Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần chứng khoán FPT FPTS

118 34 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:48

- Nắm rõ quy trình tiếp xúc, tiếp nhận xử lí thơng tin cho khách hàng - Tiếp xúc khách hàng, ghi nhận tồn thơng tin khách hàng - Tiếp nhận xử lí khiếu nại chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ty - Phát triển kinh doanh theo phân cơng Trưởng phòng B u cầu người thực cơng việc - Trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế - Thành thạo tin học văn phòng - Thái độ: nhiệt tình, động, độc lập - Kỹ năng: thúc đẩy kinh doanh, giao tiếp tốt Phụ lục 07: Bản mô tả công việc trưởng phòng kế tốn A Bản mơ tả Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Phòng kế tốn Tóm tắt cơng việc: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật đơn vị việc tổ chức thực thu nhập, ghi chép, tổng hợp hạch toán kế tốn tồn hoạt động kinh doanh Công ty theo quy định, chế độ tài kế tốn, đảm bảo tính xác, trung thực, kịp thời Phối hợp phòng ban tham mưu giúp Lãnh đạo quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu an toàn sử dụng vốn Nhiệm vụ trách nhiệm: - Tổ chức soạn thảo đề xuất ban hành qui chế quản lý tài chính,quản lý chi tiêu nội - Xây dựng qui trình, biểu mẫu chun mơn nghiệp vụ, qui trình hoạch tốn kế toán, toán,… - Tổ chức hướng dẫn giám sát việc thực phòng ban trực thuộc - Phân tích, dự báo tình hình tài chính, lập kế hoạch tài ngắn, trung dài hạn Tổ chức triển khai thực kế hoạch tài phê duyệt - Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cấu vốn phù hợp với thời kỳ cụ thể Phân tích kết kinh doanh, hiệu sử dụng vốn, phát kịp thời đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn - Tổng hợp thông tin, số liệu lập báo cáo tình hình thực kế hoạch tài trình Ban Giám đốc Tham mưu biện pháp tối ưu hóa hiệu sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh - Tổ chức kiểm tra, soát xét khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước - Theo dõi, giám sát q trình sử dụng khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản trang thiết bị - Phát trường hợp sử dụng chi phí, tài sản khơng mục đích báo, đề xuất xử lý - Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cập nhật qui trình nghiệp vụ mới, chế độ sách, nâng cao trình độ nghiệp vụ B Yêu cầu người thực cơng việc - Trình độ: tốt nghiệp đại học chun ngành kế tốn tài - Anh văn trình độ đọc, hiểu tài liệu, hồ sơ chun mơn - Thành thạo tin học văn phòng - Có kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ thực tế kinh doanh Cơng ty - Có kiến thức pháp luật kinh tế văn pháp luật khác ngành quản lý kế toán số lĩnh vực khác liên quan - Có lực hoạch định, khả kiểm tra giám sát, khả thu thập kiểm tra thông tin, khả định, khả định hướng khách hàng - Có khả tổng hợp phân tích tốt - Yêu cầu tư duy, phẩm chất: tư logic, sáng tạo trung thực - Phụ lục 08: Bản mơ tả cơng việc trưởng phòng kế tốn A Bản mô tả Chức vụ: Nhân viên Bộ phận: Phòng kế tốn Tóm tắt cơng việc: Thực nghiệp vụ kế toán chi tiết, kiểm tra, lưu trữ chứng từ, hóa đơn thuộc phần hành phụ trách, thực số công việc khác theo phân công quản lý trực tiếp Nhiệm vụ trách nhiệm: - Tiếp nhận, kiểm tra, sốt xét tính hợp pháp hóa đơn, chứng từ - Cập nhật thơng tin vào sổ sách kế tốn, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế tốn - Lập hóa đơn bán hàng, phiếu thu, chi cho khách hàng - Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo qui định - Lập báo cáo thuế, sử dụng hóa đơn, báo cáo khác theo yêu cầu - Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt quỹ - Thực thủ tục nộp, rút tiền với ngân hàng - Phổ biến, hướng dẫn phòng ban thực trình tự, thủ tục tốn, tạm ứng,… - Giải trình số liệu theo u cầu quan kiểm toán, thuế - Phối hợp với đồng nghiệp thực cơng việc phòng - Thực chế độ lập kế hoạch báo cáo công việc theo qui định B Yêu cầu người thực cơng việc - Trình độ: tốt nghiệp đại học chun ngành kế tốn tài - Anh văn trình độ đọc, hiểu tài liệu, hồ sơ chun mơn - Thành thạo tin học văn phòng - Kiến thức: nắm vững am hiểu qui định pháp luật thuế, nguyên tác chuẩn mực tài kế tốn, nghiệp vụ hạch tốn, có kiến thức tài doanh nghiệp ... duy, phẩm chất: tư logic, sáng tạo trung thực - Phụ lục 08: Bản mô tả công việc trưởng phòng kế tốn A Bản mơ tả Chức vụ: Nhân viên Bộ phận: Phòng kế tốn Tóm tắt cơng việc: Thực nghiệp vụ kế tốn... kiểm toán, thuế - Phối hợp với đồng nghiệp thực công việc phòng - Thực chế độ lập kế hoạch báo cáo công việc theo qui định B Yêu cầu người thực công việc - Trình độ: tốt nghiệp đại học chun ngành... chuyên môn - Thành thạo tin học văn phòng - Có kiến thức chun sâu nghiệp vụ thực tế kinh doanh Công ty - Có kiến thức pháp luật kinh tế văn pháp luật khác ngành quản lý kế toán số lĩnh vực khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần chứng khoán FPT FPTS , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần chứng khoán FPT FPTS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn