014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019

7 37 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:09

014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 20182019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN – CHUYÊN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho đa thức f ( x)  x  x  (1  m) x  m 1) Khi m  , phân tích đa thức f ( x ) thành nhân tử 2) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f ( x)  có ba nghiệm phân biệt x1 , x2 , x3 thỏa mãn x12  x22  x32  Câu (2,0 điểm) 15 ( x  1)  15 x   1) Giải phương trình: x  6x  x ( x  x  4) � (2 x  y )( x  y )  x  x  xy  y � 2) Giải hệ phương trình: � 2 � 3( x  y )   x  y  14   x  x Câu (2,0 điểm) (1) (2) 1) Truyện kể hồng tử cứu cơng chúa gặp rắn có 100 đầu Hồng tử có hai kiếm: Thanh kiếm cho phép chặt 21 đầu rắn Thanh kiếm cho phép chặt đầu rắn rắn lại mọc thêm 2018 đầu khác Biết rắn có 21 đầu đầu hồng tử khơng dùng kiếm kiếm tương ứng hoàng tử cứu công chúa rắn bị chặt hết đầu Hỏi hồng tử có cứu cơng chúa khơng? 2) Tìm số nguyên x, y , z thỏa mãn đồng thời: x  y  z  xz  4( x  z )  396 x  y  3z Câu (1,0 điểm) 1) Cho số thực x, y không âm, chứng minh x  y �x y  xy 2) Cho số thực dương a, b, c thỏa mãn abc  Chứng minh rằng: ab bc ca  5  �1 5 a  b  ab b  c  bc c  a  ca Câu (3,0 điểm) 1) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn  ABIE , DI cắt CE N Chứng minh NI.ND=NE.NC c) Gọi M giao điểm EF với IC Chứng minh MN vuông góc với CH 2) Biết đường chéo ngũ giác lồi ABCDE cắt khỏi tam giác có diện tích Tính diện tích ngũ giác ABCDE Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM HỌC 20182019 Mơn thi: TOÁNCHUYÊN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án, biểu điểm hướng dẫn chấm gồm tất 04 trang) A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Cho đa thức f ( x )  x  x  (1  m) x  m 1) Khi m  , phân tích đa thức f ( x) thành nhân tử f  x   x3  x  x  Điểm f ( x )  ( x  1)( x  1)( x  2) 2) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình f ( x)  có ba nghiệm 2 phân biệt x1 , x2 , x3 thỏa mãn x1  x2  x3  0,25 x 1 � Phân tích phương trình ( x  1)( x  x  m)  � �2 x  x  m  (*) Câu � (2,0 Phương trình f ( x)  có nghiệm phân biệt điểm) � Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác m �0 � m �0 � � �� ��    4m  m � � � Lúc đó: x1  1, x2  x3  1; x2 x3  m Điều kiện: x12  x22  x32  �  x2  x3   x2 x3  � m  Vậy   m  1, m �0 Câu 15 ( x  1)  15 x   (2,0 1) Giải phương trình: x  x  x( x  x  4) điểm) Điều kiện: x �0; x �3  5; x �3   * 1   Phương trình biến đổi thành: x  x  x  x  15 x 1 �   (1) 4 15 x 6 x 2 x x Đặt x   t  t �2; t �6  x t  4 � 1   �� PT (1) trở thành: t  12 t  t  15 � Với t  ta có x   4 � x  2 thỏa mãn (*) x � x  64 Với t  12 ta có x   12 � � thỏa mãn (*) x x  64 � 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 � (2 x  y )( x  y )  x  x  xy  y � 2) Giải hệ phương trình: � 2 � 3( x  y )   x  y  14   x  x (1) (2) Phương trình (1): (2 x  y )( x  y  x  3)  � 2x  y Thế vào (2): 3x  x   x  10 x  14   x  x Đánh giá vế trái (*): 0,25  * 3( x  1)   5( x  1)  �5 Và đánh giá vế phải (*):  x  x   ( x  1) �5 Dấu xảy x  1 Vậy hệ phương trình cho có nghiệm ( x; y )  (1; 2) 1) Giả sử rắn có n đầu (n số nguyên dương) Nếu dùng kiếm kiếm số đầu rắn sau bị chặt n  21 n  2009 Tức giảm tăng đại lượng bội số Mà 100 chia dư nên hoàng tử cứu công chúa 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 2) Tìm số nguyên x, y , z thỏa mãn đồng thời: x  y  z  xz  4( x  z )  396 x  y  z Từ điều kiện x  y  3z suy x  y chia hết cho hay x, y chia hết cho x  y  z  xz  4( x  z )  396 � ( x  z  2)  4(100  y ) 2 Câu Suy ra: 100  y số phương y �100 Mặt khác yM3 nên (2,0 y � 0;36 � y � 0;6; 6 điểm) � x2 � x2 � �x  3z �z  �z  �� �� Xét y  : �  x  z    400 �x  z   20 �x  z   20 � � � x  6, z  12 x   9, z  27 Tìm � �x  36  3z Xét y  y  6 : �  x  z    256 � � x2 � x2 �z   12 �z   12 �� �� �x  z   16 �x  z   16 � � 0,25 0,25 0,25 0,25 Giải x, z �� Vậy  x; y; z   6;0;12   9;0; 27  1) Cho số thực x, y không âm, chứng minh x  y �x y  xy Bất đẳng thức: x  y �x y  xy � x ( x  y )  y ( x  y ) �0 Câu � ( x  y ) ( x  y ) �0 , x, y �0 (1,0 a, b, c thỏa mãn abc  Chứng minh rằng: điểm) 2) Cho số thực dương ab bc ca  5  �1 5 a  b  ab b  c  bc c  a5  ca Chứng minh a  b5 �a 2b  a 3b � a (a  b )  b (a  b ) �0 � (a  b) (a  b)(a  ab  b ) �0, a, b  (*) 0,25 0,25 5 2 5 Áp dụng (*): a  b �a b (a  b) � a  b  ab �ab abc c ab c 5 (1) a  b  ab a  b  c bc a ca b � (2) ; � Tương tự 5 b  c  bc a  b  c c  a  ca a  b  c Cộng (1), (2), (3) ta bất đẳng thức cần chứng minh Dấu xảy a  b  c 1) 0,25 (3) 0,25 0,25 Câu (3,0 điểm) a) Góc �HDC  �AEB  900 nên tứ giác DHEC nội tiếp đường tròn đường kính HC Tâm O trung điểm HC b) Xét VNIC VNED ta có: � ) �END  �INC (đối đỉnh); �DEN  �CIN (cùng chắn cung CD Suy ra: VNIC ∽ VNED NI NE �  � NI ND  NC NE NC ND � ) (1) c) �DIC  �DHC (cùng chắn cung CD �DHC  �ABC (cùng phụ góc �BCF ) (2) Lại có: �BFC  �BEC  900 nên tứ giác BFEC nội tiếp, suy �ABC  �AEF (3) Mà �AEF  �MEC (đối đỉnh), từ �MEC  �DIC tứ giác MENI nội tiếp, suy �EMN  �EIN (4) � ) (5) �ACB  �EIN (cùng chắn cung DE �ACB  �AFE (tứ giác BFEC nội tiếp) (6) Suy �AFE  �EMN � AB / / MN Mà AB  CH nên MN  CH 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2) 0,25 Các diện tích S ABC  SABE nên C E cách AB hay AB // CE Tương tự đường chéo lại song song với cạnh tương ứng Gọi P giao điểm BD CE đặt diện tích S BCP  x  Do tứ giác ABPE hình bình hành nên S BPE  S ABE  Lại có: S BCP BP SBEP x 1    �x 1 , tức là: S PCD PD S PED 1 x x Diện tích ngũ giác: SABCDE  SABE  SBPE  SCDE  SBCP   x 5 Vậy: S ABCDE      0,25 0,25 0,25 B HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm thi đánh giá theo thang điểm từ đến 10 Điểm thi tổng điểm thành phần khơng làm tròn Học sinh giải theo cách khác hợp lí cho điểm tối đa phần Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 20182019 PHIẾU CHẤM BÀI THI Môn thi: TOÁNCHUYÊN (Dùng cho lần chấm thứ nhất) Túi số: Phách số: Thang Câu Đáp án điểm 0,25 1) f  x   x  x  x  f ( x )  ( x  1)( x  1)( x  2) 0,25 x 1 � � �2 0,25 2) x  x  m  (*) � Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1 ۹ m m   Lúc đó: x1  1, x2  x3  1; x2 x3  m 0,25 Thang điểm Đáp án bc a � (2) ; b5  c  bc a  b  c ca b � (3) c  a  ca a  b  c Suy điều phải chứng minh Dấu xảy a  b  c 0,25 Tổng điểm câu 1,00 1a) �HDC  �AEB  90 � DHEC nội tiếp đường tròn đường kính HC Tâm O trung điểm HC 0,25 0,25 0,25 Tổng điểm câu 2,00 b) VNIC ∽ VNED NI NE �  � NI ND  NC NE NC ND 0,25 c) �DIC  �DHC (1) �DHC  �ABC (2) x �0; x �3  5; x �3   * 1 �   x  x  x  x  15 x 1 �   (1) 4 15 x 6 x 2 x x t �2; t �6  Đặt x  x  t  t  4 � 1   �� (1): t  t  15 t  12 � 3( x  1)   5( x  1)  �5 Câu x12  x22  x32  � m  Vậy   m  1, m �0 t  4 � x  2 t  12 � x  �4 2) Phương trình � 2x  y Điểm Chấm  x  x   ( x  1) �5 Dấu xảy x  1 ( x; y)  ( 1; 2) Tổng điểm câu 1) Số đầu rắn sau bị chặt n – 21 n + 2009 Mà 100 chia dư nên hồng tử khơng thể cứu công chúa 2) x, y chia hết cho ( x  z  2)  4(100  y ) � y � 0;6; 6 y  � x  6, z  12 ; x  9, z  27 y  �6 � x, z �� Tổng điểm câu 1) � ( x  y ) ( x  y ) �0 2) Chứng minh a  b5 �a 2b3  a 3b ab c  (1) a  b5  ab a  b  c 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Lại có: �BFC  �BEC  900 nên tứ giác BFEC nội tiếp, suy �ABC  �AEF (3) Mà �AEF  �MEC (đối đỉnh), từ �MEC  �DIC tứ giác MENI nội tiếp, suy �EMN  �EIN (4) �ACB  �EIN (5) �ACB  �AFE (6) �AFE  �EMN Suy � AB / / MN Mà AB  CH nên MN  CH 0,25 0,25 0,25 2) S ABC  SABE nên C E cách AB hay AB // CE Tương tự đường chéo lại song song với cạnh tương ứng 0,25 Gọi P giao điểm BD CE đặt diện tích S BCP  x  Do tứ giác ABPE hình bình hành nên S BPE  S ABE  0,25 Lại có: S BCP BP S BEP   tức S PCD PD S PED , x 1  �x 1 1 x x 0,25  là:  S ABCDE  S ABE  SBPE  S CDE  S BCP  3 x Vậy: S ABCDE   Tổng điểm câu  5 0,25 3,00 Điểm Chấm Đánh dấu X vào ý cột Thang điểm Ghi điểm câu vào cột Điểm chấm Tổng điểm chấm: – Bằng số: – Bằng chữ: Ngày …… tháng 06 năm 2018 Cán chấm thi (Kí ghi rõ họ tên) ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn thi: TỐN – CHUN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH... hay x, y chia hết cho x  y  z  xz  4( x  z )  396 � ( x  z  2)  4 (100  y ) 2 Câu Suy ra: 100  y số phương y 100 Mặt khác yM3 nên (2,0 y � 0;36 � y � 0;6; 6 điểm) � x2 � x2 �... đến 10 Điểm thi tổng điểm thành phần khơng làm tròn Học sinh giải theo cách khác hợp lí cho điểm tối đa phần Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
- Xem thêm -

Xem thêm: 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019, 014 toán vào 10 chuyên đắc lắc 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn