100 câu trắc nghiệm tổng hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành(có đáp án)

20 24 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 11:17

28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 1: Theo Điều 55 Luật Kế tốn số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế tốn trưởng có quyền sau đây: A Điều hành kế tốn, chun mơn hoạt động đơn vị; B Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán đơn vị; C Độc lập chun mơn, nghiệp vụ kế tốn D Độc lập kế toán phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị Câu 2: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào? A Đơn vị nghiệp công B Doanh nghiệp Nhà nước C Doanh nghiệp tư nhân D Đơn vị quản lý nhà nước Câu 3: Cơ quan có thẩm quyền định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Bộ Tài B Quốc Hội C Chính phủ D Ủy ban tài ngân sách Quốc hội Câu 4: Theo Điều 55 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế tốn trưởng có trách nhiệm: A.Thực quy định pháp luật kế tốn, tài ngồi đơn vị kế tốn; B.Tổ chức điều hành máy hoạt động đơn vị; C Lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh đơn vị; D Thực quy định pháp luật kế tốn, tài đơn vị kế toán Câu 5: Cơ chế tự chủ đơn vị nghiệp công bao gồm nội dung nào? A Tự chủ thực nhiệm vụ B Tự chủ nhân C Tự chủ tổ chức máy D Cả ba đáp án Câu 6: Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chi ngân sách quan, tổ chức, đơn vị dự tốn ngân sách cấp tỉnh khơng chấp hành chế độ báo cáo kế toán, toán, báo cáo tài khác chịu trách nhiệm định theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A HĐND tỉnh B Sở Tài C UBND tỉnh D Thanh tra Tài ế ố ố https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 1/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 7: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam khố XIII thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 kỳ họp thứ: A 11 B 10 C 12 D 13 Câu 8: Đơn vị nghiệp công phải thực quy định Nhà nước mức chi, tiêu chuẩn, định mức nội dung nào? A Tiếp khách nước, cơng tác phí cơng tác nước B Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ nhà riêng điện thoại di động, chế độ cơng tác phí nước ngồi, chế độ tiếp khách nước hội thảo quốc tế Việt Nam C Xe ô tô, nhà làm việc D Chế độ cơng tác phí nước ngồi, chế độ tiếp khách nước hội thảo quốc tế Việt Nam Câu 9: Số dư quỹ dự trữ tài cấp khơng vượt q phần trăm dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A 25% B 20% C 30% D 35% Câu 10: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có: A Bảy Chương 73 Điều B Sáu Chương 74 Điều C Sáu Chương 73 Điều D Bảy Chương 74 Điều Câu 11: Dự toán ngân sách nhà nước cấp bố trí mức dự phòng chiếm tỷ lệ phần trăm tổng chi ngân sách cấp theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Từ 2% đến 5% B Từ 2% đến 3% C Từ 2% đến 4% D 5% Câu 12: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quan thông qua: A Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam B Bộ Tài nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam C Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam D Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 13: Cấp ngân sách thành lập Quỹ dự trữ tài theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 2/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true A Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã B Cấp Trung ương C Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện D Cấp Trung ương cấp Tỉnh Câu 14: Để phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị, đơn vị Hành nghiệp bổ sung thêm tài khoản cấp mấy? A Cấp B Cấp 3, cấp C Cấp 2, cấp 3, cấp D Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp Câu 15: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế: A Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 B Luật Phí lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 C Pháp lệnh kế toán thống kê ngày 10/5/1988 D Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Câu 16: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Trích 30% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 70% lại vào thu ngân sách năm sau B trích 50% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 50% lại vào thu ngân sách năm sau C trích 40% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 60% lại vào thu ngân sách năm sau D trích 70% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 30% lại vào thu ngân sách năm sau Câu 17: Theo quy định hành, đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn chi thường xun (nếu có), đơn vị trích tối thiểu % để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp? A 25% B 30% C 35% D 40% https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 3/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 18: UBND cấp phải hồn thành việc giao dự tốn ngân sách cho quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp vào thời gian theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Trước ngày 31 tháng 12 B Trước ngày 15 tháng 12 C Trước ngày 10 tháng 12 D Trước ngày 15 tháng 11 Câu 19: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, người phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán: A Người lập chứng từ kế toán người lưu trữ tài liệu kế toán B Giám đốc kế toán trưởng C Người lập, người duyệt người khác ký tên chứng từ kế toán D Kế toán trưởng kế toán viên ký tên chứng từ kế toán Câu 20: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản: A Cuối tháng B Hàng ngày C Cuối kỳ kế toán năm D Cuối kỳ kế toán quý Câu 21: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền định, báo cáo tốn ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải công khai chậm ngày kể từ ngày văn ban hành theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A 60 ngày B 30 ngày C 20 ngày D 15 ngày Câu 22: Theo quy định Điều Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chuẩn mực kế toán chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán quan sau quy định sở chuẩn mực quốc tế kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam: A Quốc hội B Kiểm toán nhà nước C Chính phủ D Bộ Tài Câu 23: Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn tốn ngân sách cấp Tỉnh theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 4/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true A Hội đồng nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân tỉnh C Sở Tài D Bộ Tài Câu 24: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành: A Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 B Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 C Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016 D Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 Câu 25: Đối với đơn vị nghiệp công theo qui định Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ, nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, khoản thu dịch vụ nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, khoản thu phí theo pháp luật phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản đâu để phản ánh? A Kho bạc Nhà nước B Ngân hàng nhà nước C Ngân hàng thương mại D Kho bạc Nhà nước ngân hàng nhà nước Câu 26: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, quan sau hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với lĩnh vực hoạt động: A Bộ Tài B UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương C Sở Tài D Kiểm tốn Nhà nước Câu 27: Cơ quan có nhiệm vụ lập toán ngân sách tỉnh Quảng Nam trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Sở Tài B Bộ Tài C Hội đồng nhân dân tỉnh D UBND tỉnh Câu 28: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm đầy đủ đơn vị kế toán là: A Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán B Quản lý, sử dụng, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán C Sử dụng lưu trữ tài liệu kế toán D Sử dụng, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 5/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 29: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? A 06/3/2015 B 06/4/2015 C 16/4/2015 D 26/4/2015 Câu 30: Theo quy định hành tài sản sau không thực xác định giá trị để giao cho đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài quản lý: A Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết tổ chức, cá nhân khác tài sản khác đơn vị B Tài sản máy móc, thiết bị; C Tài sản xe ô tô D Tài sản nhà cửa, vật kiến trúc Câu 31 : Cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực tài ngân sách trái với pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Bộ Tài C Ủy ban Thường vụ Quốc hội D Quốc hội Câu 32: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kiểm kê tài sản là: A Việc cân, đong, đo, đếm tài sản; xác nhận đánh giá giá trị tài sản, nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu sổ kế toán B Xác nhận đánh giá chất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu sổ kế toán C Xác nhận nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu sổ kế toán D Cả đáp án Câu 33: Cơ quan có thẩm quyền định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết Ngân sách Trung ương Ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chính phủ B Ủy ban Thường vụ Quốc hội C Bộ Tài D Quốc hội Câu 34: Theo quy định Luật Kế tốn số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, có quan sau có quyền tạm giữ, tịch thu niêm phong chứng từ kế toán: A Cơ quan Cơng an https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 6/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true B Thanh tra Chính phủ C Kiểm toán Nhà nước D Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Câu 35: Theo quy định Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ, quan thực chế độ tự chủ áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức? A lần B lần C Không 1,5 lần D Không 1,0 lần Câu 36: Ngân sách xã, thị trấn phân chia nguồn thu từ khoản sau theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp B Thuế môn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh C Lệ phí trước bạ nhà, đất D Tất khoản A, B, C Câu 37: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chữ ký chứng từ kế toán người sau ký: A Giám đốc kế toán trưởng B Kế toán trưởng thủ quỹ C Người có thẩm quyền người ủy quyền ký D Người có thẩm quyền người nhận tiền Câu 38: Cơ quan chủ trì phối hợp với quan liên quan giúp UBND tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách, lập toán ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Sở Tài B Kho bạc Nhà nước C Sở Kế hoạch & Đầu tư D Cục Thuế Câu 39: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, nội dung chủ yếu đầy đủ chứng từ kế toán là: A Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi số chữ; B Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số chứng từ kế toán; https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 7/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true C Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi số chữ; D Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền Câu 40: Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A 05 năm B 01 năm C 03 năm D 04 năm Câu 41: Cơ quan có thẩm quyền định ngun tắc, tiêu chí định mức phân bổ ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Sở Tài C UBND tỉnh D Bộ Tài Câu 42: Theo quy định hành Bộ trưởng Bộ Tài định điều chuyển tài sản nhà nước trường hợp sau đây: A Tài sản nhà nước giao quản lý, sử dụng khơng có nhu cầu sử dụng thường xuyên B Tài sản nhà nước trang bị cho quan nhà nước, cá nhân không tiêu chuẩn, định mức C Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê sử dụng để thực hoạt động kinh doanh khác D Giữa Bộ, quan trung ương theo đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan trung ương có liên quan Câu 43 : Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Tài liệu, số liệu kế toán là: A Cơ sở để xây dựng xét duyệt kế hoạch B Cơ sở để xây dựng dự toán, toán C Cơ sở để xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật D Cả đáp án Câu 44: Cơ quan có thẩm quyền định thu phí, lệ phí khoản đóng góp nhân dân theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Sở Tài C UBND tỉnh D Bộ Tài Câu 45: Theo quy định hành Bộ trưởng Bộ Tài định thu hồi loại tài sản nhà nước sau đây: ắ ề ấ https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 8/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true A Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất) quan nhà nước thuộc trung ương quản lý B Tài sản nhà nước trang bị cho quan nhà nước, cá nhân không tiêu chuẩn, định mức C Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê sử dụng để thực hoạt động kinh doanh khác D Cả A, B, C Câu 46: Theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, đơn vị nghiệp công tự bảo đảm phần chi thường xuyên, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn chi hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị sử dụng: Trích tối thiểu để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp? A 10% B 15% C 20% D 25% Câu 47: Khoản chi không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chi dự trữ quốc gia B Chi đầu tư phát triển C Chi bổ sung quỹ dự trữ tài địa phương D Chi nghiệp bảo vệ môi trường Câu 48: Theo quy định Điều Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế tốn có nhiệm vụ: A Thu thập số liệu kế tốn nội dung cơng việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn B Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán C Thu thập, xử lý thơng tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán D Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc kế toán Câu 49: Theo quy định hành tài sản sau không thực xác định giá trị để giao cho đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài quản lý: A Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết tổ chức, cá nhân khác tài sản khác đơn vị; B Tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ lý, đơn vị có trách nhiệm xử lý theo chế độ hành Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị mà đơn vị chưa kịp xử lý đơn vị có trách nhiệm tiếp tục bảo quản báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật ế https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 9/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true quản lý, sử dụng tài sản nhà nước định xử lý giao trách nhiệm tổ chức xử lý; C Phần diện tích nhà, đất đơn vị bố trí làm nhà cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có nhà, đất để quản lý, xử lý theo quy định pháp luật hành D Cả A, B, C Câu 50: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán nào: A Phải thu thập, phản ánh khách quan nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh B Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh C Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh D Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán Câu 51: Cơ quan có thẩm quyền định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách ngành, lĩnh vực theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Bộ Tài C Ủy ban Thường vụ Quốc hội D Quốc hội Câu 52: Phạm vi điều chỉnh Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ? A Đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề B Đơn vị quản lý nhà nước C Đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực: Y tế; văn hóa, thể thao du lịch D Đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao du lịch; thơng tin truyền thơng báo chí; khoa học công nghệ; nghiệp kinh tế nghiệp khác Câu 53: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, hành vi đầy đủ bị nghiêm cấm người làm công tác kế toán: A Giả mạo, khai man tài liệu kế toán B Giả mạo, khai man thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán tài liệu kế toán khác C Giả mạo, khai man thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế tốn tài liệu kế toán khác https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 10/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true D Giả mạo, khai man thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế tốn Câu 54: Khoản chi khơng thuộc khoản chi thường xuyên theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chi đảm bảo xã hội B Chi nghiệp khoa học công nghệ C Chi nghiệp bảo vệ môi trường D Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Câu 55: Theo quy định hành chi phí sau chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản nhà nước: A Chi phí chạy thử B Chi phí đăng ký tài sản (nếu có) C Chi phí tổ chức bán đấu giá D Cả A, B, C Câu 56: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ kế toán gồm: A Kỳ kế toán năm B Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý C Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng D Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng Câu 57: Cơ quan có nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước quỹ khác Nhà nước theo quy định pháp luật theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Ủy ban Thường vụ Quốc hội C Bộ Tài D Quốc hội Câu 58: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quan sau quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đơn vị tính sử dụng kế tốn? A Sở Tài B UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương C Bộ Tài D Chính phủ Câu 59: Theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, đơn vị nghiệp công giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ổn định thời gian năm? A năm B năm C năm D năm https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 11/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 60: Quốc hội xem xét, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước vào thời gian theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chậm 12 tháng sau kết thúc năm ngân sách B Chậm 18 tháng sau kết thúc năm ngân sách C Chậm tháng sau kết thúc năm ngân sách D Chậm 14 tháng sau kết thúc năm ngân sách Câu 61: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán đơn vị kế tốn gồm: A Kế tốn tài kế tốn thương mại B Kế tốn tài kế tốn sản xuất kinh doanh C Kế tốn tài kế tốn quản trị D Kế tốn tài kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết Câu 62: Theo quy định, kinh phí thực Chương trình mục tiêu quốc gia kinh phí: ? A Thực chế độ tự chủ B Không thực chế độ tự chủ C Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ kinh phí thực chế độ tự chủ D Cả ba phương án sai Câu 63: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phép kinh doanh dịch vụ kế tốn: A Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh B Có vốn kinh doanh 01 tỷ đồng C Chủ hộ có trình độ đại học chun ngành tài – kế tốn D Tất người hộ có trình độ kế toán từ đại học trở lên Câu 64: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập theo loại hình sau đây: A Cơng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; B Công ty hợp danh; C Doanh nghiệp tư nhân; D Cả đáp án Câu 65: Theo quy định Luật ngân sách nhà nước hành, báo cáo dự tốn ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền định, báo cáo toán ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải công khai chậm ngày kể từ ngày văn ban hành ? A 60 ngày https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 12/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true B 30 ngày C 20 ngày D 15 ngày Câu 66: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản: A Cuối tháng B Hàng ngày C Cuối kỳ kế toán năm D Cuối kỳ kế toán quý Câu 67: Theo quy định hành quan nhà nước thuê trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động trường hợp sau đây: A Chưa có tài sản thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực nhiệm vụ giao; B Tài sản đầu tư xây dựng, mua sắm tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước C Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản D Việc thuê trụ sở làm việc có hiệu việc đầu tư xây dựng, mua sắm Câu 68: Theo quy định Luật NSNN hành, nhiệm vụ chi không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã? A Chi nghiên cứu khoa học công nghệ B Chi nghiệp đảm bảo xã hội C Chi nghiệp phát truyền hình D Chi nghiệp kinh tế Câu 69: Thời gian chỉnh lý toán ngân sách nhà nước kết thúc vào thời điểm theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A 31 tháng 01 năm sau B 31 tháng năm sau C 31 tháng 12 D 31 tháng năm sau Câu 70: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quan sau chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước kế tốn: A Sở Tài B UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương C Bộ Tài D Tất Bộ thuộc Chính phủ https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 13/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 71: Dự toán chi ngân sách nhà nước Lĩnh vực sau phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật có liên quan theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Lĩnh vực giáo dục – đào tạo B Lĩnh vực dạy nghề C Lĩnh vực Khoa học Công nghệ D Cả phương án Câu 72: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán: A Người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán B Kế toán trưởng đơn vị kế toán C Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh D Văn thư đơn vị kế toán Câu 73: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm kết thúc cơng việc kế tốn, Tài liệu kế tốn phải đưa vào lưu trữ thời hạn: A 03 tháng B 06 tháng C 09 tháng D 12 tháng Câu 74: Quy định thời gian UBND gửi báo cáo toán ngân sách đến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chậm 05 ngày làm họp năm sau HĐND B Chậm 03 ngày làm họp năm sau HĐND C Chậm 15 ngày làm họp năm sau HĐND D Chậm 10 ngày làm họp năm sau HĐND việc trước ngày khai mạc kỳ việc trước ngày khai mạc kỳ việc trước ngày khai mạc kỳ việc trước ngày khai mạc kỳ Câu 75: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, quan quy định cụ thể loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ , nơi lưu trữ thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ A Quốc hội B Kiểm toán Nhà nước C Chính phủ D Bộ Tài Câu 76: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn tài liệu kế toán: A Dùng cho quản lý, điều hành đơn vị kế toán https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 14/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true năm B Sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế tốn lập báo cáo tài C Có ý nghĩa quan trọng kinh tế, an ninh, quốc phòng D Có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng kinh tế, an ninh, quốc phòng Câu 77: Cơ quan có thẩm quyền định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Sở Tài B Bộ Tài C Hội đồng nhân dân tỉnh D UBND tỉnh Câu 78: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, phát tài liệu kế toán bị bị hủy hoại, đơn vị kế tốn phải thực cơng việc sau đây: A Kiểm tra, xác định lập biên nguyên nhân tài liệu kế toán bị bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan quan tra B Kiểm tra, xác định lập biên số lượng, trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan quan Cơng an C Kiểm tra, xác định lập biên số lượng, trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan quan nhà nước có thẩm quyền D Kiểm tra, xác định lập biên số lượng, trạng, nguyên nhân tài liệu kế tốn bị bị hủy hoại; thơng báo cho quan nhà nước có thẩm quyền Câu 79: Theo quy định hành, đơn vị có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm? A Một hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm B Hai hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Ba hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm D Bốn hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm Câu 80: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Đơn vị kế toán bị chia thành đơn vị kế toán phải thực hiện: A Khóa sổ kế tốn, kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài B Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tốn, lập báo cáo tài C Khóa sổ kế toán, xác định nợ chưa toán, lập báo cáo tài D Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa tốn, lập báo cáo tài https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 15/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 81: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quan sau phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý nhà nước kế tốn địa phương A Sở Tài B UBND cấp tỉnh C UBND cấp huyện D Các Sở, ban ngành cấp tỉnh Câu 82: Theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ, đơn vị nghiệp công Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, hàng năm, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị sử dụng trích tối thiểu % để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp? A 5% B 10% C 15% D 20% Câu 83: UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm tốn nhà nước báo cáo tốn ngân sách địa phương thời gian theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Trước 01 tháng 10 năm sau B Trước 01 tháng 12 năm sau C Trước 01 tháng năm sau D Trước 01 tháng năm sau Câu 84: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành đơn vị kế toán phải thực hiện: A Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa toán cho đơn vị kế toán B Bàn giao chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa toán cho đơn vị kế toán C Bàn giao sổ, chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa toán cho đơn vị kế tốn D Bàn giao tồn báo cáo tài liên quan đến tài sản, nợ chưa toán cho đơn vị kế toán Câu 85: Cơ quan có thẩm quyền kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định pháp luật theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Bộ Tài C Ủy ban Thường vụ Quốc hội D Quốc hội https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 16/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 86: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị hợp thành đơn vị kế tốn đơn vị kế toán bị hợp phải thực hiện: A Bàn giao tồn tài liệu kế tốn cho đơn vị kế tốn hợp B Bàn giao tồn chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán hợp C Bàn giao tồn chứng từ, sổ kế tốn cho đơn vị kế tốn hợp D Bàn giao tồn chứng từ, sổ kế tốn, báo cáo tài cho đơn vị kế toán hợp Câu 87: Theo quy định hành đơn vị giao thực việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có quyền nghĩa vụ sau đây: A Tài sản đầu tư xây dựng, mua sắm tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước B Thực việc mua sắm tài sản theo quy định pháp luật đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước; C Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản D Thực nghĩa vụ tài với Nhà nước theo quy định pháp luật Câu 88: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài khoản kế toán dùng để: A Phản ánh vào sổ kế tốn lập Báo cáo tài B Hạch toán kế toán nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh C Phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế D Phân loại nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Câu 89: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện: A Bàn giao toàn chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập B Bàn giao toàn sổ, chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập C Bàn giao tồn báo cáo tài cho đơn vị kế tốn nhận sáp nhập D Bàn giao tồn tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập Câu 90 : Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn toán ngân sách cấp huyện theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Hội đồng nhân dân huyện B UBND huyện C Hội đồng nhân dân tỉnh D UBND tỉnh https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 17/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true Câu 91: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán: A Tổ chức tra kế toán nội đơn vị thực tra kế toán đơn vị cấp B Tổ chức kiểm tra kế toánvà thực kiểm tra kế toán nội đơn vị C Tổ chức kiểm tra kế toán thực kiểm tra kế toán đơn vị cấp D Tổ chức kiểm tra kế toán nội đơn vị thực kiểm tra kế toán đơn vị cấp Câu 92: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán trưởng là: A Người đứng đầu máy kế toán đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo tốn năm thực cơng tác kế tốn đơn vị kế toán B Người đứng đầu máy kế tốn đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực cơng tác kế tốn đơn vị kế tốn C Người đứng đầu máy kế tốn có nhiệm vụ tổ chức thực cơng tác kế tốn D Người đứng đầu máy kế toán đơn vị có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc thực cơng tác kế tốn đơn vị kế tốn Câu 93: Cơ quan định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Bộ Tài C Ủy ban Thường vụ Quốc hội D Quốc hội Câu 94: Theo quy định Luật Kế tốn số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Những người khơng đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm: A Vợ, chồng, con, em, cháu cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Cơng an nhân dân B Vợ, chồng cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Cơng an nhân dân C Vợ, chồng, cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân, viên chức quốc phòng, Cơng an nhân dân D Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Cơng an nhân dân Câu 95: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Người làm kế tốn phải có tiêu chuẩn sau đây: A Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 18/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true B Trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; C Có trình độ chun mơn, nghiệp vụ kế toán D Cả đáp án Câu 96: Năm ngân sách bắt đầu kết thúc vào thời gian theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Bắt đầu từ ngày 01 tháng năm kết thúc vào cuối ngày 31/3 năm B Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch C Bắt đầu từ ngày 01 tháng năm kết thúc vào cuối ngày 30 tháng năm D Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm âm lịch Câu 97: Thẩm quyền định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chính phủ B Hội đồng nhân dân cấp tỉnh C Ủy ban nhân dân tỉnh D Sở Tài Câu 98: Dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để chi nội dung theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chi phòng, chống khắc phục hạu thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói B Nhiệm vụ quốc phòng an ninh C Các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp mà chưa dự tốn D Cả trường hợp Câu 99: Theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, mức sử dụng quỹ dự trữ tài năm tối đa bao nhiêu? A 70% B 50% C 30% D 20% Câu 100: Cơ quan chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước cộng đồng theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 19/20 28/5/2019 https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true ngày 25/6/2015? A Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp B HĐND cấp C Quốc hội D Chính phủ https://docs.google.com/document/d/1lFE285m9j4HG3WFi0zhVekzmeIoN8AWzoZIJhfm61AU/pub?embedded=true 20/20 ... tài B Hạch tốn kế tốn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh C Phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế D Phân loại nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Câu 89: Theo quy định... lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi số chữ; D Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài ghi số; tổng số tiền chứng... toán hợp B Bàn giao tồn chứng từ kế tốn cho đơn vị kế tốn hợp C Bàn giao tồn chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị kế tốn hợp D Bàn giao tồn chứng từ, sổ kế tốn, báo cáo tài cho đơn vị kế toán hợp Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu trắc nghiệm tổng hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành(có đáp án), 100 câu trắc nghiệm tổng hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành(có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn