Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam

95 41 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ PHƯƠNG NHÃ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ PHƯƠNG NHÃ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Thị Phương Nhã MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tác động rủi ro tín dụng 1.2 NỢ XẤU TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu chí nhận biết nợ xấu 1.2.3 Tác động nợ xấu 10 1.3 NỘI DUNG HẠN CHẾ NỢ XẤU 12 1.3.1 Các tiêu đánh giá kết hạn chế nợ xấu 12 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 21 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 22 2.1.3 cấu tổ chức NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 23 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 27 2.2 THỰC TRẠNG NỢ XẤUHẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 32 2.2.1 Các biện pháp hạn chế nợ xấu mà NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam áp dụng 32 2.2.2 Tình hình nợ xấu NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 35 2.2.3 Đánh giá kết hạn chế nợ xấu NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 50 3.1 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 50 3.1.1 Nhóm nhân tố khách quan 50 3.1.2 Nhóm nhân tố chủ quan 50 3.2 QUY TRÌNH HẠN CHẾ NỢ XẤU 52 3.2.1 Quy trình phòng ngừa nợ xấu phát sinh 52 3.2.2 Quy trình xử lý nợ xấu 56 3.3 DỰ BÁO XU THẾ TĂNG (GIẢM) NỢ XẤU TRONG THỜI GIAN SẮP ĐẾN 60 3.3.1 Xác định nguy gia tăng nợ xấu 60 3.3.2 Dự báo xu tăng (giảm) nợ xấu 61 3.3.3 Mục tiêu hạn chế nợ xấu 64 3.4 GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU 66 3.4.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh 66 3.4.2 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 71 3.5 KIẾN NGHỊ 77 3.5.1 Kiến nghị với Chính phủ 78 3.5.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 79 3.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ NHTMCP phần TCTD Tổ chức tín dụng TW Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước DN Doanh nghiệp CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro TSBĐ Tài sản bảo đảm DNTN Doanh nghiệp tư nhân HĐKD Hoạt động kinh doanh VCB Quảng Joint Stock Commercial Nam Bank for Foreign Trade of (Vietcombank Vietnam – Quang Nam Quảng Nam) Branch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Nguồn nhân lực Vietcombank Quảng Nam 22 2.2 Tình hình huy động vốn Vietcombank Quảng Nam 27 2.3 Hoạt động tín dụng Vietcombank Quảng Nam 30 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam 32 2.5 Tình hình nợ xấu Vietcombank Quảng Nam 36 2.6 Nợ xấu theo thời hạn vay Vietcombak Quảng Nam 38 2.7 Nợ xấu theo loại hình kinh tế Vietcombank Quảng Nam 40 2.8 Nợ xấu theo tài sản bảo đảm Vietcombank Quảng Nam 42 2.9 Số lượng khách hàng nợ xấu Vietcombank Quảng Nam 43 2.10 Tình hình trích lập dự phòng khoản xóa nợ ròng Vietcombank Quảng Nam 44 3.1 Dư nợ theo đối tượng khách hàng Việt Nam đến tháng 6/2014 62 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Biến động nợ nhóm nhóm qua năm 2011 – 2013 36 2.2 Biến động nợ nhóm 3,4 qua năm 2011 – 2013 37 2.3 Nợ xấu theo thời hạn vay 39 2.4 Nợ xấu theo loại hình kinh tế 41 2.5 Nợ xấu theo tài sản bảo đảm 42 2.6 Khách hàng nợ xấu VCB Quảng Nam 44 2.7 Trích lập dự phòng khoản xóa nợ ròng 45 3.1 Tình hình nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Việt Nam đến tháng 6/2014 63 3.2 Xu hướng nợ xấu NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm ba năm qua Tình dường khó khăn hệ thống ngân hàng phải loay hoay với toán nợ xấu - khoản - vốn vay Nợ xấu lớn làm ách tắc dòng chu chuyển vốn kinh tế Khu vực Ngân hàng thương mại (NHTM) tỷ lệ nợ xấu cao phải đối mặt với nguy vốn rơi vào tình trạng khả toán Sự hoạt động yếu kém, tỷ lệ nợ xấu lớn, nguy dễ đổ vỡ NHTM làm giảm tính hiệu chế thị trường ảnh hưởng xấu đến hiệu thực thi sách kinh tế vĩ mơ Trong quan hệ tín dụng, việc phát sinh nợ xấu điều khơng thể tránh khỏi, tượng tự nhiên hợp với quy luật phát triển kinh tế Khi kinh tế phát triển nhu cầu cung cấp vốn NHTM cho hoạt động kinh tế cao Do đó, nhà quản trị phải đẩy mạnh cơng tác quản trị rủi ro nhằm hạ thấp tỷ lệ nợ xấu đạt đến tỷ lệ lý tưởng cho hoạt động tín dụng Xử lý nợ xấu góp phần hạ mặt lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lành mạnh góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đưa kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững Trong bối cảnh chung vậy, yêu cầu cấp thiết đặt cho toàn hệ thống ngân hàng xử lý nợ xấu nghiên cứu đưa giải pháp hạn chế nợ xấu tương lai Thực điều chương trình trọng tâm lớn tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB) nói chung Vietcombank chi nhánh Quảng Nam nói riêng, tạo điểm tựa vững trình phát triển kinh tế tiến trình thực đổi mới, nâng cao chất lượng ngân hàng Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tơi định chọn đề tài “Hạn chế nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam” 72 nhánh hồn tồn chủ động thực hiện, khơng phụ thuộc vào khách hàng làm giảm nhanh chóng khoản nợ xấu bảng tổng kết tài sản ngân hàng Tuy nhiên, Chi nhánh không nên chạy theo thành tích mà cố gắng sử dụng dự phòng cụ thể để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống Làm vơ tình gây tâm lý ỷ lại CBTD không chịu đôn đốc thu hồi nợ Chính vậy, cần phải cân nhắc kỹ thời điểm cần thiết sử dụng dự phòng rủi ro Chi nhánh cần quy định thứ tự ưu tiên sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp cho khoản nợ xấu, chẳng hạn như: ưu tiên cho khoản nợ khơng khả thu hồi, tiếp đến khoản nợ khả thu hồi thấp khoản nợ khả thu hồi cao Với khoản nợ khả thu hồi hạn chế tối đa việc sử dụng quỹ dự phồng rủi ro tín dụng xử lý mà chi nhánh định khoảng thời gian tối đa để giảm nợ xấu giải pháp thu hồi nợ trực tiếp trước sử dụng quỹ dự phòng Song song với việc xử lý nợ xấu quỹ dự phòng rủi ro, ngân hàng cần nâng cao nhận thức số phận cán việc tích cực tận thu khoản nợ sau chuyển hạch tốn ngoại bảng trường hợp tận thu nợ ngoại bảng nguồn thu nhập bất thường ngân hàng, tạo sở nguồn vốn cho ngân hàng để thực trích lập dự phòng rủi ro cho khoản nợ xấu phát sinh tăng lợi nhuận cho ngân hàng b cấu lại nợ để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tiết giảm chi phí hoạt động nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng Trong q trình cho vay, khơng phải lúc suôn sẻ, tránh rủi ro, kể công tác thẩm định thực tốt, kế hoạch vay vốn 73 gặp khó khăn nảy sinh thời gian sử dụng vốn vay, linh hoạt, sáng tạo xử lý nghiệp vụ cán tín dụng biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nợ xấu Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan chưa phải bất khả kháng, khách hàng tồn khả hoạt động sản xuất bình thường ngân hàng đủ thơng tin để đánh giá khách hàng khả phát triển tương lai, khách hàng phương án kinh doanh hiệu khả thi, phương án nguồn trả nợ khách hàng khả thi chắn ngân hàng xem xét thực việc cấu lại nợ cho khách hàng nhằm giảm bớt sức ép trả nợ đến hạn, giúp cho khách hàng hội để tiếp tục sản xuất kinh doanh nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng Việc cấu lại nợ thực sở khách hàng đủ tài liệu: chứng minh nguyên nhân dẫn đến khó khả trả nợ, phương án khắc phục hoạt động sản xuất kinh doanh khả thi, phương án nguồn trả nợ cấu rõ ràng, cụ thể, chắn đảm bảo khả trả nợ (gốc lãi) đầy đủ, hạn theo thời hạn đề nghị cấu Chủ động phối hợp với khách hàng việc rà soát, đánh giá khả trả nợ, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay việc trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả trả nợ khách hàng Trên sở kết đánh giá khả trả nợ khách hàng khả tài mình, chi nhánh thực cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng khơng khả trả nợ hạn Một điều kiện để cấu lại nợ cho khách hàng khách hàng phải thiện chí hợp tác với ngân hàng việc thực cam kết kiểm sốt dòng tiền khách hàng, phối hợp với ngân hàng để thực điều kiện cấu lại nợ Ngân hàng kêu gọi người bảo lãnh để cứu giúp cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo san sẻ rủi ro 74 c Bán khoản nợ cho công ty mua nợ Chi nhánh bán số khoản nợ thật khó thu hồi cho cơng ty mua nợ Tuy nguồn thu từ biện pháp thấp giá trị khoản vay giúp chi nhánh tiết kiệm thời gian, chi phí bỏ để theo đuổi nợ, thu hồi vốn để đẩy mạnh hoạt động ngân hàng Hiện nay, VCB Quảng Nam áp dụng cách làm truyền thống xử lý tài sản bảo đảm, không thu hồi khởi kiện Trong việc kiện tụng nhiều thời gian tốn mặt chi phí mà hiệu chưa đạt mong muốn Chính vậy, thời gian tới chi nhánh cần đầu tư quan tâm nghiệp vụ Đồng thời để đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam, công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đời hoạt động theo quy định Nghị định 53/2013/NĐ-CP Theo đó, NHNN ban hành hàng loạt văn pháp lý quan trọng: Thông tư số 19/TT-NHNN ngày 06/9/2013 qui định việc mua, bán xử lý nợ xấu VAMC Thông tư số 20/TT-NHNN ngày 09/9/2013 cho vay tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt VAMC, hai văn coi tác dụng khuyến khích khách hàng TCTD bán nợ xấu cho VAMC Đối với khách hàng nợ xấu TCTD bán cho VAMC Thứ nhất, khách hàng xem xét cấp tín dụng Khách hàng vay khoản nợ xấu bán cho VAMC phương án đầu tư, kinh doanh hiệu TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi xem xét, cấp tín dụng theo thỏa thuận quy định pháp luật Thứ hai, khách hành miễn, giảm lãi phạt, phí lãi vay hạn toán Khách hàng VAMC xem xét giảm phần 75 miễn toàn lãi phạt, phí, lãi vay hạn toán mà khách hàng vay chưa trả khoản nợ xấu mua khoản nợ xấu khách hàng vay đáp ứng điều kiện quy định điểm Điều 29 Thơng tư 19 Khách hàng VAMC thỏa thuận với TCTD bán nợ xem xét miễn, giảm lãi phạt, phí lãi vay hạn toán phát sinh sau thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán khoản nợ xấu mua trái phiếu đặc biệt Thứ ba, khách hàng VAMC xem xét, cấu lại thời hạn trả nợ hình thức điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ khoản nợ xấu mua khách hàng vay đáp ứng điều kiện: (i) khách hàng vay phương án trả nợ khả thi; (ii) khả trả nợ kỳ hạn sau cấu lại kỳ hạn trả nợ gia hạn nợ Thứ tư, khách hàng VAMC xem xét áp dụng biện pháp hỗ trợ tài hình thức như: VAMC bảo lãnh cho khách hàng vay vốn TCTD; Đầu tư, cung cấp tài hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp; Các hình thức đầu tư, cung cấp tài khác sau Thống đốc NHNN chấp thuận Đây giải pháp hỗ trợ thiết thực để giúp khách hàng tiếp tục sản xuất, kinh doanh tạo nguồn để trả nợ Thứ năm, khách hàng doanh nghiệp khả tái cấu, VAMC góp vốn điều lệ, vốn cổ phần vào doanh nghiệp Đây xem giải pháp mở nỗ lực Nhà nước thông qua VAMC để tái cấu trúc sản xuất Trên thực tế, nhiều TCTD chuyển nợ xấu thành vốn góp để cấu trúc lại sản xuất khách hàng, tạo nguồn thu nợ thu kết ban đầu đáng ghi nhận Thứ sáu, khách hàng bảo vệ trường hợp điều chỉnh điều kiện bảo đảm khoản nợ xấu Trong hoạt động mua, bán nợ VAMC 76 TCTD, toàn quyền lợi ích gắn liền với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm biện pháp bảo đảm khác cho khoản nợ xấu bên bán nợ giữ nguyên trạng chuyển giao cho bên mua nợ theo hợp đồng mua, bán nợ Trường hợp VAMC TCTD thỏa thuận việc điều chỉnh điều kiện bảo đảm cho khoản nợ xấu phải chấp thuận văn khách hàng vay bên bảo đảm Đối với TCTD nợ xấu bán cho VAMC Một là, làm “sạch hóa” bảng cân đối kế toán TCTD Khi bán nợ cho VAMC, khoản nợ xấu TCTD hạch toán sang khoản mục đầu tư Việc vừa giúp TCTD làm bảng cân đối tài sản, vừa kéo dài thời gian xử lý nợ để đảm bảo cân đối nguồn lực cho hoạt động kinh doanh Hai là, thay nợ xấu chuyển đến nhóm 5, TCTD phải trích lập đủ 100% dự phòng xử lý rủi ro (sau trừ giá trị tài sản bảo đảm qui đổi) theo quy định hành, TCTD kéo dài thời gian trích lập đến năm bán nợ xấu cho VAMC Đây lợi ích lớn mà TCTD bán nợ xấu cho VAMC Với qui mô nợ xấu thực lực TCTD nay, phần lớn họ khơng đủ sức trích lập dự phòng khơng kéo dài thời gian trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Ba là, TCTD sử dụng trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành để vay tái cấp vốn NHNN, qua tạo nguồn kinh doanh Nếu khơng bán nợ cho VAMC để sử dụng trái phiếu đặc biệt tạo nguồn cho vay, TCTD phải đọng vốn nợ xấu chưa thể thu hồi, điều đồng nghĩa với việc TCTD khơng nguồn cho vay kinh tế khan vốn Thứ tư, TCTD hỗ trợ tích cực pháp lý nguồn lực trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu nợ Thông tư 19 qui định rõ trách nhiệm VAMC, TCTD nợ xấu, đơn vị liên quan NHNN việc xử lý hỗ trợ xử lý thu hồi nợ xấu 77 Vì thế, sau thời gian ngắn kể từ hai thông tư nêu ban hành hiệu lực, VAMC mua 10.000 tỷ nợ xấu từ TCTD Đến cuối năm 2013, VAMC mua 30.000 tỷ nợ xấu, tương đương với 20% nợ xấu hệ thống TCTD Với thực trạng nợ xấu chi nhánh, định lựa chọn khoản nợ xấu chuyển Hội sở để bán nợ cho VAMC phương án lợi d Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nội Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hình thức quản lý tín dụng chiều sâu, tác dụng tốt việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Trong thời gian qua, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Chi nhánh nhiều cố gắng chưa đạt hiệu cao Để nâng cao hiệu công tác kiểm sốt nhằm hạn chế nợ xấu cần biện pháp hoạt động cán kiểm tra, kiểm soát như: tăng cường số lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy định rõ trách nhiệm, thưởng phạt thích hợp, nâng cao chất lượng hội đồng tín dụng tổ thẩm định dự án Tiếp tục kiểm tra cho vay hỗ trợ lãi xuất trường hợp cho vay trung dài hạn, cho vay tiêu dùng theo lãi suất thỏa thuận Kiểm tra hồ sơ bảo đảm tài sản khách hàng lưu giữ kho theo quy định VCB 3.5 KIẾN NGHỊ Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh khuôn khổ pháp luật nhà nước ban hành chịu giám sát, kiểm soát trực tiếp Ngân hàng nhà nước, hoạt động cho vay khơng nằm ngồi quy định pháp luật Tuy nhiên, thời gian qua chế, sách nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa tạo môi trường pháp lý chặt chẽ nên hoạt động cho vay ngân hàng gặp rủi ro Để hạn chế rủi ro tăng 78 cường hiệu hoạt động ngân hàng, phối hợp từ phía quan nhà nước ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng chi phối 3.5.1 Kiến nghị với Chính phủ a Đảm bảo mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định Mơi trường kinh tế, trị, xã hội ảnh hưởng ko nhỏ đến hoạt động tín dụng Trong điều kiện đất nước hoà nhập vào kinh tế giới mơi trường cạnh tranh cao, kinh tế dễ biến động, doanh nghiệp dễ rơi vào nguy khả toán, phá sản, co nhiều ngân hàng thành lập thị trường hạn nên mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn, từ chất lượng tín dụng ngày giảm thấp Đảm bảo môi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định giúp cho tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt dộng kinh doanh hiệu hơn, từ tăng khả trả nợ vay cho ngân hàng b Hoàn thiện quy trình xử lý tài sản Mặc dù luật văn liên quan Việt Nam quy định NHTM quyền xử lý TSBĐ nợ vay khách hàng khách hàng không trả nợ, nhiên chế pháp lý chưa rõ ràng đặc biệt quyền sử dụng đất Trong thực tế việc xử lý thu hồi nợ nhiều thời gian qua nhiều khâu đoạn c Hạn chế tín dụng định Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh điều kiện cần quản lý Nhà nước Chính phủ đặc biệt tín dụng đầy rủi ro Tuy nhiên việc quản lý can thiệp sâu vào hoạt động tự chủ kinh doanh TCTD việc cho vay theo định Chính Phủ can thiệp hành mức lãi suất cho vay, làm giảm hiệu hoạt động tín dụng Vì Chính phủ cần tránh can thiệp sâu mang tính hành vào hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 79 3.5.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước a Hoàn thiện văn pháp luật liên quan tới hoạt động ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng thương mại, quy định chặt chẽ trách nhiệm ngân hàng thương mại việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho ngân hàng thương mại NHNN cần xây dựng hoàn thiện định chế cơng cụ bảo hiểm tín dụng để ngân hàng thương mại áp dụng cách chuẩn xác, kịp thời như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn tín dụng cơng cụ phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng b Tăng cường cơng tác tra, kiểm soát, đánh giá NHNN hoạt động tín dụng ngân hàng Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên vànâng cao trình độ đội ngũ tra viên để khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống c Thành lập công ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam - Các nước giới khu vực trước Việt Nam hàng chục năm lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việc xếp hạng tín nhiệm tiến hành với nhiều đối tượng khác nhau, từ việc xếp hạng cho quốc 80 gia đến việc xếp hạng cho cá nhân Do đó, việc hình thành cơng ty xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam ý nghĩa việc xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng thị trường tài chính, thị trường vốn Việt Nam - Chức cơng ty phân tích, xếp hạng tín nhiệm TCTD, doanh nghiệp, đánh giá xếp hạng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp Cơng ty nắm giữ vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin cho đối tượng + Đối với TCTD: nhằm hỗ trợ TCTD việc định cấp tín dụng, giám sát đánh giá khách hàng, kiểm soát rủi ro hiệu + Đối với nhà đầu tư thị trường chứng khốn: nhằm giúp họ sở để tham khảo, đối chiếu kỹ trước định đầu tư cuối cùng, giảm bớt rủi ro đầu tư, giúp cho cơng ty chứng khốn lựa chọn danh mục đầu tư tốt nhất, tạo điều kiện huy động vốn thị trường chứng khoán dễ dàng, thuận lợi + Đối với doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh độ tín nhiệm sản xuất, kinh doanh trình hội nhập quốc tế + Đối với quan quản lý Nhà nước: đánh giá đối tượng quản lý mình, sở để đưa giải pháp thích hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung 3.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam a Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể kịp thời chủ trương sách Chính phủ ngành Chính phủ thường xuyên đưa nghị định để đạo hoạt động ngành ngân hàng cố gắng lớn Nhà nước nhằm buớc hồn thiện mơi trường pháp lý cho phát triển ngành Khi nghị định đời, việc NHCT Việt Nam nhanh chóng đưa hướng dẫn cụ thể 81 cho Ngân hàng thực thi điều cần thiết giúp họ giải toả kịp thời vướng măc để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng cơng tác quản lý RRTD b Đẩy mạnh công nghệ ngân hàng Công tác số liệu hỗ trợ cho định kinh doanh hạn chế, việc xác định lợi nhuận khách hàng mang lại để sách hợp lý với khách hàng chưa đầy đủ Mặc dù nay, hệ thống hỗ trợ cách tra cứu lợi nhuận từ tiền gửi tiền vay, dịch vụ khác chuyển tiền, mua bán ngoại tệ tài trợ thương mại chưa việc tính tổng thể lợi ích khách hàng mang lại khơng biết nên hạn chế cho việc định sách khách hàng Đây vấn đề quan trọng cơng tác kinh doanh tình hình cạnh tranh định kinh doanh dựa vào yếu tố định tính khơng yếu tố định lượng hỗ trợ Hội sở cần nghiên cứu công nghệ thông tin hỗ trợ thêm cho Chi nhánh c Phối hợp với tổ chức nước tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống Dù cơng nghệ đại người nhân tố định Hoạt động ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, nên công nghệ kĩ thuật mang tính trợ giúp khơng thể thay kinh nghiệm nhạy cảm người cán tín dụng Vì vậy, Vietcombank TW cần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi giúp chi nhánh đào tạo kiến thức cho CBCNV nghệ thuật Marketing, công tác khách hàng, lực quản trị rủi ro, phân tích tài chính, thẩm định dự án đầu tư… Chính sách PR sách mang tính vĩ mơ cần tính hệ thống, hỗ trợ từ TW Vì vậy, kiến nghị TW hồn thiện tiến hành chương trình nhận diện thương hiệu chung hệ thống Vietcombank 82 KẾT LUẬN Trước tình hình kinh tế biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động NHTM gặp nhiều khó khăn Nợ xấu vấn đề cần giải NHTM Hạn chế nợ xấu cơng việc phức tạp lại ý nghĩa to lớn với ngân hàng: lợi nhuận tính khoản tăng, uy tín ngân hàng ngày củng cố Qua đó, hoạt động ngân hàng mở rộng Tại Vietcombank Quảng Nam, nợ xấu ảnh hưởng tới chiến lược hoạt động kinh doanh thời gian tới Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Chương 1: Hệ thống hoá lý luận chung nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác hạn chế nợ xấu VCB Quảng Nam, qua đánh giá thực trạng công tác hạn chế nợ xấu qua năm 2011 - 2013, từ phân tích kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân tồn nợ xấu chi nhánh Chương 3: Xây dựng giải pháp để hồn thiện cơng tác hạn chế nợ xấu VCB Quảng Nam Đồng thời, đưa kiến nghị NHNN, Vietcombank TW nhằm bước đưa công tác hạn chế nợ xấu ngày hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Võ Thị Thúy Anh chủ biên (2012), Ngân hàng thương mại đại, khoa tài - ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [2] Lê Thị Hồi Diễm (2012), Giải pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [3] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Tài liệu giảng dạy môn học Quản trị ngân hàng thương mại, Khoa tài chính- ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [4] Frederic S.Mishkin (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [5] Nguyễn Thị Thu Hiền (2012), Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [6] PGS.TS Trần Huy Hoàng, Bài giảng quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thương mại năm 2011, khoa ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP.HCM [7] GS Joel Bessis, PGS.TS Trần Hoàng Ngân hiệu đính dịch (2012), Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân hàng, NXB Lao Động - Xã Hội, Hà Nội [8] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [9] Nguyễn Thị Mùi (2012), Thực trạng nợ xấu ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ, Tạp chí Tài chính, số 11, 2012 [10] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 [11] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 [12] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 [13] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2011), Cẩm nang tín dụng [14] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2011), Quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ, Tài liệu hội nghị tín dụng [15] NHNN Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt đơng ngân hàng tổ chức tín dụng [16] NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNH Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng [17] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Quyết định số 780/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ [18] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [19] Bùi Bảo Ngọc (2012), Tình hình nợ xấu Việt Nam số giải pháp khắc phục, Tạp chí Thơng tin dự báo kinh tế xã hội, số 81, 2012 [20] Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [21] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [22] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [23] Phạm Hữu Hồng Thái (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số nước hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 11 [24] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng" Đề án "Thành lập Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam" [25] Thu Thủy (2013), Nợ xấu NHTM Việt Nam cần giải pháp xử lý đồng bộ, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 10 [26] A Vũ (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Trung Quốc, Tạp chí Kinh tế Châu Á [27] Một số Luật liên quan: Bộ luật dân sự, Luật TCTD, Luật Thương mại [28] Một số website như: bfinance.vn, VnEconomy, tapchitaichinh.vn, thoibaonganhang.vn, tạp chí nguồn khác ... đến nợ xấu công tác hạn chế nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2013 - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần. .. TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam 27 2.2 THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 32 2.2.1 Các biện pháp hạn chế nợ xấu mà... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1 Quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam , Hạn chế nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn