BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LIỆU HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

45 55 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:45

Mã đề: 001 Câu 1: Trong phát biểu đặc điểm phương pháp gia công nhiệt luyện, phát biểu sau sai? A Hình dạng kích thước khơng thay đổi thay đổi ngồi ý muốn B Khơng nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, ln trạng thái rắn C Nhiệt luyện áp dụng cho thép gang D Kết nhiệt luyện đánh giá biến đổi tổ chức tế vi tính Câu 2: Trong đặc điểm sau, đặc điểm sai dung dịch rắn? A Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao kim loại dung môi B Thành phần nguyên tố thay đổi phạm vi định C Có kiểu mạng tinh thể nguyên tố hòa tan D Có liên kết kim loại Câu 3: Dạng sai hỏng sau không khắc phục được? A Nứt B Thốt bon C Thép q giòn D Độ cứng không đạt Câu 4: Thành phần C Mactenxit: A Bằng thành phần C γ B Nhỏ thành phần C γ C Lớn thành phần C γ D Có thể lớn hơn, nhỏ thành phần C γ (tùy trường hợp) Câu 5: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là: A 600 ÷ 700 0C B 200 ÷ 300 0C C 450 ÷ 600 0C D 200 ÷ 600 0C Câu 6: Trong mục đích sau ủ, mục đích không đúng? A Làm nhỏ hạt B Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt C Làm tăng độ dẻo dai, tăng giới hạn đàn hồi D Làm đồng thành phần hóa học Câu 7: Thép bon( %C = 0,2), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ đẳng nhiệt B Ủ hồn tồn C Ủ khơng hồn tồn D Thường hóa Câu 8: Kim loại chất: A Có hệ số nhiệt độ điện trở dương B Có nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao C Có cấu tạo tinh thể D Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt Câu 9: Mọi trình tự phát tự nhiên xẩy theo chiều hướng với lượng dự trữ thay đổi nào? A Không thay đổi B Giảm C Tăng D Tăng hay giảm tùy thuộc vào trường hợp Câu 10: Biến dạng nóng biến dạng: A Ở nhiệt độ cao nhiệt độ kết tinh lại B Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy C Ở nhiệt độ ≥ 500 C D Ở nhiệt độ cao Câu 11: Khi nung nóng tới nhiệt độ A1, thép bắt đầu có chuyển biến nào: A F + P → γ B F → γ C F + Xe → γ D P → γ Câu 12: Trong dạng thù hình Fe, khối lượng riêng dạng thù hình lớn nhất? A Feδ B Feγ C Cả ba dạng D Feα Câu 13: Cho ô hình vẽ bên Hỏi bán kính ngun tử bao nhiêu? a A a B C a a D Câu 14: Trong dung dịch rắn nguyên tố gọi dung mơi? A Ngun tố có bán kính nguyên tử lớn B Nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao C Nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng D Nguyên tố có tỷ lệ nhiều Câu 15: So sánh kích thước hạt vật đúc đúc khuôn cát(KC) khuôn kim loại (KKL)? A Bằng đúc loại chi tiết B KKL < KC C KKL > KC D Không so sánh được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố Câu 16: Ủ hoàn toàn áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao B Mọi loại thép (kể gang) C Thép sau tích D Thép trước tích Câu 17: Trong phát biểu sau biến dạng, phát biểu sai? A Mẫu thử bắt đầu biến dạng dẻo tải trọng gây ứng suất σ ≥ σđh B Biến dạng dẻo biến dạng lại sau thơi tác dụng tải trọng C Biến dạng đàn hồi sau bỏ tải trọng D Khi tác dụng tải trọng, biến dạng dẻo biến dạng đàn hồi xảy song song Câu 18: Tổ chức gang trắng tinh là: A Le B P + Le C P + XeII + Le D Le + XeI Câu 19: Hạt Mactenxit có dạng: A Hình cầu B Hình kim C Hình trụ D Kim, cầu trụ (tùy trường hợp) Câu 20: Tại C hòa tan Feγ nhiều so với Feα? A Vì Feγ tồn nhiệt độ cao B Vì kích thước lỗ hổng mạng tinh thể Feγ lớn C Vì số lượng lỗ hổng mạng tinh thể Feγ nhiều D Vì mật độ khối Feγ lớn Mã đề: 002 Câu 1: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là: A 600 ÷ 700 0C B 450 ÷ 600 0C C 200 ÷ 300 0C D 200 ÷ 600 0C Câu 2: Mọi trình tự phát tự nhiên xẩy theo chiều hướng với lượng dự trữ thay đổi nào? A Tăng hay giảm tùy thuộc vào trường hợp B Giảm C Tăng D Không thay đổi Câu 3: Tại C hòa tan Feγ nhiều so với Feα? A Vì Feγ tồn nhiệt độ cao B Vì kích thước lỗ hổng mạng tinh thể Feγ lớn C Vì số lượng lỗ hổng mạng tinh thể Feγ nhiều D Vì mật độ khối Feγ lớn Câu 4: Khi nung nóng tới nhiệt độ A1, thép bắt đầu có chuyển biến nào: A F → γ B F + P → γ C P → γ D F + Xe → γ Câu 5: Trong dạng thù hình Fe, khối lượng riêng dạng thù hình lớn nhất? A Cả ba dạng B Feα C Feγ D Feδ Câu 6: Hạt Mactenxit có dạng: A Hình kim B Hình cầu C Hình trụ D Kim, cầu trụ (tùy trường hợp) Câu 7: Kim loại chất: A Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt B Có hệ số nhiệt độ điện trở dương C Có cấu tạo tinh thể D Có nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao Câu 8: So sánh kích thước hạt vật đúc đúc khuôn cát(KC) khuôn kim loại (KKL)? A Bằng đúc loại chi tiết B KKL < KC C KKL > KC D Không so sánh được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố Câu 9: Trong đặc điểm sau, đặc điểm sai dung dịch rắn? A Có kiểu mạng tinh thể ngun tố hòa tan B Có liên kết kim loại C Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao kim loại dung môi D Thành phần nguyên tố thay đổi phạm vi định Câu 10: Trong phát biểu đặc điểm phương pháp gia công nhiệt luyện, phát biểu sau sai? A Hình dạng kích thước khơng thay đổi thay đổi ngồi ý muốn B Kết nhiệt luyện đánh giá biến đổi tổ chức tế vi tính C Khơng nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, ln trạng thái rắn D Nhiệt luyện áp dụng cho thép gang Câu 11: Trong dung dịch rắn nguyên tố gọi dung mơi? A Ngun tố có bán kính ngun tử lớn B Ngun tố có tỷ lệ nhiều C Nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng D Nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao Câu 12: Cho hình vẽ bên Hỏi bán kính nguyên tử bao nhiêu? a a a a A B C D Câu 13: Thành phần C Mactenxit: A Nhỏ thành phần C γ B Có thể lớn hơn, nhỏ thành phần C γ (tùy trường hợp) C Lớn thành phần C γ D Bằng thành phần C γ Câu 14: Tổ chức gang trắng tinh là: A Le B P + Le C P + XeII + Le D Le + XeI Câu 15: Ủ hoàn toàn áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao B Mọi loại thép (kể gang) C Thép trước tích D Thép sau tích Câu 16: Trong phát biểu sau biến dạng, phát biểu sai? A Mẫu thử bắt đầu biến dạng dẻo tải trọng gây ứng suất σ ≥ σđh B Biến dạng dẻo biến dạng lại sau thơi tác dụng tải trọng C Biến dạng đàn hồi sau bỏ tải trọng D Khi tác dụng tải trọng, biến dạng dẻo biến dạng đàn hồi xảy song song Câu 17: Trong mục đích sau ủ, mục đích khơng đúng? A Làm nhỏ hạt B Làm tăng độ dẻo dai, tăng giới hạn đàn hồi C Làm đồng thành phần hóa học D Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt Câu 18: Dạng sai hỏng sau không khắc phục được? A Nứt B Độ cứng khơng đạt C Thép q giòn D Thốt bon Câu 19: Biến dạng nóng biến dạng: A Ở nhiệt độ cao nhiệt độ kết tinh lại B Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy C Ở nhiệt độ ≥ 5000C D Ở nhiệt độ cao Câu 20: Thép bon( %C = 0,2), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ đẳng nhiệt C Ủ khơng hồn tồn D Thường hóa Mã đề: 003 Câu 1: Thép bon( %C = 0,2), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ đẳng nhiệt B Thường hóa C Ủ hồn tồn D Ủ khơng hoàn toàn Câu 2: Trong đặc điểm sau, đặc điểm sai dung dịch rắn? A Có liên kết kim loại B Có kiểu mạng tinh thể nguyên tố hòa tan C Thành phần nguyên tố thay đổi phạm vi định D Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao kim loại dung môi Câu 3: Hạt Mactenxit có dạng: A Kim, cầu trụ (tùy trường hợp) B Hình cầu C Hình kim D Hình trụ Câu 4: Tại C hòa tan Feγ nhiều so với Feα? A Vì mật độ khối Feγ lớn B Vì kích thước lỗ hổng mạng tinh thể Feγ lớn C Vì Feγ tồn nhiệt độ cao D Vì số lượng lỗ hổng mạng tinh thể Feγ nhiều Câu 5: Trong dung dịch rắn nguyên tố gọi dung mơi? A Ngun tố có tỷ lệ nhiều B Nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao C Nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng D Ngun tố có bán kính ngun tử lớn Câu 6: Kim loại chất: A Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt B Có hệ số nhiệt độ điện trở dương C Có cấu tạo tinh thể D Có nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao Câu 7: So sánh kích thước hạt vật đúc đúc khuôn cát(KC) khuôn kim loại (KKL)? A KKL < KC B Bằng đúc loại chi tiết C KKL > KC D Không so sánh được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố Câu 8: Trong dạng thù hình Fe, khối lượng riêng dạng thù hình lớn nhất? A Feγ B Feα C Cả ba dạng D Feδ Câu 9: Thành phần C Mactenxit: A Nhỏ thành phần C γ B Có thể lớn hơn, nhỏ thành phần C γ (tùy trường hợp) C Lớn thành phần C γ D Bằng thành phần C γ Câu 10: Cho hình vẽ bên Hỏi bán kính nguyên tử bao nhiêu? a B Ủ hoàn toàn a a A B Câu 11: Ủ hoàn toàn áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao C Thép trước tích Câu 12: Mọi q trình tự phát tự nhiên xẩy nào? A Không thay đổi C a D B Mọi loại thép (kể gang) D Thép sau tích theo chiều hướng với lượng dự trữ thay đổi B Tăng hay giảm tùy thuộc vào trường hợp C Tăng D Giảm Câu 13: Tổ chức gang trắng tinh là: A Le B P + Le C P + XeII + Le D Le + XeI Câu 14: Khi nung nóng tới nhiệt độ A1, thép bắt đầu có chuyển biến nào: A F → γ B F + Xe → γ C F + P → γ D P → γ Câu 15: Trong phát biểu biến dạng, phát biểu sau sai? A Mẫu thử bắt đầu biến dạng dẻo tải trọng gây ứng suất σ ≥ σđh B Biến dạng dẻo biến dạng lại sau tác dụng tải trọng C Biến dạng đàn hồi sau bỏ tải trọng D Khi tác dụng tải trọng, biến dạng dẻo biến dạng đàn hồi xảy song song Câu 16: Trong mục đích sau ủ, mục đích không đúng? A Làm nhỏ hạt B Làm tăng độ dẻo dai, tăng giới hạn đàn hồi C Làm đồng thành phần hóa học D Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt Câu 17: Dạng sai hỏng sau không khắc phục được? A Nứt B Độ cứng không đạt C Thép giòn D Thốt bon Câu 18: Biến dạng nóng biến dạng: A Ở nhiệt độ cao nhiệt độ kết tinh lại B Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy C Ở nhiệt độ ≥ 5000C D Ở nhiệt độ cao Câu 19: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là: A 450 ÷ 600 0C B 200 ÷ 300 0C C 600 ÷ 700 0C D 200 ÷ 600 0C Câu 20: Trong phát biểu đặc điểm phương pháp gia công nhiệt luyện, phát biểu sau sai? A Kết nhiệt luyện đánh giá biến đổi tổ chức tế vi tính B Khơng nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, ln trạng thái rắn C Nhiệt luyện áp dụng cho thép gang D Hình dạng kích thước khơng thay đổi thay đổi ngồi ý muốn Mã đề: 004 Câu 1: Dạng sai hỏng sau không khắc phục được? A Nứt B Độ cứng không đạt C Thép q giòn D Thốt bon Câu 2: Khi nung nóng tới nhiệt độ A1, thép bắt đầu có chuyển biến nào: A F → γ B F + Xe → γ C F + P → γ D P → γ Câu 3: Ủ hoàn toàn áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao B Mọi loại thép (kể gang) C Thép trước tích D Thép sau tích Câu 4: Trong mục đích sau ủ, mục đích khơng đúng? A Làm nhỏ hạt B Làm tăng độ dẻo dai, tăng giới hạn đàn hồi C Làm đồng thành phần hóa học D Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt Câu 5: Trong phát biểu sau biến dạng, phát biểu sai? A Mẫu thử bắt đầu biến dạng dẻo tải trọng gây ứng suất σ ≥ σđh B Khi tác dụng tải trọng, biến dạng dẻo biến dạng đàn hồi xảy song song C Biến dạng dẻo biến dạng lại sau thơi tác dụng tải trọng D Biến dạng đàn hồi sau bỏ tải trọng Câu 6: Biến dạng nóng biến dạng: A Ở nhiệt độ cao nhiệt độ kết tinh lại B Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy C Ở nhiệt độ ≥ 500 C D Ở nhiệt độ cao Câu 7: Trong dạng thù hình Fe, khối lượng riêng dạng thù hình lớn nhất? A Feα B Feγ C Cả ba dạng D Feδ Câu 8: So sánh kích thước hạt vật đúc đúc khuôn cát(KC) khuôn kim loại (KKL)? A Không so sánh được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố B KKL < KC C KKL > KC D Bằng đúc loại chi tiết Câu 9: Cho ô hình vẽ bên Hỏi bán kính ngun tử bao nhiêu? a a a a A B C D Câu 10: Mọi trình tự phát tự nhiên xẩy theo chiều hướng với lượng dự trữ thay đổi nào? A Tăng B Tăng hay giảm tùy thuộc vào trường hợp C Không thay đổi D Giảm Câu 11: Tại C hòa tan Feγ nhiều so với Feα? A Vì kích thước lỗ hổng mạng tinh thể Feγ lớn B Vì mật độ khối Feγ lớn C Vì Feγ tồn nhiệt độ cao D Vì số lượng lỗ hổng mạng tinh thể Feγ nhiều Câu 12: Tổ chức gang trắng tinh là: A Le B Le + XeI C P + XeII + Le D P + Le Câu 13: Trong dung dịch rắn nguyên tố gọi dung môi? A Nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao B Ngun tố có bán kính ngun tử lớn C Nguyên tố có tỷ lệ nhiều D Nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng Câu 14: Hạt Mactenxit có dạng: A Kim, cầu trụ (tùy trường hợp) B Hình cầu C Hình kim D Hình trụ Câu 15: Thành phần C Mactenxit: A Nhỏ thành phần C γ B Lớn thành phần C γ C Bằng thành phần C γ D Có thể lớn hơn, nhỏ thành phần C γ (tùy trường hợp) Câu 16: Trong đặc điểm sau, đặc điểm sai dung dịch rắn? A Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao kim loại dung môi B Thành phần nguyên tố thay đổi phạm vi định C Có kiểu mạng tinh thể ngun tố hòa tan D Có liên kết kim loại Câu 17: Kim loại chất: A Có hệ số nhiệt độ điện trở dương B Có nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao C Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt D Có cấu tạo tinh thể Câu 18: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là: A 450 ÷ 600 0C B 200 ÷ 300 0C C 600 ÷ 700 0C D 200 ÷ 600 0C Câu 19: Trong phát biểu đặc điểm phương pháp gia công nhiệt luyện, phát biểu sau sai? A Kết nhiệt luyện đánh giá biến đổi tổ chức tế vi tính B Nhiệt luyện áp dụng cho thép gang C Khơng nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, ln trạng thái rắn D Hình dạng kích thước khơng thay đổi thay đổi ngồi ý muốn Câu 20: Thép bon( %C = 0,2), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ đẳng nhiệt B Ủ hồn tồn C Thường hóa D Ủ khơng hồn tồn Mã đề: 005 Câu 1: Trong thơng số đặc trưng cho nhiệt luyện, thơng số quan trọng cả? A Tốc độ nung B Nhiệt độ nung C Thời gian giữ nhiệt D Tốc độ làm nguội sau giữ nhiệt Câu 2: Trong phát biểu sau dung dịch rắn thay thế, phát biểu sai? A Dung dịch rắn thay có hai loại: hòa tan có hạn hòa tan vơ hạn B Chỉ tạo dung dịch rắn thay kích thước ngun tử ngun tố hòa tan nguyên tố dung môi sai khác không 15% C Trong dung dịch rắn thay thế, nguyên tố hòa tan kim H2, N2, … D Khi nguyên tử nguyên tố hòa tan thay vào vị trí nút mạng nguyên tố dung mơi tạo thành dung dịch rắn thay Câu 3: Với chi tiết có hình dạng phức tạp không nên áp dụng phương pháp nào? A Tôi môi trường B Tôi hai môi trường C Tôi đẳng nhiệt D Tôi phân cấp Câu 4: Trong đặc điểm chuyển biến P → γ, đặc điểm sau sai? A Chuyển biến xảy không tức thời B Nhiệt độ chuyển biến (với tốc độ nung thực tế) lớn 7270C C Quy luật lớn lên hạt γ với loại thép (nhiệt độ cao hạt γ lớn) D Tốc độ nung lớn, nhiệt độ bắt đầu chuyển biến lớn thời gian chuyển biến ngắn Câu 5: Nhiệt độ ủ hoàn tồn là: A 600÷8000C B A1 + 20÷300C C 200÷6000C D A3 + 20÷ 300C Câu 6: Trong phát biểu sau tác dụng nhiệt luyện sản xuất khí, phát biểu sai? A Cải thiện tính cơng nghệ (làm cho kim loại hợp kim dễ gia công hơn) B Tăng độ bền độ cứng hợp kim mà đảm bảo độ dẻo, độ dai C Tạo tính chất đặc biệt chịu mài mòn, chịu ăn mòn, có tính đàn hồi, … D Làm tăng nhiệt độ nóng chảy kim loại hợp kim nên làm tăng khả nằng chịu nhiệt Câu 7: Thép bon( %C = 0,4), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ hoàn toàn B Thường hóa C Ủ khơng hồn tồn D Ủ đẳng nhiệt Câu 8: Ơ gì? A Là phần nhỏ đặc trưng đầy đủ cho tính chất mạng tinh thể B Là tập hợp vài nguyên tử mạng tinh thể C Là phần mạng tinh thể mang đầy đủ tính chất kiểu mạng D Là hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể Câu 9: Với hệ gồm nhiều chất điểm chuyển động (nguyên tử, ion) lượng dự trữ đặc trưng bằng: A Entanpy (H) B Năng lượng tự (F) C Nội (U) D Entropy (S) δ= l1 − l0 100% l0 Câu 10: Trong cơng thức: δ là: A Giới hạn biến dạng B Độ dai va đập C Độ giãn dài tương đối D Độ thắt tiết diện tương đối Câu 11: Khi làm nguội đẳng nhiệt thép tích, giữ nhiệt 700 0C tổ chức nhận là: A Trơxtit B Xoocbit C Peclit D Bainit Câu 12: Cho khối lượng riêng Cu, Feα Al là: 8,9g/cm3, 7,8g/cm3 2,7g/cm3 So sánh mật độ khối chúng? A MCu < MFeα < MAl B MCu = MAl > MFeα C MCu = MFeα = MAl D MCu > MFeα > MAl Câu 13: Cho ô hình vẽ bên Hỏi bán kính ngun tử bao nhiêu? a a a a A B C D Câu 14: Theo vị trí phân bố ngun tử hòa tan mạng tinh thể nguyên tố dung môi, người ta chia làm loại dung dịch rắn? A B C D Câu 15: So sánh kích thước tới hạn để tạo mầm ký sinh mầm tự sinh? A Bằng B rth (tự sinh) lớn C rth (ký sinh) lớn D Tùy trường hợp Câu 16: Ủ kết tinh lại áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim B Thép trước tích C Thép sau tích D Thép kỹ thuật điện Câu 17: Trong phát biểu sau biến dạng dẻo (trượt) đơn tinh thể, phát biểu sai? A Sự trượt xảy kết hợp mặt trượt phương trượt đó, gọi hệ trượt B Trượt hình thức chủ yếu biến dạng dẻo C Sự trượt xảy theo mặt phương có mật độ nguyên tử lớn D Chỉ có thành phần ứng suất vng góc với mặt trượt gây trượt Câu 18: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A Loại B loại C Loại D Loại Câu 19: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 80÷200 C ứng suất dư tính thay đổi nào? A Ứng suất độ cứng chưa thay đổi B Ứng suất giảm ít, độ cứng chưa thay đổi C Ứng suất giảm mạnh, độ cứng thay đổi D Ứng suất giảm mạnh, độ cứng chưa thay đổi Câu 20: Thép bon có 0,8%C 800 0C có tổ chức là: A γ + XeII B γ C P D F + γ Mã đề: 006 Câu 1: Nhiệt độ ủ hoàn toàn là: A 600÷8000C B 200÷6000C C A1 + 20÷300C D A3 + 20÷ 300C Câu 2: Với hệ gồm nhiều chất điểm chuyển động (nguyên tử, ion) lượng dự trữ đặc trưng bằng: A Entropy (S) B Năng lượng tự (F) C Nội (U) D Entanpy (H) Câu 3: Thép bon có 0,8%C 800 0C có tổ chức là: A γ + XeII B γ C P D F + γ Câu 4: Khi làm nguội đẳng nhiệt thép tích, giữ nhiệt 700 0C tổ chức nhận là: A Xoocbit B Trôxtit C Bainit D Peclit 3 Câu 5: Cho khối lượng riêng Cu, Feα Al là: 8,9g/cm , 7,8g/cm 2,7g/cm3 So sánh mật độ khối chúng? A MCu = MFeα = MAl B MCu > MFeα > MAl C MCu = MAl > MFeα D MCu < MFeα < MAl Câu 6: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 80÷200 C ứng suất dư tính thay đổi nào? A Ứng suất giảm ít, độ cứng chưa thay đổi B Ứng suất độ cứng chưa thay đổi C Ứng suất giảm mạnh, độ cứng thay đổi D Ứng suất giảm mạnh, độ cứng chưa thay đổi Câu 7: Ô gì? A Là hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể B Là tập hợp vài nguyên tử mạng tinh thể C Là phần mạng tinh thể mang đầy đủ tính chất kiểu mạng D Là phần nhỏ đặc trưng đầy đủ cho tính chất mạng tinh thể Câu 8: So sánh kích thước tới hạn để tạo mầm ký sinh mầm tự sinh? A rth (tự sinh) lớn B Bằng C rth (ký sinh) lớn D Tùy trường hợp Câu 9: Trong phát biểu sau dung dịch rắn thay thế, phát biểu sai? A Trong dung dịch rắn thay thế, nguyên tố hòa tan kim H2, N2, … B Khi nguyên tử ngun tố hòa tan thay vào vị trí nút mạng ngun tố dung mơi tạo thành dung dịch rắn thay C Dung dịch rắn thay có hai loại: hòa tan có hạn hòa tan vô hạn D Chỉ tạo dung dịch rắn thay kích thước nguyên tử nguyên tố hòa tan ngun tố dung mơi sai khác không 15% Câu 10: Trong thông số đặc trưng cho nhiệt luyện, thơng số quan trọng cả? A Tốc độ nung B Tốc độ làm nguội sau giữ nhiệt C Nhiệt độ nung D Thời gian giữ nhiệt Câu 11: Theo vị trí phân bố nguyên tử hòa tan mạng tinh thể nguyên tố dung môi, người ta chia làm loại dung dịch rắn? A B C D Câu 12: Cho ô hình vẽ bên Hỏi bán kính ngun tử bao nhiêu? a a a a A B C D Câu 13: Trong đặc điểm chuyển biến P → γ, đặc điểm sau sai? A Nhiệt độ chuyển biến (với tốc độ nung thực tế) lớn 7270C B Tốc độ nung lớn, nhiệt độ bắt đầu chuyển biến lớn thời gian chuyển biến ngắn C Quy luật lớn lên hạt γ với loại thép (nhiệt độ cao hạt γ lớn) D Chuyển biến xảy không tức thời Câu 14: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A Loại B loại C Loại D Loại Câu 15: Ủ kết tinh lại áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim B Thép kỹ thuật điện C Thép sau tích D Thép trước tích Câu 16: Trong phát biểu sau biến dạng dẻo (trượt) đơn tinh thể, phát biểu sai? A Sự trượt xảy kết hợp mặt trượt phương trượt đó, gọi hệ trượt B Trượt hình thức chủ yếu biến dạng dẻo C Sự trượt xảy theo mặt phương có mật độ nguyên tử lớn D Chỉ có thành phần ứng suất vng góc với mặt trượt gây trượt Câu 17: Trong phát biểu sau tác dụng nhiệt luyện sản xuất khí, phát biểu sai? A Cải thiện tính cơng nghệ (làm cho kim loại hợp kim dễ gia công hơn) B Tạo tính chất đặc biệt chịu mài mòn, chịu ăn mòn, có tính đàn hồi, … C Làm tăng nhiệt độ nóng chảy kim loại hợp kim nên làm tăng khả nằng chịu nhiệt D Tăng độ bền độ cứng hợp kim mà đảm bảo độ dẻo, độ dai Câu 18: Với chi tiết có hình dạng phức tạp khơng nên áp dụng phương pháp nào? A Tôi phân cấp B Tôi môi trường C Tôi đẳng nhiệt D Tôi hai môi trường δ= Câu 19: Trong cơng thức: l1 − l0 100% l0 δ là: A Giới hạn biến dạng B Độ dai va đập C Độ giãn dài tương đối D Độ thắt tiết diện tương đối Câu 20: Thép bon( %C = 0,4), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ hoàn toàn B Thường hóa C Ủ khơng hồn tồn D Ủ đẳng nhiệt Mã đề: 007 Câu 1: Thép bon( %C = 0,4), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ hoàn toàn B Ủ đẳng nhiệt C Thường hóa D Ủ khơng hồn toàn Câu 2: Trong phát biểu sau dung dịch rắn thay thế, phát biểu sai? A Khi nguyên tử nguyên tố hòa tan thay vào vị trí nút mạng ngun tố dung mơi tạo thành dung dịch rắn thay B Trong dung dịch rắn thay thế, nguyên tố hòa tan kim H2, N2, … C Chỉ tạo dung dịch rắn thay kích thước nguyên tử ngun tố hòa tan ngun tố dung mơi sai khác không 15% D Dung dịch rắn thay có hai loại: hòa tan có hạn hòa tan vơ hạn Câu 3: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 80÷200 0C ứng suất dư tính thay đổi nào? A Ứng suất giảm mạnh, độ cứng chưa thay đổi B Ứng suất độ cứng chưa thay đổi C Ứng suất giảm ít, độ cứng chưa thay đổi D Ứng suất giảm mạnh, độ cứng thay đổi Câu 4: Thép bon có 0,8%C 800 C có tổ chức là: A F + γ B γ C γ + XeII D P Câu 5: Theo vị trí phân bố nguyên tử hòa tan mạng tinh thể nguyên tố dung môi, người ta chia làm loại dung dịch rắn? A B C D Câu 6: Ô gì? A Là hình lập phương cấu tạo thành mạng tinh thể B Là tập hợp vài nguyên tử mạng tinh thể C Là phần mạng tinh thể mang đầy đủ tính chất kiểu mạng D Là phần nhỏ đặc trưng đầy đủ cho tính chất mạng tinh thể Câu 7: So sánh kích thước tới hạn để tạo mầm ký sinh mầm tự sinh? A rth (tự sinh) lớn B Bằng C rth (ký sinh) lớn D Tùy trường hợp Câu 8: Cho khối lượng riêng Cu, Feα Al là: 8,9g/cm3, 7,8g/cm3 2,7g/cm3 So sánh mật độ khối chúng? A MCu = MAl > MFeα B MCu > MFeα > MAl C MCu = MFeα = MAl D MCu < MFeα < MAl Câu 9: Trong đặc điểm chuyển biến P → γ, đặc điểm sau sai? A Nhiệt độ chuyển biến (với tốc độ nung thực tế) lớn 7270C B Tốc độ nung lớn, nhiệt độ bắt đầu chuyển biến lớn thời gian chuyển biến ngắn C Quy luật lớn lên hạt γ với loại thép (nhiệt độ cao hạt γ lớn) D Chuyển biến xảy không tức thời Câu 10: Cho ô hình vẽ bên Hỏi bán kính ngun tử bao nhiêu? a a a a A B C D Câu 11: Ủ kết tinh lại áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim B Thép kỹ thuật điện C Thép sau tích D Thép trước tích Câu 12: Với hệ gồm nhiều chất điểm chuyển động (nguyên tử, ion) lượng dự trữ đặc trưng bằng: A Entanpy (H) B Entropy (S) C Nội (U) D Năng lượng tự (F) Câu 1: Độ cứng HB sử dụng mũi đâm … A Làm kim cương, hình tháp bốn mặt với góc đỉnh (giữa hai mặt đối diện) 136 B Hình nón kim cương, góc đỉnh 1200 C Là bi thép có đường kính 2,5 hoặc 10mm D Là bi thép có đường kính 1,588mm Câu 2: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C tổ chức nhận là: A Hỗn hợp F Xe B Mram γdư C Mram D Mram Xe Câu 3: Tổ chức gang trắng 5,5 %C 7000C là: A Le + XeI B (γ + Xe) + XeI C P + XeII + Le D (P + Xe) + XeI Câu 4: Thép bon( %C = 1,2), để làm lưới XeII cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Thường hóa B Ủ khơng hồn tồn C Ủ hồn tồn D Ủ đẳng nhiệt Câu 5: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A loại B Loại C Loại D Loại Câu 6: Mactenxit là: A Dung dịch rắn thay bão hòa C Feα B Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feα C Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feγ D Dung dịch rắn thay bão hòa C Feγ Câu 7: Khi nung nóng Fe qua 9110C thể tích chúng thay đổi thể nào? A Không đổi B Giảm C Tằng hay giảm tùy thuộc vào điểu kiện cụ thể D Tăng Câu 8: Trong thực tế, kim loại kết tinh thường gặp loại mầm nào? A Tùy trường hợp B Mầm tự sinh C Cả hai loại mầm D Mầm ký sinh Câu 9: Nung thép nhiệt độ 200÷260 0C thì: A γdư M chưa chuyển biến B γdư → Mram, M chưa chuyển biến C M → Mram, γdư chưa chuyển biến D M γ dư → Mram Câu 10: σ 0,01 ký hiệu gì? A Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% B Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% C Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,01% D Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,01% Câu 11: Cho hình vẽ bên Hỏi mật độ khối bao nhiêu? A 64 B 68 C 74 Câu 12: Độ cứng thấp yêu cầu thường xẩy khi: A Ủ B Tôi C Ram D 78 D Thường hóa Câu 13: Cho hình vẽ bên Hãy so sánh T1, T2, T3 TS? A TS > T1 > T2 > T3 B T1 > T2 > T3 > TS C TS < T1 < T2 < T3 D T1 < T2 < T3 < TS Câu 14: Những kim loại có kiểu mạng lập phương tâm khối là: A Cr, Mo, Feδ, Zn B Feα , Cr, Mo, Feδ C Feα, Feδ, Mo, Cu D Feα, Cr, Mo, Au Câu 15: Với thép trước sau tích, làm nguội đẳng nhiệt, trước có chuyển biến tạo thành hỗn hợp [F+P] có chuyển biến tạo ra: A P Xe B Xe F C F Xe D F P Câu 16: Ủ đẳng nhiệt áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao B Mọi loại thép (kể gang) C Thép trước tích D Thép sau tích VTH = A1 − TM tM Câu 17: Cho công thức: , đó: M điểm tương ứng đỉnh lồi đường cong chữ “C”, tM là: A Thời gian nguội từ nhiệt độ A1 tới nhiệt độ tương ứng điểm M B Thời gian nguội từ nhiệt độ nung đến nhiệt độ tương ứng điểm M C Thời gian nguội tương ứng với tốc độ nguội qua điểm M D Thời gian nguội lớn mà tạo thành Mactexit Câu 18: Cr hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn B Dung dịch rắn xen kẽ C Dung dịch rắn thay D Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ Câu 19: Austenit là: A Dung dịch rắn xen kẽ C Feδ B Sắt nguyên chất kỹ thuật C Dung dịch rắn xen kẽ C Feγ D Dung dịch rắn xen kẽ C Feα Câu 20: Mục đích ủ hồn tồn là: A Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo B Khử ứng suất, giảm độ cứng, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, khử ứng suất D Làm nhỏ hạt, khử ứng suất, tăng độ dẻo Mã đề: 022 Câu 1: Austenit là: A Dung dịch rắn xen kẽ C Feδ B Sắt nguyên chất kỹ thuật C Dung dịch rắn xen kẽ C Feγ D Dung dịch rắn xen kẽ C Feα Câu 2: Thép bon( %C = 1,2), để làm lưới XeII cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Thường hóa B Ủ khơng hồn toàn C Ủ hoàn toàn D Ủ đẳng nhiệt Câu 3: Khi nung nóng Fe qua 9110C thể tích chúng thay đổi thể nào? A Tằng hay giảm tùy thuộc vào điểu kiện cụ thể B Giảm C Không đổi D Tăng Câu 4: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C tổ chức nhận là: A Mram B Mram Xe C Hỗn hợp F Xe D Mram γdư Câu 5: Cr hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn B Dung dịch rắn xen kẽ C Dung dịch rắn thay D Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ Câu 6: σ 0,01 ký hiệu gì? A Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,01% B Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% C Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,01% D Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% Câu 7: Trong thực tế, kim loại kết tinh thường gặp loại mầm nào? A Tùy trường hợp B Mầm tự sinh C Cả hai loại mầm D Mầm ký sinh Câu 8: Nung thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C thì: A γdư M chưa chuyển biến B γdư → Mram, M chưa chuyển biến C M → Mram, γdư chưa chuyển biến D M γ dư → Mram Câu 9: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A Loại B Loại C loại D Loại Câu 10: Tổ chức gang trắng 5,5 %C 7000C là: A Le + XeI B P + XeII + Le C (P + Xe) + XeI D (γ + Xe) + XeI Câu 11: Ủ đẳng nhiệt áp dụng cho loại thép nào? A Thép trước tích B Thép sau tích C Thép hợp kim trung bình cao D Mọi loại thép (kể gang) Câu 12: Cho hình vẽ bên Hỏi mật độ khối bao nhiêu? A 64 B 74 C 68 D 78 Câu 13: Mục đích ủ hồn toàn là: A Khử ứng suất, giảm độ cứng, tăng độ dẻo B Làm nhỏ hạt, khử ứng suất, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, khử ứng suất D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo Câu 14: Với thép trước sau tích, làm nguội đẳng nhiệt, trước có chuyển biến tạo thành hỗn hợp [F+P] có chuyển biến tạo ra: A F Xe B Xe F C P Xe D F P Câu 15: Cho hình vẽ bên Hãy so sánh T1, T2, T3 TS? A T1 < T2 < T3 < TS B TS > T1 > T2 > T3 VTH = A1 − TM tM C T1 > T2 > T3 > TS D TS < T1 < T2 < T3 Câu 16: Cho cơng thức: , đó: M điểm tương ứng đỉnh lồi đường cong chữ “C”, tM là: A Thời gian nguội từ nhiệt độ A1 tới nhiệt độ tương ứng điểm M B Thời gian nguội từ nhiệt độ nung đến nhiệt độ tương ứng điểm M C Thời gian nguội tương ứng với tốc độ nguội qua điểm M D Thời gian nguội lớn mà tạo thành Mactexit Câu 17: Mactenxit là: A Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feγ B Dung dịch rắn thay bão hòa C Feγ C Dung dịch rắn thay bão hòa C Feα D Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feα Câu 18: Độ cứng HB sử dụng mũi đâm … A Là bi thép có đường kính 1,588mm B Là bi thép có đường kính 2,5 hoặc 10mm C Làm kim cương, hình tháp bốn mặt với góc đỉnh (giữa hai mặt đối diện) 136 D Hình nón kim cương, góc đỉnh 1200 Câu 19: Độ cứng thấp yêu cầu thường xẩy khi: A Ủ B Tơi C Thường hóa D Ram Câu 20: Những kim loại có kiểu mạng lập phương tâm khối là: A Cr, Mo, Feδ, Zn B Feα , Cr, Mo, Feδ C Feα, Feδ, Mo, Cu D Feα, Cr, Mo, Au Mã đề: 023 Câu 1: Nung thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C thì: A γdư M chưa chuyển biến B γdư → Mram, M chưa chuyển biến C M → Mram, γdư chưa chuyển biến D M γ dư → Mram Câu 2: Khi nung nóng Fe qua 9110C thể tích chúng thay đổi thể nào? A Giảm B Tằng hay giảm tùy thuộc vào điểu kiện cụ thể C Không đổi D Tăng Câu 3: Tổ chức gang trắng 5,5 %C 7000C là: A Le + XeI B P + XeII + Le C (P + Xe) + XeI D (γ + Xe) + XeI Câu 4: Austenit là: A Dung dịch rắn xen kẽ C Feδ B Dung dịch rắn xen kẽ C Feγ C Sắt nguyên chất kỹ thuật D Dung dịch rắn xen kẽ C Feα Câu 5: σ 0,01 ký hiệu gì? A Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,01% B Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% C Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,01% D Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% Câu 6: Ủ đẳng nhiệt áp dụng cho loại thép nào? A Mọi loại thép (kể gang) B Thép trước tích C Thép hợp kim trung bình cao D Thép sau tích Câu 7: Trong thực tế, kim loại kết tinh thường gặp loại mầm nào? A Mầm tự sinh B Mầm ký sinh C Tùy trường hợp D Cả hai loại mầm Câu 8: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A loại B Loại C Loại D Loại Câu 9: Mactenxit là: A Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feγ B Dung dịch rắn thay bão hòa C Feγ C Dung dịch rắn thay bão hòa C Feα D Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feα Câu 10: Thép bon( %C = 1,2), để làm lưới XeII cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Thường hóa B Ủ đẳng nhiệt C Ủ hồn tồn D Ủ khơng hồn tồn Câu 11: Cr hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn thay B Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn C Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ D Dung dịch rắn xen kẽ Câu 12: Mục đích ủ hồn tồn là: A Khử ứng suất, giảm độ cứng, tăng độ dẻo B Làm nhỏ hạt, khử ứng suất, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, khử ứng suất D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo Câu 13: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C tổ chức nhận là: A Hỗn hợp F Xe B Mram C Mram Xe D Mram γdư Câu 14: Độ cứng thấp yêu cầu thường xẩy khi: A Ủ B Thường hóa C Tơi D Ram VTH = A1 − TM tM Câu 15: Cho cơng thức: , đó: M điểm tương ứng đỉnh lồi đường cong chữ “C”, tM là: A Thời gian nguội từ nhiệt độ A1 tới nhiệt độ tương ứng điểm M B Thời gian nguội từ nhiệt độ nung đến nhiệt độ tương ứng điểm M C Thời gian nguội tương ứng với tốc độ nguội qua điểm M D Thời gian nguội lớn mà tạo thành Mactexit Câu 16: Cho hình vẽ bên Hỏi mật độ khối bao nhiêu? A 78 B 74 C 64 D 68 Câu 17: Độ cứng HB sử dụng mũi đâm … A Là bi thép có đường kính 1,588mm B Là bi thép có đường kính 2,5 hoặc 10mm C Làm kim cương, hình tháp bốn mặt với góc đỉnh (giữa hai mặt đối diện) 136 D Hình nón kim cương, góc đỉnh 1200 Câu 18: Những kim loại có kiểu mạng lập phương tâm khối là: A Cr, Mo, Feδ, Zn B Feα, Feδ, Mo, Cu C Feα , Cr, Mo, Feδ D Feα, Cr, Mo, Au Câu 19: Với thép trước sau tích, làm nguội đẳng nhiệt, trước có chuyển biến tạo thành hỗn hợp [F+P] có chuyển biến tạo ra: A F Xe B Xe F C P Xe D F P Câu 20: Cho hình vẽ bên Hãy so sánh T1, T2, T3 TS? A TS > T1 > T2 > T3 B T1 < T2 < T3 < TS C T1 > T2 > T3 > TS Mã đề: 024 Câu 1: Mactenxit là: A Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feα B Dung dịch rắn thay bão hòa C Feα C Dung dịch rắn xen kẽ bão hòa C Feγ D Dung dịch rắn thay bão hòa C Feγ D TS < T1 < T2 < T3 Câu 2: Austenit là: A Dung dịch rắn xen kẽ C Feα B Dung dịch rắn xen kẽ C Feδ C Dung dịch rắn xen kẽ C Feγ D Sắt nguyên chất kỹ thuật Câu 3: Cho ô hình vẽ bên Hỏi mật độ khối bao nhiêu? A 78 B 74 C 64 D 68 Câu 4: σ 0,01 ký hiệu gì? A Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,01% B Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% C Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,01% D Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,01% Câu 5: Thép bon( %C = 1,2), để làm lưới XeII cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Thường hóa B Ủ đẳng nhiệt C Ủ hồn tồn D Ủ khơng hồn tồn Câu 6: Cr hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn xen kẽ B Dung dịch rắn thay C Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ D Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn VTH = A1 − TM tM Câu 7: Cho cơng thức: , đó: M điểm tương ứng đỉnh lồi đường cong chữ “C”, tM là: A Thời gian nguội từ nhiệt độ A1 tới nhiệt độ tương ứng điểm M B Thời gian nguội từ nhiệt độ nung đến nhiệt độ tương ứng điểm M C Thời gian nguội tương ứng với tốc độ nguội qua điểm M D Thời gian nguội lớn mà tạo thành Mactexit Câu 8: Khi nung nóng Fe qua 9110C thể tích chúng thay đổi thể nào? A Không đổi B Giảm C Tăng D Tằng hay giảm tùy thuộc vào điểu kiện cụ thể Câu 9: Hình vẽ bên kiểu giản đồ hai nguyên loại mấy? A Loại B Loại C Loại D loại Câu 10: Ủ đẳng nhiệt áp dụng cho loại thép nào? A Thép hợp kim trung bình cao B Mọi loại thép (kể gang) C Thép sau tích D Thép trước tích Câu 11: Cho hình vẽ bên Hãy so sánh T1, T2, T3 TS? A TS < T1 < T2 < T3 B TS > T1 > T2 > T3 C T1 < T2 < T3 < TS D T1 > T2 > T3 > TS Câu 12: Nung thép nhiệt độ 200÷260 C thì: A γdư M chưa chuyển biến B M → Mram, γdư chưa chuyển biến C M γ dư → Mram D γdư → Mram, M chưa chuyển biến Câu 13: Độ cứng HB sử dụng mũi đâm … A Là bi thép có đường kính 1,588mm B Là bi thép có đường kính 2,5 hoặc 10mm C Làm kim cương, hình tháp bốn mặt với góc đỉnh (giữa hai mặt đối diện) 136 D Hình nón kim cương, góc đỉnh 1200 Câu 14: Những kim loại có kiểu mạng lập phương tâm khối là: A Cr, Mo, Feδ, Zn B Feα, Feδ, Mo, Cu C Feα , Cr, Mo, Feδ D Feα, Cr, Mo, Au Câu 15: Tổ chức gang trắng 5,5 %C 700 C là: A P + XeII + Le B (γ + Xe) + XeI C Le + XeI D (P + Xe) + XeI Câu 16: Mục đích ủ hồn tồn là: A Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, khử ứng suất B Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, khử ứng suất, tăng độ dẻo D Khử ứng suất, giảm độ cứng, tăng độ dẻo Câu 17: Độ cứng thấp yêu cầu thường xẩy khi: A Ủ B Thường hóa C Ram D Tơi Câu 18: Với thép trước sau tích, làm nguội đẳng nhiệt, trước có chuyển biến tạo thành hỗn hợp [F+P] có chuyển biến tạo ra: A F Xe B Xe F C P Xe D F P Câu 19: Trong thực tế, kim loại kết tinh thường gặp loại mầm nào? A Tùy trường hợp B Mầm ký sinh C Mầm tự sinh D Cả hai loại mầm Câu 20: Sau nung nóng thép tơi nhiệt độ 200÷260 0C tổ chức nhận là: A Hỗn hợp F Xe B Mram γdư C Mram Xe D Mram Mã đề: 025 Câu 1: Cho hình vẽ bên, vùng “?” có tổ chức gì? A Austenit q nguội B Ferit + Xêmentit nguội C Ferit + Peclit nguội D Peclit nguội Câu 2: CuZn loại pha gì? A Dung dịch rắn thay B Pha xen kẽ C Pha điện tử D Dung dịch rắn xen kẽ Câu 3: Độ cứng cao yêu cầu thường xẩy khi: A Thường hóa B Tơi C Ủ D Ram Câu 4: Khi nung nóng thép tơi (khi ram), q trình chuyển biến xảy chia làm giai đoạn? A B C D Câu 5: Mục đích ủ khơng hoàn toàn là: A Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo B Giảm độ cứng, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, tăng độ dẻo D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng Câu 6: Trong yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ tới hạn, yếu tố sau sai? A Thành phần hợp kim Austenit nhiều VTH nhỏ B Austenit đồng VTH nhỏ C Kích thước hạt Austenit nhỏ, biên giới hạt nhiều, làm giảm V TH D Các phần tử rắn chưa tan hết vào Austenit làm tăng V TH Câu 7: Lò xo sau uốn nguội cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ thấp (ủ non) B Ủ khơng hồn tồn C Ủ hồn tồn D Ủ đẳng nhiệt Câu 8: Thơng số mạng gì? A Kích thước cạnh B Khoảng cách hai nguyên tử gần C Kích thước trung bình cạnh D Kích thước cạnh nhỏ ô Câu 9: Tăng tốc độ nguội đúc tốc độ tạo mầm (n) tốc độ phát triển mầm (v) thay đổi nào? A n giảm, v tăng B n tăng, v tăng C n tăng, v giảm D n giảm, v giảm Câu 10: C hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn thay B Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ C Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn D Dung dịch rắn xen kẽ Câu 11: σ 0,2 ký hiệu gì? A Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% B Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% C Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,2% D Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,2% Câu 12: Đa tinh thể gì? A Bao gồm nhiều đơn tinh thể loại hay khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới B Bao gồm nhiều đơn tinh thể (cỡ µ m) có kiểu mạng thông số mạng lien kết với qua vùng danh giới C Là tập hợp đơn tinh thể (cỡ µm) D Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới Câu 13: Kích thước hạt nhỏ A Độ bền thấp, độ dẻo cao B Độ bền cao, độ dẻo thấp C Độ bền cao, độ dẻo cao D Độ bền thấp, độ dẻo thấp Câu 14: Khi kết tinh, hạt phát triển mạnh theo phương hạt có dạng gì? A Cầu B Tấm C Phiến D Trụ Câu 15: Nguyên lý tạo hạt nhỏ đúc A Tăng tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm B Tăng tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm C Giảm tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm D Giảm tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm Câu 16: Nhiệt độ tơi cho thép trước tích là: A Acm + 30÷500C B A1 + 30÷500C C A3 + 30÷ 500C D A1 ÷ A3 Câu 17: Thép bon có 0,4%C 600 0C có tổ chức là: A P B F + P C γ D F + XeIII + P Câu 18: Peclit là: A Hỗn hợp học tích Xêmentit Ferit B Hỗn hợp học tinh Xêmentit austenit C Hỗn hợp học tích Xêmentit austenit D Hỗn hợp học tinh Xêmentit Ferit Câu 19: Trong sản xuất, thép sau ủ (độ cứng thấp) người ta sử dụng phương pháp đo độ cứng nào? A HRC B HB C HV D HRA Câu 20: Tổ chức thép trước tích là: A P + XeII B F + P C F D P Mã đề: 026 Câu 1: Mục đích ủ khơng hồn tồn là: A Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo B Làm nhỏ hạt, tăng độ dẻo C Giảm độ cứng, tăng độ dẻo D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng Câu 2: Tăng tốc độ nguội đúc tốc độ tạo mầm (n) tốc độ phát triển mầm (v) thay đổi nào? A n giảm, v giảm B n tăng, v tăng C n tăng, v giảm D n giảm, v tăng Câu 3: Tổ chức thép trước tích là: A P + XeII B F + P C F D P Câu 4: σ 0,2 ký hiệu gì? A Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% B Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% C Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,2% D Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,2% Câu 5: Đa tinh thể gì? A Là tập hợp đơn tinh thể (cỡ µm) B Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới C Bao gồm nhiều đơn tinh thể (cỡ µ m) có kiểu mạng thông số mạng lien kết với qua vùng danh giới D Bao gồm nhiều đơn tinh thể loại hay khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới Câu 6: Trong sản xuất, thép sau ủ (độ cứng thấp) người ta sử dụng phương pháp đo độ cứng nào? A HB B HRC C HV D HRA Câu 7: Thông số mạng gì? A Kích thước cạnh nhỏ B Khoảng cách hai nguyên tử gần C Kích thước trung bình cạnh D Kích thước cạnh Câu 8: Nguyên lý tạo hạt nhỏ đúc A Tăng tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm B Tăng tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm C Giảm tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm D Giảm tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm Câu 9: CuZn loại pha gì? A Pha điện tử B Dung dịch rắn xen kẽ C Dung dịch rắn thay D Pha xen kẽ Câu 10: Cho hình vẽ bên, vùng “?” có tổ chức gì? A Austenit nguội B Peclit nguội C Ferit + Xêmentit nguội D Ferit + Peclit nguội Câu 11: Khi kết tinh, hạt phát triển mạnh theo phương hạt có dạng gì? A Phiến B Trụ C Cầu D Tấm Câu 12: Kích thước hạt nhỏ A Độ bền thấp, độ dẻo cao B Độ bền cao, độ dẻo thấp C Độ bền cao, độ dẻo cao D Độ bền thấp, độ dẻo thấp Câu 13: Khi nung nóng thép tơi (khi ram), trình chuyển biến xảy chia làm giai đoạn? A B C D Câu 14: Peclit là: A Hỗn hợp học tinh Xêmentit Ferit B Hỗn hợp học tinh Xêmentit austenit C Hỗn hợp học tích Xêmentit austenit D Hỗn hợp học tích Xêmentit Ferit Câu 15: Nhiệt độ tơi cho thép trước tích là: A Acm + 30÷500C B A1 + 30÷500C C A3 + 30÷ 500C D A1 ÷ A3 Câu 16: Thép bon có 0,4%C 600 C có tổ chức là: A P B F + P C γ D F + XeIII + P Câu 17: Trong yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ tới hạn, yếu tố sau sai? A Thành phần hợp kim Austenit nhiều VTH nhỏ B Kích thước hạt Austenit nhỏ, biên giới hạt nhiều, làm giảm V TH C Các phần tử rắn chưa tan hết vào Austenit làm tăng V TH D Austenit đồng VTH nhỏ Câu 18: Độ cứng cao yêu cầu thường xẩy khi: A Thường hóa B Ram C Ủ D Tơi Câu 19: C hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn thay B Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ C Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn D Dung dịch rắn xen kẽ Câu 20: Lò xo sau uốn nguội cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ thấp (ủ non) B Ủ khơng hồn tồn C Ủ hồn toàn D Ủ đẳng nhiệt Mã đề: 027 Câu 1: Lò xo sau uốn nguội cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ thấp (ủ non) B Ủ đẳng nhiệt C Ủ khơng hồn tồn D Ủ hồn tồn Câu 2: CuZn loại pha gì? A Dung dịch rắn xen kẽ B Pha điện tử C Pha xen kẽ D Dung dịch rắn thay Câu 3: Trong sản xuất, thép sau ủ (độ cứng thấp) người ta sử dụng phương pháp đo độ cứng nào? A HRA B HRC C HB D HV Câu 4: Tổ chức thép trước tích là: A P B F + P C P + XeII D F Câu 5: Khi kết tinh, hạt phát triển mạnh theo phương hạt có dạng gì? A Trụ B Tấm C Cầu D Phiến Câu 6: Thông số mạng gì? A Kích thước cạnh nhỏ B Kích thước cạnh C Kích thước trung bình cạnh ô D Khoảng cách hai nguyên tử gần Câu 7: Nguyên lý tạo hạt nhỏ đúc A Tăng tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm B Tăng tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm C Giảm tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm D Giảm tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm Câu 8: Đa tinh thể gì? A Bao gồm nhiều đơn tinh thể (cỡ µ m) có kiểu mạng thơng số mạng lien kết với qua vùng danh giới B Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới C Là tập hợp đơn tinh thể (cỡ µm) D Bao gồm nhiều đơn tinh thể loại hay khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới Câu 9: Khi nung nóng thép tơi (khi ram), trình chuyển biến xảy chia làm giai đoạn? A B C D Câu 10: Kích thước hạt nhỏ A Độ bền thấp, độ dẻo cao B Độ bền cao, độ dẻo thấp C Độ bền cao, độ dẻo cao D Độ bền thấp, độ dẻo thấp Câu 11: Nhiệt độ cho thép trước tích là: A Acm + 30÷500C B A1 + 30÷500C C A3 + 30÷ 500C D A1 ÷ A3 Câu 12: Tăng tốc độ nguội đúc tốc độ tạo mầm (n) tốc độ phát triển mầm (v) thay đổi nào? A n giảm, v tăng B n giảm, v giảm C n tăng, v giảm D n tăng, v tăng Câu 13: Peclit là: A Hỗn hợp học tinh Xêmentit Ferit B Hỗn hợp học tinh Xêmentit austenit C Hỗn hợp học tích Xêmentit austenit D Hỗn hợp học tích Xêmentit Ferit Câu 14: σ 0,2 ký hiệu gì? A Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% B Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,2% C Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% D Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,2% Câu 15: Thép bon có 0,4%C 600 0C có tổ chức là: A P B F + P C γ D F + XeIII + P Câu 16: Trong yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ tới hạn, yếu tố sau sai? A Thành phần hợp kim Austenit nhiều VTH nhỏ B Kích thước hạt Austenit nhỏ, biên giới hạt nhiều, làm giảm V TH C Các phần tử rắn chưa tan hết vào Austenit làm tăng V TH D Austenit đồng VTH nhỏ Câu 17: Độ cứng cao yêu cầu thường xẩy khi: A Thường hóa B Ram C Ủ D Tơi Câu 18: C hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn thay B Dung dịch rắn xen kẽ C Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn D Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ Câu 19: Mục đích ủ khơng hoàn toàn là: A Làm nhỏ hạt, tăng độ dẻo B Giảm độ cứng, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng Câu 20: Cho hình vẽ bên, vùng “?” có tổ chức gì? A Peclit q nguội C Ferit + Peclit nguội B Ferit + Xêmentit nguội D Austenit nguội Mã đề: 028 Câu 1: Độ cứng cao yêu cầu thường xẩy khi: A Thường hóa B Ram C Ủ D Tơi Câu 2: σ 0,2 ký hiệu gì? A Giới hạn chảy quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% B Giới hạn đàn hồi quy ước với sai số 0,2% C Giới hạn đàn hồi quy ước tương ứng với biến dạng dư 0,2% D Giới hạn chảy quy ước với sai số 0,2% Câu 3: Nhiệt độ tơi cho thép trước tích là: A Acm + 30÷500C B A1 + 30÷500C C A3 + 30÷ 500C D A1 ÷ A3 Câu 4: Trong yếu tổ ảnh hưởng đến tốc độ tới hạn, yếu tố sau sai? A Thành phần hợp kim Austenit nhiều VTH nhỏ B Kích thước hạt Austenit nhỏ, biên giới hạt nhiều, làm giảm V TH C Các phần tử rắn chưa tan hết vào Austenit làm tăng V TH D Austenit đồng VTH nhỏ Câu 5: Thép bon có 0,4%C 600 0C có tổ chức là: A P B F + XeIII + P C F + P D γ Câu 6: C hòa tan vào Fe dạng dung dịch rắn nào? A Dung dịch rắn thay B Dung dịch rắn xen kẽ C Khơng thể hòa tan để tạo thành dung dịch rắn D Dung dịch rắn thay dung dịch rắn xen kẽ Câu 7: Đa tinh thể gì? A Bao gồm nhiều đơn tinh thể (cỡ µ m) có kiểu mạng thơng số mạng lien kết với qua vùng danh giới B Bao gồm nhiều đơn tinh thể khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới C Là tập hợp đơn tinh thể (cỡ µm) D Bao gồm nhiều đơn tinh thể loại hay khác loại (cỡ µm) liên kết với qua vùng danh giới Câu 8: Nguyên lý tạo hạt nhỏ đúc A Giảm tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm B Giảm tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm C Tăng tốc độ tạo mầm tăng tốc độ phát triển mầm D Tăng tốc độ tạo mầm giảm tốc độ phát triển mầm Câu 9: Kích thước hạt nhỏ A Độ bền thấp, độ dẻo cao B Độ bền cao, độ dẻo thấp C Độ bền cao, độ dẻo cao D Độ bền thấp, độ dẻo thấp Câu 10: Tăng tốc độ nguội đúc tốc độ tạo mầm (n) tốc độ phát triển mầm (v) thay đổi nào? A n tăng, v giảm B n giảm, v giảm C n giảm, v tăng D n tăng, v tăng Câu 11: Tổ chức thép trước tích là: A F + P B P C P + XeII D F Câu 12: Peclit là: A Hỗn hợp học tinh Xêmentit Ferit B Hỗn hợp học tích Xêmentit Ferit C Hỗn hợp học tích Xêmentit austenit D Hỗn hợp học tinh Xêmentit austenit Câu 13: Khi kết tinh, hạt phát triển mạnh theo phương hạt có dạng gì? A Tấm B Phiến C Cầu D Trụ Câu 14: Trong sản xuất, thép sau ủ (độ cứng thấp) người ta sử dụng phương pháp đo độ cứng nào? A HRA B HRC C HB D HV Câu 15: Khi nung nóng thép tơi (khi ram), q trình chuyển biến xảy chia làm giai đoạn? A B C D Câu 16: CuZn loại pha gì? A Dung dịch rắn thay B Pha xen kẽ C Pha điện tử D Dung dịch rắn xen kẽ Câu 17: Thông số mạng gì? A Kích thước cạnh B Khoảng cách hai nguyên tử gần C Kích thước cạnh nhỏ D Kích thước trung bình cạnh Câu 18: Mục đích ủ khơng hồn tồn là: A Làm nhỏ hạt, tăng độ dẻo B Giảm độ cứng, tăng độ dẻo C Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng, tăng độ dẻo D Làm nhỏ hạt, giảm độ cứng Câu 19: Cho hình vẽ bên, vùng “?” có tổ chức gì? A Peclit q nguội B Ferit + Peclit nguội C Ferit + Xêmentit nguội D Austenit nguội Câu 20: Lò xo sau uốn nguội cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào? A Ủ thấp (ủ non) B Ủ khơng hồn toàn C Ủ đẳng nhiệt D Ủ hoàn toàn Dap an Mã đề: 001 A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mã đề: 002 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 A B C D Mã đề: 003 A B C D Mã đề: 004 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C D Mã đề: 005 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 006 A B C D Mã đề: 007 A B C D Mã đề: 008 A B C D Mã đề: 009 A B C D Mã đề: 010 A B C D Mã đề: 011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 012 A B C D Mã đề: 013 A B C D Mã đề: 014 A B C D Mã đề: 015 A B C D Mã đề: 016 A B C D Mã đề: 017 A B C D Mã đề: 018 A B C D Mã đề: 019 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 020 A B C D Mã đề: 025 A B C D Mã đề: 026 A B C D Mã đề: 027 A B C D Mã đề: 028 A B C D Mã đề: 21 A B C D x x x x 10 x 11 12 x x 13 14 15 x x x x 17 x 18 19 x x x x x 16 x x 20 x ... diện) 136 Câu 6: Cho hình vẽ bên Hỏi mật độ khối bao nhiêu? A 74 B 78 C 68 D 64 Câu 7: Chọn đáp án sai đáp án sau trình giữ nhiệt nhiệt luyện: A Giữ nhiệt nhằm làm đồng nhiệt độ toàn tiết diện... ngun tố hợp kim khác lẫn vào D Vì đa tinh thể có kích thước lớn đơn tinh thể Câu 13: Chọn đáp án sai đáp án sau trình giữ nhiệt nhiệt luyện: A Thời gian giữ nhiệt phụ thuộc vào kích thước chi... Tăng độ dẻo khử ứng suất C Làm nhỏ hạt tăng độ dẻo D Giảm độ cứng tăng độ dẻo Câu 10: Chọn đáp án sai đáp án sau trình giữ nhiệt nhiệt luyện: A Giữ nhiệt nhằm làm đồng nhiệt độ toàn tiết diện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LIỆU HỌC (CÓ ĐÁP ÁN), BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LIỆU HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn