300 câu trắc nghiêm vi sinh

42 86 1
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 12:45

Clb điều dưỡng ykv By Gs Subaru 300 câu hỏi Trắc nghiệm Vi Sinh Y Học Một đặc điểm sau không thuộc cầu khuẩn: A Những vi khuẩn hình cầu B Những vi khuẩn hình cầu tương đối giống hình cầu C Có đường kính trung bình khoảng 1m D Sinh nha bào Mỗi loại vi khuẩn có hình thể, kích thước định, nhờ yếu tố sau vi khuẩn định: A Vỏ B Vách C Nhân D Nha bào Khái niệm trực khuẩn: A Bacteria: Là trực khuẩn hiếu khí sinh nha bào B Clostridia: trực khuẩn hiếu khí sinh nha bào C Bacilli: trực khuẩn hiếu khí sinh nha bào D Bacilli: trực khuẩn kỵ khí sinh nha bào Khái niệm xoắn khuẩn A Là vi khuẩn lượn xoắn, di động nhờ có lơng B Là vi khuẩn lượn xoắn, di động C Di động khơng, di động có lơng quanh thân D Không di động Đặc điểm cấu tạo tế bào vi khuẩn: A Có nhân điển hình B Khơng có nhân C Khơng có màng nhân D Có máy phân bào Đặc điểm đặc điểm nhân vi khuẩn: A Có chức di truyền B Khơng chứa ribosom C Là sợi DNA dạng vòng kép, khép kín D Là sợi RNA dạng vòng, kép, khép kín Nhiễm sắc thể vi khuẩn có đặc điểm: A Là đại phân tử AND dạng vòng, mạch kép B Là đại phân tử AND dạng vòng, mạch đơn C Là hai đại phân tử AND dạng vòng, mạch kép D Là hai đại phân tử AND dạng vòng, mạch đơn Đặc điểm chất nguyên sinh vi khuẩn : A Protein polipeptid chiếm khoảng 50% trọng lượng khô B Protein polipeptid chiếm khoảng 80% trọng lượng khơ C Khơng có enzym nội bào D Chứa nội độc tố Đặc điểm chất nguyên sinh vi khuẩn: A Là lớp màng mỏng bao bên ngồi nhân B Có enzym ngoại bào C Chứa đựng tới 50% nước D Ribosom có nhiều chất nguyên sinh 10 Đặc điểm chất nguyên sinh vi khuẩn: A Có khơng bào chứa nội độc tố B Có khơng bào chứa thành phần muối khống C Có thành phần acid amin D Có lạp thể 11 Đặc điểm màng nguyên sinh tế bào vi khuẩn: A Bao quanh vách tế bào B Bao quanh nhân tế bào C Là lớp dày, khơng có tính đàn hồi D Cấu tạo hóa học chủ yếu phospholipid 12 Đặc điểm màng ngun sinh tế bào vi khuẩn: A Có tính thẩm thấu chọn lọc vận chuyển điện tử B Là nơi tổng hợp nhân vi khuẩn C Là nơi tổng hợp Ribosom cho tế bào D Là nơi bám lông vi khuẩn 13 Một tính chất sau khơng phải đặc điểm màng nguyên sinh chất tế bào vi khuẩn: A Màng nguyên sinh chất nằm vách tế bào B Chứa enzym hô hấp C Là hàng rào thực bên bên tế bào D Cho phức chất dinh dưỡng thấm qua tự 14 Đặc điểm vách tế bào vi khuẩn: A Quyết định nên hình thể vi khuẩn B Quyết định tính chất gây bệnh vi khuẩn C Được cấu tạo phức hợp lipopolysaccharit (LPS) D Bao bên vỏ vi khuẩn 15 Chức vách vi khuẩn: A Thẩm thấu chọn lọc vận chuyển chất hòa tan B Là nơi tập trung men chuyển hóa hơ hấp C Tham gia vào qua trình phân bào D Có tính co dãn, đàn hồi để biến đổi hình thể 16 Đặc điểm vách vi khuẩn Gram dương: A Gồm nhiều lớp petidoglycan, có tính vững B Gồm lớp petidoglycan, tính vững thấp C Peptidoglycan chất hóa học lipid acid amin D Thành phần acid teichoic có nhóm vi khuẩn 17 Đặc điểm vách vi khuẩn Gram âm: A Gồm nhiều lớp petidoglycan nên có tính vững B Bên ngồi vách có lớp lipopolysaccharit C Tính đặc hiệu kháng nguyên thấp D Cấu tạo phức hợp lipopolysaccharit 18 Một tính chất sau khơng phải đặc điểm Lipopolysaccharit: A Hiện diện tất vi khuẩn Gram âm B Có thể gây sốt C Được vi khuẩn phóng thích phát triển D Là kháng nguyên O 19 Lipopolysaccharit phức hợp lipid polysaccharit với đặc điểm sau: A Hiện diện vách tế bào vi khuẩn Gram âm B Kết hợp với ngoại độc tố gây nên sốt C Liên quan đến ngoại độc tố vi khuẩn D Dễ dàng xử lý để chế tạo vac-xin 20 Một tính chất sau khơng thuộc đặc tính vách vi khuẩn: A Quyết định tính kháng ngun thân B Có tính thẩm thấu chọn lọc C Là nơi tác động số kháng sinh D Là nơi mang điểm tiếp nhận đặc hiệu cho thực khuẩn thể 21 Đặc điểm vỏ vi khuẩn A Là phức hợp petidoglycan B Luôn ln có cấu tạo polypeptid C Chủ yếu giúp vi khuẩn bám dính D Bảo vệ vi khuẩn khỏi thực bào 22 Đặc điểm cấu tạo vỏ vi khuẩn: A Là lớp vỏ cứng bao ngồi vách, có vai trò bảo vệ vi khuẩn B Là lớp nhầy, lỏng lẻo, không rõ rệt bao qunh vi khuẩn C Mọi loại vi khuẩn có vỏ gặp điều kiện không thuận lợi D Chỉ trực khuẩn Gram âm có vỏ 23 Đặc điểm cấu tạo chức lông vi khuẩn: A Là sợi protein dài xoắn B Xuất phát từ màng tế bào xuyên qua vách tế bào C Giúp vi khuẩn tồn điều kiện không thuận lợi D Giúp vi khuẩn truyền giới tính từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác 24 Cơ quan di động vi khuẩn là: A Pili B Lông C Vách D Vỏ 25 Đặc điểm lông vi khuẩn: A Không cần cho di chuyển vi khuẩn B Có tác dụng giúp vi khuẩn chống lại vi khuẩn khác loài C Được gắn vào bề mặt vách tế bào vi khuẩn D Cấu tạo sợi protein xoắn 26 Thành phần liên quan đến kháng nguyên H vi khuẩn là: A Vách tế bào B Vỏ tế bào C Pili D Lơng 27 Những sợi protein mảnh, ngắn, có gốc từ nguyên sinh chất nhô phủ bề mặt tế bào nhiều vi khuẩn Gram âm giúp chúng bám dính gọi là: A Pili giới tính B Pili thường C Lông D Chân đuôi 28 Đặc điểm cấu tạo chức pili vi khuẩn: A Cấu tạo hóa học protein B Nếu pili vi khuẩn không tồn C Nếu pili vi khuẩn không truyền yếu tố di truyền từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác D Một vi khuẩn đực có nhiều pili giới tính 29 Đặc điểm cấu tạo chức nha bào vi khuẩn: A Mọi loài vi khuẩn điều kiện sống khơng thuận lợi có khả sinh nha bào B Màng nha bào bao bên thể nguyên sinh C Màng nha bào bao bên nhân AND D Nha bào có hai lớp vách ngồi 30 Q trình tạo nha bào vi khuẩn có ý nghĩa: A Đó phương thúc sinh sản B Đó thối hóa tiểu quan C Đó phương thức sinh tồn D Đó phát triển vách tế bào 31 Đặc điểm sau không với nha bào: A Chúng hoạt động biến dưỡng mạnh B Chúng chứa nước C Chúng đề kháng cao dạng sinh dưỡng nhiều D Một số trực khuẩn Gram dương có khả tạo nha bào 32 Tính chất sau không với nha bào: A Một số vi khuẩn Gram dương có khả tạo nha bào B Nha bào phương thức tồn sinh sản C Đề kháng cao với tác nhân lý hóa D Gồm có áo ngồi, lớp vỏ, vách lõi AND 33 Kháng sinh không diệt nha bào vi khuẩn vì: A Vi khuẩn tình trạng khơng trao đổi chất B Lõi nha bào cô đặc C Nha bào khơng có enzym chuyển hóa enzym hơ hấp D Nha bào khơng có màng ngun sinh chất nên thuốc kháng sinh không thẩm thấu vào bên nha bào 34 Đặc điểm chuyển hóa dinh dưỡng vi khuẩn: A Tất vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn tự dưỡng B Vi khuẩn chuyển hóa nhờ enzym nội ngoại bào C Vi khuẩn chuyển hóa nhờ có enzym ngoại bào D Chỉ vi khuẩn ký sinh tế bào gây bệnh 35 Vi khuẩn dùng oxy phân tử làm chất nhận điện tử cuối gọi là: A Kỵ khí tuyệt đối B Hiếu khí tuyệt đối C Tự dưỡng D Dị dưỡng 36 Dạng hô hấp vi khuẩn tạo nhiều lượng ATP là: A Hô hấp kỵ khí tuyệt đối B Hơ hấp hiếu khí tuyệt đối C Hơ hấp kỵ khí tuyệt đối hiếu khí tuyệt đối D Hơ hấp hiếu khí tùy ngộ kỵ khí tuyệt đối 37 Đặc điểm chuyển hóa dinh dưỡng vi khuẩn: A Q trình chuyển hóa tạo số chất nội độc tố, vitamin B Một số vi khuẩn khơng có enzym chuyển hóa phát triển C Tất vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn dị dưỡng D Ezym ngoại bào có vai trò thực q trình chuyển hóa phức tạp 38 Chuyển hóa lượng vi khuẩn có dạng: A Hơ hấp kỵ khí: gặp vi khuẩn có cytocrom oxidase B Hơ hấp hiếu - kỵ khí tùy ngộ: chất nhận điện tử cuối ion C Hô hấp hiếu khí: chất nhận điện tử cuối chất hữu D Lên men: chất nhận điện tử cuối chất vô 39 Đặc điểm loại môi trường nhân tạo để nuôi cấy vi khuẩn: A Môi trường bản: phải đủ yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho đa số vi khuẩn B Môi trường bản: để nuôi cấy vi khuẩn tăng trưởng nhanh C Môi trường chuyên biệt: môi trường có thêm hồng cầu D Mơi trường chuyên biệt: để nuôi cấy vi khuẩn tăng trưởng chậm 40 Thuốc kháng sinh chất ngăn chặn vi khuẩn nhân lên hay tiêu diệt vi khuẩn chế: A Tác động vào cân lý học tế bào vi khuẩn B Tác động vào giai đoạn chuyển hóa đời sống vi khuẩn C Ức chế sinh tổng hợp protein D Tác động vào giai đoạn phân chia tế bào vi khuẩn 41 Kháng sinh có đặc điểm: A Có nguồn gốc từ chất hóa học B Có nguồn gốc từ thực vật C Mỗi loại kháng sinh tác động lên nhóm hay loại vi khuẩn định D Kháng sinh có hoạt phổ rộng kháng sinh tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác 42 Chất tẩy uế chất sát khuẩn giống điểm: A Có thể tổng hợp phương pháp hóa học, ly trích từ động vật, thực vật vi sinh vật B Có thể dùng chỗ bơi ngồi da C Thường dùng để tẩy uế đồ vật D Gây độc hại cho thể 43 Cơ chế tác động thuốc kháng sinh với vi khuẩn: A Kháng sinh gây rối loạn chức thẩm thấu chọn lọc vách B Kháng sinh ức chế tổng hợp ribosom 70S C Kháng sinh ức chế tổng hợp tiểu phần 30S D Kháng sinh gây rối loạn chức màng nguyên tương 44 Kháng sinh làm hư hại màng nguyên tương vi khuẩn theo chế: A Kháng sinh làm thay đổi tính thấm chọn lọc vách vi khuẩn B Kháng sinh làm tăng tính thấm chọn lọc màng nguyên tương vi khuẩn C Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu chọn lọc màng nguyên tương D Kháng sinh làm thay đổi tính thấm màng nhân 45 Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp protein vi khuẩn theo chế sau: A Phá hủy tiểu phần 30S ribosom B Phá hủy tiểu phần 50S ribosom C Cản trở liên kết acid amin tiểu phần 50S D Tác động vào enzym catalase tiểu phần 50S 46 Một chế tác động kháng sinh vào tiểu phần 30S vi khuẩn là: A Kháng sinh phá hủy ARN thông tin B Kháng sinh cản trở ARN thông tin trượt polysom C Kháng sinh gắn vào 30S ribosom vi khuẩn gây nên đọc sai mã ARN thông tin D Kháng sinh phá hủy ARN vận chuyển 47 Một chế tác động kháng sinh sinh tổng hợp acid nucleic vi khuẩn: A Ức chế enzym gyrase nên ngăn cản chép ADN B Tác động vào ARN khuôn, ức chế tổng hợp ARN C Tác động vào ARN khuôn, ức chế tổng hợp ADN D Ngăn cản sinh tổng hợp AND-polymerase phụ thuộc ARN 48 Một chế tác động kháng sinh ức chế tổng hợp acid nucleic vi khuẩn: A Ức chế ARN polymerase phụ thuộc ARN nên ngăn cản hình thành ARN thơng tin B Ngăn cản sinh tổng hợp ARN-polymerase phụ thuộc AND C Gắn vào sợi ARN khuôn, ngăn không cho hai sợi tách D Làm cho ARN tan thành mảnh 49 Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp chất chuyển hóa cần thiết cho tế bào vi khuẩn theo chế: A Phá hủy enzym làm rối loạn q trình chuyển hóa tạo chất cần thiết cho vi khuẩn B Phá hủy màng bào tương nên vi khuẩn không hấp thu acid folic C Phá hủy vách nên vi khuẩn không hấp thu chất cần thiết D Ngăn cản q trình chuyển hóa tạo số chất cần thiết cho vi khuẩn phát triển 50 Một chế tác động kháng sinh lên vi khuẩn do: A Kháng sinh ức chế tổng hợp màng bào tương vi khuẩn B Kháng sinh ức chế tổng hợp vỏ vi khuẩn C Kháng sinh ức chế tổng hợp acid nucleic vi khuẩn D Kháng sinh ức chế nhân lên vi khuẩn nhiễm sắc thể 51 Kháng sinh tác động lên vách tế bào vi khuẩn làm cho: A Vi khuẩn sinh khơng có vách, dễ bị tiêu diệt B Chức thẩm thấu chọn lọc vách bị thay đổi, vi khuẩn bị tiêu diệt C Vách khơng khả phân chia q trình nhân lên nên vi khuẩn bị tiêu diệt D Các thụ thể bề mặt vách bị phá hủy nên vi khuẩn bị tiêu diệt 52 Chất sát khuẩn chất: A Ức chế phát triển vi sinh vật mức độ phân tử B Gây độc hại cho mô sống thể C Thường dùng để tẩy uế đồ vật hay sát trùng da D Độc tính cao nên khơng thể dùng chỗ bơi ngồi da 53 Chất tẩy uế có đặc điểm: A Có nguồn gốc từ chất hóa học hay từ động vật, thực vật B Chỉ dùng để tẩy uế đồ vật C Có khả tiêu diệt vi sinh vật nên dùng chỗ bơi ngồi da D Có tác động mạnh vi khuẩn, làm ngưng phát triển vi khuẩn 54 Đặc điểm đề kháng kháng sinh vi khuẩn: A Có bốn dạng đề kháng: đề kháng thật, đề kháng giả, đề kháng tự nhiên, đề kháng thu B Đề kháng giả chia thành hai nhóm: đề kháng tự nhiên đề kháng thu C Đề kháng thật chia thành hai nhóm: đề kháng tự nhiên đề kháng thu D Đề kháng tự nhiên đề kháng chất, không nguồn gốc di truyền 55 Đặc điểm đề kháng tự nhiên vi khuẩn kháng kháng sinh: A Không phụ thuộc vào yếu tố di truyền B Chỉ có vi khuẩn có plasmid C Một số vi khuẩn không chịu tác động số thuốc kháng sinh định D Các gien đề kháng nằm nhiễm sắc thể hay plasmid transposon 56 Đặc điểm đề kháng thu vi khuẩn kháng kháng sinh: A Do đột biến nhận gien đề kháng làm cho vi khuẩn từ khơng trở nên có gien đề kháng B Khơng nguồn gốc di truyền C Chỉ có vi khuẩn có plasmid D Chỉ có vi khuẩn có plasmid có pili giới tính 57 Đặc điểm đề kháng giả vi khuẩn kháng kháng sinh: A Có biểu đề kháng, nguồn gốc di truyền B Một số vi khuẩn không chịu tác động số thuốc kháng sinh định C Các gien đề kháng truyền thơng qua hình thức vận chuyển khác D Đề kháng không nguồn gốc di truyền 58 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo đề kháng cách: A Làm giảm tính thấm vách B Làm giảm tính thấm màng nguyên tương C Làm giảm tính thấm màng nhân D Làm giảm tính thấm vỏ 59 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo đề kháng cách: A Không cần màng nguyên tương tồn B Tạo protein đưa màng, ngăn cản kháng sinh ngấm vào tế bào C tạo protein đưa vách, ngăn cản kháng sinh ngấm vào tế bào D Làm khả vận chuyển qua màng phá hủy màng nguyên tương 60 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo đề kháng cách làm thay đổi đích tác động, nên kháng sinh: A Khơng bám vào đích, khơng phát huy tác dụng B Không bám vào vách tế bào, khơng phát huy tác dụng C Khơng bám vào vỏ tế bào, khơng phát huy tác dụng D Không bám vào màng ngun tương tế bào, khơng phát huy tác dụng 61 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo enzym, enzym có thể: A Biến đổi cấu trúc hóa học phân tử kháng sinh làm thuốc tác dụng B Biến đổi cấu trúc hóa học isoenzym làm isoenzym tác dụng C Tạo isoenzym phá hủy cấu trúc hóa học phân tử kháng sinh D Tạo isoenzym phá hủy màng nguyên tương nên kháng sinh khơng đích tác động 62 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo đề kháng cách: A Tạo vỏ bao ngăn cản kháng sinh ngấm vào tế bào B Phá hủy tiểu phần 30S hay 50S nên thuốc không bám vào đích, khơng phát huy tác dụng C Tạo enzym có tác dụng ngăn cản kháng sinh ngấm vào tế bào D Tạo enzym phá hủy cấu trúc hóa học kháng sinh 63 Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh theo chế: A Vi khuẩn sản xuất men để phá hủy hoạt tính thuốc B Vi khuẩn làm giảm khả thẩm thấu vách tế bào thuốc C Vi khuẩn khơng men nên khơng chịu ảnh hưởng kháng sinh D Vi khuẩn khơng màng tế bào 64 Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh theo chế: A Vi khuẩn tạo isoenzym khơng có lực với kháng sinh nên khơng chịu ảnh hưởng thuốc B Điểm gắn thuốc vào men bị thay đổi C Thay đổi đường biến dưỡng men chuyển hóa D Điểm gắn thuốc vào protein cấu trúc khơng 65 Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh theo chế: A Vi khuẩn thay đổi cấu trúc ribosom B Vi khuẩn thay đổi khả thẩm thấu màng nguyên tương C Vi khuẩn sản xuất colixin để phá hủy hoạt tính thuốc D Vi khuẩn sản xuất plasmid để phá hủy hoạt tính thuốc 66 Gien đề kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn lan truyền theo chế: A Chỉ truyền dọc sang hệ sau qua phân chia tế bào B Chỉ truyền ngang vi khuẩn lồi C Có thể truyền ngang vi khuẩn khác loài D Chỉ truyền gien kháng thuốc vi khuẩn có pili 67 Gien đề kháng kháng sinh lan truyền bốn phương diện, là: A Biến nạp, tải nạp, tiếp hợp chuyển vị trí B Trong tế bào; tế bào; quần thể vi sinh vật; quần thể đại sinh vật C Truyền dọc; truyền ngang vi khuẩn loàI khác loài; tải nạp; đột biến D Truyền dọc; truyền ngang; thông qua hình thức vận chuyển di truyền; đột biến 68 Đặc điểm dạng đề kháng giả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn: A Chiếm phần lớn kháng thuốc vi khuẩn B Xảy vi khuẩn nội tế bào C Không nguồn gốc di truyền D Có nguồn gốc di truyền khơng di truyền 69 Đặc điểm đề kháng thu kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn: A Chiếm tỷ lệ thấp kháng thuốc vi khuẩn B Kháng thuốc theo chế đột biến chủ yếu C Các gien đề kháng nằm nhiễm sắc thể, plasmid hay transposon D Gien đề kháng truyền từ vi khuẩn đực F+ sang vi khuẩn F- 70 Plasmid mang gen kháng thuốc kim loại nặng gọi là: A R-plasmid B RTF C R determinant D Yếu tố F 71 Vi khuẩn F+ giao phối với vi khuẩn F‫ ־‬thì: A Truyền yếu tố F sang vi khuẩn F‫־‬, biến F‫ ־‬thành F+ 10 C Hiếu khí kỵ khí tùy tiện D Hiếu khí tuyệt đối 194 Họ vi khuẩn đường ruột có đặc điểm chung: A Phản ứng oxidase âm tính B Phản ứng oxidase dương tính C Phần lớn sử dụng đường glucose D Khử nitrit thành nitrat 195 Họ vi khuẩn đường ruột có đặc điểm: A Không mọc môi trường thông thường B Không gây bệnh cho quan tổ chức ruột C Lên men đường lactose đồng thời sinh D Có lơng khơng lơng tùy theo lồi 196 Họ vi khuẩn đường ruột có đặc điểm: A Sắp xếp thành đơi hay thành chuỗi B Có thể sinh bào tử, số có vỏ C Trực khuẩn Gram âm D Trực khuẩn Gram âm Gram dương 197 Trên môi trường đặc, khuẩn lạc trực khuẩn đường ruột có đặc điểm: A Dạng S: Khuẩn lạc tròn, bờ khơng đều, mặt khơ B Dạng R: Khuẩn lạc xù xì, mặt bóng, dẹt C Dạng M: Khuẩn lạc nhày, trơn, tròn, lồi, bóng D Đa số khuẩn lạc phát triển nhanh sau 24-48 198 Muốn xác định typ sinh hóa vi khuẩn đường ruột phải: A Xác định tính chất sinh vật hóa học vi khuẩn B Phải có mơi trường phân biệt chọn lọc Shi-Sal C Phải có mơi trường phân biệt chọn lọc Mac conkey D Phải có mơi trường giàu dih dưỡng Blood agar 199 Muốn xác định typ huyết vi khuẩn đường ruột cần dựa vào: A Tính chất sinh vật hóa học vi khuẩn B Tính chất ni cấy mơi trường lỏng đặc vi khuẩn C Tính chất kháng nguyên vi khuẩn D Tính chất biến dưỡng vi khuẩn 200 Đặc điểm kháng nguyên O vi khuẩn đường ruột: A Là kháng nguyên bề mặt vi khuẩn B Chịu nhiệt C Bản chất phức hợp lipopolysaccharit D Bản chất phức hợp protein-polysaccharit- lipid 28 201 Đặc điểm họ vi khuẩn đường ruột: A Là trực khuẩn Gram âm, có lơng quanh thân B Là trực khuẩn Gram dương, di động (+/-) C Sử dụng đường glucose, sinh (+/-) D Sinh nha bào khôg tùy theo loại vi khuẩn 202 Một tính chất sau khơng phải vi khuẩn đường ruột: A Khử nitrat thành nitrit B Catalase (-) C Di động (+/-) D Glucose (+) 203 Đặc điểm họ vi khuẩn đường ruột: A Trực khuẩn Gram âm, gây bệnh xâm nhập vào quan khác B Trực khuẩn Gram dương, gây bệnh không gây bệnh C Trực khuẩn Gram âm, đa số gây bệnh D Trực khuẩn Gram âm, gy bệnh không gây bệnh 204 Đặc điểm họ vi khuẩn đường ruột: A Đa số họ trực khuẩn Gram âm B Trực khuẩn Gram âm, nuôi cấy lâu ngày chuyển thành Gram dương C Trực khuẩn Gram âm, số có vỏ D Trực khuẩn Gram âm, số có nha bào 205 Đặc điểm sau đặc điểm họ vi khuẩn đường ruột: A H2S () chuyển hóa số chất có lưu huỳnh B Bị ức chế môi trường Mac conkey muối mật C Khơng sinh nha bào D Một số lồi hình thể không ổn định nuôi cấy điều kiện đặc biệt 206 Đặc điểm phát triển họ vi khuẩn đường ruột môi trường đặc: A Những vi khuẩn có vỏ thường có khuẩn lạc dạng S B Những vi khuẩn có vỏ thường có khuẩn lạc dạng M C Những vi khuẩn gây bệnh có khuẩn lạc dạng S D Những vi khuẩn gây bệnh có khuẩn lạc dạng R 207 Đặc điểm khuẩn lạc họ vi khuẩn đường ruột môi trường đặc: A Những vi khuẩn có hình cầu khuẩn lạc có dạng S: tròn, lồi, bờ B Những vi khuẩn có hình que khuẩn lạc có dạng R: bề mặt khô, bờ không C Khuẩn lạc dạng M: khuẩn lạc nhầy nhớt vi khuẩn tiết chất nhầy D Khuẩn lạc dạng S chuyển thành dạng R nuôi cấy vi khuẩn lâu ngày 208 Đặc điểm phát triển họ vi khuẩn đường ruột môi trường lỏng: A Vi khuẩn phát triển nhanh, làm đục môi trường B Vi khuẩn phát triển nhanh, tạo váng bề mặt môi trường 29 C Vi khuẩn hiếu khí tuyệt đối nên tạo váng bề mặt môi trường D Vi khuẩn phát triển nhanh nên hay lắng cặn làm cho môi trường 209 Đặc điểm sinh vật học họ vi khuẩn đường ruột: A Đa số trực khuẩn Gram âm B Trực khuẩn Gram âm Gram dương tùy theo loài C Di động (+) D Không sinh nha bào 210 Đặc điểm sinh vật học họ vi khuẩn đường ruột: A Có lơng quanh thân nên di động B Có lơng khơng lơng tùy lồi C Có vỏ D Có vỏ điều kiện khơng thuận lợi 211 Đặc điểm sinh vật học chung họ vi khuẩn đường ruột: A Lên men đường glucose B Lên men đường lactose C Lên men đường glucose lactose D Không lên men đường lactose 212 Đặc điểm sinh vật học chung họ vi khuẩn đường ruột: A Sinh lên men đường glucose B Sinh hay không sinh lên men số loại đường C Không sinh lên men đường D Không sinh lên men đường lactose 213 Đặc điểm sinh vật học chung họ vi khuẩn đường ruột: A Có enzym urease B Có enzym tryptophanase C Có enzym oxidase D Khả xử dụng cacbon môi trường citrat (+/-) tùy loài 214 Đặc điểm sinh vật học chung họ vi khuẩn đường ruột: A Toàn vi khuẩn đường ruột có ngoại độc tố B Hầu hết vi khuẩn đường ruột có ngoại độc tố C Hầu hết vi khuẩn đường ruột có nội độc tố D Chỉ số vi khuẩn đường ruột có nội độc tố 215 Đặc điểm sinh vật học chung họ vi khuẩn đường ruột: A Chết nhanh môi trường ngoại cảnh B Sức đề kháng với điều kiện ngoại cảnh nói chung tương đối yếu C Sức đề kháng tương đối cao với điều kiện ngoại cảnh D Sức đề kháng cao với điều kiện ngoại cảnh 30 216 Đặc điểm độc tố họ vi khuẩn đường ruột: A Nội độc tố chất hóa học lipopolysaccharit vỏ tế bào B Nội độc tố chất hóa học lipopolysaccharit vách tế bào C Nội độc tố chất hóa học lipopolysaccharit lơng tế bào D Nội độc tố chất hóa học lipopolysaccharit enzym ngoại bào 217 Đặc điểm độc tố họ vi khuẩn đường ruột: A Tính độc yếu B Tính độc mạnh C Khơng gây sốt thường gây tình trạng sốc phản vệ D Ở 100C/10 phút bị tính độc 218 Đặc điểm độc tố họ vi khuẩn đường ruột: A Tất họ có khả sinh ngoại độc tố B Một số họ có khả sinh ngoại độc tố C Tất họ khơng có khả sinh ngoại độc tố D Hầu hết họ có khả sinh ngoại độc tố 219 Đặc điểm cấu trúc kháng nguyên O họ vi khuẩn đường ruột: A Là kháng nguyên thân vi khuẩn B Là kháng nguyên lông vi khuẩn C Là kháng nguyên vỏ vi khuẩn D Là kháng nguyên bề mặt vi khuẩn 220 Kháng nguyên O vi khuẩn đờng ruột phức hợp protein, poliosid lipid, đó: A Lipid định tính đặc hiệu kháng nguyên B Lipid định tính độc C Poliosid định tính độc D Protein định tính độc 221 Đặc điểm kháng nguyên O họ vi khuẩn đường ruột: A Bị phá hủy 100C/2 B Bị phá hủy 100C/ 30 phút C Không bị phá hủy 100C/2 D Không bị phá hủy 100C/72 222 Đặc điểm kháng nguyên O họ vi khuẩn đường ruột: A Tính đặc hiệu kháng nguyên cao nên xử dụng để phân loại vi khuẩn B Tính đặc hiệu kháng nguyên thấp nên khơng dùng để phân loại vi khuẩn C Tính đặc hiệu kháng nguyên cao nên xử dụng để chế vac-xin D Tính đặc hiệu kháng nguyên thấp nên không xử dụng để chế vac-xin 223 Đặc điểm kháng nguyên H họ vi khuẩn đường ruột: A Có tất vi khuẩn thuộc họ 31 B Có hầu hết vi khuẩn thuộc họ C Chỉ có vi khuẩn có lơng D Chỉ có vi khuẩn có vỏ 224 Đặc điểm kháng nguyên H họ vi khuẩn đường ruột: A Bản chất protein B Bản chất phức hợp lipoprotein C chất phức hợp lipopolysaccharit D Bản chất poliosid 225 Đặc điểm kháng nguyên H họ vi khuẩn đường ruột: A Dễ bị hủy cồn 50% B Không bị hủy cồn 50% C Bị ngưng kết gặp kháng thể O D Không bị ngưng kết gặp kháng nguyên O 226 Đặc điểm kháng nguyên K họ vi khuẩn đường ruột: A Là kháng nguyên vách vi khuẩn B Là kháng nguyên vỏ hay bề mặt vi khuẩn C Là kháng nguyên vỏ vi khuẩn D Là kháng nguyên bề mặt vi khuẩn 227 Đặc điểm kháng nguyên K họ vi khuẩn đường ruột: A Nằm kháng nguyên thân B Nằm kháng nhuyên thân C Nằm kháng nguyên Vi D Nằm kháng nguyên Vi 228 Khả gây bệnh họ vi khuẩn đường ruột: A Một số họ gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa B Toàn họ gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa C Đa số họ gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa D Họ gây bệnh lạc chỗ xâm nhập vàp quan khác thể 229 Đặc điểm sinh vật học Salmonella: A Vi khuẩn phát triển nhiệt độ 37C B Có khả sinh nha bào điều kiện môi trường ngoại cảnh không thuận lợi C H2S (-) D Oxidase (-) 230 Đặc điểm sinh vật học Salmonella: A Glucose () B Lactose (+) C Catalase (+) D Hiếu kỵ khí tùy ngộ 32 231 Đặc điểm cấu trúc kháng nguyên vi khuẩn thương hàn: A Tồn typ có kháng ngun H B Tồn typ có kháng ngun O, Vi C Tồn typ có kháng nguyên O, đa số typ có kháng nguyên H D Tồn typ có kháng ngun O, đa số typ có kháng nguyên Vi 232 Đặc điểm bệnh sốt thương hàn Salmonella: A Vi khuẩn xâm nhập thể theo đường tiêu hóa, qua đường hô hấp B Vi khuẩn bám bề mặt niêm mạc ruột non, tiết ngoại độc tố làm hoại tử niêm mạc C Vi khuẩn nhân lên hạch mạc treo ruột D Vi khuẩn gây bệnh chủ yếu ngoại độc tố 233 Đặc điểm gây bệnh Salmonella: A Gây bệnh nội độc tố B Gây bệnh ngoại độc tố C Gây bệnh nội ngoại độc tố D Gây bệnh xâm lấn màng niêm ruột non gây xuất huyết tiêu hóa 234 Salmonella gây bệnh cảnh sau: A Viêm đại tràng, hạch mạc treo ruột B Nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn C Viêm não xơ chai bán cấp D Viêm bàng quang mạn tính 235 Đặc điểm chế gây bệnh vi khuẩn thương hàn: A Nơi xâm nhập niêm mạc đại tràng B Nơi xâm nhập niêm mạc ruột non C Nơi xâm nhập hạch mạc treo ruột D Nơi xâm nhập đường tuần hoàn 236 Trong bệnh sốt thương hàn, bệh nhân sốt cao li bì do: A Vi khuẩn xâm nhập vào máu gây tình trạng nhiễm khuẩn huyết B Vi khuẩn vào máu kích thích trung tâm thần kinh thực vật não thất ba C Nội độc tố tác động trung tâm thần kinh thực vật não thất ba D Ngoại độc tố tác động trung tâm thần kinh thực vật não thất ba 237 Trong bệnh sốt thương hàn, vi khuẩn cư trú quan dẫn đến tình trạng người lành mang bệnh, hay gặp quan: A Thận, bàng quang B Gan, mật, mảng payer C Bàng quang, mật D Mảng payer, đại tràng 33 238 Trong chẩn đoán trực tiếp bệnh thương hàn, tùy theo giai đoạn tiến triển bệnh để lấy bệnh phẩm nuôi cấy cho tỷ lệ dương tính cao, là: A Cấy máu tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao B Cấy phân tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao C Cấy nước tiểu tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao D Cấy máu từ ngày 12-14 bệnh trở cho tỷ lệ dương tính cao 239 Trong bệnh thương hàn, thời gian sớm xuất kháng thể máu để phát thấy thử nghiệm Widal là: A Kháng thể O xuất sau 12-14 ngày B Kháng thể O xuất sau 2-4 ngày C Kháng thể H xuất sau 7-10 ngày D Kháng thể H xuất sau 12-14 ngày 240 Trong bệnh thương hàn, thời gian tồn kháng thể máu phát thấy thử nghiệm Widal là: A Kháng thể H tồn khoảng 1-2 tháng B Kháng thể H tồn khoảng năm C Kháng thể Vi tồn khoảng tháng D Kháng thể O tồn khoảng tháng 241 Ưu nhược điểm phưng pháp vi sinh chẩn đoán thương hàn: A Cấy phân cho kết sớm xác B Cấy máu phương pháp để phát người lành mang khuẩn C Cấy phân phương pháp để phát người lành mang khuẩn D Thử nghiệm Widal cho kết sớm xác 242 Sau mắc bệnh thương hàn, huyết bệnh nhân có kháng thể chống lại kháng nguyên O, H Tuy nhiên, có lớp kháng thể sau có vai trò quan trọng chế bảo vệ: A Ig M B IgG C IgA tuần hoàn D IgA tiết 243 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn tả: A Trực khuẩn, Gram âm, di động (+) B Trực khuẩn, Gram âm, di động (-) C Trực khuẩn Gram dương, có lơng đầu nên di động D Trực khuẩn, Gram âm, có nhiều lơng quanh thân nên di động 244 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn tả: A Chỉ tồn pH 8,5-9,5 34 B Hiếu khí tồn điều kiện kỵ khí C kỵ khí tuyệt đối D Oxidase (-) 245 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn tả: A H2S (+) B Kỵ khí tuyệt đối C Khuẩn lạc dạng S môi trường đặc D Khuẩn lạc dạng R môi trường đặc 246 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn tả: A Đề kháng tương đối cao với điều kiện ngoại cảnh B Tồn mơi trường có nồng độ NaCl 3% C Tồn mơi trường có pH từ 3-9 D Chỉ bị diệt chloramin 5% sau 2-4 247 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn tả: A H2S (-) B Di động () C Có vỏ, không sinh nha bào D Trực khuẩn Gram dương, di dộng (+) 248 Vi khuẩn tả chia làm nhiều typ huyết khác dựa vào tính đặc hiệu cấu trúc kháng nguyên sau: A Kháng nguyên O B Kháng nguyên H C Kháng nguyên K D Kháng nguyên ngoại độc tố 249 Khả gây bệnh vi khuẩn tả chủ yếu dựa vào: A Ngoại độc tố gây rối loạn hấp thu nước điện giải B Sự xâm lấn tả vào tế bào niêm mạc ruột làm hoại tử niêm mạc C Nội độc tố gây hủy hoại niêm mạc ruột D Các enzym tả gây rối loạn hấp thu tinh bột niêm mạc ruột 250 Đặc điểm gây bệnh vi khuẩn tả: A Vi khuẩn xâm nhập niêm mạc ruột non, phá hủy tế bào niêm mạc ruột B Vi khuẩn bám lên bề mặt tế bào niêm mạc ruột non không xâm nhập vào tế bào C Bản chất độc tố tả nội độc tố D Chỉ có tả thuộc nhóm phụ O1 gây bệnh tả người 251 Đặc điểm, vai trò độc tố tả: A Tiểu phần A hoạt hóa adenyl cyclase làm tăng AMP vòng B Tiểu phần A gắn vào thụ thể GM1 niêm mạc ruột 35 C Tiểu phần B hoạt hóa adenyl cyclase làm tăng AMP vòng D Độc tố LT gồm tiểu phần B tiểu phần A 252 Độc tố tả tác động đến niêm mạc ruột làm cho tế bào niêm mạc ruột: A Tăng hấp thu Na+ B Giảm hấp thu Na+ C Giảm hấp thu ClD Tăng tiết nước Na+ 253 Đặc điểm miễn dịch-dịch tễ học bệnh tả: A Bệnh nhân bắt đầu đào thải vi khuẩn theo phân bệnh phát B Sau khỏi bệnh, vi khuẩn phân nhiều tháng C Trong nước, vi khuẩn tả bị chết nhanh chóng D Miễn dịch thể với tả tồn không vững bền 254 Đặc điểm miễn dịch-dịch tễ học bệnh tả: A Kháng thể có vai trò bảo vệ kháng thể chống LPS B Kháng thể có vai trò bảo vệ kháng thể chống độc tố ruột LT C Vai trò tạo nên miễn dịch đặc hiệu IgA tiết định D Vai trò tạo nên miễn dịch đặc hiệu IgG định 255 Đặc điểm bệnh học bệnh tả: A Trong vùng lưu hành bệnh, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh cao người lớn B Trong vùng lưu hành bệnh, tỷ lệ người lớn mắc bệnh cao trẻ em C Chỉ gây bệnh số lượng vi khuẩn nhiều: 1010 /1ml D Khơng có người lành mng mầm bệnh 256 Bệnh phẩm chẩn đoán trực tiếp vi khuẩn tả là: A Phân nước tiểu bệnh nhân B Nước tiểu, chất nôn bệnh nhân C Phân, chất nôn bệnh nhân D Phân máu bệnh nhân 257 Trong phòng bệnh đặc hiệu ngừa bệnh tả : A Dùng kháng sinh dự phòng cho người vùng lưu hành dịch B Vac-xin tả dùng theo đường tiêm C Vac-xin tả dùng theo đường uống tiêm D Kháng thể hình thành sau dùng vac-xin có vai trò bảo vệ thể IgG 258 Đặc điểm sinh học Haemophilus influenzae: A Kỵ khí tuyệt đối B Hiếu khí tuyệt đối C Thuộc dạng vi khuẩn đa hình thái, Gram dương D Thuộc dạng vi khuẩn đa hình thái, Gram âm 36 259 Đặc điểm sinh học Haemophilus influenzae: A Có lơng khơng có lơng tùy theo điều kiện phát triển B Có vỏ khơng vỏ tùy theo điều kiện phát triển C Cầu trực khuẩn nhỏ, Gram dương D Chỉ nuôi cấy môi trường giàu dinh dưỡng: thạch máu, CA 260 Đặc điểm sinh học Haemophilus influenzae: A Phát triển môi trường thường B Chỉ phát triển môi trường chuyên biệt giàu chất dinh dưỡng C Chỉ phát triển môi trường chuyên biệt có thêm yếu tố V D Chỉ phát triển mơi trường chun biệt có thêm yếu tố X, V 261 Đặc điểm sinh học Haemophilus influenzae: A Đế kháng với yếu tố ngoại cảnh B Đế kháng cao với yếu tố ngoại cảnh C Chỉ tồn nhiệt độ 35-37C D Tồn lâu nhiệt độ lạnh 262 Đặc điểm kháng nguyên Haemophilus influenzae: A Có kháng nguyên vỏ, chất hóa học lipopolysaccharit B Có kháng nguyên vỏ, chất hóa học lipoprotein C Có hay khơng có kháng ngun vỏ tùy theo điều kiện phát triển D Chỉ có kháng ngun thân, khơng có kháng nguyên vỏ 263 Đặc điểm cấu trúc kháng nguyên Haemophilus influenzae: A Kháng ngun độc tố có tính đặc hiệu typ B Kháng ngun thân có tính đặc hiệu typ C Vách typ a tinh chế dùng làm vac-xin D Vỏ typ b tinh chế dùng làm vac-xin 264 Đặc điểm bệnh học Haemophilus influenzae: A Khoảng 75% trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp nhiễm vi khuẩn B Khoảng 75% trẻ lành có mang vi khuẩn họng, mũi C Vi khuẩn gây bệnh thường vi khuẩn khơng có vỏ, typ a D Vi khuẩn gây bệnh thường vi khuẩn khơng có vỏ, typ b 265 Đặc điểm bệnh học Haemophilus influenzae: A Vi khuẩn ký sinh bắt buộc niêm mạc đường hô hấp người B Người ký chủ ngẫu nhiên vi khuẩn C Trẻ hai tháng tuổi không bị mắc bệnh có kháng thể từ mẹ qua D Trẻ hai tháng tuổi hay bị mắc bệnh sức đề kháng yếu 266 Đặc điểm bệnh học Haemophilus influenzae: A Bệnh xảy thường thứ phát sau nhiễm khuẩn tiên phát B Bệnh xảy thường tiên phát sau vi khuẩn xâm nhập thể 37 C Bệnh cảnh hay gặp vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết D Bệnh cảnh hay gặp vi khuẩn gây viêm nội tâm mạc 267 Haemophilus influenzae không gây nên bệnh cảnh sau: A Viêm màng não B Viêm đường hô hấp C Nhiễm trùng sinh dục D Viêm kết mạc mắt 268 Một đặc điểm phòng bệnh sau khơng thuộc điểm qui định phòng bệnh Haemophilus influenzae: A Cách ly bệnh nhân B Dùng vac-xin dự phòng cho người lành tiếp xúc với người bệnh C Có vac-xin phòng bệnh đặc hiệu D Vac-xin có hiệu bảo vệ trẻ em hai tuổi 269 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Trực khuẩn ngắn, Gram âm B Trực khuẩn mảnh, phân nhánh C Di động (+), khơng có nha bào D Có thể có nha bào điều kiện khơng thuận lợi 270 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Hiếu khí hay kỵ khí tùy tiện B Có tốc độ tăng trưởng chậm chậm C Mọc dễ môi trường nuôi cấy thông thường D Bắt màu đỏ phương pháp nhuộm Gram 271 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Không nuôi cấy môi trường thường D Không nuôi cấy môi trường nhân tạo B Phát triển nhanh sau 24-48 môi trường lỏng chuyên biệt C Phát triển dễ dàng môi trường thông thường 272 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Trên môi trường đặc, khuẩn lạc mọc chậm sau 2-3 ngày B Trên môi trường đặc, khuẩn lạc xuất sau 9-10 ngày C Trên môi trường đặc, khuẩn lạc dạng R D Trên môi trường đặc, khuẩn lạc dạng S 273 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Hiếu khí tuyệt đối B kỵ khí tuyệt đối C Trên mơi trường đặc, khuẩn lạc dạng S, màu trắng đục D Trên môi trường đặc, khuẩn lạc dạng R, màu xám đen 38 274 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, tia cực tím B Đề kháng cao với ánh sáng mặt trời, tia cực tím C Bị bất hoạt nhanh chóng thuốc khử trùng thơng thường D Bị bất hoạt nhanh chóng khỏi thể 275 Vi khuẩn lao có thành phần lớn lipid tế bào, lipid làm cho vi khuẩn có đặc tính: A Tăng trưởng dồn cục với tốc độ nhanh B Tăng trưởng dồn cục với tốc độ chậm C Kích thích thể tạo kháng thể trung hòa độc tố D Đề kháng mạnh với tia cực tím 276 Đặc điểm khả gây bệnh vi khuẩn lao: A Gây bệnh lao phổi, lao hạch, lao đường tiêu hóa B Mọi quan thể có khả bị mắc bệnh lao C Dạng lao phổi có tỷ lệ chuyển thành lao kháng thuốc cao D Dạng lao đường tiêu hóa có tỷ lệ chuyển thành lao kháng thuốc cao 277 Cơ chế gây bệnh vi khuẩn lao: A Gây bệnh vi khuẩn có ngoại độc tố mạnh B Gây bệnh vi khuẩn có nội độc tố mạnh C Lớp sáp yếu tố sợi có vai trò quan trọng độc lực vi khuẩn D Vi khuẩn xâm nhập thể heo đường hô hấp 278 Vi khuẩn lao xcơ thể chủ yếu qua đường: A Hô hấp, máu, da-niêm B Hơ hấp, máu C Hơ hấp, tiêu hóa, da-miêm D Hơ hấp, tiêu hóa 279 Loại miễn dịch thể hình thành sau khỏi bệnh lao : A Miễn dịch dịch thể B Miễn dịch tế bào C Miễn dịch dịch thể miễn dịch không đặc hiệu D Miễn dịch dịch thể miễn dịch tế bào 280 Sau xâm nhập thể, vi khuẩn lao bị tiêu diệt bởi: A Tế bào bạch cầu đơn nhân B Tế bào bạch cầu đa nhân C Đại thực bào hoạt hóa opsonin D Đại thực bào hoạt hóa lymphokin 281 Dạng lao tiên phát hay gặp thể bệnh lao là: 39 A Lao đường tiêu hóa B Lao phổi C Lao hạch D Lao màng não 282 Thử nghiệm Koch chứng tỏ đáp ứng miễn dịch thể với vi khuẩn lao là: A Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào B Đáp ứng miễn dịch thể dịch C Phản ứng trung hòa độc tố D Phản ứng mẫn chậm thể với độc tố vi khuẩn 283 Một ứng dụng thử nghiệm Koch phát nhiễm lao là: A Thử nghiệm Tuberculin B Thử nghiệm Schick C Thử nghiệm Dick D Thử nghiệm BCG 284 Đặc điểm phản ứng Tuberculin chẩn đoán nhiễm lao: A Bản chất phản ứng trung hòa kháng nguyên - kháng thể B Phản ứng Tuberculin dương tính với bệnh nhân mắc bệnh lao C Thử phản ứng cách tiêm 0,1 ml chứa đơn vị Tuberculin vào da cẳng tay, đọc kết sau 18-24 D Test Tuberculin (+) chứng tỏ thể có miễn dịch với vi khuẩn lao 285 Trong chẩn đoán bệnh lao: A Phải nhuộm bệnh phẩm phương pháp nhuộm Ziehl-Neelson quan sát hình thể vi khuẩn lao B Trong chẩn đốn xác định khơng dùng phương pháp ni cấy vi khuẩn lao tăng trưởng chậm C Test Tuberculin có giá trị cao chẩn đốn xác định bệnh D Kỹ thuật PCR cho kết nhanh xác 286 Đặc điểm sinh vật học nhóm Clostridium: A Trực khuẩn Gram dương, hiếu khí kỵ khí tùy tiện B Trực khuẩn Gram âm, kỵ khí tuyệt đối C Trực khuẩn Gram dương, kỵ khí tuyệt đối D Trực khuẩn Gram dương, hiếu khí tuyệt đối 287 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn uốn ván: A Trực khuẩn, Gram dương, khơng có khả sinh nha bào B Trực khuẩn, Gram dương, có khả sinh nha bào C Cầu khuẩn, Gram dương, khả sinh nha bào D Cầu khuẩn, Gram dương, có khả sinh nha bào 288 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn uốn ván: 40 A Vi khuẩn có hình que, đầu tròn B Vi khuẩn có hình que dài, mảnh C Nha bào gây bệnh tiểt ngoại độc tố D Nha bào gây bệnh đề kháng cao với thuốc kháng sinh 289 Đặc điểm độc tố tetanospasmin vi khuẩn uốn ván: A Bị bất hoạt 120C sau 15 phút B Là độc tố thần kinh C Bản chất nội độc tố D Gây ly giải hồng cầu người, ngựa, thỏ 290 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn uốn ván: A Ở dạng sinh dưỡng vi khuẩn bị tiêu diệt 120C sau 15 phút B Ở dạng nha bào vi khuẩn gây bệnh uốn ván C Ở dạng sinh dưỡng vi khuẩn gây bệnh uốn ván D Là vi khuẩn ký sinh bắt buộc đường tiêu hóa động vật 291 Đặc điểm độc tố vi khuẩn uốn ván: A Gây tan hồng cầu, làm bệnh nhân chết thiếu máu nhanh chóng B Được dùng để sản xuất vac-xin phòng bệnh C Có thể gây ngộ độc thức ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn D Độc tố có khả hủy hoại tế bào thần kinh vận động 292 Trong bệnh uốn ván, bệnh nhân có triệu chứng điển hình tăng phản xạ, tăng trương lực với co cứng cơ, do: A Vi khuẩn nhân lên tế bào não, gây hủy hoại tế bào thần kinh vận động B Độc tố tetanospasmin phá hủy tế bào thần kinh vận động C Độc tố tetanolysin ngăn cản giải phóng chất trung gian ức chế nơ-ron vận động D Độc tố tetanospasmin ngăn cản giải phóng chất trung gian ức chế nơ-ron vận động 293 Phòng bệnh uốn ván biện pháp sau: A Bảo quản chế biến thực phẩm hợp vệ sinh B Chưa có vac-xin phòng bệnh đặc hiệu, chủ yếu vệ sinh môi trường D Tiêm kháng huyết chống uốn ván để gây miễn dịch chủ động D Tiêm giải độc tố uốn ván để gây miễn dịch chủ động 294 Đặc điểm gây bệnh Clostridium bostulinum: A Vi khuẩn lây qua vết thương để gây bệnh B Vi khuẩn lây qua đường hơ hấp để gây bệnh C Độc tố chất ngoại độc tố, bị hoạt tính 120C/10 phút D Bản chất độc tố nội độc độc tố, bị hoạt tính 60C/30 phút 295 Đặc điểm bệnh học vi khuẩn Clostridium bostulinum gây ra: A Miễn dịch thể hình thành sau khỏi bệnh miễn dịch dịch thể B Miễn dịch thể hình thành tồn lâu sau khỏi bệnh 41 C Độc tố vi khuẩn bị phá hủy men tiêu hóa D Độc tố vi khuẩn gây hủy hoại tế bào niêm mạc ruột 296 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn gây ngộ độc thịt: A Cầu trực khuẩn, hai đầu tròn, Gram dương B Có vỏ, có lơng di động chậm C Kỵ khí tuyệt đối, H2S (+) D Khơng có lơng, sinh (+) 297 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn gây hoại thư sinh hơi: A Trực khuẩn mảnh, hai đầu vuông, Gram dương B Trực khuẩn to, hai đầu tròn, di động (+) C Vi khuẩn cư trú ruột người, thú D Vi khuẩn cư trú môi trường thiên nhiên 298 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn gây hoại thư sinh hơi: A Dựa vào kháng nguyên thân, chia vi khuẩn thành typ kháng nguyên B Toxin  gây hoại thư sinh C Enterotoxin gây viêm ruột hoại tử D Di động (+) 299 Đặc điểm sinh vật học Chlamydia trachomatis: A Dễ nuôi cấy môi trường thường B Chỉ nuôi cấy môi trường giàu dinh dưỡng C Vi khuẩn lây qua đường sinh dục D Vi khuẩn lây qua đường hô hấp, kết mạc mắt 300 Vi khuẩn Chlamydia bắt buộc phải sống ký sinh nội tế bào vì: A Khơng có enzym nội bào nên khơng tự chuyển hóa, trao đổi chất B Khơng có enzym ngoại bào nên khơng tự chuyển hóa, trao đổi chất C Khơng có khả tạo ATP tượng oxy hóa D Khơng có vách nên khơng thể tồn ngồi tế bào ký chủ 42 ... nhiễm virus 100 Nhiễm trùng tình trạng: A Xâm nhập vào mơ vi sinh vật gây bệnh B Xâm nhập vào thể vi sinh vật gay bệnh C Tăng sinh vi sinh vật ký sinh thể vị trí thơng thường D Tăng sinh vi sinh. .. Vỏ vi khuẩn B Acid hyaluronic vi khuẩn C Tryptophanase vi khuẩn D Catalase vi khuẩn 109 Chọn câu khái niệm nhiễm trùng: A Nhiễm trùng xâm nhập vào thể vi sinh vật gây bệnh B Vi sinh vật ký sinh. .. điểm xâm nhập sinh sản vi sinh vật: A Xâm nhập yếu tố định nhiễm trùng B Xâm nhập điều kiện để vi sinh vật bám vào mô C Vi sinh vật muốn gây bệnh phải xâm nhập vào tế bào D Vi sinh vật muốn xâm
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 câu trắc nghiêm vi sinh, 300 câu trắc nghiêm vi sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn