Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước thanh khê, thành phố đà nẵng

102 55 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC THƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC THƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng- Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Ngọc Thương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu Về ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu Luận văn gồm chương Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU ĐẦU XÂY DỰNG BẢN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.2 Thu chi NSNN 1.1.3 VĐT thuộc NSNN 10 1.1.4 Quản lý VĐT thuộc NSNN 12 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 13 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nước quy trình quản lý VĐT 13 1.2.2 Nguyên tắc kiểm soát toán VĐT XDCB qua KBNN 18 1.2.3 Nội dung kiểm soát toán VĐT qua KBNN 19 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt tốn VĐT27 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng cơng tác kiểm soát toán VĐT 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 31 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 31 2.1.1 Vài nét quận Thanh Khê KBNN Thanh Khê 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Thanh Khê 31 2.1.3 Mơ hình tổ chức quản lý KBNN Thanh Khê 33 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 35 2.2.1 Công tác tổ chức quy định cơng tác kiểm sốt, toán vốn đầu 35 2.2.2 Nội dung kiểm soát toán VĐT XDCB KBNN Thanh Khê 38 2.2.3 Kết công tác kiểm soát toán VĐT XDCB KBNN Thanh Khê 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KBNN THANH KHÊ 58 2.3.1 Những kết đạt 58 2.3.2 Những mặt tồn 59 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 66 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, YÊU CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU XDCB TRONG THỜI GIAN ĐẾN 66 3.1.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn VĐT XDCB thời gian đến 66 3.1.2 Nguyên tắc yêu cầu chung xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán VĐT XDCB 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VĐT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 68 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức kiểm soát toán VĐT KBNN Thanh Khê 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch 69 3.2.3 Cải tiến nội dung cơng tác kiểm sốt tốn VĐT KBNN Thanh Khê 70 3.2.4 Bồi dưỡng, đào tạo cán cho CĐT, Ban QLDA .72 3.2.5 Tăng cường trách nhiệm đơn vị tạm ứng, toán vốn thơng qua việc tích cực triển khai thực công việc 73 3.2.6 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực phẩm chất cán KBNN Thanh Khê 74 3.3 KIẾN NGHỊ 74 3.3.1 Đối với CĐT, ban QLDA 74 3.3.2 Đối với UBND Quận Thanh Khê 75 3.3.3 Đối với Phòng Tài Kế hoạch quận Thanh Khê 76 3.3.4 Đối với Chính phủ Bộ Tài 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐT : Chủ đầu GTHĐ : Giá trị hợp đồng GTKL : Giá trị khối lượng KBNN : Kho bạc nhà nước KLHT : Khối lượng hoàn thành NSNN : Ngân sách nhà nước NSTP : Ngân sách thành phố QLDA : Quản lý dự án XDCB : Xây dựng VĐT : Vốn đầu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kế hoạch VĐT phát triển thuộc NSNN Quận Thanh Khê năm 2013 40 2.2 Bảng tổng hợp kinh phí dự tốn 44 2.3 Bảng tổng hợp chi phí xây dựng 45 2.4 Bảng tổng hợp Vật liệu – Nhân cơng – Máy thi cơng 46 2.5 Dự tốn chi tiết 47 2.6 Tổng hợp số lượng dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn NSNN qua năm 56 2.7 Tổng hợp tình hình toán đầu theo nguồn VĐT XDCB qua năm 57 2.8 Tiến độ toán theo nguồn VĐT XDCB KBNN Thanh Khê giai đoạn 2009-2013 58 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Quy trình chung tốn VĐT thuộc nguồn vốn NSNN 12 2.1 Quy trình kiểm soát toán VĐT XDCB KBNN Thanh Khê 38 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đầu XDCB nhiệm vụ quan trọng tất quyền địa phương Việt Nam Trong tổng tốn NSNN hàng năm toán đầu XDCB chiếm tỷ trọng lớn, việc huy động, sử dụng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn cho đầu phát triển quan tâm coi trọng Thực tế, công tác quản lý, sử dụng VĐT XDCB thời gian vừa qua nhiều bất cập, đặc biệt tình trạng tham nhũng, gây thất dự án lớn phương tiện thơng tin đề cập, cho thấy nguồn VĐT thuộc NSNN chưa sử dụng cách hiệu tiết kiệm Hơn hết, cơng tác kiểm sốt tốn VĐT xây dựng khâu quan trọng cần thiết ngành địa phương Xuất phát từ tầm quan trọng tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán VĐT XDCB KBNN Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hố sở lý luận cơng tác kiểm sốt toán VĐT XDCB từ nguồn vốn ngân sách qua KBNN - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt toán VĐT KBNN Thanh Khê, đánh giá kết đạt hạn chế tồn hoạt động kiểm soát toán VĐT XDCB từ NSNN qua KBNN - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn KBNN Thanh Khê, Đà Nẵng Để thực mục đích nghiên cứu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt gồm: - Cơng tác kiểm sốt tốn VĐT XDCB từ nguồn vốn ngân sách qua KBNN bao hàm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hồn thiện cơng tác toán VĐT mối quan tâm Nhà nước giai đoạn nay, đặc biệt giai đoạn nguồn thu NSNN gặp nhiều biến động bất lợi ảnh hưởng đến cân đối ngân sách, ngun nhân bng lỏng cơng tác quản lý mà cụ thể trách nhiệm kiểm soát quản lý ngành, cấp Trong điều kiện khả nguồn thu ngân sách hạn hẹp, phần vốn dành cho đầu chưa cao so với yêu cầu xây dựng phát triển thành phố việc tìm giải pháp hữu hiệu để tăng cường cơng tác kiểm sốt thanh, tốn VĐT, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn VĐT thời điểm điều cần thiết Trên sở lý luận tìm hiểu thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn VĐT KBNN Thanh Khê thời gian qua, nội dung Chương đề xuất giải pháp nhằm góp hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn VĐT KBNN Thanh Khê, cụ thể: Hồn thiện cơng tác tổ chức kiểm soát toán VĐT KBNN Thanh Khê; Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch; Cải tiến nội dung cơng tác kiểm sốt tốn VĐT KBNN Thanh Khê; Bổ sung mơ hình giao dịch cửa kiểm soát toán VĐT; Bồi dưỡng, đào tạo cán cho CĐT, Ban QLDA; Tăng cường trách nhiệm đơn vị tạm ứng, tốn vốn; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực phẩm chất cán KBNN Thanh Khê Đồng thời, đề tài đưa kiến nghị với cấp để thực giải pháp 80 KẾT LUẬN Tăng cường công tác quản lý VĐT đảm bảo sử dụng nguồn VĐT cách tiết kiệm hiệu quả, mục đích, đối tượng mối quan tâm hàng đầu Nhà nước giai đoạn nay, việc tìm giải pháp hữu hiệu để tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn VĐT, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn VĐT thời điểm điều cần thiết Sự đổi chế quản lý đầu xây dựng, sửa đổi bổ sung Luật NSNN cơng tác quản lý VĐT nói chung quản lý kiểm soát toán VĐT địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn VĐT từ NSNN Bên cạnh thành tựu đạt hoạt động kiểm tra, kiểm sốt tốn VĐT thuộc nguồn vốn NSTP Đà Nẵng KBNN Thanh Khê bộc lộ hạn chế định Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn VĐT XDCB KBNN Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” làm rõ số vấn đề sau: Những vấn đề lý luận kiểm soát toán VĐT XDCB Nghiên cứu làm rõ thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn VĐT XDCB KBNN Thanh Khê Trên sở đánh giá ưu điểm tồn cơng tác kiểm sốt khâu Từ sở đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát toán VĐT XDCB theo định hướng hồn thiện cơng tác tự kiểm sốt tốn VĐT thông qua việc đổi nội dung quy trình kiểm sốt tốn VĐT cấp từ CĐT, Ban QLDA, đến quan chức quản lý KBNN, quan Tài cấp Đồng thời, đưa kiến nghị với ngành, cấp để góp phần thực tốt giải pháp 81 Hy vọng đề xuất đóng góp vào việc hồn chỉnh thêm bước quy trình kiểm soát toán VĐT, tạo điều kiện giải ngân nhanh, thúc đẩy tăng tiến độ thi cơng cơng trình, đồng thời góp phần tăng cường quản lý VĐT, chống thất lãng phí vốn nâng cao hiệu VĐT./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2008), Thơng 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán NSNN hàng năm [2] Bộ Tài (2011), Thơng 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 Bộ Tài Quy định quản lý, tốn VĐT vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn NSNN [3] Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ Quản lý chi đầu xây dựng cơng trình [4] Chính phủ (2010), Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng [5] PGS.TS Dương Đăng Chinh, TS Phạm Văn Khoan (2010), Giáo trình Quản lý Tài Cơng [6] Kho bạc nhà nước (2012), Quyết định 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 Tổng Giám đốc KBNN việc thực Quy trình kiểm sốt tốn VĐT vốn nghiệp tính chất đầu [7] Đồn Kim Khun (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán VĐT XDCB KBNN Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [8] Dương Thị Ánh Tiên (2012), Tăng cường kiểm soát toán VĐT XDCB qua kho bạc tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ Tài ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [9] Lương Ngọc Tuyền (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN, Luận văn thạc sĩ Tài Doanh nghiệp, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [10] UBND Thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Ban hành quy định số vấn đề mua sắm, quản lý đầu xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng [11] UBND Thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 việc Quy định toán VĐT vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn NSNN địa bàn thành phố Đà Nẵng [12] Viện chiến lược Chính sách tài (2010), Tài Việt Nam 2010 hướng tới ổn định bền vững [13] Vụ toán VĐT, KBNN Trung ương (2007), Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán VĐT qua KBNN, Hà Nội PHỤ LỤC Bảng 2.6: Bảng tổng hợp khối lượng hồn thành Cơng trình: Hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng cơng cộng năm 2013 Stt Nội dung Đvt Khối lượng Tiếp địa Rc-1 vị trí 606 Tiếp địa Rc-4 vị trí 73 Ghi Bảng 2.7: Bảng phân tích đơn giá Cơng trình: Hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng năm 2013 SH.DM Nội dung Đvt Khối lượng vị Tiếp địa Rc-1 B Nhân công : Định Đơn giá Thành tiền mức 338.950,0 trí 338.950,00 51.435,79 Đóng cọc tiếp địa loại BA.20102 cọc 2m BA.20203 Kéo dây tiếp địa Cọc m 19.788,00 1.455,00 19.788,00 2.910,00 AB.11512 Đào đất rãnh tiếp địa m3 0,384 46.015,00 17.669,76 AB.13211 Đắp đất rãnh tiếp địa m3 0,384 28.823,00 11.068,03 C Máy thi công: BA.20203 Kéo dây tiếp địa Cộng D=VL+NCx2,33+MTCx 1,28 Chi phí trực tiếp khác TT=Dx2% Cộng chi phí trực tiếp T=D+TT Chi phí chung C=Tx5% Cộng chi phí chung Z=T+C Thu nhập chịu thuế tính trước TL=Z*5,5% Chi phí thí nghiệm trước thuế (TN) Giá trị toán xây lắp trước thuế Gxd=Z+TL+TN Thuế GTGT=G x 10% 1.032,00 m 516,00 1.032,00 460.116,36 9.202,33 469.318,68 23.465,93 492.784,62 27.103,15 160.000,00 679.887,77 67.988,78 Giá trị toán xây lắp sau thuế Gxdcpt=G+GTGT Đơn giá toán 747.876,55 747.877,00 vị Tiếp địa Rc-4 B Nhân cơng : 1.440.550 trí ,00 Đóng cọc tiếp địa loại BA.20102 cọc 2m BA.20203 Kéo dây tiếp địa Cọc m 12 19.788,00 1.455,00 79.152,00 17.460,00 AB.11512 Đào đất rãnh tiếp địa m3 5,184 46.015,00 238.541,76 AB.13211 Đắp đất rãnh tiếp địa m3 5,184 28.823,00 149.418,43 516,00 6.192,00 6.192,00 C Máy thi công: BA.20203 Kéo dây tiếp địa Cộng D=VL+NCx2,33+MTCx 1,28 Chi phí trực tiếp khác TT=Dx2% Cộng chi phí trực tiếp T=D+TT Chi phí chung C=Tx5% Cộng chi phí chung Z=T+C Thu nhập chịu thuế tính trước TL=Z*5,5% Chi phí thí nghiệm trước thuế (TN) Giá trị toán xây lắp trước thuế Gxd=Z+TL+TN Thuế GTGT=G x 10% Giá trị toán xây lắp sau thuế Gxdcpt=G+GTGT Đơn giá toán m 12 1.440.550,00 484.572,19 2.577.528,97 51.550,58 2.629.079,55 131.453,98 2.760.533,52 151.829,34 160.000,00 3.072.362,87 307.236,29 3.379.599,15 3.379.599,00 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi phí xây dựng Cơng trình: Duy tu, bổ sung hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng năm 2013 (đợt 1) Stt Khoản mục chi phí Vật liệu (VL) Nhân cơng (NC) Máy thi cơng (MTC) Trực tiếp phí khác (TT) Cộng chi phí trực tiếp (T) Chi phí chung (C) Cách tính Giá trị VL 66.543.860 x 2,33 310.563.850,00 155.047.193,73 1.077.408,00 x 1,28 1.379.082,24 2,0% x (VL+NC+MTC) (VL+NC+MTC+TT) 9.339.802,52 476.329.928,48 5% x T 23.816.496,42 T + C 500.146.424,91 Giá thành dự toán xây dựng (Z) Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) 5,5% x (Z) 27.508.053,37 Chi phí thí nghiệm trước thuế (TN) (Xem bảng chi tiết) 185.943.471,00 Giá trị dự toán xây dựng trước thuế Gxd = (Z+TL + TN) 713.597.949,28 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% x G 71.359.794,93 Giá trị dự toán xây dựng 10 sau thuế Gxdcpt = G + GTGT 784.957.744,21 Bảng 2.10 Tổng hợp tình hình toán đầu theo nguồn VĐT XDCB qua năm ĐVT: Triệu đồng Nội dung Chi đầu phát triển - Nguồn tập trung - Nguồn hỗ trợ mục tiêu - Nguồn vốn khác Kế hoạch Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Thanh Thanh Thanh toán vốn So Kế sánh hoạch toán vốn So sánh Kế hoạch 20.352 16.473 80,94% 37.206 31.652 85,07% 19.457 15.446 74,89% 37.206 31.652 85,07% 4.906 11.567 4.906 100% toán vốn 19.457 Năm 2012 So Kế sánh hoạch Than h toán vốn 100% 8.682 8.653 13.352 13.352 100% 6.105 6.105 100% 8.682 Năm 2013 So sánh Kế hoạch 99,67% 8.000 8.653 99,67% 8.000 Thanh toán vốn So sánh 5.701 71,26% 5.701 71,26% Bảng 2.11 Tiến độ toán theo nguồn VĐT XDCB KBNN Thanh Khê giai đoạn 2009-2013 ĐVT: Triệu đồng So sánh Chỉ tiêu STT Kế hoạch Thực Năm Thực so với Kế hoạch (%) TT so với năm trước (%) 2009 20.352 16.473 80,94% 2010 37.206 31.652 85,07% 105,10% 2011 19.457 19.457 100% 117,55% 2012 8.682 8.653 99,67% 99,67% 2013 8.000 5.701 71,26% 71,50% 93.697 81.936 87,45% Tổng cộng BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CƠNG VIỆC HỒN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG Số ngày tháng năm 2013 Tên/số hợp đồng xây dựng: /HĐKT Tên bên giao thầu: BQL dự án Đầu Xây dựng quận Thanh Khê Tên bên nhận thầu: Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng cơng cộng Đà Nẵng Cơng trình: Hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng năm 2013 Giai đoạn toán/lần toán số: Căn xác định: Biên nghiệm thu khối lượng ngày 20/8/2013 Số TT Tên công việc Hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng ĐVT Khối lượng Theo Đã thực HĐ 1 ĐVT: 1.000 đồng Đơn giá Thành tiền Theo Đã thực Ghi toán HĐ 784.957 784.957 784.957 Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi bảy ngàn đồng y./ Đại diện Bên giao th ầu đại diện Nhà vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) + Đối với Giấy rút VĐT: kiểm tra · Số tiền (bằng số, chữ) · Mục lục ngân sách (chương, loại, khoản, mục, tiểu mục) · Nguồn vốn · Số tài khoản, số hợp đồng, niên độ · Tên cơng trình, mã cơng trình · Đơn vị hưởng, chữ ký, dấu Không ghi vào khu vực GIẤY RÚT VỐN ĐẦU Lập ngày 28 tháng năm 2013 Thanh toán □ Mã số: C3 - 1/NS Niên độ: 2013 Tạm ứng □Chuyển khoản □ Tiền mặt □Số: 76 Đánh dấu X vào ô tương ứng) Tên dự án Tiền mặt: □ Phần KBNN ghi Hạng mục : Hệ thống : tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng Mã dự án : CĐT : Ban quản lý DA ĐT&XD quận Thanh Khê Mã ĐVQHNS : 1026753 Tài khoản : 8211 Tại KBNN: Thanh Khê TK: Mã cấp NS : Tên CTMT, DA: TTVĐT: Mã CTMT, DA: Nợ TK: Số: 76 ngày / /2009 TK: 7250608 Mã ĐBHC Căn Giấy đề nghị toán VĐT Thuộc nguồn VĐT: Kế hoạch năm 490 NSNN: Nợ TK: XDCB Mã quỹ: : 2009 Mã KBNN: Nội dung Mã nguồn NZ Mã chương Mã ngành KT Thanh tốn tiền xây lắp hồn thành cơng 01 560 562 Mã NDKT 9,301 Số tiền 627.966.000 trình Cộng 627.966.000 Đơn vị nhận tiền (Tổng số tiền ghi chữ: Sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng y./.) : Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng Địa : Thành phố Đà Nẵng Tài khoản : 140.10.0000.44938 Tại KBNN (NH) : Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Hoặc người lĩnh tiền mặt: CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp: Bộ phận kiểm soát Chủ đầu (Ban QL Dự án) Ngày tháng năm 2013 Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị Phụ trách Người lĩnh tiền mặt (Ký ghi họ tên) Kế toán trưởng Thủ quỹ KBNNA ghi sổ trả tiền ngày KBNNB, NH ghi sổ ngày Kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Giám đốc UBND QUẬN THANH KHÊ BQL CÁC DỰ ÁN ĐT&XD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 213/2013 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN VỐN ĐẦU Kính gửi: KBNN Thanh Khê Tên dự án, cơng trình: Hệ thống tiếp địa lưới điện chiếu sáng công cộng CĐT: BQL dự án Đầu Xây dựng quận Thanh Khê Mã số ĐVSDNS: 1026753 Số tài khoản CĐT: Vốn nước:.321.03.00.00001Tại: KBNN Thanh Khê Vốn nước Tại: Căn hợp đồng số: ngày 21 tháng năm 2013 Căn bảng xác định GTKL hồn thành đề nghị tốn số: 01 ngày 20/8/2013 Luỹ kế GTKL nghiệm thu hạng mục đề nghị toán: 784.957.000 đồng Số dư tạm ứng hạng mục đề nghị toán: đồng Số đề nghị theo bảng đây: (khung không sử Tạm ứng Thanh tốn dụng gạch chéo) Thuộc nguồn vốn: XDCB tập trung K ế hoạch vốn năm:2009 Đơn vị: đồng Nội dung Sân rèn luyện thể lực Cộng Dự toán duyệt giá trị trúng thầu GTHĐ Luỹ kế vốn tốn từ khởi cơng đến cuối kỳ trước (gồm tạm ứng) Vốn TN Vốn NN Số đề nghị tạm ứng, toán KLHT kỳ (gồm thu hồi tạm ứng) Vốn TN 784.957.000 627.966.000 784.957.000 627.966.000 Vốn NN Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, toán (bằng số): 627.966.000 đồng Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn đồng y./ Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng: Vốn nước Vốn nước: +Chuyển tiền bảo hành: +Số trả đơn vị thụ hưởng: 627.966.000 đồng Vốn nước 627.966.000 đồng Vốn nước: Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: 140.10.0000.44938 Tại KBNN, Ngân hàng: Đầu Phát triển Việt Nam Thanh Khê, Ngày 28 tháng năm 2013 Kế toán trưởng CĐT (mặt sau giấy đề nghị toán) PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày nhận giấy đề nghị toán VĐT: 28/8/2013 Kho bạc chấp nhận theo nội dung sau đây: Tạm ứng Thanh tốn (Khung khơng sử dụng gạch chéo) Đơn vị: đồng Nội dung Tổng số Vốn nước Vốn nước Số vốn chấp nhận toán: +Mục 147, tiểu mục 9301 627.966.000 627.966.000 372.000.000 372.000.000 +Mục 148, tiểu mục +Mục 149, tiểu mục +Mục 150, tiểu mục Trong đó: +Số thu hồi tạm ứng: - Các năm trước: - Năm nay: + + +Số trả đơn vị thụ hưởng Số trả đơn vị thu hưởng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng y./ Số từ chối: Lý từ chối: Ghi chú: Cán toán Thanh Khê, Ngày 01 tháng năm 2013 Phụ trách Giám đốc KBNN ... TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ 35 2.2.1 Công tác tổ chức quy định cơng tác kiểm sốt, tốn vốn đầu tư 35 2.2.2 Nội dung kiểm. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGỌC THƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành:... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước thanh khê, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước thanh khê, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn