Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần dệt may hòa khánh đà nẵng

95 22 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẢI TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu , kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Định nghĩa kiểm soát nội 1.1.2 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội 11 1.1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB 12 1.2 KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN 14 1.2.1 Khái quát chu trình bán hàng - thu tiền 14 1.2.2 KSNB chu trình bán hàng - thu tiền doanh nghiệp 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 31 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA KHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Mơi trƣờng kiểm sốt 39 2.2.2 Hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ chu trình bán hàng-thu tiền công ty 45 2.2.3 Quy trình kiểm sốt thực tế chu tr nh án hàng - thu tiền Công ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng 48 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRONG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CƠNG TY 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN 68 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng kiểm soát 68 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin phục vụ kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền 70 3.2.3 Hồn thiện thủ tục kiểm sốt 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KSNB : Kiểm soát nội SXKD : Sản xuất kinh doanh KH : Khách hàng ĐĐH : Đơn đặt hàng BGĐ : Ban giám đốc XDCB : Xây dựng ản TGĐ : Tổng giám đốc GTGT : Giá trị gia tăng TK : Tài khoản DANH MỤC CÁC BẢNG Số ảng Tên ảng Trang Bảng 3.1 Mẫu đơn đặt hàng 72 Bảng 3.2 Bảng kê tiếp nhận h a đơn án hàng 74 Bảng 3.3 Bảng đối chiếu số lƣợng hàng tiêu thụ 76 Bảng 3.4 Báo cáo doanh thu tiêu thụ 77 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp hàng ị trả lại 78 Bảng 3.6 Báo cáo t nh h nh công nợ khách hàng 79 Bảng 3.7 Bảng phân tích t nh h nh nợ phải thu khách 81 hàng Bảng 3.8 Số ghi chép tiền khách hàng toán qua 83 ngân hàng Bảng 3.9 Bảng theo dõi toán tiền hàng 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Số h nh Tên hình Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức ộ máy quản lý công ty 32 Hình 2.2 Sơ đồ ộ máy kế tốn cơng ty 35 Hình 2.3 Tr nh tự ghi sổ theo h nh thức chứng từ ghi sổ 39 Hình 2.4 Sơ đồ kiểm soát xét duyệt đơn đặt hàng 49 Hình 2.5 Sơ đồ kiểm sốt xét duyệt án chịu 51 Hình 2.6 Thủ tục lập lƣu chuyển H a đơn GTGT 53 Hình 2.7 Thủ tục lập, lƣu chuyển phiếu thu (tiền án hàng) 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với phát triển đất nƣớc xu hội nhập toàn cầu mở nhiều hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nƣớc lớn mạnh song n tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp, uộc doanh nghiệp phải thay đổi cho phù hợp với t nh h nh Trong ối cảnh đ doanh nghiệp n i chung doanh nghiệp dệt may n i riêng, để đạt đƣợc hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không quan tâm đến suất lao động mà cần trọng đến hiệu công tác quản lý, phải không ngừng nâng cao lực quản lý, đổi công nghệ để kịp với phát triển xã hội Để thực tốt điều th việc thiết lập tr hệ thống kiểm soát nội ộ đơn vị nhiệm vụ cần thiết Kiểm soát nội ộ cơng cụ quản lý ngƣời quản lý đơn vị xây dựng để phục vụ cho mục đích quản lý m nh Trong phạm vi sở, kiểm soát nội ộ việc tự kiểm tra giám sát hoạt động tất khâu tr nh quản lý Nhằm đảm ảo cho hoạt động pháp luật đạt đƣợc kế hoạch, mục tiêu đề với hiệu cao ảo đảm tin cậy áo cáo tài Một hệ thống kiểm sốt nội ộ vững mạnh đem lại cho doanh nghiệp lợi ích nhƣ giảm ớt nguy rủi ro tiềm ẩn sản xuất kinh doanh (sai s t vô t nh gây thiệt hại, rủi ro làm chậm kế hoạch, tăng giá thành, giảm chất lƣợng sản phẩm ); ảo vệ tài sản khơng ị thất thốt, hƣ hỏng hay sử dụng sai mục đích; đồng thời đảm ảo quản lý, sử dụng ƣu nguồn lực; kế hoạch, mục tiêu đề với hiệu cao ảo đảm tin cậy, tính xác số liệu kế toán Báo cáo tài Đảm ảo thành viên tuân thủ nội quy công ty nhƣ quy định luật pháp, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tƣ, cổ đơng gây dựng lòng tin họ Cơng tác kiểm sốt nội ộ chu tr nh án hàng - thu tiền đặc iệt c ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, tổ chức Bởi chu tr nh án hàng thu tiền đƣợc xem chu tr nh cuối tr nh sử dụng kinh doanh doanh nghiệp N đánh giá hiệu chu tr nh trƣớc đ nhƣ chu tr nh tiền, tiếp nhận - hoàn trả vốn, mua hàng tốn… mà đánh giá hiệu toàn ộ tr nh kinh doanh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà Nẵng doanh nghiệp nhà nƣớc, công ty chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may; kinh doanh xuất nhập sản phẩm dệt may, phụ liệu, phụ tùng, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị dùng ngành dệt ma y, mặt hàng tiêu dùng khác.Cũng giống nhƣ doanh nghiệp dệt may khác, công ty sản xuất thƣơng mại nên phát sinh nhiều nghiệp vụ bán hàng - thu tiền Do đ , cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền đặc biệt c ý nghĩa hoạt động kinh doanh Vì bảo đảm cho hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp đƣợc diễn suôn sẻ, theo mục tiêu kiểm sốt mà doanh nghiệp đặt Ngồi ra, kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền có ảnh hƣởng sâu sắc đến việc đánh giá công tác sử dụng hiệu đồng vốn doanh nghiệp, nhƣ đảm bảo cung cấp kịp thời, xác trung thực thơng tin tài phục vụ cho nhu cầu định nhà quản trị Do đ , kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền cách có hiệu thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát triển, giúp nhà quản trị ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót kiểm sốt chặt chẽ Việc tăng cƣờng kiểm soát nội bán hàng - thu tiền vừa bảo đảm tuân thủ qui định Nhà nƣớc, vừa phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý ngành yêu cầu mang tính cấp thiết V vậy, tơi chọn đề tài: “Tăng cường kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Cơng ty cổ phần dệt may Hòa Khánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phân tích cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty cổ phần dệt may Hòa Khánh Đà Nẵng Từ đ , tìm hạn chế tồn tại, sở đ đƣa giải pháp thích hợp để tăng cƣờng kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền cho Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu đánh giá cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty cổ phần dệt may Hòa Khánh Đà Nẵng  Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn đƣợc giới hạn tồn Cơng ty cổ phần dệt may Hòa Khánh Đà Nẵng có trụ sở Lô B - Đƣờng số - Khu công nghiệp Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng Giới hạn nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn đƣợc giới hạn công tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty Phƣơng pháp nghiên cứu Để thu thập đƣợc liệu cần nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp: quan sát, nghiên cứu tài liệu, phân tích, để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu, từ đ đƣa giải pháp 74 phận tín dụng thẩm định tài sản đ cho khách hàng chấp để mua chịu * Lập hóa đơn Hố đơn phƣơng tiện thơng tin cho khách hàng số tiền mà khách hàng phải tốn, hố đơn cần đƣợc lập xác thời gian Trong Công ty phận lập hoá đơn chƣa đƣợc tách biệt với phận án hàng điều dễ dẫn đến sai sót, cần có ngƣời độc lập kiểm tra việc lập h a đơn, xem xét ngƣời lập ghi giá, số lƣợng hàng h a chƣa, tính toán lại h a đơn Một biện pháp kiểm soát phận kế tốn nên lập ảng kê tiếp nhận h a đơn ộ phận bán hàng chuyển đến để sau dùng sổ đối chiếu chéo với h a đơn lƣu phận bán hàng, giúp quản lý đƣợc tất h a đơn, giúp kế toán đối chiếu sau có nghiệp vụ bị bỏ s t th c thể tìm nguyên nhân đƣợc, tránh đƣợc rủi ro h a đơn ị mất, thất lạc, bị nhân viên gian lận không giao cho phận kế toán H a đơn đƣợc giao cho kế toán tiêu thụ để hạch toán doanh thu nợi phải thu (nếu mua chịu), giao cho kế toán toán để viết phiếu thu (nếu trả tiền ngay), ảng kê cho kế toán đƣợc phép ghi vào nhận h a đơn Bảng kê tiếp nhận h a đơn bán hàng nhƣ sau: Bảng 3.2: ảng k tiếp nhận hóa đơn bán hàng STT Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng Phòng Kế tốn-Thống kê Bảng kê tiếp nhận hóa đơn án hàng Tháng năm Số hiệu h a đơn Ngày tiếp nhận Ngƣời giao Ngƣời nhận (tên, chữ ký) (tên, chữ ký) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Ghi 75 * Hồn thiện kiểm sốt ghi nhận, theo dõi doanh thu Cơng ty nên tách biệt kế tốn tiêu thụ kế tốn cơng nợ hai ngƣời khác nhau, nhƣ đảm bảo việc ghi sổ doanh thu tiêu thụ, ghi sổ công nợ độc lập Quy định việc ghi sổ phải đƣợc thực ngày, tuyệt đối không đƣợc để dồn vào ngày nhƣ tránh đƣợc trƣờng hợp bỏ sót, ghi sai, ghi khơng thời gian phát sinh nghiệp vụ vào sổ H a đơn trƣớc dùng để ghi sổ doanh thu phải có kiểm tra độc lập ngƣời khác, c nhƣ chuyển đến cho kế tốn tiêu thụ đảm bảo đƣợc việc ghi sổ xác Vì vậy, h a đơn nên c xác nhận kế toán trƣởng, để đảm bảo h a đơn đƣợc lập xác số tiền trƣớc chuyển cho kế tốn tiêu thụ Cuối q, cơng ty nên yêu cầu lập bảng đối chiếu số lƣợng hàng tiêu thụ quý kế toán tiêu thụ, nhân viên phòng kinh doanh (giữa nhân viên phòng kinh doanh với thủ kho), có ngƣời độc lập kiểm tra ghi vào ản đối chiếu phải có ký xác nhận trƣởng phòng kế tốn trƣởng phòng sản xuất kinh doanh Nếu có chênh lệch sai sót phải tiến hành tìm hiểu nguyên nhân, trách nhiệm thuộc ai…Nhƣ đảm bảo việc theo dõi số lƣợng hàng tiêu thụ đƣợc kiểm soát tốt hơn, làm để lập, đối chiếu báo cáo doanh thu tiêu thụ vào cuối quý 76 Bảng 3.3: Bảng đối chiếu số lượng hàng tiêu thụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LƢỢNG HÀNG TIÊU THỤ Quý năm Ngày kiểm tra đối chiếu: ST Tên ĐV T hàng T Số lƣợng xuất bán Theo toán Ngƣời lập (Ký, họ tên) kế Chênh Nguyên lệch nhân Theo phòng SXKD Kế tốn trƣởng Trƣởng phòng SX-KD (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty nên lập báo cáo doanh thu theo thị trƣờng vùng miền, để phân tích theo dõi dễ từ đ c iện pháp tăng cƣờng tiêu thụ thị trƣờng Ngồi ra, điểm cơng ty chƣa c lập báo cáo doanh thu theo sản phẩm, nên quy định kế tốn phòng SX-KD vào h a đơn lập báo cáo tuần, để theo dõi số lƣợng, doanh thu loại hàng bán tuần đối chiếu phận với nhau, tƣơng tự cuối tháng, cuối quý lập báo cáo thực đối chiếu Nhƣ vậy, việc kiểm tra đối chiếu doanh thu tiêu thụ đƣợc kiểm soát tốt, nhờ việc thực kiểm tra đối chiếu chéo thƣờng xuyên 77 Bảng 3.4: Báo cáo doanh thu tiêu thụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng Phòng SX-KD BÁO CÁO DOANH THU TIÊU THỤ Tên sản phẩm: Từ ngày đến ngày ST T Ngày bán H a đơn số ĐVT Số lƣợng Đơn giá Doanh thu Tổng cộng Ngƣời lập (Ký, họ tên) Trƣởng phòng SX-KD (Ký, họ tên) * Hồn thiện kiểm sốt khoản giảm trừ doanh thu Các thủ tục kiểm soát trƣớc kế toán ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu công ty nhƣ tốt Tuy nhiên, công ty nên mở sổ chi tiết tài khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại nhƣ theo dõi dễ dàng hơn, việc đợi đến cuối kỳ kế tốn tổng hợp tập hợp dựa sổ chi tiết tài khoản đối ứng với tài khoản đ th dễ xảy sai sót, bỏ sót nghiệp vụ, kế tốn tổng hợp khơng có sổ để đối chiếu Đồng thời công ty nên quy định cho kế tốn phòng sản xuất kinh doanh độc lập lập bảng tổng hợp hàng bị trả lại quý, cuối quý hai phận đối chiếu với nhau, việc đảm bảo tránh sai sót, tìm đƣợc khác biệt có gian lận Tất nhiên, cơng việc đối chiếu phải có giám sát kế tốn trƣởng trƣởng phòng sản xuất kinh doanh 78 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp hàng bị trả lại Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng Phòng Kế tốn- Thống kê BẢNG TỔNG HỢP HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI Quý .năm ST Tên Ngày T hàng nhận Ngƣời lập (Ký, họ tên) H a đơn H a đơn (trả lại) số số Số Đơn Thành lƣợng giá tiền Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) b Hoàn thiện KSNB khoản phải thu khách hàng * Hồn thiện kiểm sốt quản lý cơng nợ khách hàng Việc kiểm soát trƣớc ghi nhận nợ phải thu công ty tƣơng đối chặt chẽ, nhiên công việc quản lý công nợ khách hàng th chƣa tốt Bởi phận bán hàng phòng SX-KD khơng có sổ theo dõi cơng nợ khách hàng mà theo dõi doanh thu ghi khách hàng chƣa trả tiền, đ việc đối chiếu công nợ phận không đƣợc thực Nên điểm hạn chế KSNB cơng ty Vì vậy, nên u cầu phận bán hàng, nên lập sổ theo dõi nợ phải thu khách hàng có phát sinh nghiệp vụ bán chịu, khơng theo dõi chi tiết nhƣ phòng kế tốn mà theo dõi khách hàng nợ tiền theo h a đơn số mấy, ngày phát sinh nợ ao nhiêu Nhƣ vậy, đến cuối kỳ c sở để đối chiếu phận với Mặt khác, công ty nên quy định kế tốn cơng nợ lập báo cáo tình hình công nợ khách hàng tuần, tháng, việc giúp cơng ty kiểm sốt 79 đƣợc chặt chẽ khoản tiền khách hàng nợ, số tiền khách hàng nợ hạn, số tiền toán Nhờ mà phản ánh thơng tin nhanh đến nhà quản lý, kiểm soát đƣợc trƣờng hợp khách hàng trả tiền mà kế tốn khơng ghi sổ, bỏ sót nghiệp vụ vào cuối kỳ lập báo cáo, kiểm soát kế toán toán gian lận che dấu khoản phải thu tuần Đồng thời, vào áo cáo để đối chiếu công nợ với khách hàng thƣờng xuyên Ngoài ra, vào báo cáo mà xem xét khơng cho khách hàng nợ số tiền nợ khách hàng lớn q hạn Một biện pháp kiểm sốt cơng nợ khách hàng mà công ty không áp dụng thƣờng xuyên làm biên đối chiếu công nợ khách hàng tháng, cơng ty lập khách hàng có yêu cầu thắc mắc số tiền nơ Vì vậy, Cơng ty nên thực đối chiếu công nợ với khách hàng tháng vào cuối tháng, có chênh lệch phải tìm ngun nhân, biện pháp xử lý Nhƣ việc theo dõi, quản lý đƣợc chặt chẽ c đối chiếu xác minh khách hàng, tránh trƣờng hợp kế toán công ty gian lận kê khống khoản phải thu Bảng 3.6: Báo cáo tình hình cơng nợ khách hàng Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng Phòng Kế tốn-Thống kê BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ KHÁCH HÀNG Từ ngày……đến ngày…… T T Tên KH Tổng nợ PT Ngƣời lập (Ký, họ tên) Số nợ hạn Số nợ đến hạn Số nợ hạn Số ngày hạn Số nợ trả Tổng nợ PT lại Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) 80 * Hồn thiện cơng tác thu hồi nợ Để tổ chức công tác thu hồi nợ tốt chặt chẽ, trƣớc hết công ty nên giao cho phòng kế tốn lập bảng phân tích tình hình nợ phải thu khách hàng theo tuổi nợ, tỷ trọng nợ để có biện pháp thu nợ khách hàng Bảng phân tích đƣợc lập tháng, trƣởng phòng kế tốn-thống kê phân cơng ngƣời lập, phải có ký duyệt kế tốn trƣởng giám đốc cơng ty, cơng ty xây dựng đƣợc phận tín dụng khách hàng phần lập bảng phận lập Sau đ ộ phận phân tích đƣa nhận xét, kiến nghị lên kế toán trƣởng để kế toán trƣởng xem xét ký duyệt, sau đ tr nh lên an giám đốc để bàn bạc đƣa biện pháp thu hồi nợ tốt Một hạn chế công tác thu hồi nợ công ty chƣa c văn ản lập tổ thu hồi nơ, công ty phân công thu Việc không phân cơng làm nhân viên thu không c trách nhiệm, lấy lệ Vì vậy, cơng ty nên tổ chức tổ thu làm tổ trƣởng tổ thu nợ, ngƣời có trách nhiệm hoàn toàn việc thu nợ, ngƣời phân công tổ viên thu, tự tổ chức thu chịu trách nhiệm báo cáo với cơng ty Có thể cơng ty nên phân cơng kế toán trƣởng làm tổ trƣởng tổ thu nợ nhƣ có hiệu lực v kế tốn trƣởng ngƣời am hiểu, nhận biết đƣợc gian lận nhân viên thu nợ, nhân viên c phần tơn trọng hồn thành tốt Mặt khác, thu nợ chứng từ giấy đề nghị toán, giấy giới thiệu, biên đối chiếu công nợ, công ty nên giao cho ngƣời thu giấy nhận tiền c đánh số thứ tự trƣớc, trả tiền ngƣời trả ghi vào giấy số tiền ký vào, tất nhiên công ty thông báo cho khách hàng trả tiền nên ghi vào giấy Việc giúp kiểm soát đƣợc số tiền khách hàng trả tránh đƣợc gian lận nhân viên 81 thu nợ nhận tiền nhƣng chiếm dụng không báo cáo nộp tiền cho công ty, hủy bỏ giấy nhận tiền để chiếm dụng tiền v c đánh số thứ tự Bảng 3.7: Bảng phân tích tình hình nợ phải thu khách hàng Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng Phòng Kế tốn-Thống kê PH N T CH TÌNH HÌNH NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tháng .năm I Số liệu STT Tên Tổng số KH dƣ nợ Nợ hạn(dƣới 30 Số ngày hạn Nợ hạn dƣới 30 ngày) 31-61 61 II Phân tích Tỷ trọng nợ S T T Nợ hạn Tên KH Nợ hạn 30ngày 31-61 ngày Trên 61 ngày tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng trƣớc trƣớc trƣớc trƣớc Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 82 c Hồn thiện kiểm sốt nghiệp vụ thu tiền * Hoàn thiện nghiệp vụ thu tiền mặt Tiền khoản mục quan trọng tất doanh nghiệp, cơng ty kiểm sốt nghiệp vụ thu tiền từ phát sinh đến kết thúc tốt Tuy nhiên, công ty quy định kế toán toán thủ quỹ đối chiếu sổ kế toán chi tiết tiền mặt sổ quỹ ngày mà khơng có chứng kiến kế tốn trƣởng, ngƣời tự làm việc với Do vậy, Công ty phải quy định đối chiếu cách ngày, có lập biên đàng hồng, có chứng kiến xác nhận kế tốn trƣởng, không đợi đến cuối tuần làm Nhƣ vậy, kiểm soát đƣợc kế toán toán thủ quỹ gian lận không ghi sổ lấy số tiền đ đến cuối tuần nộp lại vào quỹ Công ty cần quy định số lƣợng tồn quỹ tối đa ao nhiêu, nhiều th thủ quỹ phải nộp vào tài khoản ngân hàng, công ty nên khuyến khích khách hàng tốn qua ngân hàng tốt nhằm làm giảm số lƣợng tiền tồn quỹ cao, kiểm soát đƣợc gian lận thủ quỹ hay kế toán toán Cần bố trí kiểm tra đột xuất thủ quỹ nơi cất tiền, ngƣời kiểm tra kiểm tra độc lập số tiền két, sổ ghi chép thủ quỹ * Hồn thiện kiểm sốt nghiệp vụ thu tiền qua ngân hàng Công ty quy định kế toán toán phải ghi sổ sau nhận giấy báo có ngày, kiểm tra đối chiếu giấy báo có, kê ngân hàng gửi tới ngày Tuy nhiên, công việc đối chiếu khơng có kiểm tra độc lập cá nhân Do vậy, dễ xảy trƣờng hợp kế tốn tốn khơng ghi sổ lợi dụng kẻ hở rút tiền công ty, đến cuối tuần ghi vào Vì vậy, cơng ty nên phân cơng cho kế tốn tổng hợp 83 ngƣời độc lập thực việc kiểm tra đối chiếu Việc đối chiếu số dƣ tháng với ngân hàng nên thực hơn, đối chiếu phải có mặt kế tốn toán, đại diện ngân hàng, kế toán trƣởng, lập biên đối chiếu số dƣ lƣu lại phòng kế tốn Ngồi ra, để kiểm sốt số tiền án hàng thu đƣợc qua ngân hàng, công ty nên yêu cầu kế toán toán ghi ngày vào sổ ghi chép tiền toán khách hàng qua ngân hàng Cuối tháng tập hợp lại lần Bảng 3.8: Số ghi chép tiền khách hàng toán qua ngân hàng Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng Phòng Kế tốn-Thống kê Sổ ghi chép tiền khách hàng toán qua ngân hàng Tháng năm STT Giấy báo có Ngày Số Tên KH Số TK Nội dung Số tiền Ngân hàng Tổng cộng Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) Ngồi đề nghị trên, liên quan đến thu tiền bán hàng tiền mặt qua ngân hàng, đế đối chiếu số tiền thu đƣợc với khách hàng, nhằm giảm sai sót, tránh gian lận kế tốn tốn thủ quỹ chiếm dụng tiền hàng, công ty yêu cầu kế toán vào cuối tuần dựa vào sổ chi tiết theo dõi cơng nợ, sổ kế tốn chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ ghi chép tiền khách hàng trả qua ngân hàng, sổ quỹ, lập bảng theo dõi toán tiền hàng gởi cho khách hàng để thơng báo cho khách hàng biết tình hình trả tiền cho cơng ty nhƣ nào, đồng thời c thể đối chiếu số liệu 84 có khớp hay không, phát đƣợc gian lận kế tốn tốn hay thủ quỹ Bảng cần có kiểm tra, ký duyệt kế toán trƣởng trƣớc gửi tới khách hàng Bảng 3.9: Bảng theo dõi tốn tiền hàng Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng Phòng Kế tốn-Thống kê BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN TIỀN HÀNG Ngày tháng năm Tên khách hàng: ST Ngà Tổng số tiền T y nợ Chứng từ Số tiền thu đƣợc S Ngà Bằng ố y mặt Xác nhận khách hàng: tiền Số tiền Bằng TGNH nợ Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, luận văn nêu đƣợc cần thiết phải tăng cƣờng kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Cơng ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng Đồng thời, dựa vào hạn chế thực tiễn kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền đơn vị, kết hợp với lý luận ản kiểm soát nội bộ, luận văn đƣa giải pháp khắc phục hạn chế tồn nhằm tăng cƣờng kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng 85 KẾT LUẬN Gia nhập WTO hội lớn nhƣ thách thức khơng dễ vƣợt qua doanh nghiệp nƣớc nói chung Cơng ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng nói riêng, doanh nghiệp càn phải trọng công tác quản lý doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao, tăng cƣờng cạnh tranh ƣớc khẳng định vị Để làm đƣợc điều đ doanh nghiệp cần tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm đảm bảo xác thơng tin tài để đƣa định kinh doanh hợp lý Chính kiểm sốt nội đ ng vai trò quan trọng khơng thể thiếu cơng tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực cải tiến công tác quản lý doanh nghiệp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đ qua thực tế tìm hiểu cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng , kết hợp với nghiên cứu lý luận kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền luận văn sâu nghiên cứu đƣa giải pháp để tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng thu tiền Công ty Trong phạm vi mục đích nghiên cứu, luận văn giải đƣợc vấn đề sau : Một, luận văn tr nh ày lý luận ản kiểm soát nội đồng thời làm rõ lý luận kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền doanh nghiệp Hai, luận văn sâu nghiên cứu, phân tích thực tế cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Cơng ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng từ đ đánh giá rõ hạn chế tồn kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty cần khắc phục 86 Ba, sở nghiên cứu lý luận thực tế cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Cơng ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng, luận văn đƣa giải pháp nhằm tăng cƣờng kiểm soát nội chu trình bán hàng - thu tiền Cơng ty Giải pháp tăng cƣờng kiểm soát mà luận văn đƣa áp dụng cơng tác kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền Công ty nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2006), Chế độ kế toán Doanh nghiệp - - Báo cáo Tài Chứng từ Sổ Kế toán, Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [2] Bộ mơn kiểm tốn - Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân (2004), Kiểm toán, NXB Thống Kê [3] Bộ mơn kiểm tốn, Khoa kế toán kiểm toán - Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Kiểm sốt nội (Xuất lần 2), Nhà xuất Phƣơng Đông [4] GSTS Nguyễn Văn Cơng (2003), Giáo trình Lý thuyết Thực hành kế tốn tài chính, NXB Thống kê [5] Khoa kế toán kiểm toán - Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2004), Hệ thơng thơng tin kế toán, Sửa đổi bổ sung lần 2, Nhà xuất Thơng kê, TP Hồ Chí Minh [6] Th.s Phan Trung Kiên, Kiểm toán - Lý thuyết thực hành, NXB Tài [7] MBA Martin Grimwood (Ngƣời dịch: Đặng Kim Cƣơng) (2008), Sổ tay Kiểm toán nội (Song ngữ Việt - Anh), Nhà xuất Giao thông vận tải, TP Hồ Chí Minh [8] GS TS Nguyễn Quang Quỳnh - TS Ngơ Trí Tuệ (2006), Giáo trình Kiếm tốn tài chính, In lần thứ 2- sửa đổi bổ sung, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, TP Hà Nội Các Website [9] http://www.doanhnhan360.com [10] http://www.kiemtoan.com.vn 88 ... tổ chức máy quản lý Công ty 31 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG... nghiệp Công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà Nẵng doanh nghiệp nhà nƣớc, công ty chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may; kinh doanh xuất nhập sản phẩm dệt may, phụ liệu, phụ tùng, hoá chất, thu c... công ty c nhà đầu tƣ ên Các nhà đầu tƣ thƣờng trả giá cao cho công ty c rủi ro thấp Kiểm sốt nội chu trình bán hàng - thu tiền doanh nghiệp nội dung quan trọng chu trình bán hàng - thu tiền chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần dệt may hòa khánh đà nẵng , Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần dệt may hòa khánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn