250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CÓ ĐÁP ÁN

60 65 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:43

Câu hỏi: 1/ Tiêu chuẩn ISO-14598 đưa ra: A/ Đưa quy trình đánh giá tính an tồn cho sản phẩm phần mềm B/ Đưa quy trình đánh giá hiệu phần mềm C/ Đưa quy trình đánh giá chất lượng cho sản phẩm phần mềm (đ) D/ Đưa quy trình đánh giá tính khả dụng cho sản phẩm phần mềm 2/ Trong phát triển phần mềm, yếu tố quan trọng nhất? A/ Con người (đ) B/ Quy trình C/ Sản phầm D/ Thời gian 3/ Kỹ thuật sau xây dựng phần mềm từ thành phần thiết kế lĩnh vực công nghệ khác nhau? A/ Extreme programming B/ Evolutionary prototyping C/ Component architecture (đ) D/ Open-source development 4/ IEEE 830-1993 khuyến nghị tiêu chuẩn cho A/ Software requirement specification (đ) B/ Software design C/ Testing D/ Coding 5/ Kỹ sư phần mềm không cần A/ Kiến thức phân tích thiết kế hệ thống B/ Kiến thức sở liệu C/ Lập trình thành thạo ngơn ngữ lập trình (đ) D/ Kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm 6/ Tính khả thi phần mềm dựa vào yếu tố sau: A/ Nghiệp vụ tiếp thị B/ Phạm vi, ràng buộc thị trường C/ Công nghệ, tiền bạc, thời gian tài nguyên (đ) D/ Kỹ lực nhà phát triển 7/ Phần mềm dự báo thời tiết thu thập số liệu nhiệt độ, độ ẩm, … xử lý tính tốn dự báo thời tiết ví dụ loại phần mềm: A/ Phần mềm hệ thống (System software) B/ Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software) C/ Phần mềm thời gian thực (Real time software) (đ) D/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 8/ Loại phần mềm tập hợp chương trình để cung cấp dịch vụ cho chương trình khác: A/ Phần mềm hệ thống (System software) B/ Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software) C/ Phần mềm thời gian thực (Real time software) (đ) D/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 9/ Phần mềm quản lý sinh viên trường là: A/ Phần mềm hệ thống (System software) B/ Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software) C/ Phần mềm thời gian thực (Real time software) D/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 10/ Phần mềm quản lý tài cơng ty là: A/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) B/ Phần mềm hệ thống (System software) C/ Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software) D/ Phần mềm thời gian thực (Real time software) 11/ Theo báo cáo IBM, "31% dự án bị hủy bỏ trước chúng hồn thành, 53% vượt dự tốn trung bình 189% 100 dự án, 94 dự án khởi động lại" Lý cho số liệu thống kê trên? A/ Thiếu đào tạo đầy đủ công nghệ phần mềm B/ Thiếu đạo đức phần mềm hiểu biết C/ Quản lý vấn đề cơng ty D/ Ảnh hưởng suy thối kinh tế 12/ Điều không đúng? A/ Công nghệ phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính B/ Cơng nghệ phần mềm phần ngành kỹ thuật hệ thống (System Engineering) C/ Khoa học máy tính thuộc ngành cơng nghệ phần mềm D/ Cơng nghệ phần mềm liên quan với việc phát triển cung cấp phần mềm hữu ích 13/ Mối quan tâm cơng nghệ phần mềm gì? A/.Sản xuất phần cứng B/ Sản xuất phần mềm (đ) C/ Cấu hình mạng D/ Phần mềm dùng lại 14/ Điều đặc trưng thiết kế phần mềm tốt? A/ Thể kết nối mạnh mẽ mô-đun B/ Thực tất yêu cầu mơ hình phân tích (đ) C/ Bao gồm trường hợp thử nghiệm cho tất thành phần D/ Cung cấp tranh hoàn chỉnh phần mềm 1/ Theo thống kê từ thách thức cơng nghệ phần mềm lỗi nhiều A/ Kiểm tra bảo trì B/ Phân tích yêu cầu (đ) C/ Thiết kế D/ Viết Code 2/ Yêu cầu chia thành lọai sau đây? A/ Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống B/ Chức năng, phi chức (đ) C/ Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng D/ Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ 3/ hình thức dùng mơ tả u cầu là: A/ Yêu cầu người dùng yêu cầu hệ thống (đ) B/ Yêu cầu chức yêu cầu phi chức C/ Yêu cầu chủ động yêu cầu thụ động D Yêu cầu cụ thể yêu cầu trừu tượng 4/ Loại khả thi không xem xét phân tích khả thi A/ Khả thi kinh tế B/ Khả thi thực C/ Khả thi vể kỹ thuật D/ Khả thi chất lượng (đ) 5/ Tính chất cần liệu phân tích u cầu A/ định hướng thời gian (đ) B/ giá trị pháp lý C/ Tính mơ tả trừu tượng D/ thể mơ tả tốn học 6/ Câu hỏi liên quan đến phân tích thiết kế? A/ Thời gian hồn thành dự án đủ khơng? B/ Làm chuyển thiết kế liệu logic sang thiết kế liệu vật lý? (đ) C/ Các xử lý tiến hành thông tin chi tiết liên quan? D/ Đâu phạm vi hệ thống phần mềm? 7/ Tính chất khơng cần thiết cho phân tích liệu ? A/ Cấu trúc liệu B/ Đầy đủ C/ Bảo mật (đ) D/ Độ lớn 8/ Phân tích yêu cầu bao gồm hoạt động theo thứ tự ? A/ Làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu B/ Làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu C/ Xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu D/ Làm rõ yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, xem xét yêu cầu 9/ Làm rõ yêu cầu (Eliciting requirements) A/ Giao tiếp với khách hàng người sử dụng để xác định yêu cầu họ B/ Các yêu cầu ghi nhận lại theo nhiều hình thức C/ Các yêu cầu tổng hợp lại theo nhiều hình thức D/ Xem u cầu tình trạng khơng rõ ràng? 10/ Yêu cầu yêu cầu chức năng? A/ Cảnh báo người dùng dung lượng trống đĩa 20% B/ Thực thao tác thêm, xem, xóa, sửa liệu nghiệp vụ C/ Cảnh báo ngày hệ thống bị sai D/ Yêu cầu chỉnh lại ngày hệ thống làm việc 11/ SRS viết tắt của: A/ Software Requirement Specification B/ System Requirement Specification C/ Studying Requirement Specification D/ Solve Requirement Specification 12/ Phát biểu sau khơng nói đến trình thu thập yêu cầu: A/ Yêu cầu khó phát B/ Yêu cầu dễ bị thay đổi C/ Yêu cầu phải thống D/ Yêu cầu ln biết cách xác (đ) 13/ Kết giai đoạn thu thập yêu cầu là: A/ Bảng ước tính chi phí dự án B/ Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (đ) C/ Lược đồ ngữ cảnh D/ Lược đồ Use case đồ khác 14/ Ai người viết tài liệu SRS? A/ Người quản lý dự án B/ Phân tích viên (đ) C/ Lập trình viên D/ Khách hàng 15/ Kết cuối giai đoạn xác định phân tích yêu cầu là: A/ Tài liệu SRS (đ) B/ Sơ đồ DFD C/ Sơ đồ Use case D/ Sơ đồ ERD 16/ Mục sau không bao gồm tài liệu SRS? A/ Yêu cầu chức B/ Yêu cầu phi chức C/ Mục tiêu thực D/ Hướng dẫn sử dụng (đ) 17/ Loại hình đặc tả dùng phổ biến tài liệu SRS? A/ Đặc tả cấu trúc liệu B/ Đặc tả chức C/ Đặc tả sơ đồ (đ) D/ Đặc tả đối tượng 18/ Độ lớn (Volume) phân tích yêu cầu là: A/ Là số lượng máy tính chạy phần mềm B/ Là số lượng liệu phát sinh chu kỳ C/ Là số lượng nghiệp vụ hệ thống phải tiến hành chu kỳ (đ) D/ Là số lượng người làm việc với phần mềm 19/ Sơ đồ sau khơng cần thiết phân tích yêu cầu? A/ Use Case B/ Entity Relationship Diagram C/ State Transition Diagram D/ Activity Diagram (đ) 20/ đặc trưng xem xét phân tich yêu cầu khả thi? A/ B/ C/ D/ 21/ giai đoạn phân tích yêu cầu? A/ B/ C/ D/ 22/ nguyên lý đặc tả yêu cầu? A/ B/ C/ D/ 23/ CASE từ viết tắt A/ Cost Aided Software Engineering B/ Computer Aided Software Engineering C/ Control Aided Software Engineering D/ Computer Analyzing Software Engineering 24/ Kỹ thuật thu thập yêu cầu cần đến chuyên gia? A/ Interview B/ Observation C/ Expert D/ Delphi 25/ Kỹ thuật thu thập yêu cầu cầu cần đến trí số đông? A/ Prototype B/ Facilitated Workshops C/ Observation D/ Questionnaires & Surveys 26/ Mục không dùng cho đặc tả yêu cầu: A/ Đặc tả cú pháp B/ Đặc tả đối tượng C/ Đặc tả chức D/ Đặc tả kỹ thuật 27/ Mục không dùng cho đặc tả yêu cầu: A/ Đặc tả thao tác B/ Đặc tả mơ hình C/ Đặc tả sơ đồ D/ Đặc tả thuật tốn 28/ Loại hình đặc tả khơng có? A/ Đặc tả hình thức B/ Đặc tả phi hình thức C/ Đặc tả tốn học D/ Đặc tả hỗn hợp 29/ Xác nhận yêu cầu (Requirements Validation) tiến hành A/ Phân tích viên lập trình viên B/ Phân tích viên khách hàng C/ Phân tích viên bên liên quan D/ Phân tích viên người dùng 30/ Khi xác nhận yêu cầu, cần phải làm sáng tỏ từ sau đây: A/ “một số”, “đôi khi”, “thường”, “thơng thường”, “bình thường”, “phần lớn”, “đa số” B/ Danh từ số nhiều hay số C/ Tính từ trạng thái D/ Động từ hình thức chủ động hay bị động Câu hỏi không kỹ sư phần mềm quan tâm Tại chi phí phần cứng máy tính cao? I Tại phần mềm thời gian dài để hoàn tất? II Tại người ta tốn nhiếu chi phí để phát triển mẩu phần mềm? III Tại lỗi phần mềm không loại bỏ sản phẩm trước xuất xưởng Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh definition, development, support I what, how, where II programming, debugging, maintenance III analysis, design, testing Mơ hình phát triển ứng dụng nhanh Một cách gọi khác mơ hình phát triển dựa vào thành phần I Một cách hữu dụng khách hàng không xàc định yêu cầu rõ ràng II Sự ráp nối tốc độ cao mơ hình tuyến tính III Tất mục Mơ hình tiến trình phần mềm tiến hóa Bản chất lặp Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục Tài liệu, phần cứng, người, thủ tục Những yêu cầu quan tâm suốt QFD (quality function deployment) exciting requirements expected requirement normal requirements technology requirements Những vấn đề thiết kế chung trội lên hầu hết giao diện người dùng Kết nối tiền sử người dùng (profile) shortcut chức Xử lý lỗi thời gian đáp ứng hệ thống Quyết định hiển thị hình ảnh thiết kế icon Khơng mục Nội dung thông tin biểu diễn đối tượng điều khiển liệu riêng biệt mà bao gồm thơng tin mà Cần thiết để trình bày tất output Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống Được biến đổi phần mềm Phân tích giá trị dẫn phần QFD (quality function deployment) nhằm xác định Chi phí hoạt động đảm bảo chất lượng dự án Chi phí quan hệ yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ thông tin Độ ưu tiên quan hệ yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ thơng tin Kích thước ý kiến khách hàng Phân tích văn phạm tường thuật xử lý bước tốt để tạo Tự điển liệu Biểu đồ dòng liệu Biểu đồ quan hệ thực thể Biểu đồ dịch chuyển trạng thái Sơ đồ luồng liệu Đưa hình ảnh quan hệ đối tượng liệu Đưa hình ảnh chức biến đổi luồng liệu Chỉ định logic chúng xuất Chỉ tương tác hệ thống với kiện bên Sử dụng bảng lần vết giúp Debug chương trình dựa theo việc phát lỗi thời gian thực Xác định việc biểu diễn thi hành giải thuật Xác định, điều khiển theo vết thay đổi yêu cầu Không mục Sự quan trọng thiết kế phần mềm tóm tắt từ đơn Accuracy Complexity Efficiency Quality Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng Mỗi ứng dụng phải look and feel riêng biệt Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh Câu a b Tác vụ không biểu diễn phần phân tích yêu cầu phần mềm Định giá tổng hợp Mơ hình hóa thừa nhận vấn đề Lập kế hoạch lịch biểu Đặc tả xem xét Tài liệu sau tạo pha thiết kế hệ thống? Kế hoạch kiểm thử Mã lệnh Thiết kế chi tiết Lập kế hoạch Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích dùng tạo nguyên mẫu bỏ Cho phép tái sử dụng ngun mẫu đầu Khơng đòi hỏi làm việc nhiều với khách hàng Dễ dành thực nhanh Nhiều tin cậy Thành phần kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ trách nhiệm kỹ sư phần mềm Phân tích phạm vi nghiệp vụ Thiết kế hệ thống nghiệp vụ Kế hoạch sản phẩm Kế hoạch chiến lược thông tin Theo Boris Beizer, thiết kế Testcase cần theo ràng buộc (contraint) Theo cách thức đầy đủ Tất Nỗ lực thời gian tối thiểu Nhằm khám phá lỗi Theo chiến thuật kiểm nghiệm phổ biến, kiểm nghiệm tính tương quan với Phân tích tồn hệ thống Thiết kế Phân tích u cầu Mã hóa Thủ tục phần mềm tập trung vào Cấp bậc điều khiển cảm nhận trừu tượng Xử lý chi tiết module riêng biệt Xử lý chi tiết tập module Quan hệ điều khiển thủ tục Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thiết kế kiến trúc phải dựa vào Tính truy cập tính tin cậy hệ thống Dữ liệu điều khiển hệ thống Tính chức hệ thống Những chi tiết thực thi hệ thống Tiêu chuẩn ISO để hướng dẫn thực cho lĩnh vực phần mềm ISO 9001 Tất sai ISO 15288 ISO 9000-3 Trong biểu diễn lịch biểu dự án Critical path đường Là đường thời gian ngắn thời gian dài Tất phụ thuộc vào dự án Trong độ đo hiệu khử lỗi DRE, số lỗi tiềm tàng Tất sai Số lỗi khách hàng phát Tồn lỗi phát sau Tồn lỗi chưa phát Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác kiểm tra Hạ tầng kỹ thuật, liệu, ứng dụng Hạ tầng tài chánh, tổ chức truyền thông Cấu trúc báo cáo, sở liệu, mạng Cấu trúc liệu, u cầu, hệ thống Trong mơ hình CMM (Software Capability Maturity Model) mức độ trưởng thành mức độ mức độ mức độ mức độ Trong mơ hình phân tích thành phần dựa vào kịch (Scenario based element) dùng cho Thiết kế kiến trúc Thiết kế thành phần Thiết kế giao diện Thiết kế liệu/class Trong dự án thành công sử dụng chiến lược Đưa xem xét kỹ thuật hình thức ưu tiên trước kiểm thử Chỉ rõ yêu cầu theo cách thức định lượng Quan tâm tới việc sử dụng nhóm kiểm thử độc lập Tất mục Trong ngữ cảnh phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề bottom-up top-down horizontal and vertical subordinate superordinate Khơng mục Trong nhận diện rủi ro, việc không đáp ứng lịch biểu thuộc loại rủi ro Về người Về ước lượng Về yêu cầu Về tổ chức Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mơ tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn Dòng liệu Module Tiến trình Tất mục Trong tích hợp module, gom cụm (cluster) dùng Tích hợp từ lên Tích hợp big-bang Tích hợp từ xuống Tích hợp tăng vòng Từ điển liệu chứa mô tả Mục cấu hình phần mềm Đối tượng liệu phần mềm Biểu đồ phần mềm Hệ thống ký hiệu phần mềm Use-cases kịch mà mô tả Phần mềm thực dùng tình cho trước Những công cụ CASE dùng để xây dựng hệ thống Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm Những test-case cho sản phẩm phần mềm Vấn đề sau liên quan đến pha thiết kế? Khả thi Dữ liệu Tất mục Phạm vi dự án Xét đường độc lập bản, node phân nhánh ta số đường thực thi độc lập 1Dang̣̣ kiểm thử dùng kỹ thuật hộp trắng (white box test) Kiểm thử hồi quy (regression test) Kiểm thử nghiệm thu (acceptance test) Kiểm thử hệ thống (system test) Tất Câu Phát biểu sai nói chất phần mềm thể sản phẩm theo đơn đặt hàng Là sản phẩm công nghiệp Là sản phẩm thực thi I Khơng thực sản phẩm Câu 14 Mật độ lỗi (defect density) dùng để đo lường Chất lượng sản phẩm cuối Dự án phần mềm Quá trình sản xuất Chất lượng bảo trì Câu 14 Mơ hình dùng cơng cụ mạnh thành phần tái sử dụng nhiều nhất? Mơ hình xoắn ốc Mơ hình RAD I Mơ hình tăng dần II Mơ hình thác nước Câu 14 Nguyên lý Pareto áp dụng kiểm thử phát biểu sau: 80% lỗi chương trình thường 20% bug gây 20% lỗi chương trình thường 80% bug gây Chi phí sửa lỗi giai đoạn thu nhận yêu cầu 1/5 chi phí sửa lỗi giai đạon cuối 60% lỗi tìm thấy giai đoạn kiển thử đơn vị Câu 14 Độ đo mức độ bảo trì Số vấn đề giải tháng /tổng số vấn đề phát sinh tháng Số lần bảo trì vượt tiêu chuẩn thời gian /tổng số lần bảo trì Số lần bảo trì sai sót /tổng số lần bảo trì Thời gian trung trung bình lần bảo trì Câu 14 Mơ tả sau mức trừu tượng cao nhất: Kiến trúc hệ thống Chi tiết thành phần Các bảng liệu ràng buộc Mô tả chức phần mềm Câu 14 Phát biểu sau sai nói thiết kế Thiết kế không code, code không thiết kế Thiết kế phải đánh giá chất lượng tạo khơng phải vấn đề Mơ hình thiết kế cung cấp chi tiết kiến trúc (architecture), Giao diện (interfaces) thành phần (component) cần thiết để cài đặt phần mềm I Thiết kế phải hệ thống thực thi nào, yêu cầu thực hóa Câu 14 Mức độ module kết nối với module khác tới Tính liên kết (coupling) Tính kết dính (cohesion) Chỉ đến chi phí tích hợp Chỉ đến chi phí phát triển Câu Phát biểu hợp lý nói mơ hình phát triển phần mềm tuyến tính Một mơ hình cũ phổ biến mà dùng Hướng tốt để dùng cho dự án với nhóm phát triển lớn Một hướng hợp lý yêu cầu xác định rõ Một hướng tốt cần tạo nhanh chương trình thực thi Câu 15 Các đặc tính mơ hình tiến hóa Thường dùng prototype Bản chất lặp Dễ dàng điều tiết biến đổi yêu cầu sản phẩm Tất mục Câu 16 Mơ hình phát triển phần mềm dựa mẫu thử (prototype) Một phương pháp thích hợp sử dụng yêu cầu xác định rõ ràng Phương pháp tốt sử dụng dự án nhiều thành viên Một phương pháp hữu ích khách hàng khơng thể xác định yêu cầu cách rõ ràng I Câu 17 Một mơ hình rủi ro, khó đưa sản phẩm tốt Yêu cầu sau yêu cầu chức Bảo mật Các chi tiết liệu mà tổ chức hệ thống Những mơ tả qui trình mà hệ thống yêu cầu xử lý Các báo cáo kết xuất Câu 18 Chọn lựa sau mô tả yêu cầu chức năng? Hệ thống phải khả trả lời tất truy vấn giây Các người sử dụng hệ thống gây lỗi 50% so với hệ thống Hệ thống phải cho phép người sử dụng nhập vào chi tiết chiến dịch quảng cáo I Câu 19 Hàng tháng, báo cáo phải nộp lên giám đốc trước ngày tháng sau Ví dụ sau yêu cầu phi chức năng? II Phân chia ổ đĩa liệu Các yêu cầu xử lý Nội dung báo cáo in theo yêu cầu hệ thống I Tất mục Câu 20 Chọn lựa sau mô tả yêu cầu phi chức năng? Hệ thống phải khả lưu trữ ban đầu 500MB liệu, năm tăng lên 100MB Hệ thống phải phát sinh báo cáo tất chiến dịch quảng cáo cho khách hàng cụ thể Hệ thống phải cho phép người sử dụng nhập vào chi tiết khách hàng Tất Câu Câu 21 Trong lược đồ use case sau, phát biểu sai “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” use case I “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” use case mở rộng khởi động từ use case "In tóm tắt chiến dịch" II “In tóm tắt chiến dịch” use case III Tất sai Nguyên tắc kiểm thử sau sai: Phải lên kế hoạch kiểm thử sớm giai đoạn phân tích hệ thống thể thực kiểm thử tồn trường hợp hệ thống Để hiệu quả, kiểm thử nên thực đội kiểm thử Tuân theo nguyên tắc Pareto Kỹ thuật nên dùng cho kiểm thử đơn vị: Kỹ thuật hộp trắng I Kỹ thuật hộp đen c Cả hai kỹ thuật hộp đen trắng II Kỹ thuật hồi quy (regression) Dạng kiểm thử sau không thuộc kiểm thử hộp trắng: Kiểm thử điều kiện (Condition testing) I Kiểm thử dòng liệu ( Data flow testing) II Kiểm thử vòng lặp (Loop testing) III Phân hoạch lớp tương đương (equivalent class partition) Dạng kiểm thử sau không thuộc kiểm thử hộp đen: Kiểm thử điều kiện (Condition testing) I Phân tích giá trị biên (boundary value analysis) c Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing) II Đoán lỗi (Error Guessing) Xét đoạn mã giả sau: Cần tối thiểu test case để độ bao phủ rẽ nhánh (branch coverage) 100% Xét chương trình tính phí cho việc thuê băng video sau: Float calcRentalFee(Tape[] tapes, Customer customer) { float total = 0; for(int I = 0; I < tapes.length; I++){ total += tapes[I].price; } if (tapes.length > 10){ total *= 8; } else if(tapes.length > 5){ total *= 9; } if(customer.isPremium()){ total *= 9; } return total; } Nếu test case sau: Test case với tapes=[5,6,10,3,5,7,8] Customer.isPremium = true Test case với tapes=[5,6,4,5,7,3,6,7,4,5,3,2] Customer.isPreminum = true Test case với tapes=[5,6,4,5] Customer.isPreminum = false Thì tổ hợp test case độ bao phủ lệnh (statement coverage) 100% Test case I Test case II Test case III Cả test case Hoạt động sau thuộc loại bảo trì “Phát sớm sửa sai khuyết điểm vừa phát trước chúng trở thành khuyết điểm chính” Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance) I Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance) II Bảo trì hồn chỉnh (Perfective maintenance) III Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance) Hoạt động sau thuộc loại bảo trì “Làm cho hệ thống tốt hơn, nhanh hơn, nhỏ hơn, tài liệu đầy đủ hơn” Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance) I Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance) II Bảo trì hồn chỉnh (Perfective maintenance) III Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance) Khi phần mềm bị lỗi, cách để khắc phục “dùng miếng vá khẩn cấp (patching)” Biện pháp tác dụng phụ gì? Tăng độ phức tạp chương trình I Tạo hiệu “ripple effect” c Tăng độ bảo mật cho chương trình d.Tất chọn lựa ... ngành công nghệ phần mềm D/ Công nghệ phần mềm có liên quan với việc phát triển cung cấp phần mềm hữu ích 13/ Mối quan tâm cơng nghệ phần mềm gì? A/.Sản xuất phần cứng B/ Sản xuất phần mềm (đ)... thông tin Những thành phần kiến trúc kỹ thuật sản phẩm Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, người Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục Tài liệu, phần cứng, người,... 10/ Phần mềm quản lý tài cơng ty là: A/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) B/ Phần mềm hệ thống (System software) C/ Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software) D/ Phần mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: 250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CÓ ĐÁP ÁN, 250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn