018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019

4 43 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:17

018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐÁP ÁN GỒM 02 ĐÁP ÁN GỒM 04 TRANG TRANG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018-2019 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MƠN: TỐN CHUNG (Dành cho tất thí sinh) Câu Nội dung Điểm 2.5 Cho biểu thức : � x4 � P�  1� : (với x �0, x � ; x �1; x �4 ) �x  x  �2 x  x  a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm x cho P  2019 c) Với x �5 , tìm giá trị nhỏ T  P  10 x Ýa 1.0 �( x  2)( x  2) � P�  1� (2 x  1)( x  1) ( x  1)( x  2) � � 0.5 0.25 x 1 (2 x  1)( x  1) x 1 P  4x  P Ýb P  2019 � x   2019 x  505 Ýc 10 10 10 x 18 x  4x    (  )  1 x x x 5 10 x 18 x 10 x 18 T (  )  �2   =21 ( Do x �5 côsi) x 5 x 5 Vậy T có giá trị nhỏ 21 x  1 Cho hai đường thẳng (d1 ) : y  mx  m (d ) : y   x  m m (với m tham số, m �0 ) Gọi I ( x0 ; y0 ) tọa độ giao điểm hai đường thẳng d1 với d Tính T  x02  y02 T P 0.25 0.5 0.25 0.25 1.0 0.25 0.5 0.25 0.75 Hoành độ điểm I nghiệm phương trình 1  m2  x   mx  m � x  m m  m2  m2 2m  m 2m x  � y  � I ( ; )  m2  m2  m2  m2  m2 2m T ( ) ( ) 1 1 m  m2 Chú ý Ý học sinh dùng quỹ tích I đường tròn R=1 Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình: x  (2  m) x   m  (1) ( m tham số) a)Tìm m để x1  x2  2 b)Tìm m cho T  0.25 0.25 0.25 1.25 1  đạt giá trị nhỏ ( x1  1) ( x2  1) Ýa 0.75   m   m nên phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt �x1  x2  m  Theo viét � �x1 x2  1  m x1  x2  2 � ( x1  x2 )  � ( x1  x2 )  x1 x2  0.25 (m  2)  4(1  m)  � m  � m  0.25 Ýb 0.5 ( x2  1)  ( x1  1) 2  ( x1  x2 )  x1.x2  2( x1  x2 )  ( x1  1) ( x2  1) ( x1.x2  x1  x2  1) ( Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác -1 với m) m2  T �1 T nhỏ m=0 0.25 x  8072  x  18162  �x3  y  3x  x  y   b) Giải hệ phương trình : �2 �x  y  3x  1.5 T 0.25 a) Giải phương trình : Ýa 0.25 0.75 Đk x �2018 ta có 4( x  2018)  9( x  2018)  0.25 x  2018  x  2018  � x  2018  0.25 x  2017 0.25 Ýb 0.75 x  y  x  x  y   � [( x  1)3  y ]  3( x  1)  y  ( x   y )[( x  1)  ( x  1) y  y  3]  � y  x  0.25 0.25 x0 � Với y  x  vào x  y  x  ta có x  x  � � � x � 0.25 Vậy hệ có hai nghiệm (0;1),( ; ) 2 Cho đường tròn tâm O bán kính a điểm J có JO  2a Các đường thẳng 3.5 JM , JN theo thứ tự tiếp tuyến M , N đường tròn (O ( ).Gọi K trực tâm tam giác JMN , H giao điểm MN với JO a) Chứng minh : H trung điểm OK b) Chứng minh : K thuộc đường tròn tâm O bán kính a c) JO tiếp tuyến đường tròn tâm M bán kính r Tính r d) Tìm tập hợp điểm I cho từ điểm I kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn ( O ) hai tiếp tuyến vng góc với Ýa Ýb Ýc Ýd Do MK ON vng góc JN (1) 0.25 NK OM vng góc JM (2) 0.25 �MK / / ON � Tứ giác OMKN hình bình hành(3), 0.25 Nên từ (1) (2) có � �NK / / OM suy H trung điểm OK Do OM = ON (4) Từ (3)&(4) có tứ giác OMKN hình thoi (5) Mặt khác OJ = 2OM = 2a suy �MOJ  600 (6) Từ(5)và(6) � �MOK  600 �VOMK � OK  OM  R  a � K thuộc đường tròn tâm O Do (M;r) nhận OJ tuyến tuyến mà MH  JO  H � r  MH 1 � ra    Ta có 2 2 MH OM JM 3a ( dùng hệ thức lượng tam giác vuông) Gọi IE,IF hai tiếp tuyến với (O) E,F IE  IF Suy tứ giác IEOF hình vng 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 Tính OI  a (Không đổi)(1) 0.25 Do O cố định (2) Từ (1) (2) tập hợp I nằm đường tròn tâm O bán kính a Cho x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn :12 x  10 y  15 z �60 Tìm giá trị lớn T  x  y  z  x  y  z 0.25 Do x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn :12 x  10 y  15 z �60 �x, y, z �0 �x �5 � Ta có � (*) y � � � �z �4 0.25 Từ điều kiện ta có T  x  y  z  x  y  z  x( x  5)  y ( y  6)  z ( z  4)  x  y  z 12 x 60 �x  y  3z �  y  3z �  12 5 �x  �x  � � Vậy GTLN T 12 đạt �y  or �y  �z  �z  � � 0.25 HƯỚNG DẪN CHẤM CHUNG *Trên bước giải khung điểm bắt buộc cho bước ,yêu cầu học sinh phải lập luận ,biến đổi trình bày hợp lý cho điểm *Phải có hình vẽ ,khơng có hình vẽ khơng chấm điểm *Các làm theo cách khác với đáp án mà cho điểm tối đa theo biểu điểm *Điểm toàn tổng điểm phần khơng làm tròn ……………… Hết…………………… 0.5 ... 3x  1.5 T 0.25 a) Giải phương trình : Ýa 0.25 0.75 Đk x � 2018 ta có 4( x  2018)  9( x  2018)  0.25 x  2018  x  2018  � x  2018  0.25 x  2017 0.25 Ýb 0.75 x  y  x  x  y   �... z ba số thực không âm thỏa mãn :12 x  10 y  15 z �60 Tìm giá trị lớn T  x  y  z  x  y  z 0.25 Do x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn :12 x  10 y  15 z �60 �x, y, z �0 �x �5 � Ta... Ýb Ýc Ýd Do MK ON vng góc JN (1) 0.25 NK OM vng góc JM (2) 0.25 �MK / / ON � Tứ giác OMKN hình bình hành(3), 0.25 Nên từ (1) (2) có � �NK / / OM suy H trung điểm OK Do OM = ON (4) Từ (3)&(4)
- Xem thêm -

Xem thêm: 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019, 018 toán vào 10 chung thái bình 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn