc gọi NH sách xã hội b Đặc thù Ngân hàng sách xã hội - Đặc thù mơ hình tổ chức Ngân hàng sách xã hội loại hình Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh đăk nông , Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn