nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien

30 35 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 12:24

tiểu luận triết học đề tài về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa máclenin và phân tích việc vận dụng vào thực tiễn đổi mới Việt Nam hiện nay.LỜI MỞ ĐẦUTrong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về lý luận nhận thức và thực tiễn, phương pháp biện chứng... luôn là cơ sở, là phương hướng, là tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng và phát triển xã hội. Nếu xuất phát từ một lập trường triết học đúng đắn, con người có thể có được những cách giải quyết phù hợp với các vấn dề do cuộc sống đặt ra. Việc chấp nhận hay không chấp nhận một lập trường triết học nào đó sẽ không chỉ đơn thuần là sự chấp nhận một thế giới quan nhất định, một cách lý giải nhất định về thế giới, mà còn là sự chấp nhận một cơ sở phương pháp luận nhất định chỉ đạo cho hoạt động.Chúng ta biết rằng, triết học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác. Lênin đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng đó chính là triết học của chủ nghĩa Mác. Cho đến nay, chỉ có triết học Mác là mang tính ưu việt hơn cả. Trên cơ sở nền tảng triết học Mác Lênin, Đảng và Nhà nước ta đã học tập và tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề ra những mục tiêu, phương hướng chỉ đạo chính xác, đúng đắn để xây dựng và phát triển xã hội, phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Mặc dù có những khiếm khuyết không thể tránh khỏi song chúng ta luôn đi đúng hướng trong cải tạo thực tiễn, phát triển kinh tế, từng bước đưa đất nước ta tiến kịp trình độ các nước trong khu vực và thế giới về mọi mặt. Chính những thành tựu của xây dựng chủ nghĩa xã hội và qua mười năm đổi mới là minh chứng xác đáng cho vấn đề nêu trên. Hoạt động nhận thức và cải tạo thực tiễn cùng với sự nắm bắt các quy luật khách quan trong vận hành nền kinh tế ở nước ta là một vấn đề còn nhiều xem xét và tranh cãi, nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam”. LỜI MỞ ĐẦU Trong công xây dựng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn kinh tế thu hút quan tâm nhiều đối tượng Ngày nay, triết học phận tách rời với phát triển hình thái kinh tế Những vấn đề triết học luận nhận thức thực tiễn, phương pháp biện chứng sở, phương hướng, tôn cho hoạt động thực tiễn, xây dựng phát triển xã hội Nếu xuất phát từ lập trường triết học đắn, người có cách giải phù hợp với vấn dề sống đặt Việc chấp nhận hay không chấp nhận lập trường triết học khơng đơn chấp nhận giới quan định, cách giải định giới, mà chấp nhận sở phương pháp luận định đạo cho hoạt động Chúng ta biết rằng, triết học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin rõ chủ nghĩa vật biện chứng triết học chủ nghĩa Mác Cho đến nay, có triết học Mác mang tính ưu việt Trên sở tảng triết học Mác - Lênin, Đảng Nhà nước ta học tập tiếp thu tư tưởng tiến bộ, đề mục tiêu, phương hướng đạo xác, đắn để xây dựng phát triển xã hội, phù hợp với hồn cảnh đất nước Mặc dù có khiếm khuyết tránh khỏi song hướng cải tạo thực tiễn, phát triển kinh tế, bước đưa đất nước ta tiến kịp trình độ nước khu vực giới mặt Chính thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội qua mười năm đổi minh chứng xác đáng cho vấn đề nêu Hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn với nắm bắt quy luật khách Trang quan vận hành kinh tế nước ta vấn đề nhiều xem xét tranh cãi, trình đổi Vì vậy, em định chọn đề tài “Nguyên tắc thống luận thực tiễn vận dụng quan điểm vào q trình đổi Việt Nam” Trang CHƯƠNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄNCỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 1.1 KHÁI NIỆM THỰC TIỄN LUẬN CỦA TRIẾT HỌC 1.1.1 Phạm trù thực tiễn Triết học  Các quan điểm thực tiễn Một khuyết điểm chủ yếu luận nhận thức vật trước Mác chưa thấy hết vai trò thực tiễn nhận thức Một số nhà triết học Ph Bêcơn, Đ Diđơrơ …đề cao vai trò thực nghiệm khoa học, chưa đề cập đến vai trò hình thức khác thực tiễn nhận thức G Hêghen có đề cập đến thực tiễn, ông không coi thực tiễn hoạt động vật chất mà hoạt động tinh thần L Phoiơbăc coi luận hoạt động đích thực, thực tiễn ơng xem xét khía cạnh biểu bẩn thỉu mà C Mác Ph Ăngghen thực bước chuyển biến cách mạng luận nhận thức cách đưa phạm trù thực tiễn vào luận nhận thức Lênin nhấn mạnh: “Quan điểm đời sống, thực tiễn, phải quan điểm thứ luận nhận thức” (Lenin toàn tập, tập 18, tr 167)  Thực tiễn Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có tính xã hội - lịch sử người nhằm biến đổi tự nhiên, xã hội thân người  Các hình thức thực tiễn Hoạt động thực tiễn có hình thức bản: Trang Lao động sản xuất vật chất hình thức thực tiễn nhất, hoạt động trực tiếp tác động vào tự nhiên nhằm tạo cải vật chất cho tồn phát triển xã hội Hoạt động biến đổi xã hội hình thức thực tiễn cao nhất, Là hoạt dộng người lĩnh vực trị xã hội nhằm phát triển hoàn thiện thiết chế xã hội, quan hệ xã hội làm địa bàn rộng rãi cho hoạt động sản xuất tạo môi trường xã hội xứng đáng với chất người cách đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội Thực nghiệm khoa học hình thức thực tiễn đặc biệt, nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học kiểm tra thuyết khoa học 1.1.2 Phạm trù luận Triết học luận hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng Hồ Chí Minh rõ: “Lý luận tổng kết kinh nghiệm loài người , tổng hợp tri thức tụ nhiên xã hội tích trữ lại trình lịch sử” Để hình thành lí luận, người phải thơng qua q trình nhận thức kinh nghiệm Nhận thức kinh nghiệm trình quan sát lặp lặp lại diễn biến vật tượng Kết nhận thức kinh nghiệm tri thức kinh nghiệm Tri thức kinh nghiệm bao gồm tri thức kinh nghiệm thong thường tri thức kinh nghiệm khoa học.Tri thức kinh nghiệm thành tố tri thức trình độ thấp sở để hình thành luận luận có nghững cấp độ khác tùy phạm vi phản ánh vai trò nó, cps thể phân chia luận thành lí luận ngành lí luận triết học luận ngành ly luận khái quát quy luật hình thành phát triển ngành Nó sở để sáng tạo tri thức phương pháp luận hoạt động ngành đó, luận văn học, luận nghệ thuật… Trang luận triết học hệ thống quan niệm chung giới người, giới quan phương pháp luận nhận thức hoạt động người 1.2 NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN 1.2.1 Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn luận, luận hình thành, phát triển sản xuất từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 1.2.1.1 Thực tiễn sở cuả luận Xét cách trực tiếp tri thức khái quát thành luận kết trình hoạt động thực tiễn cuả người Thông qua kết hoạt động thực tiễn, kể thành công thất bại, người phân tích cấu trúc, tích chất mối quan hệ yếu tố, điều kiện hình thức thực tiễn để hình thành luận Quá trình hoạt động thực tiễn sở để bổ sung điều chỉnh luận khái quát Mặt khác, hoạt động thực tiễn người làm nảy sinh vấn đề mơi đòi hỏi q trình nhận thức phải tiếp tục giải Thơng qua đó, luận bổ sung mở rộng Chính vậy, V.I.Lênin nói: “Nhận thức luận phải trình bày khách thể tính tất yếu nó, quan hệ tồn diện cuả nó, vận động mâu th̃n cuả tự nó” 1.2.1.2 Thực tiễn động lực luận Hoạt động người khơng ngng gốc để hồn thiện cá nhân mà góp phần hồn thiện mối quan hệ người với tự nhiên, với xã hội luận vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn,mang lại lợi ích cho người kích thích cho người bám sát thực tiễn khái qt luận Q trình diễn không ngừng tồn người, làm cho luận ngày đầy đủ, phong phú sâu sắc Nhờ hoạt động người không bị hạn chế không gian Trang thời gian Thơng qua đó, thực tiễn thúc đẩy ngành khoa học đời – khoa học luận 1.2.1.3 Thực tiễn mục đích luận Mặc dù luận cung cấp tri thức khái quát giới để làm thỏa mãn nhu cầu hiểu biết người mục đích chủ yếu luận nâng cao hoạt động người trước thực khách quan để đưa lại lợi ích cao hơn, thỏa mãn nhu cầu ngày tăng cá nhân xã hội Tự thân luận tạo lên sản phẩm đáp ứng nhu cầu người Nhu cầu thực hoạt động thực tiễn Hoạt động thực tiễn biến đổi tự nhiên xã hội theo mục đích người Đó thực chất mục đích luận Tức luận phải đáp ứng nhu cầu hoạt động thực tiễn người 1.2.1.4 Thực tiễn tiêu chuẩn chân luận Tính chân luận phù hợp luận với thực tiễn khách quan thực tiễn kiểm nghiệm, giá trị phương pháp luận với hoạt động thực tiễn người Do luận phải thơng qua thực tiễn để kiểm nghiệm Chính mà C Mác nói : “vấn đề đẻ tìm hiểu xem tư người đạt đến chân khách quan khơng, hồn tồn khơng phỉa vẫn đề luận mà vấn đề thực tiễn Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Thông qua luận luận đạt đến chân bổ sung vào khp tàng chi thức nhân loại, kết luận chưa phù hợp thực tiễn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhận thức lại Giá trị luận thiết phải chứng minh hoạt động thực tiễn Tuy thực tiễn tiêu chuẩn chân luận, thực tiễn tiêu chuẩn chân Thực tiễn tiêu chuẩn chấn luận thực tiễn đạt đến mức toàn vẹn Tính tồn vẹn thực tiễn thực tiễn trải qua trình tồn tại, hoạt động, phát triển chuyển hóa Đó chu kỳ tất yếu thực tiễn Thực tiễn có nhiều giai cấp phát triển khác Trang Nếu luận khái quát giai đoạn thực tiễn luận xa rời thực tiễn Do luận phản ánh tính tồn vẹn thực tiễn đạt đến chân Chính mà V.I.Leenin cho :“Thực tiễn người lặp lặp lại hàng nghìn triệu lần in vào ý thức người hình tượng logic Những hình tượng có tính vững thiên khiến, có tính chất cơng lý, lặp lặp lại hàng nghìn triệu lần ấy” 1.2.2 Thực tiễn phải đạo luận; ngược lại, luận phải vân dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn luận đóng vai trò soi đường cho thực tiễn luận có khả định hướng mục tiêu, xác định lực lượng, phương pháp, biện pháp thực luận dự báo khả phát triển mối quan hệ thực tiễn, dự báo rủi ro xảy ra, hạn chế thất bại có q trình hoạt động Như luận không giúp người hoạt động mà sở để khắc phục hạn chế tăng lực hoạt động người Mặt khác, luận có vai trò giác ngộ mục tiêu, tưởng liên kết cá nhân thành cộng đồng tạo thành sức mạnh vô to lớn quần chúng cải tạo tự nhiên cải tạo xã hội Chính vậy, C Mác cho rằng: “Vũ khí phê phán cố nhiên khơng thể thay phê phán vũ khí, lực lượng vật chất bị đánh đổ lực lượng vật chất, thâm nhập vào quần chúng” Mặc dù luận mang tính khái qt cao, song mang tính lịch sử, cụ thể Do đó, vận dụng luận phân tích cụ thể tính hình cụ thể Nếu vân dụng luận máy móc, giáo điều, kinh viện hiều sai giá trị luận mà làm phương hại đến thực tiễn, làm sai lệch thồng tất yếu luận thực tiễn Trang luận hình thành kết trình nhận thức lâu dài khó khăn người sở hoạt động thực tiễn Hoạt động thực tiễn phong phú, đa dạng khơng phải khơn g có tính quy luật Tính quy luật thực tiễn khái quát hình thức luận Mục đích luận khơng phương pháp mà định hướng cho hoạt động thực tiễn Đó định hướng mục tiêu, biện pháp sử dụng lực lượng, định hướng giải mối quan hệ hoạt động thực tiễn Không luận định hướng mơ hình hoạt động thực tiễn Vận dụng luận vào hoạt động thực tiễn, trước hết từ luận để xây dựng mơ hình thực tiễn theo mục đích khác trình hoạt động, dự báo diễn biến mối quan hệ, lực lượng tiến hành phát sinh q trình phát triển đẻ phát huy nhân tố tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực nhằm đạt kết cao luận logic thực tiễn, song luận lạc hậu với thực tiễn Vận dụng luận vào thực tiễn đòi hỏi phải bám sát diễn biến thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khiếm khuyết luận, thay đổi luận cho phù hợp với thực tiễn Khi vận dụng luận vào thực tiễn, chúng mang lại hiệu khơng, kết chưa rõ ràng Trong trường hợp đó, giá trị luân phải thực tiễn quy định Tính động luận điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Lênin nhận xét rằng: “Thực tiễn cao luận, có ưu điểm khơng tính phổ biến, mà tính thực trực tiếp” Trang CHƯƠNG ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM 2.1 Hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam sau chiến tranh đặt yêu cầu đổi 2.1.1.Tình hình thực tiễn Việt Nam sau chiến tranh:  Tình hình thực tế Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, dựa vào kinh nghiệm nước xã hội chủ nghĩa lúc đó, nước ta bắt đầu xây dựng mơ hình kinh tế kế hoạch hố tập trung dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất Các hình thức tổ chức sản xuất dịch vụ quốc doanh phát triển Cùng với quốc doanh, hợp tác xã tổ chức rộng rãi nơng thơn thành thị Với hai hình thức sở hữu toàn dân tập thể, sở hữu tư nhân bị thu hẹp lại, khơng sở cho tư nhân phát triển Cùng với quốc doanh, hợp tác xã tổ chức rộng rãi ta học tập mơ hình tổ chức kinh tế Liên Xô cũ Với nỗ lực cao độ nhân dân ta, với giúp đỡ tận tình nước xã hội chủ nghĩa lúc đó, mơ hình kế hoạch hoá tập trung phát huy tính ưu việt Từ kinh tế nơng nghiệp lạc hậu, phân tán manh mún, công cụ kế hoạch hóa, ta tập trung vào tay lực lượng vật chất quan trọng sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng thành thị nơng thơn, đất đai, máy móc, tiền vốn để ổn định phát triển kinh tế Vào năm sau thập niên 60, Miền Bắc có chuyền biến kinh tế, xã hội Trong thời kỳ đầu, kinh tế tập trung bao cấp tỏ phù hợp với kinh tế tự cung, tự cấp, phù hợp với điều kiện hai nhiệm vụ sản xuất chiến đấu chiến tranh lúc Trang Năm 1975, sau ngày giải phóng miền Nam, tranh trạng kinh tế Việt Nam thay đổi Đó trì kinh tế tồn ba loại hình:  Kinh tế cổ truyền (tự cung tự cấp)  Kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp (ở miền Bắc)  Kinh tế thị trường (đặc trưng miền Nam) Mặc dù tồn khách quan sau năm 1975 vẫn tiếp tục xây dựng kinh tế tập trung theo chế kế hoạch hố phạm vi nước Đó áp đặt bất lợi  Hậu quả: Do chủ quan nóng vội, cứng nhắc, không quản hiệu nguồn lực dẫn tới việc sử dụng lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đất nước - Tài nguyên bị phá hoại, sử dụng khai thác không hợp lý, môi trường bị ô nhiễm - Nhà nước bao cấp tiến hành bù lỗ phổ biến gây hậu nghiệm trọng cho kinh tế  Sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, tăng trưởng kinh tế thuyết, giấy tờ  Hàng hố, sản phẩm trở nên khan hiếm, khơng đáp ứng nhu cầu nước  Ngân sách thâm hụt nặng nề Vốn nợ đọng nước ngày tăng khơng có khả cho chi trả  Thu nhập từ kinh tế quốc dân không đủ chi dùng, tích luỹ khơng có Trang 10 luận tiến hành đổi Hơn nữa, thực tiễn lại sở để nhận thức, luận Phải qua thực tiễn có kinh nghiệm, có sở đề khái quát thành luận Vì vậy, trình đổi nước ta q trình vừa học vừa làm, vừa làm vừa tổng kết luận, đúc rút thành quan điểm, thành đường lối để quay trở lại trình đổi Có điều phải mò mẫm thực tiễn, phải trải qua thể nghiệm, phải làm biết, chí có nhiều điều phải chờ thực tiễn Ví dụ vấn đè chống lạm phát, vấn đề khốn nơng nghiệp, vấn đề phân phối sản phẩm Trong q trình đó, tất nhiên không tránh khỏi việc phải trả giá cho khuyết điểm, lệch lạc định Ở đây, việc bám sát thực tiễn, phát huy óc sáng tạo cán nhân dân quan trọng Trên sở, phương hướng chiến lược đúng, làm thực tiễn cho ta hiểu rõ vật - học khơng nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm mà học nghiệp đổi vừa qua Trong đề cao vai trò thực tiễn, Đảng ta không hạ thấp, không coi nhẹ luận Q trình đổi q trình Đảng ta khơng ngừng nâng cao trình độ luận mình, cố gắng phát triển luận, đổi tư luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Nó thể qua năm bước chuyển đổi tư phù hợp với vận động thực tiễn sống hoàn cảnh điều kiện  Bước chuyển thứ kinh tế Việt Nam trình đổi Từ tư duy, dựa mơ hình kinh tế vật với tuyệt đối hoá sở hữu xã hội (Nhà nước tập thể) với phát triển vượt trước quan hệ sản xuất phát triền lực lượng sản xuất dẫn tới hậu kìm hãm phát triển sản xuất sang tư Xây dựng kinh tế hàng hố nhiều thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo thống Trang 16 biện chứng với tính đa dạng hình thức sở hữu, đa dạng hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động làm đặc trưng chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển Đây bước chuyển mà có ý nghĩa sâu xa tơn trọng quy luật khách quan phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất; tuỳ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất mà bước thiết lập quan hệ sản xuất cho phù hợp  Bước chuyển thứ hai kinh tế Việt Nam trình đổi Từ tư quản dựa mơ hình kinh tế huy tập trung, kế hoạch hoá tuyệt chế bao cấp bình quân sang tư quản thích ứng với kinh tế hàng hố nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa  Bước chuyển thứ ba kinh tế Việt Nam q trình đổi Đó tiến hành đổi hệ thống trị, từ chế độ tập trung quan liêu với phương thức quản hành mệnh lệnh sang dân chủ hố lĩnh vực đời sống xã hội, thực dân chủ toàn diện  Bước chuyển thứ tư kinh tế Việt Nam trình đổi Đổi quan niệm hình thành phát triển chủ nghĩa xã hội nước phải xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê nin điều kiện hồn cảnh lịch sử cụ thể nước tính khách quan, sở khách quan quy định nhận thức tìm tòi sáng tạo chủ thể lãnh đạo nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Nó đồng thời lần làm sáng tỏ quan điểm thực tiễn chi phối hoạch định đường lối sách Trang 17  Bước chuyển thứ năm kinh tế Việt Nam q trình đổi Đó hình thành quan niệm Đảng ta Chủ nghĩa Xã hội nhận thức nhân tố người Sức mạnh chủ nghĩa Mác - Lê nin chỗ khái quát thực tiễn cách mạng, lịch sử xã hội, vạch rõ quy luật khách quan phát triển, dự kiến khuynh hướng tiến hoá xã hội Trong giai đoạn nghiệp xây dựng kinh tế xã hội đòi hỏi phải nắm vững vận dụng sáng tạo góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin Để khắc phục quan niệm lạc hậu trước cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu luận, tổng kết có hệ thống nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh nghiệp đổi Có vậy, luận thực vai trò tích cực thực tiễn Đổi nhận thức luận công tác luận q trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ sức ỳ quan niệm luận cũ đồng thời, đấu tranh với tư tưởng, quan niệm cực đoan từ bỏ nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lê nin, phủ định trơn giá trị, thành tựu chủ nghĩa xã hội Tóm lại đổi tư đạo nghiệp đổi nói chung phận khơng thể thiếu phát triển xã hội phát triển kinh tế xã hội nước ta Điều cho thấy có gắn luận với thực tiễn hành động đắn phù hợp với trình đổi nước ta Sự khám phá luận phải trở thành tiền đề làm sở cho đổi hoạt động thực tiễn Thực tiễn động lực, sở nhận thức, luận Vì cần khắc phục khiếm khuyết sai lầm song phải tìm giải pháp khắc phục để hạn chế sai sót thiệt hại 2.3 Tác đợng q trình đổi đến kinh tế xã hội Việt Nam Trang 18 Sau 20 năm đổi kể từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Việt Nam khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, tăng cường sở vật chất tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đó hai số năm thành tự mà Việt Nam đạt qua 20 năm đổi (1986 - 2006) Trong 20 năm qua, nét bật Việt Nam từ nước trì trệ, tăng trưởng thấp, tích luỹ phần lớn nhờ vào vay mượn bên ngồi, đến trở thành nước có tốc độ tăng trưởng cao khu vực Việt Nam tạo khả tích luỹ để đầu tư cho phát triển cải thiện đời sống người dân Tổng tích luỹ tăng từ 9,5 – 11,3%/năm tuỳ giai đoạn Nhưng bản, Việt Nam đổi chế quản lý, nhờ đổi mà Việt Nam bước xây dựng vai trò hội nhập khu vực quốc tế Thực đường lối đổi mới, với mơ hình kinh tế tổng qt xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến năm 1995, lần đầu tiên, hầu hết tiêu chủ yếu kế hoạch Nhà nước năm 19911995 hoàn thành hoàn thành vượt mức Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển - thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1990: GDP tăng 4,4%/năm Đây giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản cũ sang chế quản mới, thực bước trình đổi đời sống KTXH giải phóng sức sản xuất Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995: Nền kinh tế khắc phục tình trạng trình trệ, suy thối, đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục toàn diện GDP bình quân năm tăng 8,2% Đất nước khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, bước phát triển quan trọng thời kỳ mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Chịu tác động khủng Trang 19 hoảng tài - kinh tế khu vực thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp đặt kinh tế nước ta trước thử thách Tuy nhiên, giai đoạn này, Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước 7%/năm Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân năm đạt 7,5% Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%, GDP theo giá hành, đạt 838 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD Từ nước thiếu ăn, năm phải nhập 50 vạn - triệu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới Năm 2005, nước ta đứng thứ giới xuất gạo, thứ cà phê, thứ cao su, thứ hạt điều, thứ hạt tiêu Về cấu ngành, tỷ trọng nông nghiệp GDP giảm dần, năm 1988 46,3%, năm 2005 20,9% Trong nội ngành nông nghiệp cấu trồng trọt chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng sản phẩm có suất hiệu kinh tế cao, sản phẩm có giá trị xuất Giá trị tạo đơn vị diện tích ngày tăng lên Trong kế hoạch năm 2001 - 2005, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,5%/năm, giá trị tăng thêm khoảng 3,89%/năm Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng nhanh liên tục Năm 1988 21,6%, năm 2005 lên 41% Từ chỗ chưa khai thác dầu mỏ, đến nay, năm khai thác khoảng gần 20 triệu quy dầu Ngành công nghiệp chế tác chiếm 80% giá trị sản lượng công nghiệp Công nghiệp xây dựng phát triển mạnh với thiết bị công nghệ ngày đại Sản phẩm công nghiệp xuất ngày tăng, có chỗ đứng thị trường lớn Trong kế hoạch năm 2001 - 2005, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng 15,9%/năm, giá trị tăng thêm đạt 10,2%/năm Tỷ trọng khu vực dịch vụ GDP tăng từ 33,1% năm 1988 lên 38,1% năm 2005 Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất đời sống Ngành du lịch, bưu viễn Trang 20 thơng phát triển với tốc độ nhanh Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn pháp có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với q trình chuyển dịch cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động sản xuất nông, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng dịch vụ Năm 1990, lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 73,02% tổng số lao động xã hội, năm 2000 56,8% Trong đó, tỷ trọng lao động ngành cơng nghiệp xây dựng tăng từ 12,1% năm 2000 lên 17,9% năm 2005; lao động ngành dịch vụ tăng tương ứng từ 19,7% lên 25,3%; lao động qua đào tạo tăng từ 20% năm 2000 lên 25% năm 2005 Kinh tế Nhà nước xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, tập trung vào ngành then chốt lĩnh vực trọng yếu kinh tế Số doanh nghiệp Nhà nước qua xếp đổi mới, cổ phần hoá giảm từ 12.084 doanh nghiệp năm 1990 xuống 2.980 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 670 công ty cổ phần Nhà nước chi phối 51% vốn điều lệ năm 2005 Qua đổi mới, doanh nghiệp Nhà nước năm 2005 đóng góp 38,5% GDP khoảng 50% tổng ngân sách Nhà nước Kinh tế dân doanh phát triển nhanh, hoạt động có hiệu nhiều lĩnh vực, đặc biệt tạo việc làm góp phần chuyển dịch cấu lao động xã hội Năm 2005 chiếm 46% GDP Trong đó, kinh tế hợp tác phát triển ngày đa dạng, hoạt động ngày có hiệu quả, năm 2005, kinh tế hợp tác đóng góp khoảng 7% GDP Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, huy động ngày tốt nguồn lực tiềm nhân dân, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Năm 2005, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 38% GDP nước Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân; cầu nối quan trọng với giới chuyển giao công nghệ, giao thông quốc tế Trang 21 Năm 2005, khu vực đóng góp 15,5% GDP, 7,5% tổng thu ngân sách, 17,1% tổng vốn đầu tư xã hội, 23% kim ngạch xuất (khơng kể dầu khí); đạt 35% giá trị sản xuất công nghiệp; thu hút nửa triệu lao động trực tiếp hàng triệu lao động gián tiếp Qua 20 năm đổi mới, hệ thống pháp luật, sách chế vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng tương đối đồng Từng bước phát triển đồng quản vận hành loại thị trường bản, theo chế Thị trường hàng hoá phát triển với quy mô lớn, tốc độ nhanh Các thị trường dịch vụ, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản hình thành Các cân đối vĩ mơ kinh tế giữ ổn định, tạo môi trường điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế Tiềm lực tài ngày tăng cường, thu ngân sách tăng 18%/năm; chi cho đầu tư phát triển bình quân chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách Xuất khẩu, nhập tăng nhanh quy mô tốc độ Tổng kim ngạch xuất hàng hoá trước thời kỳ đổi đạt khoảng tỷ USD/năm, đến tổng kim ngạch xuất vượt 50% GDP, tức 25 tỷ USD/năm Một số sản phẩm Việt Nam có sức cạnh tranh thị trường giới với thương hiệu có uy tín Đáng ý xuất dịch vụ tăng nhanh, tăng 15,7%/năm, 19% tổng kim ngạch xuất Thị trường xuất mở rộng sang kinh tế lớn Tổng kim ngạch nhập hàng hoá từ năm 2000 đến 2005 tăng khoảng 19%/năm, nhập siêu khoảng tỷ USD/năm, 17,5% tổng kim ngạch xuất Nhập siêu cao vẫn tầm kiểm sốt có xu hướng giảm dần Cơ cấu xuất nhập chuyển biến theo hướng tích cực Tỷ trọng hàng cơng nghiệp nặng khoáng sản giảm từ 37,2% năm 2000 xuống 36% Trang 22 năm 2005, hàng nơng, lâm thuỷ sản giảm từ 29% xuống 24%; hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng từ 38,8% lên 39,8% Trong 20 năm qua, công tác giải việc làm, xố đói giảm nghèo đạt kết tốt, vượt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên hợp quốc Từ năm 2000 đến năm 2005, tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động Năm 2005, thất nghiệp thành thị giảm xuống 5,3%; thời gian sử dụng lao động nơng thơn đạt 80% Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ 200 USD năm 1990 lên khoảng 640 USD năm 2005 Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 30% năm 1992 xuống 7% năm 2005 Theo chuẩn quốc tế (1 USD/người/ngày) tỷ lệ đói nghèo Việt Nam giảm từ 58% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002 Chỉ số phát triển người nâng lên, từ mức trung bình (0,498) năm 1990, tăng lên mức trung bình (0,688) năm 2002; năm 2005 Việt Nam xếp thứ 112 177 nước điều tra Mạng lưới y tế củng cố phát triển, y tế chuyên ngành nâng cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến; việc phòng chống bệnh xã hội đẩy mạnh; tuổi thọ trung bình từ 68 tuổi năm 1999 nâng lên 71,3 tuổi vào năm 2005 Trang 23 CHƯƠNG VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT CỦA LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Đảng cộng sản Việt Nam, trước sau một, vẫn khẳng định mục tiêu chủ nghĩa xã hội cách mạng Việt Nam Nhưng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta xuất bệnh chủ quan ý chí Đại Hội VII Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xây dựng mục tiêu phương hướng xã hội chủ nghĩa Nhưng Đảng phạm sai lầm chủ quan ý chí, vi phạm quy luật khách quan nóng vội cải tạo xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ kinh tế nhiều thành phần, trì lâu chế quản kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp Quán triệt nguyên tắc khách quan, khắc phục bệnh chủ quan ý chí nhiệm vụ tồn Đảng, toàn dân Bản thân nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ mẻ, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải phát huy cao độ vai trò nhân tố chủ quan tính động chủ quan Vì phải kết hợp chặt chẽ nhiệt tình cách mạng tri thức khoa học tri thức khoa học có hay khơng nhờ lòng ham hiểu biết, trí thơng minh, ý chí ngược lại tri thức khoa học phát huy tác dụng thực tiễn lại trở thành động lực tăng thêm tri thức, nhận thức Sự kết hợp xuất phát từ thực tế khách quan phát huy nỗ lực chủ quan đem lại hiệu cao phát triển nhận thức mà giúp cho luận khơng xa rời thực tiễn sống Trang 24 Nắm bắt vận dụng có hiệu quy luật tất yếu khách quan để hoạt động đem vào thực tiễn để kiểm nghiệm phương tâm chủ đạo cơng đổi Chỉ có dám nghĩ, dám làm kết hợp với tri thức khoa học trang bị, thành công Đặc biệt lĩnh vực kinh tế, nắm bắt quy luật kinh tế, quy luật sản xuất lại cần thiết để cải tạo thực tiễn, tạo phương hướng`và mục tiêu đắn phát triển lên Chỉ nước ta theo kịp trình độ phát triển kinh tế chung khu vực giới Trong xu hội nhập tồn cầu hố nay, sách đổi Đảng Nhà nước xuất phát từ thực tiễn tình hình đất nước đáng phát huy mạnh mẽ tính ưu việt 3.1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆC VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN NHẮM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Hiện nay, Việt Nam nước đứng vào hàng nước nghèo giới, việc đưa nước ta thoát khỏi tình trạng đòi hỏi nỗ lực người đặc biệt phát triển kinh tế Mục tiêu phát triển kinh tế kèm với công tiến xã hội Vì vậy, cần đẩy mạnh cơng cơng nghiệp hố, đại hố, đổi cách toàn diện lĩnh vực Sự đổi phải đồng bộ, tuân theo trình nhận thức tình hình thực tiễn đất nước Phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường phải quản Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vì mục tiêu đây, cần thiết phải có số giải pháp cho phát triển kinh tế tương lai Tập trung phát triển kinh tế chất lượng Đầu tư có trọng điểm cho nơng nghiệp, phát triển hình thức nơng trại sản xuất tư nhân tổ chức nhỏ Tạo nguồn vốn cho công nghiệp nhẹ, đại hoá dây chuyền thiết bị Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đưa công nghệ thông tin vào đời sống sản xuất Trang 25 Tăng nhanh khả tiềm lực tài cho đất nước đầu tư cho xuất thu lợi nhuận cao nguồn vốn nhanh Phát triển công tác thu nộp thuế, phổ biến phương tiện thông tin đại chúng Phát hành trái phiếu Nhà nước theo định kỳ, làm lành mạnh hoá tài quốc gia Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại, gọi vốn đầu tư nước cách mở rộng, nới lỏng sách đầu tư, hệ thống hố luật đầu tư nước ngồi, tạo sở kinh tế thuận lợi dự án nhiều tiềm Giải tốt vấn đề kinh tế xã hội vấn đề tạo việc làm Có thể phát triển nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn thành thị để thu hút lao động Sắp xếp lại xí nghiệp quốc doanh, tạo hội cạnh tranh lành mạnh thị trường nhà nước bảo hộ sản xuất nước phận Cần đề mục tiêu cho mười, hai mươi năm tới Những sách, chủ trương lớn phù hợp với thực tiện hoàn cảnh đất nước xu phát triển giới Điều hành đúng, có tổ chức cao chặt chẽ kinh tế thị trường, chống biểu nhận thức sai lầm, lệch lạc làm không đường chọn Vận dụng quy luật khách quan việc đạo, tổ chức đề phương hướng, giải pháp kinh tế táo bạo, có sở vứng Nhà nước tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, hỗ trợ vốn cho người nghèo không lấy lãi Hạ trần lãi suất tiết kiệm để kích cầu, tiêu thụ thị trường tăng mạnh, sản xuất nước có nhiều điều kiện cạnh tranh, phát triển Tạo nguồn cán kinh tế tương lai với tri thức khoa học luận vững Gắn đào tạo với thực hành, đầu tư thiết bị quản kinh tế giảng dạy thực hành trường kinh tế, xã hội hoá giáo dục đào tạo Trang 26 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi đứng trước hội thách thức cơng đổi kinh tế, đòi hỏi cơng nghiệp hoá, đại hoá phải đồng đáp ứng nhu cầu thời đại Tuy nhiên, với đường đắn lựa chọn đoán Đảng Nhà nước, gặt hái nhiều thành tựu Nhà nước sử dụng đòn bẩy kinh tế kế hoạch hố trực tiếp kế hoach hóa gián tiếp để đảm bảo thực phương hướng, mục tiêu kế hoạch kinh tế quốc dân Trước thực tế trình phát triển kinh tế Việt Nam từ sau cách mạng Tháng Tám, lần ta lại cần khẳng định vai trò khơng thể thiếu q trình luận nhận thức sách, chủ trương xuất phát từ thực tiễn chi phối kinh tế Khi vào tiến trình lịch sử nhân loại, tất yếu không bị lạc hậu, tụt lùi mà ngày có vị thế, phát triển mạnh mẽ Hy vọng thời gian không lâu kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc, phát triển có sở vững chắc, đứng vào vị trí nước có kinh tế tăng trưởng mạnh giới Do kiến thức thời gian nghiên cứu hạn hẹp nên tiểu luận em nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để tiểu luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Lê Ngọc Thơng tận tình hướng dẫn em hồn thành viết Trang 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình triết học Mác - Lênin (I,II) 2.Triết học Mác - Lênin - Chương trình cao cấp (I,II,III) Kinh tế trị Mác - Lênin ( Phần kinh tế xã hội chủ nghĩa ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức VI Đảng cộng sản Việt Nam Tạp chí: nghiên cứu luận Tạp chí triết học Địa Việt Nam C.Mác - F.Engghen - tuyển tập Hồ Chí Minh - tuyển tập 10 V.I.Lênin-toàn tập Trang 28 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄNCỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 1.1 KHÁI NIỆM THỰC TIỄN LUẬN CỦA TRIẾT HỌC 1.1.1 Phạm trù thực tiễn Triết học  Các quan điểm thực tiễn 1.1.2 Phạm trù luận Triết học 1.2 NHƯNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TĂC THỐNG NHẤT GIƯA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .5 1.2.1 Thực tiễn là sở, là động lực, là mục đích và tiêu chuẩn của luận, lý luận hình thành, phát triển sản xuất từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 1.2.1.1 Thực tiễn là sở cuả lý luận 1.2.1.2 Thực tiễn là động lực của lý luận 1.2.1.3 Thực tiễn là mục đích của lý luận 1.2.1.4 Thực tiễn tiêu chuẩn chân luận 1.2.2 Thực tiễn phải đạo luận; ngược lại, luận phải vân dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn CHƯƠNG 2: ÁP DỤNG LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM 2.1 Hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam sau chiến tranh đặt u cầu đởi 2.1.1.Tình hình thực tiễn Việt Nam sau chiến tranh: 2.1.2 Tư tưởng đạo tình hình kinh tế Việt Nam sau chiến tranh .12 Trang 29 2.1.3 Biện pháp giải tình hình để phát triển kinh tế Việt Nam sau chiến tranh .13 2.2 Q trình đởi kinh tế của Việt Nam 15 2.3 Tác động của quá trình đổi đến kinh tế xã hội Việt Nam 18 CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT CỦA LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM 24 3.1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT GIƯA LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 24 3.1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆC VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT GIƯA LUẬN THỰC TIỄN NHĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI 25 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 Trang 30 ... BẢN CỦA NGUYÊN TĂC THỐNG NHẤT GIƯA LY LUẬN VA THỰC TIỄN .5 1.2.1 Thực tiễn là sở, là động lực, là mục đích va tiêu chuẩn của lý luận, ly luận hình thành, phát triển... nhận thức vật trước Mác chưa thấy hết vai trò thực tiễn nhận thức Một số nhà triết học Ph Bêcơn, Đ Diđơrơ …đề cao vai trò thực nghiệm khoa học, chưa đề cập đến vai trò hình thức khác thực tiễn nhận... 1.2.1.1 Thực tiễn là sở cuả ly luận 1.2.1.2 Thực tiễn là động lực của ly luận 1.2.1.3 Thực tiễn là mục đích của ly luận 1.2.1.4 Thực tiễn tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien, nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien,  Các quan điểm về thực tiễn, ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM, VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT CỦA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM, 1 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆC VẬN DỤNG TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẮM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn