400 CÂU TRẮC NGHIỆM (CÓ ĐÁP ÁN) MÔN MARKETING CĂN BẢN (HƠN 20 CÂU TỰ LUẬN)

53 33 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:38

Đề PHÁƯN I: Anh (chë) hy chn cáu traớ lồỡi thờch hồỹp nhỏỳt ổùng vồùi mọựi tỗnh huọỳng âỉåüc nãu (4 âiãøm) Cáu 1: Marketing bao gäưm nhỉỵng chỉïc nàng v hoảt âäüng no ? A Bạn hng, qung cạo v quan hãû cäng chụng B Âạnh giạ nhu cáưu v phạt triãøn sn pháøm C Âënh giạ v phán phäúi D Chè cọ (A) v (C) E Táút c cạc cäng viãûc nãu trãn Cáu 2: Khi doanh nghiãûp gàûp phi sỉû cảnh tranh quút liãût v nhu cáưu ca ngỉåìi tiãu dng thay âäøi, âäưng thồỡi nng lổỷc saớn xuỏỳt dổ thổỡa, thỗ doanh nghióỷp thỉåìng phi cháúp nháûn âãư chiãún lỉåüc âënh giạ: A Mủc tiãu täưn tải B Mủc tiãu tàng täúi âa låüi nhûn trỉåïc màõt C Mủc tiãu âỉïng âáưu vãư thë pháưn D Mủc tiãu dáùn âáưu vãư cháút lỉåüng sn pháøm Cáu 3: Âäúivåïi hng tiãu dng, thỉï tỉû ỉu tiãn âãø phán chê täøng kinh phê cäø âäüng âỉåüc sàõp xãúp sau: A Bạn hng trỉûc tiãúp - Khuún mi - Qung cạo - Quan hãû cäng chụng B Qung cạo - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp - Khuún mi C Qung cạo - Khuún mi - Bạn hng trỉûc tiãúp - Quan hãû cäng chụng D Qung cạo - Khuún mi - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp Cáu 4: Thë trỉåìng l táûp håüp nhỉỵng ngỉåìi mua sàõm: A Thỉûc tãú B Tiãưm áøn C C (A) v (B) âãưu âụng D C (A) v (B) âãưu sai Cáu 5: Quan âiãøm bạn hng âỉåüc váûn dủng mảnh m âäúi våïi cạc loải hng: A Hng hoạ thäng thỉåìng B Hng hoạ mua cọ lỉûa chn C Hng hoạ âàûc biãût D Hng hoạ thủ âäüng Cáu 6: Sn pháøm kãút håüp sỉû tho mn trỉåïc màõt åí mỉïc cao v låüi êch láu di åí mỉïc cao l sn pháøm: A Tảo cm giạc dãù chëu B Bäø êch C Mong muäún D Khiãúm khuút Cáu 7: Viãûc tho mn nhu cáưu khạch hng coù yù nghộa rỏỳt quan troỹng vỗ khaùch haỡng hi lng h s : A Êt chụ âãún sn pháøm cảnh tranh v cạc qung cạo khạc B Êt nhảy cm våïi sỉû thay âäøi vãư giạ C Âåỵ täún kẹm viãûc thuút phủc mua hng däúi våïi khạch hng mua láưn âáưu D Chè cọ (A) & (C) âụng E Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 8: úu täú quan trng tảo nãn sỉû tho mn ca khạch hng l: A Biãút âỉåüc nhu cáưu ca khạch hng B Thiãút láûp quan hãû thán thiãûn våïi khạch hng C Âạp ỉïng cho khạch hng sn pháøm m h cho l täút nháút säú cạc sn pháøm cọ sàơn trãn thë trỉåìng D C (A) v (C) âãưu âụng E Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 9: Ngỉåìi sau chọt xạc âënh nãn mua hay khäng nãn mua, mua caùi gỗ, mua nhổ thóỳ naỡo, mua ồớ õỏu õổồỹc gi l: A Ngỉåìi khåíi xỉåïng B Ngỉåìi nh hỉåíng C Ngỉåìi quút âënh D Ngỉåìi mua Cáu 10: Båït tióửn õọứi haỡng cuợ laỡ mọỹt nhổợng hỗnh thổùc thãø hiãûn ca cäng củ: A Qung cạo B Xục tiãún bạn C Bạn hng trỉûc tiãúp D Quan hãû cäng chụng E C (B) & (C) âãưu âụng Cáu 11: Hnh vi mua m mỉïc âäü tham gia ca ngổồỡi mua vaỡo tióỳn trỗnh mua haỡng cao vaỡ cạc nhn hiãûu khạc êt l : A Hnh vi mua phổùc taỷp B Haỡnh tỗm kióỳm sổỷ õa dảng C Hnh vi mua thäng thỉåìng D Hnh vi mua hi ho Cáu 12: Sn pháøm ca Donna Chang âang åí giai bo v mủc tiãu ca äng laỡ trỗ nhu cỏửu hióỷn coù cuớa ngổồỡi tióu dng Chang cáưn theo âøi mủc tiãu qung cạo no: A Thuyãút phuûc B Thäng tin C Thiãút kãú D Nhàõc nhåí E Ham mún Cáu 13: Chiãún lỉåüc âënh giạ håït vạng cọ nhỉỵng âiãưu kiãûn sau, trỉì : A Cung låïn hån cáưu B Giạ ban âáưu cao nhỉng khäng thu hụt thãm âäúi th caỷnh tranh C Giaù cao taỷo nón hỗnh aớnh vỏử mäüt sn pháøm cọ cháút lỉåüng cao D Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 14: Chỉïc nàng no nhỉỵng chỉïc nàng sau khäng phi l chỉïc nàng ca Marketing: A Chỉïc nàng tiãu thủ B Chỉïc nàng phán phäúi C Chæïc nàng thêch æïng D Chæïc nàng thäng tin E Caí (C) & (D) Cáu 15: Trong giai âoản âåìi, mỉïc tiãu thủ cn låüi nhûn cọ giạ trë A Tàng nhanh; dỉång B Gim cháûm; dỉång C Tàng cháûm; ám D Gim nhanh; ám Cáu 16: Låüi nhûn âỉåüc xạc âënh thäng qua doanh säú l mủc tiãu ca: A Triãút l trng sn pháøm B Triãút l trng bạn hng C Triãút lyï troüng Marketing D Triãút lyï troüng saín xuáút E Triãút l Marketing x häüi Cáu 17: Nhán täú no nhỉỵng nhán täú sau khäng âỉåüc xãúp nhọm úu täú cạ nhán cọ nh hỉåíng âãún hnh vi mua ca ngỉåìi tiãu dng ? A Táưng låïp x häüi B Hon cnh kinh tãú C Phong cạch säúng D Nhán cạch v niãûm vãư bn thán Cáu 18: Âäúi th cảnh tranh xút hiãûn nhiãu nháút åí giai âoản no chu k säúng ca sn pháøm? A Giai âoản âåìi B Giai âoản bo ho C Giai âoản phạt triãøn D Giai âoản suy thoại Cáu 19: Doanh nghiãûp âäüc láûp, cọ ton quưn sỉí dủng âäúi våïi nhỉỵng hng hoạ m h nàõm giỉỵ tay l: A Chi nhạnh v vàn phng âải diãûn ca nh sn xút B Nh bạn sè tảp loải C Nh bạn sè thỉång nghiãûp D Mäi giåïi v âải l Cáu 20: Nhỉỵng phỉång phạp: A Qung cạo B Qung cạo C Qung cạo D Qung cạo sn pháøm mua sàõm theo thåìi vủ khäng nãn ạp dủng lỉåït qua tỉìng âåüt táûp trung liãn tủc PHÁƯN II: Tr låìi Âụng hay Sai cho mäùi cáu nháûn âënh sau (Khäng cáưn gii thêch) (3 âiãøm) Cáu 1: Cäng viãûc ca ngỉåìi lm Marketing kãút thục sau khạch hng mua sn pháøm hay dëch vủ Cáu 2: Kãnh phán phäúi cáúp mäüt cn âỉåüc gi l kãnh giạn tiãúp Cáu 3: Nhiãûm vủ ca Marketing l cäú gàõng phạt hiãûn nhỉỵng xu hỉåïng biãún chuøn ca nãưn vàn họa âãø këp thåìi âãư xút nhỉỵng sn pháøm ph håüp Cáu 4: Hnh vi mua hng phỉïc tảp l hnh vi mua hng m mỉïc âäü tham gia cuớa ngổồỡi mua vaỡo tióỳn trỗnh mua cao v cạc nhn hiãûu khạc êt Cáu 5: Hng hng khäng cọ mỉïc giạ vẹ khạc cho chuún sạng hay âãm nghéa l hng hng khäng âënh giạ phán biãût theo nhọm khạch hng Cáu 6: Âënh giạ theo giạ tám l l viãûc sỉí dủng mỉïc giạ chàơn âãø âënh giạ cạc sn pháøm hay dëch vuỷ Cỏu 7: Theo quan õióứm Marketing thỗ doanh nghióỷp cáưn sn xút v kinh doanh nhỉỵng sn pháøm v dởch vuỷ theo khaớ nng sụn coù cuớa mỗnh Cáu 8: B A hiãún 5.000.000 âäưng cho chiãún dëch gọp tiãưn láûp qu häù tråü tr em bë cháút âäüc mu da cam Viãûc gọp tiãưn ca b A âỉåüc coi l mäüt thỉång vủ Cáu 9: Giạ trë ca mäüt sn pháøm hồûc dëch vủ tu thüc vo sỉû cm nháûn ca khạch hng Cáu 10: Nhán viãn bạn hng ca doanh nghiãûp tiãúp xục trỉûc tiãúp vồùi ngổồỡi mua trón thở trổồỡng laỡ hỗnh thổùc thóứ hiãûn cuía kãnh giåïi thiãûu Cáu 11: Phán têch mäi trỉåìng kinh doanh l âiãøm xút phạt ca viãûc nháûn âënh thë trỉåìng âãø âãư chiãún lỉåüc Marketing cho doanh nghiãûp Cáu 12: Doanh nghiãûp sn xút mäüt loải sn pháøm nháút âënh âãø bạn cho mäüt säú phán õoaỷn thở trổồỡng laỡ hỗnh thổùc nhỏỷp thở trổồỡng theo phỉång phạp chun män hoạ cọ chn lc Cáu 13: Mong mún l sỉû củ thãø hoạ ca nhu cáưu Cáu 14: Chiãún lỉåüc giạ trë täút l chiãún lỉåüc âënh giạ tháúp cho nhỉỵng sn pháøm ci tiãún coù chỏỳt lổồỹng trung bỗnh Cỏu 15: ọỳi vồùi haỡng tổ lióỷu saớn xuỏỳt thỗ doanh nghióỷp sổớ duỷng kónh phán phäúi caìng daìi caìng täút Cáu 16: Trong ma tráûn SWOT, ä b sỉỵa (tụi tiãưn) bao gäưm cạc SBU cọ täúc âäü tàng trỉåíng tàng trỉåíng thë trỉåìng cao v thë pháưn tỉång âäúi ca doanh nghiãûp tháúp Cáu 17: Phng váún qua âiãûn thoải l phỉång phạp phng váún cọ âäü linh hoảt cao nháút Cáu 18: Bäü män Marketing xút hiãûn âáưu tiãn åí cháu Áu Cáu 19: Trong giai âoản bo ho ca chu k säúng sn pháøm, giạ bạn sn pháøm phi tỉång âäúi äøn âënh Cáu 20: Khäng thãø âo lỉåìng âỉåüc cháút lổồỹng cuớa dởch vuỷ vỗ chuùng laỡ saớn phỏứm vọ hỗnh PHệN III: (3 õióứm) Cỏu 1: Coù mỏỳy caùch õỷt tón cho nhaợn hióỷu saớn phỏứm? ặẽng vồùi mọựi cạch cho vê dủ minh ? (1 âiãøm) Cáu 2: Mäüt doanh nghiãûp sn xút mạy vi cọ tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt nhổ sau: VT: 1.000 õọửng - Täøng chi phê saín xuáút: 9.000.000 - Täøng âënh phê: 6.000.000 - Chi phờ bióỳn õọứi trung bỗnh: 3.000 a Nãúu doanh nghiãûp bạn sn pháøm våïi giạ 9.900.000 âäưng/mạy thỗ tố lóỷ lồỹi nhuỏỷn õởnh trổồùc laỡ bao nhióu ? (1 õióứm) b Nóỳu doanh nghióỷp trỗ mổùc sn lỉåüng c nhỉng giạ bạn l 8.000.000 âäưng/mạy thỗ doanh nghióỷp coù õaỷt õổồỹc muỷc tióu tọửn taỷi hay khọng ? Tỗm doanh thu taỷi õióứm õoù ? (1 âiãøm) Đáp án 01 Pháön I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút E C 11 D 16 B A E 12 D 17 A C D 13 A 18 B C C 14 D 19 C D 10 B 15 C 20 D Pháön II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh sau S S 11  16 S  S 12 S 17 S  S S S  10  13  14  15 S 18 S 19  20 S Pháưn III: Cáu 1: Cạc cạch âàût tãn cho nhaợn hióỷu saớn phỏứm (SV tổỷ tỗm vờ duỷ) Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn ca ch såí hỉỵu  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi bụt danh hồûc bê danh ca ch såí hỉỵu  Tãn nhn hiãûu trng tãn våïi tãn ca âëa danh  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn ca mäüt säú loi âäüng, thỉûc váût  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn viãút tàõt ca cäng ty  Tãn nhn hiãûu sn pháøm gáưn våïi cháút âàûc trỉng hồûc hm nọi vãư låüi êch ca hng hoạ  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn ca cäng ty  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn ghẹp ca cạc nh sn xút  Tãn nhn hiãûu sn pháøm trng tãn våïi tãn ca cạc nhán váût lëch sỉí näøi tiãúng  Tãn nhn hiãûu sn pháøm âỉåüc lỉûa chn tỉû dng mäüt säú danh tỉì âẻp vaì háúp Cáu 2: TC = 9.109 VC = TC - FC = 9.109 - 6.109 = 3.109 FC = 6.109 Q = VC/AVC = 3.10 9/3.106 = 103 AVC= 3.106 AC = FC/Q + AVC = 6.109/103 + 3.106 = 9.106 a Theo âãư bi: P = 9,9.106 P = AC x (1+m) -> m = P/AC - = 0,1 hay m = 10% b P’ = 8.106 m = P’/AC - < tỉïc l doanh nghiãûp khäng âảt âỉåüc mủc tiãu täưn tải TR = P’ x Q = 8.106 x 103 = 8.109 Đề Pháưn I: Anh (chë) hy chn cáu tr lồỡi thờch hồỹp nhỏỳt ổùng vồùi mọựi tỗnh huọỳng õổồỹc nãu (4 âiãøm) Cáu 1: Saín pháøm kãút håüp sỉû tho mn trỉåïc màõt åí mỉïc cao v låüi êch láu di åí mỉïc cao l sn pháøm: A Mong mún B Tảo cm giạc dãù chëu C Bäø êch D Khiãúm khuút Cáu 2: Låüi nhûn âỉåüc xạc âënh thäng qua doanh säú l mủc tiãu ca: A Triãút lyï troüng saín pháøm B Triãút lyï troüng Marketing C Triãút l trng bạn hng D Triãút l trng sn xút E Triãút l Marketing x häüi Cáu 3: úu täú quan trng tảo nãn sỉû tho mn ca khạch hng l: A Biãút âỉåüc nhu cáưu ca khạch hng B Âạp ỉïng cho khạch hng sn pháøm m h cho l täút nháút säú cạc sn pháøm cọ sàơn trãn thë trỉåìng C Thiãút láûp quan hãû thán thiãûn våïi khạch hng D Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng E Chè cọ (A) v (B) âụng Cáu 4: Khi doanh nghiãûp gàûp phi sỉû cảnh tranh quút liãût v nhu cáưu ca ngỉåìi tiãu dng thay âäøi, âäưng thåìi nàng lỉûc sn xút dỉ thỉìa, thỗ doanh nghióỷp thổồỡng phaới chỏỳp nhỏỷn õóử chiãún lỉåüc âënh giạ: A Mủc tiãu tàng täúi âa låüi nhûn trỉåïc màõt B Mủc tiãu täưn tải C Mủc tiãu âỉïng âáưu vãư thë pháưn D Mủc tiãu dáùn âáưu vãư cháút lỉåüng sn pháøm Cáu 5: Bồùt tióửn õọứi haỡng cuợ laỡ mọỹt nhổợng hỗnh thỉïc thãø hiãûn ca cäng củ: A Xục tiãún bạn B Qung cạo C Bạn hng trỉûc tiãúp D Quan hãû cäng chụng E C (B) & (C) âãưu âụng Cáu 6: Doanh nghiãûp âäüc láûp, cọ ton quưn sỉí dủng âäúi våïi nhỉỵng hng hoạ m h nàõm giỉỵ tay l: A Chi nhạnh v vàn phng âải diãûn ca nh sn xút B Nh bạn sè tảp loải C Mäi giåïi v âải l D Nh bạn sè thỉång nghiãûp Cáu 7: Viãûc tho mn nhu cáưu khaùch haỡng coù yù nghộa rỏỳt quan troỹng vỗ khạch hng hi lng h s : A Êt chụ âãún sn pháøm cảnh tranh v cạc qung cạo khạc B Âåỵ täún kẹm viãûc thuút phủc mua hng däúi våïi khạch hng mua láưn âáưu C Êt nhảy cm våïi sỉû thay âäøi vãư giạ D Chè cọ (A) & (B) âụng E Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 8: Marketing bao gäưm nhỉỵng chỉïc nàng v hoảt âäüng no ? A Bạn hng, qung cạo v quan hãû cäng chụng B Âënh giạ v phán phäúi C Âạnh giạ nhu cáưu v phạt triãøn sn pháøm D Chè cọ (A) v (B) E Táút c cạc cäng viãûc nãu trãn Cáu 9: Chỉïc nàng no nhỉỵng chỉïc nàng sau khäng phi l chỉïc nàng ca Marketing: A Chỉïc nàng thäng tin B Chỉïc nàng tiãu thủ C Chỉïc nàng phán phäúi D Chỉïc nàng thêch ỉïng E C (C) & (D) Cáu 10: Quan âiãøm bạn hng âỉåüc váûn dủng mảnh m âäúi våïi cạc loải hng: A Hng hoạ thủ âäüng B Hng hoạ thäng thỉåìng C Hng hoạ mua cọ lỉûa chn D Hng hoạ âàûc biãût Cáu 11: Nhán täú no nhỉỵng nhán täú sau khäng âỉåüc xãúp nhọm úu täú cạ nhán cọ nh hỉåíng âãún hnh vi mua ca ngỉåìi tiãu dng ? A Hon cnh kinh tãú B Táưng låïp x häüi C Phong cạch säúng D Nhán cạch v niãûm vãư bn thán Cáu 12: Hnh vi mua m mỉïc âäü tham gia cuớa ngổồỡi mua vaỡo tióỳn trỗnh mua hng cao v cạc nhn hiãûu khạc êt l : A Haình vi mua haìi hoaì B Haình vi mua phỉïc tảp C Hnh vi mua thäng thỉåìng D Haỡnh tỗm kióỳm sổỷ õa daỷng Cỏu 13: ọỳi vồùi hng tiãu dng, thỉï tỉû ỉu tiãn âãø phán chê täøng kinh phê cäø âäüng âæåüc sàõp xãúp nhæ sau: A Bạn hng trỉûc tiãúp - Khuún mi - Qung cạo - Quan hãû cäng chụng B Qung cạo - Khuún mi - Bạn hng trỉûc tiãúp - Quan hãû cäng chụng C Qung cạo - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp - Khuún mi D Qung cạo - Khuún mi - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp Cáu 14: Sn pháøm ca Donna Chang âang åí giai bo v mủc tiãu ca ọng laỡ trỗ nhu cỏửu hióỷn coù cuớa ngổồỡi tiãu dng Chang cáưn theo âøi mủc tiãu qung cạo no: A Thuút phủc B Thäng tin C Nhàõc nhåí D Thiãút kãú E Ham muäún Cáu 15: Âäúi thuí cảnh tranh xút hiãûn nhiãu nháút åí giai âoản no chu k säúng ca sn pháøm? A Giai âoản âåìi B Giai âoản phạt triãøn C Giai âoản bo ho D Giai âoản suy thoại Cáu 16: Thë trỉåìng l táûp håüp nhỉỵng ngỉåìi mua sàõm: A Thỉûc tãú B Tiãưm áøn C C (A) v (B) âãưu sai D C (A) v (B) âãưu âụng Cáu 17: Trong giai âoản âåìi, mỉïc tiãu thủ cn låüi nhûn cọ giạ trë A Tàng nhanh; dỉång B Tàng cháûm; ám C Gim cháûm; dỉång D Gim nhanh; ám Cáu 18: Ngỉåìi sau chọt xạc âënh nãn mua hay khọng nón mua, mua caùi gỗ, mua nhổ thãú no, mua åí âáu âỉåüc gi l: A Ngỉåìi quút âënh B Ngỉåìi khåíi xỉåïng C Ngỉåìi nh hỉåíng D Ngỉåìi mua Cáu 19: Nhỉỵng phỉång phạp: A Qung cạo B Qung cạo C Qung cạo D Qung cạo sn pháøm mua sàõm theo thåìi vủ khäng nãn ạp dủng liãn tủc lỉåït qua tỉìng âåüt táûp trung Cáu 20: Chiãún lỉåüc âënh giạ håït vạng cọ nhỉỵng âiãưu kiãûn sau, trỉì : A Cung låïn hån cáưu B Giạ ban âáưu cao nhỉng khäng thu hụt thãm âäúi th cảnh tranh C Giạ cao tảo nón hỗnh aớnh vỏử mọỹt saớn phỏứm coù chỏỳt lổồỹng cao D Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng PHÁƯN II: Tr låìi Âụng hay Sai cho mäùi cáu nháûn âënh sau (Khäng cáưn gii thêch) (3 âiãøm) Cáu 1: Marketing l cáûp nháût cạc tỉåíng ca khạch hng vo thiãút kãú sn pháøm Cáu 2: Hnh vi mua thäng thỉåìng l loải hnh vi mua âån gin nháút trỉåìng håüp mua cạc mọn hng giạ r, mua thỉåìng xun Cáu 3: Nhỉỵng thỉï khäng thãø såì mọ âỉåüc dëch vủ tỉ váún ca nhỉỵng ngỉåìi mäi giåïi bn bạn chỉïng khoạn khäng âỉåüc coi l sn pháøm Cáu 4: Giạ trë ca mäüt sn pháøm hồûc dëch vủ tu thüc vo sỉû kh nàng ca nh sn xút Cáu 5: Âàûc âiãøm cå bn âãø xạc âënh mäüt ngỉåìi cọ phi l khạch hng hay khäng l liãûu ngỉåìi âọ cọ â thu nháûp âãø mua mäüt sn pháúm hồûc mäüt dëch vủ trãn thë trỉåìng khäng Cáu 6: Nhn hiãûu lm gim hiãûu qu mua haỡng vỗ chuùng coù vọ sọỳ caùc loaỷi khaùc Cáu 7: Háưu cạch lm täút nháút âäúi våïi doanh nghiãûp l trỉåïc tiãn phi âỉåüc quút âënh vãư giạ bạn sau âọ càn cỉï vo giạ âãø cạc quút âënh khạc vãư hãû thäúng Marketing - Mix Cáu 8: Kãnh phán phäúi mäüt cáúp coìn âỉåüc gi l kãnh trỉûc tiãúp Cáu 9: Quan hãû cäng chụng cọ thãø tảo âỉåüc uy tên cao cho doanh nghiãûp Cáu 10: Âënh giaï theo giaï trë nháûn thỉïc âỉåüc thỉûc cháút l theo triãút l âënh giạ “Tiãưn no ca náúy” Cáu 11: Trong chiãún lỉåüc âáøy, cạc näù lỉûc Marketing ch úu nhàòm vo nhỉỵng trung gian phán phäúi Cáu 12: Dëch vủ khäng bao giåì cọ täưn kho Cáu 13: Hng chun dủng l loải hng m khạch hng êt biãút hồûc êt nghé âãún viãûc mua sàõm Cáu 14: Chiãún lỉåüc giạ trë tháúp gian däúi l chiãún lỉåüc âënh giạ tháúp cho nhổợng saớn phỏứm caới tióỳn coù chỏỳt lổồỹng trung bỗnh Cáu 15: Vàn hoạ l nhán täú thüc mäi trỉåìng vi mä cọ nh hỉåíng âãún tám l, thọi quen mua sàõm v quút âënh mua ca ngỉåìi tiãu dng Cáu 16: Trong ma tráûn SWOT, ä cháúm hoíi bao gäưm cạc SBU cọ täúc âäü tàng trỉåíng tàng trỉåíng thë trỉåìng cao v thë pháưn tỉång âäúi ca doanh nghiãûp tháúp Cáu 17: Dỉỵ liãûu thỉï cáúp bao gäưm nhỉỵng thäng tin â cọ ti liãûu no âọ, â âỉåüc thu tháûp cho mäüt mủc âêch khạc Cáu 18: Trao âäøi l ngưn gäúc tảo nãn thë trỉåìng Cáu 19: Viãûc sỉí dủng mäüt säú chỉï khäng phi táút c nhỉỵng trung gian cháúp thûn viãûc bạn sn pháøm ca ngỉåìi sn xút l phán phäúi âäüc quyóửn Cỏu 20: ọỳi vồùi caùc loaỷi hỗnh dởch vuỷ thỗ chờnh saùch cọứ õọỹng, khuóỳch trổồng õổồỹc xem laỡ chênh quan trng hnh âáưu quút âënh âãún sỉû täưn tải v phạt triãøn ca doanh nghiãûp PHÁƯN III: (3 õióứm) Cỏu 1: Trỗnh baỡy caùc tióu thổùc cồ bn âãø phán âoản thë trỉåìng Gi sỉí sn pháøm laỡ xaỡ phoỡng từm thỗ coù thóứ phỏn õoaỷn theo nhỉỵng tiãu thỉïc no v phán âoản ? (1 âiãøm) Cáu 2: Mäüt doanh nghiãûp sn xút mạy vi tờnh coù tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt nhổ sau: VT: 1.000 âäưng - Täøng chi phê sn xút: 15.000.000 - Täøng âënh phê: 12.000.000 - Chi phê biãún âäøi trung bỗnh: 2.000 Mọỹt nhaỡ baùn số mua laỷi maùy ca doanh nghiãûp v âãø låìi âỉåüc 5% trãn giạ mua vaỡo thỗ hoỹ õaợ baùn vồùi giaù 11.550.000 âäưng/mạy Váûy tè lãû låüi nhûn âënh trỉåïc ca doanh nghiãûp sn xút mạy vi l bao nhiãu ? (1 õióứm) Nóỳu doanh nghióỷp saớn xuỏỳt trỗ mỉïc sn lỉåüng c nhỉng giạ bạn l 10.200.000 õọửng/maùy thỗ doanh nghióỷp coù õaỷt õổồỹc muỷc tióu tọửn tải hay khäng ? (1 âiãøm) ÂẠP ẠN MARKETING CÀN BN Âãư: 02 Pháưn I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút A D 11 B 16 D C E 12 A 17 B E E 13 D 18 A B A 14 B 19 A A 10 A 15 C 20 A Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh sau  S 11  16 S  S 12 S 17  S S 13 S 18  S  14 S 19 S  10  15 S 20 S Pháön III: Cáu 1: Nhỉỵng tiãu thỉïc cå bn âãø phán âoản thë trỉåìng l: Tiãu chøn âëa l Tiãu chuáøn tám lyï Tiãu chuáøn haình vi Tiãu chøn nhán kháøu hc X phng tàõm cọ thãø phán âoản theo tiãu thỉïc tám l (tênh cạch bàòng cạch âỉa thãm chiãút xút tỉì mäüt säú loải hỉång thåm thãø hiãûn caï tênh), tiãu chuáøn nhán kháøu hoüc (giồùi tờnh, õọỹ tuọứi, thu nhỏỷp, quy mọ gia õỗnh ) Cáu 2: TC = 15.109 VC = TC - FC = 15.109 - 12.109 = 3.109 FC = 12.109 Q = VC/AVC = 3.10 9/2.106 = 1,5.103 AVC= 2.10 AC = FC/Q + AVC = 12.109/1,5.103 + 2.106 = 10.106 10 Theo âãư bi: Pbs = 11,55.106 m = 5% Pbs = AC bs x (1+ mbs ) -> AC bs = Pdn = Pbs /(1+m) = 11.106 Pdn = AC dn x (1+ mdns ) -> mdns = Pdn / AC dn - = 0,1 hay 10% P' dn = 10,2.106 11 m’ = P' dn / AC dn - > tỉïc l doanh nghiãûp âảt âỉåüc mủc tiãu täưn tải Đề PHÁƯN I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch hồỹp nhỏỳt ổùng vồùi mọựi tỗnh huọỳng õổồỹc nóu (4 õióứm) Cỏu 1: Thở trổồỡng õổồỹc hỗnh thaỡnh bồới nhỉỵng khạch hng m doanh nghiãûp cọ thãø läi kẹo tỉì cạc doanh nghiãûp khạc chuøn sang dng sn pháøm ca doanh nghiãûp âỉåüc gi l: A Thë trỉåìng doanh nghiãûp B Thë trỉåìng âäưng nghiãûp C Thë trỉåìng cảnh tranh D Thë trỉåìng tiãưm tng âäưng nghiãûp Cáu 2: Âãø cäng chụng hiãøu âỉåüc thäng âiãûp mäüt cạch tháúu âạo m váùn tiãút kiãûm âỉåüc chi phê, doanh nghiãûp nãn ạp dủng phỉång phạp: A Qung cạo liãn tủc B Qung cạo tỉìng âåüt C Qung cạo táûp trung D Qung cạo lỉåït qua Cáu 3: Phỉång phạp âënh giạ láúy ngỉåìi bạn lm trung tám A Theo giạ trë nháûn thỉïc âỉåüc B Phán biãût C Mỉïc giạ hiãûn hnh D Theo låüi nhûn mủc tiãu Cáu 4: úu täú no khäng thüc nhọm úu täú x häüi nh hỉåíng âãún hnh vi mua ca ngỉåìi tióu duỡng ? A Gia õỗnh B Vai troỡ vaỡ âëa vë C Nhọm tham kho D Táưng låïp x häüi (giai táưng) E C (C) & (D) Cáu 5: Nãúu sn pháøm ca doanh nghiãûp âang giai âoản suy thoaùi thỗ thổù tổỷ ổu tión õóứ phỏn chờ täøng kinh phê cäø âäüng âæåüc sàõp xãúp nhæ sau: E Khuún mi - Bạn hng trỉûc tiãúp - Qung cạo - Quan hãû cäng chụng F Qung cạo - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp - Khuún mi G Khuún mi - Qung cạo - Bạn hng trỉûc tiãúp - Quan hãû cäng chụng H Qung cạo - Khuún mi - Quan hãû cäng chụng - Bạn hng trỉûc tiãúp Cáu 6: Hnh vi mua m mỉïc âäü tham gia ca ngỉåìi mua vo tiãún trỗnh mua haỡng thỏỳp vaỡ caùc nhaợn hióỷu khaùc nhióửu laỡ : E Haỡnh tỗm kióỳm sổỷ õa daỷng F Hnh vi mua phỉïc tảp G Hnh vi mua thäng thỉåìng  Ỉu âiãøm: Cọ biãøu cm cao nón taỷo õổồỹc hỗnh aớnh lỏu bóửn cho saớn phỏứm Kêch thêch tiãu thủ nhanh L phỉång thỉïc cọ hiãûu qu âãø vỉån tåïi nhiãưu ngỉåìi mua phán tạn vãư âëa lyï våïi chi phê tháúp cho mäüt láön tiãúp xục Cọ thãø ph håüp våïi ngưn ngán nhiãưu hay êt tu thücvo phỉång tiãûn qung cạo Tảo niãưm tin cho ngỉåìi tiãu dng vãư uy tên ca doanh nghiãûp, giạ trë nhn hiãûu  Nhỉåüc âiãøm: Khäng chn lc âỉåüc âäúi tỉåüng truưn thäng Chè mang chung (khäng cọ cháút ẹp büc) nãn cäng chụng khäng caớm thỏỳy mỗnh coù bọứn phỏỷnphaới chuù yù hay hổồớng ỉïng chụng Âäi tạc dủng biãøu cm mảnh ca cäng củ ny cọ thãø lm måì nhảt hay âạnh lảc hỉåïng âãún sỉû chụ âãún thäng âiãûp Cáu 3:Trao âäøi (Exchange) l hnh vi nháûn tỉì mäüt ngỉåìi hoỷc tọứ chổùc naỡo õoù thổù maỡ mỗnh muọỳn vaỡ õổa laỷi cho ngổồỡi hoỷc tọứ chổùc mọỹt thổù gỗ âọ Cạc âiãưu kiãûn ca trao âäøi Êt nháút phi coù bón, mọựi bón phaới coù thổù gỗ âoï coï thãø coï gtrë âäúi våïi bãn Mäùi bãn âãưu cọ kh nàng giao dëch v chuøn giao haỡng hoaù hoỷc mọỹt thổù gỗ õoù cuớa mỗnh Mọựi bãn âãưu mong mún trao âäøi v cọ quưn tỉû cháúp nháûn hay khỉåïc tỉì âãư nghë ca bãn kia, hai bãn tho thûn âỉåüc nhỉỵng âiãưu kiãûn trao âäøi Đề Pháưn I: Anh (chë) hy chn cỏu traớ lồỡi thờch hồỹp nhỏỳt ổùng vồùi mọựi tỗnh húng âỉåüc nãu (4 âiãøm) Cáu 1: Nhỉỵng cå såí kinh doanh sau häù tråü doanh nghiãûp viãûc cäø âäüng, bạn hng v giao hng âỉåüc gi l trung gian Marketing trỉì: P Cäng ty nghiãn cỉïu thë trỉåìng Q Cäng ty cho th ti chênh R Trung tám mäi giåïi S Cäng ty baío hiãøm T Táút c cạc phỉång ạn nãu trãn âãưu sai Cáu 2: Chỉïc nàng no nhỉỵng chỉïc nàng kãø sau âáy khäng phi l chỉïc nàng ca thë trỉåìng ? V Chæïc nàng thäng tin W Chæïc nàng thêch æïng X Chæïc nàng thæìa nháûn Y Chæïc nàng thæûc hiãûn Z C (B) v (C) Cáu 3: Chiãún lỉåüc âënh giạ håït vạng sỉỵa thỉåìng âỉåüc ạp dủng cho nhỉỵng sn pháøm/dëch vủ: U Måïi theo ngun máùu V Måïi vãư ngun tàõc W Måïi ci tiãún X Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu âụng Cáu 4: Cỉía haỡng baùch hoaù laỡ loaỷi hỗnh baùn leớ phỏn loaỷi theo: O Màût hng bạn P Säú lỉåüng dëch vủ Q Sỉû nháún mảnh vo giạ bạn R Bn cháút nồi giao dởch S Hỗnh thổùc sồớ hổợu Cỏu 5: Phỉång phạp lỉûa chn thë trỉåìng mủc tiãu âỉåüc ạp phäø biãún âäúi våïi cạc cäng ty låïn, kh nàng ti chênh däưi l: W Phủc vủ ton bäü thë trỉåìng X Chun män hoạ cọ chn lc Y Táûp trung vo mäüt phán âoản thë trỉåìng Z Chun män hoạ thë trỉåìng AA Chun män hoạ sn pháøm Cáu 6: Tỉì nàm 1930 âãún 1945, âäúi tỉåüng cọ nh hỉåíng quút âënh âãún kãú hoảch sn xút v kinh doanh ca doanh nghiãûp l: M Cạc k sỉ N Cạc nhán viãn bäü pháûn bạn hng O Giạm âäúc doanh nghiãûp P C (B) v (C) âãưu âuïng Cáu 7: Trong ma tráûn BCG (ma tráûn tàng trỉåíng - thë pháưn), cạc SBU nàòm trãn ä dáúu hi cọ âàûc âiãøm: N Täúc âäüc tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi tháúp O Täúc âäüc tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi tháúp P Täúc âäüc tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi cao Q Täúc âäüc tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi cao Cáu 8: Nhỉỵng video clip quaớng caùo trón truyóửn hỗnh cuớa xaỡ bọng từm Safeguard thổồỡng sổớ duỷng hỗnh aớnh vaỡ sổỷ chổùng nhỏỷn ca viãûn Pasteur Âáy l ngưn thäng âiãûp tạc âäüng vo cäng chụng dỉûa trãn: N Âäü hiãøu biãút O Âäü tin cáûy P Âäü yãu thêch Q Táút caí cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 9: Âãø âạnh giaù vaỡ lổỷa choỹn phổồng aùn tióỳn trỗnh quút âënh mua, ngỉåìi tiãu dng cọ thãø sỉí dủng: A Ma tráûn SWOT B Ma tráûn BCG C Phæång phạp cho âiãøm cọ trng säú D Ma tráûn sn pháøm -thë trỉåìng E C (A) v (B) Cáu 10: Chổồng trỗnh Tọi yóu Vióỷt Nam cọng ty Honda Viãût Nam ti tråü phạt sọng trãn cạc âi VTV thüc loải cäng củ no ? P Qung cạo Q Quan hãû cäng chụng R Marketing trỉûc tiãúp S Bạn hng trỉûc tiãúp T Khuún mi Cáu 11: Khi doanh nghiãûp bạn våïi mỉïc giạ tháúp nhỉỵng sn pháøm måïi mä phng hồûc ci tiãún cọ cháút lỉåüng trung bỗnh nghộa laỡ doanh nghióỷp õang theo õuọứi: U Chióỳn lổồỹc giaù trở trung bỗnh V Chióỳn lổồỹc giaù trở tuût ho W Chiãún lỉåüc giạ trë tháúp X Chiãún lỉåüc giạ trë täút Cáu 12: L bạnh nh b H thỉåìng mua âỉåìng tràõng Biãn Ho tải tiãûm bạch hoạ Häưng Ván, mäüt nhỉỵng âải l phán phäúi ca Chi nhạnh âỉåìng Biãn Ho tải thnh phäú  Nàơng Váûy Cäng ty Cäø pháưn Bạnh kẻo Biãn Ho, nh sn xút âỉåìng Biãn Ho, âang sỉí dủng kãnh phán phäúi: V Cáúp W Cáúp X Cáúp Y Cáúp Cáu 13: Dëch vuû cho thuã phng tải cạc khạch sản cọ thãø phán âoản khạch haìng theo: M Tiãu chuáøn tám lyï N Tiãu chuáøn âëa l O Tiãu chøn hnh vi P C (A) v (C) âãưu âụng Q Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu âụng Cáu 14: Cáu no sau âáy diãùn t chênh xạc nháút chiãún lỉåüc hỉåïng vãư khạch hng ? A Chi phê nhiãưu cho qung cạo v bạn haỡng õóứ khaùch haỡng mua saớn phỏứm cuớa mỗnh B Tho mn khạch hng bàòng cạch sn xút sn pháøm m khạch hng mong mún C Xáy dỉûng chiãún lỉåüc bạn hng láu di m khäng quan tám nhiãưu âãún viãûc xạc âënh s mua v tải h lải mua D Táûp trung vo cạc sn pháøm sàơn cọ v tàng hiãûu qu sn xút Cáu 15: Trong giai âoản bo ho ca sn pháøm, doanh nghiãûp cäú gàõng tàng mỉïc tiãu dng âäúi våïi sn pháøm hiãûn âang sn xút thäng qua viãûc váûn dủng chiãún lỉåüc biãún âäøi: A Thë trỉåìng B Sn pháøm C Marketing - Mix D Sỉû cảnh tranh Cáu 16: Bê quút thnh cäng Marketing l X Kh nàng am hiãøu khạch hng Y Cung cáúp nhỉỵng sn pháøm v dởch vuỷ maỡ hoỹ khọng thóứ tỗm thỏỳy ồớ nhổợng nåi khạc Z Âënh mỉïc giạ bạn tháúp nháút so våïi âäúi th cảnh tranh AA C (A) v (B) âãưu âụng BB Táút c cạc âạp ạn trãn õóửu õuùng Cỏu 17: Trong caùc tỗnh huọỳng naỡo thỗ doanh nghiãûp cáưn ch âäüng giạ ? A Nàng lỉûc sn xút dỉ thỉìa B Lỉåüng hng bạn vỉåüt mỉïc C Låüi nhûn vỉåüt mỉïc D Thë pháưn vổồỹt mổùc Cỏu 18: ặu õióứm cuớa dổợ lióỷu thổù cáúp l: A Cọ sàơn våïi chi phê tháúp B Cọ thãø thu tháûp nhanh chọng C Âạng tin cáûy D Chè cọ (A) v (B) E Táút c cạc ỉu âiãøm trãn Cáu 19: úu täú no khäng phi l úu täú bãn ngoi nh hỉåíng âãún viãûc âënh giạ sn pháøm ca doanh nghiãûp ? A Tênh cháút ca thë trỉåìng v nhu cáưu B Giạ thnh C Nãưn kinh tãú D Cảnh tranh E Ngỉåìi bn bạn Cáu 20: Quan âiãøm no nhỉỵng quan âiãøm nãu dỉåïi âáy nhàòm vo nhu cáưu ngỉåìi mua: A Quan âiãøm trng bạn hng B Quan âiãøm trng sn xuáút C Quan âiãøm troüng Marketing D Quan âiãøm Marketing x häüi E C (C) v (D) âãưu âụng Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho mäùi cáu nháûn âënh sau (Khäng cáưn gii thêch) âiãøm Cáu 1: Báút k nhọm ngỉåìi no cọ liãn quan thỉûc sỉû hay tiãưm tng hồûc cọ tạc âäüng âãún kh nàng ca täø chỉïc viãûc thnh âảt cạc mủc tiãu cuớa tọứ chổùc ỏỳy thỗ õổồỹc goỹi laỡ giồùi cọng chụng Cáu 2: Dëch vủ tên dủng l mäüt nhỉỵng dëch vủ nàòm hoảt âäüng háûu mi ca doanh nghiãûp Cáu 3: Khi sn xút chỉa âạp ỉïng â nhu cáưu, cạc doanh nghiãûp váùn phi phán âoản thở trổồỡng Cỏu 4: Haỡnh vi mua tỗm kióỳm sổỷ da dảng l hnh vi mua hng m mỉïc âäü tham gia cuớa ngổồỡi mua vaỡo tióỳn trỗnh mua tháúp v cạc nhn hiãûu khạc êt Cáu 5: Marketing l hoảt âäüng quan trng nháút táút c cạc doanh nghiãûp Cáu 6: Âãø khàóng âënh vãư cháút lỉåüng tuût ho ca sn pháøm, doanh nghiãûp nãn tiãún hnh tàng giạ bạn sn pháøm v dëch vủ Cáu 7: Dỉỵ liãûu thỉï cáúp gäưm nhỉỵng thäng tin gäúc âỉåüc thu tháûp cho mủc âêch nháút âënh Cáu 8: Viãûc doanh nghiãûp sỉí dủng nhỉỵng chun viãn âäüc láûp phaùt bióứu yù kióỳn cuớa mỗnh vồùi khaùch haỡng muỷc tióu laỡ hỗnh thổùc thóứ hióỷn cuớa kónh giồùi thióỷu Cáu 9: Doanh nghiãûp l âäúi tỉåüng quút âënh mỉïc giạ täúi âa Cáu 10: Bạn hng thäng qua âån âàût hng l cạch thãø hiãûn ca kãnh phán phäúi trỉûc tiãúp Cáu 11: Trong chu k säúng ca sn pháøm ngỉåìi ta phán loải thnh giai âoản khạc l giai âoản âåìi, giai âoản phạt triãøn, giai âoản bo ho v giai âoản suy thoại Cáu 12: Âäúi våïi hng tiãu dng, chiãưu di ca kãnh phán phäúi thỉåìng ngàõn hån so våïi chiãưu di ca kãnh phán phäúi hng tỉ liãûu sn xút Cáu 13: Trỉåïc nàm 1930, Marketing hỉåïng vo hoảt âäüng bạn hng, chụ trng âãún doanh säú v låüi nhûn trỉåïc màõt Cáu 14: Trong giai âoản phạt triãøn ca chu k säúng sn pháøm, chi phê dnh cho hoảt âäüng truưn thäng v cäø âäüng cọ xu hỉåïng gia tàng nhàòm gia tàng sỉû biãút âãún våïi ngỉåìi tiãu dng âäúi våïi sn pháøm Cáu 15: Âãø phán têch mäi trỉåìng vi mọ, doanh nghióỷp coù thóứ sổớ duỷng mọ hỗnh 4P v 1C Cáu 16: Hng hng khäng Vietnam Airlines âỉa mỉïc giạ vẹ khạc cho chuún bay sang hay õóm laỡ hỗnh thổùc õởnh giaù theo daỷng dëch vủ Cáu 17: Chia s ri ro l nhỉỵng chỉïc nàng hon thiãûn cạc giao dëch hoaût âäüng phán phäúi Cáu 18: Khi âi phán têch ngưn lỉûc ca doanh nghiãûp tỉïc l chụng ta âang âi phán têch cạc úu täú nàòm mäi trổồỡng vộ mọ Cỏu 19: Khi doanh nghióỷp tỗm caùch såí hỉỵu hồûc gia tàng sỉû kiãøm soạt lãn hãû cạc trung gian phán phäúi nghéa l doanh nghiãûp âang thæûc hiãûn chiãún læåüc häüi nháûp phêa træåïc Cáu 20: So vồùi nhaỡ baùn leớ thỗ nhaỡ baùn buọn õỏửu tỉ êt väún cäú âënh hån Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi sau: (3 õióứm) Cỏu 1: Trỗnh baỡy õỷc õióứm cồ baớn cuớa nhu cáưu ? (1 âiãøm) Cáu 2: Càn cỉï vo âàûc v thọi quen tiãu dng, thë trỉåìng âỉåüc phán lm máúy loải ? Nãu khại niãûm ca tỉìng loaỷi (1 õióứm) Cỏu 3: Trỗnh baỡy khaùi nióỷm vóử nhn hiãûu ? (1 âiãøm) Âãư: 09 Pháưn I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút 31 B B 11 D 16 D 32 B B 12 B 17 A 33 B A 13 D 18 D 34 A C 14 B 19 B 35 A 10 B 15 A 20 E Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh 31   11  16 S 32  S 12 S 17  33 S S 13 S 18 S 34 S S 14 S 19  35 S 10  15 S 20  Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi Cáu 1: Âàûc âiãøm cå bn cuớa nhu cỏửu: Khọng coù giồùi haỷn, muọn hỗnh muọn v v thỉåìng xun tàng lãn vãư c säú lỉåüng, cháút lỉåüng láùn chng loải sn pháøm hay dëch vủ âạp ỉïng Nhu cáưu cọ thãø âỉåüc ngỉåìi nháûn thỉïc hồûc chỉa nháûn thỉïc, cọ thãø tha mn hồûc chỉa tha mn, cọ thãø äøn âënh hồûc biãún âäüng, cọ thãø liãn quan, bäø sung hồûc chuøn âäøi Sỉû tha mn nhu cáưu bao giåì cng cọ giåïi hản, phủ thüc vo dung lỉåüng thë trỉåìng, sỉïc mua ca âäưng tiãưn, kh nàng toạn, mäúi quan hãû cung cáưu, cạc nhán täú qun l vé mä ca Nh nỉåïc chênh trë, lût phạp, vàn họa, tỉû nhiãn, x häüi Cáu 2: Càn cỉï vo âàûc v thọi quen tiãu dng, thë trỉåìng âỉåüc phán lm máúy loải Thë trỉåìng ca doanh nghiãûp: Bao gäưm nhỉỵng khạch hng thỉåìng xun hồûc ngáùu nhiãn mua hng ca doanh nghiãûp Thë trỉåìng ny thỉåìng âỉåüc âo bàòng doanh säú thỉûc tãú ca doanh nghiãûp qua tỉìng thồỡi kyỡ Thở trổồỡng caỷnh tranh: ổồỹc hỗnh thaỡnh bồới nhỉỵng khạch hng m doanh nghiãûp cọ thãø läi kẹo tỉì cạc doanh nghiãûp khạc chuøn sang dng sn pháøm ca doanh nghiãûp Thë trỉåìng âäưng nghiãûp: Bao gäưm ton bäü khạch hng ca doanh nghiãûp v cạc âäúi th cảnh tranh håüp lải theo mäüt loải sn pháøm hồûc dëch vủ nháút âënh Thë trỉåìng tiãưm tng âäưng nghiãûp: L thë trỉåìng âäưng nghiãûp âỉåüc tàng lãn nhåì nhỉỵng khạch hng tỉång lai (tiãưm nàng) ca doanh nghiãûp Cáu 3: Nhn hiãûu sn pháøm (brand) l tãn gi, thuỏỷt ngổợ, chổợ vióỳt, bióứu tổồỹng, hỗnh veợ hay sổỷ phọỳi hồỹp giổợa chổợ vaỡ hỗnh veợ õổồỹc ghi hoỷc gàõn lãn sn pháøm ca cạ nhán hồûc ca mäüt doanh nghiãûp v âãø phán biãût våïi cạc sn pháøm ca cạ nhán hồûc doanh nghiãûp cảnh tranh Đề 10 Pháưn I: Anh (chë) hy chn cáu tr lồỡi thờch hồỹp nhỏỳt ổùng vồùi mọựi tỗnh huọỳng õổồỹc nãu (4 âiãøm) Cáu 1: Trong giai âoản bo ho ca sn pháøm, doanh nghiãûp cäú gàõng tàng mỉïc tiãu dng âäúi våïi sn pháøm hiãûn âang sn xút thäng qua viãûc váûn dủng chiãún lỉåüc biãún âäøi: A Sỉû cảnh tranh B Sn pháøm C Marketing - Mix D Thë trỉåìng Cáu 2: Chiãún lỉåüc âënh giạ håït vạng sỉỵa thỉåìng âỉåüc ạp dủng cho nhỉỵng sn pháøm/dëch vủ: A Måïi theo ngun máùu B Måïi ci tiãún C Måïi vãư ngun tàõc D Táút c cạc phỉång aùn trón õóửu õuùng Cỏu 3: ặu õióứm cuớa dổợ liãûu thỉï cáúp l: a Âạng tin cáûy b Cọ sàơn våïi chi phê tháúp c Cọ thãø thu tháûp nhanh chọng d Chè cọ (B) v (C) e Táút caớ caùc ổu õióứm trón Cỏu 4: Chổồng trỗnh Tọi yãu Viãût Nam” cäng ty Honda Viãût Nam taìi tråü phạt sọng trãn cạc âi VTV thüc loải cäng củ no ? A Quan hãû cäng chụng B Qung cạo C Marketing trỉûc tiãúp D Bạn hng trỉûc tiãúp E Khuún mi Cáu 5: L bạnh nh b H thỉåìng mua âỉåìng tràõng Biãn Ho tải tiãûm bạch hoạ Häưng Ván, mäüt nhỉỵng âải l phán phäúi ca Chi nhạnh âỉåìng Biãn Ho tải thnh phäú  Nàơng Váûy Cäng ty Cäø pháưn Bạnh kẻo Biãn Ho, nh sn xút âỉåìng Biãn Ho, âang sỉí dủng kãnh phán phäúi: A Cáúp B Cáúp C Cáúp D Cáúp Cáu 6: : Âãø âạnh giạ v lổỷa choỹn phổồng aùn tióỳn trỗnh quyóỳt õởnh mua, ngỉåìi tiãu dng cọ thãø sỉí dủng: A B C D E Ma tráûn SWOT Phỉång phạp cho âiãøm cọ trng säú Ma tráûn BCG Ma tráûn sn pháøm -thë trỉåìng C (A) v (B) Cáu 7: Cỉía hng baùch hoaù laỡ loaỷi hỗnh baùn leớ phỏn loaỷi theo: A Säú lỉåüng dëch vủ B Sỉû nháún mảnh vo giaù baùn C Baớn chỏỳt nồi giao dởch D Hỗnh thỉïc såí hỉỵu E Màût hng bạn Cáu 8: Bê quút thnh cäng Marketing l A Âënh mỉïc giạ bạn tháúp nháút so våïi âäúi th cảnh tranh B Cung cáúp nhỉỵng sn pháøm v dëch vủ m hoỹ khọng thóứ tỗm thỏỳy ồớ nhổợng nồi khaùc C Kh nàng am hiãøu khạch hng D C (B) v (C) âãưu âụng E Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 9: Quan âiãøm no nhỉỵng quan âiãøm nãu dỉåïi âáy nhàòm vo nhu cáưu ngỉåìi mua: A Quan âiãøm troüng Marketing B Quan âiãøm Marketing x häüi C Quan âiãøm trng bạn hng D Quan âiãøm trng sn xút E C (A) v (B) âãưu âuïng Cáu 10: Trong ma tráûn BCG (ma tráûn tàng trỉåíng-thë pháưn), cạc SBU nàòm trãn ä dáúu hi cọ âàûc âiãøm: A Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi tháúp B Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi cao C Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi tháúp D Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi cao Cáu 11: Nhỉỵng cå såí kinh doanh sau häù tråü doanh nghiãûp viãûc cäø âäüng, bạn hng v giao hng âỉåüc gil trung gian Marketing trỉì: A Cäng ty cho th ti chênh B Cäng ty nghiãn cỉïu thë trỉåìng C Trung tám mäi giåïi D Cäng ty bo hiãøm E Táút c cạc phỉång ạn nãu trãn âãưu sai Cáu 12: Chỉïc nàng no nhỉỵng chỉïc nàng kãø sau âáy khäng phi l chỉïc nàng ca Marketing? A Chỉïc nàng thäng tin B Chỉïc nàng thêch ỉïng C Chỉïc nàng ti tråü D Chỉïc nàng phán phäúi E C (A) v (D) Cáu 13: úu täú no khäng phi l úu täú bãn ngoi nh hỉåíng âãún viãûc âënh giạ sn pháøm cuía doanh nghiãûp ? A Tênh cháút cuía thë trỉåìng v nhu cáưu B Nãưn kinh tãú C Cảnh tranh D Ngỉåìi bn bạn E Giạ thnh Cáu 14: Phỉång phạp lỉûa chn thë trỉåìng mủc tiãu âỉåüc ạp phäø biãún âäúi våïi cạc cäng ty låïn, kh nàng ti chênh däưi l: A Chun män hoạ cọ chn lc B Phủc vủ ton bäü thë trỉåìng C Táûp trung vo mäüt phán âoản thë trỉåìng D Chun män hoạ thë trỉåìng E Chun män hoạ sn pháøm Cỏu 15: Nhổợng video clip quaớng caùo trón truyóửn hỗnh cuớa xaỡ bọng từm Safeguard thổồỡng sổớ duỷng hỗnh aớnh v sỉû chỉïng nháûn ca viãûn Pasteur Âáy l ngưn thäng âiãûp tạc âäüng vo cäng chụng dỉûa trãn A Âäü tin cáûy B Âäü hiãøu biãút C Âäü yãu thêch D Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 16: Dëch vủ cho th phng tải cạc khạch sản cọ thãø phán âoản khạch hng theo: A Tiãu chuáøn tám lyï B Tiãu chuáøn haình vi C Tiãu chøn âëa l D C (A) v (B) âãưu âụng E Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu âụng Cáu 17: Cáu no sau âáy diãùn t chênh xạc nháút chiãún lỉåüc hỉåïng vãư khạch hng ? A Chi phê nhiãưu cho qung cạo v bạn hng âãø khạch hng mua saớn phỏứm cuớa mỗnh B Xỏy dổỷng chióỳn lổồỹc bạn hng láu di m khäng quan tám nhiãưu âãún viãûc xạc âënh s mua v tải h lải mua C Táûp trung vo cạc sn pháøm sàơn cọ v tàng hiãûu qu sn xút D Tho mn khạch hng bàòng cạch sn xút sn pháøm m khạch hng mong mún Cáu 18: Tỉì nàm 1930 âãún 1945, âäúi tỉåüng cọ nh hỉåíng quút âënh âãún kãú hoảch sn xút v kinh doanh ca doanh nghiãûp l: A Cạc nhán viãn bäü pháûn bạn hng B Cạc k sỉ C Giạm âäúc doanh nghiãûp D C (B) v (C) âãưu âụng Cáu 19: Khi doanh nghiãûp bạn våïi mỉïc giạ tháúp nhỉỵng sn pháøm måïi mọ phoớng hoỷc caới tióỳn coù chỏỳt lổồỹng trung bỗnh nghéa l doanh nghiãûp âang theo âøi: A Chiãún lỉåüc giaù trở trung bỗnh B Chióỳn lổồỹc giaù trở tọỳt C Chiãún lỉåüc giạ trë tuût ho D Chiãún lỉåüc giaù trở thỏỳp Cỏu 20: Trong caùc tỗnh huọỳng naỡo thỗ doanh nghióỷp cỏửn chuớ õọỹng haỷ giaù ? A Lỉåüng hng bạn vỉåüt mỉïc B Låüi nhûn vỉåüt mỉïc C Nàng lỉûc sn xút dỉ thỉìa D Thë pháưn vỉåüt mỉïc Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho mäùi cáu nháûn âënh sau (Khäng cáưn gii thêch) âiãøm Cáu 1: Háưu cạch lm täút nháút âäúi våïi doanh nghiãûp l trỉåïc tiãn phi âỉåüc quút âënh vãư giạ bạn sau âọ càn cỉï vo giạ âãø cạc quút âënh khạc vãư hãû thäúng Marketing - Mix Cáu 2: Caïc quyãút âënh liãn quan âãún nåi tiãu thủ hng tỉång âäúi khọ thay âäøi vỗ chuùng lión quan õóỳn nhổợng cam kóỳt lỏu daỡi âäúi våïi caïc doanh nghiãûp khaïc Cáu 3: Âãø âån gin cho viãûc mua sàõm, nhiãưu ngỉåìi mua thỉåìng thêch mua hng tỉì âáưu mäúi cung ỉïng nháút Cáu 4: Mäüt cäng ty váûn dủng quan âiãøm Marketing cọ thãø ch âäüng chia thë trỉåìng chung thnh cạc âoản thë trỉåìng v xáy dỉûng hãû thäúng Marketing - Mix cho mäùi âoản thë trỉåìng âọ Cáu 5: Nhán cạch l âàûc âiãøm sinh l riãng biãût ca mäüt cạ nhán khiãún cọ nhỉỵng phn ỉïng tỉång âäúi nháút quạn v êt thay âäøi trỉåïc mäi trỉåìng xung quanh Cáu 6: Näüi dung v cạch diãùn õaỷt cỏu hoới baớng cỏu hoới thỗ quan troỹng coỡn thổù tổỷ cỏu hoới thỗ khọng quan troỹng Cỏu 7: Thë trỉåìng cọ thãø måí räüng hồûc khäng cn kh nàng måí räüng tu thüc vo mỉïc âäü m chëu tạc âäüng ca cạc näù lỉûc Marketing Cáu 8: Bạn l l táút c cạc hoảt âäüng vãư bạn hng hoạ v dëch vủ trỉûc tiãúp âãún tay ngỉåìi tiãu dng cúi cng âãø h bạn lải Cáu 9: Âiãøm khạc biãût vãư cháút ch úu ca hãû thäúng Marketing dc so våïi hãû thäúng Marketing thäng thỉåìng l cạc thnh viãn kãnh hnh âäüng mäüt hãû thäúng thäúng nháút Cáu 10: Giạ trë ca mäüt sn pháøm hồûc dëch vủ tu thüc vo nh sn xút Cáu 11: Sỉû hi lng ca khạch hng khäng chè mang lải låüi êch tỉïc thåìi m l âỉåìng táút úu dáùn âãún sỉû tàng trỉåíng láu di vaỡ phọửn vinh cuớa doanh nghióỷp Cỏu 12: Quaù trỗnh phán loải khạch hng thnh nhỉỵng nhọm cọ nhu cáưu, âàûc âiãøm v hnh vi khạc âỉåüc gi l xạc âënh thë trỉåìng mủc tiãu Cáu 13: Hng nàòm l loải hng m khạch hng êt biãút hồûc êt nghé âãún viãûc mua sàõm Cáu 14: Trảng thại thỉï trảng thại ca ngỉåìi mua l hiãøu Cáu 15: Mäüt doanh nghiãûp láön âáöu tiãn mua sn pháúm no âọ âỉåüc gi l mua làûp lải cọ âiãưu chènh Cáu 16: Sn pháøm cäút li l cáúp âäü mang cháút nãưn tng nháút v tr låìi cho cáu hi “Khạch hng thỉûc sỉû mua caùi gỗ ? Cỏu 17: Muỷc õờch cuớa vióỷc aùp duỷng trióỳt lyù troỹng Marketing laỡ baùn õổồỹc nhổợng gỗ õaợ laỡm chổù khọng phaới laỡm nhổợng gỗ cọ thãø bạn âỉåüc Cáu 18: Âãø xạc âënh âån vë máùu, doanh nghiãûp cáưn tr låìi cáu hi “Phi lỉûa chn nhỉỵng ngỉåìi tr låìi thãú no?” Cáu 19: Dëch vủ du lëch khäng bao giåì sỉí dủng trung gian phán phäúi Cáu 20: Âãø taïc âäüng âãún ngỉåìi tiãu dng lm cho h mua sn pháúm ca mỗnh, doanh nghióỷp coù thóứ sổớ duỷng caùch lổu yù âãún cạc thüc sn pháøm Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi sau (3 õióứm) Cỏu 1: Trỗnh baỡy caùc nguyón lyù cuớa Marketing ? (1 âiãøm) Cáu 2: Nãu khại niãûm tỉìng loải sn pháøm càn cỉï theo âàûc sỉí dủng ? (1 õióứm) Cỏu 3: Trỗnh baỡy khaùi nióỷm vóử bao bỗ ? (1 õióứm) óử: 10 Phỏửn I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút D B 11 A 16 D C E 12 B 17 D D D 13 E 18 A A E 14 B 19 B C 10 C 15 B 20 C Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh S S 11  16    12 S 17 S S S 13 S 18 S   14 S 19 S S 10 S 15 S 20  Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi Cáu 1: Cạc ngun l ca Marketing: Coi trng kháu tiãu thủ sn pháøm v dëch vủ hồûc ỉu tiãn dnh cho mäüt vë trê cao nháút chiãún lỉåüc ca cäng ty Chè sn xút v kinh doanh nhỉỵng sn pháøm v dëch vủ m thë trỉåìng cáưn chỉï khäng sn xút kinh doanh nhỉỵng sn pháøm, dëch vủ theo kh nàng sàơn cọ, hay nọi cạch khạc sn xút kinh doanh phi âạp ỉïng nhu cáưu, mong mún ca khạch hng, âạnh âụng tám l ca khạch hng Mún biãút thë trỉåìng cáưn caùi gỗ, ngổồỡi tióu duỡng cỏửn caùi gỗ thỗ phaới täø chỉïc âiãưu tra, nghiãn cỉïu tè mè v phi cọ nhỉỵng phn ỉïng linh hoảt Hoảt âäüng Marketing âi liãưn våïi täø chỉïc v qun l, âi hi cạc doanh nghiãûp phi âỉa nhanh tiãún bäü khoa hc cäng nghãû vo sn xút v kinh doanh Cáu 2: Càn cỉï vo âàûc sỉí dủng, sn pháøm âỉåüc phán lm máúy loải Hng khäng bãưn: L nhỉỵng sn pháøm củ thãø thỉåìng chè qua mäüt hay vi láưn sỉí dủng Âọ l nhỉỵng sn pháøm tiãu thủ nhanh v thỉåìng xun phi mua lải Hng láu bãưn: L nhỉỵng sn pháøm củ thãø thỉåìng âỉåüc sỉí dủng ráút nhiãưu láưn v thåìi gian tỉång âäúi di Dëch vuỷ: Laỡ saớn phỏứm vọ hỗnh, laỡ moỹi kóỳt quaớ v hnh âäüng m mäüt bãn cọ thãø cung cáúp cho bãn m khäng liãn quan âãún quưn såí hỉỵu Dëch vủ cọ thãø gàõn liãưn hồûc khäng gàõn lióửn vồùi saớn phỏứm vỏỷt chỏỳt Cỏu 3: Bao bỗ l cại bao ph váût cháút hồûc l cại chỉïa âỉûng cho sn pháøm, l trung gian giỉỵa sn pháøm v ngỉåìi tiãu dng Đề 11 PHÁƯN I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút ỉïng vồùi mọựi tỗnh huọỳng õổồỹc nóu (4 õióứm) Cỏu 1: Âäúi tỉåüng no nhỉỵng âäúi tỉåüng kãø dỉåïi âáy khäng thüc giåïi cäng chụng: U Cäng ty bo hiãøm V Hiãûp häüi bo vãû ngỉåìi tiãu dng W Cäng ty nghiãn cỉïu thë trỉåìng X Cäng ty cho thuó taỡi chờnh Y aỡi truyóửn hỗnh Cỏu 2: Loải sn pháøm cọ nhỉỵng âàûc âäüc âạo hay nhn hiãûu chè dnh cho mäüt nhọm khạch hng no õoù thổồỡng sụn saỡng boớ cọng sổùc tỗm kióỳm mua bàòng âỉåüc l: AA Hng lỉûa chn BB Hng chun dủng CC Hng tiãûn dủng DD Hng thủ âäüng Cáu 3: Dëch vủ àn úng tải khạch sản cọ thãø phán âoaûn theo: R Tiãu chuáøn tám lyï S Tiãu chøn âëa l T Tiãu chøn hnh vi U C (A) v (C) âãưu âụng V Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu âụng Cáu 4: Bạn l tỉû phủc vuỷ laỡ loaỷi hỗnh baùn leớ phỏn loaỷi theo: T Màût hng bạn U Säú lỉåüng dëch vủ V Sỉû nháún mảnh vo giạ bạn W Bn cháút nåi giao dởch X Hỗnh thổùc sồớ hổợu Cỏu 5: Giai õoaỷn m doanh nghiãûp cáưn phi tàng chi phê Marketing âãø bo vãû hng hoạ trỉåïc cạc âäúi th cảnh tranh l: M Giai âoản âåìi N Giai âoản phạt triãøn O Giai âoản bo ho P Giai âoản suy thoại Cáu 6: Trỉåïc nàm 1930, âäúi tỉåüng cọ nh hỉåíng quút âënh âãún kãú hoảch sn xút v kinh doanh ca doanh nghiãûp l: Q Cạc k sỉ R Cạc nhán viãn bäü pháûn bạn hng S Giạm âäúc doanh nghiãûp T C (A) v (C) âãưu âụng Cáu 7: Trong ma tráûn BCG (ma tráûn tàng trỉåíng-thë pháưn), cạc SBU nàòm trãn ä dáúu hi cọ âàûc âiãøm: R Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi tháúp S Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi tháúp T Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng tháúp, thë pháưn tỉång âäúi cao U Täúc âäü tàng trỉåíng thë trỉåìng cao, thë pháưn tỉång âäúi cao Cáu 8: Trong nhỉỵng video clip qung caùo trón truyóửn hỗnh vóử dỏửu gọỹi õỏửu Clear thổồỡng sổớ duỷng hỗnh aớnh cuớa vióỷn Elida Paris ỏy laỡ ngưn thäng âiãûp tạc âäüng vo cäng chụng dỉûa trãn: R Âäü hiãøu biãút S Âäü tin cáûy T Âäü u thêch U Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu âụng Cáu 9: Phỉång phạp lỉûa chn thë trỉåìng mủc tiãu âỉåüc xem l cọ ri ro cao nháút l: BB Phủc vủ ton bäü thë trỉåìng CC Chun män hoạ cọ chn lc DD Táûp trung vo mäüt phán âoản thë trỉåìng EE Chun män hoạ thë trỉåìng FF Chun män hoạ sn pháøm Cáu 10: Parcific Airline tiãún haỡnh gổới thổ ngoớ cho nhổợng khaùch haỡng cuớa mỗnh vo dëp Tãút Theo anh (chë) hoảt âäüng ny thüc loải cäng củ no ? U Qung cạo V Quan hãû cäng chụng W Marketing trỉûc tiãúp X Bạn hng trỉûc tiãúp Y Khuún mi Cáu 11: Khi doanh nghiãûp bạn våïi mỉïc giạ cao nhỉỵng sn pháøm måïi mọ phoớng hoỷc caới tióỳn coù chỏỳt lổồỹng trung bỗnh nghéa l doanh nghiãûp âang theo âøi: Y Chiãún lỉåüc giạ cao Z Chiãún lỉåüc giạ càõt cäø AA Chiãún lổồỹc sióu haỷng BB Chióỳn lổồỹc giaù trở trung bỗnh Cáu 12: Dëch vủ khäng cọ âàûc âiãøm no sau õỏy ? Z Tờnh vọ hỗnh AA Tờnh taùch rồỡi BB Tênh khäng äøn âënh CC Tênh khäng lỉu trỉỵ âỉåüc (khäng cọ täưn kho) DD Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu sai Cáu 13: Trong chu k säúng ca sn pháøm, qung cạo thãø hiãûn nhiãûm vủ nhàõc nhåí cọ vai tr ráút quan trng trong: A Giai âoản âåìi B Giai âoản phạt triãøn C Giai âoản bo ho D Giai âoản suy thoại Cáu 14: Khi cáưu nh hån hồûc bàòng cung v ngỉåìi tiãu dng khäng quan tám âãún giạ c v sỉû dãù daỡng mua sừm thỗ quan õióứm naỡo nhổợng quan âiãøm nãu dỉåïi âáy s gàûp khọ khàn: P Quan âiãøm trng bạn hng Q Quan âiãøm trng saín xuáút R Quan âiãøm troüng saín pháøm S Quan âiãøm trng Marketing T Quan âiãøm Marketing x häüi Cáu 15: Trong giai âoản suy thoại, mỉïc tiãu thủ cn låüi nhûn cọ thãø cọ giạ trë M Tàng nhanh; dỉång N Gim cháûm; dỉång O Tàng cháûm; ỏm P Giaớm nhanh; ỏm Cỏu 16: óứ hỗnh thaỡnh phỉång ạn chiãún lỉåüc, doanh nghiãûp cọ thãø sỉí dủng phỉång phạp: F Ma tráûn SWOT G Ma tráûn BCG H Ma tráûn sn pháøm -thë trỉåìng I C (A) v (B) J Táút c cạc phỉång phạp trãn Cáu 17: Nhán täú no nhỉỵng nhán täú sau khäng âỉåüc xãúp nhọm úu täú cạ nhán cọ nh hỉåíng âãún hnh vi mua ca ngỉåìi tiãu dng ? M Hon cnh kinh tãú N Vàn hoạ O Phong cạch säúng P Nghãư nghiãûp Cáu 18: Phỉång phạp täút nháút âãø thu tháûp thäng tin nhanh l: M Phng váún qua âiãûn thoải N Phng váún trỉûc tiãúp O Bng cáu hi qua âỉåìng bỉu âiãûn P Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu sai Cáu 19: Chiãún lỉåüc âënh giạ thám nháûp cọ nhỉỵng âiãưu kiãûn sau, trỉì : I Thë trỉåìng nhảy cm våïi giạ J Chi phê sn xút, phán phäúi tàng dáưn theo khäúi lỉåüng sn xút K Giạ tháúp cọ kh nàng loải trỉì âỉåüc âäúi th cảnh tranh thỉûc tãú v tiãưm tng L Táút c cạc âạp ạn trãn âãưu sai Cáu 20: Âäúi våïi dëch vủ du lëch, doanh nghiãûp cọ thãø âënh giạ phán biãût theo: K ởa õióứm L Hỗnh aớnh M Thồỡi gian N Caớ (A) v (C) âãưu âụng O Táút c cạc phỉång ạn trãn âãưu âụng Pháưn II: Tr låìi Âụng hay Sai cho mäùi cáu nháûn âënh sau (3 âiãøm) Cáu 1: Nhu cáưu ca ngỉåìi tiãu dng chè bn thán ca ch thãø ngỉåìi tiãu dng âọ tảo Cáu 2: Cạc trung gian ti chênh khäng nh hỉåíng âãún hiãûu qu hoảt âäüng Marketing ca doanh nghiãûp Cáu 3: Trong giai âoản phạt triãøn ca chu k säúng sn pháøm, chi phê sn xút v giạ thnh sn pháøm â gim âi âạng kãø v âọ doanh nghiãûp cọ kh nàng thu âỉåüc låüi nhûn cao Cáu 4: Kãnh Marketing dc l loải kãnh Marketing chỉïa âỉûng nhiãưu máu thùn nháút Cáu 5: Qung cạo l cäng củ truưn thäng täún kẹm nháút vãư chi phê nháút Cáu 6: M säú l dy nhỉỵng säú dng âãø biãøu thë m vảch Cáu 7: Giạ c l tiãu chøn quan trng giụp khạch hng âạnh giạ v lổỷa choỹn saớn phỏứm Cỏu 8: Muỷc tióu trỗ cọ thãø âỉåüc ạp dủng cho mäüt säú SBU nàòm trãn ä choï Cáu 9: Tiãu chuáøn tám lyï l mäüt nhỉỵng tiãu chøn cå bn âãø phán loải thë trỉåìng Cáu 10: Trong chiãún lỉåüc kẹo, âäúi tỉåüng mủc tiãu ca doanh nghiãûp l cạc trung gian phán phäúi Cáu 11: Âäúi våïi nhỉỵng sn pháøm mua sàõm theo thåìi vủ, doanh nghiãûp cáưn ạp dủng hỗnh thổùc quaớng caùo lión tuỷc Cỏu 12: ọỳi vồùi hng tiãu dng, chiãưu di ca kãnh phán phäúi thỉåìng ngàõn hån so våïi chiãưu di ca kãnh phán phäúi hng tỉ liãûu sn xút Cáu 13: Trỉåïc 1930, Marketing chổa thóứ hióỷn õổồỹc vai troỡ cuớa mỗnh hoaỷt âäüng tải cạc doanh nghiãûp Cáu 14: Khi doanh nghióỷp tỗm caùch gia tng doanh sọỳ hióỷn taỷi trón thë trỉåìng hiãûn cọ nhåì cạc näù lỉûc ca Marketing nghéa l doanh nghiãûp âang ạp dủng chiãún lỉåüc thám nháûp thë trỉåìng Cáu 15: Chiãưu di thang sn pháøm l säú lỉåüng nhỉỵng sn pháøm khạc cọ tỉìng h sn pháøm Cáu 16: Chng loải màût hng ca cạc trung gian bạn sè âa dảng hån trung gian bạn l Cáu 17: Chia s ri ro l mäüt nhỉỵng chỉïc nàng hon thiãûn cạc giao dëch hoaût âäüng phán phäúi Cáu 18: Khi phán têch âäúi th cảnh tranh ca doanh nghiãûp tỉïc l chụng ta âang âi phán têch mäüt yãúu täú nàòm mäi trỉåìng vi mä Cáu 19: Cäng củ âỉåüc sỉí dủng nhiãưu nháút giai âoản suy thoại ca chu k säúng sn pháøm l qung cạo Cáu 20: Cäng ty gảch men Âäưng Tám täø chỉïc hp bạo Âáy laỡ hỗnh thổùc thóứ hióỷn cuớa kónh truyóửn thọng giaùn tiãúp Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi sau: (3 âiãøm) Cáu 1: Thãú no l mäi trỉåìng vi mä ? Mäi trỉåìng vi mä gäưm nhỉỵng nhán täú no ? (1 âiãøm) Cáu 2: Hng k nghãû âỉåüc phán lm máúy loải ? Nãu khại niãûm ca tỉìng loải (1 âiãøm) Cáu 3: Nãu ỉu v nhỉåüc âiãøm ca âënh giạ dỉûa vo chi phê? (1 âiãøm) Âãö: 11 Pháön I: Anh (chë) hy chn cáu tr låìi thêch håüp nháút 36 A A 11 A 16 E 37 B B 12 B 17 B 38 E A 13 C 18 A 39 B C 14 B 19 B 40 C 10 C 15 D 20 D Pháön II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh sau 36 S S 11 S 16 S 37 S  12 S 17  38   13  18  39 S S 14  19 S 40 S 10 S 15 S 20  Pháưn III: Anh (chë) hy tr låìi ngàõn gn nhỉỵng cáu hi sau Cáu 1: Mäi trỉåìng vi mä l täøng thãø cạc tạc nhán nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún hoảt âäüng Marketing ca doanh nghiãûp Mäi trỉåìng vi mä gäưm nhỉỵng nhán täú l âäúi th cảnh tranh, khạch hng, cäüng tạc viãn, doanh nghiãûp, cäng chụng (Mọ hỗnh 4P vaỡ 1C) Cỏu 2: Haỡng kyợ nghóỷ âỉåüc phán lm loải: Ngun váût liãûu: L nhỉỵng loải sn pháøm tham gia hon ton v biãún âäøi hỗnh daỷng, tờnh chỏỳt quaù trỗnh chóỳ taỷo saớn pháøm ca nh sn xút Vê dủ: Sàõt thẹp, xi màng Mạy mọc, thiãút bë, nh xỉåíng: L loải sn pháøm tham gia tỉìng pháưn v khäng thay âäøi hỗnh daỷng quaù trỗnh chóỳ taỷo saớn phỏứm Nhión liãûu v dëch vủ: L nhỉỵng loải sn pháøm tham gia phuỷc vuỷ vaỡ taỷo õióửu kióỷn cho quaù trỗnh sn xút kinh doanh, khäng tham gia vo thỉûc tãú cáúu tảo sn pháøm Cáu 3: Ỉu v nhỉåüc âiãøm ca âënh giạ dỉûa vo chi phê:  Ỉu âiãøm: - Dãù toạn, âån gin hoạ cäng viãûc âënh giạ ngỉåìi bạn biãút chàõc vãư chi phê hån l vãư sỉïc cáưu - Khäng phi âiãưu chènh giạ nhu cáưu thay âäøi - Gim båït sỉû cảnh tranh vãư giạ cạc doanh nghiãûp khäng chụ âãún sỉû khạc biãût vãư mỉïc cáưu âënh giạ - Cäng bàòng cho c ngỉåìi mua v ngỉåìi bạn Ngỉåìi bạn khäng låüi dủng âỉåüc ngỉåìi mua nhu cáưu tàng mảnh nhỉng váùn âm bo âảt âỉåüc mỉïc doanh thu trãn väún âáưu tỉ  Nhỉåüc âiãøm: Chỉa xem xẹt mäüt cạch âáưy â nhu cáưu hiãûn taỷi cuớa thở trổồỡng vaỡ tỗnh hỗnh caỷnh tranh cng mäüt ngnh v giỉỵa cạc sn pháøm thay thãú ... hng hoạ hồûc dëch vủ v Marketing nhỉỵng hng hoạ v dëch vủ âọ Cáu 20: Marketing trỉûc tiãúp cọ kh nàng lỉûa chn âäúi tỉåüng truưn thäng cao Pháưn III: (3 âiãøm) ÂẠP ẠN MARKETING CÀN BN Âãư: 04... 19 A B 14 C 19 A 20 C 10 C 15 C 20 D Pháön II: Tr låìi Âụng hay Sai cho cạc nháûn âënh sau 16 S S 11 S 16 S 17  S 12  17  18   13  18  19 S S 14 S 19 S 20 S 10 S 15 S 20 S Pháưn III: Anh... pháøm, doanh nghiãûp cọ thãø càõt gim båït chi phê âáưu tỉ cho marketing trỉûc tiãúp Cáu 15: Marketing chè l trạch nhiãûm ca phng Marketing doanh nghiãûp Cáu 16: Cng mäüt kiãøu dạng, cháút liãûu
- Xem thêm -

Xem thêm: 400 CÂU TRẮC NGHIỆM (CÓ ĐÁP ÁN) MÔN MARKETING CĂN BẢN (HƠN 20 CÂU TỰ LUẬN), 400 CÂU TRẮC NGHIỆM (CÓ ĐÁP ÁN) MÔN MARKETING CĂN BẢN (HƠN 20 CÂU TỰ LUẬN)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn