Hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại sở tài chính thành phố đà nẵng

95 37 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÁN THỊ MIÊN THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU TẠI SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Tán Thị Miên Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Về ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU TRONG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm nội dung chi ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò đặc điểm vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng 11 1.2 QUẢN VỐN SỰ NGHIÊPTÍNH CHẤT ĐẦU 14 1.2.1 Khái niệm quản vốn nghiệp tính chất đầu 14 1.2.2 Nội dung quản vốn nghiệp tính chất đầu 17 1.2.3 Chu trình quản vốn nghiệp tính chất đầu 18 1.2.4 Công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 40 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 40 2.1.1 Vài nét thành phố Đà Nẵng 40 2.1.2 Khái quát tình hình đầu từ nguồn vốn nghiệp tính chất đầu thành phố Đà Nẵng 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2013 45 2.2.1 Quy định công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu UBND thành phố 45 2.2.2 Thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách thành phố Đà Nẵng 51 2.2.3 Kết cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU TẠI SỞ TÀI CHÍNH 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 71 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 71 3.1.1 Căn chủ trương sách Đảng, Nhà nước cải cách ngân sách Nhà nước 71 3.1.2 Định hướng chiến lược đến năm 2020 thành phố Đà Nẵng73 3.2 GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 75 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn 75 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn nghiệp tính chất đầu 75 3.2.3 Cải tiến công tác cán quản dự án 79 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Đối với KBNN Đà Nẵng 79 3.3.2 Đối với Chủ đầu tư, Ban QLDA 80 3.3.3 Đối với quan chức liên quan 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp tình hình chi ngân sách Thành phố Đà Nẵng năm 2009-2013 42 2.2 Số cơng trình bố trí vốn thực năm 2009-2013 43 2.3 Tổng hợp Chủ đầu tư, Ban quản dự án chuyên ngành 44 2.4 Tổng hợp tình hình chi ngân sách Thành phố Đà Nẵng năm 2009-2013 63 DANH MỤC ĐỒ Số hiệu Tên đồ Trang 1.1 Quy trình lập kế hoạch vốn nghiệp tính chất đầu 20 1.2 Quy trình tổng hợp tốn vốn nghiệp tính chất đầu theo niên độ ngân sách 23 1.3 Quy trình chung cơng tác tốn vốn nghiệp tính chất đầu dự án hồn thành thuộc ngân sách 26 thành phố MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong năm gần đây, vốn đầu xây dựng thực trạng quản vốn đầu xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước vấn đề thu hút ý nhiều nhà nghiên cứu ngành Điều dễ hiểu tầm quan trọng loại vốn phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, tỷ trọng lớn vốn tổng chi ngân sách Nhà nước hạn chế lớn tồn việc quản vốn Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu phân công, phân cấp quản lý, chi ngân sách Nhà nước Việt Nam loại vốn mang tính chất đầu xây dựng lại quản loại vốn riêng Đó vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng Hiện vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng chiếm tỷ trọng khơng lớn chi hành nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng lại vai trò quan trọng việc trì tăng cường hiệu công việc quan, đơn vị hành nghiệp Cơng tác quản lý, sử dụng vốn thời gian qua đạt hiệu định Tuy vậy, thực tế triển khai công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng theo sách chế độ Nhà nước tồn khó khăn, hạn chế, đòi hỏi phải nghiên cứu thuyết thực tiễn nhằm đưa biện pháp sửa đổi, hồn thiện cơng tác quản để gia tăng hiệu quản sử dụng vốn Thông qua nghiên cứu thuyết thực tiễn lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài thành phố Đà Nẵng”cho luận văn tốt nghiệp cao học 2 Mục tiêu nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hóa luận quản vốn nghiệp tính chất đầu từ ngân sách nhà nước, xác định vị trí vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng chi ngân sách Nhà nước, so sánh tương quan với vốn xây dựng khoản chi khác thuộc chi ngân sách - Thứ hai, phân tích thực trạng cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng năm gần thành phố Đà Nẵng từ đánh giá kết hạn chế công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu - Thứ ba đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu địa bàn thành phố Đà Nẵng góc độ Sở tài Từ mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài giải vấn đề đặt sau: - Quản vốn nghiệp tính chất đầu bao hàm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác quản nhân tố ảnh hưởng? - Thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài thành phố Đà Nẵng nào? thành cơng hạn chế gì? - Giải pháp để thực cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài thành phố Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lí luận cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Nghiên cứu từ khâu lập dự toán đến tốn vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách thành phố Đà Nẵng góc độ chủ thể quản Sở Tài + Khơng gian: Hoạt động quản vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng + Thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2008-2013 Phương pháp nghiên cứu Trên tảng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, tác giả đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá hoạt động quản vốn đầu địa bàn Về ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn xác định ý nghĩa quan trọng cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách thông qua việc phân tích sở luận nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu quản thuộc ngân sách Qua nghiên cứu số liệu lịch sử giai đoạn 2008-2013 khái quát ưu điểm, hạn chế cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu Sở Tài Từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu tư, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát ngân sách năm đến Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: sở luận quản vốn nghiệp tính chất đầu xây dựng Chương 2: Thực trạng công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách thành phố Đà Nẵng 74 - Cải cách công tác kiểm sốt chi vốn XDCB, vốn nghiệp tính chất đầu theo hướng tập trung đầu mối Gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, quan chủ quản, KBNN đơn vị sử dụng kinh phí NSNN - Tăng cường cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm soát chi Đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát Thực phân loại khoản chi theo nội dung giá trị để xây dựng quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư, vốn nghiệp tính chất đầu hiệu - Hiện đại hóa cơng tác kiểm soát chi hệ thống KBNN; giảm dần khối lượng giao dịch tiền mặt qua hệ thống KBNN - Tăng cường công tác hướng dẫn kịp thời thay đổi, bổ sung hệ thống mục lục NSNN để quan, đơn vị, địa phương biết áp dụng cho phù hợp với tình hình - Kiện toàn tổ chức máy theo hướng tinh gọn, nâng cao lực hiệu hoạt động phù hợp với tiến trình, định hướng cải cách hành đại hóa - Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu trình đổi chế sách, quy trình nghiệp vụ công nghệ quản lý, đáp ứng yêu cầu q trình đổi chế sách, quy trình nghiệp vụ cơng nghệ quản - Các văn chế độ quy định quản lý, kiểm soát chi vốn đầu phải ban hành đầy đủ, đồng bộ, mang tính quán xuyên suốt ổn định lâu dài, tính khả thi cao 75 3.2 GIẢI PHÁP ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN SỰ NGHIỆPTÍNH CHẤT ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn - Nâng cao hiệu lập kế hoạch phân bổ vốn, biện pháp tăng cường trách nhiệm đơn vị liên quan công tác lập kế hoạch, quản vốn nghiệp tính chất đầu Cần xem xét giảm khơng bố trí vốn đơn vị trước chậm trễ toán vốn - Thực phân bổ kế hoạch vốn nghiệp tính chất đầu sát với nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo sử dụng hiệu nguồn vốn bố trí Nhiều cơng trình đăng ký nhu cầu vốn năm lớn thực tế toán khoảng 20-30% kế hoạch vốn, nhiều cơng trình cần vốn lại khơng bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện, cơng trình toán khối lượng nhằm đáp ứng đúng, sát với nhu cầu thực tế đầu xây dựng địa bàn thành phố - Phối hợp chặt chẽ với quan chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đạo Chủ đầu tư, Ban quản chủ động thực nhiệm vụ giao, kịp thời phát nhiệm vụ bố trí kinh phí triển khai thực chậm, từ giải pháp xử kịp thời nhằm đảm bảo thực kế hoạch theo tiến độ - Bố trí thêm cán kỹ thuật/tài để thực công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch, tiến độ triển khai thực dự án sử dụng nguồn vốn nghiệp tính chất đầu để kịp thời biện pháp xử trường hợp sai phạm 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn nghiệp tính chất đầu * Đối với kiểm sốt cơng tác tốn vốn nghiệp tính 76 chất đầu theo niên độ ngân sách: Như phân tích Chương 2, tồn cơng tác kiểm sốt tốn vốn nghiệp tính chất đầu theo niên độ ngân sách Sở Tài chủ yếu xuất phát từ nội dung như: Chưa biện pháp đơn đốc, xử nghiêm Chủ đầu tư, Ban quản lập không đầy đủ biểu mẫu quy định không nộp báo cáo thời gian yêu cầu Một số biểu mẫu Chương trình quản Tabmis chưa theo quy định Thông hướng dẫn tốn ngân sách gây khó khăn cho quan tài cơng tác kết xuất số liệu tốn Vì vậy, để thực đầy đủ quy định, thuận lợi phục vụ cho việc kiểm sốt tốn vốn nghiệp tính chất đầu theo niên độ ngân sách quan Tài cấp, yêu cầu: - Sở Tài cần đề nghị Bộ Tài hồn thiện, bổ sung vào chương trình TABMIS mẫu biểu báo cáo KBNN theo mẫu biểu toán quy định Thông 210/2011/TT-BTC Quyết định 19/2006/QĐ-BTC để đảm bảo cơng tác tốn mặt số liệu, thời gian theo tiến độ qui định - Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố quy định cụ thể hóa chủ trương sách Trung ương đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương để Chủ đầu tư, Ban QLDA áp dụng phù hợp - Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể từ đầu năm cho Chủ đầu tư, quan cấp Chủ đầu tư, KBNN biểu mẫu, nội dung Báo cáo (về thời gian, hệ thống biểu mẫu, trách nhiệm báo cáo) Đồng thời thường xuyên đôn đốc Ban quản lý, Chủ đầu khẩn trương triển khai thực toán quy định thời gian - Cần phải tổ chức riêng phận để thực cập nhật, theo dõi chi tiết tình hình tốn vốn nghiệp tính chất đầu tổng hợp, 77 kiểm soát, đối chiếu thẩm định tốn - biện pháp kế thừa sử dụng nguồn liệu để tổng hợp toán vốn nghiệp tính chất đầu theo niên độ ngân sách quan KBNN quan Tài - Tổ chức tốt sở vật chất, máy móc thiết bị nhân lực phục vụ công tác cập nhật, theo dõi tổng hợp - Hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau: thực trình chi chuyển nguồn sang năm sau dự án, cơng trình thuộc danh mục cho phép nhằm hạn chế tình trạng chây ì đẩy nhanh tiến độ toán vốn năm kế hoạch, thuận lợi công tác tổng hợp báo cáo tốn vốn đầu * Đối với cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu dự án hồn thành Cơng tác kiểm sốt thẩm tra phê duyệt tốn vốn đầu dự án hồn thành nói khâu quan trọng trình quản lý, tốn vốn, việc thẩm tra tốn vốn đầu hiểu khâu cuối để xác định giá trị cơng trình mà thơng qua Nhà nước bỏ tiền để mua cơng trình Do vậy, việc tăng cường cơng tác kiểm soát thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu dự án hoàn thành để đáp ứng yêu cầu cơng tác quản thanh, tốn vốn đầu từ nguồn vốn ngân sách nội dung trọng tâm quan Tài cấp Thực tiễn cơng tác kiểm sốt thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu dự án hồn thành quan Tài cấp địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua, để khắc phục tồn cần thiết phải đổi nội dung quy trình kiểm sốt thẩm tra phê duyệt tốn vốn đầu dự án hồn thành theo hướng sau: - Thường xuyên hướng dẫn chi tiết, đầy đủ, kịp thời cho Chủ đầu 78 tư, Ban quản quy định mới, vướng mắc đơn vị việc toán vốn đầu dự án hoàn thành - Về đổi nội dung kiểm soát thẩm tra phê duyệt tốn vốn đầu dự án hồn thành: Bên cạnh nội dung kiểm soát thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu dự án hồn thành thực thời gian vừa qua, cần trọng nội dung kiểm soát sau: + Kiểm soát việc chấp hành thời gian lập toán vốn đầu dự án hoàn thành Chủ đầu tư, Ban QLDA, kể thời gian kiểm toán báo cáo toán vốn đầu quan vấn kiểm toán độc lập + Việc giao nhiệm vụ cho cán thẩm tra công tác thẩm tra khối lượng chế độ tài đầu cần thực phân công đồng thời + Đối với công tác thẩm tra khối lượng tốn: Với quy trình cho phép kiểm sốt, xác định khối lượng tốn cơng trình phù hợp với thực tế, việc xác định khối lượng cần đầy đủ sở khoa học + Cơng tác thẩm tra chế độ tài đầu tư: Cần sâu kiểm soát thẩm tra nội dung báo cáo toán vốn đầu cơng nợ dự án, trình tự pháp thực dự án, phù hợp chế độ, sách thời kỳ +Cần chế độ trích thưởng giá trị xuất toán sau thẩm tra dự án, cơng trình theo tỷ lệ hợp nhằm động viên, khuyến khích cán thẩm định hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + Nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác thẩm tra toán vốn đầu tư, cần tăng thêm thời gian thẩm tra cán kỹ thuật sở giảm tương ứng thời gian cán tài - Cần nghiên cứu để rút ngắn quy trình thẩm tra, tốn vốn đầu để đảm bảo cơng tác tốn vốn kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn vốn cho đơn vị thi công 79 - Cần tăng thêm thời gian thẩm tra cán kỹ thuật sở giảm tương ứng thời gian cán tài nhằm nâng cao chất lượng hiệu cơng tác thẩm tra tốn vốn đầu Ngồi cần nâng cao lực hiệu kiểm tra, tra, giám sát công tác quản vốn nghiệp tính chất đầu 3.2.3 Cải tiến công tác cán quản dự án - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản vốn đầu tư, từ cán trực tiếp làm công tác chuyên môn đến cán quản Chủ đầu tư, Ban QLDA, Sở ngành - Nghiêm túc thực thị Trung ương công tác luân chuyển cán theo định kỳ, nhằm không ngừng đổi môi trường làm việc, khuyến khích sáng tạo nhằm vận dụng đổi công tác quản vốn đầu địa bàn 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với KBNN Đà Nẵng Cần tăng cường vai trò, trách nhiệm cơng tác tổng hợp toán theo niên độ ngân sách báo cáo đầy đủ, kịp thời tiêu hệ thống biểu mẫu, trách nhiệm báo cáo Cần đẩy nhanh thực cải cách thủ tục đầu ngày đơn giản, chặt chẽ, công khai, rõ ràng minh bạch Cần nâng cao vai trò trách nhiệm cán trực tiếp thực thủ tục cấp phát toán, nhằm tạo chuyển biến tích cực việc quản nguồn vốn nghiệp tính chất đầu tư, góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đảng Nhà nước đề Cần tổ chức phận toán vốn cách chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm KBNN việc quản nguồn NSNN Để làm điều trước hết cần trọng đào tạo, 80 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kiểm sốt chi vốn nghiệp tính chất đầu cho cán chuyên quản, tổ chức cho cán đơn vị học tập nâng cao trình độ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực nhiệm vụ, theo đó, ngồi việc tập trung đầu trang thiết bị, thh́việc đào tạo nhân lực theo mục tiêu phải coi trọng đặc biệt Cần xếp lại cán kiểm tra theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp chuyên ngành kỹ thuật, chuyên nghiệp cán tham gia Cần tập trung cơng tác cải cách hành theo mơ hình cửa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải toán vốn sớm so với quy trình 3.3.2 Đối với Chủ đầu tư, Ban QLDA Căn vào chức nhiệm vụ giao, việc lập nhu cầu vốn Chủ đầu tư, Ban QLDA chưa sát với tình hình thực tế (về giá trị khối lượng hồn thành chưa tốn, giá trị khối lượng dự kiến thực năm kế hoạch, phân loại nhóm cơng trình theo thứ tự ưu tiên) nhu cầu cấp thiết vốn, điều gây khó khăn cho quan tổng hợp việc rà sốt, xác định nhu cầu để tổng hợp trình HĐND thành phố UBND thành phố phân bổ kế hoạch vốn dễ dẫn đến tình trạng cơng trình cần vốn thực lại khơng đáp ứng đủ nhu cầu vốn để thực năm, cơng trình khác lại thừa kế hoạch không sử dụng phải chuyển nguồn sang nhiều năm phải hủy bỏ kế hoạch Việc lập kế hoạch vốn không sát với nhu cầu sử dụng vốn năm nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên việc thực không đạt tiến độ Một số Chủ đầu tư, Ban QLDA chưa thật làm tốt trách nhiệm quản lý, điều hành dự án Mặc dù bố trí kế hoạch vốn chủ đầu tư, Ban QLDA không xúc tiến đẩy mạnh công tác đầu nên vào cuối năm thường 81 không sử dụng hết vốn phải chuyển năm sau hủy bỏ vốn Trong trình thực quản dự án toán dự án, số Chủ đầu tư, Ban quản chưa kiểm tra hồ toán A/B chặt chẽ dẫn đến thẩm toán, quan thẩm tra toán thường cắt giảm khối lượng, đơn giá lớn nên giá trị thẩm tra toán giảm nhiều so với giá trị đề nghị Chủ đầu tư, Ban quản đơn vị thi công - Để nâng cao chất lượng cơng tác lập kế hoạch vốn, kiểm sốt Ban QLDA cần tăng cường nội dung sau: + Công tác xây dựng kế hoạch phải gắn liền với công tác quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị đảm bảo theo nguyên tắc phân kỳ đầu tư, đồng thời phải xây dựng mối liên hệ chặt chẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị quan cấp điện, cấp nước, bưu viễn thơng nhằm tránh tượng chồng chéo, làm làm lại, gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng đến môi trường đời sống nhân dân + Việc lập kế hoạch phải xây dựng sở hồ thực tế, nhiều cơng trình đăng ký nhu cầu vốn năm lớn thực tế toán khoảng 20-30% kế hoạch vốn, nhiều cơng trình cần vốn lại khơng bố trí đủ vốn để triển khai thực + Kiểm soát đối chiếu khối lượng thực so với khối lượng trúng thầu, dự toán + Kiểm sốt đối chiếu chế độ sách thời điểm phê duyệt dự toán, thời điểm giao thầu với thời điểm thực + Kiểm soát việc thực công tác quy đổi vốn đầu thời điểm toán theo quy định dự án thời gian đầu thuộc đối tượng phải quy đổi + Từng bước nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt lập Báo cáo tốn vốn đầu dự án hoàn thành 82 + Tăng cường cơng tác kiểm sốt tiến độ tốn vốn đầu dự án hồn thành + Kiểm sốt tuân thủ việc chấp hành quy định kiểm toán đối dự án thuộc đối tượng phải kiểm toán (nếu có) - Kiểm sốt thực việc sau tốn dự án hồn thành bàn giao tài sản dự án, bàn giao việc bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán, đánh giá hậu dự án - Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu công tác quản điều hành theo chức nhiệm vụ giao Chủ đầu phải tự chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc, chất lượng cơng trình giá trị đề nghị tốn; đảm bảo tính trung thực, hợp pháp số liệu, tài liệu hồ cung cấp cho KBNN - Cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán Chủ đầu tư, Chủ đầu kiêm điều hành dự án 3.3.3 Đối với quan chức liên quan * Đối với Chính phủ Bộ Tài - Chính phủ giao Bộ Xây dựng quan xây dựng chuyên ngành nghiên cứu để ban hành quy định: + Thống ổn định mơ hình quản điều hành dự án dự án đầu từ nguồn vốn Ngân sách, việc phân công chủ đầu dự án phải người trực tiếp quản lý, sử dụng cơng trình, từ tạo điều kiện ổn định quy trình kiểm sốt thanh, toán vốn Chủ đầu tư, Ban QLDA, quan kiểm soát, thanh, toán vốn nghiệp tính chất đầu + Hồn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng chuyên ngành làm cở cho việc kiểm soát thanh, toán vốn đầu 83 cấp - Bộ Tài cần sớm nghiên cứu để trình Chính phủ nội dung quy định cơng tác tốn vốn đầu theo niên độ ngân sách để đảm bảo gắn kết nội dung cơng việc tốn vốn đầu theo niên độ ngân sách toán vốn đầu dự án hồn thành - Bộ Tài cần sớm ban hành hướng dẫn nội dung quy trình thống kiểm sốt thanh, tốn vốn nghiệp tính chất đầu theo định hướng: + Nâng cao trách nhiệm, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm chủ đầu quản sử dụng nguồn vốn từ ngân sách + Cải tiến nội dung kiểm soát, toán vốn theo hướng thơng thống, tiết kiệm hiệu quả, cho phép đa dạng hóa hình thức kiểm sốt tốn vốn nghiệp tính chất đầu + Mở rộng quyền chủ động gắn với trách nhiệm quan Tài cấp cơng tác thẩm tra tốn vốn đầu dự án hồn thành + Cải tiến lại toàn hệ thống báo cáo tài chủ đầu tư, Ban QLDA, báo cáo quan kiểm soát, toán để thuận lợi cho việc cung cấp số liệu, tổng hợp thẩm định toán theo niên độ ngân sách - Đồng hệ thống văn quy phạm pháp luật thủ tục hành lĩnh vực tài chính; cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành lĩnh vực tài chính, đơn giản hố cơng khai hố qui trình, thủ tục hành theo hướng bình đẳng, minh bạch, phù hợp với điều kiện trình độ phát triển Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế - Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực tài chính, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng triển khai hệ thống thông tin lớn ngành tài chính, tích hợp đồng hệ thống thơng tin tài 84 * Đối với UBND thành phố Đà Nẵng - Cần quy định quan thẩm định kế hoạch đấu thầu kết đấu thầu cho cơng trình đầu từ nguồn vốn nghiệp - Nâng cao lực, chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, tra tài lĩnh vực; tăng cường hiệu lực hệ thống giám sát nội bộ, vai trò cơng tác giám sát từ xa - Hoàn thiện tổ chức thực hiệu chế phối hợp quan tra, giám sát tài với cac quan chức việc xử vấn đề tài phát sinh - Hồn thiện thực hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ để làm sở cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Đẩy mạnh thực chế độ cơng khai, ngân sách - Cần quy định chế tài chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhà thầu triển khai dự án thực chậm tiến độ thi công so với hợp đồng ký kết hay chất lượng không đạt so với yêu cầu đề 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở luận tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý, kiểm sốt thanh, tốn vốn nghiệp tính chất đầu thuộc ngân sách thành phố Đà Nẵng thời gian qua, nội dung Chương đề xuất giải pháp nhằm góp tăng cường cơng tác quản vốn đầu thuộc ngân sách thành phố Đà Nẵng, cụ thể gồm nội dung: - Đổi quy định quản đầu xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng phù hợp với quy định chung Trung ương quản lý, cấp phát, thanh, toán vốn đầu - Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể từ đầu năm cho Chủ đầu tư, quan cấp Chủ đầu tư, KBNN biểu mẫu, nội dung Báo cáo Đồng thời thường xuyên đôn đốc Ban quản lý, Chủ đầu khẩn trương triển khai thực toán quy định thời gian - Tổ chức tốt việc kiểm soát tổng hợp, thẩm định toán vốn đầu xây dựng theo niên độ ngân sách quan Tài cấp Đồng thời, đề tài đưa kiến nghị với KBNN Đà Nẵng, Chủ đầu tư, Ban quản lý, UBND thành phố quan chức liên quan để thực giải pháp 86 KẾT LUẬN Việc hồn thiện quy chế, sách đầu XDCB nói chung đầu từ nguồn vốn nghiệp tính chất đầu nói riêng việc làm đòi hỏi mang tính thường xun phải nghiên cứu cho chế, sách ban hành phải phù hợp với thực trạng kinh tế khuyến khích thúc đẩy kinh tế phát triển Tăng cường cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu đảm bảo sử dụng nguồn vốn cách tiết kiệm hiệu quả, mục đích, đối tượng mối quan tâm Nhà nước giai đoạn nay, việc tìm giải pháp hữu hiệu để tăng cường cơng tác kiểm sốt chi vốn nghiệp tính chất đầu tư, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn vốn thời điểm điều cần thiết Dựa thực trạng cơng tác quản vốn nghiệp tính chất đầu thời gian vừa qua, luận văn đưa số giải pháp cụ thể số kiến nghị việc thực giải pháp để hồn thiện cơng tác nói Hy vọng đề xuất đóng góp vào việc hồn chỉnh thêm bước quy trình kiểm sốt chi vốn nghiệp tính chất đầu tư, tạo điều kiện giải ngân nhanh, thúc đẩy tăng tiến độ thi cơng cơng trình, đồng thời góp phần tăng cường quản vốn nghiệp tính chất đầu tư, chống thất lãng phí vốn nâng cao hiệu quản vốn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2003), Thơng 59, 60/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước [2] Bộ Tài (2011), Bộ Thông 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 Bộ Tài Quy định quản lý, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước [3] Bộ Tài Chính (2010), Thơng 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 Bộ Tài Quy định toán vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm [4] Bộ Tài (2011), Thơng 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ Tài Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [5] Bộ Tài (2008), Thơng 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 Bộ Tài Hướng dẫn xử ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán NSNN hàng năm [6] Bộ Pháp (2002), Luật Ngân sách Nhà nước [7] Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản đầu từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ [8] Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản chi đầu xây dựng cơng trình [9] Chính phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản dự án đầu xây dựng cơng trình [10] Chính phủ (2010), Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng [11] PGS.TS Dương Đăng Chinh, TS Phạm Văn Khoan (2014), Giáo trình Quản Tài Cơng [12] Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Ban hành quy định số vấn đề mua sắm, quản đầu xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng [13] Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 1643/QĐUBND ngày 10/3/2010 việc Quy định toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng [14] Viện chiến lược Chính sách tài (2010), Tài Việt Nam 2010 hướng tới ổn định bền vững ... QUẢN LÝ VỐN SỰ NGHIÊP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ 14 1.2.1 Khái niệm quản lý vốn nghiệp có tính chất đầu tư 14 1.2.2 Nội dung quản lý vốn nghiệp có tính chất đầu tư 17 1.2.3 Chu trình quản lý vốn. .. trình Sở Tài UBND thành phố phê duyệt danh mục chi tiết cơng trình đầu tư từ nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tư 1.2.4 Công tác quản lý vốn nghiệp có tính chất đầu tư Sở Tài a Chức quản lý nhà... Nội dung công tác quản lý vốn nghiệp có tính chất đầu tư Sở Tài Quản lý vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nhiều nội dung quản lý Nhà nước lĩnh vực tài cơng mà cụ thể quản lý loại vốn thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại sở tài chính thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại sở tài chính thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn