Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân

106 28 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU THỊ OANH KIỀU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU THỊ OANH KIỀU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lưu Thị Oanh Kiều MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NHTM 1.1.1 Các khái niệm bảo lãnh 1.1.2 Đặc điểm hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 1.1.3 Chức năng, vai trò hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 1.1.4 Phân loại bảo lãnh Ngân hàng 15 1.1.5 Quyền nghĩa vụ chủ thể hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 17 1.1.6 Rủi ro hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 20 1.2 NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NHTM 23 1.2.1 Nội dung hoạt động bảo lãnh NHTM 23 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động bảo lãnh NHTM .30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NHTM 35 1.3.1 Nhân tố bên 35 1.3.2 Nhân tố bên 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN (BIDV HẢI VÂN) 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Hải Vân 40 2.1.2 cấu tổ chức hoạt động BIDV Hải Vân 42 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân 42 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI BIDV HẢI VÂN 46 2.2.1 Chính sách mục tiêu hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân 46 2.2.2 Thực trạng triển khai thực sách bảo lãnh BIDV Hải Vân 47 2.2.3 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân .54 2.2.4 Đánh giá kết hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân 55 2.2.5 Đánh giá chung 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 74 3.1.1 Chiến lược kinh doanh BIDV Hải Vân đến năm 2015 74 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân .75 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI BIDV HẢI VÂN 76 3.2.1 Mở rộng quy mô hoạt động bảo lãnh 77 3.2.2 Xây dựng biểu phí linh hoạt hoạt động bảo lãnh 81 3.2.3 Đa dạng hố loại hình, sản phẩm bảo lãnh 82 3.2.4 Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động bảo lãnh .82 3.2.5 Hồn thiện quy trình, thủ tục hoạt động bảo lãnh 84 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng 84 3.2.7 Hồn thiện cơng nghệ thơng tin hoạt động bảo lãnh 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước thẩm quyền 86 3.3.2 Kiến nghị với NHNNVN 87 3.3.3 Kiến nghị NHĐT&PTVN 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam ĐCTC Định chế tài GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QLRR Quản lý rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng QTTD Quản trị tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TC-KT Tài kế tốn TF Chương trình quản lý tài trợ thương mại THHĐ Thực hợp đồng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết huy động vốn năm 2011-2013 43 2.2 Kết hoạt động tín dụng năm 2011-2013 44 2.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2013 45 2.4 Tăng trưởng số dư bảo lãnh từ năm 2011-2013 55 2.5 Số lượng khách hàng số hợp đồng bảo lãnh năm 2011-2013 57 2.6 Tình hình thu phí bảo lãnh năm 2011-2013 58 2.7 Tỷ trọng phí bảo lãnh/ tổng thu dịch vụ 2011-2013 59 2.8 Phí bảo lãnh ngân hàng địa bàn 60 2.9 Hoạt động bảo lãnh theo loại hình bảo lãnh 62 2.10 Hoạt động bảo lãnh theo ngành nghề 63 2.11 Tình hình thực nghĩa vụ trả thay 64 2.12 Mục tiêu chất lượng/ Thời gian tác nghiệp 64 2.13 Những yếu tố thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh BIDV Hải Vân 67 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Trang Mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân 42 2.2 Quy trình phát hành bảo lãnh BIDV Hải Vân 52 2.3 Biểu đồ thể tình hình hoạt động loại bảo lãnh 61 2.4 Nhận xét khách hàng nhân viên BIDV Hải Vân 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, tiến hành nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực tham gia vào tiến trình tồn cầu hoá với hiệp định thương mại song phương, đa phương, hoạt động cạnh tranh ngày trở nên gay gắt tồn diện Được ví “trái tim kinh tế”, hệ thống Ngân hàng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Chính vậy, bên cạnh việc giữ vững hoàn thiện nghiệp vụ Ngân hàng truyền thống, Ngân hàng thương mại không ngừng tiếp cận mở rộng dịch vụ Ngân hàng tiên tiến khác.Việc đa dạng hoá nghiệp vụ góp phần quan trọng tới bền lâu Ngân hàng Đây phương châm cho Ngân hàng thương mại tồn phát triển bối cảnh Bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ ứng dụng phát triển năm gần đây, góp phần đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, thoả mãn nhu cầu khách hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại thúc đẩy trình sản xuất kinh tế Trong thời gian qua, phát triển khởi sắc nghiệp vụ bảo lãnh tích cực chưa tương xứng với vai trò tiềm hệ thống ngân hàng kinh tế Hơn nữa, bối cảnh kinh tế q trình hội nhập, mơi trường kinh tế chưa thực ổn định, môi trường pháp lý dần hồn thiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng gặp nhiều khó khăn Ở Việt Nam, Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nói riêng, nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng đưa vào thực mẻ, dừng lại số loại hình bảo lãnh đơn giản trình thực gặp nhiều 83 BIDV Hải Vân cần phải thực quy trình thẩm định cách nghiêm túc đồng thời phải dựa số tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân tích tình hình tài đơn vị cách thường xuyên để nắm bắt lực tài doanh nghiệp Đặc biệt phải trọng tới tiêu hiệu sử dụng vốn bao gồm: tiêu hoàn vốn, tiêu lợi nhuận Trên sở đó, Chi nhánh đánh giá mức độ hiệu dự án mà Chi nhánh định đầu tư, xem xét rủi ro xảy khả hoàn trả vốn vay doanh nghiệp Để cơng tác thẩm định tiến hành quy trình đảm bảo xác, BIDV Hải Vân nên phân định rõ chức năng, phân công trách nhiệm cụ thể Một mặt tiến hành thẩm định hồ sơ mà doanh nghiệp trình, mặt khác cần phải cán thực tế, tìm hiểu thẩm định lực thực doanh nghiệp Cơng tác thẩm định phức tạp, đòi hỏi cán thẩm định phải trình độ chun mơn nghiệp vụ cao Đối với dự án vượt khả phạm vi BIDV Hải Vân cần phải phối hợp chặt chẽ quan liên quan để tiến hành thẩm định Chỉ vậy, BIDV Hải Vân ngày nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đảm bảo phương châm an toàn hiệu hoạt động bảo lãnh b Hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh Để tăng cường quản trị rủi ro bảo lãnh, ngân hàng cần tiến hành biện pháp sau: - Tiến hành thu thập liệu, phân tích, nhận diện loại rủi ro phát sinh hoạt động bảo lãnh, nguyên nhân, chế, lĩnh vực, đối tượng khả xuất rủi ro cao - Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát lại tất khoản bảo lãnh hành, hết hạn, để hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ, quản lý chặt chẽ trình 84 thực hợp đồng, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp Thường xuyên kiểm tra khoản bảo lãnh phát hành, hoàn chỉnh cập nhật thường xuyên hồ sơ bảo lãnh để đánh giá tiến độ thực hiện, tăng cường biện pháp đảm bảo hoàn chỉnh lại hồ sơ chấp đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động bảo lãnh - Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội việc thực quy trình bảo lãnh, gắn trách nhiệm rõ ràng phận cá nhân - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý khách hàng mặt thực nghĩa vụ hợp đồng với bên nhận bảo lãnh với ngân hàng 3.2.5 Hồn thiện quy trình, thủ tục hoạt động bảo lãnh Quy trình bảo lãnh hồn thiện theo hướng: - Tăng cường công tác thẩm định khách hàng mặt pháp lý, tài nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng bảo lãnh - Đơn giản hoá thủ tục, giảm bớt thời gian xét duyệt phải đảm bảo an toàn, đầy đủ theo quy định Giải vướng mắc xin ý kiến đạo cấp kịp thời tránh để khách hàng chờ đợi lâu - Nâng cao chất lượng theo dõi, giám sát quản lý chặt chẽ khách hàng bảo lãnh trình thực hợp đồng - Chú trọng việc đánh giá, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm sau tất toán bảo lãnh từ tìm giải pháp hồn thiện cho bảo lãnh 3.2.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng Để nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh, ngân hàng phải đội ngũ nhân viên đầy đủ phẩm chất đạo đức trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm khả tiếp cận công nghệ Trong thời gian tới, BIDV Hải Vân nên tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ bảo lãnh phương pháp thẩm định dự án, 85 phân tích hoạt động doanh nghiệp Kết hợp với ngân hàng khác tổ chức trao đổi kinh nghiệm để giải khó khăn, vướng mắc việc thực nghiệp vụ bảo lãnh Ngồi đào tạo chun mơn, cần nâng cao trình độ cho cán ngân hàng tin học, ngoại ngữ luật pháp Muốn Ngân hàng cần sách ln chuyển cán bộ, nghĩa phải gửi họ vào thực tập phòng nghiệp vụ liên quan, tham dự khóa đào tạo chuyên sâu nước, tổ chức hội thi, thảo luận trụ sở để qua bổ sung kiến thức Đồng thời bồi dưỡng nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng Chú trọng tuyển dụng thêm đội ngũ nhân viên trẻ trình độ, lực, am hiểu chun mơn nghiệp vụ kiến thức tồn diện Mặt khác, ngân hàng kết hợp với trường đại học chuyên ngành ngân hàng để kịp thời phát bồi dưỡng tài để đội ngũ cán đủ lực đảm nhận công tác bảo lãnh tương lai Ngân hàng cần sách thưởng phạt thích hợp: biểu dương, khen ngợi kịp thời gương lao động tốt, sáng kiến thành tích cao cơng việc đồng thời kỷ luật nghiêm khắc cá nhân hành vi làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động uy tín Ngân hàng 3.2.7 Hồn thiện cơng nghệ thơng tin hoạt động bảo lãnh Để thực điều này, Ngân hàng cần trọng đến vấn đề sau: - Cung cấp thông tin quảng cáo mạng Internet - Nâng cấp hệ thống máy vi tính cũ trang bị thêm số trang thiết bị đại, hệ thống thông tin liên lạc phòng ban BIDV Hải Vân thực việc nối mạng nội phận kế toán phận tín dụng, 86 thời gian tới cần nghiên cứu để áp dụng việc với phận bảo lãnh để việc đối chiếu, kiểm sốt nhanh chóng, dễ dàng Ngồi nối mạng nội phòng ban nên trọng đến việc nối mạng Ngân hàng nối mạng quốc tế để nâng cao hiệu công tác thu thập thông tin học hỏi kinh nghiệm nước - Chú trọng đầu phần mềm để nâng cao hiệu khai thác thơng tin, khơng ngừng nâng cao trình độ tin học cán nghiệp vụ lực tiếp nhận sử dụng thành thạo phương tiện đặc biệt phương tiện tính cơng nghệ cao - sách thu hút kỹ sư tin học sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích đội ngũ cán tác nghiệp Ngân hàng, đầu thời gian trí tuệ cho việc nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, phát triển cơng nghệ Kịp thời khen thưởng biểu dương cá nhân, nhóm sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực phát triển phần mềm, đưa công nghệ mới… Ngồi ra, cần xây dựng mối quan hệ gắn bó với công ty, tổ chức tin học chuyên nghiệp uy tín để tận dụng vấn, hỗ trợ q trình phát triển ứng dụng cơng nghệ cao vào lĩnh vực hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước thẩm quyền Mơi trường kinh tế phát triển ổn định lành mạnh động lực thúc đẩy hoạt động tiền tệ - ngân hàng nói chung dịch vụ bảo lãnh nói riêng Bất ổn kinh tế trị xã hội ln đem lại rủi ro bất khả kháng ngân hàng doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến dịch vụ bảo lãnh Vì vậy, Chính phủ cần ổn định mơi trường đồng bộ, hồn chỉnh hệ thống tiền tệ, tín dụng giá Chính phủ cần hồn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp 87 lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Ở nước ta chưa luật dành riêng cho dịch vụ bảo lãnh, tín dụng ngân hàng, bảo lãnh đề cập đến số văn luật NHNN nên tính ổn định khơng cao bị vơ hiệu trường hợp bị điều chỉnh luật khác, gây nên chồng chéo quản lý rủi ro cho bên tham gia dịch vụ Do đó, cần sớm ban hành luật bảo lãnh ngân hàng để điều chỉnh dịch vụ đồng 3.3.2 Kiến nghị với NHNNVN Đối với NHNN, NHNN cần sớm chuẩn mực chung nghiệp vụ bảo lãnh Việc ban hành chuẩn mực giúp ngân hàng nước thực cách đồng mà giúp cho việc quản lý, kiểm tra giám sát quan chức hoàn chỉnh thống NHNN cần đẩy mạnh hiệu dịch vụ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để hổ trợ thông tin cho NHTM trình thẩm định dự án Vì vậy, NHNN phải chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xác NHNN phải nâng cấp tầm dịch vụ trung tâm thơng tin tín dụng CIC, đảm bảo cung cấp thơng tin xác cập nhật Đảm bảo khách hàng vấn đề với TCTD TCTD khác nhận biệt Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD Điều hỗ trợ NHTM nhiều trình thẩm định dự án quản lý, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng NHNN giám sát ngân hàng thực quy chế NHNN đồng thời nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra NHNN phải thường xuyên tra, kiểm tra dịch vụ NHTM nói chung dịch vụ bảo lãnh nói riêng, phát kịp thời tồn sai sót để biện pháp xử lý, chấn 88 chỉnh kịp thời Muốn vậy, phải trọng đến trình độ nghiệp vụ phẩm chất đạo đức cán tra Nhưng khơng nghĩa NHNN can thiệp sâu vào dịch vụ ngân hàng NHNN cần kết hợp hài hòa giám sát từ xa tra chỗ 3.3.3 Kiến nghị NHĐT&PTVN Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân chịu đạo quản lý trực tiếp Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam để phát huy hết tiềm hiệu hoạt động bảo lãnh chi nhánh, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam cần nghiên cứu số vấn đề sau: - Tăng cường công tác quản lý, đạo, kiểm tra, kiểm toán nội thực thường xuyên công tác từ Trung ương đến chi nhánh sở để kịp thời phát xử lý sai sót nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng Thơng qua hoạt động kiểm tra nên thực việc tuyên truyền giới thiệu chi nhánh làm tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cảnh cáo biểu lệch lạc, nguy rủi ro cao…để nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Để thực tốt công tác cần kiện toàn lại đội ngũ cán kiểm tra, kiểm tốn tồn hệ thống Ngân hàng - Thường xuyên tạo điều kiện để BIDV Hải Vân mở rộng quan hệ hợp tác với Ngân hàng khác tham gia đồng bảo lãnh cho dự án khách hàng lớn với giá trị bảo lãnh lớn thời hạn bảo lãnh kéo dài Việc giúp Ngân hàng phân tán rủi ro tham gia nghiệp vụ bảo lãnh kết hợp mạnh, khả kinh nghiệm nhiều ngân hàng khác - Bên cạnh đó, cần thường xuyên mở khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo lãnh cho cán tín dụng để nâng cao kiến thức chuyên môn Cần kết hợp chặt chẽ phương thức đào tạo ngắn hạn phương 89 thức đào tạo dài hạn nước kết hợp với nước ngoài, tổ chức hội thảo, tọa đàm, mời chuyên gia nước tổ chức quốc tế để trao đổi học hỏi kinh nghiệm để đưa giải pháp cho nghiệp vụ bảo lãnh để nghiệp vụ ngày hoàn thiện - Xây dựng hệ thống văn chuẩn mực triển khai cho toàn hệ thống BIDV cách rõ ràng hệ thống, sở BIDV Hải Vân tiền đề, sở để triển khai tốt hoạt động bảo lãnh chi nhánh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân từ năm 2011 đến định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh tương lai, chương luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân Đồng thời, luận văn đưa số kiến nghị quan hữu quan như: Chính phủ, NHNN, BIDV Việt Nam…tạo điều kiện để thực hệ thống giải pháp 90 KẾT LUẬN Nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng loại hình dịch vụ ngân hàng, nằm hoạt động kinh doanh chung ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng vai trò to lớn không thân Ngân hàng thực mà với doanh nghiệp tồn kinh tế Tuy nhiên, nhìn nhận cách khách quan hoạt động bảo lãnh hệ thống Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nói riêng đạt kết đáng khích lệ song chưa tương xứng với vai trò tiềm nó, chưa thực đáp ứng nhu cầu kinh tế, đòi hỏi ngày phải hoàn thiện phát triển Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: 1- Luận văn khái quát hóa sở lý luận hoạt động bảo lãnh ngân hàng thương mại 2- Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân giai đoạn 2011 - 2013, sâu phân tích, lý giải thực trạng, qua đánh giá ưu điểm nhược điểm hoạt động bảo lãnh Chi nhánh 3- Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân thời gian tới Bên cạnh đó, luận văn đưa số kiến nghị BIDV Với mục tiêu hoàn thiện hoạt động bảo lãnh BIDV Hải Vân nói riêng hệ thống NHTM nói chung, chuyên đề đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tồn đưa hoạt động bảo 91 lãnh ngày hoàn thiện Mặc dù tác giả cố gắng nghiên cứu, tìm tòi khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong muốn nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn đọc để luận văn điều kiện hồn thiện thêm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] BIDV Hải Vân, Báo cáo Thường niên năm 2011 [2] BIDV Hải Vân, Báo cáo Thường niên năm 2012 [3] BIDV Hải Vân, Báo cáo Thường niên năm 2013 [4] Hà Văn Chiến (2006), Giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Hà Nội [5] Công văn số 2186/CV-QLTD ngày 06/05/2013 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam vv hướng dẫn số nội dung Quy chế bảo lãnh khách hàng BIDV [6] Công văn số 1084/CV-QLTD ngày 13/03/2014 vv hướng dẫn số nội dung Quy chế bảo lãnh khách hàng BIDV [7] Công văn số 5182/CV-QLTD2 ngày 29/11/2012 vv triển khai Thông số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 quy định bảo lãnh Ngân hàng [8] Trần Thị Ngọc Duyên (2012), Phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [9] PGS.TS Ngô Hướng, TS Phan Đình Thế (2002), Quản trị kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh [10] Tô Ngọc Hưng (2000), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê [11] TS Nguyễn Ninh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống Kê, TP HCM [12] Luật liên quan: Bộ luật dân sự, Luật TCTD, Luật thương mại [13] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Bảng cân đối kế toán năm 2011, Hải Vân [14] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Bảng cân đối kế toán năm 2012, Hải Vân [15] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Bảng cân đối kế toán năm 2013, Hải Vân [16] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Báo cáo tổng kết dịch vụ kinh doanh năm 2011, Hải Vân [17] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Báo cáo tổng kết dịch vụ kinh doanh năm 2012, Hải Vân [18] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Báo cáo tổng kết dịch vụ kinh doanh năm 2013, Hải Vân [19] Lê Nguyên (1997), Bảo lãnh ngân hàng tín dụng dự phòng, NXB Thống Kê, TP HCM [20] Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [21] Quyết định số 588/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2013 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam [22] Quyết định số 2752/QĐ-TTDVKH ngày 29/05/2013 vv tác nghiệp bảo lãnh nước [23] Quyết định số 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2013 trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp [24] Đặng Thị Mỹ Thủy (2013), Phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ tài ngân hàng, Quảng Bình [25] Thơng 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 NHNN quy định bảo lãnh ngân hàng Tiếng Anh [26]International Chamber of Commerce (2010), ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – URDG 758 Trang web [27] Trang web Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam http://www.bidv.com.vn/Ngan-hang-ban-le/Bieu-phi/Phi-bao-lanh.aspx, ngày 05/05/2014 [28] Trang web Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam http://www.vietcombank.com.vn/Corp/Documents/QD%20348%20Bieu%20p hi%20dich%20vu%20Bao%20lanh.pdf ngày 05/05/2014 [29] Trang web Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam http://agribank.com.vn/default.aspx ngày 05/05/2014 [30] Trang web Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/bieu-phi-dich-vu/doanh-nghiep.html ngày 05/05/2014 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi: Quý Khách hàng, Tôi tên Lưu Thị Oanh Kiều Hiện học viên cao học khóa K26 – Ngành tài ngân hàng Đại học Đà Nẵng Trong khuôn khổ chương trình, tơi thực đề tài nghiên cứu “Hồn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân” Để sở thực tiễn cho việc nhận định, đánh giá phục vụ đề tài, cần số thông tin ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng mà BIDV Hải Vân cung cấp cho khách hàng Rất mong anh/chị dành chút thời gian để chia sẻ suy nghĩ ý kiến qua việc trả lời giúp số câu hỏi sau Tôi xin cam đoan việc khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng mục đích kinh doanh Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ anh/chị PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Đơn vị công tác: PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG Q khách vui lòng cho biết mức độ thường xuyên sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng là: o Không giao dịch tháng o Khá thường xuyên o Thường xuyên o Rất thường xuyên Đánh giá Quý khách chất lượng dịch vụ bảo lãnh BIDV Hải Vân o BIDV Hải Vân mạng lưới rộng, dễ dàng giao dịch o Thủ tục gọn gàng, không phiền hà o Xử lý hồ sơ nhanh, xác o Đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ vấn tận tình o Giá dịch vụ BIDV Hải Vân cạnh tranh o Yêu cầu đối tác o quan hệ tín dụng với BIDV Hải Vân o BIDV Hải Vân chương trình khuyến hấp dẫn o BIDV Hải Vân ngân hàng lớn, uy tín Quý cơng ty vui lòng cho biết dịch vụ bảo lãnh BIDV Hải Vân cung cấp đáp ứng yêu cầu q cơng ty khơng: o Rất hài lòng o Hài lòng o Khơng hài lòng o Hồn tồn khơng hài lòng Q cơng ty vui lòng cho biết ý kiến nhận xét nhân viên BIDV Hải Vân Thang điểm -4 (1) Hồn tồn khơng đồng ý (2) Khơng đồng ý (3) Đồng ý (4) Rất đồng ý Cú nghip v vng vng ă ă ă ă Giao tip lch s, thõn thin, nhit tỡnh ă ¨ ¨ ¨ Xử lý công việc cách chớnh xỏc v nhanh chúng ă ă ă ă Cỏch phc v chuyờn nghip ă ă ă ă Quan tâm đến quyền lợi công ty ¨ ¨ ¨ ¨ Luôn đáp ứng yêu cầu ca cụng ty chỳng tụi mt cỏch nhit tỡnh ă ¨ ¨ ¨ vấn nghiệp vụ cho công ty chỳng tụi nhit tỡnh chu ỏo ă ă ă ¨ Cung cấp kịp thời cho công ty chúng tụi tn tỡnh v chu ỏo ă ă ă ă Q cơng ty định giới thiệu dịch vụ bảo lãnh BIDV Hải Vân cho đồng nghiệp hay bạn bè khơng? o Rất o thể o Ít khả o Hồn tồn không Xin chân thành cảm ơn quý công ty dành thời gian để trả lời câu hỏi ... luận hoàn thiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động. .. TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU THỊ OANH KIỀU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân , Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh hải vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn