050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019

6 55 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:12

050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, gồm 05 bài) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2018-2019 Mơn thi: TỐN CHUN TIN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06/6/2018  Bài I (3 điểm): A  29  12  5 Rút gọn biểu thức Giải phương trình 10  x  2  x  4  x  x  21 � x  xy  y  y  �2 x  y2  3 Giải hệ phương trình � Bài II (3 điểm):  P  : y  x2 đường thẳng  d  : x  y  12  Trong mặt phẳng Oxy, cho Parabol  d   P  a) Tìm tọa độ giao điểm A B  P  cho tam giác ABC vng C b) Tìm tọa độ điểm C nằm 4 2 Giả sử x1 , x2 nghiệm phương trình x  2mx   Xác định m để x1  x2 �32 Bài III (1 điểm): Hai máy cày làm việc 12 cày 10 khu đất Nếu máy cày thứ làm 42 2 nghỉ sau máy cày thứ hai làm 22 hai máy cày 25% khu đất Hỏi làm máy cày bao lâu? Bài IV (3 điểm): Cho đường tròn tâm O đường kính AB  R điểm C nằm đường tròn cho CA  CB Gọi I trung điểm OA Vẽ đường thẳng d vng góc với AB I , cắt tia BC M cắt đoạn AC P ; AM cắt  O  điểm thứ hai K đường tròn a) Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp đường tròn b) Chứng minh điểm B, P, K thẳng hàng  O  cắt Q Tính diện tích tứ giác QAIM theo R biết c) Các tiếp tuyến A C đường tròn BC  R Hết Giải Bài I: A  29  12  5  20  2.2 5.3    52 52 2 3    52  Trang  35  2 10  x  2  x  4  x  x  21  x    x   �0 � �  x    x   �0  x    x   �0 � � � � � �� � �  x  x  8  3  x    x    �0 x  x  21 �0 � � � Điều kiện xác định � ��  x2  x  x x �2 10  x    x    x  x  21 � 10  x    x     x    x    t 3 � � 10t  3t  � 3t  10t   � � t  t   x    x   , t �0 � Đặt Phương trình trở thành � x  1   n  t  �  x  2  x  4  � x2  2x   � � � x  1   n  � + 2 � 3  82 x  n � 1 t  �  x  2  x  4  � x  x   � � 3 � 3  82 x  n � � + 2 � �2 x  xy  y  y   1 �2 x  y2   2 � y  y  x  3   x  Từ (1) ta có Ta xem phương trình bậc hai theo biến y (x tham số) 2 2    x  3    x   x  x    x  x  x    x  1 �0 x   3x  x   3x  y  2x  y  x 1 2 Suy phương trình có nghiệm + Nếu y  x  Thay vào phương trình (2) ta x   x    � x  x  x   � 3 x  x   (phương trình vơ nghiệm) y   x  + Nếu Thay vào phương trình (2) ta 2 x    x  1  � x   � x  � y  1 S    2; 1  Vậy tập nghiệm Bài II: 1  d : y  x6 a) Ta có x 6� y 9 � x  x6 � � x  4 � y  � Phương trình hồnh độ giao điểm Vậy giao điểm b) Cách A  6;9  , B  4;  Trang � 2� C� c; c � � P  � c �6, c �4 điểm cần tìm � Gọi 2 �1 � 2 AC   c    � c  � c  c  12c  117 2 �4 � 16 Ta có AB  125 ; ; 2 �1 � BC   c    � c  � c  c  8c  32 �4 � 16 2 Tam giác ABC vuông C AB  AC  BC � 125  c  c  12c  117  c  c  8c  32 16 16 1 1 � c  c  4c  24  � c  c  c  c  4c  8c  12c  24  8 4 1 � c  c    c  c     c    12  c    �1 � �  c   � c3  c  4c  12 � �8 � c2 0 � � � � c  c  4c  12  � � c   n � �� c  4  l  � c   l � C  2;1 Vậy điểm thỏa đề Cách 2: � 2� C� c; c � � P  � c �6, c �4 � Gọi � 13 � M� 1; � 2� � Ta gọi M trung điểm AB, suy MC  Ta có ABC vng C nên 2 �1 13 � 125  c  1  � c  � 2� �4 Suy 5 AB  2 (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nửa cạnh huyền) 1 1 c  c  2c  12  � c  c3  c3  c  2c  4c  6c  12  16 16 8 1 � c  c    c  c    2c  c     c    16 x   n � � �1 � �  c   � c  c  2c  � � � x   l 16 � � � x  4  l  � � Trang C  2;1 Vậy điểm điểm thỏa đề 2 Ta có  '  m  �۳m m Phương trình có nghiệm x1 , x2 �'� m �2 b c S  x1  x2    2m ; P  x1.x2   a a Theo định lý viet ta có x14  x2 �32 �  x12  x2   x12 x2 �32 �  S  P   P �32 � S  4S P  P �32 2 � 16m  16m  2.42 �32 � 16m  64m  32 �32 � m2  m   �0 � 2 �m �2 Kết hợp với điều kiện có nghiệm ta có m  2 m  Bài III: Gọi x (giờ) thời gian máy cày làm xong khu đất y (giờ) thời gian máy cày làm xong khu đất Điều kiện x, y  12 1 Mỗi máy máy làm tương ứng x y khu đất 12 12 1   y 10 Do máy cáy 12 10 khu đất nên ta có phương trình x 25%  khu đất nên ta có Nếu máy làm 42 máy làm 22 làm 42 22   y phương trình x 12 12 � �1  �x  y  10 � �x  300 � �x 300 �� �� � �y  200 �42  22  �1  � �y 200 y Suy �x Vậy máy làm 300 xong khu đất Máy làm 200 xong khu đất Bài IV: Trang a) Xét tứ giác BCPI có: � ACB  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) � Và PIB  90 (giả thiết) Suy tứ giác BCPI nội tiếp đường tròn đường kính BP b) Xét tam giác MAB có: MI  AB AC  MB , suy MI , AC đường cao Mà P giao điểm MI , AC Nên P trực tâm tam giác MAB � Ta lại có BKA  90 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Nên BK  MA � BK đường cao thứ tam giác MAB Do BK qua điểm P hay B, P, K thẳng hàng c) Ta có AQ / / MI (do vng góc với AB) nên QAIM hình thang vng ABC  600 BC  R nên OBC Do � �  QCA � �  O  nên QAC ABC  600 (góc nội tiếp góc tạo tiếp tuyến Ta có QA, QC tiếp tuyến dây cung chắn cung) Do QAC Trang ABC vng C có AC  AB  BC   2R   R  R � QA  R AI  R BI  R Ta có I trung điểm bán kính OA nên 3R MI  BI tan ABC  R tan 600  2 Xét tam giác MIB vuông I có: � 3R �1 R �R  � �2 QA  IM  AI �  5R SQAIM    2 Vậy diện tích hình thang vng QAIM là: Trang ... Điều kiện xác định � ��  x2  x  x x �2 10  x    x    x  x  21 � 10  x    x     x    x    t 3 � � 10t  3t  � 3t  10t   � � t  t   x    x   , t �0 �... đất 12 12 1   y 10 Do máy cáy 12 10 khu đất nên ta có phương trình x 25%  khu đất nên ta có Nếu máy làm 42 máy làm 22 làm 42 22   y phương trình x 12 12 � �1  �x  y  10 � �x  300 � �x... trình có nghiệm + Nếu y  x  Thay vào phương trình (2) ta x   x    � x  x  x   � 3 x  x   (phương trình vơ nghiệm) y   x  + Nếu Thay vào phương trình (2) ta 2 x    x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019, 050 toán vào 10 chuyên tiền giang 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn