DE CUONG GDTC2 HE cđ upload

4 79 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 12:51

1. Thông tin chung về học phần Tên học phần: Giáo dục thể chất 2 Mã học phần:............................Số tín chỉ: 01 Yêu cầu của học phần: Bắt buộc Các học phần tiên quyết: Không. Các yêu cầu khác đối với học phần: + Sinh viên cần chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu của giảng viên. + Sân bãi tập luyện đúng tiêu chuẩn, an toàn. Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:Giờ lên lớp: + Lý thuyết: 00+ Thực hành: 30Giờ chuẩn bị cá nhân + Hoạt động theo nhóm:+ Tự học, tự nghiên cứu: 30 KhoaBộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Bộ môn TD QP, AN2. Mục tiêu của học phần2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần Về kiến thức:+ Có được sự hiểu biết chung về môn Cầu lông. + Hiểu biết được ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập môn Cầu lông+ Nắm được những kỹ thuật và luật cơ bản của môn Cầu lông. Về kỹ năng:+ Thực hành cơ bản đúng kỹ thuật môn Cầu lông.+ Biết vận dụng các kiến thức môn Cầu lông vào rèn luyện thân thể.đề cương chung áp dụng trong giảng dạy môn cầu lông trong bộ môn giáo dục thể chất UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Thông tin chung học phần - Tên học phần: Giáo dục thể chất - Mã học phần: Số tín chỉ: 01 - Yêu cầu học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: Không - Các yêu cầu khác học phần: + Sinh viên cần chuẩn bị dụng cụ tập luyện theo yêu cầu giảng viên + Sân bãi tập luyện tiêu chuẩn, an toàn - Phân tín hoạt đợng: Giờ lên lớp: + Lý thuyết: 00 + Thực hành: 30 Giờ chuẩn bị cá nhân + Hoạt đợng theo nhóm: + Tự học, tự nghiên cứu: 30 - Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Bộ môn TD - QP, AN Mục tiêu học phần 2.1 Mục tiêu đào tạo chung học phần - Về kiến thức: + Có hiểu biết chung mơn Cầu lông + Hiểu biết ý nghĩa, tác dụng việc luyện tập môn Cầu lông + Nắm kỹ thuật luật môn Cầu lông - Về kỹ năng: + Thực hành kỹ thuật môn Cầu lông + Biết vận dụng kiến thức môn Cầu lông vào rèn luyện thân thể - Về thái độ: + Giáo dục tình cảm nghề nghiệp, yêu nghề, tâm huyết với nghề + Rèn ý thức tập thể, tính đồng đợi + Rèn luyện tính khiêm tốn, học hỏi tư tu dưỡng nghề nghiệp - Về lực: + Giáo dục nhân cách, đạo đức thể thao xã hợi chủ nghĩa ln có ý chí vượt khó khăn tập luyện thi đấu + Giáo dục tình cảm nghề nghiệp, yêu nghề, tâm huyết với nghề + Có lực thực kĩ thuật động tác biết vận dụng thi đấu mơn cầu lơng + Có khả tự học, tự tập luyện, cải tiến để nâng cao trình đợ kỹ thuật môn Cầu lông, đáp ứng với yêu cầu sức khỏe 2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể Trang bị cho sinh viên kiến thức sau: - Sơ lược lịch sử đời phát triển môn cầu lông - Các kỹ thuật môn cầu lông - Một số chiến thuật tronng cầu lông, kỹ chiến thuật đánh đơn; đôi - Tư cầu lông (TTCB, cách cầm vợt, di chuyển…) - Một số tập làm quen với cầu lông - Kỹ thuật đánh cầu cao tay trái; phải - Kỹ thuật giao cầu cao sâu thấp gần - Kỹ thuật đập cầu - Giới thiệu kỹ chiến thuật đánh đơn đôi - Thực tập thi đấu tập Tóm tắt nội dung học phần Trang bị cho sinh viên kiến thức môn học, vấn đề kỹ - chiến thuật Một số kỹ - chiến thuật môn Cầu lông, Luật, Phương pháp tổ chức thi đấu trọng tài Năng lực vận dụng: Sinh viên biết tổ chức thi đấu Nội dung chi tiết học phần Chương I Luật- Phương pháp tổ chức thi đấu Lịch sử đời phát triển môn Cầu lông Luật phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông Chương II Nguyên lý kỹ thuật Cách cầm vợt, cầm cầu tư chuẩn bị Kỹ thuật di chuyển Kỹ thuật đánh cầu thấp tay Kỹ thuật đánh cầu cao tay: Kỹ thuật giao cầu: Kỹ thuật đánh cầu gần lưới 10 Kỹ thuật đập cầu Chương III Chiến thuật cầu lông 11 Chiến thuật thi đấu đơn: 12 Chiến thuật thi đấu đôi Học liệu 5.1 Học liệu bắt buộc Trần Văn Vinh, Nguyễn Trọng Hải, Đào Chí Thành - Giáo trình Cầu lông - NXB Đại học sư phạm, năm 2004 5.2 Học liệu tham khảo - Ngọc Thủy – Phương pháp huấn luyện đánh cầu lông – NXB tổng hợp Đồng Nai năm 2000 - Lê Thanh Sang – Những yếu tố chiến thuật Cầu lông nâng cao – NXB Thể dục thể thao năm 1995 Chính sách học phần yêu cầu khác giảng viên - Sinh viên tham gia học tập lớp phải đủ 80% số tiết (theo qui định) - Trang phục tập luyện nghiêm túc nội quy trường - Sinh viên học đầy đủ, tính điểm chuyên cần sau: Do giảng viên bình điểm, vào tình hình chuyên cần sinh viên (theo hình thức trừ điểm) Cách đánh sau: Dùng điểm mặc định 10 trừ dần cho tổng trường hợp chuyên cần nhân với điểm trừ theo quy ước sau: Học phần Nội dung 02 - 03 tín Vắng khơng phép - điểm/tiết Vắng có phép - 0.75 điểm/tiết Kiến tập - 0.5 điểm/tiết Đến lớp trễ
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG GDTC2 HE cđ upload, DE CUONG GDTC2 HE cđ upload

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn