019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019

11 34 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,0 điểm) ( A = + 15 Tính giá trị biểu thức Câu 2: (2,0 điểm) )( KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2018-2019 Mơn thi: TỐN Thời gian làm : 150 phút 10 − ) − 15 ( d) Oxy Trên hệ trục tọa độ (cách chọn đơn vị hai trục tọa độ nhau), cho đường thẳng − ( d) A(3; 4) có hệ số góc đường thẳng qua Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d ( ) Câu 3: (1,5 điểm) Cho α góc nhọn Chứng minh sin α − sin α + cos α + cos α − cos α + sin α = Câu 4: (2,0 điểm) d Cho đường tròn (O) đường kính AB Kẻ đường thẳng tiếp tuyến đường tròn B Qua d A kẻ hai đường thẳng cắt đường thẳng E, F (điểm B nằm E F), AE cắt dường tròn (O) điểm thứ hai C, FA cắt đường tròn (O) điểm thứ hai D Chứng minh CDFE tứ giác nội tiếp Câu 5: (2,0 điểm) x − mx + 2m − = x m m Cho phương trình ( ẩn số, tham số) Tìm để phương trình có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn nghiệm dương Câu 6: (1,5 điểm) ABC BH H Cho tam giác cân A Kẻ đường cao ( thuộc đường thẳng AC) Chứng minh BC = 2CH AC Câu 7: (1,5 điểm) ab + bc + ac = Cho Chứng minh: Câu 8: (1,5 điểm) (a + 1) ( b + 1) ( c + 1) = ( a + b ) ( b + c ) ( c + a )  AB DC E F AE = CF , Cho hình chữ nhật ABCD Trên cạnh lấy điểm , cạnh lấy điểm cho A, D MC FE MB điểm nằm Gọi G H giao điểm với Chứng minh: S AEGM + S MHFD = SGBCH Câu 9: (1,5 điểm) n Với số tự nhiên chẵn, chứng minh rằng: Câu 10: (1,5 điểm) ( 20 n + 16n − 3n − 1) M323 M  x + y + x + y = 18   xy ( x + 1)( y + 1) = 72 Giải hệ phương trình: Câu 11: (1,5 điểm) a, b, c > a + 2b + 3c ≥ 20, Cho tìm giá trị nhỏ biểu thức : S = a +b+c + + + a 2b c Câu 12: (1,5 điểm) ( O) AB AC B, C Từ điểm A nằm ngồi đường tròn , vẽ tiếp tuyến đường tròn ( ADE tiếp điểm) cát tuyến (D nằm A E) Đường thẳng qua D song song với AB cắt BC BE theo thứ tự H K Chứng minh DH = HK ĐÁP ÁN Câu 1: ( ) ( 10 − ) − 15 = 15 ( − ) 16 − 15 = ( ) ( − ) = − = A = + 15 + 15 = 8+ 5+ = ( 5+ ) ( Vậy A = Câu Giả sử đường thẳng cần tìm có dạng Theo đề : đường thẳng ⇒a= −4 ⇒ ( d) Gọi giao điểm ) ) với y= ( d) có dạng −4 x+b A ( 3; ) qua ( d) )( 15 − 15 y = ax + b phương trình đường thẳng ( d) ) (4+ − có hệ số góc −4 + b ⇒ b = ⇒ ( d ) : y = − x + 3 A, B 5− − Theo đề ta có: đường thẳng ⇒ ( Ox Oy ⇒ A ( xA ;0 ) ; B ( 0; yB )  0 = − x A +  x = −6  A ( −6;0 ) ⇒ ⇔ A ⇒  yB =  y = − +  B ( 0;8 ) B  Xét tam giác vuông thẳng ( d) OAB có đường cao AH khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường ⇒ OA = x A = 6; OB = y B = Suy độ dài Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vng OAB có: 1 1 25 24 = + = 2+ = ⇒ AH = 2 AH OA OB 576 Vậy khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng Câu 3: Ta có: ( d) 24 VT = sin α − sin α + cos α + cos α − cos α + sin α = − sin α ( − sin α ) + cos α + − cos α ( − cos α ) + sin α = − sin α cos α + cos α + − cos α sin α + sin α = cos α ( − sin α ) + sin α ( − cos α ) = cos α − sin α + sin α − cos α = cos α cos α + sin α sin α ( < α < 900 ⇒ sin α , cos α > 0) = cos α + sin α = ( dpcm) sin α − sin α + cos α + cos α − cos α + sin α = Vậy Câu · · CAB + CEB = 900 (1) ∆AEB Xét vng B có: ·ACB BC ⊥ AE Mà có · · ⇒ CBA + CAB = 90 (2) góc nội tiếp chắn nửa đường tròn · · ⇒ CBA = CEB (3) Từ (1) (2) · · CBA , CDA Xét đường tròn (O) có hai góc nơi tiếp chắn cung AC · · ⇒ CBA = CDA (4) · · ⇒ CEB = CDA Từ (3) (4) ⇒ CDFE tứ giác nội tiếp (góc đỉnh góc ngồi đỉnh đối diện) (đpcm) Câu ⇔ ac < ⇔ 2m − < ⇔ m < Phương trình có hai nghiệm trái dấu  x1 + x2 = m   x1 x2 = 2m − Áp dụng định lý Vi ét ta có: Phương trình có hai nghiệm trái dấu nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn ⇔ x1 + x2 < ⇔ m < Vậy m b  = 2b c =   c =  c Dấu “ = “ xảy : a = 2; b = 3; c = MinS = 13 Vậy Câu 12 Xét đường tròn · SBE · BCE ( O) có: góc tạo tiếp tuyến dây cung chắn cung BE góc nội tiếp chắn cung BE · · ⇒ SBE = BCE Mà có: (định lý) · · SBE = BKH ( (hai góc so le trong, KD // AB) · · · ⇒ BKH = BCE = SBE Xét ∆BKH ∆BCE ) có: · · · BKH = BCE (cmt ); EBC chung ⇒ ∆BKH : ∆BCE ( g g ) ⇒ KH BH CE = ⇒ KH = BH (1) CE BE BE ∆BHD : ∆BDC ( g g ) ⇒ Chứng minh tương tự ta có: Xét ∆BAD · BAE BD) chung; ∆EBA BH HD CD = ⇒ HD = BH (2) BD CD BD có: · · DBA = BEA (góc nội tiếp góc tạo tiếp tuyến dây cung chắn cung ⇒ ∆BAD : ∆EAB ( g.g ) ⇒ Mà có: ⇒ AC) AB AC = AD AD (do BE AB = BD AD AB, AC (hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ) tiếp tuyến qua A đường tròn BE CE CE CD = ⇒ = (3) BD CD BE BD Từ (1) (2) (3) ta có: KH BH CE BD = = ⇒ AH = HK HD BH BE CD (đpcm) ( O) nên AB = ... Đường thẳng qua D song song với AB cắt BC BE theo thứ tự H K Chứng minh DH = HK ĐÁP ÁN Câu 1: ( ) ( 10 − ) − 15 = 15 ( − ) 16 − 15 = ( ) ( − ) = − = A = + 15 + 15 = 8+ 5+ = ( 5+ ) ( Vậy A = Câu... khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường ⇒ OA = x A = 6; OB = y B = Suy độ dài Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông OAB có: 1 1 25 24 = + = 2+ = ⇒ AH = 2 AH OA OB 576 Vậy khoảng cách từ điểm O... − − = 400 + 256 − − M 17 ( )  ⇒ ( 20n + 16n − 3n − 1) M 323 Như ta có điều cần chứng minh Câu 10 ( x + y ) − xy + ( x + y ) = 18  x + y + x + y = 18 ⇔   xy ( xy + x + y + 1) = 72  xy
- Xem thêm -

Xem thêm: 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019, 019 toán vào 10 chuyên lâm đồng 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn