Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bến tre

99 24 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HOÀNG DIỄM HOÀN THIỆN QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả LÊ HỒNG DIỄM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hội 1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm hội: 1.1.3 Vai trò bảo hiểm hội .9 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm hội 10 1.2 QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI 11 1.2.1 Quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước 11 1.2.2 Triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật bảo hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi .13 1.2.3 Xây dựng tổ chức thực dự toán thu bảo hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước 14 1.2.4 Tổ chức máy cán quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước 16 1.2.5 Tổ chức phân cấp quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước 18 1.2.6 Tổ chức thực quy trình quản thu bảo hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi 19 1.2.7 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm hội.21 1.3 CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI 22 1.3.1 Hệ thống sách pháp luật BHXH 22 1.3.2 Nhân tố thuộc quan BHXH 23 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc người lao động 24 1.3.4 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE .26 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘITÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE .26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế 26 2.1.3 Tình hình phát triển hội .27 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH ĐỐI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI TRÊN TỈNH BẾN TRE .28 2.2.1 Rà sốt, cụ thể hóa phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước 28 2.2.2 Thực trạng xây dựng tổ chức thực dự tốn thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước 31 2.2.3 Tổ chức máy cán quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước .33 2.2.4 Tổ chức phân cấp quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi 36 2.2.5 Tổ chức thực quy trình quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước .37 2.2.6 Tổ chức kiểm tra, tra BHXH 42 2.3 KẾT QUẢ THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE 44 2.3.1 Tiêu chí đánh giá quản thu 44 2.3.2 Kết mở rộng đối tượng tham gia BHXH .45 2.3.3 Kết thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi 48 2.3.4 Thực thu bảo hiểm hội so với kế hoạch 49 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI TRÊN TỈNH BẾN TRE 51 2.4.1 Những thành công 51 2.4.2 Những hạn chế .53 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU NƯỚC NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE .61 3.1 SỞ CHO GIẢI PHÁP 61 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản thu 61 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản thu .63 3.1.3 Định hướng hoàn thiện quản thu .66 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI 68 3.2.1 Giải pháp tăng cường cơng tác phổ biến tun truyền pháp luật sách BHXH 68 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng lập dự toán thu BHXH 69 3.2.3 Giải pháp hồn thiện quy trình tổ chức thực quản thu BHXH cho lao động thuộc doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi 70 3.2.4 Giải pháp tăng cường phối hợp tốt với quan liên quan việc thực sách BHXH cho lao động thuộc doanh nghiệp vốn đầu nước 73 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho người lao động 79 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH .80 3.3 KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Đối với quan Nhà nước .84 3.3.2 Đối với đơn vị doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi 85 3.3.3 Đối với người lao động 86 KẾT LUẬN .87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu nước HĐLĐ Hợp đồng lao động SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Công tác tuyên truyền Kế hoạch thực Thu BHXH DN vốn ĐTNN Tình hình nợ đọng BHXH DN vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Bến Tre Số liệu Thanh tra – kiểm tra Số doanh nghiệp vốn đầu nước tham gia BHXH địa bàn tỉnh Bến Tre Số lao động DN vốn ĐTNN tham gia BHXH Doanh số BHXH theo số thực thu Tình hình thực kế hoạch thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi Trang 30 32 40 43 45 47 48 50 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Tỷ lệ nợ đọng BHXH DN vốn ĐTNN 2.1 so với số phải thu BHXH 41 Tình hình tham gia BHXH DN vốn ĐTNN 2.2 tỉnh Bến Tre 46 Lao động tham gia BHXH DN vốn 2.3 2.4 ĐTNN qua năm Doanh số BHXH năm (2009-2013) 47 49 Tình hình thực thu BHXH DN vốn 2.5 ĐTNN qua năm 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách bảo hiểm hội sách quan trọng hệ thống sách an sinh hội quốc gia giới Nó cơng cụ hữu ích nhà nước việc thực mục tiêu tăng trưởng, ổn định công quản kinh tế vĩ mô Ở Việt Nam, Đảng Nhà nước quan tâm tới lĩnh vực an sinh hội nói chung lĩnh vực bảo hiểm hội (BHXH) nói riêng Các sách bảo hiểm hội đổi phù hợp với phát triển kinh tế hội đất nước, góp phần đảm bảo đời sống người lao động, ổn định hội, thúc đẩy kinh tế phát triển Trong năm qua thực đường lối đổi mới, doanh nghiệp ngồi nước vào đầu nước ta tốc độ phát triển nhanh nhiều tiềm năng, huy động ngày nhiều lao động mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế Thực BHXH cho lao động thuộc khu vực doanh nghiệp vốn đầu nước mặt làm tăng trưởng quỹ BHXH, mặt khác bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tạo bình đẳng lao động thuộc khu vực Nhà nước khu vực doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi Đây khơng chủ trương Đảng Nhà nước mà đáp ứng nhu cầu nguyện vọng đáng tất người lao động Trong năm qua, BHXH tỉnh Bến Tre nhiều cố gắng việc thực BHXH cho lao động nói chung lao động làm việc doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi nói riêng Tuy nhiên, đến số đơn vị số lao động tham gia BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi thấp, chưa tương xứng tiềm Tuy nhiên công tác quản thu BHXH doanh nghiệp vốn đầu nước ngồi nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu chế sách, quy trình, thủ tục quản 76 Giải pháp cho vấn đề quan BHXH tỉnh chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư, Ban Quản khu công nghiệp cung cấp thông tin kịp thời danh sách doanh nghiệp địa bàn cấp phép; định kỳ cung cấp danh sách doanh nghiệp cấp phép hoạt động địa đăng ký kinh doanh Trên sở quan BHXH nắm bắt tình hình cấp phép đầu tư; thời gian, địa điểm triển khai dự án, giấy phép hoạt động kinh doanh nhằm sớm đưa vào đối tượng quản thu để giảm thiểu việc trốn đóng BHXH Phối hợp BHXH với quan Thuế cấp Một vấn đề đặt số lao động quỹ tiền lương doanh nghiệp làm khấu trừ chi phí hợp lương quan Thuế thấp nhiều so với số lao động quỹ tiền lương tham gia BHXH bắt buộc theo luật định Bên cạnh nguyên nhân doanh nghiệp né trách nghĩa vụ thực sách BHXH cho người lao động theo luật định, ngun nhân chưa phối hợp ngành liên quan để thống mặt quản nhà nước lao động Do giải pháp đặt cần phối hợp chặt chẽ quan BHXH quan Thuế cấp, cụ thể thực thủ tục toán với doanh nghiệp, để xác định chi phí tiền lương, quan thuế quy định doanh nghiệp xác nhận quan BHXH số lao động, quỹ tiền lương tham gia BHXH; bên cạnh cần thực nối mạng máy tính quan thuế BHXH để chia sẻ thông tin nghĩa vụ trách nhiệm tham gia BHXH theo Luật BHXH doanh nghiệp Phối hợp BHXH với Ngân hàng Nhà nước Theo khoản điều 138 Luật BHXH quy định trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động “theo yêu cầu người thẩm quyền xử vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi 77 người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng lãi số tiền này” Tuy nhiên thực tế, sau năm năm thực Luật BHXH, quy định chưa thực Nguyên nhân việc quy định phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để đóng BHXH khó khả thi Thực tế cho thấy, doanh nghiệp trốn nợ đọng BHXH tiền tài khoản Đồng thời xuất tình trạng nợ BHXH tăng cao, doanh nghiệp giải thể thành lập doanh nghiệp với cách pháp nhân địa bàn hoạt động nơi khác quan quản nhà nước quan BHXH không nắm bắt Để thực quy định này, Nhà nước cần quy định chế tài cụ thể việc giao dịch doanh nghiệp phải thông qua tài khoản ngân hàng Từ tăng cường phối hợp hệ thống ngân hàng với quan BHXH việc cung cấp tài khoản giao dịch doanh nghiệp nợ BHXH theo quy định cấp thẩm quyền, chế tài ngân hàng thương mại cố tình khơng thực việc phong tỏa tài khoản doanh nghiệp xác định trốn đóng BHXH Phối hợp quan BHXH với Tòa án, quan Thi hành án Hiện nay, chế kiểm tra chế tài hành vi vi phạm Luật BHXH nhẹ chưa đủ sức răn đe Việc quy định mức tiền lãi phạt chậm đóng BHXH q thấp dẫn đến tình trạng dây dưa nợ đọng kéo dài, đến mức trả nợ nhiều doanh nghiệp thời gian vừa qua Với mức phạt quy định Nghị định 86/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/8/2010 thấp, doanh nghiệp dễ dàng chấp thuận nộp phạt để tiếp tục tái phạm Biện pháp chế tài sau xử phạt khơng Việc phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để trích nộp BHXH khơng hiệu Biện pháp cuối quan BHXH khởi kiện doanh nghiệp Khoản Điều 151 Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: “Tranh 78 chấp người sử dụng lao động với quan bảo hiểm hội hai bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận Tồ án nhân dân giải quyết” Việc khởi kiện tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật doanh nghiệp, tạo lòng tin người lao động Tuy nhiên xuất tình trạng doanh nghiệp không thi hành án, không tuân thủ phán tòa án nhiều, dẫn đến hiệu cuối hạn chế Khó khăn lớn đơn vị không thực khơng khả thực định, án tòa án việc thi hành án gần bế tắc Bởi trước gủi đơn yêu cầu thi hành án, người thi hành án (tức quan BHXH) phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án đơn vị Việc xác minh vơ phức tạp khơng nhận hợp tác trung thực người bị thi hành án Khi đơn yêu cầu, quan thi hành án tiến hành xác minh mà đơn vị điều kiện để thi hành án đơn u cầu bị trả lại việc khởi kiện tạo ý nghĩa mặt dư luận hội Trường hợp tài sản để thi hành án lại phải qua loạt thủ tục thẩm định giá, kê biên, lý, phát tài sản trả nợ cho quỹ BHXH Quá trình thường kéo dài, tốn nhiều thời gian, công sức Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trước hành vi vi phạm Luật BHXH doanh nghiệp, sau biện pháp kiểm tra, xử quan quan quản nhà nước địa phương, BHXH Việt Nam cần phối hợp với ngành Tòa án, quan Thi hành án cấp để thống quy trình thụ xét xử, rút ngắn thời gian tố tụng, nhanh chóng trả lại quyền lợi cho người lao động Phối hợp quan BHXH với tổ chức Công đồn Cơng đồn tổ chức trị - hội rộng lớn giai cấp công nhân người lao động Việt Nam, Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Điều Luật Cơng đồn nêu rõ: “Cơng đồn trách nhiệm tun truyền Hiến pháp pháp luật, giáo dục 79 người lao động ý thức chấp hành tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản hội chủ nghĩa, lao động kỷ luật, suất, chất lượng hiệu quả” Hoạt động tuyên truyền sách pháp luật cho người lao động tổ chức Cơng đồn cấp thực hiệu Để thực tốt cơng tác tun truyền sách pháp luật BHXH đến người lao động, quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơng đồn giám sát tình hình sử dụng lao động, quy chế trả lương Thơng qua đó, tun truyền sách BHXH lắng nghe phản ánh khó khăn vướng mắc doanh nghiệp, người lao động thực sách BHXH để tìm giải pháp tháo gỡ Đặc biệt, giúp người lao động nhận thức rõ nghĩa vụ quyền lợi tham gia BHXH, từ tự giác tham gia đồng thời giám sát việc thực sách BHXH chủ sử dụng lao động 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho người lao động Với đặc điểm DN vốn ĐTNN biến động lớn số lao động tham gia BHXH nhiều doanh nghiệp né tránh tham gia BHXH; cần phải tăng cường kiểm tra diện rộng tất chế độ BHXH Ở khu vực cần kiểm tra tất doanh nghiệp, thay số lượng doanh nghiệp kiểm tra tượng trưng nay, kiểm tra đơn vị nợ BHXH, chưa tiến hành kiểm tra đột xuất vấn đề đóng BHXH đủ số người với tiền lương thực tế người lao động chưa - Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài chính,tổ chức liên đoàn kiểm tra quan BHXH Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lắp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập 80 trung vào tra, kiểm tra đơn vị trọng điểm dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH nói chung nghĩa vụ đóng BHXH nói riêng phải theo hướng chế thực chịu trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo, mức xử phạt phải tăng cao - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất chính, phải tăng nặng theo số lượng người lao động bị vi phạm: + Số tiền chiếm đoạt, hay chiếm dụng lớn, thời gian chiếm đoạt, chiếm dụng lâu mức phạt phải cao + Số người lao động bị ảnh hưởng đơng mức phạt phải nặng Đồng thời phải quy định biện pháp cưỡng chế hữu hiệu để thu hồi tiền nợ BHXH khoản phải nộp phạt theo quy định - Giao cho quan BHXH quyền xử phạt vi phạm sách BHXH, vậy, ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trường hợp cố tình vi phạm Đây bước đột phá nhằm làm tăng thêm hiệu lực pháp luật để đảm bảo quản thu BHXH đạt hiệu cao Đây điểm yếu thời gian qua cần phải sớm khắc phục 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH Với số lượng nhân viên khối lượng công việc khơng cấu tổ chức phù hợp lực quản lực chun mơn nhân viên thích hợp khơng thể giải kịp thời chế độ BHXH cho đối tượng tham gia BHXH Trước hết, cần xây dựng tổ chức BHXH đáp ứng nhu cầu tương lai áp dụng 81 công nghệ thông tin vào quản hoạt động BHXH Cần tiến hành hoàn thiện yếu tố sau: * Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành tổ chức phận phù hợp đảm bảo thực tốt công tác quản thu BHXH - Xây dựng cấu tổ chức hợp để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin đại quản BHXH dễ giám sát - Nâng cao lực lãnh đạo, cần kinh nghiệm ngành để đảm trách việc điều hành BHXH hiệu - Xây dựng quy chế quản BHXH theo chuẩn mực định, cần quy định rõ ràng việc quản thu để giám sát nhân viên - Hoàn thiện máy kiểm tra, kiểm sốt nội cơng tác quản thu * Nâng cao nhận thức sách, nghiệp vụ thu BHXH ngành đến khu vực KTTN nhân viên thực nghiệp vụ - Phải cho nhân viên nhận thức hoạt động thu BHXH làm theo quy định đem lại lợi ích tương lai đối tượng tham gia BHXH - Tùy theo đối tượng tham gia BHXH mà biện pháp quản thu phù hợp, thay đổi tùy theo thay đổi thông tin - Dựa thay đổi sách BHXH Nhà nước, BHXH tỉnh Bến Tre phải cập nhật quy định để kịp thời triển khai, hướng dẫn cán nhân viên thực công việc đảm bảo tính rõ ràng, xác phù hợp với pháp luật quy định * Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo - Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn thường xuyên, đào tạo chuyên sâu loại nghiệp vụ cụ thể, đối tượng tham gia BHXH cụ thể; mời chuyên gia từ nước trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thêm phương pháp quản đại; cập nhật nguồn thông tin pháp luật 82 mới… Khơng ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản đặc biệt hiểu biết công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày tăng công tác BHXH giai đoạn - Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng luận, kinh nghiệm quản nhằm nâng cao trình độ quản lý, chun mơn, nghiệp vụ cho cán làm công tác thu đến cấp huyện Bổ sung kiện tồn đội ngũ cán làm cơng thu BHXH cấp đủ điều kiện mặt lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao * Khi tuyển dụng nhân viên cần tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng công việc, chức danh để đảm bảo cho họ đủ lực đảm bảo công việc - Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt đội ngũ cán làm công tác thu BHXH Chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay người lực hạn chế, tín nhiệm thấp phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ sở tiêu chuẩn * Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản nghiệp vụ thu BHXH Không ngành khác, sở liệu ngành BHXH lớn Đối với người lao động, trình làm việc tham gia BHXH 30 năm, cần phải quản trình tham gia BHXH để làm sở giải chế độ BHXH cho họ đến tuổi hưởng hưu trí (55 tuổi lao động nữ, 60 tuổi lao động nam) giải chế độ BHXH khác Bên cạnh đó, sở liệu cần kết nối thành kho liệu 83 chung ngành nhằm mục đích tra cứu để xác định xác q trình tham gia BHXH người lao động, nhằm tránh giải hưởng trùng lắp loại trợ cấp BHXH, kịp thời phát sai phạm hành vi trục lợi quỹ BHXH Giải pháp cho vấn đề này, BHXH Bến Tre cần quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, quản thu BHXH DN vốn ĐTNN, cụ thể sau: Thứ nhất, cần xây dựng chương trình ứng dụng quản thu BHXH sử dụng thống toàn ngành, đáp ứng tất mặt hoạt động quan BHXH, xây dựng sở liệu hồn chỉnh, thơng suốt từ lúc người lao động bắt đầu tham gia BHXH; đến chuyển công tác sang đơn vị, doanh nghiệp khác tỉnh; giai đoạn thay đổi mức tiền lương, chức danh công việc;… giải chế độ BHXH cho người lao động Từ xây dựng kho liệu dùng chung cho toàn ngành BHXH Việt Nam quản Thứ hai, nghiên cứu áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH qua mạng Internet số ngành áp dụng hiệu Hải quan, Thuế, Sở KH&ĐT,… nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác cải cách hành phục vụ người lao động Thứ ba, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm cơng tác thu BHXH, chế đặc thù riêng việc đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để nắm vững quy trình, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thong tin quản thu BHXH lao động thuộc DN vốn ĐTNN 3.3 KIẾN NGHỊ Nhằm tăng cường công tác quản thu BHXH lao động thuộc DN vốn ĐTNN, tác giải đề giải pháp phần Tuy nhiên giải pháp số số nội dung khơng thuộc thẩm quyền giải 84 quan BHXH tỉnh Bến Tre, tác giả đề xuất số kiến nghị quan thẩm quyền cụ thể sau: 3.3.1 Đối với quan Nhà nước - Nhằm tăng mức chế tài đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm Luật BHXH, kiến nghị Quốc hội thay đổi, bổ sung điều khoản Luật BHXH tăng mức lãi phạt chậm đóng BHXH cao lãi suất cho vay hạn ngân hàng thương mại; tăng mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Luật BHXH với mức phạt tương ứng 10% số tiền nợ BHXH, đồng thời bổ sung vào luật Tố tụng hình hành vi chiếm dụng quỹ BHXH chủ sử dụng lao động - Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phương, việc thực sách, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động tra, kiểm tra BHXH; hoạt động tổ chức BHXH địa phương nhằm kịp thời giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH địa phương đáp ứng yêu cầu đặt - Chính phủ Bộ ngành sớm nghiên cứu sửa đổi hệ thống văn pháp quy đồng hướng dẫn thực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khơng phù hợp - Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Chẳng hạn ban hành sách kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp cần điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực BHXH - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành phối hợp với quan BHXH việc theo dõi thống kê, xác định đầy đủ, quản chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mức tiền lương, tiền công làm sở đóng BHXH; Ban hành quy chế phối hợp ngành liên quan, 85 quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành nhằm xây dựng hệ thống sở liệu thống dùng chung, quản chặt chẽ biến động doanh nghiệp trình hoạt động, giúp hạn chế việc doanh nghiệp né tránh nợ BHXH kéo dài 3.3.2 Đối với DN vốn ĐTNN - Thứ nhất: Tham gia BHXH nghiêm túc theo quy định pháp luật để quan BHXH làm tốt công tác thu chi trả chế độ cho người lao động kịp thời Thực khai báo đủ số lao động, đăng ký tham gia hạn, ghi rõ quyền nghĩa vụ người lao động, mức lương người lao động hưởng với mức lương thực tế trả cho người lao động để tham gia đóng BHXH - Thứ hai: Tổ chức phổ biến quy định Nhà nước quyền nghĩa vụ người lao động - Thứ ba: Luôn hợp tác tích cực với quan bảo hiểm hội - Thứ tư: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò vị trí hoạt động cơng đồn - Thứ năm: Đi đôi với việc phát triển doanh nghiệp, cần ý xây dựng điều lệ hoạt động cơng khai, minh bạch; hồn thiện máy quản lý, nâng cao lực quản nghiệp vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tự nguyện chủ sử dụng lao động người lao động lĩnh vực BHXH - Thực ký hợp đồng lao động quy định Luật Lao động, ghi rõ quyền lợi nghĩa vụ người lao động, ghi rõ mức lương người lao động hưởng mức tiền lương thực tế trả cho người lao động để việc tham gia đóng BHXH cách công khai Các đơn vị thực đóng BHXH, hàng tháng theo quy định Luật BHXH 86 3.3.3 Đối với người lao động - Thứ nhất: Nắm vững sách BHXH để giám sát việc thực sách BHXH doanh nghiệp u cầu quan chức giúp đỡ cần thiết để bảo vệ quyền lợi đáng - Thứ hai: u cầu doanh nghiệp thực BHXH cho theo mức lương trả, theo thời gian quy định - Thứ ba: doanh nghiệp thực BHXH không nghiêm túc cho lao động doang nghiệp thân người lao động phải biết đấu tranh quyền lợi tập thể khơng lợi ích cá nhân 87 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu chung BHXH kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản thu BHXH, luận văn làm rõ thêm vai trò quan trọng cơng tác quản BHXH DN vốn ĐTNN, việc sửa đổi, bổ sung để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH tất yếu, xét phương diện luận thực tiễn; đặc biệt công đổi đất nước Trên sở phân tích thực trạng cơng tác thu BHXH DN vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Bến Tre, luận văn xác khách quan kết đạt được; hạn chế, tồn phát sinh trình tổ chức thực hiện; tìm nguyên nhân để giải pháp khắc phục Trong kết đạt chủ yếu là: Phạm vi đối tượng tham gia BHXH DN vốn ĐTNN không ngừng mở rộng Bước đầu đảm bảo quyền BHXH cho người lao động; tạo dần cơng bằng, bình đẳng quyền nghĩa vụ BHXH người lao động, người sử dụng lao động tham gia thụ hưởng BHXH Công tác phối hợp ban ngành liên quan thực sách BHXH, tuyên truyền chế độ BHXH sâu rộng đến tầng lớp nhân dân địa bàn thực tương đối tốt, kết thể cụ thể quan tâm, hiểu biết BHXH người dân tăng lên, người lao động thuộc thành phần kinh tế nhà nước thấy rõ quyền lợi tham gia BHXH Số thu BHXH DN vốn ĐTNN tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn tổng số tồn tỉnh, góp phần giúp quỹ BHXH tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích người lao động thuộc DN vốn ĐTNN tham gia BHXH Tuy nhiên số DN vốn ĐTNN tham gia BHXH cho người lao động chưa đầy đủ so với thực tế Mặt khác số doanh nghiệp tham gia BHXH lại xảy tình trạng đóng thiếu, đóng khơng thời gian quy định, gây khơng khó khăn cho hoạt động quỹ BHXH, quy định pháp luật công tác 88 quản thu BHXH vừa thừa lại vừa thiếu; việc xử trách nhiệm bên tham gia BHXH chung chung, chưa rõ ràng, mức xử q nhẹ, chưa tác dụng giáo dục ngăn chặn hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH bên tham gia Từ hạn chế luận văn đưa định hướng số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản thu BHXH DN vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, tập trung vào giải pháp: Hồn thiện, nâng cao tính đồng khả thi hệ thống luật pháp; Tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHXH người lao động thuộc DN vốn ĐTNN; Hồn thiện quy trình quản thu BHXH phù hợp với đối tượng tham gia đảm bảo cân đối quỹ BHXH; Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác bảo hiểm hội; Tăng cường hiệu mối quan hệ phối hợp với ngành liên quan; Thực tốt công tác thống kê BHXH; Sử dụng hiệu cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quản thu BHXH; Tăng cường công tác tra, kiểm tra; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, xử vi phạm pháp luật BHXH Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện bước cơng tác quản thu BHXH DN vốn ĐTNN giai đoạn tương lai để hoạt động BHXH tỉnh Bến Tre ngày hiệu quả, thực lưới an toàn hội người bạn đồng hành người lao động, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hố đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh Do hạn chế thời gian khả năng, tác giả luận văn mong đóng góp phần luận thực tiễn việc hồn thiện cơng tác quản thu BHXH DN vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Bến Tre Luận văn tránh khỏi sơ suất thiếu sót Kính mong góp ý phê bình q Thầy, để luận văn hoàn thiện 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2009 [2] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2010 [3] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2011 [4] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2012 [5] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT năm 2013 [6] Bộ Chính trị (1997), Chỉ thị số 15-CT-TW Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH [7] Phan Thị Cúc (2007), giáo trình nguyên bảo hiểm, Nhà xuất thống kê Thành phố Hồ Chí Minh [8] Nguyễn Văn Dong (2005), Giáo trình bảo hiểm, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Nhà xuất thống kê [9] Bùi Văn Hồng (2003), “Các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH”, tạp chí bảo hiểm hội Việt Nam [10] Luật Bảo hiểm hội ngày 29 tháng năm 2006 [11] Luật lao động số 10/2012/QH13 [12] Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 [13] Nghị định 135/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2007 [14] Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre năm 2012 [15] Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 [16] Đỗ Văn Sinh (2004), “Hoàn thiện quản quỹ BHXH Việt Nam, Luận văn tiến sĩ khoa học”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [17] Thông 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 [18] Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), “Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 90 [19] Mai Thị Cẩm (2000), “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản bảo hiểm hội lực lượng vũ trang”, Đề tài khoa học cấp Bộ [20] Trần Ngọc Tuấn (2013), “Hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế nhân địa bàn tỉnh Gia Lai”, luận văn Thạc sĩ [21] Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Trường Đại học Cơng đồn, Nhà xuất lao động [22] Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập (2008), Nhà XB Chính trị Quốc gia – Hà Nội Trang Web: [23] Website Tổng Cục Thống kê [24] Website Bảo hiểm hội Việt Nam ... Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Bến Tre Chương... SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội. .. BHXH doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 48 2.3.4 Thực thu bảo hiểm xã hội so với kế hoạch 49 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bến tre , Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn