008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019

8 58 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:04

008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH MAU KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 Môn thi: TOÁN CHUYÊN Thời gian: 150 phút Ngày thi: 03/06/2018 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 1: Rút gọn biểu thức sau a ) A = 20 − 45 + 125 − 405 b) B = − + + ( P ) : y = x2 Câu 2: Cho parabol a) Vẽ đồ thị b) Tìm m ( P) để d ( P) đường thẳng Câu 3: Cho phương trình a) Tìm b) Gọi d : y = x+2 d mặt phẳng tọa độ độ lớn m đường thẳng ( ∆ ) : y = ( 2m − ) x − x − ( 2m + 1) x + m2 + = (1) (x qua điểm có hồnh ẩn số) để phương trình có nghiệm phân biệt x1 ; x2 nghiệm phân biệt (1) Tìm Câu 4: Cho tam giác ABC m để x1 ; x2 thỏa mãn ( x1 − x2 ) = x1 cân A Gọi I tâm đường tròn nội tiếp tam giác, K tâm đường tròn bàng tiếp góc A O trung điểm IK B, I , C , K a) CMR điểm thuộc (O) b) CMR: AC tiếp tuyến (O) c) Tính tổng diện tích hình viên phân giới hạn cung nhỏ dây cung tương ứng (O) biết Câu 5: Giải phương trình : ( ) AB = 20, BC = 24 x −1 +1 + x −1 = − x CI , IB, BK , KC ĐÁP ÁN Câu Ta có ngay: A = 20 − 45 + 125 − 405 = − + 15 − 18 = B = 9−4 + 9+4 = = ( 2 ) − 2.2 2.1 + + ( 2 ) ( 2 − 1) + ( 2 + 1) 2 + 2.2 2.1 + = 2 − + 2 + = 2 − + 2 + = ( 2 − > 0) Câu a) b) Học sinh tự vẽ Giao điểm (d) (P) hoành độ phương trình: x = x = x + ⇔ x − x − = ⇔ ( x − ) ( x + 1) = ⇔   x = −1 x > ⇒ x = ⇒ y = + = ⇒ M ( 2;4 ) Do M (2; 4) ⇒ = ( 2m − 3) + ⇔ m = ∆ Đường thẳng m= Vậy Câu qua điểm 11 giá trị cần tìm 11 a) Để phương trình cho có nghiệm phân biệt ∆ > ⇔ ( 2m + 1) − ( m + 1) > ⇔ 4m + 4m + − 4m − > ⇔ 4m − > ⇔ m > m> 4 Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt b) m> Với x1; x2 phương trình có hai nghiệm phân biệt  x1 + x2 = 2m +   x1 x2 = m + Theo hệ thức Vi-et ta có: ⇒ ( x1 − x2 ) = x12 + x22 − x1 x2 = ( x1 + x2 ) − x1 x2 2 = ( 2m + 1) − ( m + 1) = 4m − = x1 ⇒ x2 = 2m + − x1 = 2m + − 4m + = − 2m g) x1 x2 = m + ⇔ ( 4m − ) ( − 2m ) = m + ⇔ 16m − 8m − 12 + 6m = m + ⇔ 9m − 22m + 13 = ⇔ ( m − 1) ( 9m − 13) =  m = 1(tm) m − = ⇔ ⇔  m = 13 (tm) 9m − 13 =  m = 1; m = Vậy Câu 4: 13 thỏa mãn điều kiện toán a) CMR: điểm … Vì I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IC phân giác góc C Vì K tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC góc A nên CK phân giác ngồi góc C · ICK = 900 Theo tính chất phân giác ngồi tam giác ta có IC vng CK nên · IBK = 900 Chứng minh hoàn toàn tương tự ta có: · · IBK + ICK = 900 + 900 = 1800 BICK Xét tứ giác ⇒ BICK ta có: 1800 ) tứ giác nội tiếp (tổng hai góc đối diện Do O trung điểm IK nên theo tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền nửa OC = OI = OK cạnh huyền O Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác IBKC b) CMR: AC tiếp tuyến… · · OIC = OCI Ta có: Tam giác IOC cân O nên Mặt khác, theo tính chất góc ngồi tam giác ta có: 1· 1· 1· · · OIC = IAC + ·ACI = BAC + ·ACB = BAC + ABC 2 2 1· 1 · · ⇒ ICO + ICA = BAC + ·ABC + ·ACB = 1800 = 900 2 2 ⇒ OC ⊥ CA Do AC tiếp tuyến (O) C (đpcm) c) Tính tổng diện tích …… Gọi diện tích hình cần tính S, diện tích hình tròn (O) S’, gọi giao điểm BC IK M Ta có: S = S '− S ICKB = π IO − S IBK − S IKC =π IK BM IK CM IK IK BC.IK − − =π − 2 Ta có: AB + BC + CA AM BC = IM 2 S ABC = ⇔ AB − BM 24 = ( AB + BC + CA ) IM  24  ⇔ 20 −  ÷ 24 = ( 20.2 + 24 ) IM   ⇔ IM = Áp dụng hệ thức lượng tam giác IBM vuông B có đường cao BM ta có: BM 122 = = 24 IM ⇒ IK = IM + MK = + 24 = 30 1 1 ⇒ S = π IK − BC IK = π 302 − 24.30 4 = 225π − 360 = 346,86 ( dvdt ) BM = IM IK ⇔ MK = Câu x ≥1 Điều kiện xác định: t = x −1 ( t ≥ 0) ⇒ x = t + Đặt Phương trình trở thành: ( t + 1) + 2t = − ( t + 1) ⇔ t + 3t + 3t + + 2t = − t ⇔ t + 4t + 5t = ⇔ t ( t + 4t + ) = ⇔ t ( t + ) + 1 =   ⇔ t = ⇒ x −1 = ⇔ x = x =1 Vậy phương trình cho có nghiệm ...  m = 1(tm) m − = ⇔ ⇔  m = 13 (tm) 9m − 13 =  m = 1; m = Vậy Câu 4: 13 thỏa mãn điều kiện toán a) CMR: điểm … Vì I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IC phân giác góc C Vì K tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: 008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019, 008 toán vào 10 chuyên cà mau 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn