Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán về kinh phí đền bù giải tỏa tại ban giải tỏa dền bù số 2 đà nẵng

104 27 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HỒN THIỆN THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HỒN THIỆN THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN VÀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TOÁN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm vai trò thơng tin kế tốn 1.1.2 Yêu cầu thông tin kế toán 10 1.2 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN 11 1.2.1 Thu nhận thông tin ban đầu 12 1.2.2 Xử lý thông tin 13 1.2.3 Cung cấp thông tin 14 1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐỀN GIẢI TỎA 15 1.3.1 Một số khái niệm liên quan đến công tác đền giải tỏa 15 1.3.2 Đặc điểm tổ chức thông tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG 25 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG 25 2.1.1 Khái quát hình thành Ban Giải tỏa đền số Đà Nẵng 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ban Giải tỏa đền số Đà Nẵng 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán 29 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG 30 2.2.1 Yêu cầu đặt thông tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số Đà Nẵng 30 2.2.2 Thực trạng tổ chức thu thập thông tin ban đầu kinh phí đền giải tỏa Ban giải tỏa đền số Đà Nẵng 32 2.2.3 Thực trạng tổ chức hệ thống hóa thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban giải tỏa đền số 37 2.2.4 Thực trạng tổ chức cung cấp thông tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số 49 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ 60 2.3.1 Về việc tổ chức thu thập thông tin ban đầu 60 2.3.2 Về việc tổ chức thệ thống hóa thơng tin kế tốn 62 2.3.3 Về việc tổ chức cung cấp thông tin kế toán 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GTĐB SỐ ĐÀ NẴNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG 67 3.2.1 Yêu cầu đặt cho thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa giai đoạn 67 3.2.2 Hồn thiện thơng tin ban đầu kinh phí đền giải tỏa 68 3.2.3 Hồn thiện sổ sách kế tốn 70 3.2.4 Hoàn thiện Báo cáo kế toán 75 3.2.5 Một số kiến nghị Ban Giải tỏa đền số nhằm tạo điều kiện thực giải pháp đề xuất 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu DA Ý nghĩa Dự án ĐBGT Đền giải tỏa GPMB Giải phóng mặt GTĐB Giải tỏa đền HĐGPMB Hội đồng giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KDC Khu dân cư KP Kinh phí NN Nơng nghiệp NS Ngân sách TĐC Tái định cư UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Sổ kế toán chi tiết tài khoản 462.2 "Nguồn kinh phí đền bù" 39 Sổ kế tốn chi tiết tài khoản 462.2 "Nguồn kinh phí ĐBGT" 40 Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 462.2 -Nguồn kinh phí đền giải tỏa 42 2.4 Sổ 43 2.5 Sổ kế toán chi tiết tài khoản 662.2 "Chi phí đền bù" 45 2.6 Bảng tổng hợp chi tiết TK 662.2 – Chi phí đền giải tỏa 47 2.7 Sổ 48 2.8 Trích báo cáo tuần 51 2.9 Báo cáo Tình hình, kết thực GPMB tính đến 25/4/2014 53 2.2 2.3 2.10 Báo cáo rà sốt kinh phí kế hoạch chưa chi trả đền bù, hỗ trợ dự án địa bàn thành phố đến ngày 28/4/2014 58 2.11 Bảng tổng hợp định cấp phát vốn năm 2014 59 3.1 Sổ kế tốn chi tiết tài khoản 462.2 "Nguồn kinh phí đền bù" 71 3.2 Sổ kế toán chi tiết chi trả đền giải tỏa 72 3.3 Sổ kế toán chi tiết chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà 74 3.4 Báo cáo tổng hợp tình hình thực chi trả đền dự án 77 Báo cáo tình hình nợ đất tái định cư thực tế 78 3.5 DANH MỤC CÁC ĐỒ Số hiệu đồ Tên đồ Trang 2.1 đồ cấu tổ chức 27 2.2 Mơ hình tổ chức kế tốn 29 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động giải tỏa đền cần phải sử dụng lượng lớn nguồn vốn ngân sách nhà nước Hoạt động lại thường đối mặt với nhiều rủi ro gây nên thất đáng kể vốn ngân sách nhà nước nên đòi hỏi phải có cách thức kiểm sốt thật chặt chẽ Hơn nữa, công tác giải tỏa đền coi nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhà Lãnh đạo thành phố nhiều năm qua nhằm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội Chính vậy, Lãnh đạo thành phố thường xun quan tâm đến công tác giải tỏa đền yêu cầu Ban Giải tỏa đền nói chung Ban Giải tỏa đền số Đà Nẵng nói riêng phải thường xuyên báo cáo tình hình triển khai dự án, vướng mắc tình hình sử dụng kinh phí nhu cầu kinh phí cần cấp phát để UBND thành phố có kế hoạch cân đối cấp phát vốn cho dự án triển khai tiến độ Có thể nói thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban Giải tỏa đền số Đà Nẵng quan tâm hàng đầu nhu cầu thông tin cần thiết Lãnh đạo Ban quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho việc kiểm sốt việc sử dụng kinh phí đền giải tỏa giúp Lãnh đạo Ban quản lý, điều hành tốt cơng việc Thêm vào đó, thời gian gần đây, dư luận từ phía hộ giải tỏa ngày thể xúc, không hài lòng việc đăng ký nhận lơ đất tái định cư Các phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình… liên tục đăng tải vấn đề Ban quản lý dự án, Ban GTĐB có tượng cất giữ đất tái định cư, dẫn đến việc nợ đất tái định cư thực tế hộ giải tỏa, từ làm tăng thêm kinh phí đền giải tỏa gia tăng chi phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho hộ dân Thực tế đặt yêu cầu cấp thiết tính minh bạch, rõ ràng đối 81 tham gia tổ kiểm định trình đo đạc Việc thường xuyên thực tế địa bàn việc giúp Phó trưởng ban nắm rõ tình hình hộ dân; nắm rõ số lượng kết cấu nhà để dễ dàng phát trường hợp lập hồ với khối lượng khống việc nhà Lãnh đạo người sâu sát với thực tế khiến nhân viên phải có ý thức xác lập hồ cách trung thực, khách quan Ngoài ra, xuất thường xuyên Lãnh đạo Ban hành động giám sát hiệu Vì việc lúc có người dõi mắt kiểm tra góp phần dè chừng tâm lý cố ý sai phạm thành viên tổ kiểm định - Thu thập thêm chứng nhằm đảm bảo sở đối chiếu, kiểm tra việc giám sát công tác kiểm định, giúp phục vụ tốt cho yêu cầu kiểm sốt đơn vị Cụ thể, để dễ dàng kiểm sốt việc đo vẽ sau thời điểm công bố quy hoạch, Ban GTĐB số cần phối hợp với địa phương tiến hành quay camera để tránh việc xây dựng trái phép hộ dân Đồng thời, ban hành quy định cụ thể việc đề nghị tổ kiểm định phải chụp ảnh trạng nhà, đất có chủ hộ thành phần đại diện quyền địa phương để lưu giữ vào hồ hộ giải tỏa trước kiểm định Điều hạn chế tốt việc lập hồ khống hay ghi nâng khối lượng - Đối với công tác tổ chức kiểm định phúc tra theo Quyết đinh 47, số lượng hồ rút để tiến hành phúc tra 47 phải Trưởng ban, người không trực tiếp giám sát tổ kiểm định rút xác suất phân chia lại cho tổ thực việc kiểm tra chéo Có đảm bảo việc phúc tra cách khách quan, dễ dàng phát trường hợp có sai phạm Đồng thời, việc tiến hành phúc tra 47 thiết phải có thành phần Sở tài tham dự 82 - Ban GTĐB số cần thực nghiêm túc việc niêm yết công khai tất định phê duyệt tính pháp lý nhà đất, phê duyệt giá trị đền công khai lô đất tái định cư đăng ký đồ lơ đất trống chưa đăng ký để hộ dân nắm bắt thông tin cách dễ dàng Đồng thời giúp quan quản lý nhà nước kiểm tra quỹ đất thực tế nắm bắt tổng số lơ đất nợ chưa giao đất thực tế cho hộ dân - Đối với việc xử lý vi phạm kỷ luật: Lãnh đạo Ban Giải tỏa đền số ban hành quy chế quy định rõ trách nhiệm việc bồi hồn có xảy sai phạm Đồng thời quy định rõ hình thức khen thưởng xử lý kỷ luật Tuy nhiên, có việc xảy hình thức thường sử dụng kiểm điểm, khiển trách trừ hệ số xét thi đua Hình thức xử lý khơng triệt để, mang tính giơ cao đánh khẽ khiến số nhân viên khơng biết sợ kỷ luật Vì vậy, tác giả kiến nghị Ban GTĐB số cần bổ sung vào quy chế biện pháp răn đe mạnh phải thật phát huy trường hợp mong phát huy tốt hiệu cơng tác kiểm sốt Cụ thể, có trường hợp sai phạm bị phát ra, tổ kiểm định việc bị hạ nhiều bậc xét thi đua cắt thi đua tháng (tùy theo mức độ sai phạm), phải chịu trách nhiệm tự bỏ tiền để chi trả cho người dân theo khối lượng lập nên, nhằm bồi hồn số tiền gây thất ngân sách bị khiển trách trước tồn thể quan, khơng xét nâng lương đến kỳ hạn, bị kéo dài thời gian xét nâng lương… Nói chung, đơn vị phải thực nghiêm hình thức xử lý mạnh có tác dụng răn đe nhân viên khác - Ban GTĐB số nên chấp hành theo quy định trình tự, trách nhiệm giải công việc cho tổ chức, công dân công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư Nhà nước thu hồi đất Hạn chế việc tổ chức 83 thực bỏ băng qua công đoạn, khơng tn thủ theo quy trình tiến độ dự án, cụ thể: + Ban GTĐB số tiến hành công tác kiểm định cung cấp đầy đủ gốc đồ kỹ thuật đất định thu hồi đất cho hộ dân nhằm hạn chế rủi ro việc xác định sai chủ sử dụng đất xác định không phạm vi thu hồi đất hay kiểm định vượt ranh giới thu hồi đất… + Việc áp giá thực sau có Quyết định phê duyệt xét tính pháp lý nhà, đất để đảm bảo sở pháp lý cho việc lập bảng tính giá trị đền hạn chế sai sót việc áp giá sai, khơng mức hỗ trợ, gây thất kinh phí đền giải tỏa + Việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ thực sau có Quyết định phê duyệt giá trị đền bù, hỗ trợ để đảm bảo việc chi trả đối tượng nhằm tránh trường hợp chi trả tiền theo bảng giá trước có Quyết định phê duyệt, sau phát bảng tính giá có sai sót áp giá lớn mức phê duyệt, khó khăn việc thu hồi lại số tiền chi sai… Cụ thể hơn, Lãnh đạo ban nên bổ sung vào quy chế hoạt động, quy định rõ phận chuyên môn phải có trách nhiệm đơn đốc xử lý hồ sơ, chứng từ nhằm đảm bảo sở pháp lý đầy đủ trước luân chuyển qua phận Nếu hồ khơng đầy đủ khâu phận phải có trách nhiệm hồn tất hồ phải ghánh chịu hình thức xử phạt hợp lý Qua giúp tăng cường việc phối hợp hoạt động kiểm soát lẫn phận chun mơn Vì phận chun mơn thiếu kiểm sốt lẫn vơ hình chung làm suy yếu hệ thống kiểm soát nội đơn vị Được đảm bảo sở pháp lý cho hệ thống chứng từ kế tốn, giúp nâng cao chất lượng cho thơng tin kế tốn cung cấp 84 - Ngồi ra, Ban GTĐB số nên sử dụng chương trình phần mềm kế toán để thực việc định khoản in sổ sách kế toán lập báo cáo kế tốn kinh phí đền giải tỏa nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng xác, đầy đủ KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa kết hợp với sở lý luận tổ chức thơng tin kế tốn Trong chương tác giả đưa định hướng hồn thiện thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho đối tượng sử dụng Chương luận văn, tác giả tập trung đưa giải pháp hồn thiện quy trình tổ chức thơng tin kế tốn, từ thu thập, xử lý đến cung cấp thơng tin thơng qua việc đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán báo cáo kế toán quản trị, phục vụ cung cấp thông tin cho việc định nhà quản lý Đồng thời, tác giả đưa số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực giải pháp hoàn thiện 85 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận thơng tin kế tốn kết hợp với tìm hiểu thực tế tổ chức thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số 2, Luận văn với đề tài “Hồn thiện thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số Đà Nẵng” trình bày giải số vấn đề sau: - Tổng hợp vấn đề lý luận thơng tin kế tốn tổ chức thơng tin kế tốn đơn vị thực cơng tác đền giải phóng mặt nói chung - Đánh giá thực trạng thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa Ban GTĐB số thơng qua trình bày thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa đơn vị Qua đó, tác giả rõ ưu nhược điểm tổ chức thông tin kế toán Ban GTĐB số - Đưa giải pháp hồn thiện tổ chức thơng tin kế toán Ban GTĐB số nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn, cụ thể: + Hồn thiện thơng tin ban đầu thơng qua hồn thiện chứng từ kế tốn + Hồn thiện việc hệ thống hóa thơng tin thơng qua hồn thiện sổ sách kế tốn + Hồn thiện báo cáo kế tốn - Ngồi ra, luận văn nêu kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực giải pháp Qua giải pháp trình bày luận văn góp phần làm cho công tác tổ chức thông tin kế tốn bổ sung, hồn thiện hơn, bảo đảm thơng tin đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin đối tượng sử dụng Tuy nhiên đề tài hạn chế chưa đề cập đến vấn đề hoàn 86 thiện tổ chức thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa điều kiện tin học hóa Hồn thiện thơng tin kế tốn kinh phí đền giải tỏa vấn đề mẻ Trong trình thực đề tài luận văn, thân cố gắng dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, nhiên luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp bảo tận tình từ q thầy đồng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ths Nguyễn Phước Bảo Ấn (2012), Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp, NXB Phương Đơng, TP HCM; [2] Chính phủ (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, TĐC nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; [3] Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Chính phủ, ngày 13/8/2009; [4] Võ Anh Dũng (2010), Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học kinh tế, Đà Nẵng; [5] TS Lê Thị Thanh Hà, TS Trần Thị Kỳ (2011), Nguyên lý kế toán, NXB Thống Kê; [6] PGS.TS Phạm Quang, TS Trần Quý Liên, TS Phạm Thành Long, TS Trần Văn Thuận (2011), Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam; [7] TS Nguyễn Mạnh Toàn – Ths Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Tài chính; [8] UBND thành phố Đà Nẵng (2009), Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 UBND thành phố Đà Nẵng việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Đà Nẵng; [9] UBND thành phố Đà Nẵng (2009), Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 UBND TP Đà Nẵng việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng; [10] UBND thành phố Đà Nẵng (2007), Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 UBND thành phố Đà Nẵng việc ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Đà Nẵng; [11] UBND thành phố Đà Nẵng (2007), Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 UBND thành phố Đà Nẵng việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng; [12] Trần Thị Ngọc Vinh (2013), Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần 6.3, Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Trường Đại học kinh tế, Đà Nẵng; [13] Trung tâm Ngôn ngữ văn hoá Việt Nam- Bộ Giáo dục Đào tạo (1998), Đại từ điển Tiếng việt, NXB Văn hố- Thơng tin, Hà Nội Website [14] Tài liệu tổ chức kế toán trang web: www.mof.gov.vn, Tailieu.vn; Diễn đàn kế tốn… PHỤ LỤC PHỤ LỤC 02 TRÍCH SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI TRẢ ĐỀN GIẢI TỎA VP UỶ BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG DỰ ÁN: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI HOÀ XUÂN BAN GIẢI TỎA ĐỀN SỐ ĐÀ NẴNG Hỗ trợ ổn định STT Họ tên Địa Số hồ Ngày CT Số CT Ngày Ngày Số tiền thực chi Đất Nhà Vật kiến trúc Cây cối hoa màu giao MB nhận đất sinh hoạt thường trú Hỗ trợ gia Hỗ trợ di chuyển đình sách Hỗ trợ khác Hỗ trợ thuê nhà Hỗ trợ UB Quyết định phê duyệt giá trị đền Hỗ trợ tết âm Số QĐ- lịch Số tiền ngày tháng Ngô Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hồ Vinh Xn Ngơ Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hoà Vinh Xuân Ngơ Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hồ Vinh Xn Ngơ Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hồ Vinh Xuân Ngô Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hồ Vinh Xn Ngơ Lê - Phan Thị Hồ Tổ Hồ Vinh Xn Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hồ Phạm Thị Nhung Xn Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hồ Phạm Thị Nhung Xn Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hồ Phạm Thị Nhung Xn Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hồ Phạm Thị Nhung Xn Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hoà Phạm Thị Nhung Xuân Nguyễn Đình Chạy - Tổ Hồ Phạm Thị Nhung Xn … … 349 Phạm Thị Tiện Phạm Thị Tiện Phạm Thị Tiện Tổ Hoà Xuân Tổ Hoà Xuân Tổ Hoà Xuân Tổng cộng đến ngày 31/12/2014 2001 17/5/12 3545/ĐB 4/6/12 230 000 000 126 918 960 2001 7/6/12 3986/ĐB 4/6/12 331 074 450 331 074 450 2001 25/6/12 4681/ĐB 4/6/12 60 000 000 2001 27/6/12 4711/ĐB 4/6/12 12 000 000 2001 24/1/13 0575/ĐB 4/6/12 600 000 2001 23/12/13 5528/ĐB 4/6/12 12 000 000 2002 6/4/12 2661/ĐB 21/4/12 15/4/13 230 000 000 2002 23/4/12 3032/ĐB 21/4/12 15/4/13 300 403 220 2002 3/5/12 3235/ĐB 21/4/12 15/4/13 12 000 000 2002 23/1/13 0422/ĐB 21/4/12 15/4/13 600 000 2002 1/4/13 1563/ĐB 21/4/12 15/4/13 58 542 630 2002 12/7/14 3155/ĐB 21/4/12 15/4/13 500 000 … … … … … 3743 28/6/13 2919/ĐB 3/8/13 3/8/13 … 230 000 000 3743 13/8/13 3540/ĐB 3/8/13 3/8/13 301 020 630 3743 30/10/14 4261/ĐB 3/8/13 3/8/13 21 900 000 37 551 500 490 000 15 840 000 000 000 21 117 680 QĐ 436005/6/2012 QĐ 826009/10/2012 QĐ 12004/01/2013 QĐ 211825/3/2013 621,074,450 QĐ 1032401/12/2011 QĐ 477818/6/2012 QĐ 815005/10/2012 600 000 QĐ 211825/3/2013 QĐ 1001303/12/12 585,403,220 22 448 500 12 000 000 12,000,000 12,000,000 600,000 600 000 12 000 000 65 264 500 65 460 940 74 887 280 570 000 900 000 000 000 10 917 280 300 403 220 12 000 000 55 000 000 542 630 12,000,000 3,542,630 600,000 7,500,000 500 000 … 101,887,302,370 63 633 360 … … 184 936 950 146 419 000 … 35 872 280 … … 400 000 … 000 000 … … … … QĐ 470408/7/2013 QĐ 654524/9/2013 QĐ 931631/12/2013 154 601 630 900 000 28,747,267,200 … 790 770 52,111,412,990 9,080,248,690 2,514,477,700 1,133,350,000 12 000 000 367,000,000 11,000,000 2,686,645,790 3,960,100,000 1,238,000,000 37,800,000 … 531,020,620 9,900,000 12,000,000 101,655,286,970 PHỤ LỤC 03: Tên đơn vị báo cáo: Ban Giải tỏa đền dự án ĐT-XD số Đà Nẵng BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN HIỆN ĐANG NỢ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ THỰC TẾ ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIẢI TỎA ĐÃ BÀN GIAO MẶT BẰNG Tổng số hộ giải tỏa số lơ đất tái định cư nợ năm 2011, 2012 2013 Tổng số hộ số lơ đất nợ - Địa bàn quận/ huyện ST T Số lơ đất nợ (lơ) - Tên dự án giải tỏa - Tên dự án bố trí TĐC - Họ tên hộ giải tỏa Đang Tổng cộng STT I Số hộ nợ đất TĐC Tổng số hộ (hộ) Đã bàn giao mặt từ 2011 trước Đường Đường 5,5m 7,5m Được Đường Cam thuê bố trí Tổng Đường 15m nhà, nhiều lô, kết Đất 10,5m đường cộng xúc nhận chờ trống khác đất chỗ 01 lô 10 11 12 13 Đã bàn giao mặt năm 2012 2013 Số lô đất nợ (lơ) Số lơ đất nợ (lơ) Đã chuyển đổi cho người khác, mời không đến 14 Số hộ Tổng cộng 15 Đường Đường 5,5m 7,5m 16 17 Đường nợ Đường 15m (hộ) 10,5m đường khác 18 19 20 Đường Đường Đường Đường 15m cộng 5,5m 7,5m 10,5m đường khác Tổng 21 22 23 24 Quận Cẩm Lệ Ban GTĐB số Đà Nẵng XuânKhu Liên hợp TDTT Hoà Võ Tấn Hùng - Hồ Thị Lệ Thuỷ Lô 515/B2-6/Đường 5,5m/Khu E2 mở rộng (gđ3) Trần Chính 1 Lô 125/B3-9/Đường 5,5m/Khu D (gđ2) 1 1 1 1 4 1 1 … Cộng Khu Liên hợp TDTT 25 27 25 4 1 Trạm xử lý nước thải Hồ Xn Nguyễn Quang Hiền Lơ 430/B2-4/Đường 5,5m/Khu E2 mở rộng (gđ3) 1 Ghi 21 23 21 25 26 Tổng số hộ giải tỏa số lơ đất tái định cư nợ năm 2011, 2012 2013 Tổng số hộ số lô đất nợ - Địa bàn quận/ huyện ST T Số lơ đất nợ (lơ) - Tên dự án giải tỏa - Tên dự án bố trí TĐC - Họ tên hộ giải tỏa Đang Tổng Ngô Lê thuê bố trí Tổng Đường 15m nhà, nhiều lô, 10,5m đường cộng xúc nhận khác chỗ 01 lô 10 11 kết chờ đất 12 Đất trống 13 người khác, mời không đến Số hộ Tổng cộng 14 15 Đường Đường 5,5m 7,5m 16 17 nợ Đường 15m (hộ) 10,5m đường khác 18 19 … Cộng Trạm Xử lý nước thải Hoà Xuân Tổng cộng 20 Đường Đường Đường Đường 15m 5,5m 7,5m 10,5m đường khác 21 22 23 24 25 - - 32 10 - 1 1 5 6 1 1 2)Khu E2 mở rộng (giai đoạn 11 Đặng Vinh Lô 211/Đường 5,5m/Khu E2 mở rộng (gđ1-pk1) - - - - - 1 - - - 1 1 Đặng Văn Nên Lô 361/B2-11/Đường 7,5m/Khu E2 mở rộng (gđ1-pk1) - - - - - - - - - 18 25 12 - 11 - - 11 - - 16 6 - 153 159 118 17 24 - 111 95 - 16 - - 116 86 16 14 - 42 43 - 1 1 … Cộng Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1-2) …… Tổng cộng ( Trích Báo cáo danh sách hộ nợ đất tái định cư Ban Giải tỏa đền số Đà Nẵng, ngày 28/4/2014) Ghi Đường Lô 76/B2-10/Đường 5,5m/Khu E2 mở rộng (gđ2-pk2) Đường Đường 5,5m 7,5m Cam Đã bàn giao mặt năm 2012 2013 Số lơ đất nợ (lơ) Số lơ đất nợ (lơ) Đã chuyển đổi cho Được Đường cộng Số hộ nợ đất TĐC Tổng số hộ (hộ) Đã bàn giao mặt từ 2011 trước 26 ... BAN GIẢI TỎA ĐỀN BÙ SỐ ĐÀ NẴNG 25 2. 1 GIỚI THIỆU VỀ BAN GIẢI TỎA ĐỀN BÙ SỐ ĐÀ NẴNG 25 2. 1.1 Khái quát hình thành Ban Giải tỏa đền bù số Đà Nẵng 25 2. 1 .2 Chức nhiệm vụ Ban Giải. .. TỎA ĐỀN BÙ SỐ ĐÀ NẴNG 30 2. 2.1 Yêu cầu đặt thông tin kế tốn kinh phí đền bù giải tỏa Ban GTĐB số Đà Nẵng 30 2. 2 .2 Thực trạng tổ chức thu thập thông tin ban đầu kinh phí đền bù giải tỏa. .. HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI TỎA TẠI BAN GIẢI TỎA ĐỀN BÙ SỐ ĐÀ NẴNG 65 3 .2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN VỀ KINH PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán về kinh phí đền bù giải tỏa tại ban giải tỏa dền bù số 2 đà nẵng , Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán về kinh phí đền bù giải tỏa tại ban giải tỏa dền bù số 2 đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn