Thiết lập khung cơ cấu năng lực tại viễn thông đà nẵng

142 30 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRƯƠNG BÍCH VÂN THIẾT LẬP KHUNG CẤU NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRƯƠNG BÍCH VÂN THIẾT LẬP KHUNG CẤU NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khoa học Người cam đoan Nguyễn Trương Bích Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHUNG NĂNG LỰC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ KHUNG NĂNG LỰC 1.1.1 Khái niệm lực 1.1.2 Phân loại lực 10 1.1.3 Khái niệm khung lực 11 1.1.4 Cấu trúc khung lực 12 1.2 QUY TRÌNH THIẾT LẬP KHUNG NĂNG LỰC 16 1.2.1 Xác định mục đích phạm vi xây dựng khung lực 16 1.2.2 Phân tích cơng việc 16 1.2.3 Thu thập thông tin xây dựng định nghĩa cho lực 21 1.2.4 Xác định hành vi hiệu cho lực hay gọi mơ tả lực 22 1.2.5 Kiểm tra, xác minh tính xác thảo khung lực hoàn thiện khung lực 23 1.3 ỨNG DỤNG KHUNG NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 23 1.3.1 Ứng dụng hoạt động tuyển dụng 23 1.3.2 Ứng dụng hoạt động đào tạo phát triển 24 1.3.3 Ứng dụng hoạt động đánh giá thành tích 25 1.3.4 Ứng dụng quản lý chức nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ỨNG DỤNG NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 29 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 29 2.1.3 cấu tổ chức sản phẩm dịch vụ VTĐN 30 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VNPT Đà Nẵng 55 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ỨNG DỤNG NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 56 2.2.1 Quy mô cấu nguồn nhân lực VNPT Đà Nẵng 56 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ứng dụng lực Viễn Thông Đà Nẵng 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP KHUNG CẤU NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG 75 3.1 TIỀN ĐỀ CHO VIỆC THIẾT LẬP KHUNG NĂNG LỰC TẠI VNPT ĐÀ NẴNG 75 3.1.1 Định hướng phát triển VNPT Việt Nam 75 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực VTĐN Đà Nẵng 77 3.2 THIẾT LẬP KHUNG NĂNG LỰC TẠI VNPT ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Xác định mục đích, phạm vi thiết lập khung lực 78 3.2.2 Phân tích cơng việc 78 3.2.3 Thu thập thông tin xây dựng định nghĩa lực 80 3.2.4 Xác định hành vi mô tả lực chia theo cấp độ chuyên viên quản lý nhóm 81 3.2.5 Kiểm tra, xác minh thảo khung lực hoàn thiện khung lực 81 3.2.6 Kết hoàn thiện khung lực 81 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG KHUNG NĂNG LỰC TẠI VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG VÀO THỰC TẾ 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT P.TC-CBLĐ Phòng Tổ chức cán lao động P.KH-KD Phòng Kế hoạch kinh doanh VTĐN Viễn Thông Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Cấu trúc khung lực 15 2.1 Doanh thu VTĐN từ năm 2011 – 2013 55 2.2 Số lượng sản phẩm dịch vụ từ năm 2011 – 2013 55 2.3 Chi phí từ năm 2011 – 2013 55 2.4 Quy mô nguồn nhân lực Viễn Thông Đà Nẵng ( Phụ lục 2) 56 2.5 cấu nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn 56 2.6 Bảng tăng giảm lao động VTĐN năm 2011-2013 61 2.7 Tình hình đào tạo VTĐN thời gian 2011-201 66 2.8 Tình hình biến động nguồn nhân lực VTĐN từ 2011- 70 2013 3.1 Bảng phân tích ASK 79 3.2 Bảng danh sách lực hành vi cho nhóm cơng việc 80 VTĐN 3.3 Bản thảo tổng hợp lực hành vi VTĐN 81 3.4 Bảng đánh giá lực nhân viên theo vị trí cơng việc 82 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 1.1 Cấu tạo lực 10 1.2 Mơ hình lực 11 1.3 Quy trình phân tích cơng việc 17 2.1 Sơ đồ tổ chức Viễn thơng Đà Nẵng 30 2.2 Quy trình tuyển dụng 58 3.1 Mục tiêu chiến lược VNPT Việt Nam 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày vai trò người tổ chức người doanh nghiệp thừa nhận Điều khẳng định qua công tác quản lý nhân ngày đặc biệt quan tâm, coi trọng Con người yếu tố mang tính định, tính sáng tạo nói: “con người nguồn lực nguồn lực” Thật vậy, tổ chức hình thành nên người, vận hành người, nguồn nhân lực quản lý nguồn lực khác tổ chức, người yếu tố định tồn lên, thành bại tổ chức Tổ chức muốn đạt mục tiêu đề phải gây dựng cho đội ngũ người lao động phù hợp số lượng, chất lượng phải tổ chức quản lý người lao động cách hợp lý, hiệu quả; công tác quản lý nhân phải thực cho khai thác, phát huy tối đa lực, lợi nguồn nhân lực Từ đó, phân tích cơng việc cơng việc cần phải biết cần phải thực cho tốt nhà quản trị nhân sự, hoạt động mang tính tảng quản lý nhân Và sâu vào phân tích cơng việc việc xây dựng khung lực cho doanh nghiệp công cụ cần thiết để làm tốt công tác khác quản lý nhân như: thiết kế công việc, kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển dụng lao động, bố trí lao động, đánh giá thực cơng việc, thù lao lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, an tồn lao động Chính xây dựng khung lực coi công cụ đắc lực quản trị nhân Tạo khung lực phương pháp hữu hiệu để đánh giá, trì quản lý kiến thức, kỹ tố chất thành viên tổ chức Bộ khung cho phép doanh nghiệp đánh giá mức độ lực để đảm bảo nhân viên bạn chun mơn cần thiết để tăng giá trị cho cơng ty Nó giúp cho - Khích lệ, huy động nguồn lực tham chức, quy trình, hóa phong cách khác u cầu văn hóa - Thay đổi phương pháp làm việc: xem gia vào giải pháp đổi mới: giải thích rõ cho làm việc thay đổi điều kiện hội học hỏi họ thay vai trò đổi tích cực phát triển, quan tâm đến lợi ích tham gia vào kế hoạch, chương trình đổi thay đổi, thuyết phục người khác mặt tích cực thay đổi - Dám chấp nhận hậu phương án - Điều chỉnh hành vi: Nhanh chóng điều chỉnh đổi hành vi phù hợp với thay đổi môi trường làm việc, vận dụng phương pháp làm việc Năng lực làm việc Cộng tác với người - Nhận thức vai trò cá nhân - Nhận thức yếu tố nảy sinh nhóm khác để đạt phận, nhóm vai trò phận đội thực hành động nhằm tạo mục tiêu chung VNPT Đà Nẵng dựng môi trường làm việc hiệu kết ý - khả hồn thành cơng việc giao đội nghĩa tích cực tương tác với thành viên - Tạo dựng niềm tin nơi đồng nghiệp nhóm nhận dự chia sẻ, đóng góp tích cực từ - khả chia sẻ hỗ trợ đồng nghiệp thành viên khác kinh nghiệm, kiến thức, kỹ hành vi - khả truyền đạt kinh nghiệm, cơng việc kiến thức, kỹ hành vi công - Chủ động đóng góp cho hoạt động nhóm việc tạo môi trường làm việc chia sẻ, cởi mở - khả tạo động lực làm việc, Sẵn sàng chia sẻ thông tin hỗ trợ thành hướng dẫn động viên thành viên viên nhóm, phận VNPT Đà Nẵng nhóm hướng tới hoàn thành mục hoàn thành trách nhiệm, đóng góp vào tiêu chung thành cơng mục tiêu chung VNPT Đà Nẵng Năng lực hoạch - Xác định - Hoạch định công việc phận hệ thống - Xem xét, tính tốn đầy đủ nguồn lực định nhiệm vụ và phù hợp chu kỳ hoạch định VNPT Đà người, trang thiết bị, nguyên vật mốc hoàn thành để Nẵng liệu,chi phí, thơng tin, thời gian kế đạt mục tiêu, - Thiết lập mục tiêu công việc cụ thể hoạch đảm cho nhân viên phù hợp mục tiêu chung - Độ lệch kế hoạch thực tế bảo sử dụng tối ưu VNPT Đà Nẵng 20% nguồn lực dành cho cho mục tiêu Năng lực giải vấn đề Năng lực đàm phán, thuyết phục Năng lực quản lý - Xác định nhiệm vụ mốc hoàn thành để đạt mục tiêu, đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực dành cho cho mục tiêu Tận dụng hiệu vị vấn đề để đạt hỗ trợ từ người khác; tạo nhiều lựa chọn thay cho vấn đề để đáp ứng nhu cầu bên liên quan đồng thời làm việc để đạt chấp nhận hay thỏa hiệp người khác - Nhận diện, đánh - Phân tích xác đáng tin cậy - Nhìn nhận vấn đề cách khách quan, tồn diện, cẩn thận - Biết tập hợp thơng tin, phân tích xác đáng tin cậy, phân biệt rõ nguyên nhân tượng - Đánh giá đắn tầm quan trọng lan toả (tác động) vấn đề đến hoạt động phận khác - Tìm kiếm thơng tin để hiểu tình huống, nhu cầu lợi ích mong muốn - Khẳng định vị cách hiệu tạo ủng hộ tự nguyện thành viên nhóm cho ý tưởng gây tranh cãi - Xem xét nhu cầu quan điểm người khác tránh áp dụng áp lực để kết thắng-thắng thực - hiểu biết tổng qt mơi trường hoạt động bên VNPT Đà Nẵng - khả quan sát hiểu biết diễn biến vấn đề mức độ tác động vấn đề giai đoạn phát triển - khả đúc kết thơng tin, khơng bị sa lầy vào chi tiết - Áp dụng kỹ gây ảnh hưởng nhằm đạt ủng hộ cho vấn đề gây tranh cãi - Giúp người khác đạt kỹ - Phát triển sử dụng chiến lược tinh tế để thuyết phục người khác, đặc biệt vấn đề nhạy cảm tình áp lực lớn - Giúp bên đối tác thấy tiềm giải pháp thay để đảm bảo họ hiểu tác động đầy đủ định phía - Giúp người khác xác định làm để giải bất đồng kết kẻ thắng khô đạt - Cáng đáng rủi ro nằm tính - Tự chịu trách nhiệm trước rủi ro đáng rủi ro giá quản lý rủi ro toán, rủi ro nhỏ, ảnh hướng tới kể phấn tổ chức - Lường trước rủi ro thực đấu đạt mục - Đưa định dựa phân tích rủi ro hành động tiêu đề - Đưa định chưa đủ - Nhận diện kịch khác thông tin cho lựa chọn khác - Dẫn dắt phân tích rủi ro, nhìn trước kiện hội rủi ro liên quan - Chỉ ý tưởng tiềm phải cân nhắc cNn thận giá phải trả lớn khó giảm thiểu rủi ro - Dẫn dắt đánh giá rủi ro nhận diện khuyến nghị lựa chọn chiến lược hay chiến thuật - Khuyến khích đảm nhận trách nhiệm rủi ro, thừa nhận điều rủi ro phải trả giá NHĨM TÀI CHÍNH KẾ TỐN Stt Tên lực Hành vi biểu Định nghĩa Cấp chuyên viên Cấp quản lý I Năng lực chuyên môn Năng lực kiến - Biết phân tích số tài đề xuất - thể lập, thẩm định dự án đầu tư thuyết thức tài phương án kiểm sốt tài hiệu - Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài cho dự án phục thu hút nhà đầu tư, tài trợ kiểm sốt hiệu nguồn tín dụng tài - khả xây dựng hệ thống kiểm sốt tài theo kế hoạch nội VTĐN Năng lực kế - khả hạch toán kế toán theo hệ thống tài - Linh hoạt sáng tạo việc hạch toán kế toán khoản quy định toán, lập báo cáo tài báo cáo thuế đảm bảo tính hợp pháp hiệu Năng lực tính - khả tính nhẩm nhanh xác - khả phân tích đánh giá biến toán nhạy số với độ sai số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập khung cơ cấu năng lực tại viễn thông đà nẵng , Thiết lập khung cơ cấu năng lực tại viễn thông đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn