640 CÂU TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

46 53 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:46

CHƯƠNG Câu 1: Quản trị đc thực tổ chức nhằm a Tối đa hóa lợi nhuận b Đạt mục tiêu tổ chức c Sử dụng hiểu cao nguồn lực d Đạt đc mục tiêu tổ chức với hiệu suất cao Câu 2: Điền vào chỗ trống : quản trị hoạt động cần thiết nhiều người kết hợp với tổ chức nhằm thực … chung” a b c d Mục tiêu Lợi nhuận Kế hoạch Lợi ích Câu 3: Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản trị chịu tác động … biến động k ngừng” a b c d Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế Môi truờng Câu 4: Quản trị cần thiết cho a Các tổ chức lợi nhuận tổ chức phi lợi nhuận b Các doanh nghiệp hoạt động sx kinh doanh c Các đơn vị hành nghiệp d Các cơng ty lớn Câu 5: Điền vào chỗ trống “ quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao chi phí thấp nhất” a b c d Sự thỏa mãn Lợi ích Kết Lợi nhuận Câu 6: Để tăng hiệu suất quản trị, nhà quản trị thực cách a Giảm chi phí đầu vào doanh thu đàu k thay đổi b Chi phí đầu vào k thay đổi tăng doanh thu đầu c Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doanh thu đầu d Tất cách Câu 7: Quản trịviên trung cấp trường tập trung vào việc loại định a b c d Chiến lược Tác nghiệp Chiến thuật Tất loại định Câu 8: Càng xuống cấp thấp thời gian dành cho chức quản trị quan trọng a b c d Hoạch định Tổ chức kiểm trả Điều khiển Tất chức Câu 9: Càng lên cấp cao hơn, thời gain dành cho chứuc quản trị quan trọng a b c d Hoạch định Tổ chức Điều khiển Kiểm tra 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( đáp án) Câu 10: Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều cho việc thực chức a b c d Hoạch định Điểu khiển kiểm tra Tỏ chức Tất phương án k xác Câu 11: Nàh quản trị cấp cao cần thiết kỹ a b c d Nhân Tư Kỹ thuật Kỹ tư + nhân Câu 12: Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ nàh quản trị a Ở bậc quản trị cao kỹ kỹ thuật tầm quan trọng b Ở bậc quản trị cao kỹ nhân tầm quan trọng c Kỹ nhân tầm quan trọng cấp bậc quản trị d Tất phương án điều sai Câu 13: Hoạt động quản trị thị trường đc thực thông qua chức a Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b Hoạch định, nhân sự, huy, phối hợp c Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo d Kế hoạch, đạo, tổ chức, kiểm tra Câu 14: Trong tổ chức, cấp bậc quản trị thừơng đc chia thành a b c d cấp quản trị cấp quản trị cấp quản trị cấp quản trị Câu 15: Cố vấn cho ban giám đốc cảu doanh nghiệp thuộc cấp quản trị a b c d Cấp cao Cấp Cấp thấp ( sở) Tất sai Câu 16: Điền vào chỗ trống “ chức hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt đc đề … hành động để đạt mục tiêu khoảng thời gian định” a b c d Quan điểm Chương trình Giới hạn Cách thức Câu 17: Quan hệ cấp bậc quản trị kỹ a Chức vụ thấp kĩ kỹ thuật quan trọng b Chức vụ cao kỹ tu quan trọng c Nhà quản trị cần tất kỹ năng, nhiên chức vụ cao kỹ tư quan trọng d Tất tuyên bố nêu sai Câu 18: Kỹ cần thiết mức độ nhà quản trị a b c d Tư Kỹ thuật Nhân Tất sai Câu 19: Vai trò đc thực nhà quản trị đưa định để phát triển kinh doanh a b c d Vai trò người lãnh đạo Vai trò người đại diện Vai trò người phân bố tài nguyên Vai trò người doanh nhân 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( đáp án) Câu 20: Điền vào chỗ trống “ Nàh quản trị cấp thấp kỹ … quan trọng” a b c d Nhân Chuyên môn Tư Giao tiếp Câu 21: Mục tiêu quản trị tổ chức a b c d Đạt đc hiệu hiệu suất cao Sử dụng hợp lý nguồn lực Tìm kiếm lợi nhuận Tạo ổn định để phát triển Câu 22: Phát biểu sau l a Quản trị cần thiết bệnh viện b Quản trị cần thiết trường đại học c Quản trị cần thiết tổ chức quy mơ lớn d Quản trị cần thiết doanh nghiệp Câu 23: Quản trị cần thiết tổ chức để a b c d Đạt đc lợi nhuận Giảm chi phí Đạt đc mục tiêu với hiệu suất cao Tạo trật tự tổ chức Câu 24: Để tăng hiệu quả, nàh quản trị thực cách a Giảm chi phí đầu vào kết đầu k thay đổi b Chi phí đầu vào k đổi tăng kq đầu c Vừa giảm chi phí đầu vào tăng kq đàu d Tất sai Câu 25: Để đạt hiệu quả, nàh quản trị cần phải a Xác định hoàn thành mục tiêu b Giảm chi phí đầu vào c Tăng doanh thu đầu d Tất chưa xác Câu 26: Trong quản trị doanh nghiệp quan trọng a Xác định lĩnh vực hoạt động tổ chức b Xác định quy mô tổ chức c Xác định trình độ số lượng đội ngũ nhân viên d Xác định chiến lược phát triển doanh nghiệp Câu 27: Nhà quản trị cấp thấp cần tập trung thời gian nhiều cho chức sau đây? a b c d Hoạch định Tổ chức kiểm tra Điều khiển Tất chức Câu 28: Thời gian dành cho chức hoạch định cần nhiều nàh quản trị a b c d Cấp cao Cấp trung Cấp thấp Tất nàh quản trị Câu 29: Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều cho việc thực chức a b c d Hoạch định kiểm tra Điều khiển kiểm tra Hoạch định tổ chức Tất phương án k xác Câu 30: Nhà quản trị cấp thấp cần thiết a b c d Kỹ nhân Kỹ nhân + kỹ kỹ thuật Kỹ kỹ thuật Kỹ kỹ thuật + kỹ tư 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( đáp án) Câu 31: Các chức theo quản trị học đại gồm a b c d chức chức chức chức Câu 32: Theo Henry Minzberg, nàh quản trị phải thực vao trò a b c d 14 10 Câu 33: Nghiên cứu Henry Minzberg nhận dạng 10 vai trò nhà quản trị phân loại thành nhóm vai trò, a Nhóm vai trò lãnh đạo, vai trò thơng tin, vai trò định b Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò xử lý xung đột, vai trò định c Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò thơng tin, vai trò định d Nhóm vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, vai trò thương thuyết Câu 34: Hiệu suất quản trị đc a b c d Làm việc Làm việc cách Chi phí thấp Tất sai Câu 35: Trong quản trị tổ chức, quan trọng a b c d Làm việc Làm việc cách Đạt đc lợi nhuận Chi phí thấp Câu 36: Trong quản trị tổ chức, quan trọng a Thực mục tiêu với hiệu suất cao b Làm việc c Đạt đc lợi nhuận d Chi phí thấp Câu 37: Hiệu hiệu suất quản trị đc a Làm việc b Làm cách c Tỷ lệ kết đạt đc/ chi phí bỏ cao d Làm cách để đạt đc mục tiêu Câu 38: Nhà quản trị thực vai trò j đưa định áp dụng công nghệ vào sản xuất a b c d Vai trò người thực Vai trò người đại diện Vai trò người phân bổ tài nguyên Vai trò nhà kinh doanh Câu 39: Nhà quản trị thực vai trò j giải Nắm vững buớc trình định Vận dụng nhuần nhuyễn bước trình định Bảo đảm đầy đủ điều kiện thực định Tất điều Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Tìm kiếm phuơng án Đánh giá phương án Chọn phuơng án tối ưu Câu 14: Quá trình định gồm a) b) c) d) bứơc bước bước bước Câu 16: Lựa chọn mơ hình định phụ thuộc vào a) b) c) d) Tính cách nhà quản trị Ý muốn đa số nhân viên Năng lực nhà quản trị Nhiều yếu tố khác Câu 18: Nhà quản trị nên a) Chọn mơ hình định thành cơng truớc b) Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn mô hình định phù hợp c) Sử dụng mơ hình tham vấn để định d) Sử dụng mơ hình”ra định tập thể” mơ hình tốt Câu 20: Ra định nhóm a) Ln ln mang lại hiệu cao b) Ít mang lại hiệu cao c) Mang lại hiệu cao điều kiện phù hợp định d) Tốn thời gian Câu 22: Các chức định quản trị bao gồm a) b) c) d) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra Định hứớng, bảo đảm, phối hợp, bất buộc Định huớng, khoa học, thống nhất, linh hoạt Khoa học, định hướng, bảo đảm, lúc Câu 24: Hình thức định tham vấn a) Trao đổi với ngừơi khác trước định b) Thu thập thông tin từ cấp trước định c) Dựa vào ý kiến số đông đề định d) Dựa hiểu biết cá nhân đề định Câu 26: Quyết định quản trị a) Sự lựa chọn nhà quản trị b) Mệnh lệnh nhà quản trị c) Ý tuởng nhà quản trị Câu 15: Ra định công việc a) b) c) d) Của nhà quản trị Mang tính nghệ thuật Vừa mang tính KH vừa mang tính nghệ thuật Tẩt điều sai Câu 17: Ra định theo phong cách độc đốn a) Khơng lợi truờng hợp b) Không đc cấp ủng hộ thực thi định c) Gặp sai lầm giải vấn đề d) Không phát huy đc tính sang tạo nhân viên q trình định Câu 19: Trong trường hợp cấp bách, nhà quản trị nên a) b) c) d) Chọn mơ hình “ độc đốn” Sử dụng mơ hình “ định tập thể” Chọn cách thừơng dùng để định Sử dụng hình thức “ tham vấn” Câu 21: Quyết định quản trị đề phải thỏa mãn a) b) c) d) yêu cầu yêu cầu yêu cầu yêu cầu Câu 23: Để giải đc vấn đề, nhà quản trị cần a) b) c) d) Chú trọng đến khâu định (*) Chú trọng đến khau thực định (**) Chú trọng đến (*) (**) Chú trọng đến khâu định nhiều Câu 25: Kỹ thuật nên áp dụng thảo luận đề nhận dạng vấn đề a) b) c) d) Phương pháp động não ( brain stoming) Phuơng pháp phân tích SWOT Phương pháp bảng mơ tả vấn đề Tất điều sai d) Sản phẩm lao động quản trị Câu 27: Bước qúa trình định quản trị a) Tìm kiếm phương án b) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phưong án c) Thu thập thông tin d) Đánh giá phương án Câu 28: Buớc thứ trình định a) b) c) d) Ra định thực Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án Lựa chọn phương án tối ưu Đánh giá phương án Đáp án: 10 11 12 13 14 B B A A D C C D D A C D D D 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C D D B A C B B C A A D A A CHƯƠNG : Câu 1: Hoạch định a) Xác định mục tiêu biện pháp thực mục tiêu b) Xây dựng kế hoạch dài hạn c) Xây dựng kế hoạch năm d) Xây dựng kế hoạch cho hoạt động tồn cơng ty Câu : Xây dựng mục tiêu theo kiểu truyền thống mục tiêu xác định a) Áp đặt từ cấp cao b) Từ khách hàng c) Theo nhu cầu thị trường d) Từ cấp Câu : Xây dựng mục tiêu theo kiểu MBO mục tiêu đặt theo cách a) Từ cấp cao b) Từ cấp c) Cấp định hướng cấp đề mục tiêu d) Mục tiêu trở thành cam kết Câu : “Hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt đề ra……hành động để đạt mục tiêu khoảng định” a) Quan điểm b) Giải pháp c) Giới hạn d) Ngân sách Câu : “Kế hoạch đơn dụng cách thức hành động……trong tương lai” a) Khơng lặp lại b) Ít phát sinh c) Xuất d) Ít xảy Câu : “Kế hoạch đa dụng cách thức hành động tiêu chuẩn hóa để giải tình huống……và lường trước” a) Ít xảy b) Thường xảy c) Phát sinh d) Xuất Câu : MBO quan niệm là: a) Phương pháp đánh giá kết hoàn thành nhiệm vụ b) Phương pháp đánh giá mục tiêu quản trị c) Công cụ xây dựng kết hoạch chiến lược d) Tất sai Câu : “Đặc tính MBO thành viên tổ chức .ràng buộc và…….hành động suốt trình quản trị” a) Cam kết ; tự nguyện b) Chấp nhận ; tích cực c) Tự nguyện ; tích cực d) Tự nguyện ; cam kết Câu : Mục tiêu hoạt động quản trị nên xây dựng a) tính tiên tiến b) tính kế thừa c) Định tính định lượng d) Khơng câu xác Câu 10 : Kế hoạch duyệt tổ chức vai trò a) Định hướng cho tất hoạt động tổ chức b) Làm sở cho phối hợp đơn vị, phận cơng ty c) Làm cho việc kiểm sốt hoạt động tổ chức d) Các vai trò Câu 11 : Chọn câu trả lời a) Hoạch định công việc bắt đầu quan trọng trình quản trị b) Hoạch định mang tính hình thức c) Hoạch định khác xa với thực tế d) Hoạch định cần phải xác tuyệt đối Câu 12 : Mục tiêu công ty bị ảnh hưởng a) Nguồn lực công ty b) Quan điểm lãnh đạo c) Các đối thủ cạnh tranh d) Khơng câu xác Câu 13 : Các kế hoạch tác nghiệp thuộc loại “kế hoạch thường trực” a) Các dự án b) Các hoạt động tiêu chuẩn hóa để giải tình hay lặp lại c) Các sách, thủ tục, quy định d) Cả câu b c Câu 14 : Các kế hoạch tác nghiệp thuộc loại “kế hoạch đơn dụng” a) Dự án chương trình b) Chương trình, dự án, dự tốn ngân sách c) Các quy định, thủ tục d) Các sách, thủ tục Câu 15 : Quản trị mục tiêu MBO giúp a) Động viên khuyến khích nhân viên cấp tốt b) Tăng tính chủ động sáng tạo nhân viên cấp c) Góp phần đào tạo huấn luyện nhân viên cấp d) Các lợi ích Câu 16 : Các yếu tố quản trị mục tiêu MBO gồm a) Sự cám kết nhà quản trị cấp cao, hợp tác thành viên, tính tự quản, tổ chức kiểm sốt định kì b) Các nguồn lực đảm bảo, cam kết nhà quản trị cấp cao, hợp tác thành viên, tự nguyện c) Nhiệm vụ ổn định, trình độ nhân viên, cam kết nhà quản trị cấp cao, tổ chức kiểm sốt định kì d) Tất sai Câu 17 : Khi thực quản trị mục tiêu MBO a) Quy trình thực cơng việc quan trọng b) Kết quan trọng c) Bao gồm a b d) Cả sai Câu 18 : Khi thực quản trị mục tiêu MBO nhà quản trị a) Cần kiểm tra tiến triển cơng việc theo định kì b) Khơng cần kiểm tra c) Chỉ kiểm tra cần thiết d) Cần kiểm tra định kì kiểm tra đột xuất tiến triển công việc Câu 19 : Mục tiêu sau diễn đạt tốt a) Xây dựng thêm siêu thị giai đoạn tới b) Dạt danh số gấp lần vào cuối năm c) Nâng mức thu nhập bình quân nhân viên bán hàng lên triệu/1 tháng vào năm 2011 d) Tuyển thêm lao động Câu 20 : Mục tiêu sau diễn đạt tốt a) Dạt doanh số tỷ năm 2010 b) Tăng doanh số nhanh kì trước c) Phát triển thị trường lên 2% d) Thu nhập bình quân người lao động 3tr/tháng Câu 21 : Phát biểu sau a) Hoạch định lun khác xa với thực tế b) Đơi hoạch định mang tính hình thức c) Các dự báo sở quan trọng hoạch định d) Mục tiêu-nền tảng hoạch định Câu 22 : Bước trình hoạch định a) Xác định mục tiêu b) Phân tích kết hoạt động khứ c) Xác định thuận lợi khó khăn d) Phân tích ảnh hưởng môi trường Câu 23 : Sự khác biệt hoạch định chiến lược hoạch định tác nghiệp a) Độ dài thời gian b) Nội dung thời gian thực c) Cấp quản trị tham gia vào hoạch định d) Không câu Câu 24 : Theo Michael E.Porter, chiến lược cạnh tranh tổng thể doanh nghiệp a) Dẫn giá, khác biệt hóa, cơng b) Dẫn giá, khác biệt hóa, tập trung c) Tập trung, dẫn giá, cơng sườn d) Giá thấp, giá cao, giá trung bình Câu 25 : Các giai đoạn phát triển tổ chức a) Khởi đầu, tăng trưởng, chín muồi, suy yếu b) Sinh, lão, bệnh, tử c) Phôi thai, phát triển, trưởng thành, suy thoái d) Thâm nhập, tham gia, chiếm lĩnh, rời khỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN A A C B A B D D D D A D D B D A B D C A D A B B C CHƯƠNG Câu : Xây dựng cấu tổ chức a) Xác định phận (đơn vị) b) Xác lập mối quan hệ ngang đơn vị phận c) Xác lập mối quan hệ tổ chức d) Tất Câu : Các doanh nghiệp nên lựa chọn a) cấu tổ chức theo chức b) cấu tổ chức theo trực tuyến c) Cớ cấu tổ chức theo trực tuyến-chức d) cấu tổ chức phù hợp Câu : Xác lập cấu tổ chức trước hết phải vào a) Chiến lược công ty b) Quy mô công ty c) Đặc điểm ngành nghề d) Nhiều yếu tố khác Câu : Doanh nghiệp qui mơ lớn đòi hỏi chun mơn hóa cao khơng nên sử dụng a) cấu trực tuyến-chức b) cấu chức c) cấu ma trận d) cấu trực tuyến Câu : Doanh nghiệp hoạt động mơi trường cạnh tranh cao, tình hình sản xuất-kinh doanh nhiều biến động, nguồn lực khan hiếm, khách hàng thay đổi, nên chọn a) cấu trực tuyến b) cấu ma trận c) cấu trực tuyến-chức d) cấu trực tuyến-tham mưu Câu : Doanh nghiệp qui mô nhỏ, hoạt động đơn giản ổn định nên sử dụng a) cấu trực tuyến b) cấu trực tuyến-chức c) cấu ma trận d) cấu trực tuyến-tham mưu Câu : Các môi quan hệ cấu trực tuyến-chức gồm a) Trực tuyến b) Chức c) Tham mưu d) Cả yếu tố Câu : Nguyên nhân thường gặp khiến nhà quản trị không muốn phân quyền a) Năng lực cấp b) Thiếu lòng tin vào cấp c) Sợ cấp sai d) Sợ time Câu : Lí yếu khiến nhà quản trị nên phân quyền a) Giảm bớt gánh nặng cơng việc b) Đào tạo kế cận c) time để tập trung vào cơng việc yếu d) Tạo nỗ lực nhân viên a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) Câu 10 : Ủy quyền thành cơng Cấp trình độ Chú trọng tới kết Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm Chọn việc người để ủy quyền Câu 11 : Điền vào chỗ trống “ Tầm hạn quản trị phận, cá nhân quyền mà nhà quản trị khả điều hành hữu hiệu Cấu trúc Qui mô Số lượng Giới hạn Câu 12 : Lợi ích ủy quyền Giảm áp lực cơng việc nhờ nhà quản trị tập trung thời gian vào việc yếu Giảm gánh nặng trách nhiệm Tăng cường thiện cảm cấp Tránh sai lần đáng Câu 13 : Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào Trình độ nhà quản trị Trình độ nhân viên Công việc phải thực Tất ý Câu 14 : Mối quan hệ tầm hạn quản trị số nấc trung gian máy quản lí Tỷ lệ thuận Tỷ lệ nghịch Khơng mối quan hệ Tất sai Câu 15 : Doanh nghiệp quy mơ nhỏ nên áp dụng mơ hình cấu tổ chức Trực tuyến-chức Trực tuyến Chức Ma trận Câu 16 : Quyền hành hợp pháp nhà quản trị từ chức vụ từ uy tín cá nhân Tùy thuộc cấp bậc nhà quản trị Từ quy định tổ chức Câu 17 : Phân quyền quản trị chuyển giao quyền lực từ cấp xuống cấp Giới hạn định Thời gian định Qui chế định Cấu trúc định Câu 18 : Nguyên tắc quan trọng việc xây dựng máy quản lí tổ chức Gắn với mục tiêu chiến lược hoạt động Phải dựa vào nguồn lực tổ chức Phải xuất phát từ quy mô đặc điểm lĩnh vực hoạt động Phải nghiên cứu môi trường ... A C A ĐÁP ÁN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D A D A C D C C A D D C A B D B C C D B A C 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( có đáp án) CHƯƠNG II Câu 1: Quản trị theo học thuyết... nhân 640 câu Trắc nghiệm Quản trị học theo chương ( có đáp án) Câu 20: Điền vào chỗ trống “ Nàh quản trị cấp thấp kỹ … quan trọng” a b c d Nhân Chuyên môn Tư Giao tiếp Câu 21: Mục tiêu quản trị. .. lý – xã hội quản trị (*) Quản trị khoa học (**) Cả (*) & (**) Quản trị định lượng Câu 25: Các lý thuyết quản trị cổ điển a Khơng quản trị đại b Còn quản trị đại c Còn có giạ trị quản trị đại d
- Xem thêm -

Xem thêm: 640 CÂU TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN, 640 CÂU TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn