TRẮC NGHIỆM ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO + ĐÁP ÁN

20 89 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 11:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA: ĐIỆN TỬ Biểu mẫu 3b BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Tên học phần: Đo lường điện thiết bị đo Mã học phần: 1162130 Số ĐVHT: Trình độ đào tạo: Đại học quy A – NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Khái niệm đo lường − Phương trình thể trình đo lườngĐộ nhạy thiết bị đo − Phân loại đại lượng đo − Đơn vị đo − Chuẩn hóa đo lường − Sai số phép đo: nguyên nhân sai số, phân loại sai số, cách tính sai số − Các cơng thức tính sai số: tuyệt đối, tương đối, cấp xác − Tính ổn định độ tin cậy thiết bị đo Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi đáp án Đại lượng điện thụ động đại lượng điện trạng thái bình thường: A/ Có mang lượng điện B/ Khơng mang lượng điện C/ Có dòng điện D/ Có điện áp Đại lượng điện tác động đại lượng điện trạng thái bình thường: A/ Có mang lượng điện B/ Khơng mang lượng điện C/ Có dòng điện D/ Có điện áp Trong đo lường, sai số hệ thống thường gây bởi: A/ Người thực phép đo B/ Dụng cụ đo C/ Đại lượng cần đo D/ Môi trường Trong đo lường, sai số ngẫu nhiên thường gây bởi: A/ Người thực phép đo B/ Môi trường C/ Đại lượng cần đo D/ Tất Nếu thiết bị đo có cấp xác, phép đo trực tiếp có sai số: A/ Lớn phép đo gián tiếp B/ Nhỏ phép đo gián tiếp C/ Bằng với phép đo gián tiếp D/ Tất sai Để giảm nhỏ sai số hệ thống thường dùng phương pháp: Đáp án (trọng số điểm) B (0.2) A (0.2) B (0.2) D (0.2) A (0.2) B 10 11 12 13 14 15 16 17 A/ Cải tiến phương pháp đo B/ Kiểm định thiết bị đo thường xuyên C/ Thực phép đo nhiều lần D/ Khắc phục môi trường Để giảm nhỏ sai số ngẫu nhiên thường dùng phương pháp: A/ Kiểm định thiết bị đo thường xuyên B/ Thực phép đo nhiều lần C/ Cải tiến phương pháp đo D/ Tất sai Sai số tuyệt đối là: A/ Hiệu số giá trị thực với giá trị đo B/ Hiệu số giá trị thực với giá trị định mức C/ Tỉ số giá trị thực với giá trị đo D/ Tỉ số giá trị thực với giá trị định mức Sai số tương đối là: A/ Tỉ số giá trị đo với giá trị định mức B/ Tỉ số sai số tuyệt giá trị định mức C/ Tỉ số sai số tuyệt giá trị thực D/ Tỉ số sai số tuyệt giá trị đo Cấp xác thiết bị đo là: A/ Sai số giới hạn tính theo giá trị đo B/ Sai số giới hạn tính theo giá trị định mức thiết bị đo C/ Sai số giới hạn tính theo giá trị trung bình cộng số đo D/ Sai số giới hạn tính theo giá trị thực đại lượng cần đo Việc chuẩn hoá thiết bị đo thường xác định theo: A/ cấp B/ cấp C/ cấp D/ cấp Một vơn kế có giới hạn đo 250V, dùng vôn kế đo điện áp 200V vơn kế 210V Sai số tương đối phép đo là: A/ 5% B/ 4,7% C/ 4% D/ 10V Một vơn kế có sai số tầm đo ±1% tầm đo 300V, giới hạn sai số 120V là: A/ 5% B/ 2,5% C/ 10% D/ 1% Ưu điểm mạch điện tử đo lường là: A/ Độ nhạy thích hợp, độ tin cậy cao B/ Tiêu thụ lượng ít, tốc độ đáp ứng nhanh C/ Độ linh hoạt cao, dễ tương thích truyền tín hiệu D/ Tất Một thiết bị đođộ nhạy lớn sai số thiết bị đo gây ra: A/ Càng bé B/ Càng lớn C/ Tùy thuộc phương pháp đo D/ Không thay đổi Độ tin cậy thiết bị đo phụ thuộc vào: A/ Độ phức tạp thiết bị đo B/ Chất lượng linh kiện cấu thành thiết bị đo C/ Tính ổn định D/ Tất Một ampere kế có giới hạn đo 30A, cấp xác 1%, đo đồng hồ (0.2) B (0.2) A (0.2) C (0.2) B (0.2) C (0.2) A (0.2) B (0.2) D (0.2) A (0.2) D (0.2) A 10A giá trị thực dòng điện cần đo là: A/ 9,7÷10,3 A B/ 9÷11 A C/ 9,3÷10,3 A D/ 9,7÷10,7 A (0.2) Chương 2: CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ CƠ ĐIỆN Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Cấu tạo loại cấu thị điện: cấu từ điện, cấu điện từ, cấu điện động − Nguyên lý làm việc cấu − Các đặc tính loại cấu − Ứng dụng cấu từ điện, điện từ, điện động Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương2 TT 10 Câu hỏi đáp án Cơ cấu thị từ điện hoạt động dòng: A/ Một chiều B/ Xoay chiều C/ Dạng D/ Tất Cơ cấu thị điện từ hoạt động dòng: A/ Một chiều B/ Xoay chiều C/ Không đổi D/ Cả chiều xoay chiều Cơ cấu thị điện động hoạt động dòng: A/ Một chiều B/ Xoay chiều C/ Thay đổi D/ Cả chiều xoay chiều Cơ cấu thị hoạt động dòng xoay chiều: A/ Từ điện, điện từ B/ Từ điện, điện động C/ Điện từ, điện động D/ Tất Quan hệ ngõ vào cấu thị điện động hàm: A/ Tuyến tính B/ Phi tuyến C/ Parabol D/ Tất sai Quan hệ ngõ vào cấu thị điện từ hàm: A/ Tuyến tính B/ Phi tuyến C/ Bất kỳ D/ Tất Đối với cấu từ điện, dòng điện ngõ vào tăng gấp đơi góc quay: A/ Giảm ½ B/ Tăng gấp đơi C/ Tăng lần D/ Giảm ¼ Đối với cấu điện từ, dòng điện ngõ vào tăng gấp đơi góc quay: A/ Giảm ½ B/ Tăng gấp đơi C/ Tăng lần D/ Giảm ¼ Độ nhạy điện áp (SV) cấu từ điện xác định từ độ nhạy dòng điện (SI) theo cơng thức: A/ SV = SI.Rm B/ SV = SI /Rm C/ SV =Rm /SI D/ Tất sai Ưu điểm cấu thị từ điện là: Đáp án (trọng số điểm) A (0.2) D (0.2) D (0.2) C (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) C (0.2) B (0.2) D 11 12 13 14 15 16 A/ Ít bị ảnh hưởng từ trường nhiễu bên B/ Độ xác cao, cơng suất tiêu thụ bé C/ Thang đo chia D/ Tất Nhược điểm cấu thị từ điện là: A/ Khả chịu tải B/ Chỉ sử dụng dòng chiều C/ Dễ hư hỏng D/ Tất Ưu điểm cấu thị điện từ là: A/ Chịu tải cao, dễ chế tạo B/ Tiêu thụ cơng suất bé, độ xác cao C/ Ảnh hưởng từ trường bên bé D/ Tất sai Nhược điểm cấu thị điện từ là: A/ Tiêu thụ công suất lớn B/ Ảnh hưởng từ trường bên lớn C/ Kém xác, thang đo khơng D/ Tất Ưu điểm cấu thị điện động là: A/ Có độ xác cao B/ Ảnh hưởng từ trường bên bé C/ Độ nhạy cao D/ Tiêu thụ công suất bé Nhược điểm cấu thị điện động là: A/ Tiêu thụ công suất lớn, độ nhạy thấp B/ Ảnh hưởng từ trường bên ngồi lớn C/ Thang đo khơng D/ Tất Đối với cấu cảm ứng, để moment quay đạt giá trị cực đại góc lệch pha hai từ thơng là: A/ 00 B/ 450 C/ 900 D/ 600 (0.2) D (0.2) A (0.2) D (0.2) A (0.2) D (0.2) C (0.2) Chương 3: ĐO DÒNG ĐIỆN ĐIỆN ÁP Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Nguyên lý đo dòng điện điện áp − Các phương pháp đo dòng điện điện áp − Các cách mở rộng tầm đo đo dòng điện điện áp − Ảnh hưởng nội trở ampere volt sai số phép đo − Cách đo dòng điện điện áp trị số lớn − Độ nhạy điện áp DC AC − Các phương pháp giải tốn để tính: điện trở Shunt, điện trở tầm đo, tầm đo dòng, tầm đo áp, sai số phép đo Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương3 TT Câu hỏi đáp án Nguyên lý đo dòng điện là: A/ Mắc cấu thị nối tiếp với mạch B/ Mắc ampere kế nối tiếp với nhánh cần đo C/ Dùng điện trở Shunt D/ Tất sai Mở rộng tầm đo dòng điện cho ampere kế DC dùng A/ Điện trở shunt mắc song song với cuộn dây di động (cơ cấu điện động) B/ Thay đổi đường kính dây (cơ cấu điện từ) C/ Dùng điện trở Shunt (cơ cấu từ điện) D/ Tất Mở rộng tầm đo dòng điện cho ampere kế AC dùng A/ Điện trở shunt mắc song song với cuộn dây di động (cơ cấu điện động) B/ Thay đổi đường kính dây (cơ cấu điện từ) C/ Dùng điện trở Shunt (cơ cấu từ điện) D/ Tất Mở rộng tầm đo dòng điện cho ampere kế điện tử dùng A/ Dùng điện trở Shunt (cơ cấu từ điện) B/ Điện trở chuyển thành áp C/ Thay đổi hệ số khuếch đại D/ Tất sai Nguyên lý đo dòng DC ampere kế điện tử là: A/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện áp B/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện trở C/ Cho dòng điện cần đo vào mạch đo D/ Dùng điện trở Shunt Khi đo dòng điện xoay chiều có trị số lớn, thường kết hợp: A/ Biến dòng + cấu điện từ B/ Biến dòng + cấu từ điện + chỉnh lưu C/ Biến dòng + cấu điện động D/ Tất Quy tắc an toàn sử dụng biến dòng kết hợp với ampere kế xoay chiều là: A/ Nối đất cuộn dây thứ cấp biến dòng B/ Không để hở mạch cuộn dây sơ cấp có dòng vào thứ cấp C/ Khơng để hở mạch cuộn dây thứ cấp có dòng vào sơ cấp D/ Tất sai Số vòng dây sơ cấp cấu tạo ampere kẹp A/ vòng B/ 10 vòng C/ Tuỳ loại ampere kẹp D/ Tuỳ thuộc vào giới hạn đo ampere kẹp Nội trở ampere kế A/ Thay đổi theo tầm đo B/ Thay đổi theo dạng tín hiệu C/ Khơng thay đổi theo tầm đo D/ Thay đổi theo giá trị dòng điện cần đo Đáp án (trọng số điểm) B (0.2) D (0.2) D (0.2) B (0.2) A (0.2) D (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đo dòng điện dùng phương pháp biến đổi nhiệt có ưu điểm: A/ Khơng phụ thuộc vào dạng tín hiệu tần số B/ Không phụ thuộc vào thay đổi nhiệt độ môi trường C/ Không phụ thuộc vào gia tăng nhiệt lượng D/ Tất Cơ cấu từ điện có Ifs = 100µA, Rm= 1KΩ, dùng cấu để đo dòng điện có cường độ 1mA phải dùng điện trở Shunt có trị số: A/ 1/9KΩ B/ 9Ω C/ 90Ω D/ 9KΩ Khi đo dòng điện, nội trở ampere kế nhỏ so với điện trở tải sai số ảnh hưởng ampere kế: A/ Đáng kể B/ Khơng đáng kể C/ Còn phụ thuộc vào độ lớn dòng điện cần đo D/ Tuỳ theo cấu thị Một cấu từ điện chịu dòng điện có cường độ 1mA, dùng cấu kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ để đo dòng điện xoay chiều dòng điện đo là: A/ 1mA B/ 2,22mA C/ 1,11mA D/ 1,4mA Điện áp hai đầu cấu từ điện có Ifs = 100µA, Rm= 1KΩ kim lệch ½ thang đo là: A/ 100mV B/ 200mV C/ 50mV D/ 300mV Cơ cấu từ điệnđộ nhạy 20KΩ/V, kim lệch ¼ độ lệch tối đa dòng điện qua cấu A/ 25µA B/ 12,5µA C/ 50µA D/ 100µA Để đo dòng điện xoay chiều dùng cấu: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để đo điện áp xoay chiều dùng cấu…………kết hợp với điện trở hạn dòng: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để đo điện áp chiều dùng cấu…………kết hợp với điện trở hạn dòng: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để mở rộng tầm đo thang đo điện áp cách mắc điện trở: A/ Nối tiếp với cấu thị B/ Song song với cấu thị C/ Cả nối tiếp song song D/ Tất sai Độ nhạy vôn kế: A/ Không thay đổi theo dạng tín hiệu B/ Khơng thay đổi theo tầm đo A (0.2) A (0.2) B (0.2) B (0.2) C (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) D (0.2) A (0.2) B (0.2) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C/ Thay đổi theo tầm đo D/ Thay đổi theo dạng tín hiệu Nội trở vôn kế thị kim: A/ Thay đổi theo dạng tín hiệu B/ Thay đổi theo tầm đo C/ Khơng thay đổi theo dạng tín hiệu D/ Khơng thay đổi theo tầm đo Khi đo điện áp, nội trở vôn kế: A/ Không ảnh hưởng đến sai số phép đo B/ Ảnh hưởng nhiều đến sai số phép đo C/ Ảnh hưởng đến sai số phép đo D/ Có ảnh hưởng đến sai số phép đo Một vơn kế có độ nhạy AC 9KΩ/V, vơn kế dùng mạch chỉnh lưu bán kỳ độ nhạy DC vôn kế là: A/ 10KΩ/V B/ 20KΩ/V C/ 5KΩ/V D/ 40KΩ/V Một vơn kế AC có độ nhạy 9KΩ/V, nội trở vơn kế tầm đo 50V là: A/ 180Ω B/ 450KΩ C/ 5,5KΩ D/ 4,5KΩ Cùng cấu, tầm đo, tổng trở vào vào vôn kế AC sẽ: A/ Lớn tổng trở vào vôn kế DC B/ Nhỏ tổng trở vào vôn kế DC C/ Bằng tổng trở vào vôn kế DC D/ Tất sai Khuyết điểm vôn kế AC dùng diode chỉnh lưu là: A/ Phụ thuộc vào dạng tín hiệu B/ Tần số cao có ảnh hưởng đến tổng trở C/ Tần số cao có ảnh hưởng đến điện dung ký sinh diode D/ Tất Ưu điểm vơn kế có biến đổi nhiệt là: A/ Khơng phụ thuộc vào dạng tần số tín hiệu B/ Không gây sai số nội trở vôn kế C/ Tổng trở vào không thay đổi theo tầm đo D/ Tất Nguồn pin đồng hồ VOM kim dùng để: A/ Đo đại lượng điện thụ động B/ Đo đại lượng điện tác động C/ Đo điện trở D/ Đo điện dung tụ điện Đo điện áp DC phương pháp biến trở vì: A/ Có sai số nhỏ B/ Không bị ảnh hưởng nội trở nguồn điện áp đo C/ Dùng vơn kế khơng xác D/ Khơng phụ thuộc vào dạng tín hiệu Mở rộng tầm đo điện áp cho vôn kế DC AC dùng: A/ Điện trở nối tiếp B/ Biến áp đo lường (biến điện áp) C/ Thay đổi số vòng dây (cơ cấu điện từ) D/ Tất B (0.2) D (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) D (0.2) A (0.2) A (0.2) B (0.2) D (0.2) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đo điện áp nhỏ (mv µV) DC dùng phương pháp chopper vì: A/ Có xác cao B/ Cần có hệ số khuếch đại lớn C/ Không bị phụ thuộc điện áp phân cực DC mạch khuếch đại D/ Tất sai Mở rộng tầm đo điện áp cho vôn kế điện tử DC AC dùng: A/ Điện trở nối tiếp (cơ cấu từ điện) B/ Điện trở phân áp ngõ vào mạch khuếch đại C/ Thay đổi hệ số khuếch đại D/ Thay đổi số vòng dây Mạch khuếch đại thuật toán dùng đo điện áp phải có: A/ Ngõ vào vi sai có khả tốt B/ Độ ổn định cho hệ số khuếch đại thay đổi nhiệt độ C/ Hệ số khuếch đại phải có độ tuyến tính cao D/ Tất Hệ số dạng sóng tỉ số giữa: A/ Trị hiệu dụng/ trị chỉnh lưu trung bình B/ Trị hiệu dụng/ trị đỉnh C/ Trị chỉnh lưu trung bình / trị hiệu dụng D/ Trị đỉnh / trị hiệu dụng Hệ số đỉnh tỉ số giữa: A/ Trị hiệu dụng/ trị chỉnh lưu trung bình B/ Trị hiệu dụng/ trị đỉnh C/ Trị chỉnh lưu trung bình / trị hiệu dụng D/ Trị đỉnh / trị hiệu dụng Khi đo điện áp, nội trở vơn kế lớn sai số phép đo: A/ Càng lớn B/ Càng nhỏ C/ Không thay đổi D/ Tuỳ thuộc vào giá trị điện áp cần đo Cơ cấu từ điện có Ifs = 100µA, Rm= 1KΩ, để cấu trở thành vơn kế có tầm đo 100V điện trở tầm đo là: A/ 99KΩ B/ 999KΩ C/ 9999KΩ D/ 9KΩ Một cấu từ điện có Ifs = 100µA, Rm= 1KΩ, trở thành vơn kế có tầm đo 100V độ nhạy điện áp chiều vôn kế là: A/ 1KΩ/V B/ 10KΩ/V C/ 100KΩ/V D/ 1000KΩ/V Hai vôn kế A B có tầm đo, có độ nhạy SA>SB , hai vôn kế đặt vào đo nguồn điện áp vơn kế có nội trở gây sai số phép đo lớn: A/ Vôn kế A B/ Vơn kế B C/ Cả hai vơn kế có sai số D/ Cả hai vôn kế không gây sai số Một cấu từ điện có Ifs = 100µA, Rm= 1KΩ kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kỳ để trở thành vôn kế AC, độ nhạy AC DC vôn kế là: B (0.2) B (0.2) D (0.2) A (0.2) D (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) A/ SAC =450Ω/V ; SDC =1KΩ/V B/ SAC =900Ω/V ; SDC =1KΩ/V C/ SAC =1KΩ/V ; SDC =450Ω/V D/ SAC =450KΩ/V ; SDC =900Ω/V Chương 4: ĐO ĐIỆN TRỞ – ĐIỆN DUNG – ĐIỆN CẢM Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Các phương pháp đo điện trở: dùng volt kế ampere kế, dùng Ohm kế, cầu cân không cân bằng, dùng Mêgaohm kế, mạch khuếch đại thuật toán − Các phương pháp đo điện trở đất, điện trở cách điện − Các phương pháp đo điện dung điện cảm: dùng volt kế ampere kế, dùng cầu đo tổng trở cân Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi đáp án Khi đo điện trở dùng vôn kế ampere kế dạng mắc trước (rẽ ngắn) sai số phép đo chủ yếu A/ Nội trở ampere kế B/ Nội trở vôn kế C/ Nguồn cung cấp D/ Tất Khi đo điện trở dùng vôn kế ampere kế dạng mắc sau (rẽ dài) sai số phép đo chủ yếu A/ Nội trở ampere kế B/ Nội trở vôn kế C/ Nguồn cung cấp D/ Tất Khi đo điện trở dùng vôn kế ampere kế , điện trở cần đo có trị số lớn thực cách mắc: A/ Trước B/ Sau C / Cả A B D/ Cả A B sai Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh dòng sai số phép đo phụ thuộc vào: A/ Nội trở ampere kế B/ Nội trở vơn kế C/ Dòng điện mạch D/ Điện áp nguồn Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh áp sai số phép đo phụ thuộc vào: A/ Nội trở ampere kế B/ Nội trở vôn kế C/ Dòng điện mạch D/ Điện áp nguồn Khi đo điện trở dùng ohm kế nối tiếp, điện trở cần đo tăng lần góc quay: A/ Tăng lần B/ Giảm gần lần C/ Tăng D/ Tất sai Thang đo ohm kế nối tiếp thường chia không do: A/ Nguồn cung cấp giảm sử dụng B/ Quan hệ điện trở cần đo góc quay hàm tuyến tính Đáp án (trọng số điểm) A (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) B (0.2) B (0.2) C (0.2) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C/ Quan hệ điện trở cần đo góc quay hàm phi tuyến D/ Tất sai Trong ohm kế nối tiếp, thay đổi tầm đo dòng điện qua cấu thị: A/ Thay đổi B/ Không đổi C/ Đạt giá trị cực đại D/ Tất sai Thang đo ohm kế song song thường: A/ Chia B/ Chia không C/ Tuỳ thuộc vào quan hệ điện trở cần đo góc quay D/ Tất sai Khi đo điện trở dùng ohm kế song song, điện trở cần đo tăng lần góc quay: A/ Tăng lần B/ Giảm lần C/ Tăng D/ Tất sai Ưu điểm phương pháp đo điện trở dùng cầu cân là: A/ Dãy đo rộng B/ Độ xác cao C/ Tốc độ đo cao D/ Giá thành thấp Điều kiện cân cầu Wheatstone đo điện trở là: A/ Tích điện trở nhánh đối B/ Tích điện trở nhánh kề C/ Dòng điện qua điện kế khác D/ Tất sai Điều kiện cân cầu Kelvin đo điện trở là: A/ Tích điện trở nhánh đối B/ Tích điện trở nhánh kề C/ Dòng điện qua điện kế D/ Tất sai Trị số điện trở đo phương pháp dùng cầu cân bằng: A/ Khơng phụ thuộc vào nguồn B/ Có độ xác cao C/ Chỉ phụ thuộc vào điện trở mẫu D/ Tất Điện kế cầu đo dùng để: A/ Đọc trị số điện trở cần đo B/ Xác định dòng điện qua cầu C/ Xác định cầu cân hay chưa D/ Tất sai Trong cầu Kelvin thường dùng điện trở đầu để: A/ Tránh xuất hiệu ứng nhiệt điện B/ Có độ xác cao C/ Cả A B D/ Cả A B sai Khi đo điện trở lớn, vòng bảo vệ dùng với mục đích: A/ Loại bỏ dòng điện rò rỉ bề mặt B/ Loại bỏ điện cảm rò rỉ bề mặt C/ Loại bỏ điện áp rò rỉ bề mặt D/ Tất sai Trong Megohm kế chuyên dùng dạng kim, Rx có trị số góc B (0.2) B (0.2) A (0.2) B (0.2) D (0.2) C (0.2) D (0.2) C (0.2) C (0.2) A (0.2) B 10 19 20 21 22 23 24 quay: A/ Tỉ lệ với tích dòng điện cuộn dây B/ Tỉ lệ với thương dòng điện cuộn dây C/ Tỉ lệ với tổng dòng điện cuộn dây D/ Tỉ lệ với hiệu dòng điện cuộn dây Khi đo điện dung tụ điện dùng vôn kế ampere kế, tụ điện dung điện dung xác định: I U A/ C = B/ C = ωU ωI ωI ωU C/ C = D/ C = U I Khi đo điện dung tụ điện dùng vôn kế ampere kế, tụ điện không dung điện dung xác định: I2 A/ C = U I − P ω I2 C = B/ ω U I − P2 ω 2 C/ C = U I − P I ω D/ C = I U I − P2 Khi đo điện cảm cuộn dây dùng vôn kế ampere kế, cuộn dây cảm điện cảm xác định: I U A/ L = B/ L = ωU ωI ωI ωU C/ L = D/ L = U I Khi đo điện cảm cuộn dây dùng vôn kế ampere kế, cuộn dây khơng cảm điện cảm xác định: U2 A/ L = U I − P2 ω U2 L = B/ ω U I − P2 ω 2 C/ L = U I − P I ω D/ C = U U I − P2 Điều kiện cân cầu Wheatstone đo tổng trở là: A/ Tích tổng trở nhánh đối nhau B/ Điện áp đầu điện kế C/ Dòng điện qua điện kế D/ Tất Nếu nhánh liên tiếp cầu đo tổng trở điện trở, để cầu cân nhánh lại: A/ Là điện trở (0.2) A (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) D (0.2) D (0.2) 11 25 26 27 28 29 30 B/ Cùng tính chất C/ Có tính chất cảm D/ Tất Nếu nhánh đối cầu đo tổng trở điện trở, để cầu cân nhánh lại: A/ Là điện cảm B/ Là điện dung C/ Có tính chất ngược D/ Tất sai Hệ số D tụ điện xác định theo công thức: A/ D = mơ hình nối tiếp ωCR B/ D = CRω mơ hình nối tiếp ω C/ D = mơ hình song song CR D/ D = CRω mơ hình song song Hệ số Q cuộn dây xác định theo công thức: ωL A/ Q = mơ hình nối tiếp R R B/ Q = mơ hình nối tiếp ωL ωL C/ Q = mơ hình song song R ωR D/ Q = mơ hình song song L Khi đo điện dung tụ dùng cầu cân sai số phép đo phụ thuộc vào: A/ Điện áp nguồn B/ Tần số nguồn C/ Nội trở điện kế D/ Độ xác điện trở điện dung mẫu Khi đo điện cảm dùng cầu cân sai số phép đo phụ thuộc vào: A/ Điện áp nguồn B/ Tần số nguồn C/ Nội trở điện kế D/ Độ xác điện trở điện cảm mẫu Điện kế dùng cầu đo tổng trở điện kế: A/ Xoay chiều B/ Một chiều C/ Cả A B D/ Tất sai C (0.2) B (0.2) A (0.2) D (0.2) D (0.2) A (0.2) Chương 5: ĐO CÔNG SUẤT ĐIỆN NĂNG Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Các phương pháp đo công suất mạng chiều − Các phương pháp đo công suất tiêu thụ mạch xoay chiều pha − Các phương pháp đo công suất tiêu thụ mạch xoay chiều ba pha − Các phương pháp đo công suất phản kháng mạch xoay chiều − Các phương pháp đo điện mạch xoay chiều − Các phương pháp đo hệ số công suất 12 − Các phương pháp đo tần số Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi đáp án Khi đo công suất tác dụng chiều dùng vôn kế ampere kế dạng mắc trước sai số phép đo chủ yếu do: A/ Vôn kế B/ Ampere kế C/ Điện áp nguồn D/ Tất Khi đo công suất tác dụng chiều dùng vôn kế ampere kế dạng mắc sau sai số phép đo chủ yếu do: A/ Vôn kế B/ Ampère kế C/ Điện áp nguồn D/ Tất Công thức sau xác định công suất tiêu thụ tải xoay chiều pha: I (V32 − V12 − V22 ) P = A/ 2V1 B/ P = I (V22 − V12 − V32 ) 2V1 C/ P = I (V32 − V12 − V22 ) 2V2 I (V12 − V22 − V32 ) 2V1 Trong đó: V1: điện áp R ; V2: điện áp tải ; V3: điện áp nguồn Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc trước sai số phép đo chủ yếu đo: A/ Cuộn dòng điện B/ Cuộn điện áp C/ Tất D/ Tất sai Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc sau sai số phép đo chủ yếu đo: A/ Cuộn dòng điện B/ Cuộn điện áp C/ Tất D/ Tất sai Khi đo công suất tiêu thụ tải dùng watt kế điện động, tổng trở tải có trị số lớn thực hiện: A/ Mắc trước B/ Mắc sau C/ Mắc trước sau D/ Tất sai Đối với watt kế điện động tác dụng pha, cơng suất tải tăng lên lần góc quay: A/ Tăng lần B/ Tăng lần C/ Giảm lần D/ Giảm lần Nhược điểm watt điện động là: A/ Kết đo phụ thuộc vào tần số nguồn B/ Giá thành cao C/ Dễ bị ảnh hưởng từ trường nhiễu D/ Tất Đáp án (trọng số điểm) B (0.2) A (0.2) A (0.2) D/ P = A (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) D (0.2) 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Để mở rộng tầm đo cho watt kế điện động thường dùng phương pháp: A/ Tăng khả chịu dòng cuộn dây dòng B/ Tăng khả chịu áp cuộn dây áp C/ Kết hợp với biến dòng biến điện áp D/ Tất Khi đo công suất tác dụng tải dùng watt kế kết hợp với biến dòng biến điện áp cơng suất tải xác định: A/ Pt = P ⋅ k I ⋅ kU B/ Pt = P ⋅ k I ⋅ kU P kU C/ Pt = D/ Pt = P ⋅ kU ⋅ k I kI I1 U2 Trong đó: P: cơng suất tiêu watt kế; k I = ; kU = I2 U1 Đo công suất tải dùng biến đổi nhiệt có ưu điểm: A/ Tín hiệu đo lớn B/ Giảm nhỏ sai số C/ Tín hiệu đo có tần số cao dạng D/ Tất Một watt kế điện động có ghi: 5A-150V-150 vạch, dùng watt kế để đo công suất tải 500W kim watt kế vạch thứ: A/ 50 B/ 100 C/ 120 D/ 75 100 Một watt kế dùng với biến dòng biến điệp áp (có K I = 500 K U = ) để đo công suất tải Nếu tải có điện áp 400V; dòng 100 điện 50A, cos ϕ = cơng suất watt kế là: A/ 200W B/ 300W C/ 1000W D/ 500W Để đo công suất tiêu thụ mạng pha dây đối xứng thường dùng: A/ Một watt kế pha B/ Ba watt kế pha C/ Một watt kế pha phần tử D/ Tất Để đo công suất tiêu thụ mạng pha dây không đối xứng thường dùng: A/ Một watt kế pha B/ Một watt kế pha phần tử C/ Ba watt kế pha D/ Tất sai Để đo công suất tiêu thụ rong mạng pha dây đối xứng thường dùng: A/ Một watt kế pha phần tử B/ Hai watt kế pha C/ Cả a b D/ Cả a b sai Để đo công suất tiêu thụ mạng pha dây không đối xứng thường dùng: A/ Hai watt kế pha B/ Một watt kế pha phần tử C/ Ba watt kế pha D/ Một watt kế pha phần tử Khi đo công suất tiêu thụ tải pha dùng watt kế cơng suất tải xác định: A/ P3f = P1 – P2 B/ P3f = P1 + P2 C/ P3f = (P1 – P2) D/ P3f = (P2 – P1) VAr kế dụng cụ đo công suất phản kháng A/ Chỉ dùng mạch DC B/ Chỉ dùng mạch AC D (0.2) B (0.2) C (0.2) B (0.2) A (0.2) D (0.2) C (0.2) C (0.2) B (0.2) B (0.2) B (0.2) 14 20 21 22 23 24 25 C/ Cả a b D/ Cả a b sai Sự khác cấu tạo watt kế điện động pha pha là: A/ Cấu tạo cuộn dây áp B/ Số lượng cuộn dây dòng áp C/ Cấu tạo cuộn dây dòng D/ Tất sai Sự khác cấu tạo watt kế Var kế điện động là: A/ Cấu tạo cuộn dây dòng B/ Cấu tạo cuộn dòng áp C/ Cấu tạo cuộn dây áp D/ Tất sai Moment tác động làm quay đĩa công tơ cảm ứng đo điện thì: A/ Tỷ lệ bậc với cơng suất tải B/ Tỷ lệ bậc với điện tiêu thụ C/ Tỷ lệ bậc với công suất tải D/ Tỷ lệ bậc với điện tiêu thụ Để đo điện mạng pha dây thường dùng: A/ Ba điện kế pha B/ Một điện kế pha phần tử C/ Một điện kế pha phần tử D/ Tất Để đo điện mạng pha dây thường dùng: A/ Ba điện kế pha B/ Một điện kế pha phần tử C/ Một điện kế pha phần tử D/ Tất Khi đo cos ϕ dùng vơn kế cos ϕ xác định công thức: V32 − V22 − V12 A/ cos ϕ = 2V1 ⋅ V2 B (0.2) C (0.2) A (0.2) B (0.2) C (0.2) A (0.2) V32 − V22 − V12 B/ cos ϕ = 2V2 ⋅ V3 26 V32 − V22 − V12 C/ cos ϕ = 2V1 ⋅ V3 2V1 ⋅ V2 D/ cos ϕ = V3 − V22 − V12 Trong đó: V1: điện áp tải ; V2: điện áp R ; V3: điện áp nguồn Khi đo cos ϕ cách dùng vôn kế, ampére kế watt kế cosϕ tác động cơng thức: Pw A/ cos ϕ = Pa Pa B/ cos ϕ = Pw C/ cos ϕ = Pw ⋅ Pa D/ Tất sai (Trong đó: Pw: cơng suất watt kế, Pa = U.I) A (0.2) 15 27 28 29 30 31 32 33 34 Khi đo tần số dùng vôn kế, ampere kế kết hợp với tụ điện mẫu, tần số cần đo xác định: I A/ f = U ⋅ 2π ⋅ C U B/ f = I ⋅ 2π ⋅ C I ⋅ 2π C/ f = U ⋅C 2πU D/ f = I ⋅C Khi đo tần số dùng vôn kế, ampere kế kết hợp với cuộn dây mẫu, tần số cần đo xác định: U A/ f = I ⋅ 2π ⋅ L I B/ f = U ⋅ 2π ⋅ L I ⋅ 2π C/ f = L ⋅U U ⋅ 2π D/ f = L⋅I Khi đo tần số dùng cấu điện động, tần số cần đo tăng lần góc quay sẽ: A/ Tăng gần lần B/ Tăng gần lần C/ Giảm gần lần D/ Giảm gần lần Đo tần số dùng cầu Wien, tần số cần đo xác định: A/ f = 2π ×RC RC B/ f = 2π 2π C/ f = RC D/ f = 2π RC Một cơng tơ có ghi: 2000vòng/kWh dùng để đo điện tải Trong 15 phút, đĩa công tơ quay 150 vòng cơng suất tải là: A/ 300W B/ 100W C/ 400W D/ 200W Dùng watt kế để đo công suất mạch pha tải đối xứng, kết thị watt kế là: P1 = 500W; P2 = 2500W cơng suất phản kháng tải là: 2000 A/ 3000 Var B/ 2000 Var C/ Var D/ Tất sai Một cơng tơ có ghi 1200ws/vòng dùng để đo điện tải, công tơ quay 30 vòng điện mà tải tiêu thụ là: A/ 40ws B/ 10wh C/ 1/10wh D/ 1/40ws Một cơng tơ có ghi 1400ws/vòng dùng để đo điện tải có C (0.2) A (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) B (0.2) B (0.2) B 16 35 công suất 2Kw Thời gian để đĩa công tơ quay 200 vòng là: A/ 280s B/ 140s C/ 14.000s D/ Tất sai Dùng watt kế để đo công suất mạch pha tải đối xứng, kết thị watt kế là: P1 = 500W; P2 = 2500W cơng suất tác dụng là: 2000 A/ 2000w B/ 3000w C/ 2000 w D/ w (0.2) B (0.2) Chương 6: DAO ĐỘNG KÝ Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau học xong chương − Cấu tạo ống CRT − Các khối chức dao động ký − Sự đồng dao động ký − Nguyên lý dao động ký kênh − Dây đo dao động ký − Các chức dao động ký Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Câu hỏi đáp án Trong ống phóng điện tử, tim đèn có nhiệm vụ: A/ Làm sáng ống phóng điện tử B/ Tạo điện tích C/ Đốt nóng cathode CRT D/ Tất sai Anode A1 ống CRT có nhiệm vụ: A/ Làm hội tụ chùm tia điện tử B/ Làm lệch quỹ đạo chùm tia điện tử C/ Làm tăng tốc cho chùm tia điện tử D/ Tạo phân kỳ chùm tia điện tử Trong ống phóng điện tử, lệch dọc ngang có nhiệm vụ: A/ Tạo chùm tia điện tử đập vào huỳnh quang B/ Làm lệch quỹ đạo chuyển động chùm tia điện tử C/ Làm tăng vận tốc chùm tia điện tử D/ Tất sai Độ lệch chùm tia điện tử theo chiều dọc ngang ống CRT phụ thuộc vào: A/ Địên áp cực lệch dọc ngang B/ Khoảng cách hai cực lệch dọc ngang C/ Diện tích cực D/ Mật độ điện tích Bản chắn ống tia CRT có nhiệm vụ: A/ Ngăn điện tích B/ Ngăn ảnh hưởng điện trường lệch dọc ngang C/ Ngăn điện tích bị phản xạ từ huỳnh quang D/ Tất Đáp án (trọng số điểm) C (0.2) C (0.2) B (0.2) A (0.2) B (0.2) 17 10 11 12 13 14 15 16 17 Để điều chỉnh hội tụ chùm tia điện tử cần điều chỉnh: a/ Điện áp đặt vào cathode b/ Điện áp đặt vào anode C/ Điện áp đặt vào lưới điều khiển D/ Điện áp đặt vào lệch dọc Lớp than chì xung quanh ống CRT huỳnh quang dùng để: A/ Hấp thụ điện tử phát xạ thứ cấp B/ Trung hòa điện tích C/ Hấp thụ điện tích gây nhiễu D/ Triệt tiêu độ dư quang Trong khối chức sau, khối góp phần điều khiển đồng tín hiệu: A/ Khối tín hiệu cưa B/ Mạch kích Schmitt C/ Mạch vi phân D/ Tất Nhiệm vụ mạch khuếch đại làm lệch tia điện tử là: A/ Làm lớn tín hiệu B/ Tạo điện áp vi sai đưa tới cặp phiếu làm lệch C/ Tất D/ Tất sai Dao động ký kênh có trục khuếch đại X A/ B/ C/ D/ Chức dây đo dao động ký là: A/ Mở rộng giới hạn đo cho dao động ký B/ Bổ tần số cho dao động ký C/ Kết nối nguồn tín hiệu với máy đo D/ Tất Góc lệch pha ϕ đo phương pháp Lissajous nằm khoảng: A/ < ϕ < 900 B/ < ϕ < 1800 C/ < ϕ < 3600 D/ 900 < ϕ < 1800 Công thức để xác định tần số sóng sin đường cong xuất hình dao động ký có dạng 0: A/ f = fN B/ f = 2fN C/ f = 3fN D/ f = ½ fN Trong đó: f: tần số cần đo; fN: tần số tín hiệu chuẩn Khi đo góc lệch pha tín hiệu có tần số, kết hình dao động ký elip có đỉnh nằm góc phần tư thứ góc lệch pha là: A/ 00 < ϕ < 900 B/ 900 < ϕ < 1800 C/ 1800 < ϕ < 2700 D/ 900 Khi đo góc lệch pha tín hiệu có tần số, kết hình dao động ký elip có đỉnh nằm góc phần tư thứ góc lệch pha là: A/ 00 < ϕ < 900 B/ 900 < ϕ < 1800 C/ 1800 < ϕ < 2700 D/ 900 Khi đo góc lệch pha phương pháp Lissajous, hình dao động ký có dạng hình tròn góc lệch pha là: A/ 00 B/ 900 C/ 1800 D/ 3600 Dao động ký kênh loại cathode phát chùm tia điện tử có: A/ mạch khuếch đại dọc B/ mạch khuếch đại ngang B (0.2) A (0.2) D (0.2) D (0.2) A (0.2) D (0.2) B (0.2) A (0.2) A (0.2) B (0.2) B (0.2) A (0.2) 18 18 19 20 B/ mạch khuếch đại dọc D/ Tất Khi đo góc lệch pha phương pháp Lissajous, hình đường thẳng nằm góc phần tư 1-3 tín hiệu: A/ Ngược pha B/ Lệch pha 900 C/ Cùng pha D/ Lệch pha Khoảng lệch điểm sáng chùm tia điện tử tạo nên huỳnh quang so với vị trí ban đầu phụ thuộc vào: A/ Cường độ điện trường lệch dọc B/ Thời gian chuyển động phía ảnh C/ Vận tốc chuyển động chùm tia điện tử D/ Tất sai Khi đo góc lệch pha tín hiệu dùng dao động ký góc lệch pha xác định: ∆t ⋅ 360 A/ ϕ = T T ⋅ 360 B/ ϕ = ∆t ∆t ⋅T C/ ϕ = 360 360 D/ ϕ = ∆t ⋅ T Trong đó: T : chu kỳ ∆t: Khoảng lệch tín hiệu C (0.2) D (0.2) A (0.2) B- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI − Thời điểm áp dụng: học kỳ năm học 2007-2008 − Phạm vi trình độ loại hình đào tạo áp dụng: áp dụng cho hệ cao đẳng quy chức − Cách tổ hợp câu hỏi thành phần thành đề thi: chọn ngẫu nhiên chương số câu Ngân hàng câu hỏi thi thơng qua mơn nhóm cán giảng dạy học phần TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2007 Người biên soạn GV ThS Trương Văn Hiền Tổ trưởng mơn: GV KS Vi Đình Phương Ký tên: Cán giảng dạy 1: GV KS Vi Đình Phương Ký tên: Cán giảng dạy 2: GV ThS Trương Văn Hiền Ký tên: 19 20 ... lý đo dòng DC ampere kế điện tử là: A/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện áp B/ Chuyển dòng điện cần đo thành điện trở C/ Cho dòng điện cần đo vào mạch đo D/ Dùng điện trở Shunt Khi đo dòng điện. .. Một thiết bị đo có độ nhạy lớn sai số thiết bị đo gây ra: A/ Càng bé B/ Càng lớn C/ Tùy thuộc phương pháp đo D/ Không thay đổi Độ tin cậy thiết bị đo phụ thuộc vào: A/ Độ phức tạp thiết bị đo. .. dòng điện qua cấu A/ 25µA B/ 12,5µA C/ 50µA D/ 100µA Để đo dòng điện xoay chiều dùng cấu: A/ Điện từ, từ điện B/ Điện từ, điện động C/ Điện động, từ điện D/ Điện từ, từ điện, điện động Để đo điện
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO + ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐO + ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn