Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt)

27 50 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:19

H C VI N NỌNG NGHI P VI T NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LÊ HOÀNG NG C PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRểN A BÀN T NH NGH AN Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 9.31.01.05 TịM T T LU N ÁN TI N S Hµ NéI, 2019 Cơng trình đ c hoƠn thƠnh t i: H C VI N NỌNG NGHI P VI T NAM Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS Nguy n Th D ng Nga TS Nguy n Qu c Oánh Ph n bi n 1: GS.TS Nguy n V n Song H c vi n Nông nghi p Vi t Nam Ph n bi n 2: PGS.TS Bùi Quang Tu n Vi n Kinh t Vi t Nam Ph n bi n 3: TS Tr n V n c H i Khoa h c Kinh t nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam Lu n án s đ c b o v tr c H i đ ng đánh giá lu n án c p H c vi n, h p t i: H c vi n Nông nghi p Vi t Nam Vào h i ngày tháng n m 2019 Có th tìm hi u Lu n án t i th vi n: - Th vi n Qu c gia - Th vi n H c vi n Nông nghi p Vi t Nam PH N M U 1.1 TÍNH C P THI T C A TÀI Phát tri n b n v ng m i quan tâm c a b t k qu c gia, lãnh th , ngành s n xu t t i m i th i đ i Trong lý lu n v phát tri n b n v ng c p đ v mô nh qu c gia, toàn c u ho c đ a ph ng/vùng đ c đ c p r ng rưi nh United Nations (1972), Network UNSDN (2013), Dixon and Fallon (1989), WCED (1987), lý lu n v phát tri n b n v ng m t ngành s n xu t nông nghi p c th thi u v ng Ngh An t nh mi n Trung có l ch s phát tri n có múi t lâu đ i, đ c bi t cam, l i th có h n 13.000 đ t đ Bazan ây lo i đ t quí hi m đ phát tri n lo i công nghi p dài ngày n qu Cam đ c tr ng hàng hóa t i t nh Ngh An t cu i nh ng n m 80, đư mang l i ngu n thu nh p đáng k cho h nông dân góp ph n t o sinh k cho h nông dân, đ c bi t h s ng khu v c mi n núi (Lê Hoàng Ng c Nguy n Th D ng Nga (2016); Vi t Hùng (2016)) Nh có sách khuy n khích s n xu t c ng nh gia t ng v nhu c u th tr ng v s n ph m cam, di n tích s n xu t cam t i t nh Ngh An đư gia t ng nhanh chóng Vào n m 2013, di n tích cam tồn t nh c tính 2.894 ha, đư t ng lên g n g p hai l n, đ t kho ng 4.757 vào n m 2016 Ngoài Qu H p, Ngh a àn, nhi u huy n đư ch tr ng khai thác th m nh đ a ph ng chuy n đ i ho c khôi ph c l i s n xu t cam nh Thanh Ch ng, Con Cuông, Yên Thành (Baonghean, 2016) Nhi u t phú cam đư xu t hi n đ a bàn huy n Qu H p (Quang i, 2017) M c dù v y, s phát tri n nhanh s n xu t cam t i Ngh An đư b c l m t s v n đ thi u n đ nh b n v ng, c n có s xem xét u ch nh m t cách thích h p Trong nh ng n m g n đây, sâu b nh h i cam đư xu t hi n ngày nhi u m t nhân t nh h ng n ng n t i n ng su t, ch t l ng thu nh p c a h tr ng cam (Lê Hoàng Ng c Nguy n Th D ng Nga, 2016) Trong v cam 2016, sâu b nh h i cam b t đ u lan r ng, ch y u b nh nh b nh vàng lá, vàng ng n, không qu bói r i ch t l i d n, cam “gh ”, đư nh h ng r t l n t i thu nh p c a ng i tr ng cam t i huy n Qu H p (An Nhiên, 2017) Thối hóa đ t đai s d ng lo i phân bón thu c BVTV không đ c ki m đ nh m t v n đ hi n h u vùng thâm canh cam cao nh Qu H p, c ng m t nh ng nguyên nhân d n t i sâu b nh cam mà ng i nông dân không th gi i quy t (Xuân Hoàng Quang An, 2018) Giá cam t i Ngh An dao đ ng th t th ng giai đo n 2012-2016 gây tâm lý ng i đ u t c a ng i s n xu t (Lê Hoàng Ng c Nguy n Th D ng Nga, 2016) S b t n đ nh, đ c bi t v khía c nh kinh t , phát tri n s n xu t cam t i Ngh An đ t câu h i l n: Làm th đ phát tri n s n xu t cam đ a bàn t nh nh m khai thác t i đa l i th đ a ph ng song đ m b o s b n v ng cho sinh k , xã h i, môi tr ng cho th h hi n t i mai sau Cho đ n th i m hi n t i nghiên c u v th c tr ng s n xu t cam t i Ngh An r t h n ch , ch a có nghiên c u quan tâm t i khía c nh phát tri n b n v ng s n xu t cam t i t nh Ngh An 1.2 CÂU H I NGHIÊN C U Phát tri n b n v ng s n xu t nơng nghi p nói chung phát tri n b n v ng s n xu t cam nói riêng bao g m nh ng n i dung gì? Hi n tr ng phát tri n s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian qua nh th có đ m b o tính b n v ng không? Các y u t nh h ng đ n s phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An? C n có gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian t i? 1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.3.1 M c tiêu chung Trên c s đánh giá th c tr ng phát tri n b n v ng s n xu t cam t i t nh Ngh An, đ xu t gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian t i 1.3.2 M c tiêu c th (1) Lu n gi i, làm rõ h n c s lí lu n th c ti n v phát tri n b n v ng s n xu t nông nghi p nói chung phát tri n b n v ng s n xu t cam nói riêng; (2) ánh giá th c tr ng phân tích y u t nh h ng đ n phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An; (3) xu t gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian t i 1.4 IT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 i t ng nghiên c u i t ng nghiên c u c a đ tài nh ng v n đ lý lu n th c ti n v phát tri n b n v ng s n xu t cam i t ng thu th p thông tin ch y u c a đ tài t tác nhân chu i giá tr cam t i t nh Ngh An bao g m tác nhân s n xu t, thu gom, bán buôn bán l , ng i tiêu dùng cam cho t t c lo i gi ng cam ph bi n đ a bàn t nh Ngh An 1.4.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi không gian: Lu n án đ c ti n hành nghiên c u đ a bàn t nh Ngh An Ph m vi th i gian: Th i gian th c hi n nghiên c u t tháng n m 2016 đ n n m 2019 Thông tin th c p s đ c kh o sát giai đo n n m g n (2013 - 2017) Thông tin s c p s đ c kh o sát c niên v cam 2016 - 2018 Các gi i pháp đ xu t nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam cho t nh Ngh An giai đo n 2020- 2030 Ph m vi n i dung: T p trung vào phân tích, đánh giá s phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An 1.5 NH NG ịNG GÓP M I C A TÀI V lý lu n, đ tài đư đ a khái ni m riêng v phát tri n b n v ng SX cam, n i hàm c th phát tri n b n v ng SX cam th hi n tr c c a phát tri n b n v ng, c ng nh ch tiêu đánh giá phát tri n b n v ng SX cam tài lu n án c ng đóng góp khung nghiên c u cho phát tri n b n v ng s n xu t dùng m t ti u ngành SX nông nghi p V th c ti n, đ tài đư cung c p m t t li u m i, chi ti t v hi n tr ng s n xu t cam đánh giá tính b n v ng c a s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An, ch r ng s n xu t cam t i t nh Ngh An th hi n s không b n v ng giác đ kinh t , xã h i môi tr ng, c n có nhi u gi i pháp c p bách gi i quy t v n đ c ph ng di n vùng, đ a ph ng, h s n xu t 1.6 ụ NGH A KHOA H C VÀ TH C TI N C A TÀI Phát tri n b n v ng v n đ th i s c v lý lu n th c ti n, nghiên c u góp ph n làm phong phú hoàn thi n h n c s lý lu n v phát tri n b n v ng s n xu t nông nghi p nói chung phát tri n b n v ng s n xu t c a m t ti u ngành c th tài áp d ng lý thuy t c a phát tri n b n v ng vào nghiên c u th c ti n ngành s n xu t cam t i Ngh An, phát hi n tìm nguyên nhân c a s không b n v ng s n xu t Các ti p c n, ph ng pháp nghiên c u phát tri n b n v ng đ c v n d ng nh ti p c n h th ng, ti p c n chu i, ph ng pháp phân tích đ nh l ng đ nh tính kh ng đ nh thêm n n t ng ti p c n nghiên c u v phát tri n b n v ng cho m t ngành s n xu t c th V th c ti n, đ tài đư cung c p b ng ch ng, phân tích rõ nét v s b n v ng phát tri n s n xu t cam t i t nh Ngh An, gi i pháp khuy n ngh c p đ đ a ph ng c p h s n xu t nh m h ng t i phát tri n b n v ng s n xu t cam th i gian t i ây đóng góp có giá tr th c ti n đ i v i t nh Ngh An nói riêng, B Nông nghi p PTNT t nh khác phát tri n s n xu t cam PH N C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM 2.1 C S LÝ LU N 2.1.1 M t s khái ni m S n xu t m t trình t p h p đ u vào nguyên li u phi nguyên li u (các k ho ch, công ngh ) đ làm v t d ng cho tiêu dùng S n xu t nơng nghi p bao g m vi c t p h p chuy n đ i c a y u t s n xu t: đ t đai, v n, lao đ ng k n ng qu n lý thành s n ph m h u ích nh th c ph m, s i, thu c (Reenen, 1989) FAO (2011) đ nh ngh a “phát tri n có ngh a s t o thành m t tr ng thái m i b i c nh thay đ i, ho c trình thay đ i nói chung” Phát tri n b n v ng, khái ni m đ c đ c p t i l n đ u tiên b i Brundtland (1987), ng i mà đư đ nh ngh a phát tri n “b n v ng” n u “đáp ng đ c nhu c u c a hi n t i mà không làm t n h i t i kh n ng mà th h t ng lai đáp ng nhu c u c a h ” Khái ni m phát tri n s n xu t n i dung lu n án đ c hi u bao g m c s t ng lên v quy mô s n ph m/d ch v (d ch chuy n đ ng gi i h n kh n ng s n xu t bên ngoài) c i thi n v ch t l ng c a s thay đ i ph ng di n mang l i nh h ng tích c c cho thành ph n tham gia vào trình s n xu t 2.1.2 Phát tri n b n v ng s n xu t cam Phát tri n b n v ng th ng đ c đ c p t i v i ba m c tiêu ch y u: kinh t ; sinh thái, xã h i Phát tri n nông nghi p b n v ng tích h p tr c t c a phát tri n b n v ng (kinh t - xã h i - mơi tr ng) Tính b n v ng phát tri n s n xu t nông nghi p c ng đ u d a nguyên t c v s th a mãn nhu c u cho hi n t i mà không làm t n h n t i kh n ng đáp ng nhu c u c a th h t ng lai Phát tri n b n v ng s n xu t cam nghiên c u đ c hi u s thay đ i v quy mơ hồn thi n c c u t ch c s n ph m s n xu t, phân ph i cam mà gi v ng ho c t ng hi u qu kinh t s d ng ngu n l c, có đóng góp tích c c v m t xã h i c ng nh góp ph n b o t n mơi tr ng sinh thái vùng s n xu t 2.1.3 c m kinh t - k thu t c a s n xu t cam Cam n qu dài ngày có chu k ki n thi t c b n kho ng n m v i chi phí đ u t cao, mi n B c cam cho thu ho ch vào mùa thu đông (kéo dài t tháng - n m sau) Cam h u h t đ c tiêu th t i s ng có tính mùa v cao nên d x y th i m thu ho ch r i u hàm ý cho khâu s n xu t tiêu th ph i đ m b o đ tránh hi n t ng đ c mùa m t giá 2.1.4 N i dung nghiên c u phát tri n b n v ng s n xu t cam Sen (1988) đư nh n m nh s t ng h gi a ti u ph n phát tri n b n v ng s c i thi n ho c x u c a thành ph n (kinh t , xã h i, môi tr ng) c ng s nh h ng t i thành ph n l i Trong nghiên c u này, khía c nh kinh t đ c ch n m xu t phát đ u tiên, t ng tr ng kinh t s nh h ng t i khía c nh xã h i, mơi tr ng ng c l i h th ng Các khía c nh c a s phát tri n đ u ph i có đóng góp cho phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a ph ng/khu v c c ng nh c pđ h s n xu t (farm-level) N i dung phát tri n b n v ng s n xu t cam bao g m khía c nh v t ng tr ng v quy mô s n xu t; thay đ i hình th c t ch c s n xu t liên k t; c i thi n v n ng su t, ch t l ng s n ph m cam áp d ng th c hành s n xu t b n v ng; phát tri n th tr ng tiêu th s n ph m cam; đ m b o tính kh thi v kinh t 2.1.5 Các y u t nh h ng t i phát tri n b n v ng s n xu t cam Các y u t nh h ng đ n phát tri n b n v ng s n xu t cam g m: (i) Quy ho ch s n xu t sách h tr ; (ii) C nh tranh th tr ng qu , đ c bi t th tr ng cam; (iii) i u ki n t nhiên, khí h u; (iv) Ngu n l c s n xu t n i t i c a nông dân; (v) H t ng, d ch v ho t đ ng h tr c a khu v c công; (vi) D ch b nh s n xu t; (vii) S phát tri n khoa h c công ngh k thu t 2.2 C S TH C TI N D a th c ti n v phát tri n s n xu t cam b n v ng th gi i m t s đ a ph ng c a Vi t Nam (Hòa Bình, Hà Giang, Tun Quang, Hà T nh), m t s h c kinh nghi m cho phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An đư đ c rút ra, t p trung vào ho t đ ng c a khu v c cơng nh quy ho ch ki m sốt quy ho ch tr ng cam, t ch c tuyên truy n, t p hu n k thu t, chuy n giao khoa h c k thu t; t ch c n ch n b o t n cam đ u dòng; xây d ng c ch , sách khuy n khích l u thơng, thu mua s n ph m b o đ m l i ích ng i s n xu t, tr ng liên k t b n nhà s n xu t tiêu th s n ph m; đ y m nh vi c hình thành h p tác xã, t h p tác s n xu t theo h ng trang tr i, gia tr i quy mô t p trung đ t o s n ph m l n thu hút th tr ng; t ng c ng công tác xúc ti n th ng m i, làm t t công tác gi i thi u, qu ng bá s n ph m, xây d ng th ng hi u; có sách thu hút đ u t t nhân vào công ngh sau thu ho ch, b o qu n ch bi n s n ph m T ng quan nghiên c u v phát tri n s n xu t b n v ng nông nghi p n c s n xu t cam Vi t Nam cho th y thi u v ng nghiên c u phát tri n b n v ng cho m t s n ph m/ti u ngành c th ây kho ng tr ng nghiên c u c v lý lu n mà th c ti n mà đ tài góp ph n b sung, hồn thi n PH N PH NG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 PH NG PHÁP CH N I M NGHIÊN C U D a ti p c n vùng sinh thái, có huy n đ c ch n đ kh o sát d a tiêu chí di n tích t c đ t ng tr ng di n tích, bao g m Nghi L c H ng Nguyên (đ ng b ng), Yên Thành Nam àn (trung du), Qu H p, Ngh a àn Tân K (mi n núi) 17 xã thu c huy n u tra đ c l a ch n c ng d a tiêu chí di n tích s n xu t cam m c đ t ng tr ng th i gian 2012-2016 3.2 PH NG PHÁP TI P C N VÀ KHUNG PHÂN TÍCH tài s d ng ph ng pháp ti p c n là: Ti p c n h th ng, ti p c n có s tham gia, ti p c n chu i giá tr ti p c n vùng Các ti p c n đ c l a ch n c s nhi u nghiên c u v phát tri n nông nghi p b n v ng đư l a ch n nh nghiên c u c a John (1993), Huang and Chen et al (1998), Shaw et al (1992), Davis (2018), Abid and Saurabh (2013) Webber (2007) Verhagen et al (2017) Khung phân tích phát tri n b n v ng s n xu t cam đ c xây d ng d a khung lý thuy t ti p c n (S đ 3.1) S đ 3.1 Khung phân tích phát tri n b n v ng s n xu t cam 3.3 THU TH P, X LÝ, PHÂN TÍCH S LI U 3.3.1 Thu th p s li u S li u, thông tin th c p v đ a bàn nghiên c u, th c tr ng phát tri n s n xu t cam đ c thu th p qua niên giám th ng kê c a t nh T ng C c th ng kê, báo cáo c a S NN & PTNT Ngh An, phòng NN PTNT huy n, doanh nghi p, h p tác xã s n xu t cam Thông tin, s li u s c p đ c thu th p thông qua u tra 349 ng i s n xu t cam t i 17 xã, 120 h tiêu dùng cam t i thành ph Vinh; Ph ng v n sâu 12 h thu gom bán buôn, bán l , cán b phòng nơng nghi p, cán b khuy n nông, cán b xã cu c th o lu n nhóm v i nơng dân huy n Qu H p Ngh a àn 3.3.2 X lý phân tích s li u Nghiên c u s d ng ph ng pháp th ng kê mơ t , th ng kê so sánh (có ki m đ nh s trung bình) l c đ mô ph ng phân ph i xác su t c a n ng su t thu nh p/ha cam đ đánh giá thêm tính r i ro bi n đ ng gi a h s n xu t, ph ng pháp h ch toán kinh t nơng h , ph ng pháp phân tích l i ích chi phí, ph ng pháp SWOT Ph ng pháp h i quy s d ng hàm s n xu t c c biên nh m đánh giá nh h ng c a y u t t i n ng su t cam c ng nh xác đ nh hi u qu k thu t s n xu t cam y u t nh h ng 3.4 H TH NG CH TIÊU NGHIÊN C U G m nhóm ch tiêu nghiên c u liên quan t i đánh giá tính b n v ng giác đ đ a ph ng c p đ h s n xu t, liên quan t i khía c nh (i) phát tri n b n v ng v khía c nh kinh t ; (ii) phát tri n b n v ng v khía c nh xã h i; (iii) phát tri n b n v ng v khía c nh mơi tr ng; (iv) y u t nh h ng t i phát tri n b n v ng s n xu t cam PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 TH C TR NG PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRểN A BÀN T NH NGH AN 4.1.1 T ng tr ng v quy mô s n xu t cam V bi n đ ng di n tích, s n l ng cam toàn t nh Theo s li u báo cáo c a S NN & PTNT (2018), di n tích tr ng cam đư t ng lên nhanh chóng đ t 2.894 vào n m 2013 5.589 vào n m 2017, s n l ng cam c tính 41.000 t n vào n m 2017, t ng kho ng 1,6 l n vòng n m (B ng 4.1) s t ng lên m nh nh ng n m sau v n m i b c vào giai đo n đ nh cao n ng su t V tính lan t a, m r ng s n xu t cam theo vùng sinh thái V i xu t phát m ban đ u c a cam đ c tr ng t i huy n Qu H p (vùng núi) cam Xư oài Nghi Diên, huy n Nghi L c, cam đư đ c nhân r ng nhi u huy n, đ a ph ng c t nh Có th th y t ng tr ng di n tích s n xu t cam không đ ng đ u, m nh m nh t vùng mi n núi, c ng vùng có t l h nghèo cao nh t t nh B ng 4.1 Di n tích vƠ c c u di n tích cam theo vùng giai đo n 2013-2017 N m N m N m N m N m T PT Ch tiêu VT 2013 2014 2015 2016 2017 BQ (%) Di n tích cam tồn t nh 2894 3057 3542 4757 5589 117,89 C c u di n tích % 100 100 100 100 100 Vùng núi % 75,67 77,66 79,28 83,52 85,56 Vùng trung du % 19,35 17,53 16,54 13,22 11,67 Vùng đ ng b ng % 4,98 4,81 4,18 3,26 2,77 4.1.2 Thay đ i hình th c t ch c s n xu t liên k t Hình th c t ch c s n xu t ch y u h nông dân sau nông tr ng tr ng cam chuy n thành doanh nghi p, h nh n khốn Theo c tính có kho ng 2279 h tr ng cam n m 2013 t ng lên 3589 h vào n m 2017, t p trung ch y u vùng mi n núi Theo s li u u tra, di n tích đ t tr ng cam bình quân m t h /trang tr i n m 2017 1,14 Trang tr i: Các trang tr i tr ng cam xu t phát ch y u t trang tr i tr ng tr t trang tr i t ng h p, nên th c ch t trang tr i có cam, nghiên c u đ c phân tích nh h s n xu t quy mô l n S l ng trang tr i có cam song t ng m nh t i 139 đ n v vào n m 2017, ch y u t p trung vùng mi n núi B ng 4.3 S l ng đ n v s n xu t cam qua n m theo vùng 2013 2017 Vùng Vùng Vùng Vùng Ch tiêu Vùng Vùng T ng T ng trung đ ng trung đ ng núi núi du b ng du b ng H 1.879 325 74 2278 2.265 548 114 3589 T.tr i 24 27 123 16 139 HTX 12 15 DN 0 3 0 H p tác xư: lo i hình m i đ c hình thành t 2010 đ i v i s n xu t cam, h p tác xã thành l p nh m đ s n xu t tiêu th cam c bi t n m g n nh m đ b o v phát tri n th ng hi u cam Vinh Tính t i n m 2017 đ a bàn t nh có t ng s 15 HTX tr ng, tiêu th s n ph m cam Vinh Doanh nghi p: Các doanh nghi p chuy n t nông tr ng qu c doanh (Xuân Thành 3/2) có 1.466,75 đ t s n xu t nơng nghi p, v i 1.214 h nh n khoán, ch y u h tr k thu t, v t t cho nông dân mà không tiêu th s n ph m M t s doanh nghi p m i thành l p ho t đ ng nh HTX d ch v đư b c đ u thu mua s n ph m c a h nông dân song v i s l ng không đáng k V t ch c, liên k t s n xu t c a h : m t s h s n xu t quy mô l n đư t p h p thành HTX ho t đ ng ch y u mua đ u vào v i giá th p h n h ng h tr c a ph H u h t h nông dân s n xu t đ c l p bán s n ph m m t cách t do, khơng có th a thu n th c v i ng i mua i u cho th y s không t ng đ ng phát tri n s n xu t cam t i t nh Ngh An gi a quy mô s n xu t cách th c t ch c s n xu t 4.1.3 C i thi n n ng su t, ch t l ng cam áp d ng th c hành s n xu t b n v ng Các gi ng cam tr ng t i t nh Ngh An Hi n t i đ a bàn t nh Ngh An có gi ng cam ch y u: Cam xư oài, Vân Du, Sông con, Valencia (V2), quỦt PQ, cam Xư ồi chi m di n tích ch y u, t ng t kho ng 1700 n m 2013 lên h n 3000 n m 2017 S c i thi n n ng su t, ch t l ng cam đ c quan sát rõ ràng v i s chuy n đ i gi ng cam nh Vân Du, cam Sông Con, cam Xư oài sang gi ng nh Valencia (V2), Quýt PQ1 sau cam Xư ồi chín mu n N ng su t cam c a t nh Ngh An đ t trung bình 15.67 t n/ha n m 2017, n ng su t cao nh t vùng núi, sau t i trung du đ ng b ng Nhìn chung n ng su t có s c i thi n qua n m, v i t c đ phát tri n bình quân 105,29% (B ng 4.4) B ng 4.4 N ng su t cam t nh Ngh An, theo vùng, giai đo n 2013-2017 Ch tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 T PTBQ (%) Vùng núi 12,90 13,04 14,11 15,59 15,72 105,07 Vùng trung du 12,57 12,62 13,56 15,32 15,56 105,48 Vùng đ ng b ng 12,35 12,34 12,90 13,77 13,98 103,15 Toàn t nh 12,75 12,98 14,02 15,52 15,67 105,29 Ch t l ng cam đ c đánh giá t t t ng i tiêu dùng v tiêu chu n nh m u mã, đ t i, màu s c, song v n ch a đ c đánh giá cao v đ đ ng đ u, màu s c cam ch a sáng bóng, vàng đ u nh cam nh p kh u, hay đ m v t cam Thay đ i gi ng cam v i kéo dài th i dài thu ho ch cam t cu i tháng n m tr c đ n tháng 2, 3, th m chí tháng n m sau giúp cho h s n xu t có giá bán cao h n, bán d h n gi m s ép giá c a ng i mua buôn Áp d ng bi n pháp th c hành nông nghi p t t Theo th ng kê c a t nh Ngh An, di n tích cam tr ng đ t chu n VietGap đư t ng đáng k t 26 n m 2016 lên 105 n m 2018, v y ch chi m ch a đ y 3% t ng di n tích cam tồn t nh Hi n có 12 trang tr i đ c c p Gi y ch ng nh n s n xu t theo quy trình VietGAP Bên c nh vi c s n xu t theo quy trình VietGAP t ng di n tích đ c t i theo cơng ngh cao c a Israel t i nh gi t c ng t ng nhanh chóng t 150 n m 2016 lên kho ng 500ha n m 2018 ng i dân b t đ u nh n th c đ c l i ích t áp d ng mơ hình Công ngh gi m đ c 425 m3/ha/n m, t c ti t ki m đ c 45% so v i l ng n c t i áp d ng k thu t t i rưnh thông th ng 4.1.4 Phát tri n th tr ng tiêu th s n ph m Tr c đây, cam s n xu t t i đ a ph ng ch y u tiêu th đ a bàn t nh Nh ng n m t 2010 cho đ n cam s n xu t t i t nh Ngh An v i th ng hi u “cam Vinh” đư đ c tiêu th t i th tr ng nhi u t nh c n c nh Hà N i, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam nh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , th m chí vào c thành ph H Chí Minh Trong ho t đ ng qu n bá th ng hi u cam Vinh dán tem nhãn S Khoa h c - Công ngh c quan qu n lý ph n m m in tem ki m soát l nh in tem nhãn M t s HTX tr ng cam VietGAP c ng đư vào h th ng siêu th nhà hàng t i Vinh M c dù v y đa ph n s n l ng cam s n xu t t h bán t cho ng i mua buôn ng i bán l (S đ 4.1) S đ 4.1 Các kênh tiêu th cam t i t nh Ngh An 4.1.5 m b o tính kh thi v kinh t Tính kh thi v kinh t đ c s d ng khuôn kh nghiên c u k t qu , hi u qu s n xu t cam Ho t đ ng s n xu t cam đ c coi kh thi v kinh t (hay m t d án có kh n ng sinh l i) n u nh t o đ c l i nhu n cho ng i s n xu t Qua u tra 349 h s n xu t cam chia làm qui mô khác vùng khác tu i trung bình c a ch h u tra kho ng 47 tu i Bình quân m i h có nhân kh u m t n a lao đ ng, th ng v ch ng lao đ ng S n m h c trung bình c a lao đ ng tr ng cam g n n m Di n tích tr ng cam bình quân m t h kho ng 1,23ha vùng núi, 0,96 vùng trung du 0,046 vùng đ ng b ng u t : Th i k ki n thi t c b n n m đ u tiên v i m t đ bình qn/ha cam kho ng 480 cây/ha khơng có s khác bi t đáng k gi a quy mô Kh i l ng phân đ m, lân, kaly NPK bón cho th i k ki n thi t c b n bình quân 256 kg, 567 kg, 224 kg 327 kg t ng ng cho ha/n m (B ng 4.5) Các h c ng đư s d ng phân chu ng bón cho cam v i bình quân kho ng 13 t n/ha u t cam c a h có s khác bi t theo quy mô vùng sinh thái T ng s cơng lao đ ng gia đình dành cho 1ha kho ng 160 công, nhi u nh t làm c (30 công/ha), ti p đ n phun thu c tr sâu, hi n t ng sâu b nh h i ngày nhi u B ng 4.5 u t v t ch t cho s n xu t cam th i k kinh doanh, theo vùng sinh thái, niên v 2017 (tính bình qn/ha) Vùng Trung ng Tính Ch tiêu VT Fkđ núi du b ng chung m kg 687,41 414,65 180,87 605,25 27,15*** Lân kg 1185,36 989,20 267,64 1075,56 21,62*** Kali kg 702,91 480,26 125,88 618,22 29,24*** NPK kg 762,12 498,56 0,00 655,08 21,65*** Phân chu ng t n 22,51 13,84 1,17 19,31 40,90*** H uc kg 97,49 0,00 0,00 73,75 0,45ns Vôi kg 860,78 686,24 466,57 799,39 8,67*** Khác kg 48,30 0,00 0,00 36,54 0,89ns Thu c BVTV tr.đ ng 19,87 11,43 10,23 16,92 34,37*** Ghi chú: ***, **, * t ng ng v i có Ủ ngh a th ng kê m c Ủ ngh a 1%, 5%, 10% ns: Ủ ngh a th ng kê B ng 4.9 Bi n đ ng giá tr gia t ng t o s n xu t cam c a h s n xu t cam Vùng Mi n núi Trung du ng b ng Chung Giá tr gia t ng TB (tri u đ ng) 160,21 164,64 451,15 187,45 Cao nh t Th p nh t (tri u đ ng) (tri u đ ng) 1511,07 465,74 609,63 1511,07 -80,22 -67,76 208,18 -80,22 l ch chu n 177,12 112,23 100,60 182,05 CV 1,11 0,68 0,22 0,98 B ng 4.10 Bi n đ ng thu nh p s n xu t cam c a h s n xu t cam Thu nh p TB Cao nh t Th p nh t l ch Vùng CV chu n (tri u đ ng) (tri u đ ng) (tri u đ ng) Mi n núi 140,12 1483,94 -91,85 176,29 1,26 Trung du 147,79 435,96 -88,61 111,55 0,75 ng b ng 445,22 603,50 203,75 100,73 0,23 Chung 167,55 1483,94 -91,85 183,15 1,09 Tính n đ nh thu nh p t s n xu t cam Thu nh p tiêu chí quan tr ng đánh giá b n v ng hay n đ nh kinh t cam t o gi a h Trung bình thu nh p h n h p t o ra/ha cam đ t h n 171 tri u đ ng/ha, cao nh t khu v c đ ng b ng nh có gi ng cam Xã oài t i Nghi Diên cho giá bán cao Thu nh p h n h p/ha th p nh t khu v c mi n núi h s bi n thiên c ng cao nh t (CV = 1,26) L c đ c l ng phân ph i c a thu nh p bình quân/ha cam c a h u tra c ng cho th y phân ph i l ch ph i, có b t h n so v i phân ph i chu n không ph i phân ph i chu n H s đ nh n Kurtosis cao hàm ý giá tr b t th ng xu t hi n hai bên nhi u h n nh th bi n đ ng thu nh p s n xu t cam l n B ng 4.11 S h m c đ b thua l v cam 2016-2017 Theo vùng T l h thua l M c thua l TB (tr.đ) Th p nh t Cao nh t Theo vùng Mi n núi 5,68 -24,84 -4,56 -91,85 Trung du 3,64 -45,02 -5,98 -88,61 ng b ng 0,00 0,00 Theo quy mô QMN 3,85 -27,16 -7,29 -67,51 QMV 4,63 -21,24 -4,56 -39,95 QML 6,31 -31,80 -4,71 -91,85 T tc 4,87 -26,97 -4,56 -91,85 Trên th c t , có g n 5% t ng s h phát sinh thua l s n xu t cam niên v 20162017 v i m c thua l cao nh t lên t i h n 90 tri u đ ng, th p nh t 4,6 tri u đ ng i u kh ng đ nh s n xu t cam không h n mang l i thu nh p cho t t c h , th m chí gây thua l , m t mát 11 c l ng hàm c c biên tính tốn hi u qu k thu t s n xu t cam cho th y y u t đ u vào có nh h ng t i n ng su t cam bao g m l ng phân bón kali, vôi, phân chu ng Các đ u vào khác khơng th y có b ng ch ng nh h ng t i n ng su t cam phân đ m, phân lân, lao đ ng (B ng 4.15) K t qu có th có vài hàm ý, th nh t, có th s n xu t đư vào giai đo n thâm canh y u t đ u vào khơng t ng n ng su t Th hai, có th vi c áp d ng phân bón quy trình k thu t ch a h p lý có th d n t i tác d ng c a phân bón ho c m t tác d ng i u liên quan t i m c bón phân vơ c c a nơng dân r t cao nh phân tích trên, song d ng nh đư không mang l i hi u qu nh mong mu n B ng 4.12 K t qu c l ng h p lý t i đa hƠm s n xu t c c biên s n xu t cam c a h nông dân t nh Ngh An Ký hi u Tên bi n H s Giá tr t Hàm s n xu t biên (Frontier production function) H ng s -0.754** -2.036 LN(N) m (kg) 0.018ns 1.207 LN(P) Lân (kg) -0.014 ns -0.515 LN(K) Kali (kg) 0.068*** 2.986 LN(PC) Phân chu ng (kg) 0.019* 1.791 LN(VOI) Vôi (kg) -0.035*** -4.152 LN(BVTV) Chi phí thu c b o v th c v t (nghìn đ ng) 0.199*** 7.592 ns LN(LD) S công lao đ ng 0.050 1.029 TUOICAY Tu i cam 0.187*** 6.772 2 TUOICAY (Tu i cam) -0.006*** -4.479 N c `=1 N u đ n c 0.245*** 3.645 Hàm hi u qu phi k thu t H ng s 0,481*** 7,310 DT Di n trích tr ng cam (ha) -0,0257** -2,570 TDHV S n m h c 0,016*** 4,120 TH `=1 N u t p hu n 0,038** 2,270 KN S n m kinh nghi m tr ng cam -0,001 ns -0,410 HN `=1 Tham gia h i nhóm 0,014 ns 0,560 V2 `=1 N u gi ng V2 -0,105*** -3,300 XD `=1 N u gi ng Xư đoài -0,069*** -2,930 VANDU `=1 N u gi ng Vân du -0,013 ns -0,590 NUI `=1 N u vùng núi 0,065* 1,740 TRUNGDU `=1 N u vùng trung du 0,096** 2,450 log likelihood function = -258,087 mean efficiency (%) 63,770 R2 0,180 12 Nhìn chung nghiên c u c l ng tính tốn hi u qu k thu t s n xu t múi nói chung cam nói riêng cho c l ng dao đ ng t 60%-90% Hi u qu k thu t s n xu t cam t i Ngh An m c th p h n so v i Felippe et al (2015) nghiên c u tính tốn hi u qu k thu t cho s n xu t có múi t i Brazil, v i hi u qu k thu t trung bình 79% Song k t qu c ng t ng đ ng v i nghiên c u c a Fatima et al (2007) nghiên c u c l ng hi u qu k thu t c a trang tr i tr ng có múi t i tây Ban Nha th i k 1995-2003, theo hi u qu k thu t trung bình 64,11% Fabio (2011) c l ng hi u qu thu t trung bình s n xu t có múi Italia 71% Trong vùng sinh thái, vùng đ ng b ng đ t hi u qu k thu t nh t B ng 4.13 Hi u qu k thu t s n xu t cam c a h niên v 2017, phân theo vùng sinh thái Ch tiêu Mi n núi Trung du ng b ng Chung < 50% 20,45 14,55 13,33 18,91 50 - 60% 12,88 21,82 56,67 18,05 60 - 70% 21,21 20,00 20,00 20,92 70 - 80% 26,14 32,73 10,00 25,79 80% - 90% 18,94 10,91 0,00 16,05 T 90% tr lên 0,38 0,00 0,00 0,29 Tính tốn ch s th hi n m c đ t ch c a h đ u vào cho th y h l thuôc cao vào đ u vào thi t y u nh phân bón thu c BVTV (t ch 6%), (B ng 4.14), hàm ý s d b t n th ng tr c nh ng bi n đ ng b t l i bên th tr ng nên gi m tính b n v ng B ng 4.14 M c đ t ch ngu n l c s n xu t cam c a h , niên v 2017 Mi n Trung ng Tính Ch tiêu núi du b ng chung T ng s cơng L gia đình/T ng cơng lao đ ng 0,799 0,826 1,000 0,827 Giá tr v t t t có/T ng giá tr v t t s d ng 0,050 0,040 0,060 0,049 V n t có/t ng v n đ u t 0,639 0,579 1,000 0,631 4.2.2 ánh giá tính b n v ng s n xu t cam v khía c nh xã h i a B n v ng v m t xã h i s n xu t cam giác đ đ a ph ng S n xu t cam góp ph n t o vi c làm cho ng i dân Ch xét riêng s n xu t, trung bình m i h có lao đ ng tham gia t n m 2012 - 2017 đư có hàng nghìn lao đ ng chuy n đ i ho c có cơng vi c m i t ngành s n xu t cam B ng 4.15 S lao đ ng ngày công lao đ ng t o s n xu t cam qua n m, giai đo n 2010-2017 T ng Ch tiêu 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 (2013-2017) S h t ng thêm 104 100 415 145 764 S ngày công lao đ ng 21,296 63,443 158,616 107,032 350,387 t o thêm (công) Vùng núi 23,567 55,587 149,213 103,617 331,983 Vùng trung du 3,564 7,425 6,386 3,416 13,662 Vùng đ ng b ng 1,293 431 3,017 4,741 13 Theo s li u c a UBND huy n u tra, t l h nghèo t i huy n tr ng cam đư gi m rõ r t giai đo n 2013-2017 theo ý ki n h u tra tr ng cam đư góp ph n đáng k vào thành công B ng 4.16 T l h nghèo c a huy n u tra Huy n 2013 2014 2015 2016 2017 Qu H p 22,05 18,45 14,35 20,90 18,01 Ngh a àn 16,69 11,60 7,87 11,10 9,60 Tân K 14,42 11,81 8,36 15,30 13,19 Yên Thành 8,71 6,30 2,67 7,74 5,98 Nam àn 7,28 4,77 2,50 5,21 4,00 Nghi L c 9,51 5,65 2,55 5,57 4,22 H ng Nguyên 10,60 6,54 3,30 6,65 4,93 C t nh 13,40 10,28 7,50 12,10 9,55 b B n v ng v m t xã h i s n xu t cam t i nông h óng góp c a cam thu nh p c a h nông dân Qua kh o sát h tr ng cam cho th y, h n 93% s h có ngu n thu t ho t đ ng nơng nghi p, ho t đ ng kinh t quan tr ng c a h đ c ch n chu y u tr ng cam B ng 4.17 óng góp c a cam t ng thu nh p c a h theo vùng sinh thái (% h ) Ch tiêu Mi n núi Trung du ng b ng Tính chung T 1-20% 4,92 7,27 100,00 13,47 T 20-40% 14,39 14,55 0,00 13,18 T 40-60% 21,97 23,64 0,00 20,34 T 60-80 37,50 27,27 0,00 32,66 Trên 80% 21,21 27,27 0,00 20,34 M c dù, vi c ph thu c nhi u vào s n xu t cam có th gây r i ro cao cho nông dân n u đ i di n v i b t l i s n xu t th tr ng nh d ch h i, giá c S li u u tra c ng cho th y r ng h nông dân h u nh khơng có ngu n thu t ho t đ ng phi nông nghi p, b i v y n u có r i ro x y s n xu t cam, khó có th có ngu n l c khác c a h đ bù đ p tái đ u t c ng nh nh h ng t i b n v ng sinh k c a h th 4.1 T l h đánh giá ngh tr ng cam đ i v i h v lao đ ng 14 V ph ng di n t o vi c làm cho lao đ ng c a h , h n 40% s h đánh giá đóng góp đáng k ngh tr ng cam c a h giúp gi i quy t đ c vi c làm c a h Ch 7,08% s h cho r ng không gi i quy t đ c vi c làm cho lao đ ng gia đình, ch y u h tr ng cam quy mô nh V i s gia t ng di n tích s n l ng cam nh ng n m qua, ho t đ ng s n xu t cam đư góp ph n nâng cao thu nh p giúp h thoát nghèo Theo k t qu u tra, 50% s h nông dân cho r ng ho t đ ng s n xu t cam đư giúp t ng thu nh p cho h , h n 35% s h cho r ng ho t đ ng s n xu t cam đư góp ph n cho h nghèo VT: % h th 4.2 ánh giá s n xu t cam đ i v i tình tr ng thu nh p vƠ thoát nghèo (% h ) Nh có thu nh p t ng thêm t cam, h đư có th s d ng tái đ u t chi tiêu cho phúc l i y t , giáo d c c a thành viên gia đình, nâng cao m c s ng c a h B ng 4.18 S d ng thu nh p cam c a h cho m c đích (% h ) Ch tiêu QMN QMV QML Tính chung Tái đ u t /m r ng s n xu t cam 85,00 95,37 100,00 93,22 Xây d ng nhà c a, lán tr i 36,67 53,70 59,46 49,56 Chi n u ng 94,17 95,37 91,89 93,81 Chi cho h c 72,50 77,78 70,27 73,45 Chi gi i trí, du l ch 19,17 31,48 29,73 26,55 Chi cho khám ch a b nh 66,67 76,85 72,07 71,68 Trong ho t đ ng s n xu t cam, nh có ch ng trình khuy n nơng c a c quan ngành, h nông dân đư đ c tham gia t p hu n v i nhi u n i dung hình th c khác nhau, góp ph n nâng cao ki n th c, k n ng cho ng i lao đ ng nâng cao hi u qu s n xu t cam, t nh Ngh An đư th c hi n t ch c nhi u l p t p hu n cho c cán b khuy n nông ng i s n xu t xu t cam c bi t nh ng n m g n tri n khai mơ hình s n xu t cam theo qui trình VietGap áp d ng công ngh cao vào s n xu t cam 4.2.3 ánh giá tính b n v ng s n xu t cam v khía c nh mơi tr ng Tính b n v ng v môi tr ng xét giác đ đ a ph ng: Vi c m r ng s n xu t c di n tích khơng có quy ho ch khơng có ti m n ng s n xu t, c ng v i thâm canh liên t c nhi u n m đư d n t i hi n t ng thối hóa đ t đai t i nhi u vùng s n xu t cam t nh Ngh An, đ c bi t t i Qu H p, Ngh a àn Theo báo cáo c a Tr ng i H c Vinh (2018) d n theo k t qu nghiên c u c a Lê ình S n (1994), Lê Thái B t (1993) 15 B ng 4.19 Di n bi n m t s tính ch t đ t đ Bazan t i huy n Ngh a Ơn, t nh Ngh An Di n gi i 1960(1) 1993(2) 2007(3) pH KCl 4,80 3,90 4,41 Mùnts (%) 4,46 2,05 2,37 Nts (%) 0,20 0,12 0,14 Ca2+ (me/100g đ t) 7,30 4,27 4,67 Mg2+(me/100g đ t) 1,20 2,18 1,76 V% 29,00 25,00 26,00 CEC (me/100g đ t) 17,39 9,36 10,41 Dung tr ng (g/cm3) 0,79 0,80 0,83 T tr ng 2,53 2, 54 2,56 Tính b n v ng v m t mơi tr ng giác đ h s n xu t: Nhìn chung đa ph n h s n xu t c m nh n đ c s suy gi m v ch t l ng đ t đai khơng khí vùng s n xu t, c th đ t thối hóa, b c màu, dinh d ng d n t i n ng su t khơng cao m t ngun nhân bón phân m c (g n 40% s h ) Mơi tr ng khơng khí c ng b ô nhi m h n, lỦ ch y u s d ng thu c BVTV nhi u h n di n tích r ng h n (trên 80% s ý ki n) S thay đ i ch t l ng môi tr ng tác đ ng không t t t i s c kh e c a ng i dân ng i lao đ ng vùng, c ng nh nh h ng lâu dài t i n ng su t ch t l ng s n ph m t ng lai n u không áp d ng bi n pháp canh tác phù h p b n v ng 4.3 CÁC Y U T NH H NG T I PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRểN A BÀN T NH NGH AN 4.3.1 Quy ho ch s n xu t sách phát tri n s n xu t cam UBND t nh Ngh An đư ban hành quy ho ch phát tri n n qu có múi t nh Ngh An giai đo n 2015 - 2025 đư đ c ban hành đư ban hành th c thi m t s sách có nh h ng t i phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh v đ t đai, tín d ng, h tr mơ hình, h tr gi ng Bên c nh sách đ t đai, thu hút đ u t , khuy n nông c ng đ c UBND t nh Ngh An tr ng, đ c bi t h tr cho HTX, vùng s n xu t cam VietGAP áp d ng công ngh t i ti t ki m V khuy n nông, h tr s n xu t (h doanh nghi p ch bi n) t ng c ng h p tác s n xu t cam, UBND t nh Ngh An đư ban hành Ngh quy t s 14/2017/NQ-H ND Quy t đ nh s 15/2018/Q -UBND t nh, h tr tr ng m i cam v i m c 10.000 đ ng/cây tri u đ ng làm đ t/ha Quy t đ nh s 57/2006/Q UBND ngày 08/1/2006 c a UBND t nh Ngh An v vi c ban hành m t s qui đ nh, m t s sách u đưi đ u t cho doanh nghi p Nh có sách mà thúc đ y s m r ng c a di n tích s n xu t c ng nh mơ hình th c hành t t s n xu t đ u t c a doanh nghi p 4.3.2 C nh tranh th tr ng qu Theo s li u c a t ng c c th ng kê, c n c có kho ng 100.000 s n xu t cam n m 2017, t ng trung bình 11% hàng n m giai đo n 2013-2017, v i t ng s n l ng cam kho ng g n 800.000 t n Các t nh c nh tranh ngành cam v i Ngh An Hòa Bình, Hà Giang, Tun Quang đư có quy mơ s n xu t cao so v i Ngh An Vào n m 2017, t ng s n l ng cam c a Tuyên Quang x p x 70 nghìn t n, Hòa Bình x p x 60 16 nghìn t n Ngoài t nh giáp Hà N i nh H ng Yên, B c Giang c ng có di n tích cam, quỦt t ng lên đáng k nh ng n m g n Ngoài gia t ng s n xu t n c, nh p kh u cam qu t i vào th tr ng Vi t nam c ng cao giai đo n 2016-2018, v i t ng g n 30 nghìn t n vào n m 2016 gi m xu ng g n 20 nghìn t n vào n m 2018, chi m kho ng 2,5% t ng s n l ng cam s n xu t n c S s t gi m ch y u t Trung Qu c v i ch t l ng cam th p h n so v i n c xu t kh u khác nh Châu Úc, Ai C p, H ng Kong i u c ng cho th y ng i tiêu dùng ngày quan tâm t i ch t l ng an toàn th c ph m đ i v i s n ph m cam qu 4.3.3 i u ki n t nhiên, khí h u Là t nh có di n tích r ng, v i đ d ng đ a hình: mi n núi, trung du, đ ng b ng ven bi n nên khí h u t nh Ngh An đa d ng, đ ng th i có s phân hố theo khơng gian bi n đ ng theo th i gian Bên c nh nh ng y u t ch y u nh nhi t đ , l ng m a, gió, đ m khơng khí Ngh An m t t nh ch u nh h ng c a bão áp th p nhi t đ i G n 90% s h s n xu t cho r ng y u t th i ti t, khí h u đư nh h ng tr c ti p t i n ng su t ch t l ng v n cam, m nh m nh t hi n t ng m a n ng th t th ng úng l t Di n bi n v m a theo th i m c ng đ đư tr c ti p nh h ng t i n ng su t ch t l ng cam t i t nh Ngh An Trong giai đo n 2013-2017, s li u l ng m a đo t i tr m th y v n Qu H p Tây Hi u cho th y có đ t m a th t th ng vào lúc cam qu nên t l ng p úng, r ng qu cao Theo ph ng v n nhóm nơng dân Qu H p, Ngh a àn cán b phòng nơng nghi p, m a nhi u có th gây thi t h i t i h n 20% n ng su t v v a qua 4.3.4 Ngu n l c s n xu t n i t i c a nông dân V lao đ ng: Hi n nay, v i quy mô s n xu t ngày l n c a h , m i gia đình ch có h n lao đ ng nên hay x y khan hi m vào th i v cao m Ngồi lao đ ng h u nh đư nhi u tu i, th ng th h cha m , lao đ ng tr vùng h u h t làm n xa Chính v y, vi c th lao đ ng c a h hi n g p nhi u khó kh n, đ c bi t lao đ ng có k n ng r t khó tìm đ thuê (g n 30% s h ph ng v n) V n: Cam n qu có yêu c u kh t khe v ch m sóc m i th i k ki n thi t c b n đòi h i m t l ng v n l n ngày t ban đ u có v n m r ng s n xu t cam h ph i l y thu nh p t tr ng khác, ch n nuôi… đ đ u t cho v n cam th i k ki n thi t c b n song h g p khó kh n nh khơng vay đ c v n, lãi su t vay cao, nh h ng không nh t i vi c s n xu t đ u t thâm canh cam đ a bàn V n c ng y u t c n tr áp d ng VietGAP h th ng t i ti t ki m Trình đ k thu t c a ng i lao đ ng: Trên ¾ s h đ c ph ng v n đư t ng đ c t p hu n v k thu t s n xu t cam, h đư áp d ng ki n th c đư h c vào s n xu t cam v i m c đ khác Trong kho ng g n 1/3 v n làm theo kinh nghi m h u nh s l i áp d ng k thu t k t h p v i kinh nghi m th c ti n Nh n th c hành vi th c hành s n xu t: Trên 1/3 s h cho r ng h s n xu t cam hi n s d ng phân bón m c cao h n m t n a s h cho s d ng h p lý T l h cho r ng m c đ s d ng thu c b o v th c v t cao h n thông th ng h n 50% Nhìn chung đa ph n h nh n th c đ c vi c s d ng m c hóa ch t nh có tác đ ng khơng t t t i n ng su t, ch t l ng s n ph m c ng nh môi tr ng s n xu t, v y th c hành v n cao h n m c khuy n ngh nh đư phân tích 17 B ng 4.20 Nh n th c c a h v s d ng phân bón thu c b o v th c v t đ i v i s n xu t vƠ môi tr ng (% h ) Ch tiêu Vùng núi Trung du ng b ng Tính chung S d ng phân bón c a h m c - Cao 40,53 30,91 26,67 37,82 - H p lý 52,65 63,64 73,33 56,16 S d ng phân bón ch a h p lý có làm nh h ng n ng su t cam - Có 73,48 50,91 66,67 69,34 - Không 26,52 49,09 33,33 30,66 M c s d ng thu c BVTV c a h m c - Cao 62,12 21,82 26,67 52,72 - H p lý 36,36 70,91 73,33 44,99 - Th p 1,52 7,27 0,00 2,29 N u s d ng thu c khơng h p lý có nh h ng n ng su t, ch t l ng - Có 79,17 60,00 86,67 76,79 - Không 20,83 40,00 13,33 23,21 Hi u bi t v th tr ng c a h : Qua kh o sát ng i s n xu t cam v th tr ng tiêu th cam c a h cho th y ki n th c c a h h n ch , h n 23% s h khơng bi t cam tiêu th đâu, có g n 1/3 s h khơng bi t cam Vinh có b c nh tranh b i cam khác hi n t ng trà tr n cam Vinh đư xay nhi u đ a bàn nh ng ch h n 1/3 s h nh n th c đ c u Hi n nay, đa ph n h nông dân bán cam cho th ng lái đ u khơng quan tâm đ n th ng lái mang cam c a nhà hay cam c a đ a ph ng tiêu th đ a ph ng nào; m t s h đư bi t áp d ng công ngh vào đ tiêu th cam nh bán hàng qua facebook, zalo, n tho i,… s bi t cam đ c tiêu th đâu song s h n ch ch t p trung t i v n cao ch t l ng cao Hi u bi t th tr ng h n ch m t nguyên nhân m r ng di n tích t c a nơng dân gây s b n v ng v khía c nh kinh t s n xu t cam 4.3.5 H t ng, d ch v ho t đ ng h tr c a khu v c công Nh ng n m qua, h th ng giao thông t nh, huy n đư đ c tr ng đ u t xây d ng m i nâng c p m r ng, t o thu n l i cho vi c l u thông gi a ti u vùng huy n, huy n vùng t t h n, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i Hi n s xã vùng núi v mùa m a l u thơng v n g p r t nhi u khó kh n; đ a bàn r ng, đ a hình phúc t p, vi c đ u t xây d ng m i h n ch , s n đ ng đ u t đư lâu, cơng trình đ ng thi u, hàng n m không đ c đ u t nâng c p, s a ch a nên đư xu ng c p u vào gi ng m t nh ng khó kh n c b n c a h nông dân v ch t l ng gi ng, h lo ng i v ch t l ng phân bón bón nhi u mà không th y hi u qu nh mong đ i Trên đ a bàn có nhi u c s cung c p gi ng cam m t s h đư t ch n m t ghép đ t ghép gi ng Song có 50% s h u tra lo s ph n ánh vi c ngu n cung gi ng hi n đ a bàn không s ch m m b nh c s cung c p gi ng ch d a vào bên c a đ l a ch n m t ghép H tr tiêu th s n ph m: V h tr qu ng bá, C c S h u trí tu đư có Quy t đ nh s 386/Q -SHTT v vi c c p Gi y ch ng nh n đ ng kỦ ch d n đ a lý "Vinh" cho cam 18 qu c a t nh Ngh An v i t ng di n tích 1.681,48ha UBND t nh Ngh An đư tr ng t ch c nhi u ho t đ ng nh m qu ng bá hình nh cam Vinh xúc ti n th ng m i cho ngành cam c a t nh nh H i ch Cam Vinh H i ch cam Vinh - Ngh An 2018 đ c UBND t nh ph i h p S Khoa h c Công ngh , S Công Th ng, S Nông nghi p Phát tri n nông thôn H i SH&KD cam Vinh t ch c n m 2017 2018 V ho t đ ng dán tem nhãn truy xu t ngu n g c: Tr c s n ph m cam Vinh ch y u đ c dán logo c a t ng cá nhân, hay t ch c đó, bây gi tem n t , S khoa h c - Công ngh s n xu t, qu n lỦ, theo nh ng h có đ u ki n m i đ c c p tem i u ki n s n xu t cam theo quy trình an toàn, VietGAP D a th c t , n m S Khoa h c - Công ngh trình UBND t nh th c hi n dán tem n t truy xu t ngu n g c thí m t i c s s n xu t cam t nh 4.3.6 D ch h i s n xu t Theo báo cáo c a S Nông nghi p PTNT t nh Ngh An, riêng n m 2017, toàn t nh có 4.400 cam b nhi m b nh Greening, có vùng t l nhi m lên đ n 70%; h n 4.000 cam b b nh vàng lá, th i r ; 100 nhi m b nh loét, s o, sâu v bùa Ngoài ra, nh n r y ch ng cánh gây h i cam làm gi m n ng su t, ch t l ng cam qu H u h t h tr ng cam hi n g p khó kh n v sâu b nh v i di n bi n th t th ng c a th i ti t, m c đ bón phân bón, phun thu c b o v th c v t ngày v t ng ng làm cho sâu b nh ngày nhi u kh n ng phòng tr khó K t qu u tra cho th y có h n 93% s h cam b b nh loét, h n 84% s h b sâu v bùa th i g c, nh h ng t i n ng su t ch t l ng qu Thu nh p t tr ng cam nh ng n m g n t t nên nhi u h đư m r ng s n xu t tái s n xu t cam m c, không cho đ t ngh nên sâu b nh nhi u h n Qua kh o sát h tr ng cam h n 65% h đánh giá xu h ng d ch b nh ngày nhi u 4.3.7 S phát tri n áp d ng khoa h c công ngh k thu t s n xu t, ch bi n Nh có cơng tác nghiên c u chuy n giao k thu t mà gi ng cam nh V2 hay xư ồi chín mu n, quỦt PQ đ c đ a vào s n xu t th i gian qua đư góp ph n t ng th i gian r i v cam, nâng cao ch t l ng thu nh p cho ng i s n xu t V công ngh b o qu n, ch bi n: h u nh ch a có cơng ngh m i áp d ng nh m kéo dài th i gian cho cam tiêu th th tr ng b i c nh hi n tiêu th hình th c cam qu t i M c dù v y th tr ng yêu c u gi ng cam ng t h n, m u mư đ p h n, an toàn th c ph m mà cam Ngh An ch a đ t nh m t s s n ph m c nh tranh khác Bên c nh đó, ch a có nghiên c u v gi m chi phí cho đ u t công ngh t i c ng nh nghiên c u qu n lý sâu h i cam m t cách sinh h c r ti n (thu c BVTV sinh h c hay tr ng xen tr ng khác) i u c n tr trình phát tri n b n v ng s n xu t cam t i đ a bàn nghiên c u 4.4 NH H NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRểN A BÀN T NH NGH AN 4.4.1 i m m nh, m y u, c h i, thách th c vƠ đ nh h ng phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An nh h ng phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An: Phát tri n s n xu t b n v ng cam đ a bàn t nh c n hình thành đ c vùng SX quy mô l n; u 19 tiên tr ng tâm phát tri n SX theo chi u sâu, n đ nh di n tích cam, nâng cao n ng su t, ch t l ng áp d ng th c hành nông nghi p t t; phát tri n ngành SX cam theo chu i v i liên k t t SX cho t i ng i tiêu dùng Phát tri n SX b n v ng cam c n g n v i phát tri n công ngh b o qu n ch bi n nh m gi m tính th i v nâng cao giá tr gia t ng cho s n ph m, gi m r i ro cho ng i SX C n tr ng c i thi n môi tr ng SX có s h tr cơng b ng t i t t c h nông dân nh , thu nh p th p Phát tri n b n v ng s n xu t cam c n có gi i pháp liên t c kh thi, nên c n l ng ghép ngu n l c c a ch ng trình phát tri n nơng nghi p, nơng thơn đ a bàn tồn t nh Phân tích SWOT: Phân tích m m nh c a s n xu t cam t i t nh Ngh An cho th y có nh ng m m nh sau: Ngh An vùng có đ t đai, khí h u phù h p v i u ki n s n xu t cam, đ c bi t s gi n ng cao, có l ch s s n xu t cam t lâu đ i, ch t l ng cam s n xu t t t đư có th ng hi u, s n xu t cam v c b n đ t hi u qu kinh t , nâng cao thu nh p cho h gi i quy t v n đ lao đ ng nông thôn hi n C h i s p t i cho s n xu t cam t i đ a ph ng là: th ng hi u cam Vinh đư đ c r t nhi u ng i tiêu dùng bi t đ n tin dùng; Nhu c u s d ng cam c a ng i tiêu dùng có xu h ng t ng lên cho s n ph m an toàn, ch t l ng hi n thu hút đ c DN ch bi n đ t o thành chu i t o s n ph m ch bi n t cam (T p đoàn TH) M c dù v y m y u c a ngành s n xu t trình đ v k thu t s n xu t h n ch ; gi ng cam g c d n b thối hóa; tình hình tiêu th g p nhi u khó kh n; liên k t s n xu t tiêu th y u Các thách th c cho phát tri n b n v ng s n xu t cam t i t nh Ngh An là: c nh tranh th tr ng gia t ng, phân bi t gi a cam Ngh An cam khác ch a rõ ràng, s n xu t khơng ki m sốt d n đ n nhi m mơi tr ng, thối hóa đ t r i ro v xã h i môi tr ng hi n h u 4.4.2 Các gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An 4.2.2.1 Rà soát th c hi n t t quy ho ch phát tri n cam đ a bàn toàn t nh Quy ho ch vùng s n xu t cam c n d a y u t c b n nh đ thích nghi, phù h p c a u ki n t nhiên (đ c bi t th nh ng) v i cam đ cho n ng su t, ch t l ng cao; t o vùng đ thu n l i cho phát tri n công nghi p b o qu n, ch bi n th tr ng tiêu th ; tích t ru ng đ t, hình thành vùng s n xu t hàng hóa t p trung; c n d a vào ti p c n th tr ng 4.2.2.2 T ng c ng sách h tr đ phát tri n s n xu t b n v ng y ban nhân dân t nh Ngh An c n xem xét t ng c ng ngu n v n đ u t cho ngành nông nghi p t ng c c u đ u t cho t ng x ng Song song v i quy ho ch vùng s n xu t, c n có sách đ ng b t i vùng quy ho ch bao g m khuy n khích t o u ki n cho d n đ i tích t đ t đai đ s n xu t quy mô l n ho c t o vùng s n xu t theo quy chu n VietGAP hay/và áp d ng ti n b k thu t m i; Tín d ng u đưi cho th c hành s n xu t t t i v i HTX trang tr i, y ban nhân dân t nh Ngh An có th v n d ng sách c a ph nh Ngh Quy t s 57/2018/N -CP Ngh đ nh s 98/2018/ N -CP v khuy n khích phát tri n h p tác, liên k t s n xu t tiêu th s n ph m nông nghi p đ h tr cho HTX, trang tr i tham gia áp d ng k thu t công ngh Doanh nghi p nên đ c tr ng nh m t tác nhân d n d t giúp phát tri n chu i giá tr B i v y, UBND t nh S Ban ngành liên quan c n tr ng gi i pháp nh m thu hút doanh nghi p đ u t vào s n xu t, thu mua, tiêu th ch bi n s n ph m 20 cam đ a bàn t nh Ngh An Bên c nh sách thu hút u đưi doanh nghi p, UBND t nh huy n c n có s u tiên, l ng ghép ch ng trình, sách đ a bànvùng tr ng cam v i ch ng trình quy ho ch phát tri n s n xu t cam đ t n d ng ngu n tín d ng u đưi cho nông dân 4.4.2.3 Nâng cao ki n th c, k n ng, th c hành s n xu t b n v ng cho nông dân Tuyên truy n t i ng i s n xu t có nh ng khuy n cáo t i h v th c hành nông nghi p hi n t i ch a b n v ng c a ng i dân, l i ích c a s n xu t cam theo VietGAP c ng nh s d ng n c ti t ki m; T ng c ng t p hu n, ph bi n ki n th c mơ hình trình di n VietGAP s n xu t cam cho nông dân t i vùng s n xu t Th ng xuyên t ch c t p hu n nâng cao ki n th c cho ng i dân đ đ a ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t cam: đ c bi t khâu phòng tr d ch h i truy xu t ngu n g c T p hu n ki n th c th c hành cho nông dân v ch n gi ng nhân gi ng, qu n lỦ dinh d ng đ t qu n lý sâu b nh h i cam đ tránh r i ro v n ng su t ch t l ng cam Trong t ng lai, có th đ nh h ng h tr m t s trang tr i ho c vùng s n xu t theo h ng h u c ph c v th tr ng ng i tiêu dùng có thu nh p cao có nhu c u tiêu dùng s n ph m nh đ a ph ng khác làm (Bình D ng, Tuyên Quang) Trong công tác t p hu n, nâng cao n ng l c cho ng i s n xu t, c n ý t i t p hu n cho c đ i t ng lao đ ng làm thuê, bao g m ch y u h nghèo, c n nghèo khơng có đ ngu n l c đ u t s n xu t i u s giúp nâng cao hi u qu s n xu t đ m b o s phát tri n có bao g m c ng i nghèo 4.4.2.4 C ng c h t ng s n xu t d ch v h tr cho phát tri n b n v ng Chính quy n huy n c n b trí ho c l ng ghép vào ch ng trình nơng thơn m i huy đ ng xư h i hóa đ c i t o nâng c p n giao thông n i đ ng UBND t nh huy n c ng nh c quan ch c n ng c n có quy ho ch xây d ng h th ng th y l i (h đ p) h p lỦ đ gi m khai thác ngu n n c ng m khuy n khích nông dân áp d ng t i ti t ki m C i thi n d ch v gi ng cho nông dân đ đ m b o ch ng lo i, gi ng s ch b nh ch t l ng đ m b o Các cán b tr m BVTV, cán b khuy n nông c n làm rõ h n nguyên nhân c a hi n tr ng v m t k thu t Ngoài ra, c p huy n c n t ng c ng qu n lỦ nhà n c v v t t phân bón, thu c BVTV Ngồi t p hu n nông dân qu n lỦ d ch b nh v n c a h qu n lỦ d ch b nh Cán b khuy n nơng, phòng nơng nghi p c n có s quan tâm giám sát th ng xuyên phát hi n vùng b nh greening đ tri t đ khoanh vùng x lỦ k p th i 4.4.2.5 T ch c s n xu t theo chu i liên k t h tr phát tri n tiêu th s n ph m Khuy n khích, h ng d n , t ch c nông dân thành t h p tác, HTX đ áp d ng quy trình s n xu t tiên ti n, đ t ch ng nh n VietGAP H tr đào t o, t p hu n nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, đ c bi t cho HTX, nh m qu n lỦ chu i phát tri n th tr ng cho tác nhân chu i; H tr t v n xây d ng liên k t chu i cho tác nhân chu i s n xu t, tiêu th cam (t v n nghiên c u xây d ng h p đ ng liên k t ph ng án, k ho ch s n xu t kinh doanh phát tri n th tr ng) Song song v i t ch c s n xu t quy mô l n, h p tác áp d ng th c hành nơng nghi p t t, c n có gi i pháp h tr tiêu th s n ph m y u t quy t đ nh cho vi c áp d ng k thu t t ch c s n xu t c a nông dân Trong th i gian t i, UBND t nh, S Nông 21 nghi p PTNT c quan đ a ph ng đ c bi t UNND huy n c n tr ng xúc ti n, h tr liên k t gi a HTX, t h p tác v i ng i mua, doanh nghi p tiêu th , doanh nghi p ch bi n nông s n nh Nhà máy ch bi n n c hoa qu t i xư Qu nh Châu, huy n Qu nh L u, Nhà máy n c tinh t, th o d c hoa qu Núi Tiên thu c t p đoàn TH H tr qu ng bá s n ph m cam Vinh t i thành ph l n c n c nh Hà N i, H i Phòng, Thành ph H Chí Minh đ có nhi u ng i tiêu dùng khách hàng bi t g p g v i ng i s n xu t, nh t nh vùng Tây B c đư làm t i Hà N i (Các tu n l nơng s n an tồn) Ph i h p c quan nghiên c u đ a bàn t nh th c hi n cơng tác phân tích d báo th tr ng s n ph m cam Cung c p thông tin th tr ng cho ng i s n xu t đ h có đ nh h ng s n xu t h p lỦ h n Th nghi m mơ hình HTX/ trang tr i s n xu t cam phát tri n d ch v du l ch sinh thái nh ki u hình nhà v n sinh thái mà hi n đ c áp d ng ph bi n t i Cao Phong (Hòa Bình) Các doanh nghi p/ HTX đư có ch ng nh n tiêu chu n ch t l ng (VietGAP) c n xây d ng h th ng thông tin truy xu t ngu n g c g n v i h th ng thông tin th tr ng bán s n ph m H tr truy n thông t i ng i tiêu dùng v s n ph m cam Vinh h th ng nh n di n s n ph m 4.4.2.6 H p tác nghiên c u phát tri n cho s n xu t cam b n v ng Thâm canh đ u vào khơng y u t c b n thúc đ y t ng tr ng n ng su t cam t i t nh Ngh An, v y nghiên c u thay đ i công ngh , k thu t s n xu t c ng nh cho b trí s n xu t thích h p mang y u t quy t đ nh lâu dài cho phát tri n b n v ng s n xu t cam t i t nh Ngh An Do đó, UBND t nh Ngh An, S Nông nghi p PTNT c n tr ng đ u t có sách h p tác nghiên c u phát tri n l nh v c v gi ng ch t l ng cao h n, xác đ nh vùng đ t thích h p v i cam khuy n cáo c th m c bón phân thích h p cho s n xu t cam t i vùng Huy đ ng s tham gia c a Vi n Nghiên c u, Doanh nghi p, t ch c nghiên c u, chuy n giao thu c BVTV sinh h c áp d ng cho cam v i hi u l c t t giá thành ch p nh n đ khuy n khích nơng dân s d ng Ph i h p nghiên c u v i Vi n Nghiên c u b trí s n xu t xen canh cam v i tr ng khác nh m qu n lỦ d ch h i theo h ng an toàn sinh h c, kh c ph c nh c m c a mơ hình hi n có (nh i xen cam), nghiên c u công ngh t i ti t ki m đ gi m giá thành đ u t t i ti t ki m cho nông dân nh m khuy n khích nơng dân áp d ng th c hành b n v ng Nghiên c u chuy n giao công ngh b o qu n sau thu ho ch đ gi m th t thoát, t ng giá tr s n ph m cho ng i tr ng cam Ph i h p doanh nghi p nghiên c u công ngh ch bi n s n ph m cam nh m gi m tính th i v c a s n ph m cam t i đ a bàn H p tác nghiên c u th tr ng: nghiên c u d báo th tr ng cho s n ph m nông nghi p ch l c c a T nh, có cam Chi ti t thông tin cung, c u, giá c th tr ng xu h ng th tr ng c n c p nh t ph bi n t i nông dân k p th i M c dù v y, quan m xuyên su t c a nghiên c u ch th c a phát tri n b n v ng s n xu t cam tác nhân chu i giá tr cam, đ c bi t ng i s n xu t Ho t đ ng c a khu v c công ch h tr h n ch /gi m thi u th t b i c a th tr ng Ngoài gi i pháp đ xu t cho khu v c công nh đây, ng i s n xu t c n th c hi n gi i pháp sau (i) Nghiêm túc tuân th quy trình k thu t khuy n cáo s n xu t cam phòng tránh ki m sốt t t d ch h i cam, h nông dân c n ch đ ng l a ch n 22 ngu n gi ng t t, tuân th bi n pháp k thu t qu n lỦ dinh d ng đ t, qu n lỦ d ch h i cam nh m h n ch r i ro s n xu t cho h v n cam vùng; (ii) H p tác v i h ch v n xung quanh c ng nh cán b chuyên trách BVTV qu n lý d ch h i cam, (iii) ch đ ng h c h i t ch c thành t nhóm đ áp d ng công ngh , k thu t ti n b nh m c ng c n ng su t, ch t l ng s n ph m c ng nh b o v ch t l ng đ t đai ph c v cho m c đích s n xu t lâu dài b n v ng Các tác nhân tham gia phân ph i bán l cam Vinh (doanh nghi p, HTX, cá nhân) c ng c n nâng cao trách nhi m b o v nhãn hi u cam Vinh, tuân th nghiêm túc quy đ nh tham gia phân ph i s n ph m có ch d n đ a lý PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K T LU N 1) Phát tri n b n v ng s n xu t cam s thay đ i v quy mô hoàn thi n c c u t ch c s n xu t s n ph m s n xu t cam mà gi v ng ho c t ng hi u qu kinh t s d ng ngu n l c, có đóng góp tích c c v m t xã h i c ng nh góp ph n c i thi n mơi tr ng sinh thái vùng s n xu t Phát tri n b n v ng s n xu t cam nói riêng phát tri n b n v ng nơng nghi p nói chung v n đ th i s đ i v i b t k qu c gia, vùng lãnh th 2) S n xu t cam t i t nh Ngh An đư có nh ng t ng tr ng v t b c th i gian qua v i s gia t ng n t ng quy mô s n xu t, đ t x p x 6000 vào n m 2018 t ng g p h n l n giai đo n 2013-2018 Cùng v i s thay đ i c c u t gi ng truy n th ng sang gi ng ch t l ng cao h n kéo dài th i gian thu ho ch gi ng cho n ng su t cao nh cam V2, Xư oài chín mu n, QuỦt PQ Trên đ a bàn t nh c ng đư hình thành HTX, doanh nghi p tham gia vào s n xu t, tiêu th cam áp d ng bi n pháp th c hành nông nghi p b n v ng nh VietGAP công ngh t i nh gi t Trong nh ng n m qua th tr ng tiêu th cam đ c m r ng nh s phát tri n c a m ng l i giao th ng c ng nh h tr qu ng bá, xúc ti n s n ph m c a quy n đ a ph ng S n xu t cam đ t n ng su t khá, đ t bình quân 15 t n/ha, mang l i thu nh p bình quân h n 171 tri u đ ng/ha h n tri u đ ng thu nh p/cơng lao đ ng gia đình Phát tri n s n xu t cam c ng đư t o công n vi c làm cho nhi u lao đ ng nông thôn b i c nh chuy n d ch c c u s n xu t nông nghi p t i vùng tr ng cam r t ch m ch p Ngoài c ng đư nâng cao đáng k ch t l ng nhân l c vùng nh có cơng tác đào t o, t p hu n Nh có thu nh p t cam, nhi u h gia đình đư nghèo, có thêm thu nh p đ c i thi n ch t l ng cu c s ng nh chi tiêu cho giáo d c, y t , gi i trí du l ch M c dù v y, phát tri n s n xu t cam t i t nh Ngh An b c l v n đ c a phát tri n không b n v ng V kinh t , s t ng tr ng quy mô s n xu t không v i s phát tri n c a t ch c s n xu t tiêu th s n ph m d n t i r i ro th tr ng Di n tích s n xu t cam đư v t quy ho ch t i n m 2010, nơng dân đư m r ng s n xu t c nh ng vùng khơng đ c đánh giá có ti m n ng s n xu t cam Giá cam th t th ng h n có xu h ng gi m, đư làm gi m tác đ ng c a vi c t ng di n tích n ng su t cam giai đo n v a qua làm gi m đóng góp c a cam t ng giá tr s n xu t toàn t nh Bi n 23 đ ng m nh h n v n ng su t, thu nh p gi a h cho th y s n đ nh r i ro c ng có nguy c gây b n v ng v m t xã h i, v i kho ng 5% s h b thua l v s n xu t 2016-2017 M c đ đ t hi u qu k thu t trung bình s n xu t cam trung bình x p x 64% m c dù đ u vào cao, cho th y h s d ng ngu n l c ch a hi u qu M c đ t ch c a h đ u vào c a s n xu t th p, đ c bi t ph thu c h u nh hoàn toàn vào th tr ng phân bón, hóa ch t BVTV bên ngồi i u cho th y h s g p r i ro cao n u có nh ng b t l i c a th tr ng đ u đ u vào t tr ng cam tr lên ch t l ng thối hóa nhi u h n, nh h ng tr c ti p t i n ng su t, ch t l ng hi u qu tr ng cam c a nông h hi n t i t ng lai, n u h không áp d ng canh tác b n v ng 3) M t s y u t c b n nh h ng t i s không b n v ng phát tri n s n xu t cam t i t nh Ngh An đư đ c xác đ nh phân tích, v n đ quy ho ch s n xu t th c hi n quy ho ch s n xu t; c nh tranh th tr ng trái cây; i u ki n t nhiên, khí h u; ngu n l c s n xu t n i t i c a nông h ; H t ng, d ch v h tr ho t đ ng h tr c a khu v c công; D ch h i s n xu t; s phát tri n c a khoa h c k thu t Trên c s phân tích th c tr ng y u t nh h ng, nghiên c u đư đ xu t nhóm gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian t i, bao g m: Rà soát quy ho ch th c hi n t t quy ho ch phát tri n cam đ a bàn toàn t nh; T ng c ng sách h tr ; Nâng cao ki n th c, k n ng th c hành s n xu t b n v ng cho ng i s n xu t; C ng c h t ng s n xu t d ch v h tr ; T ng c ng h tr ki m soát d ch h i nâng cao n ng l c cho nông dân; T ch c s n xu t theo chu i liên k t thu hút doanh nghi p đ u t đ a bàn; h tr tiêu th phát tri n th tr ng tiêu th s n ph m cam Ng i s n xu t tác nhân khác chu i giá tr cam c n ch đ ng h c h i, s n xu t, kinh doanh 5.2 KI N NGH V i s t ng tr ng nhanh chóng c a di n tích cam nhi u t nh th i gian g n s gây phát tri n không b n v ng không nh ng riêng Ngh An mà t t c t nh có cam B i v y S Nông nghi p PTNT, B Nơng nghi p PTNT c n có quy ho ch vùng s n xu t nông nghi p (cam) liên vùng, h n ch tình tr ng t nh s n xu t m t vài lo i s n ph m d n t i d cung thi t h i cho nông dân, lãng phí s d ng ngu n l c s n xu t Do khung th i gian ngu n l c có h n nên nghiên c u m t s h n ch ki n ngh cho nghiên c u ti p theo v phát tri n b n v ng s n xu t cam nói riêng s n ph m nơng nghi p nói chung ó (i) Nghiên c u đ xu t ph ng pháp tính tốn đ c ch tiêu t ng h p v phát tri n b n v ng đ đánh giá m c đ b n v ng s n xu t cam có th so sánh gi a vùng, tr ng; (ii) Khía c nh v xã h i môi tr ng s n xu t cam c n đ c nghiên c u sâu h n: v n đ v gi i, nh h ng c a phát tri n v khía c nh kinh t mơi tr ng t i ch t l ng nhân l c, b t bình đ ng xã h i, r i ro s c kh e th c hành nông nghi p ch a b n v ng Các tác đ ng c a th c hành nông nghi p ch a b n v ng t i môi tr ng nh ch t l ng khơng khí, n c, đ t đai c n đ c đ nh l ng đ cung c p b ng ch ng xác th c h n 24 DANH M C CÁC CỌNG TRỊNH KHOA H C à CỌNG B Cị LIểN QUAN N LU N ÁN Lê Hoàng Ng c, Nguy n Qu c Oánh Nguy n Th D ng Nga (2018) Hành vi tiêu dùng cam c a h gia đình t i thành ph Vinh đ xu t sách cho phát tri n s n xu t kinh doanh cam đ a bàn t nh Ngh An T p chí Nơng nghi p Phát tri n nông thôn, s 21 tháng 11/2018, tr.132-139 Lê Hoàng Ng c, Nguy n Th D (2018) nh h ng Nga Nguy n Qu c Oánh ng c a y u t đ n phát tri n s n xu t cam c a h nông dân đ a bàn t nh Ngh An T p chí Khoa h c Nơng nghi p Vi t Nam, t p 16, s 2/2018, tr 186-195 ... n xu t cam nh Thanh Ch ng, Con Cuông, Yên Thành (Baonghean, 2016) Nhi u t phú cam đư xu t hi n đ a bàn huy n Qu H p (Quang i, 2017) M c dù v y, s phát tri n nhanh s n xu t cam t i Ngh An đư b... s phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An? C n có gi i pháp nh m phát tri n b n v ng s n xu t cam đ a bàn t nh Ngh An th i gian t i? 1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.3.1 M c tiêu chung Trên. .. đ t tr ng cam bình qn m t h /trang tr i n m 2017 1,14 Trang tr i: Các trang tr i tr ng cam xu t phát ch y u t trang tr i tr ng tr t trang tr i t ng h p, nên th c ch t trang tr i có cam, nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt) , Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn